Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Rheoli Digwyddiadau - Gradd BA (Anrh)
BA Events Management Degree

Rheoli Digwyddiadau - Gradd BA (Anrh)

 

Ffeithiau allweddol

Cod UCAS: N820 
Dylai myfyrwyr Sylfaen hefyd dddefnyddio'r cod UCAS hwn a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS. 


Lleoliad Astudio: 
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs: Tair blynedd llawn amser neu bedair blynedd llawn amser os ydych chi'n ymgymryd â lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd. Pedair blynedd llawn-amser os ydych chi'n ymgymryd â blwyddyn sylfaen. Pum mlynedd amser llawn os ydych chi'n ymgymryd â blwyddyn sylfaen a lleoliad blwyddyn mewn diwydiant. 

Ar gael yn rhan-amser hefyd a gall gymryd hyd at chwe blynedd. Yn gyffredinol, rydyn ni'n gweld y bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn cwblhau 60 credyd y flwyddyn.  

Ffioedd rhan-amser: 
Codir taliadau fesul modiwl unigol oni nodir yn benodol:

israddedig = 10 credyd.

Cysylltwch ag arweinydd y rhaglen i gael mwy o wybodaeth am fodiwlau i'w hastudio'n rhan-amser a sut y bydd hyn yn effeithio ar ffioedd. 

Glastonbury Work Experience
Students from BA Events give you an insight into their work experience at Glastonbury Festival.

Blog Myfyriwr

Hospitality & Events Blog
LIFE AFTER UNI: TURNING MY EVENTS MANAGEMENT WORK EXPERIENCE INTO A CAREER
Lois Basnett - Wedi graddio mewn BA Rheoli Digwyddiadau.

Trosolwg o'r Cwrs

Os ydych chi'n ceisio ymuno â'r diwydiant digwyddiadau sy'n cynllunio gwyliau, digwyddiadau chwaraeon mega, cynadleddau, arddangosfeydd, digwyddiadau codi arian neu ddathliadau personol a chyfnod bywyd, mae ein gradd Rheoli Digwyddiadau BA yn cynnig y sgiliau a chyfleoedd rhwydweithio i ffynnu. Mae ein hanes o gyn-fyfyrwyr llwyddiannus a chysylltiadau diwydiant ledled y DU yn golygu ein bod mewn sefyllfa unigryw i roi cyfleoedd i'n myfyrwyr ennill profiad ar draws pob sector o'r diwydiant. Rydym hefyd wedi ein hachredu gan Sefydliad Lletygarwch  y corff proffesiynol ar gyfer darpar reolwyr sy'n gweithio ac yn astudio mewn digwyddiadau, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth.

Gyda’n hanes o raddedigion llwyddiannus a’r cyfoeth o leoliadau a gydnabyddir yn rhyngwladol, sy’n denu artistiaid fel Ed Sheeran, y Rolling Stones, Cold Play, Beyoncé a Jay Z, yn ogystal â digwyddiadau chwaraeon mawr fel Rowndiau Terfynol Cynghrair y Pencampwyr, Cyfres y Lludw, Cwpan Rygbi'r Byd a Ras Cefnfor Volvo, nid oes lle gwell i fod yn fyfyriwr rheoli digwyddiadau. Byddwch hefyd yn cael cyfle yn y flwyddyn gyntaf a'r ail i weithio gyda myfyrwyr eraill a phartneriaid allanol ar eich prosiectau digwyddiadau byw yn y byd go iawn eich hun.

Yn academaidd, bydd ein cwrs yn rhoi dealltwriaeth drylwyr i chi o gysyniadau allweddol rheoli digwyddiadau. Byddwch yn dod yn arbenigwr yn y technegau, yr arbenigeddau a'r materion sy'n gysylltiedig â llwyfannu digwyddiadau, o agweddau creadigol ar ddylunio a chreu thema digwyddiadau, i lwyfannu a chynhyrchu, marchnata a hyrwyddo, rheoli prosiectau, diogelwch a thrwyddedu, gwerthuso effaith a chynaliadwyedd, rheoli strategol, cyllid a materion hollbwysig eraill y diwydiant. Gyda'n tîm addysgu amrywiol, fe'ch cyflwynir i'r damcaniaethau a'r ymchwil ddiweddaraf a fydd yn siapio ac yn trawsnewid y diwydiant yn y dyfodol.  

Gallwch hefyd astudio'r rhaglen hon fel cwrs tair blynedd syth neu fel cwrs rhyngosod, gyda'r opsiwn i gymryd blwyddyn allan rhwng y flwyddyn gyntaf a'r ail neu rhwng yr ail a'r drydedd flwyddyn. 

Mae gwybodaeth am y cwrs ar y dudalen hon yn ymwneud â mynediad Medi 2019 . 

Cynnwys y Cwrs 

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0): 

Gall y rhaglen hon ymgorffori Blwyddyn Sylfaen, sydd wedi'i bwriadu ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno cofrestru ar y radd anrhydedd tair blynedd, sy'n dod o fewn un o'r categorïau canlynol: 

1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cyflawni'r sgôr pwyntiau Safon Uwch (neu gyfwerth) er mwyn mynd i mewn i flwyddyn gyntaf y rhaglen radd. 

2. Myfyrwyr aeddfed sydd wedi bod allan o'r system addysg ffurfiol ers peth amser. 

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am y flwyddyn sylfaen trwy glicio yma. 


Gradd:

Blwyddyn Un:

Bydd y flwyddyn gyntaf yn eich cyflwyno i egwyddorion allweddol digwyddiadau a rheoli, yn ogystal cewch gyfle i lwyfannu digwyddiad byw fel rhan o'r modiwl Dylunio a Chynhyrchu Digwyddiad. 

Pob modiwl gorfodol:

 • Logisteg a Gweithrediadau Lleoliad (20 credyd) 
 • Digwyddiadau mewn Cyd-destun (20 credyd) 
 • Dylunio a Rheoli Digwyddiad (20 credyd) 
 • Rheoli Pobl a Sefydliadau (20 credyd)* 
 • Cyllid i Reolwyr (20 credyd) 
 • Cynllun Datblygiad Personol (10 Credyd) 
 • Amrywiaeth a Chynhwysiant Cymdeithasol ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (THE) (10 credyd)* 

*Modiwl ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg 

Blwyddyn Dau: 

Mae'r ail flwyddyn yn adeiladu ar eich gwybodaeth sylfaen bresennol ac yn symud ymlaen i feysydd mwy arbenigol o reoli digwyddiadau. Mae'n ofynnol i chi hefyd ymgymryd â lleoliad gwaith ac unwaith eto cewch gyfle i lwyfannu digwyddiad byw fel rhan o'r modiwl Rheoli Prosiectau Digwyddiadau 

Modiwlau gorfodol: 

 • Rheoli Prosiectau Digwyddiadau (20 credyd) 
 • Rheoli Digwyddiadau ac Argyfyngau Mawr (10 credyd) 
 • Diogelwch a Thrwyddedu Digwyddiadau (10 credyd) 
 • Marchnata ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (20 credyd)* 
 • Rheoli Adnoddau Dynol ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (20 credyd) 
 • Datblygu Busnes a Chyllid (10 credyd) 
 • Dulliau Ymchwil (10 credyd)* 
 • Profiad Gwaith (10 Credyd) 

Modiwlau dewisol (dewiswch un): 

 • Ardystiad (10 credyd) 
 • Astudiaeth Maes Ewropeaidd (10 credyd)
 • Digwyddiadau Cymdeithasol a Chynllunio Parti (10 credyd) 
 • Bwydydd Cyfoes ar gyfer Lleoliadau Mawr ) (10 credyd)
 • Cymdeithaseg Y THE (10 credyd) 
 • Cynllunio Ariannol ar gyfer Busnes (10 credyd) 

* Gellir ei astudio trwy gyfrwng y Gymraeg 

Blwyddyn Tri: 

Mae trydedd flwyddyn y rhaglen yn cynnig llu o opsiynau i fyfyrwyr deilwra eu gradd ar sail eu diddordebau a'u dyheadau gyrfaol. Gallwch hefyd ddewis eich math terfynol o brosiect p'un a yw hwn yn Draethawd Hir mwy traddodiadol, yn Brosiect Menter i'r entrepreneuriaid neu'n Astudiaeth Annibynnol i'r rhai sy'n well ganddynt fanteisio ar ein hopsiynau amrywiol a addysgir. 

Modiwlau gorfodol: 

 • Materion Cyfreithiol ar gyfer Digwyddiadau (10 credyd) 
 • Rheoli Strategol ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (20 credyd) 
 • Cyflogadwyedd a Datblygu Gyrfa (10 credyd) 
 • Traethawd Hir*/Prosiect Menter* (40 credyd) neu Astudiaeth Annibynnol (20 credyd) 

Dewiswch o leiaf un o'r canlynol: 

 • Gwyliau a Digwyddiadau Diwylliannol (20 credyd) 
 • Cynadleddau, Arddangosfeydd a Digwyddiadau Corfforaethol (20 credyd) 
 • Digwyddiadau Codi Arian ac Elusennol (20 credyd) 
 • Digwyddiadau Chwaraeon Byd-eang (20 credyd) 

Modiwlau dewisol pellach: 

 • Cysylltiadau Cyhoeddus a Nawdd ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (10 credyd) 
 • Brandio a Hysbysebu (10 credyd) 
 • Astudiaeth Maes Rhyngwladol (10 credyd) 
 • Adnoddau Gweithwyr (10 credyd) 
 • Cyllid Corfforaethol (10 credyd) 
 • Profiad Gwaith Diwydiannol (blwyddyn allan) (20 credyd) 
 • Astudiaethau Gwin (10 credyd) 
 • Profiad Defnyddiwr Digidol ar gyfer THE (10 credyd) 
 • Diwylliant, Pŵer a Hunaniaeth (20 credyd) 

* Gellir ei astudio trwy gyfrwng y Gymraeg 

Dysgu ac Addysgu 

 

Bydd eich gwybodaeth am y diwydiant digwyddiadau a'ch sgiliau rheoli digwyddiadau yn cael ei ddatblygu trwy gymysgedd o ddarlithoedd, seminarau, sesiynau tiwtorial ac ymarferion ymarferol. 

Yn ogystal, mae gennych gyfle i gymryd rhan yn: 

 • Prosiectau digwyddiadau byw 
 • Profiad gwaith 
 • Teithiau maes 
 • Prosiectau grŵp 
 • Astudiaethau achos 
 • Cyflwyniadau grŵp 
 • Ymchwil a darllen dan gyfarwyddyd 
 • Darlithoedd gwadd 
 • Tystysgrifau wedi'u dilysu'n allanol 

 

O ran staff , arweinir y cwrs gan Gyfarwyddwr y Rhaglen Dr Dewi Jaimangal-Jones , arbenigwr yn y maes hwn. Yn ogystal, cewch eich dysgu gan ystod o arbenigwyr digwyddiadau, twristiaeth, lletygarwch a rheoli busnes o gefndiroedd academaidd ac ymarferwyr diwydiant.

Gallwch ddarganfod mwy am dîm y cwrs trwy ardal proffiliau staff  ar y wefan. 
Wrth i ni roi profiad 'byd go iawn' wrth galon ein rhaglen, yn y flwyddyn gyntaf byddwch yn dylunio ac yn cyflwyno'ch prosiect digwyddiad eich hun, o fewn amgylchedd rheoledig y brifysgol (modiwl Dylunio a Chynhyrchu Digwyddiad).  

Yna yn yr ail flwyddyn rydym yn gweithio gydag ystod o elusennau yn codi arian ac ymwybyddiaeth.  Bydd gofyn i chi ymchwilio, datblygu, gosod, cynllunio, cyflwyno a gwerthuso'ch prosiect digwyddiadau byw eich hun mewn lleoliad o'ch dewis (modiwl Rheoli Prosiectau Digwyddiadau).  Gallai hyn fod yn unrhyw beth o ddigwyddiad cerdd, i sioe ffasiwn, noson gomedi, neu sioe dalent. 

Mae gan bob un o'n myfyrwyr y cyfle ac fe'u hanogir i dreulio blwyddyn mewn diwydiant fel rhan o'r cwrs ac mae myfyrwyr diweddar wedi treulio'r amser hwn gyda sefydliadau fel Hewlett Packard, Disney, Clwb Gwledig Greenwich a chadwyni gwestai rhyngwladol amrywiol. 

Mae ein cysylltiadau diwydiant yn golygu bod cyfleoedd i ennill profiad hefyd yn mynd ymhell y tu hwnt i'n modiwlau lleoliad gwaith swyddogol ac rydym yn mynd ati i annog ein myfyrwyr i wneud gwaith cyflogedig a gwirfoddol trwy gydol eu hastudiaethau. 

Asesu 

Mae'r strategaeth asesu ar gyfer y cwrs yn amrywio i sicrhau'r dull mwyaf priodol ar gyfer pob modiwl a maes pwnc penodol.  

Mae asesiadau cwrs yn eang ac yn cynnwys asesiadau ymarferol, digwyddiadau byw, traethodau, adroddiadau, cyflwyniadau, portffolios, astudiaethau achos ac arholiadau. Mae'r asesiadau'n arloesol ac yn gyfoes, rhai enghreifftiau yw cynhyrchu ffilm, sesiynau dadlau, a datblygu 'CV byw'. Mae llawer o asesiadau hefyd wedi'u cynllunio i fod o ddefnydd ymarferol wrth weithio yn y diwydiant digwyddiadau.  

Bydd pob myfyriwr hefyd yn elwa o'u Tiwtor Personol unigol ei hun a fydd yn aros gyda chi trwy gydol eich astudiaethau. Mae'r Tiwtoriaid Personol yn gweithio'n agos gyda'r Cyfarwyddwyr Rhaglen, Tiwtoriaid Blwyddyn a Gwasanaethau Myfyrwyr i sicrhau bod anghenion myfyrwyr yn cael eu diwallu'n effeithiol a bod eu hamser ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn brofiad dymunol a llwyddiannus. 

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd 

O'r eiliad y byddwch chi'n cyrraedd, byddwn yn gwneud ein gorau glas i roi cyfleoedd i chi eich galluogi i gyflawni eich uchelgeisiau gyrfa. 

Mae gennym hanes hir o gyn-fyfyrwyr llwyddiannus a chael ein lleoli yng Nghaerdydd, dinas sy'n cynnal cymaint o wahanol ddigwyddiadau, rydym mewn sefyllfa unigryw i roi cyfleoedd i'n myfyrwyr ennill profiad ar draws pob sector o'r diwydiant.  

Gan raddio o'n cwrs Rheoli Digwyddiadau bydd gennych gymhwyster rheoli a CV rhagorol a fydd yn darparu rhagolygon gyrfa a chyflogaeth rhagorol ym mhob maes o'r diwydiant digwyddiadau, gan gynnwys gwyliau, cynadleddau, arddangosfeydd, lletygarwch corfforaethol, chwaraeon, codi arian, nawdd, marchnata trwy brofiad a mwy.   

Mae ein graddedigion Rheoli Digwyddiadau wedi sicrhau cyflogaeth mewn ystod o sefydliadau ar draws y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol o leoliadau a chwmnïau digwyddiadau rhyngwladol, i gadwyni gwestai a gweithredwyr teithiau, noddwyr mawr a digwyddiadau chwaraeon, i awdurdodau lleol, elusennau a sefydliadau sector preifat hefyd. 

Dewch i un o'n diwrnodau agored a gallwn ddweud mwy wrthych am y cyfleoedd cyffrous hyn.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Llwybr Sylfaen:

Dylai fod gan ymgeiswyr bum gradd TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg a Mathemateg* gradd C neu'n uwch (gradd 4 neu'n uwch (ar gyfer ymgeiswyr sydd â TGAU newydd eu diwygio yn Lloegr) ynghyd â 32 o Bwyntiau Tariff UCAS o leiaf 1 Safon Uwch (neu gyfwerth). 

Gradd:

Dylai fod gan ymgeiswyr bum gradd TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg a Mathemateg* gradd C neu'n uwch (gradd 4 neu'n uwch (ar gyfer ymgeiswyr sydd â TGAU newydd eu diwygio yn Lloegr) ynghyd ag un o'r canlyol: 

 • 96 -112 pwynt UCAS o 2 Safon Uwch o leiaf i gynnwys graddau CC; Mae Bagloriaeth Cymru - Tystysgrif Her Sgiliau Uwch yn cael ei hystyried fel y trydydd pwnc  
 • Diploma Estynedig Cenedlaethol / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt RQF BTEC Lefel 3 gyda gradd gyffredinol o MMM - DMM 
 • 96 -112 pwynt o’r ‘Irish Leaving Certifiicate’ Lefel Uwch i gynnwys 3 x H2 (y radd isaf a ystyrir yw H4) 
 • 96 -112 pwynt o o leiaf 2 ‘Advanced Highers’ yr Alban i gynnwys graddau DD 
 • 96 - 112 pwynt o'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch 

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru sy'n sefyll y TGAU Mathemateg diwygiedig, byddwn yn derbyn naill ai TGAU Mathemateg neu Mathemateg - Rhifedd. 

Rydym yn annog ceisiadau gan y rhai sydd â diddordeb cryf yn y sectorau twristiaeth. Bydd croeso i ymgeiswyr sy'n dangos profiad neu ymgysylltiad perthnasol â'r sector trwy eu datganiad personol.  

Os ydych chi'n astudio cyfuniadau o'r uchod neu os nad yw'ch cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu edrychwch ar dudalen Chwilio am Gwrs UCAS am y gofynion mynediad. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o'r UE trwy glicio yma.

 

Ymgeiswyr Rhyngwladol 
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais am gymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan. 

Y Broses Ddethol: 
Mae'r dewis fel arfer ar sail cais wedi'i gwblhau a datganiad personol.

Sut i Wneud Cais: 
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn ar-lein i UCAS: www.ucas.com. Dylid gwneud ceisiadau rhan-amser yn uniongyrchol i'r Brifysgol yn www.cardiffmet.ac.uk/selfservice. Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais yn  www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply. 

Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig (RPL) a Throsglwyddo Credyd i flwyddyn 2 a 3 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio yn Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a / neu 3, gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais ar dudalen RPL. Cysylltwch â Derbyniadau gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych am RPL. 

Myfyrwyr aeddfed 

Ymgeisydd aeddfed yw unrhyw un dros 21 oed nad aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a gellir cael mwy o gyngor a gwybodaeth yma. 

Cysylltu â Ni 

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk. 

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Dr Dewi Jaimangal-Jones: 
E-bost:  djaimangal-jones@cardiffmet.ac.uk 
Ffôn: 029 2041 6321


Gellir dod o hyd i’r telerau ac amodau llawn sy’n ymwneud â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms