Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Gradd y Gyfraith LLB (Anrh)

Gradd y Gyfraith LLB (Anrh)

Ma'r gradd Cyfraith Met Caerdydd LLB (Anrh) yn radd gymhwyso yn y gyfraith (QLD) sy'n cyfuno dysgu athrawiaethol â hyfforddiant sgiliau cymhwysol. Mae ein gradd QLD yn bodloni cam academaidd hyfforddiant proffesiynol i'r rheini sydd am ddod yn gyfreithwyr neu'n fargyfreithwyr. I gael mwy o wybodaeth am newidiadau diweddar a wnaed i'r hyfforddiant proffesiynol ar gyfer dod yn gyfreithwyr neu'n fargyfreithwyr, ewch i wefannau'r Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr (SRA) a Bwrdd Safonau'r Bar (BSB).

Mae astudio cyfraith yn brofiad cyffrous ac ysgogol yn ddeallusol; mae'r gyfraith yn effeithio ar bob rhan o'n bywydau beunyddiol ac mae'r radd yn eich annog i ddatblygu dull chwilfrydig a beirniadol, dysgu meddwl yn rhesymol, cyfathrebu'n gryno a gallu llunio dadleuon perswadiol ac effeithiol.

Byddwch yn gallu rhoi theori gyfreithiol i ymarfer yn ein ffug ystafell llys bwrpasol a'ch cefnogi, trwy ddulliau myfyriwr-ganolog, i ddatblygu ymhellach eich sgiliau mewn cydweithredu, cyfathrebu effeithiol, ymchwil gyfreithiol a siarad cyhoeddus.

Mae cyflwyno ein gradd yn gyson â strategaeth raddedigion EDGE Caerdydd Met sy'n cynorthwyo ein myfyrwyr i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy mewn moeseg, cymhwysedd digidol, canfyddiad byd-eang ac entrepreneuriaeth.

Mae dull EDGE yn dod â dysgu cyfreithiol yn fyw trwy amgylchedd dysgu sy’n arddangos y ‘gyfraith ar waith’. Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy mewn ystod o weithgareddau ‘arbrofol’ y labordy cyfraith gan gynnwys cyfweld â chleientiaid, drafftio llythyrau, ffug dreialon, trafod, cyfryngu, atal a datrys anghydfodau, hyfforddiant technoleg gwybodaeth, interniaethau digidol ac ymarferion cydweithredu tîm.

Ein nod yw cael ein myfyrwyr i feddwl ac ymddwyn fel cyfreithwyr a'u paratoi i weithio'n effeithlon ac yn arloesol mewn amrywiaeth o yrfaoedd. Mae'r dull hwn o ddysgu ac addysgu yn paratoi ein graddedigion ar gyfer yr amgylchedd gwaith cyfoes sy'n cael ei yrru'n bennaf gan dechnoleg, globaleiddio, ymwybyddiaeth fasnachol, cynaliadwyedd, ymgysylltu cymdeithasol a chyfrifoldeb moesegol.

Mae gwybodaeth am y cwrs ar y dudalen hon yn ymwneud â mynediad 2022.

Cynnwys y Cwrs

Mae'r radd LLB (Anrh) yn y Gyfraith yn cynnig yr holl fodiwlau sylfaen gwybodaeth gyfreithiol sydd eu hangen ar gyfer gradd gymhwyso yn y gyfraith (QLD) yn ogystal â chasgliad o fodiwlau dewisol mewn meysydd cyfoes o'r gyfraith.

Blwyddyn 1:
Modiwlau Craidd:

 • System Gyfreithiol Lloegr a Sgiliau Cyfreithiol 
 • Cyfraith Gyfansoddiadol 
 • Cyfraith Cytundeb 
 • Cyfraith Droseddol
 • Cyfraith Weinyddol a Hawliau Dynol 
 • Ymarfer Cyfreithiol a Rheoli Cleientiaid  


Blwyddyn 2:
Modiwlau Craidd:

 • Cyfraith Camwedd 
 • Sgiliau Cymhwysol mewn Eiriolaeth
 • Cyfraith Tir 
 • Y Gyfraith ar Waith ac Arloesi Digidol (Clinig Cyfreithiol a Lleoli Gwaith Digidol) 


Modiwlau Dewisol*:

 • Cyfraith Amgylcheddol a Rheoliad Newid Hinsawdd
 • Cyfraith Seiber a Diogelu Data
 • Cyfraith Masnachol a Diogelu Defnyddwyr
 • Cyfraith Chwaraeon
 • Cyfraith Teulu


Blwyddyn 3:

Modiwlau Craidd:

 • Ecwiti ac Ymddiriedolaethau
 • Cyfraith yr UE
 • Cyflogadwyedd Cyfreithiol (Modiwl Lleoliad Gwaith)


Modiwlau Dewisol*:

 • Ymchwil, Menter ac Arloesi Cyfreithiol (Prosiect Traethawd Hir Annibynnol a Menter)
 • Cyfraith Eiddo Deallusol
 • Cyfraith Iechyd a Lles
 • Cyfraith Cwmnïau a Menter
 • Cyfraith Ynni Ryngwladol
 • Newid Arweinyddiaeth

Dysgu ac Addysgu

Rydym yn cyflwyno dysgu ac addysgu trwy hunan-ddysgu dan arweiniad, darlithoedd esboniadol a seminarau. Mae strwythur y cwrs a'r strategaethau addysgu wedi'u cynllunio i gefnogi dysgu annibynnol. Anogir ymagwedd myfyriwr-ganolog trwy ddysgu trwy brofiad a ddefnyddir trwy ymarferion chwarae rôl, ymryson, eiriolaeth a thrafod, a ategir gan ddefnydd o fideos, meddalwedd cyfrifiadurol ac adnoddau llyfrgell priodol.Mae oriau cyswllt y semester yn cynnwys 48 awr o ddysgu ac addysgu ar yr amserlen fesul modiwl a 152 awr o ddysgu annibynnol dan arweiniad.

Tiwtoriaid Personol

Mae'r holl fyfyrwyr sy'n astudio yn Ysgol Reoli Caerdydd yn elwa ar y tîm o diwtoriaid ymroddedig sy'n darparu pwynt cyswllt personol a rheolaidd i fyfyrwyr. Maent yn rhoi myfyrwyr ar ben ffordd gyda materion megis cyllid, lles, datblygu gyrfa yn ogystal â helpu gyda chynllunio patrymau astudio effeithiol, paratoi ar gyfer arholiadau ac amrywiaeth o faterion pwysig eraill lle bo angen. Mae'r Tiwtoriaid Personol yn gweithio'n agos gyda Chyfarwyddwr y Rhaglen a Thiwtoriaid Blwyddyn i sicrhau bod anghenion y myfyrwyr yn cael eu diwallu'n effeithiol a bod eu hamser ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn brofiad dymunol a llwyddiannus. 

Mae'r rhaglen yn cynnig cymorth cyffredinol pellach i'r myfyrwyr drwy'r canlynol:  

 • Rhaglen sefydlu ar gyfer myfyrwyr lefel 4, lefel 5 a lefel 6 
 • Llawlyfr myfyrwyr, llawlyfr rhaglen a llawlyfrau modiwlau unigol 
 • Defnydd o’r Llys-Ffug aml-swyddogethol 

 • Amgylchedd Dysgu Rhithwir Moodle 
 • Llyfrgell a phecynnau sgiliau astudio 
 • Llyfrgell (ar y campws a mynediad o bell), sgiliau astudio ac adnoddau dysgu ar ddau gampws Prifysgol Metropolitan Caerdydd. 
 • Cyfleusterau cyfrifiadura arbenigol gan gynnwys labordai rhyngweithiol ac aml-gyfrwng 
 • Cyfleuster TG mynediad agored 24 awr ar gampysau Cyncoed a Llandaf 
 • Mynediad i gronfeydd data arbenigol gan gynnwys Lexis a Westlw Edge UK 
 • Mynediad at wasanaethau myfyrwyr gan gynnwys y rhai a gynigir gan y gwasanaethau gyrfaoedd, lles, anabledd, cwnsela, caplaniaeth a'r ganolfan feddygol.


Mae'r Brifysgol yn gweithredu rhaglen symudedd allanol ac mae cyllid ar gael i annog ymweliadau diwylliannol â gwledydd eraill i gefnogi mandad EDGE dinasyddiaeth fyd-eang. 

Cwrdd â Thîm y Rhaglen:  

Dr Hephzibah Egede-Cyfarwyddwr Rhaglen 

Angela Joseph-Cadeirydd Maes, Y Gyfraith 

Dr Richard Lang-Uwch Ddarlithydd 

Kallie Noble-Uwch Ddarlithydd

Dr Mani Nartey-Darlithydd

Dr Dimitri Xenos- Darlithydd

Felix Oweka- Darlithydd

Mae ein tîm addysgu yn addysgu ac yn ymchwilio mewn ystod o ddisgyblaethau’r gyfraith. Maent yn cynnal polisi drws agored ac yn cynnig cefnogaeth ac adborth cyson i fyfyrwyr

Asesu

Mae'r strategaeth asesu'n cynnwys sbectrwm eang o ddulliau. Mae gan bob modiwl ei nodau, ei amcanion, ei ddeilliannau dysgu a'i ddulliau cyflwyno ac asesu ei hun. Felly, gall asesiadau fod ar ffurf papurau/traethodau/adroddiadau ysgrifenedig, cyflwyniadau llafar, prosiectau ymchwil grŵp ac unigol, ac astudiaethau achos a asesir yn ogystal ag arholiadau ffurfiol llyfrau agored/caeedig.  

Cynigir paratoad a chefnogaeth ar gyfer pob asesiad trwy weithgareddau ffurfiannol amrywiol a gynlluniwyd gan arweinwyr modiwl, tiwtoriaid personol a staff y llyfrgell. Mae adborth ffurfiannol a chrynodol yn adeiladol. Rhoddir adborth i fyfyrwyr er mwyn hwyluso ymgysylltiad myfyriol â’u gwaith ac i gynorthwyo perfformiad gwell mewn asesiadau myfyrwyr.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae’r radd hon yn ddelfrydol os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn gyfreithiwr neu’n fargyfreithiwr. Mae'n datblygu cymwyseddau a sgiliau trosglwyddadwy hefyd sy’n addas ar gyfer y rhai sydd eisiau dilyn gyrfaoedd amrywiol mewn meysydd polisi megis sefydliadau rhyngwladol, adrannau’r llywodraeth, y sector elusennol a byd busnes. 

Rydym yn cynnal cysylltiadau â’r diwydiant cyfreithiol ac wedi cynnwys sgyrsiau ac ymgysylltu ag ymarferwyr i wella profiad y myfyriwr. Mae arweinwyr diwydiant gan gynnwys Shoosmith LLP a Radcliffe Chambers wedi cyflwyno'r sesiynau dosbarth meistr hyn. Mae’r rhaglen hefyd yn cefnogi gweithgareddau myfyrwyr trwy Gymdeithas y Gyfraith myfyrwyr sy’n darparu amgylchedd galluogi lle gall myfyrwyr ymgymryd â gweithgareddau allgyrsiol a datblygu sgiliau gwaith trosglwyddadwy fel cyfweld cleientiaid, siarad cyhoeddus, pendantrwydd, rhwydweithio a gweithio mewn tîm.

Mae tîm gyrfaoedd a chyflogadwyedd ymroddedig yn Gwasanaethau Myfyrwyr yn cefnogi ein myfyrwyr ymhellach i ddod o hyd i leoliadau gwaith, interniaethau neu swyddi. Maent yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac adnoddau ar gyfer ceisiadau am swyddi neu astudio.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai fod gan ymgeiswyr bum gradd TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg, Mathemateg neu Fathemateg - Rhifedd gradd C/4 neu'n uwch ynghyd â 112 pwyntiau o 2 Safon Uwch o leiaf (neu gyfwerth).    

Gall cynigion nodweddiadol gynnwys:

 • 112-120 pwyntiau o ddwy Safon Uwch o leiaf i gynnwys graddau CC; Bagloriaeth Cymru - Tystysgrif Her Sgiliau Uwch yn cael ei hystyried fel y trydydd pwnc
 • Diploma Estynedig Cenedlaethol RQF BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt DMM
 • 112 pwynt o ‘Advanced Highers’ yr Alban i gynnwys graddau DD 
 • 112 pwynt o'r ‘Irish Leaving Certifiicate’ Lefel Uwch i gynnwys 2 radd H2.  Dim ond gydag isafswm gradd H4 y caiff pynciau Lefel Uwch eu hystyried
 • 112 pwynt o'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch

Os na fyddwch yn cwrdd â'r gofynion mynediad uchod, mae'r Rhaglen Sylfaen ar gael. Bydd yn caniatáu i chi symud ymlaen i'r radd hon ar ôl ei chwblhau. 

Os ydych chi'n astudio cyfuniadau o'r uchod neu os nad yw'ch cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu ewch i dudalen Chwilio am Gwrs UCAS i gael y gofynion mynediad. Am wybodaeth bellach am ein gofynion mynediad, gellir cynnwys cymwysterau o'r UE trwy glicio yma. 

Mae ymgeiswyr nad oes ganddynt gymhwyster mynediad arferol  yn cael eu cyfweld a'u hystyried yn unigol ar sail eu cefndir dysgu blaenorol neu waith.  


Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg Iaith ewch i'r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Y Broses Ddethol: 

Mae'r dewis fel arfer ar sail cais UCAS wedi'i gwblhau a chyfweliad lle bo hynny'n berthnasol.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn ar-lein i UCAS yn www.ucas.com. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) a Throsglwyddo Credydau i flwyddyn 2 a 3

Os oes gennych ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio yn Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a/neu 3, gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach am hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL. Cysylltwch â Derbyniadau gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych am RPL.

Myfyrwyr hŷn

Mae unrhyw un dros 21 oed nad aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg yn ymgeisydd hŷn. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr hŷn ac mae rhagor o gyngor a gwybodaeth ar gael yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ffoniwch y Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau am y cwrs yn benodol, cysylltwch â Hephzibah Egede:
E-bost: HEgede@cardiffmet.ac.uk
Ffôn 029 2041 6449

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS:
M100

Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Llawn amser: Tair blynedd neu bedair blynedd os ydych chi'n gwneud blwyddyn sylfaen



ADRAN DIWRNOD AGORED | BOB DYDD

Mae ein 'Diwrnod Agored Bob Dydd' rhithiol yn caniatáu i chi ddarganfod mwy am eich diddordebau cwrs, Sgwrs Fyw gyda derbyniadau, tîm llety a chyllid myfyrwyr*. Gallwch hefyd sgwrsio â’n myfyrwyr trwy Unibuddy, yn ogystal â mynd ar daith o amgylch ein llety a gweld beth sydd gan Gaerdydd i’w gynnig


Hoffet ti ymweld â ni wyneb yn wyneb?
Darganfyddwch fwy am Ddiwrnodau Agored ar y safle a Theithiau Campws trwy ddilyn y ddolen isod.



Sgwrs Fyw

Oes gennych chi gwestiwn? Gallwch Fyw Sgwrsio gyda'n Tîm Derbyn Llun-Gwener (9 am-4.30yp) ar y dudalen hon isod ar y dde. Cliciwch ar yr eicon sgwrsio hwnnw ac mae ein tîm yno i helpu. Fel arall, cliciwch ar yr eiconau isod i sgwrsio â'r gwasanaeth perthnasol *


Tîm Llety

Tîm Llety


Oes gennych chi gwestiwn am fyw mewn neuaddau?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Ewch i Dudalennau Llety
Cyllid Myfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr


Oes gennych gwestiwn am gyllid myfyrwyr?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Cyllid Myfyrwyr
Our Students

Ein Myfyrwyr


Oes gennych chi gwestiwn am fywyd yng Nghaerdydd?
Sgwrsio gyda'n llysgenhadon myfyrwyr *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Bywyd Myfyrwyr
Rhyngwladol

Rhyngwladol


Gwneud cais rhyngwladol?
Sgwrsio â'n tîm rhyngwladol *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Rhyngwladol

* Gall argaeledd sgwrsio amrywio yn ôl gwasanaeth a gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig

Archwilio

'Nid yw dewis prifysgol yn ymwneud â'ch cwrs yn unig, byddwch hefyd eisiau gweld lle y gallech fod yn treulio blynyddoedd nesaf eich bywyd - dod o hyd i'ch cartref oddi cartref. Archwiliwch ein llety a'n prifddinas wych isod.'


Taith o amgylch ein Llety

Ewch ar daith fideo 360 gradd o'n neuaddau myfyrwyr

Darganfyddwch Gaerdydd - Ein Dinas, Eich Cartref

Yn ddinas myfyrwyr wych, mae gan Gaerdydd rywbeth i bawb

Perfformiad Chwaraeon

Mae Met Caerdydd yn darparu ac yn rheoli amgylchedd Cynllun Gyrfa Ddeuol achrededig TASS sy'n caniatáu i fyfyrwyr gyflawni eu potensial academaidd ochr yn ochr â hyfforddi, chwarae a pherfformio yn eu dewis chwaraeon.


Gyda phrofiad personol o gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol ac ymgymryd ag ymchwil o'r radd flaenaf, mae ein staff academaidd a Chwaraeon Perfformiad yn creu amgylchedd cwbl unigryw o ragoriaeth chwaraeon. Mae'r model integredig yn golygu y gallwch fod yn sicr bod ein rhaglenni'n cael eu llywio gan y gwasanaethau hyfforddi a chymorth diweddaraf, pob un wedi'i gynllunio i'ch datblygu chi fel athletwr. Ynghyd â'n partneriaethau allweddol gydag amrywiaeth o Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol, mae ein rhaglenni'n gweithio ochr yn ochr â llwybrau talent cydnabyddedig. Darganfyddwch fwy

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms