Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>LLB Law (Hons)

LLB Law (Hons) Degree - 2020 Entry

 

Ffeithiau allweddol

Lleoliad Astudio: 
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Llawn-amser: 3 blynedd
Rhan-amser: 4 blynedd

Ffioedd rhan-amser:
Charges are per single module unless specified: undergraduate = 10 credits. Generally students will study 60 credits per year; to obtain a true costing please clarify this by contacting the programme leader directly.

Trosolwg o'r Cwrs

Sylwch fod y cwrs hwn yn ddibynnol ar ddilysiad ar gyfer mynediad 2020.

Mae’r Gyfraith LLB (Anrh) yn radd gymwys yn y gyfraith sy'n bodloni'r gofynion gradd a bennir gan y Bwrdd Safonau’r Bar a'r Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr. Mae'n darparu dealltwriaeth fanwl o'r fframwaith a chymhwyso rheolau cyfreithiol a chyfleoedd arloesol i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy proffesiynol trwy asesiadau ymarferol fel ymarferion dadlau, trafod a chyfryngu.

Mae astudio’r gyfraith yn brofiad deallusol cyffrous ac ysgogol; mae'r gyfraith yn effeithio ar bob rhan o'n bywydau bob dydd ac mae'r radd yn eich annog i ddatblygu dull chwilfrydig a beirniadol, dysgu meddwl yn rhesymol, cyfathrebu'n gryno a gallu llunio dadleuon perswadiol ac effeithiol.

Byddwch yn gallu rhoi theori gyfreithiol ar waith yn ein ystafell llys ffug bwrpasol a chewch eich cefnogi, trwy ddulliau myfyriwr-ganolog, i ddatblygu ymhellach eich sgiliau mewn cydweithredu, cyfathrebu effeithiol, ymchwil gyfreithiol a siarad cyhoeddus.

Mae'r rhaglen hon yn ddibynnol ar ddilysiad ar gyfer mynediad Medi 2020 a gall y wybodaeth a ddarperir newid. Rhaid dilysu pob rhaglen newydd yn y Brifysgol, er mwyn sicrhau bod y rhaglen arfaethedig yn cyd-fynd â Chenhadaeth y Brifysgol a'i chynnwys yn adlewyrchu lefelau priodol o safonau ac ansawdd academaidd.

Cynnwys y Cwrs

Mae’r Gyfraith LLB (Anrh) yn cynnig yr holl bynciau sylfaenol sydd eu hangen ar gyfer gradd gymhwyso yn y gyfraith yn ogystal ag ystod o fodiwlau dewisol ar seibrddiogelwch a llywodraethiant.

Dysgu ac Addysgu

Darlithoedd
Mae darlithoedd yn rhan fawr o'r strategaeth addysgu ar gyfer y rhaglen. Mae darlithoedd yn ffordd effeithiol o gyflwyno deunydd craidd a sefydlu fframwaith ar gyfer modiwl y gellir gosod deunydd arall yn ei erbyn.  

Seminarau
Mae seminarau yn cynnwys myfyrwyr yn cymhwyso eu gwybodaeth i broblemau cyfreithiol penodol ac yn ceisio'r datrysiad mwyaf priodol wrth ddefnyddio awdurdod cyfreithiol priodol i gefnogi eu casgliadau. Defnyddir seminarau yn y mwyafrif o fodiwlau ac maent yn rhoi profiad gwerthfawr i fyfyrwyr o adeiladu dadleuon effeithiol, datblygu sgiliau llafar ac ymarfer technegau trafod. 

Gweithdai Ymarferol
Defnyddir gweithdai ymarferol yn helaeth mewn nifer o fodiwlau trwy gydol y rhaglen. Yn y dosbarthiadau hyn gall myfyrwyr ymarfer a mireinio eu sgiliau mewn amgylchedd cefnogol lle gallant dderbyn adborth gan aelod o staff academaidd. Mae gweithdai ymarferol yn drawsnewid gwerthfawr rhwng theori ac ymarfer. 

Astudiaethau Achos / Cwestiynau Problem
Defnyddir astudiaethau achos mewn ystod o fodiwlau. Cyflwynir problemau cyfreithiol cymhleth efelychiedig i fyfyrwyr y mae'n ofynnol iddynt ddadansoddi a syntheseiddio ymateb priodol ar eu cyfer. 

Arbenigwyr Cyfreithiol 
Elfen allweddol o'r profiad dysgu yw'r bwriad i wahodd arbenigwyr busnes, academaidd ac yn ymarferol, i roi mewnwelediadau i'w gwaith ymchwil neu weithgaredd busnes. Bydd rhwydwaith o arbenigwyr yn helpu i ddarparu gwybodaeth arbenigol yn ogystal â hybu a hyrwyddo cymwysterau'r rhaglen. Gellir gwahodd arbenigwyr o'r fath fel siaradwyr gwadd neu ofyn iddynt ddarparu profiad gweithdy mwy rhyngweithiol lle bo hynny'n briodol. 

Tiwtoriaid Personol
Bydd pob myfyriwr sy’n astudio yn Ysgol Reoli Caerdydd yn elwa o'r tîm o diwtoriaid personol ymroddedig sy'n darparu pwynt cyswllt personol a rheolaidd i fyfyrwyr. Maent yn rhoi arweiniad i fyfyrwyr mewn materion fel cyllid, lles, datblygu gyrfa yn ogystal â helpu lle bo angen gyda chynllunio patrymau astudio effeithiol, paratoi at arholiadau ac ystod o faterion eraill pwysig. Mae'r Tiwtoriaid Personol yn gweithio'n agos gyda'r Cyfarwyddwyr Rhaglen a'r Tiwtoriaid Blwyddyn i sicrhau bod anghenion myfyrwyr yn cael eu diwallu'n effeithiol a bod eu hamser ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn brofiad dymunol a llwyddiannus.

Yn ogystal â'r Tiwtoriaid Personol, darperir y gefnogaeth a'r arweiniad academaidd penodol i gwrs penodol gan Gyfarwyddwr y Rhaglen.  

Mae'r rhaglen yn darparu cefnogaeth gyffredinol bellach i'r myfyrwyr trwy'r canlynol:  

• Rhaglen sefydlu ar gyfer myfyrwyr lefel 4, lefel 5 a lefel 6
• Llawlyfr myfyrwyr, llawlyfr rhaglen a llawlyfrau modiwlau unigol
• Amgylchedd Dysgu Rhithwir Moodle
• Pecynnau sgiliau llyfrgell ac astudio
• Llyfrgell ac adnoddau dysgu campws Prifysgol Metropolitan Caerdydd.
• Cyfleusterau cyfrifiadurol arbenigol gan gynnwys labordai rhyngweithiol ac amlgyfrwng
• Cyfleuster TG mynediad agored 24 awr ar gampysau Cyncoed a Llandaf
• Mynediad diderfyn i'r we
• Mynediad at wasanaethau myfyrwyr gan gynnwys y rhai a gynigir gan yr adrannau gyrfaoedd, lles, anabledd, cwnsela, caplaniaeth a’r ganolfan feddygol. Mae'r Brifysgol yn gweithredu rhaglen symudedd allanol ac mae cyllid ar gael i annog ymweliadau diwylliannol â gwledydd eraill i gefnogi deall y gyfraith a busnes yn eu cyd-destunau byd-eang a gwleidyddol.

Asesu

Mae'r strategaeth asesu yn cynnwys sbectrwm eang o ddulliau. Mae gan bob modiwl ei nodau, ei amcanion, ei ganlyniadau dysgu a'i ddulliau cyflwyno ac asesu. Felly gall asesiadau fod ar ffurf papurau / traethodau / adroddiadau ysgrifenedig wedi'u hasesu, cyflwyniadau llafar, prosiectau ymchwil grŵp ac unigol, astudiaethau achos yn ogystal ag arholiadau ffurfiol llyfrau agored / caeedig.  

Mae paratoi a chefnogaeth ar gael i'w hasesu trwy amrywiol weithgareddau a ddyluniwyd gan arweinwyr modiwlau, tiwtoriaid personol a staff llyfrgelloedd. Mae adborth yn adeiladol ac yn annog myfyrwyr i feddwl yn feirniadol am eu gwaith ac i fyfyrio ar yr hyn y mae angen iddynt ei wneud i'w wella.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae'r radd yn ddelfrydol os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn gyfreithiwr neu'n fargyfreithiwr gweithredol. Mae hefyd yn datblygu cymwyseddau a sgiliau trosglwyddadwy sy'n addas i'r rhai sy'n dymuno cychwyn ar yrfaoedd eang mewn meysydd polisi fel sefydliadau rhyngwladol, adrannau'r llywodraeth, y sector elusennol a byd busnes.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Llwybr Sylfaen:
Dylai fod gan ymgeiswyr bum gradd TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg a Mathemateg* gradd C neu'n uwch (gradd 4 neu'n uwch ar gyfer ymgeiswyr sydd â TGAU newydd eu diwygio yn Lloegr) ynghyd â 32 pwynt o 1 Safon Uwch o leiaf (neu gyfwerth). 

Gradd:
Dylai fod gan ymgeiswyr bum gradd TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg a Mathemateg* gradd C neu'n uwch (gradd 4 neu'n uwch ar gyfer ymgeiswyr sydd â TGAU newydd eu diwygio yn Lloegr) ynghyd â 112-120 pwynt o 2 Safon Uwch o leiaf (neu gyfwerth).

Gall cynigion nodweddiadol gynnwys:

  • 112-120 pwynt o 2 Safon Uwch o leiaf i gynnwys graddau CC; Mae Bagloriaeth Cymru - Tystysgrif Her Sgiliau Uwch yn cael ei hystyried fel y trydydd pwnc
  • Diploma Estynedig Cenedlaethol RQF BTEC/Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt  DMM

  • 112-120 pwynt o'r ‘Irish Leaving Certifiicate’ Lefel Uwch i gynnwys 2 x gradd H2. Dim ond gydag isafswm gradd H4 y caiff pynciau Lefel Uwch eu hystyried

  • 112-120 pwynt o ‘Advanced Highers’ yr Alban i gynnwys graddau DD.

  • 112-120 pwynt o'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch   

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru sy'n eistedd y TGAU Mathemateg diwygiedig, byddwn yn derbyn naill ai TGAU Mathemateg neu Fathemateg - Rhifedd

Os ydych chi'n astudio cyfuniadau o'r uchod neu os nad yw'ch cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu edrychwch ar dudalen Chwilio am Gwrs UCAS am y gofynion mynediad. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o'r UE trwy glicio yma. 

Mae ymgeiswyr nad oes ganddynt gymhwyster mynediad arferol yn cael eu cyfweld a'u hystyried yn unigol ar sail eu cefndir dysgu blaenorol neu waith. Ar gyfer ymgeiswyr sydd yn ymgymryd â 2 Safon Uwch neu gyfwerth yn unig, bydd hyn yn cael ei ystyried ynghyd â gweddill y proffil academaidd ac efallai y byddwn yn gwneud cynnig wedi'i raddio yn lle cynnig yn defnyddio Tariff UCAS. 

Ymgeiswyr Rhyngwladol 
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i o leiaf safon IELTS 6.0 neu gyfwerth. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan. 

Y Broses Ddethol:
Mae'r dewis fel arfer ar sail cais UCAS wedi'i gwblhau a chyfweliad lle bo hynny'n berthnasol. 

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn ar-lein i UCAS ar www.ucas.com. Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais yn www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig (RPL) a Throsglwyddo Credyd i Flwyddyn 2 & 3
Os oes gennych ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio yn Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a/neu 3, gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach am hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL. Cysylltwch â Derbyniadau am unrhyw ymholiadau sydd gennych ar RPL. 

Myfyrwyr Aeddfed
Ymgeisydd aeddfed yw unrhyw un dros 21 oed nad aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a gellir dod o hyd i gyngor a gwybodaeth bellach yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau sy’n benodol i’r cwrs, cysylltwch â Stella Diamantidi:
E-bost: sdiamantidi@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 5335


Gellir dod o hyd i’r telerau ac amodau llawn sy’n ymwneud â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms