Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Rheoli Digwyddiadau Gradd BA (Anrh)

Rheoli Digwyddiadau- Gradd BA (Anrh)

Blwyddyn Mynediad


Llwybrau ar gael:

BA (Anrh) Rheoli Digwyddiadau

BA (Anrh) Rheoli Digwyddiadau gydag Interniaeth

Bydd y graddau BA (Anrh) Rheoli Digwyddiadau a BA (Anrh) Rheoli Digwyddiadau gydag Interniaeth ym Met Caerdydd yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth i chi fanteisio ar y cyfleoedd amrywiol a chyffrous yn y diwydiant digwyddiadau, sy'n werth £42.3 biliwn yn y DU. P'un a oes gennych ddiddordeb mewn gwyliau, chwaraeon, cynadleddau, arddangosfeydd, digwyddiadau codi arian, cynllunio partïon, dathliadau cerrig milltir bywyd, neu faes arall, bydd y radd hon yn paratoi i ffynnu.

Fel un o'r graddau Rheoli Digwyddiadau hynaf yn y wlad, gyda staff profiadol, llawer o gyn-fyfyrwyr a chysylltiadau â diwydiant ledled y DU, derbyniodd y radd Rheoli Digwyddiadau ym Met Caerdydd sgôr bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr o 92% yn ddiweddar. Ar ben hynny, rydym yn un o lond dwrn o gyrsiau Digwyddiadau'r DU sydd wedi'u hachredu gan y Sefydliad Lletygarwch sy'n dangos ein bod yn bodloni lefelau a safonau cydnabyddedig o wybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth broffesiynol, sy'n berthnasol i anghenion y diwydiant a meincnodau rhyngwladol derbyniol.

Mae'r cwrs hwn yn cyfuno sgiliau rheoli busnes â chysyniadau allweddol rheoli digwyddiadau ac ymgysylltu â diwydiant. Byddwch yn dysgu'r technegau, yr arbenigeddau a'r materion sy'n ymwneud â llwyfannu digwyddiadau, o agweddau creadigol ar gynllunio a thematig digwyddiadau, i lwyfannu a chynhyrchu, marchnata a hyrwyddo, rheoli prosiectau, diogelwch a thrwyddedu, gwerthuso effaith a chynaliadwyedd, rheolaeth strategol, cyllid ac eraill. materion hollbwysig yn y diwydiant.

Fel Dinas Ddigwyddiadau, gyda lleoliadau a gydnabyddir yn rhyngwladol a llu o leoliadau celfyddydol a diwylliannol llai, mae Caerdydd yn lleoliad delfrydol i'r rhai sy'n astudio Rheoli Digwyddiadau. Gyda Stadiwm Principality, y Motorpoint Arena, Canolfan Mileniwm Cymru, Stadiwm SWALEC a Stadiwm Dinas Caerdydd yn denu artistiaid mawr fel Ed Sheeran, y Rolling Stones, Cold Play, Beyoncé a Jay Z, yn ogystal â digwyddiadau chwaraeon mawr fel Rowndiau Terfynol Cynghrair y Pencampwyr, Cyfres y Lludw, Cwpan Rygbi'r Byd a Volvo Ocean Race, mae Caerdydd wir yn Ddinas Ddigwyddiadau o'r radd flaenaf.

Mae 100% o raddedigion mewn gwaith neu astudiaethau pellach o fewn 15 mis ar ôl graddio (Arolwg Hynt Graddedigion ​2023)


Blwyddyn Sylfaen

​Gellir astudio’r radd hon fel gradd amser llawn tair blynedd neu radd pedair blynedd sy’n cynnwys blwyddyn o astudio sylfaenol. Bwriad ein blwyddyn sylfaen yw eich paratoi ar gyfer eich blynyddoedd dilynol o astudio, gan gynnig cyfle i chi gryfhau eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder.

Bydd y flwyddyn sylfaen yn berthnasol i:

 1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cael y nifer gofynnol o bwyntiau Safon Uwch (neu gyfwerth) i ddechrau ar flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.
 2. Myfyrwyr hŷn sydd wedi bod allan o’r system addysg ffurfiol ers peth amser.


Darganfyddwch fwy am y flwyddyn sylfaen.

Nodwch: Bydd angen i chi wneud cais gan ddefnyddio cod UCAS penodol os ydych yn dymuno ymgymryd â’r 4 blynedd gan gynnwys sylfaen. Cyfeiriwch at Wybodaeth Gwrs Allweddol ar waelod y dudalen hon.

​Cynnwys y Cwrs​

Gradd:

Blwyddyn Un:

Bydd y flwyddyn gyntaf yn eich cyflwyno i'r cysyniadau allweddol ym maes rheoli busnes a digwyddiadau.

Pob modiwl gorfodol:

 • Profiad a Dylunio Digwyddiad (20 credyd)
 • Digwyddiadau yn y Gymdeithas (20 credyd)
 • Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Digwyddiadau (20 credyd)
 • Datblygu Pobl o Fewn Sefydliadau (20 credyd)*
 • Marchnata ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (20 credyd)*
 • Refeniw, Costio a Rheolaethau Cyllidebol (20 credyd)
*Gellir ei hastudio trwy gyfrwng y Gymraeg


Blwyddyn Dau:

Mae'r ail flwyddyn yn adeiladu ar eich sylfaen wybodaeth bresennol ac yn symud ymlaen i feysydd mwy arbenigol o reoli digwyddiadau.

Modiwlau gorfodol:

 • Rheoli Digwyddiad Byw (20 credyd)
 • Cynllunio Digwyddiad ar Raddfa Fawr (20 credyd)
 • Cynllun Ymchwil ar Waith (20 credyd)*

Modiwlau dewisol gorfodol (dewiswch o leiaf un):

 • Ymddygiad Defnyddwyr ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (20 credyd)*
 • Rheoli Pobl ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (20 credyd)
 • Cychwyn Busnes ac Entrepreneuriaeth (20 credyd)

Modiwlau Dewisol

 • Lleoliad Gwaith Haf (20 credyd)
 • Newid Cymdeithasol a Chydraddoldeb (20 credyd)
 • Technolegau ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (20 credyd)

*Gellir ei hastudio trwy gyfrwng y Gymraeg


Blwyddyn Tri:

Mae'r drydedd flwyddyn yn galluogi myfyrwyr i deilwra eu gradd yn seiliedig ar eu diddordebau a'u dyheadau gyrfa.

Modiwlau gorfodol:

 • Cynaliadwyedd a Moeseg mewn Digwyddiadau (20 credyd
 • Arloesi mewn Digwyddiadau Byw (20 credyd)
 • Arweinyddiaeth Strategol a Rheoli Newid (20 credyd)
 • Traethawd hir* / Prosiect Menter* / Prosiect Ymgynghori (40 credyd) neu Astudiaeth Annibynnol (20 credyd)

Modiwlau dewisol:

 • Cyfathrebu Marchnata yn yr Oes Ddigidol (20 credyd)
 • Rheoli Adnoddau Gweithwyr a Gwirfoddoli 20 credyd)
 • Arweinyddiaeth a Datblygiad Proffesiynol gyda Mentora (20 credyd)
 • Rheolaeth Cyrchfannau a Stadia (20 credyd) (20 credyd)
 • Twristiaeth Gastronomig (20 credyd)

*Gellir ei hastudio trwy gyfrwng y Gymraeg

Dysgu ac Addysgu

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno drwy gymysgedd o ddarlithoedd, seminarau, tiwtorialau ac ymarferion ymarferol ac yn cael ei gefnogi gan ein platfform ar-lein Moodle.

Yn ogystal, cewch gyfle i gymryd rhan yn y canlynol:

 • Prosiectau digwyddiadau byw ym mlynyddoedd 1 a 2
 • Profiad gwaith
 • Teithiau maes
 • Prosiectau grŵp
 • Astudiaethau achos
 • Cyflwyniadau grŵp
 • Ymchwil a darllen dan gyfarwyddyd
 • Darlithoedd gan ddarlithwyr gwadd
 • Tystysgrifau wedi'u dilysu'n allanol

Ar unrhyw un modiwl 20 credyd, byddwch yn derbyn hyd at 48 awr o amser cyswllt a bydd disgwyl i chi wneud 152 awr o amser hunan-astudio annibynnol.

O ran staff, cewch eich dysgu gan ystod o arbenigwyr digwyddiadau twristiaeth, lletygarwch a rheoli busnes o gefndiroedd academaidd ac ymarferwyr diwydiant. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am staff yr Adran Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau yn ardal proffiliau staff y wefan. Mae'r darlithwyr nid yn unig yn cymryd rhan mewn gweithgareddau addysgu a dysgu ond yn gweithredu fel cymorth, gan ddarparu gwasanaethau Tiwtor Personol trwy gydol eich amser yn y brifysgol, ochr yn ochr â Gwasanaethau Myfyrwyr.

Gan ein bod yn rhoi profiad 'byd go iawn' wrth wraidd ein rhaglen, yn y flwyddyn gyntaf byddwch yn cynllunio ac yn cyflwyno eich prosiect digwyddiadau eich hun, o fewn amgylchedd rheoledig y brifysgol.

Yn yr ail flwyddyn rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o elusennau i godi arian ac ymwybyddiaeth. Bydd gofyn i chi ymchwilio, datblygu, cyflwyno, cynllunio a gwerthuso eich prosiect digwyddiad byw eich hun mewn lleoliad o'ch dewis (modiwl Rheoli Prosiect Digwyddiadau). Gallai hyn fod yn unrhyw beth o ddigwyddiad cerddoriaeth, i sioe ffasiwn, noson gomedi, neu sioe dalent. Gallwch weld rhai o'r digwyddiadau blaenorol ar dudalen Facebook Rheoli Digwyddiadau

Mae ein holl fyfyrwyr yn cael y cyfle ac yn cael eu hannog i wneud y radd Rheoli Digwyddiadau gydag Interniaeth lle byddwch yn treulio blwyddyn mewn diwydiant fel rhan o'r cwrs. Mae myfyrwyr diweddar wedi treulio'r amser hwn gyda sefydliadau fel Hewlett Packard, Disney, y Greenwich Country Club a chadwyni gwestai rhyngwladol amrywiol.

Mae ein cysylltiadau â'r diwydiant yn golygu bod cyfleoedd i ennill profiad yn mynd ymhell y tu hwnt i'n modiwlau lleoliad gwaith swyddogol hefyd ac rydym yn annog ein myfyrwyr i ymgymryd â gwaith cyflogedig a gwirfoddol drwy gydol eu hastudiaethau.


Asesu

Mae asesiadau cwrs yn eang eu cwmpas ac yn gysylltiedig â deilliannau dysgu modiwlau unigol a'r sgiliau diwydiant ac academaidd y bwriedir iddynt eu datblygu. Felly mae asesiadau'n cynnwys prosiectau ymchwil; cynigion, cynlluniau a dogfennau eraill yn gysylltiedig â digwyddiadau; digwyddiadau byw; traethodau; adroddiadau; cyflwyniadau; portffolios; astudiaethau achos; a ffefryn pawb, arholiadau.

Amcan arall ein hasesiadau yw datblygu a hyrwyddo sgiliau trosglwyddadwy a bod o ddefnydd ymarferol wrth weithio yn y diwydiant digwyddiadau. Mae hyn yn cynnwys gweithio mewn tîm, datrys problemau, sgiliau cyflwyno, sgiliau digidol, cyfathrebu a gweithio o dan bwysau.

Bydd myfyrwyr yn derbyn ystod eang o adborth ar eu gwaith trwy asesiad ffurfiannol a chrynodol, ar lafar ac yn ysgrifenedig. 

Bydd pob myfyriwr yn elwa o gael ei Diwtor Personol unigol ei hun a fydd yn aros gyda chi drwy gydol eich astudiaethau. Mae'r Tiwtoriaid Personol yn gweithio'n agos gyda Chyfarwyddwyr y Rhaglen, Tiwtoriaid Blwyddyn a Gwasanaethau Myfyrwyr i sicrhau bod eich anghenion yn cael eu diwallu'n effeithiol a bod eich amser ym Met Caerdydd yn brofiad dymunol a llwyddiannus.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae ein hanes maith o gyn-fyfyrwyr llwyddiannus a'r ffaith ein bod wedi'n lleoli yng Nghaerdydd sy'n ddinas digwyddiadau yn golygu ein bod ni mewn sefyllfa unigryw i gynnig cyfleoedd i’n myfyrwyr ennill profiad ym mhob sector o’r diwydiant. O'r eiliad y byddwch yn cyrraedd bydd ein tîm academaidd a'n gwasanaeth gyrfaoedd yn gwneud eu gorau glas i roi cyfleoedd i chi wella eich cyflogadwyedd a chyflawni eich uchelgeisiau gyrfaol.

Mae gennym arweinydd cyflogadwyedd penodedig o fewn yr Gwasanaeth Gyrfaoedd, sy'n agored i fyfyrwyr presennol a graddedigion diweddar. Gyda'i gilydd, mae'r tîm hwn yn darparu amrywiaeth o ddigwyddiadau gyrfaoedd gan gynnwys ffeiriau gyrfaoedd a fforymau a chymorth gan gynnwys sgyrsiau a gweithdai cyflogadwyedd. Mae Ysgol Reoli Caerdydd hefyd yn gartref i'r Ganolfan Entrepreneuriaeth, adran arbennig Prifysgol Metropolitan Caerdydd ar gyfer cefnogi ac annog entrepreneuriaeth ymhlith myfyrwyr a graddedigion.

Wrth raddio o'n cwrs Rheoli Digwyddiadau dylai fod gennych gymhwyster rheoli a CV rhagorol a fydd yn golygu y bydd gennych ragolygon gyrfa a chyflogaeth ardderchog ym mhob rhan o'r diwydiant digwyddiadau, gan gynnwys gwyliau, cynadleddau, arddangosfeydd, lletygarwch corfforaethol, chwaraeon, codi arian, nawdd, marchnata drwy brofiad a mwy.

Mae ein graddedigion Rheoli Digwyddiadau wedi cael swyddi mewn gwahanol sefydliadau yn y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol yn amrywio o leoliadau rhyngwladol a chwmnïau digwyddiadau i gadwyni gwestai, cwmnïau teithio, noddwyr mawr, digwyddiadau chwaraeon, awdurdodau lleol, elusennau a sefydliadau’r sector preifat.

I'r rhai sy'n chwilio am astudiaethau pellach y tu hwnt i radd, rydym yn cynnig rhaglen Meistr mewn Rheoli Prosiect Digwyddiadau hefyd ochr yn ochr â chyrsiau mewn meysydd amrywiol eraill, y gall ein graddedigion Rheoli Digwyddiadau symud ymlaen iddynt.

Dewch i un o'n diwrnodau agored a gallwn ddweud mwy wrthych am y cyfleoedd cyffrous hyn.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

​Mae’r gofynion canlynol yn seiliedig ar gynigion nodweddiadol sy’n berthnasol i ddechrau ar flwyddyn 1 y radd.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Flwyddyn Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.​

 • Pwyntiau tariff: 96-112
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: MMM-DMM
 • Lefel T: Pasio (C+) – Teilyngdod.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ffoniwch y Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau am y cwrs yn benodol, cysylltwch â, Dr Karen Davies:
E-bost: Kardavies@cardiffmet.ac.uk

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Codau UCAS:
N820 - Gradd 3 blynedd
N82F - Gradd 4 blynedd (yn cynnwys flwyddyn sylfaen)

Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd yn llawn amser.
Pedair blynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd.
Pedair blynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud blwyddyn sylfaen.
Pum mlynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud blwyddyn sylfaen a lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd.​

Ar gael yn rhan-amser hefyd a gall gymryd hyd at chwe blynedd. Yn gyffredinol, bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn cwblhau 60 credyd y flwyddyn.

Ffioedd rhan-amser:
Codir ffioedd fesul modiwl unigol oni nodir: israddedig = 10 credyd. Cysylltwch ag arweinydd y rhaglen i gael rhagor o wybodaeth am fodiwlau i'w hastudio'n rhan-amser a sut y bydd hyn yn effeithio ar ffioedd.

PROFFIL STAFF

“Dr Karen Davies ydw i, Cyfarwyddwr Rhaglen BA (Anrh) Rheoli Digwyddiadau. Mae fy nghefndir mewn digwyddiadau sector cyhoeddus lle rwyf wedi helpu i drefnu amrywiaeth o wahanol fathau megis cyngherddau, rasys rhedeg, sioeau awyr, carnifalau, Gorymdeithiau’r Nadolig, a’r Eisteddfod Genedlaethol. Rwyf ar hyn o bryd yn Is-gadeirydd y Gymdeithas Addysg Rheoli Digwyddiadau, a chwblheais fy PhD ar astudiaeth achos Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn 2017. Mae gennym ystod enfawr o brofiad a gwybodaeth yma ar y tîm ac yn eich gwahodd i ddod i astudio yn un o’r dinasoedd ‘llawn digwyddiadau’ mwyaf yn y DU!”

Dr Karen Davies
Cyfarwyddwr Rhaglen

TROSOLWG O'R CWRS | UCHAFBWYNTIAU GRADD
Uchafbwyntiau Gradd

Mae'r Uwch Ddarlithydd Dr Kelly Young yn esbonio'r hyn sydd gan astudio Busnes drwy gyfrwng y Gymraeg yn Ysgol Reoli Caerdydd i'w gynnig.

DEWCH I GWRDD Â’R TÎM
Dewch i Gwrdd a’r Tîm: Gareth Williams

Dewch i gwrdd â Gareth Williams, Darlithydd Cyfrwng Cymraeg Busnes ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Dewch i Gwrdd a’r Tîm: Dr Kelly Young

Dewch i gwrdd â Dr Kelly Young, Darlithydd Cyfrwng Cymraeg Busnes ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

ARCHWILIWCH EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Taith Rhithiol

Ewch am dro rhithiol o'n Hystafell Letygarwch a'n ceginau diwydiannol cyffiniol yn Ysgol Reoli Caerdydd.