Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Gradd y Gyfraith LLB (Anrh)

Gradd y Gyfraith LLB (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Ma'r gradd Cyfraith Met Caerdydd LLB (Anrh) yn radd gymhwyso yn y gyfraith (QLD) sy'n cyfuno dysgu athrawiaethol â hyfforddiant sgiliau cymhwysol. Mae ein gradd QLD yn bodloni cam academaidd hyfforddiant proffesiynol i'r rheini sydd am ddod yn gyfreithwyr neu'n fargyfreithwyr. I gael mwy o wybodaeth am newidiadau diweddar a wnaed i'r hyfforddiant proffesiynol ar gyfer dod yn gyfreithwyr neu'n fargyfreithwyr, ewch i wefannau'r Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr (SRA) a Bwrdd Safonau'r Bar (BSB).

Mae astudio cyfraith yn brofiad cyffrous ac ysgogol yn ddeallusol; mae'r gyfraith yn effeithio ar bob rhan o'n bywydau beunyddiol ac mae'r radd yn eich annog i ddatblygu dull chwilfrydig a beirniadol, dysgu meddwl yn rhesymol, cyfathrebu'n gryno a gallu llunio dadleuon perswadiol ac effeithiol.

Byddwch yn gallu rhoi theori gyfreithiol i ymarfer yn ein ffug ystafell llys bwrpasol a'ch cefnogi, trwy ddulliau myfyriwr-ganolog, i ddatblygu ymhellach eich sgiliau mewn cydweithredu, cyfathrebu effeithiol, ymchwil gyfreithiol a siarad cyhoeddus.

Mae cyflwyno ein gradd yn gyson â strategaeth raddedigion EDGE Caerdydd Met sy'n cynorthwyo ein myfyrwyr i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy mewn moeseg, cymhwysedd digidol, canfyddiad byd-eang ac entrepreneuriaeth.

Mae dull EDGE yn dod â dysgu cyfreithiol yn fyw trwy amgylchedd dysgu sy’n arddangos y ‘gyfraith ar waith’. Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy mewn ystod o weithgareddau ‘arbrofol’ y labordy cyfraith gan gynnwys cyfweld â chleientiaid, drafftio llythyrau, ffug dreialon, trafod, cyfryngu, atal a datrys anghydfodau, hyfforddiant technoleg gwybodaeth, interniaethau digidol ac ymarferion cydweithredu tîm.

Ein nod yw cael ein myfyrwyr i feddwl ac ymddwyn fel cyfreithwyr a'u paratoi i weithio'n effeithlon ac yn arloesol mewn amrywiaeth o yrfaoedd. Mae'r dull hwn o ddysgu ac addysgu yn paratoi ein graddedigion ar gyfer yr amgylchedd gwaith cyfoes sy'n cael ei yrru'n bennaf gan dechnoleg, globaleiddio, ymwybyddiaeth fasnachol, cynaliadwyedd, ymgysylltu cymdeithasol a chyfrifoldeb moesegol.

Cynnwys y Cwrs

Mae'r radd LLB (Anrh) yn y Gyfraith yn cynnig yr holl fodiwlau sylfaen gwybodaeth gyfreithiol sydd eu hangen ar gyfer gradd gymhwyso yn y gyfraith (QLD) yn ogystal â chasgliad o fodiwlau dewisol mewn meysydd cyfoes o'r gyfraith.

Blwyddyn 1:
Modiwlau Craidd:

 • System Gyfreithiol Lloegr a Sgiliau Cyfreithiol 
 • Cyfraith Gyfansoddiadol 
 • Cyfraith Cytundeb 
 • Cyfraith Droseddol
 • Cyfraith Weinyddol a Hawliau Dynol 
 • Ymarfer Cyfreithiol a Rheoli Cleientiaid  


Blwyddyn 2:
Modiwlau Craidd:

 • Cyfraith Camwedd 
 • Sgiliau Cymhwysol mewn Eiriolaeth
 • Cyfraith Tir 
 • Y Gyfraith ar Waith ac Arloesi Digidol (Clinig Cyfreithiol a Lleoli Gwaith Digidol) 


Modiwlau Dewisol*:

 • Cyfraith Amgylcheddol a Rheoliad Newid Hinsawdd
 • Cyfraith Seiber a Diogelu Data
 • Cyfraith Masnachol a Diogelu Defnyddwyr
 • Cyfraith Chwaraeon
 • Cyfraith Teulu


Blwyddyn 3:

Modiwlau Craidd:

 • Ecwiti ac Ymddiriedolaethau
 • Cyfraith yr UE
 • Cyflogadwyedd Cyfreithiol (Modiwl Lleoliad Gwaith)


Modiwlau Dewisol*:

 • Ymchwil, Menter ac Arloesi Cyfreithiol (Prosiect Traethawd Hir Annibynnol a Menter)
 • Cyfraith Eiddo Deallusol
 • Cyfraith Iechyd a Lles
 • Cyfraith Cwmnïau a Menter
 • Cyfraith Ynni Ryngwladol
 • Newid Arweinyddiaeth

Dysgu ac Addysgu

Rydym yn cyflwyno dysgu ac addysgu trwy hunan-ddysgu dan arweiniad, darlithoedd esboniadol a seminarau. Mae strwythur y cwrs a'r strategaethau addysgu wedi'u cynllunio i gefnogi dysgu annibynnol. Anogir ymagwedd myfyriwr-ganolog trwy ddysgu trwy brofiad a ddefnyddir trwy ymarferion chwarae rôl, ymryson, eiriolaeth a thrafod, a ategir gan ddefnydd o fideos, meddalwedd cyfrifiadurol ac adnoddau llyfrgell priodol.Mae oriau cyswllt y semester yn cynnwys 48 awr o ddysgu ac addysgu ar yr amserlen fesul modiwl a 152 awr o ddysgu annibynnol dan arweiniad.

Tiwtoriaid Personol

Mae'r holl fyfyrwyr sy'n astudio yn Ysgol Reoli Caerdydd yn elwa ar y tîm o diwtoriaid ymroddedig sy'n darparu pwynt cyswllt personol a rheolaidd i fyfyrwyr. Maent yn rhoi myfyrwyr ar ben ffordd gyda materion megis cyllid, lles, datblygu gyrfa yn ogystal â helpu gyda chynllunio patrymau astudio effeithiol, paratoi ar gyfer arholiadau ac amrywiaeth o faterion pwysig eraill lle bo angen. Mae'r Tiwtoriaid Personol yn gweithio'n agos gyda Chyfarwyddwr y Rhaglen a Thiwtoriaid Blwyddyn i sicrhau bod anghenion y myfyrwyr yn cael eu diwallu'n effeithiol a bod eu hamser ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn brofiad dymunol a llwyddiannus. 

Mae'r rhaglen yn cynnig cymorth cyffredinol pellach i'r myfyrwyr drwy'r canlynol:  

 • Rhaglen sefydlu ar gyfer myfyrwyr lefel 4, lefel 5 a lefel 6 
 • Llawlyfr myfyrwyr, llawlyfr rhaglen a llawlyfrau modiwlau unigol 
 • Defnydd o’r Llys-Ffug aml-swyddogethol 

 • Amgylchedd Dysgu Rhithwir Moodle 
 • Llyfrgell a phecynnau sgiliau astudio 
 • Llyfrgell (ar y campws a mynediad o bell), sgiliau astudio ac adnoddau dysgu ar ddau gampws Prifysgol Metropolitan Caerdydd. 
 • Cyfleusterau cyfrifiadura arbenigol gan gynnwys labordai rhyngweithiol ac aml-gyfrwng 
 • Cyfleuster TG mynediad agored 24 awr ar gampysau Cyncoed a Llandaf 
 • Mynediad i gronfeydd data arbenigol gan gynnwys Lexis a Westlw Edge UK 
 • Mynediad at wasanaethau myfyrwyr gan gynnwys y rhai a gynigir gan y gwasanaethau gyrfaoedd, lles, anabledd, cwnsela, caplaniaeth a'r ganolfan feddygol.


Mae'r Brifysgol yn gweithredu rhaglen symudedd allanol ac mae cyllid ar gael i annog ymweliadau diwylliannol â gwledydd eraill i gefnogi mandad EDGE dinasyddiaeth fyd-eang. 

Cwrdd â Thîm y Rhaglen:  

Dr Hephzibah Egede-Cyfarwyddwr Rhaglen 

Angela Joseph-Cadeirydd Maes, Y Gyfraith 

Dr Richard Lang-Uwch Ddarlithydd 

Kallie Noble-Uwch Ddarlithydd

Dr Mani Nartey-Darlithydd

Dr Dimitri Xenos- Darlithydd

Felix Oweka- Darlithydd

Mae ein tîm addysgu yn addysgu ac yn ymchwilio mewn ystod o ddisgyblaethau’r gyfraith. Maent yn cynnal polisi drws agored ac yn cynnig cefnogaeth ac adborth cyson i fyfyrwyr

Asesu

Mae'r strategaeth asesu'n cynnwys sbectrwm eang o ddulliau. Mae gan bob modiwl ei nodau, ei amcanion, ei ddeilliannau dysgu a'i ddulliau cyflwyno ac asesu ei hun. Felly, gall asesiadau fod ar ffurf papurau/traethodau/adroddiadau ysgrifenedig, cyflwyniadau llafar, prosiectau ymchwil grŵp ac unigol, ac astudiaethau achos a asesir yn ogystal ag arholiadau ffurfiol llyfrau agored/caeedig.  

Cynigir paratoad a chefnogaeth ar gyfer pob asesiad trwy weithgareddau ffurfiannol amrywiol a gynlluniwyd gan arweinwyr modiwl, tiwtoriaid personol a staff y llyfrgell. Mae adborth ffurfiannol a chrynodol yn adeiladol. Rhoddir adborth i fyfyrwyr er mwyn hwyluso ymgysylltiad myfyriol â’u gwaith ac i gynorthwyo perfformiad gwell mewn asesiadau myfyrwyr.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae’r radd hon yn ddelfrydol os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn gyfreithiwr neu’n fargyfreithiwr. Mae'n datblygu cymwyseddau a sgiliau trosglwyddadwy hefyd sy’n addas ar gyfer y rhai sydd eisiau dilyn gyrfaoedd amrywiol mewn meysydd polisi megis sefydliadau rhyngwladol, adrannau’r llywodraeth, y sector elusennol a byd busnes. 

Rydym yn cynnal cysylltiadau â’r diwydiant cyfreithiol ac wedi cynnwys sgyrsiau ac ymgysylltu ag ymarferwyr i wella profiad y myfyriwr. Mae arweinwyr diwydiant gan gynnwys Shoosmith LLP a Radcliffe Chambers wedi cyflwyno'r sesiynau dosbarth meistr hyn. Mae’r rhaglen hefyd yn cefnogi gweithgareddau myfyrwyr trwy Gymdeithas y Gyfraith myfyrwyr sy’n darparu amgylchedd galluogi lle gall myfyrwyr ymgymryd â gweithgareddau allgyrsiol a datblygu sgiliau gwaith trosglwyddadwy fel cyfweld cleientiaid, siarad cyhoeddus, pendantrwydd, rhwydweithio a gweithio mewn tîm.

Mae tîm gyrfaoedd a chyflogadwyedd ymroddedig yn Gwasanaethau Myfyrwyr yn cefnogi ein myfyrwyr ymhellach i ddod o hyd i leoliadau gwaith, interniaethau neu swyddi. Maent yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac adnoddau ar gyfer ceisiadau am swyddi neu astudio.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 112-120
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM
 • Lefel T: Teilyngdod.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Rhaglen Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ffoniwch y Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau am y cwrs yn benodol, cysylltwch â Hephzibah Egede:
E-bost: HEgede@cardiffmet.ac.uk
Ffôn 029 2041 6449

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS:
M100

Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Llawn amser: Tair blynedd neu bedair blynedd os ydych chi'n gwneud blwyddyn sylfaen