Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Hyfforddi Chwaraeon – Gradd BSc (Anrh)

Hyfforddi Chwaraeon – Gradd BSc (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Nod y radd BSc (Anrh) Hyfforddi Chwaraeon ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yw datblygu unigolion hanfodol sy'n gwerthfawrogi natur gymdeithasol, berthynol a deinamig hyfforddi chwaraeon. Wrth wneud hynny, bydd y cwrs yn eich herio drwy amrywiaeth o weithgareddau dysgu, gan gynnwys seminarau, sesiynau hyfforddi ymarferol, a chyfleoedd cysylltiedig â gwaith. Y pwrpas yw symud y tu hwnt i gynnwys technegol a thactegol hyfforddi er mwyn archwilio sut mae hyfforddwyr yn siapio dysg a datblygiad eraill. O'r herwydd, mae'r cynnwys dangosol yn cynnwys dylunio ymarfer, pŵer, gofal, hunaniaeth, moeseg a micro-wleidyddiaeth. Rydym yn herio rhagdybiaethau i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o sut mae hyfforddi yn sylfaenol i bobl weithio. Yn hyn o beth, anogir ein myfyrwyr hyfforddwyr i archwilio sut mae hyfforddwyr yn negodi, rheoli a threfnu perfformiadau chwaraeon eraill.

Mae'r radd Hyfforddi Chwaraeon yn rhoi amrywiaeth o sesiynau ymarferol a damcaniaethol i chi i'ch helpu i ddatblygu dealltwriaeth o sut i greu a darparu amgylcheddau dysgu creadigol, arloesol a gofalgar ar gyfer amrywiaeth o berfformwyr chwaraeon gwahanol. Byddwch yn cael cyfleoedd i hyfforddi cyfoedion a phartneriaid allanol i helpu mireinio eich gwybodaeth a'ch ymarfer hyfforddi mewn amrywiaeth o gyd-destunau.

Mae gan y staff sy'n eich cefnogi drwy gydol eich gradd brofiad helaeth o weithio ar draws ystod o leoliadau, megis chwaraeon cymunedol a chyfranogol, chwaraeon proffesiynol, a chystadlaethau o'r radd flaenaf. Yn ogystal â bod yn ymchwilwyr gweithredol ar flaen y gad yn y maes, mae nifer o staff yn gweithio'n agos gyda Chyrff Llywodraethu Cenedlaethol fel ymgynghorwyr, hyfforddwyr a/neu addysgwyr hyfforddwyr.

Nod pennaf y rhaglen yw datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth, herio'r ffordd rydych chi'n meddwl, a sut rydych chi'n gweithredu fel myfyriwr hyfforddi chwaraeon. Rydym am eich arfogi â'r sgiliau a chefnogi'ch dyheadau i wneud cyfraniadau ystyrlon yn eich rolau a'ch gyrfaoedd yn y dyfodol.

Blwyddyn Sylfaen

Gellir astudio’r radd hon fel gradd amser llawn tair blynedd neu radd pedair blynedd sy’n cynnwys blwyddyn o astudio sylfaenol. Bwriad ein blwyddyn sylfaen yw eich paratoi ar gyfer eich blynyddoedd dilynol o astudio, gan gynnig cyfle i chi gryfhau eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder​.

Bydd y flwyddyn sylfaen yn berthnasol i​:

 1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cael y nifer gofynnol o bwyntiau Safon Uwch (neu gyfwerth) i ddechrau ar flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.
 2. Myfyrwyr hŷn sydd wedi bod allan o’r system addysg ffurfiol ers peth amser.


Darganfyddwch fwy am y flwyddyn sylfaen​​.

Nodwch: Bydd angen i chi wneud cais gan ddefnyddio cod UCAS penodol os ydych yn dymuno ymgymryd â’r 4 blynedd gan gynnwys sylfaen. Cyfeiriwch at Wybodaeth Gwrs Allweddol ar waelod y dudalen hon​.

​Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn un

Yn y flwyddyn astudio gyntaf byddwch yn ymgymryd â chwe modiwl gorfodol. Trwy gydol y modiwlau hyn byddwch yn archwilio cysyniadau allweddol ym maes hyfforddi chwaraeon.

Trwy gymryd rhan mewn a gydag amrywiaeth o seminarau, sesiynau hyfforddi a gweithgareddau dysgu annibynnol byddwch yn gwella eich gwybodaeth a'ch defnydd ymarferol o wahanol ddamcaniaethau hyfforddi yn eich ymarfer. Byddwch hefyd yn ymgymryd â modiwlau i helpu i adnabod materion pwysig o fewn y dirwedd chwaraeon yn ogystal ag astudio un modiwl sy'n ymwneud â'r disgyblaethau gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff traddodiadol.


Gorfodol:

 • Ymchwil ac Ysgolheictod*
 • Addysgeg Chwaraeon Gymhwysol
 • Materion trafod ym maes Chwaraeon, Cymdeithas ac Addysg*
 • Addysg Gorfforol, Hyfforddi Chwaraeon ac Addysgeg*
 • Sylfeini Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff
 • Cyflwyno Hyfforddi ac Addysgu fel Gweithgareddau Cymdeithasol a Pherthynol

Blwyddyn dau

Mae'r modiwlau ail flwyddyn yn eich helpu i ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o ddamcaniaethau cysylltiedig â hyfforddi a sut y gallwch gymhwyso'r wybodaeth hon yn ymarferol. Mae'r modiwlau y byddwch chi'n eu hastudio yn yr ail flwyddyn wedi'u cynllunio i'ch helpu chi i ddechrau siapio'ch hunaniaeth hyfforddi yn fwy pwrpasol mewn cysylltiad â'ch nodau yn y dyfodol. Maen nhw'n ehangu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o beth ydy hyfforddi ac yn rhoi cyfleoedd i chi hyfforddi a gweithio gydag eraill i helpu i fireinio'ch dealltwriaeth o natur gymdeithasol a pherthynol hyfforddi.

Mae modiwlau ychwanegol y gallwch ddewis eu hastudio sy'n anelu at feithrin mwy o wybodaeth ryngddisgyblaethol am ddatblygiad chwaraeon, moeseg, cymdeithaseg a chysyniadau gwyddonol chwaraeon ac ymarfer corff yn ogystal â'r broses ymchwil. Mae cyfleoedd pellach yn yr ail flwyddyn i ennill cymwysterau hyfforddi galwedigaethol a phroffesiynol ynghyd â'r wybodaeth gysylltiedig i ddatblygu sgiliau a phriodoleddau entrepreneuraidd sy'n hanfodol yn y diwydiannau sydd ynghlwm â hyfforddi chwaraeon. Yn bwysig, mae'r ail flwyddyn hefyd yn integreiddio cyfleoedd dysgu yn y gwaith i sicrhau eich bod chi'n ennill profiad yn y diwydiant.


Gorfodol:

 • Dylunio a Phractis Ymchwil*
 • Addysgeg Chwaraeon Cymhwysol
 • Lleoliad Proffesiynol*
 • Addysgeg a Chyfathrebu mewn Hyfforddi Chwaraeon
 • Deall Arferion Hyfforddi

Modiwlau opsiynol:

 • Dulliau Amlddisgyblaethol ym maes Chwaraeon ac Iechyd
 • Menter mewn Chwaraeon ac Iechyd
 • Egwyddorion Datblygu Chwaraeon ar Waith​​
 • Dadansoddi mewn Perfformiad Chwaraeon
 • Cymdeithaseg Chwaraeon, Ymarfer Corff ac Iechyd
 • Moeseg Chwaraeon*​

Blwyddyn Tri

Mae blwyddyn olaf yr astudiaeth yn eich galluogi i ddefnyddio'r wybodaeth rydych chi wedi'i hennill a'i diwygio trwy gydol eich gradd mewn ffordd fwy ystyrlon. Byddwch yn symud y tu hwnt i fod yn deall eich amgylchedd a'ch practis ac yn dechrau myfyrio'n gritigol ar theori a chysyniadau hyfforddi i gynhyrchu gwybodaeth ar gyfer gweithredu. Yn y modd hwn, rydych yn dod yn hyfforddwr ‘ymarferol ddoeth’, rydych yn defnyddio’r damcaniaethau a’r cysyniadau hyfforddi i wneud penderfyniadau mwy gwybodus a mwy medrus.

Mae eich blwyddyn olaf yn canolbwyntio ar eich datblygu chi fel myfyriwr mwy annibynnol sy'n cael ei yrru ac a all fod yn cymryd rheolaeth o'ch dysgu a sicrhau bod hyn yn cyd-fynd â'ch camau cyntaf i swydd fel unigolyn graddedig neu ddewis astudio ymhellach. Mae gennych gyfres o fodiwlau i ddewis ohonyn nhw y gellir eu teilwra i gefnogi eich gyrfa yn y dyfodol. Gall yr opsiynau hyn aros yn benodol ym maes hyfforddi, rhai fel modiwlau sy'n seiliedig ar addysg hyfforddwyr neu fe allech chi ymestyn eich astudiaeth i feysydd eraill fel cymdeithaseg, moeseg neu ddadansoddi perfformiad. Dydy hynny ddim yn golygu nad ydyn nhw'n ymwneud â hyfforddi, ond maen nhw'n ystyried chwaraeon yn ehangach a gall rhain eich helpu i gysylltu â meysydd eraill sy'n gysylltiedig â'ch dyfodol. Yn olaf, yn ystod eich blwyddyn astudio ddiwethaf byddwch yn gallu ymgymryd â lleoliadau dysgu yn y gwaith a chymryd rhan mewn prosiect mawr yn eich dewis o faes astudio.


Gorfodol:

 • Prosiect Terfynol*
 • Cymhwyso a Deall Theori Hyfforddi Chwaraeon ar Waith

Modiwlau opsiynol:

 • Materion Cyfoes ym maes Ddatblygu Polisi
 • Problemau Hyfforddi Chwaraeon Cymhwysol a Dadansoddi Perfformiad
 • Materion Moesegol mewn Chwaraeon
 • Rheoli Chwaraeon Perfformiad Uchel
 • Cymdeithaseg Diwylliannau Chwaraeon a Chorfforol
 • Hyfforddi'r Hyfforddwr: Datblygiad Proffesiynol ac Addysg

*modiwlau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg

Dysgu ac Addysgu

Mae dulliau dysgu, addysgu ac asesu effeithiol yn sail i nodau addysgol a chanlyniadau dysgu pob un o'n rhaglenni a'n modiwlau. Gall dulliau dysgu ac addysgu gynnwys darlithoedd, seminarau, gweithdai, tiwtorialau a sesiynau ymarferol. Mae ein Hamgylchedd Dysgu Rhithwir hefyd yn agwedd annatod o'r pecyn dysgu sy'n cefnogi anghenion ein myfyrwyr.

Mae darlithoedd arweiniol yn cyflwyno pynciau a chysyniadau allweddol, tra bod seminarau, tiwtorialau, gweithdai a sesiynau ymarferol yn canolbwyntio ar gymhwyso cysyniadau allweddol gyda'r nod o wella profiad ac ymgysylltiad myfyrwyr. Byddwch hefyd yn cwrdd â thiwtoriaid ar sail un i un. Fel ysgol, rydyn ni'n gweithio'n galed i ddarparu cyfleoedd dysgu myfyriwr-ganolog sy'n darparu amgylchedd dysgu hyblyg o ansawdd uchel.

Mae dulliau dysgu ac addysgu yn pwysleisio ac yn hwyluso datblygiad eich rhesymu critigol, ac yn cymell integreiddio ymarfer a theori. Trwy gydol eich rhaglen, byddwch yn profi dysgu dan arweiniad tiwtor a dulliau dysgu hunan-gyfeiriedig, gan gynyddu annibyniaeth a myfyrio a'ch annog i ddatblygu agwedd gadarnhaol tuag at ddysgu gydol oes.

Mae ein dulliau addysgu a dysgu yn ymgorffori sgiliau 'EDGE' Met Caerdydd (Moesegol, Byd-eang, Digidol ac Entrepreneuraidd) a byddwch yn cael arweiniad da i arddangos y priodoleddau graddedig a ddisgwylir gennych mewn byd gwaith cynyddol gystadleuol. Ein nod ydy eich helpu chi i ddatblygu'n weithwyr proffesiynol myfyriol ac ysgolheigion critigol. Yn eich rhaglen chwaraeon ym Met Caerdydd, byddwch yn dod ar draws profiad dysgu o'ch cyfnod sefydlu hyd nes i chi raddio sy'n gydlynol ac yn datblygu'ch hunaniaeth yn eich rhaglen astudio.

Mae nodweddion penodol o'ch profiad dysgu ar y cwrs gradd Hyfforddi Chwaraeon yn cynnwys y canlynol:

 • Mae'r radd hyfforddi chwaraeon yn cael ei chydnabod yn eang fel un o'r rhaglenni hyfforddi chwaraeon mwyaf blaenllaw yn y DU. Rydym yn cyfuno elfennau ymarferol a damcaniaethau cyfoes sy'n gysylltiedig â hyfforddi sy'n mynd y tu draw i'r dull traddodiadol gwyddor chwaraeon o fynd ati er mwyn deall yn beth wir olygir wrth hyfforddi chwaraeon.
 • Ymchwilwyr a hyfforddwyr o fri rhyngwladol sy'n rhan annatod o'r profiad dysgu a gynigir i'n myfyrwyr.
 • Mae’r radd hyfforddi chwaraeon yn integreiddio ymchwil gyfoes i sicrhau bod ein harferion addysgu yn seiliedig ar ymchwil.
 • Mae pob agwedd ar Ddysgu ac Addysgu yn defnyddio'r llenyddiaeth ymchwil ddiweddaraf a'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (e.e. cymwysterau hyfforddi CIMSPA a'r Corff Llywodraethu Cenedlaethol - NGB).

Asesu

Mae'r strategaethau asesu ar gyfer pob modiwl yn amrywio i sicrhau bod y dull mwyaf priodol yn cael ei weithredu ar gyfer eich maes astudio. Mae dulliau asesu wedi'u cynllunio i wella'ch profiad dysgu ac i gydnabod eich bod wedi cyflawni'r canlyniadau dysgu sy'n gysylltiedig â phob modiwl. Mae asesu hefyd yn sicrhau eich bod wedi cyflawni'r safon sy'n ofynnol i symud ymlaen i'r cam nesaf neu i fod yn gymwys ar gyfer dyfarniad (fel y'i mynegir gan y FHEQ a'r CQFW). Mae asesiadau'n cefnogi'ch profiad dysgu trwy ddarparu cyfleoedd i chi gymryd rhan mewn asesiadau ffurfiannol a chrynodol i brofi'ch gwybodaeth, eich gallu, eich sgil a'ch dealltwriaeth gritigol ac hefyd i ddatblygu eich sgiliau hanfodol perthnasol i'r gweithle. Asesir y modiwlau israddedig gan gyfuniad o fathau o asesu. Er enghraifft:

 • gwaith cwrs ysgrifenedig
 • cyflwyniadau poster
 • cyflwyniadau llafar
 • portffolios
 • arholiadau gyda llyfrau a rhai heb lyfrau
 • sgiliau ymarferol
 • gweithgareddau eraill a gynlluniwyd i asesu, datblygu a gwella sgiliau academaidd a chyflogadwyedd.

Disgwylir i chi gwblhau prosiect terfynol fel rhan o'r asesiad o'ch gradd anrhydedd. Mae prosiectau terfynol yn ddarnau pwysig o waith a allai fod yn brosiect ymchwil, arloesi, ymgynghori neu'n seiliedig ar y gymuned.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae 'egwyddorion EDGE' Met Caerdydd yn eich cefnogi i ffynnu yn y byd modern. Trwy gydol eich gradd byddwch yn profi ystod o gyfleoedd i ddatblygu eich cymwyseddau moesegol, digidol, byd-eang ac entrepreneuraidd trwy ddysgu yn seiliedig ar broblemau, astudiaethau achos diwydiant y byd go iawn, profiadau gwaith integredig ar y campws a chyfleoedd ar gyfer lleoliadau dysgu yn y gwaith oddi ar y campws. Byddwn yn sicrhau eich bod yn cael ystod o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy fel cyfathrebu, gwaith tîm ac arweinyddiaeth.

Yn ystod eich astudiaethau blwyddyn gyntaf cewch gyfle i ymgymryd â chymwysterau technegol mewn ystod o feysydd sy'n berthnasol i'r diwydiant yn cynnwys hyfforddi chwaraeon, hyfforddi ymarferion, a iechyd a diogelwch. Bydd y cyfleoedd hyn yn sicrhau bod gennych y cymwysterau a'r profiad priodol i wneud cais am un o'r nifer o gyfleoedd lleoliad gwaith a gynigir ar ac oddi ar y campws. Byddwn hefyd yn eich cefnogi i chwilio am gyfleoedd i weithio neu astudio dramor. Gall lleoliadau gwaith roi egwyddorion EDGE critigol i chi wrth gael swydd broffesiynol ar ôl graddio. Mae myfyrwyr sydd wedi graddio o'r rhaglen Hyfforddi Chwaraeon wedi mynd ymlaen i weithio mewn gyrfaoedd o fewn a thu hwnt i'r Diwydiant Chwaraeon.

Mae graddedigion diweddar o Hyfforddi Chwaraeon bellach yn gweithio mewn timau chwaraeon proffesiynol, timau chwaraeon academi yn ogystal â chyrff llywodraethu chwaraeon cenedlaethol. Mae llawer o fyfyrwyr hefyd yn dilyn cyfleoedd mewn ffitrwydd a’r diwydiant hamdden ac mae myfyrwyr eraill wedi parhau i raglenni Meistr fel y radd Hyfforddi Chwaraeon ac Addysgeg, TAR ac wedi symud ymlaen ymhellach i astudiaethau lefel doethuriaeth gan gynnwys y Doethuriaeth a Addysgir mewn Hyfforddi.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

​Mae’r gofynion canlynol yn seiliedig ar gynigion nodweddiadol sy’n berthnasol i ddechrau ar flwyddyn 1 y radd.

Os nad ydych yn bodloni’r gofynion mynediad hyn, rydym hefyd yn cynnig Flwyddyn Sylfaen​ sy’n caniatáu symud ymlaen i Flwyddyn 1 ar ôl cwblhau’n llwyddiannus.

 • Pwyntiau tariff: 104 - 112
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: Tair Safon Uwch i gynnwys Gradd BB. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM
 • Lefel T: Teilyngdod.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: 15 credyd gyda Rhagoriaeth a 30 credyd gyda Theilyngdod. Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 1 x H6. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 3 x H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Gradd C. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.​

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu drwy e-bost askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau penodol am y cwrs, cysylltwch â'r Tîm Cymorth Rhaglen:
E-bost: CSSHSLTSE@cardiffmet.ac.uk

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Codau UCAS:
C603 - Gradd 3 blynedd
C63F - Gradd 4 blynedd (yn cynnwys flwyddyn sylfaen)​

Lleoliad Astudio:
Campws Cyncoed

Ysgol:
Ysgol Gwyddorau Chwaraeon a Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd llawn amser neu bedair blynedd llawn amser gan gynnwys blwyddyn Sylfaen.

Ar gael yn rhan-amser hefyd a gall fod hyd at wyth mlynedd. Mae'r myfyrwyr rhan-amser yn ymuno â'r myfyrwyr amser llawn ar gyfer pob modiwl. Felly cwblheir y rhan fwyaf o'r modiwlau rhwng 9.00yb a 6.00yp yn ystod yr wythnos.

Ffioedd rhan amser:
Codir taliadau fesul modiwl sengl oni nodir yn benodol: israddedig = 10 credyd. Cysylltwch ag arweinydd y rhaglen i gael mwy o wybodaeth am fodiwlau i'w hastudio'n rhan-amser a sut y bydd hyn yn effeithio ar ffioedd.

&bnsp;
TROSOLWG O'R CWRS | UCHAFBWYNTIAU GRADD
Uchafbwyntiau Gradd

Yn y fideo cyflwyniad byr hwn, mae Cyfarwyddwr y Rhaglen Andy Lane yn dweud mwy wrthym am y radd mewn Hyfforddi Chwaraeon.

CWRDD Â’R TÎM
Cwrdd â’r Tîm: Anna Stembridge

Dewch i gwrdd ag Anna Stembridge, Darlithydd ar y radd BSc Hyfforddi Chwaraeon ym Met Caerdydd, sy'n rhannu ei phrofiad a'i hangerdd am y pwnc.

EIN CYFLEUSTERAU
Cyfleusterau Chwaraeon

Mae’r Brifysgol yn parhau i fuddsoddi yn ei chyfleusterau chwaraeon o safon fyd-eang ar gampws Cyncoed i wella perfformiad a datblygiad academaidd ein holl fyfyrwyr.