Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Blwyddyn Sylfaen - Ysgol Reoli Caerdydd

Blwyddyn Sylfaen - Ysgol Reoli Caerdydd

Blwyddyn Mynediad

Mae ein blwyddyn sylfaen mewn rheoli yn flwyddyn ychwanegol o astudio ar ddechrau eich gradd. Ar ôl cwblhau eich blwyddyn sylfaen yn llwyddiannus, gallwch gael mynediad at ystod eang o raddau Ysgol Reoli Caerdydd, Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd ac Ysgol Dechnolegau Caerdydd.

Bwriad y flwyddyn sylfaen yw eich paratoi ar gyfer blynyddoedd dilynol o astudio, gan gynnig cyfle i chi gryfhau eich sgiliau, eich gwybodaeth a'ch hyder.

Rydym yn eich croesawu i astudio blwyddyn sylfaen os ydych yn dod o amrywiaeth o wahanol gefndiroedd a phrofiadau, gan gynnwys:

 • Os nad ydych yn siŵr pa bwnc yr hoffech arbenigo ynddo
 • Os nad oes gennych y cyfuniad cywir o bynciau ar gyfer mynediad uniongyrchol i Flwyddyn 1
 • Os nad ydych yn bodloni'r gofynion disgwyliedig ar gyfer mynediad uniongyrchol i Flwyddyn 1
 • Os ydych chi'n dychwelyd i addysg ar ôl amser i ffwrdd

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder hyd at o leiaf safon IELTS 6.0 neu gyfwerth. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg, ewch i'r Tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Cynnwys y Cwrs

Mae ein blwyddyn sylfaen yn eich galluogi i symud ymlaen i'r graddau canlynol sy'n cael eu cyflwyno yn Ysgol Reoli Caerdydd, Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd ac Ysgol Dechnolegau Caerdydd. 

Waeth beth fo'ch gradd a ddewiswyd uchod, byddwch yn astudio'r un modiwlau trwy gydol eich blwyddyn sylfaen cyn arbenigo mewn maes penodol.​

Cyfrifeg, Economeg a Chyllid:
Cyfrifeg - BA (Anrh)
Cyfrifeg ac Economeg - BA (Anrh)
Cyfrifeg a Chyllid - BA (Anrh)
Bancio a Chyllid - BA (Anrh)
Economeg - BSc (Anrh)

Busnes a Rheoli:

Astudiaethau Busnes a Rheoli (gyda llwybrau arbenigol) - BA (Anrh)
Rheoli Busnes Rhyngwladol - BA (Anrh)

Cyfrifiadureg a Systemau Gwybodaeth:
Systemau Gwybodaeth Busnes - BSc (Anrh)

Y Gyfraith:
LLB Y Gyfraith (Anrh)
Y Gyfraith a Throseddeg - BA (Anrh)​

Marchnata:

Rheoli Hysbysebu a Marchnata - BA (Anrh)
Rheoli Brand a Marchnata - BA (Anrh)
Prynu Ffasiwn a Rheoli Brand – BA (Anrh)
Rheoli Marchnata Digidol - BA (Anrh)
Rheoli Marchnata Ffasiwn - BA(Anrh)
Rheoli Marchnata - BA (Anrh)
Rheoli Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata – BA (Anrh)
Rheoli Gwerthu a Marchnata – BA (Anrh)

Chwaraeon:

Hyfforddi Chwaraeon - BSc (Anrh)
Cyfryngau Chwaraeon - BSc (Anrh)
Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon - BSc (Anrh)
Chwaraeon, Addysg Gorfforol ac Iechyd (Dawns) - BSc (Anrh)
Chwaraeon, Addysg Gorfforol ac Iechyd - BSc (Anrh)
Rheoli Chwaraeon - BSc (Anrh)
Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol (Dwyieithog) - BSc (Anrh)

Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau:

Rheoli Digwyddiadau - BA (Anrh)
Rheoli Lletygarwch Rhyngwladol - BA (Anrh)
Rheoli Twristiaeth Rhyngwladol - BA (Anrh)

Bydd y flwyddyn sylfaen yn cynnwys y modiwlau canlynol:

 • Sgiliau Academaidd a Phroffesiynol
 • Technoleg Gwybodaeth yn y Byd Modern
 • Cymhwyso Rhifedd
 • Datblygu Prosiect Ymchwil Marchnata yn yr 21ain Ganrif
 • Gweithio ym maes Rheoli

Dysgu ac Addysgu

Byddwch yn astudio chwe uned i'ch paratoi ar gyfer gweddill eich gradd dewisol. Mae ein cwricwlwm wedi'i gynllunio i roi hwb i'ch hyder, eich sgiliau a'ch gwybodaeth i symud ymlaen i rywfaint o'ch dewis.

Byddwch yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy drwy gydol ein blwyddyn sylfaen, megis ymchwil a dadansoddi, dylunio ac arloesi, menter a chyfathrebu entrepreneuraidd a llafar, ysgrifenedig a gweledol.

Byddwch yn cael eich trochi'n llawn i fywyd prifysgol a chymuned y myfyrwyr o'r diwrnod cyntaf. Gyda chyfraddau dilyniant uchel, rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod pob myfyriwr yn cyrraedd ei botensial llawn.  Rydym hefyd yn cynnig cefnogaeth arbenigol ac amrywiaeth o weithgareddau cymdeithasol i chi eu mwynhau.

Addysgir ein Blwyddyn Sylfaen trwy gyfuniad o ddarlithoedd wythnosol, gwaith grŵp, gweithdai a seminarau. Byddwch yn astudio chwe modiwl, bydd tri yn cael eu cyflwyno yn nhymor un a thri yn nhymor dau. Bydd gan bob modiwl 48 awr o addysgu a 152 awr ar gyfer hunan-astudio / dysgu annibynnol.

Bydd gennych fynediad at gynnwys cyrsiau trwy Moodle, yr amgylchedd dysgu rhithwir, gydag offer dysgu rhyngweithiol a deunyddiau i gefnogi dysgu annibynnol.

Byddwch hefyd yn elwa o'n tîm tiwtora personol ochr yn ochr â'ch arweinydd modiwl, tiwtoriaid seminar a Chyfarwyddwr y Rhaglen.

Asesu

Asesir ein blwyddyn sylfaen gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau megis traethodau, cyflwyniadau, adroddiadau, profion dosbarth, arholiadau, prosiectau ymchwil unigol a dyddiadur myfyriol.

Mae cymorth ar gael ar gyfer asesiadau gan gynnwys sesiynau adolygu, tiwtora personol a gweithdai sgiliau a gynhelir gan y Ganolfan Ddysgu.

Byddwch yn derbyn ystod eang o adborth ar eich gwaith ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd​

Mae ein blwyddyn sylfaen yn eich galluogi i symud ymlaen i'r graddau a restrir yn yr adran 'Cynnwys Cwrs' ar y dudalen we hon.

I gael gwybodaeth benodol am gyflogadwyedd a gyrfaoedd sy'n gysylltiedig â'r graddau hyn, cyfeiriwch at dudalennau'r cwrs unigol.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Fel rheol, dylsai ymgeiswyr feddu ar:

 • TGAU (Graddau A-C) gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg neu Fathemateg-Rhifedd ar radd C/gradd 4 neu'n uwch
 • 32 pwynt tariff UCAS o leiaf 1 Safon Uwch neu gyfwerth

Caiff ymgeiswyr heb gymwysterau mynediad gofynnol arferol eu hystyried ar sail unigol gan Gyfarwyddwr y Rhaglen a bydd yn ofynnol iddynt gael cyfweliad fel arfer. 

Os oes angen arweiniad pellach arnoch ar ofynion mynediad, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCASMae rhagor o fanylion am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o'r UE, ar gael drwy glicio yma.


Gweithdrefn Ddethol:
Detholir fel arfer ar sail eich ffurflen gais UCAS, a chyfweliad lle bo'n hynny'n berthnasol.

Sut i Wneud Cais:​
Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn ar-lein i UCAS yn www.ucas.com. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Myfyrwyr hŷn

Mae unrhyw un dros 21 oed nad aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg yn ymgeisydd hŷn. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr hŷn ac mae rhagor o gyngor a gwybodaeth ar gael yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau am y cwrs yn benodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen ​Gareth Dyer ar gdyer@cardiffmet.ac.uk neu 029 2041 6626.

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Codau UCAS: Mae gan bob gradd ei chod UCAS blwyddyn sylfaen ei hun. Dilynwch y dolenni i'r cwrs gradd rydych am ei astudio o dan 'Cynnwys y Cwrs' ar gyfer y cod UCAS perthnasol a gwneud cais ar wefan UCAS.

Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf

Bydd pob myfyriwr, waeth pa radd y maent yn symud ymlaen ati, yn astudio eu blwyddyn sylfaen ar Gampws Llandaf.​

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs: Blwyddyn yn llawn amser, gyda thair neu bedair blynedd ychwanegol (brechdan) o astudio llawn amser yn ofynnol i gwblhau eich gradd dewisol.​​​