Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Prynu Ffasiwn a Rheoli Brand – Gradd BA (Anrh)

Prynu Ffasiwn a Rheoli Brand – Gradd BA (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Mae’r radd BA (​Anrh) Prynu Ffasiwn a Rheoli Brand ym Met Caerdydd ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau datblygu gyrfa ym meysydd prynu, rhagweld tueddiadau, masnacheiddio a rheoli brand y diwydiant ffasiwn deinamig. Mae’r radd yn cyfuno arbenigeddau Ysgol Reoli Caerdydd, gydag elfennau creadigol rhaglen ffasiwn.

Datblygwyd y radd ar y cyd â'r Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM) i sicrhau bod y cynnwys addysgu'n cyd-fynd â disgwyliadau'r diwydiant. Mae'r cwrs wedi ennill statws 'Gradd Achrededig' CIM – mae'r achrediad hwn yn rhoi cyfle i'n myfyrwyr gael eu heithrio o Gymwysterau Tystysgrif mewn Marchnata Proffesiynol a Diploma mewn Marchnata Proffesiynol CIM.

Mae gan bob un o’n cyrsiau busnes ffasiwn enw da am eu pwyslais galwedigaethol – sy’n golygu y byddwch yn ennill y wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i lwyddo mewn gyrfa brandio a/neu brynu.

Amcan y radd yw galluogi myfyrwyr i ddatblygu’r sgiliau a’r gallu i feddwl yn greadigol ac yn strategol – gan ganolbwyntio ar feysydd pwnc hanfodol fel ymchwil i’r farchnad, rhagweld tueddiadau, datblygu cynnyrch, cyrchu dillad, cyllid, rheoli cyfrifon, datblygu brand a rheoli’r gadwyn gyflenwi. Mae ffocws cryf hefyd ar arloesi a materion sy’n wynebu’r diwydiant ffasiwn byd-eang yn y dyfodol.

Mae’r cwrs hwn yn cynnig pwyslais ar reoli brandiau’n broffesiynol ar bob lefel, yn cynnwys ffasiwn rhad, labeli annibynnol, brandiau cynaliadwy, brandiau moethus rhyngwladol, ynghyd â chreu brandiau mewn marchnad ffasiwn fyd-eang. Mae creadigrwydd yn briodoledd gwerthfawr iawn yn y diwydiant ffasiwn a chaiff aseiniadau eu cynllunio i ddatblygu syniadau, annog cymryd risgiau a chefnogi’r gwaith o greu deunyddiau brandio a chynlluniau casgliadau cofiadwy.

Mae cael brand cryf yn amhrisiadwy yn y farchnad ffasiwn fodern gan ei fod yn llywio dealltwriaeth cwsmeriaid o’r busnes ac yn cynnig pwynt o ddilysrwydd a phersonoliaeth. Bydd ffocws allweddol ar ddatblygu sgiliau cyfathrebu, cyflwyno a datrys problemau ynghyd â sgiliau rheoli creadigol.

Cyflawnodd BA (Anrh) Prynu Ffasiwn a Rheoli Brand 91% ar gyfer boddhad cyffredinol yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr diweddaraf (NSS ​2023)


Blwyddyn Sylfaen

​Gellir astudio’r radd hon fel gradd amser llawn tair blynedd neu radd pedair blynedd sy’n cynnwys blwyddyn o astudio sylfaenol. Bwriad ein blwyddyn sylfaen yw eich paratoi ar gyfer eich blynyddoedd dilynol o astudio, gan gynnig cyfle i chi gryfhau eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder.

Bydd y flwyddyn sylfaen yn berthnasol i:

 1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cael y nifer gofynnol o bwyntiau Safon Uwch (neu gyfwerth) i ddechrau ar flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.
 2. Myfyrwyr hŷn sydd wedi bod allan o’r system addysg ffurfiol ers peth amser.


Darganfyddwch fwy am y flwyddyn sylfaen.

Nodwch: Bydd angen i chi wneud cais gan ddefnyddio cod UCAS penodol os ydych yn dymuno ymgymryd â’r 4 blynedd gan gynnwys sylfaen. Cyfeiriwch at Wybodaeth Gwrs Allweddol ar waelod y dudalen hon.

Cynnwys y Cwrs

Mae ein gradd yn integreiddio profiad byd go iawn i'n harferion addysgu er mwyn galluogi dealltwriaeth glir o'r broses Prynu Ffasiwn a Rheoli Brand. Mae aseiniadau'n seiliedig ar enghreifftiau o'r diwydiant a cheir hefyd ddarlithoedd gwadd gan arbenigwyr yn y diwydiant ffasiwn.


Blwyddyn Un (Lefel 4)


Yn eich blwyddyn gyntaf, mae pob un o'r chwe modiwl (120 credyd) yn orfodol ac wedi'u cynllunio i roi cyflwyniad cadarn i chi i fyd Prynu Ffasiwn a Rheoli Brand.

Modiwlau gorfodol (20 credyd yr un)

 • Cyflwyniad i Farchnata Ffasiwn
 • Hanfodion Astudiaethau Ffasiwn
 • Egwyddorion Prynu Ffasiwn
 • Marchnata Gweledol a Hyrwyddo
 • Cyfryngau Digidol ar gyfer Ffasiwn
 • Y Diwydiant Ffasiwn


Blwyddyn Dau (Lefel 5)


Yn eich ail flwyddyn, mae pum modiwl yn orfodol (100 credyd), a byddwch yn dewis un modiwl dewisol (20 credyd).

Byddwch yn gwella eich arbenigedd a'ch galluoedd mewn Prynu Ffasiwn a Rheoli Brand ac yn rhoi theori ar waith o fewn lleoliad gwaith diwydiant ar gyfer eich modiwl Prynu Ffasiwn ar Waith. Byddwch yn cael eich cefnogi i sicrhau lleoliad gwaith perthnasol i ennill profiad ymarferol a dyfnhau eich dealltwriaeth o farchnata yn y byd go iawn i hybu eich cyflogadwyedd.

Modiwlau gorfodol (20 credyd yr un)

 • Prynu Ffasiwn a Marsiandïo
 • Ymddygiad Defnyddwyr Ffasiwn
 • Cyfathrebu Marchnata Creadigol ar gyfer Ffasiwn
 • Dulliau Ymchwil Marchnata ar gyfer Ffasiwn
 • Prynu Ffasiwn yn Ymarferol


Dewiswch UN modiwl dewisol (20 credyd yr un)

 • Strategaethau Ffasiwn trwy Brofiad
 • Datblygu Cynnyrch Ffasiwn a Thechnoleg Dillad


Blwyddyn mewn diwydiant

Mae gennych yr opsiwn i dreulio blwyddyn mewn diwydiant ar leoliad gwaith ar ôl cwblhau eich ail flwyddyn o astudio yn llwyddiannus. Mae gennym dîm lleoliad gwaith pwrpasol i'ch cefnogi i sicrhau lleoliad. Gall lleoliad blwyddyn o hyd roi hwb i'ch rhagolygon gyrfa a rhoi mantais i chi wrth wneud cais am swyddi ar ôl graddio.


Blwyddyn Tri (Lefel 6)


Yn eich blwyddyn olaf, mae pedwar modiwl (100 credyd) yn orfodol, a byddwch yn dewis un modiwl dewisol (20 credyd).

Mae gennych yr opsiwn i ddewis naill ai'r Prosiect Prynu Ffasiwn a Rheoli Brand ar gyfer ymagwedd ymarferol neu'r Traethawd Hir Ffasiwn â ffocws mwy academaidd.

Byddwch hefyd yn datblygu dealltwriaeth fanwl o gynaliadwyedd a chyfrifoldeb o fewn y diwydiant ffasiwn a rheolo’r gadwyn gyflenwi ar draws y byd.

Modiwlau gorfodol

 • Rheoli Brand Ffasiwn Strategol (20 credyd)
 • Cynaliadwyedd a Chyfrifoldeb mewn Ffasiwn (20 credyd)
 • Rheoli Cadwyn Gyflenwi Ffasiwn Ryngwladol (20 credyd)
 • Prosiect Prynu Ffasiwn a Rheoli Brand NEU Draethawd Hir Ffasiwn (40 credyd yr un)


Dewiswch UN modiwl dewisol (20 credyd yr un)

 • Dyfodol ac Arloesi ym myd Ffasiwn
 • Marchnata Ffasiwn a Dadansoddi Data
 • Profiad Gwaith yn y Diwydiant^


Cyflwynir modiwlau dewisolyn dibynnu ar y galw ac argaeledd.

^ Os ydych yn cymryd lleoliad gwaith blwyddyn o hyd yn y diwydiant rhwng blwyddyn dau a thri, mae gennych yr opsiwn i ddewis 'Profiad Gwaith yn y Diwydiant' fel eich modiwl dewisol. Os na, dewiswch fodiwl dewisol arall.

Dysgu ac Addysgu

Bydd y dull dysgu ac addysgu sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr yn cael ei annog drwy ddefnyddio strategaethau addysgu penodol, astudiaethau achos, prosiectau, tiwtorialau, ymarferion ymarferol, wedi’u hategu gan y defnydd o ddeunyddiau cymorth priodol, darlithoedd gan arbenigwyr busnes, fideos a meddalwedd gyfrifiadurol. Mae ymgysylltu’n weithredol â’r deunydd pwnc yn gwella dysgu ac mae llawer o’r strategaethau dysgu a ddefnyddir yn hyrwyddo hyn.

Darlithoedd
Mae darlithoedd yn rhan bwysig o’r strategaeth addysgu ar gyfer y rhaglen. Mae darlithoedd yn ffordd effeithiol o gyflwyno deunydd craidd a sefydlu fframwaith ar gyfer modiwl y gellir gosod deunydd arall yn ei erbyn.

Tiwtorialau Pwnc Modiwlaidd
Cyfarfodydd rhwng myfyriwr neu grŵp o fyfyrwyr a darlithydd neu ddarlithwyr yw tiwtorialau ac fe’u defnyddir mewn dwy ffordd yn y rhaglen:

 • Ehangu ar ddeunydd a drafodir mewn darlithoedd drwy ddull datrys problemau a gaiff ei lywio gan ymholi
 • Gwaith adfer i oresgyn unrhyw ddiffygion yng ngwybodaeth gefndir myfyriwr.

Seminarau
Mewn seminarau mae myfyriwr neu fyfyrwyr yn cyflwyno gwaith y maent wedi’i baratoi o flaen llaw i gyfoedion a darlithydd. Defnyddir y strategaeth hon i ymestyn cysyniadau damcaniaethol neu ymarferol penodol yn ogystal â chyflwyno ymarferion datrys problemau. Defnyddir seminarau yn y rhan fwyaf o fodiwlau ac maent yn rhoi profiad gwerthfawr i fyfyrwyr o sgiliau cyflwyno yn ogystal â rhoi dull i staff asesu dysgu sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr.

Gweithdai Ymarferol
Defnyddir gweithdai ymarferol yn helaeth mewn nifer o fodiwlau drwy gydol y rhaglen. Yn y dosbarthiadau hyn gall myfyrwyr ymarfer a mireinio eu sgiliau mewn amgylchedd cefnogol lle gallant gael adborth gan aelod o’r staff academaidd. Mae gweithdai ymarferol yn ddull gwerthfawr o bontio rhwng theori ac ymarfer.

Astudiaethau Achos
Strategaeth addysgu a dysgu yw astudiaethau achos, a ddefnyddir mewn amrywiaeth o fodiwlau; maent yn offeryn asesu defnyddiol hefyd. Cyflwynir problemau cymhleth go iawn neu ffug i fyfyrwyr neu gofynnir iddynt ddatblygu rhai eu hunain ac yna mae gofyn iddynt eu dadansoddi’n fanwl ac yna cyfosod/cyflwyno eu datrysiad eu hunain yn ysgrifenedig neu ar lafar.

Arbenigwyr Busnes
Elfen allweddol o’r profiad dysgu yw’r bwriad i wahodd arbenigwyr busnes, academaidd ac mewn ymarfer, i roi cipolwg ar eu gwaith ymchwil neu weithgarwch busnes. Bydd rhwydwaith o arbenigwyr o’r fath yn helpu i ddarparu gwybodaeth arbenigol yn ogystal ag atgyfnerthu a hyrwyddo cymwysterau’r rhaglen. Gellid gwahodd arbenigwyr o’r fath fel siaradwyr gwadd neu ofyn iddynt ddarparu profiad gweithdy mwy rhyngweithiol lle bo’n briodol.

Bydd pob myfyriwr yn elwa o’r tîm o diwtoriaid personol ymroddedig sy’n darparu pwynt cyswllt personol a rheolaidd. Mae’r Tiwtoriaid Personol yn gweithio’n agos gyda Chyfarwyddwyr y Rhaglen a Thiwtoriaid Blwyddyn i sicrhau bod anghenion myfyrwyr yn cael eu diwallu’n effeithiol a bod eu hamser ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn brofiad dymunol a llwyddiannus.

Yn ogystal â’r Tiwtoriaid Personol, darperir y cymorth a’r arweiniad academaidd penodol ar gyfer y cwrs unigol gan Gyfarwyddwr y Rhaglen a’r Tiwtor Blwyddyn perthnasol. Mae hyn yn arbennig o bwysig o ran y dewis o opsiynau sydd ar gael ym mlwyddyn dau a thri a dewis llwybrau.

Asesu

Cewch eich asesu’n barhaus drwy gydol y cwrs ar sail gwaith cwrs, cyflwyniadau ac arholiadau. Bydd asesiadau ar ffurf arholiadau (a welir/nas gwelir, llyfr agored, traethodau/atebion byr), traethodau, asesiad ymarferol, gwaith gweledol, cyflwyniadau, adroddiadau unigol a grŵp, gyda’r rhan fwyaf ohonynt yn canolbwyntio ar astudiaethau achosion bywyd go iawn.

Rhoddir adborth drwy gydol y cwrs yn ffurfiannol a thrwy asesiadau ffurfiol. Hefyd, bydd eich perthynas â’ch tiwtor personol yn eich helpu i weithio gydag adborth a nodi cryfderau a gwendidau yn eich gwaith a’ch dull astudio.​

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd​

Mae Prynu Ffasiwn a Rheoli Brand yn ddewis gyrfa deinamig sy’n symud yn gyflym. Gyda thechnolegau newydd a chyfryngau cyfathrebu cymdeithasol ar gynnydd, mae mwy o alw nag erioed am y sgiliau sy’n cael sylw yn y rhaglen hon. Yn ystod y cwrs byddwch yn datblygu’r sgiliau a’r ddealltwriaeth allweddol sydd eu hangen ar gyfer y busnes ffasiwn. Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus bydd y sgiliau gennych i gael swydd ym maes prynu ffasiwn a rheoli brand, gan roi eich sgiliau ar waith mewn swyddi prynu, masnacheiddio, cyrchu, datblygu cynnyrch, ymchwil tueddiadau, rheoli cynnyrch, marchnata, datblygu a rheoli brand a mwy.

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar y cyd â’r CIM er mwyn rhoi cyfle i chi gael eich eithrio o’i gymhwyster proffesiynol. Byddwch hefyd yn gallu ymuno â’n grŵp myfyrwyr CIM sy’n annog pob myfyriwr i gymryd rhan yn ein cymuned dysgu marchnata drwy drefnu siaradwyr gwadd a rheoli digwyddiadau sy’n canolbwyntio ar farchnata. Bydd cynnwys siaradwyr deinamig a digwyddiadau rhwydweithio defnyddiol yn gwella eich profiad dysgu. Yn olaf, byddwch yn gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau entrepreneuraidd fel cystadlu yn y CIM Pitch.

Mae’r opsiwn o gynnwys blwyddyn o brofiad mewn diwydiant ym mlwyddyn tri wedi’i gynnwys i’ch galluogi i gwblhau’r radd gyda lefel o brofiad ymarferol. Gellir ymgorffori’r opsiwn hwn o brofiad ymarferol yn y cwrs gradd tair blynedd drwy wneud gwaith ymarferol mewn diwydiant yn ystod y tymor neu adeg gwyliau yn ystod y cwrs.

Nod y cwrs yw bod astudio a phrofiad ymarferol yn rhoi’r gobaith gorau o gyflogadwyedd ar ddiwedd y cwrs gradd. O’r herwydd, cewch gyfle i raddio gyda sylfaen eang o wybodaeth farchnata a’r potensial i fod yn arbenigwr ar ddefnydd strategol o gysylltiadau cyhoeddus, marchnata, marchnata digidol, cyfathrebu marchnata integredig, brandio a marchnata byd-eang. At hynny, byddwch wedi cael profiad ’byd go iawn’, y cyfle i gymryd rhan yn ein cymuned ddysgu CIM. Dylai myfyrwyr Marchnata Met Caerdydd fod yn eithriadol oherwydd eu gallu i gymhwyso gwybodaeth ddamcaniaethol mewn amgylchedd ymarferol.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

​Mae’r gofynion canlynol yn seiliedig ar gynigion nodweddiadol sy’n berthnasol i ddechrau ar flwyddyn 1 y radd.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Flwyddyn Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.​

 • Pwyntiau tariff: 112
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM
 • Lefel T: Teilyngdod.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ffoniwch y Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044, e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk neu anfonwch neges drydar @CMetAdmissions.

Ar gyfer ymholiadau am y cwrs yn benodol, cysylltwch â Catrin Cousins:
E-bost: ccousins@cardiffmet.ac.uk

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

​Codau UCAS:
721C - Gradd 3 blynedd
72CF - Gradd 4 blynedd (yn cynnwys flwyddyn sylfaen)

Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd yn llawn amser.
Pedair blynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd.
Pedair blynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud blwyddyn sylfaen.
Pum mlynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud blwyddyn sylfaen a lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd.​

Arddangosfa Graddedigion Rheoli Ffasiwn
Arddangosfa Graddedigion Rheoli Ffasiwn

Rydym yn dathlu llwyddiant ein myfyrwyr Rheoli Ffasiwn gyda’n harddangosfa graddedigion flynyddol, sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr blwyddyn olaf gyflwyno eu gwaith gorau dros y tair blynedd.

Mae gwesteion o’r diwydiant yn bresennol, a byddwch yn ein gadael gyda phortffolio printiedig proffesiynol.