Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Rhaglen Sylfaen: Ysgol Reoli Caerdydd

Rhaglen Sylfaen: Ysgol Reoli Caerdydd

Blwyddyn Mynediad

Mae'r rhaglen hon yn darparu llwybr astudio generig sy'n galluogi myfyrwyr i gael mynediad i flwyddyn gyntaf (Lefel 4) amrywiaeth eang o raglenni gradd yn Ysgol Reoli Caerdydd, Ysgol Gwyddorau Chwaraeon ac Iechyd Caerdydd ac Ysgol Technolegau Caerdydd. Mae'n gyfle hefyd i ehangu mynediad i fyfyrwyr nad yw eu cymwysterau'n briodol ar gyfer mynediad arferol i gwrs gradd ac a allai fod wedi bod allan o fyd addysg am gyfnod ond sydd â phrofiad gwaith perthnasol. Bydd yn darparu sylfaen o wybodaeth graidd, ac ar ôl ei chwblhau'n llwyddiannus, gall myfyrwyr wneud cais i'r rhaglen radd o'u dewis yn y dyfodol. Rydym yn croesawu myfyrwyr sydd ag ystod eang o gefndiroedd a phrofiadau, gan gynnwys:

 • y rhai sy'n ansicr pa bwnc yr hoffent arbenigo ynddo
 • y rhai heb y cyfuniad cywir o bynciau i gael mynediad uniongyrchol i Flwyddyn 1
 • y rhai sydd ddim yn bodloni’r gofynion disgwyliedig ar gyfer mynediad uniongyrchol i Flwyddyn 1
 • y rhai sy'n dychwelyd i addysg ar ôl peth amser i ffwrdd

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg Iaith ewch i dudalennau'r Sefydliad Rhyngwladol mewn Rheoli.

Cynnwys y Cwrs

Mae'r cwrs yn cysylltu â'r meysydd rhaglen gradd anrhydedd canlynol a gynigir yn Ysgol Reoli Caerdydd, Ysgol Gwyddorau Chwaraeon ac Iechyd Caerdydd ac Ysgol Technolegau Caerdydd. Felly, bydd myfyrwyr sy’n dilyn y llwybr sylfaen yn treulio blwyddyn ychwanegol yn cwblhau eu gradd anrhydedd. Byddwch yn ymdoddi'n llawn i fywyd y brifysgol a'r gymuned myfyrwyr o'r diwrnod cyntaf, mae gennym gyfraddau dilyniant uchel, ac rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod pob myfyriwr yn cyflawni o'i orau. Mae lles ein myfyrwyr yn bwysig i ni, felly byddwn yn cynnig cymorth arbenigol ac ystod o weithgareddau cymdeithasol i chi eu mwynhau. Cewch eich addysgu ar ein campws yn Llandaf ac mae amrywiaeth o ddewisiadau llety ar gael. 


Cyfrifeg, Economeg a Chyllid:
Cyfrifeg - BA (Anrh)
Cyfrifeg ac Economeg - BA (Anrh)
Cyfrifeg a Chyllid - BA (Anrh)
Bancio a Chyllid - BA (Anrh)
Economeg - BSc (Anrh)


Busnes a Rheoli:

Astudiaethau Busnes a Rheoli (gyda llwybrau arbenigol) - BA (Anrh)
Rheoli Busnes Rhyngwladol - BA (Anrh)


Cyfrifiadureg a Systemau Gwybodaeth:
Systemau Gwybodaeth Busnes - BSc (Anrh)


Y Gyfraith:
LLB Y Gyfraith (Anrh)


Marchnata:

Rheoli Hysbysebu a Marchnata - BA (Anrh)
Rheoli Brand a Marchnata - BA (Anrh)
Prynu Ffasiwn a Rheoli Brand – BA (Anrh)
Rheoli Marchnata Digidol - BA (Anrh)
Rheoli Marchnata Ffasiwn - BA(Anrh)
Rheoli Marchnata - BA (Anrh)
Rheoli Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata – BA (Anrh)
Rheoli Gwerthu a Marchnata – BA (Anrh)


Chwaraeon:

Hyfforddi Chwaraeon - BSc (Anrh)
Cyfryngau Chwaraeon - BSc (Anrh)
Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon - BSc (Anrh)
Chwaraeon, Addysg Gorfforol ac Iechyd (Dawns) - BSc (Anrh)
Chwaraeon, Addysg Gorfforol ac Iechyd - BSc (Anrh)
Rheoli Chwaraeon - BSc (Anrh)
Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol (Dwyieithog) - BSc (Anrh)


Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau:

Rheoli Digwyddiadau - BA (Anrh)
Rheoli Lletygarwch Rhyngwladol - BA (Anrh)
Rheoli Twristiaeth Rhyngwladol - BA (Anrh)

Bydd y flwyddyn sylfaen yn cynnwys y modiwlau canlynol:

 • Sgiliau Academaidd a Phroffesiynol
 • Technoleg Gwybodaeth yn y Byd Modern
 • Cymhwyso Rhifedd
 • Datblygu Prosiect Ymchwil Marchnata yn yr 21ain Ganrif
 • Gweithio ym maes Rheoli

Dysgu ac Addysgu

Amcan y cwricwlwm yw meithrin lefel o hyder a pharodrwydd mewn myfyrwyr sy'n eu galluogi i symud ymlaen i raglen radd o'u dewis. Bydd y rhaglen yn hwyluso datblygiad sgiliau trosglwyddadwy hefyd, sy'n cael eu gwerthfawrogi gan gyflogwyr y diwydiant ac yn cynorthwyo astudio pellach, er enghraifft: ymwybyddiaeth feirniadol drwy ymchwil a dadansoddi, cynllunio ac arloesi, sgiliau menter ac entrepreneuraidd a chyfathrebu llafar, ysgrifenedig a gweledol. Mae'n canolbwyntio ar daith y myfyriwr a'r broses o fyfyrwyr yn pontio i'r brifysgol o gefndiroedd ansafonol ac mae'n cefnogi dysgu gydol oes ymhlith y gymuned ehangach. Defnyddir amrywiaeth o ddulliau cyflwyno addysgu yn y cwrs hwn gan gynnwys darlithoedd, gwaith grŵp, seminarau a gweithdai. Byddwch yn astudio chwe modiwl, bydd tri yn cael eu cyflwyno yn Nhymor 1 a 3 yn Nhymor 2. Bydd gan bob modiwl 48 awr o oriau wedi'u hamserlennu (amser cyswllt) a 152 awr ar gyfer hunan-astudio / amser dysgu annibynnol.

Cefnogir dysgu annibynnol gan ein hamgylchedd dysgu rhithwir (Moodle). Mae rhagor o gymorth ar gael gan eich Arweinwyr Modiwlau / tiwtoriaid seminar, Cyfarwyddwr y Rhaglen, a'r tîm tiwtora personol.


Asesu

Mae yna amrywiaeth eang o asesiadau ar y rhaglen hon gan gynnwys traethodau, cyflwyniadau, adroddiadau, profion yn y dosbarth, arholiadau, prosiectau ymchwil unigol a dyddiadur myfyriol. Mae paratoadau a chymorth ar gael ar gyfer asesiadau gan gynnwys sesiynau adolygu, tiwtora personol a gweithdai sgiliau a gaiff eu cynnal gan y Ganolfan Ddysgu. Bydd amrywiaeth o adborth yn cael ei roi i fyfyrwyr ar wahanol ffurfiau fel; ysgrifenedig, llafar ac ar-lein yn dibynnu ar y dull cyflwyno.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd​

Mae'r rhaglen yn cysylltu â'r rhaglenni gradd anrhydedd tair blynedd a ddarperir yn Ysgol Reoli Caerdydd, Ysgol Gwyddorau Chwaraeon ac Iechyd Caerdydd ac Ysgol Technolegau Caerdydd.

I gael gwybodaeth benodol am gyflogadwyedd a gyrfaoedd sy'n gysylltiedig â'r rhaglenni gradd hyn, cyfeiriwch at dudalennau'r cyrsiau unigol.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Fel rheol, dylsai ymgeiswyr feddu ar:

 • TGAU (Graddau A-C) gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg neu Fathemateg-Rhifedd ar radd C/gradd 4 neu'n uwch
 • 32 pwynt tariff UCAS o leiaf 1 Safon Uwch neu gyfwerth

Caiff ymgeiswyr heb gymwysterau mynediad gofynnol arferol eu hystyried ar sail unigol gan Gyfarwyddwr y Rhaglen a bydd yn ofynnol iddynt gael cyfweliad fel arfer. 

Os oes angen arweiniad pellach arnoch ar ofynion mynediad, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCASMae rhagor o fanylion am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o'r UE, ar gael drwy glicio yma.


Gweithdrefn Ddethol:
Detholir fel arfer ar sail eich ffurflen gais UCAS, a chyfweliad lle bo'n hynny'n berthnasol.

Sut i Wneud Cais:​
Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn ar-lein i UCAS yn www.ucas.com. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Myfyrwyr hŷn

Mae unrhyw un dros 21 oed nad aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg yn ymgeisydd hŷn. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr hŷn ac mae rhagor o gyngor a gwybodaeth ar gael yma.


Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau am y cwrs yn benodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen Lisa Wright ar lwright@cardiffmet.ac.uk neu 029 2041 6318.

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Codau UCAS: Cyfeiriwch at dudalennau gwe gwybodaeth y cwrs a restrir o dan Gynnwys y Cwrs ar gyfer y cod UCAS perthnasol a gwnewch gais am flwyddyn '0' ar wefan UCAS.


Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf


Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd


Hyd y Cwrs: Bydd y flwyddyn sylfaen yn cymryd blwyddyn (llawn amser) i'w chwblhau, gyda thair blynedd neu bedair blynedd (rhyngosod) ychwanegol o astudio llawn amser yn ofynnol i gwblhau'r rhaglen radd ddewisol.