Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Gradd y Gyfraith LLB (Anrh)

Gradd y Gyfraith LLB (Anrh)

Blwyddyn Mynediad


Ma'r gradd Cyfraith Met Caerdydd LLB (Anrh) yn radd gymhwyso yn y gyfraith (QLD) sy'n cyfuno dysgu athrawiaethol â hyfforddiant sgiliau cymhwysol. Mae ein gradd QLD yn bodloni cam academaidd hyfforddiant proffesiynol i'r rheini sydd am ddod yn gyfreithwyr neu'n fargyfreithwyr. I gael mwy o wybodaeth am newidiadau diweddar a wnaed i'r hyfforddiant proffesiynol ar gyfer dod yn gyfreithwyr neu'n fargyfreithwyr, ewch i wefannau'r Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr (SRA) a Bwrdd Safonau'r Bar (BSB).

Mae astudio cyfraith yn brofiad cyffrous ac ysgogol yn ddeallusol; mae'r gyfraith yn effeithio ar bob rhan o'n bywydau beunyddiol ac mae'r radd yn eich annog i ddatblygu dull chwilfrydig a beirniadol, dysgu meddwl yn rhesymol, cyfathrebu'n gryno a gallu llunio dadleuon perswadiol ac effeithiol.

Byddwch yn gallu rhoi theori gyfreithiol i ymarfer yn ein ffug ystafell llys bwrpasol a'ch cefnogi, trwy ddulliau myfyriwr-ganolog, i ddatblygu ymhellach eich sgiliau mewn cydweithredu, cyfathrebu effeithiol, ymchwil gyfreithiol a siarad cyhoeddus.

Mae cyflwyno ein gradd yn gyson â strategaeth raddedigion EDGE Caerdydd Met sy'n cynorthwyo ein myfyrwyr i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy mewn moeseg, cymhwysedd digidol, canfyddiad byd-eang ac entrepreneuriaeth.

Mae dull EDGE yn dod â dysgu cyfreithiol yn fyw trwy amgylchedd dysgu sy’n arddangos y ‘gyfraith ar waith’. Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy mewn ystod o weithgareddau ‘arbrofol’ y labordy cyfraith gan gynnwys cyfweld â chleientiaid, drafftio llythyrau, ffug dreialon, trafod, cyfryngu, atal a datrys anghydfodau, hyfforddiant technoleg gwybodaeth, interniaethau digidol ac ymarferion cydweithredu tîm.

Ein nod yw cael ein myfyrwyr i feddwl ac ymddwyn fel cyfreithwyr a'u paratoi i weithio'n effeithlon ac yn arloesol mewn amrywiaeth o yrfaoedd. Mae'r dull hwn o ddysgu ac addysgu yn paratoi ein graddedigion ar gyfer yr amgylchedd gwaith cyfoes sy'n cael ei yrru'n bennaf gan dechnoleg, globaleiddio, ymwybyddiaeth fasnachol, cynaliadwyedd, ymgysylltu cymdeithasol a chyfrifoldeb moesegol.

Cynnwys y Cwrs

Mae'r radd LLB (Anrh) yn y Gyfraith yn cynnig yr holl fodiwlau sylfaen gwybodaeth gyfreithiol sydd eu hangen ar gyfer gradd gymhwyso yn y gyfraith (QLD) yn ogystal â chasgliad o fodiwlau dewisol mewn meysydd cyfoes o'r gyfraith.

Blwyddyn 1:
Modiwlau Craidd:

 • System Gyfreithiol Lloegr a Sgiliau Cyfreithiol 
 • Cyfraith Gyfansoddiadol 
 • Cyfraith Cytundeb 
 • Cyfraith Droseddol
 • Cyfraith Weinyddol a Hawliau Dynol 
 • Ymarfer Cyfreithiol a Rheoli Cleientiaid  


Blwyddyn 2:
Modiwlau Craidd:

 • Cyfraith Camweddau 
 • Sgiliau Cymhwysol mewn Eiriolaeth
 • Cyfraith Tir 
 • Y Gyfraith ar Waith ac Arloesi Digidol (Clinig Cyfreithiol a Lleoli Gwaith Digidol) 


Modiwlau Dewisol*:

 • Cyfraith Amgylcheddol a Rheoliad Newid Hinsawdd
 • Cyfraith Seiber a Diogelu Data
 • Cyfraith Masnachol a Diogelu Defnyddwyr
 • Cyfraith Chwaraeon
 • Cyfraith Tystiolaeth


Blwyddyn 3:

Modiwlau Craidd:

 • Ecwiti ac Ymddiriedolaethau
 • Cyfraith Ewropeaidd
 • Cyflogadwyedd Cyfreithiol (Modiwl Lleoliad Gwaith)


Modiwlau Dewisol*:

 • Ymchwil, Menter ac Arloesi Cyfreithiol (Prosiect Traethawd Hir Annibynnol a Menter)
 • Cyfraith Eiddo Deallusol
 • Cyfraith Iechyd a Lles
 • Cyfraith Ynni Ryngwladol
 • Busnes, Menter a Chyfraith Cwmnïau
 • Cyfraith Teulu
 • Newid Arweinyddiaeth

*Sylwer bod modiwlau dewisol yn cael eu cyflwyno yn dibynnu ar y galw ac argaeledd


Dysgu ac Addysgu

Rydym yn cyflwyno dysgu ac addysgu trwy hunan-ddysgu dan arweiniad, darlithoedd esboniadol a seminarau. Mae strwythur y cwrs a'r strategaethau addysgu wedi'u cynllunio i gefnogi dysgu annibynnol. Anogir ymagwedd myfyriwr-ganolog trwy ddysgu trwy brofiad a ddefnyddir trwy ymarferion chwarae rôl, ymryson, eiriolaeth a thrafod, a ategir gan ddefnydd o fideos, meddalwedd cyfrifiadurol ac adnoddau llyfrgell priodol.Mae oriau cyswllt y semester yn cynnwys 48 awr o ddysgu ac addysgu ar yr amserlen fesul modiwl a 152 awr o ddysgu annibynnol dan arweiniad.

Tiwtoriaid Personol

Mae'r holl fyfyrwyr sy'n astudio yn Ysgol Reoli Caerdydd yn elwa ar y tîm o diwtoriaid ymroddedig sy'n darparu pwynt cyswllt personol a rheolaidd i fyfyrwyr. Maent yn rhoi myfyrwyr ar ben ffordd gyda materion megis cyllid, lles, datblygu gyrfa yn ogystal â helpu gyda chynllunio patrymau astudio effeithiol, paratoi ar gyfer arholiadau ac amrywiaeth o faterion pwysig eraill lle bo angen. Mae'r Tiwtoriaid Personol yn gweithio'n agos gyda Chyfarwyddwr y Rhaglen a Thiwtoriaid Blwyddyn i sicrhau bod anghenion y myfyrwyr yn cael eu diwallu'n effeithiol a bod eu hamser ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn brofiad dymunol a llwyddiannus. 

Mae'r rhaglen yn cynnig cymorth cyffredinol pellach i'r myfyrwyr drwy'r canlynol:  

 • Rhaglen sefydlu ar gyfer myfyrwyr lefel 4, lefel 5 a lefel 6 
 • Llawlyfr myfyrwyr, llawlyfr rhaglen a llawlyfrau modiwlau unigol 
 • Defnydd o’r Llys-Ffug aml-swyddogethol 

 • Amgylchedd Dysgu Rhithwir Moodle 
 • Llyfrgell a phecynnau sgiliau astudio 
 • Llyfrgell (ar y campws a mynediad o bell), sgiliau astudio ac adnoddau dysgu ar ddau gampws Prifysgol Metropolitan Caerdydd. 
 • Cyfleusterau cyfrifiadura arbenigol gan gynnwys labordai rhyngweithiol ac aml-gyfrwng 
 • Cyfleuster TG mynediad agored 24 awr ar gampysau Cyncoed a Llandaf 
 • Mynediad i gronfeydd data arbenigol gan gynnwys Lexis a Westlw Edge UK 
 • Mynediad at wasanaethau myfyrwyr gan gynnwys y rhai a gynigir gan y gwasanaethau gyrfaoedd, lles, anabledd, cwnsela, caplaniaeth a'r ganolfan feddygol.


Mae'r Brifysgol yn gweithredu rhaglen symudedd allanol ac mae cyllid ar gael i annog ymweliadau diwylliannol â gwledydd eraill i gefnogi mandad EDGE dinasyddiaeth fyd-eang. 

Cwrdd â Thîm y Rhaglen:  

Dr Hephzibah Egede-Cyfarwyddwr Rhaglen 

Angela Joseph-Cadeirydd Maes, Y Gyfraith 

Dr Richard Lang-Uwch Ddarlithydd 

Kallie Noble-Uwch Ddarlithydd

Dr Mani Nartey-Darlithydd

Dr Dimitri Xenos- Darlithydd

Felix Oweka- Darlithydd

Mae ein tîm addysgu yn addysgu ac yn ymchwilio mewn ystod o ddisgyblaethau’r gyfraith. Maent yn cynnal polisi drws agored ac yn cynnig cefnogaeth ac adborth cyson i fyfyrwyr

Asesu

Mae'r strategaeth asesu'n cynnwys sbectrwm eang o ddulliau. Mae gan bob modiwl ei nodau, ei amcanion, ei ddeilliannau dysgu a'i ddulliau cyflwyno ac asesu ei hun. Felly, gall asesiadau fod ar ffurf papurau/traethodau/adroddiadau ysgrifenedig, cyflwyniadau llafar, prosiectau ymchwil grŵp ac unigol, ac astudiaethau achos a asesir yn ogystal ag arholiadau ffurfiol llyfrau agored/caeedig.  

Cynigir paratoad a chefnogaeth ar gyfer pob asesiad trwy weithgareddau ffurfiannol amrywiol a gynlluniwyd gan arweinwyr modiwl, tiwtoriaid personol a staff y llyfrgell. Mae adborth ffurfiannol a chrynodol yn adeiladol. Rhoddir adborth i fyfyrwyr er mwyn hwyluso ymgysylltiad myfyriol â’u gwaith ac i gynorthwyo perfformiad gwell mewn asesiadau myfyrwyr.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae’r radd hon yn ddelfrydol os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn gyfreithiwr neu’n fargyfreithiwr. Mae'n datblygu cymwyseddau a sgiliau trosglwyddadwy hefyd sy’n addas ar gyfer y rhai sydd eisiau dilyn gyrfaoedd amrywiol mewn meysydd polisi megis sefydliadau rhyngwladol, adrannau’r llywodraeth, y sector elusennol a byd busnes. 

Rydym yn cynnal cysylltiadau â’r diwydiant cyfreithiol ac wedi cynnwys sgyrsiau ac ymgysylltu ag ymarferwyr i wella profiad y myfyriwr. Mae arweinwyr diwydiant gan gynnwys Shoosmith LLP a Radcliffe Chambers wedi cyflwyno'r sesiynau dosbarth meistr hyn. Mae’r rhaglen hefyd yn cefnogi gweithgareddau myfyrwyr trwy Gymdeithas y Gyfraith myfyrwyr sy’n darparu amgylchedd galluogi lle gall myfyrwyr ymgymryd â gweithgareddau allgyrsiol a datblygu sgiliau gwaith trosglwyddadwy fel cyfweld cleientiaid, siarad cyhoeddus, pendantrwydd, rhwydweithio a gweithio mewn tîm.

Mae tîm gyrfaoedd a chyflogadwyedd ymroddedig yn Gwasanaethau Myfyrwyr yn cefnogi ein myfyrwyr ymhellach i ddod o hyd i leoliadau gwaith, interniaethau neu swyddi. Maent yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac adnoddau ar gyfer ceisiadau am swyddi neu astudio.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 120
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM
 • Lefel T: Teilyngdod.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Rhaglen Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ffoniwch y Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau am y cwrs yn benodol, cysylltwch â Hephzibah Egede:
E-bost: HEgede@cardiffmet.ac.uk
Ffôn 029 2041 6449

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS:
M100

Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Llawn amser: Tair blynedd neu bedair blynedd os ydych chi'n gwneud blwyddyn sylfaen

YSTAFELL LLYS MOOT

Rhowch theori gyfreithiol ar waith yn ein hystafell llys ffug pwrpasol. Byddwch yn cael eich cefnogi, trwy ddulliau myfyriwr-ganoledig, i ddatblygu eich sgiliau mewn cydweithio, cyfathrebu effeithiol, ymchwil cyfreithiol, a siarad cyhoeddus.