Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Rheoli Digwyddiadau Gradd BA (Anrh)

Rheoli Digwyddiadau- Gradd BA (Anrh)

Blwyddyn Mynediad


Llwybrau ar gael:

BA (Anrh) Rheoli Digwyddiadau

BA (Anrh) Rheoli Digwyddiadau gydag Interniaeth

Bydd y graddau BA (Anrh) Rheoli Digwyddiadau a BA (Anrh) Rheoli Digwyddiadau gydag Interniaeth ym Met Caerdydd yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth i chi fanteisio ar y cyfleoedd amrywiol a chyffrous yn y diwydiant digwyddiadau, sy'n werth £42.3 biliwn yn y DU. P'un a oes gennych ddiddordeb mewn gwyliau, chwaraeon, cynadleddau, arddangosfeydd, digwyddiadau codi arian, cynllunio partïon, dathliadau cerrig milltir bywyd, neu faes arall, bydd y radd hon yn paratoi i ffynnu.

Fel un o'r graddau Rheoli Digwyddiadau hynaf yn y wlad, gyda staff profiadol, llawer o gyn-fyfyrwyr a chysylltiadau â diwydiant ledled y DU, derbyniodd y radd Rheoli Digwyddiadau ym Met Caerdydd sgôr bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr o 92% yn ddiweddar. Ar ben hynny, rydym yn un o lond dwrn o gyrsiau Digwyddiadau'r DU sydd wedi'u hachredu gan y Sefydliad Lletygarwch sy'n dangos ein bod yn bodloni lefelau a safonau cydnabyddedig o wybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth broffesiynol, sy'n berthnasol i anghenion y diwydiant a meincnodau rhyngwladol derbyniol.

Mae'r cwrs hwn yn cyfuno sgiliau rheoli busnes â chysyniadau allweddol rheoli digwyddiadau ac ymgysylltu â diwydiant. Byddwch yn dysgu'r technegau, yr arbenigeddau a'r materion sy'n ymwneud â llwyfannu digwyddiadau, o agweddau creadigol ar gynllunio a thematig digwyddiadau, i lwyfannu a chynhyrchu, marchnata a hyrwyddo, rheoli prosiectau, diogelwch a thrwyddedu, gwerthuso effaith a chynaliadwyedd, rheolaeth strategol, cyllid ac eraill. materion hollbwysig yn y diwydiant.

Fel Dinas Ddigwyddiadau, gyda lleoliadau a gydnabyddir yn rhyngwladol a llu o leoliadau celfyddydol a diwylliannol llai, mae Caerdydd yn lleoliad delfrydol i'r rhai sy'n astudio Rheoli Digwyddiadau. Gyda Stadiwm Principality, y Motorpoint Arena, Canolfan Mileniwm Cymru, Stadiwm SWALEC a Stadiwm Dinas Caerdydd yn denu artistiaid mawr fel Ed Sheeran, y Rolling Stones, Cold Play, Beyoncé a Jay Z, yn ogystal â digwyddiadau chwaraeon mawr fel Rowndiau Terfynol Cynghrair y Pencampwyr, Cyfres y Lludw, Cwpan Rygbi'r Byd a Volvo Ocean Race, mae Caerdydd wir yn Ddinas Ddigwyddiadau o'r radd flaenaf.

Dilyswyd modiwlau’r rhaglen hon ym mis Ebrill 2022.

Bydd unrhyw fyfyriwr sy’n dechrau ar Lefel 4 ym mlwyddyn academaidd 2022-23 yn cwblhau’r modiwlau a ddangosir. Os ydych yn cofrestru ar Lefelau 5 neu 6, bydd teitlau modiwlau yn amrywio a chânt eu manylu yn eich Telerau ac Amodau. Cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen am unrhyw wybodaeth ychwanegol sydd ei hangen.


​Cynnwys y Cwrs​

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Gall y rhaglen hon gynnwys blwyddyn sylfaen ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau ymrestru ar y radd anrhydedd tair blynedd ac sy'n perthyn i un o'r categorïau canlynol:

​​1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cael y nifer gofynnol o bwyntiau Safon Uwch (neu gyfwerth) i ddechrau ar flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.
2. Myfyrwyr hŷn sydd wedi bod allan o’r system addysg ffurfiol ers peth amser.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am y flwyddyn sylfaen drwy glicio yma.


Gradd:

Blwyddyn Un:

Bydd y flwyddyn gyntaf yn eich cyflwyno i'r cysyniadau allweddol ym maes rheoli busnes a digwyddiadau.

Pob modiwl gorfodol:

 • Profiad a Dylunio Digwyddiad (20 credyd)
 • Digwyddiadau yn y Gymdeithas (20 credyd)
 • Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Digwyddiadau (20 credyd)
 • Datblygu Pobl o Fewn Sefydliadau (20 credyd)*
 • Marchnata ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (20 credyd)*
 • Refeniw, Costio a Rheolaethau Cyllidebol (20 credyd)
*Gellir ei hastudio trwy gyfrwng y Gymraeg


Blwyddyn Dau:

Mae'r ail flwyddyn yn adeiladu ar eich sylfaen wybodaeth bresennol ac yn symud ymlaen i feysydd mwy arbenigol o reoli digwyddiadau.

Modiwlau gorfodol:

 • Rheoli Digwyddiad Byw (20 credyd)
 • Cynllunio Digwyddiad ar Raddfa Fawr (20 credyd)
 • Cynllun Ymchwil ar Waith (20 credyd)*

Modiwlau dewisol gorfodol (dewiswch o leiaf un):

 • Ymddygiad Defnyddwyr ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (20 credyd)*
 • Rheoli Pobl ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (20 credyd)
 • Cychwyn Busnes ac Entrepreneuriaeth (20 credyd)

Modiwlau Dewisol

 • Lleoliad Gwaith Haf (20 credyd)
 • Newid Cymdeithasol a Chydraddoldeb (20 credyd)
 • Technolegau ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (20 credyd)

*Gellir ei hastudio trwy gyfrwng y Gymraeg


Blwyddyn Tri:

Mae'r drydedd flwyddyn yn galluogi myfyrwyr i deilwra eu gradd yn seiliedig ar eu diddordebau a'u dyheadau gyrfa.

Modiwlau gorfodol:

 • Cynaliadwyedd a Moeseg mewn Digwyddiadau (20 credyd
 • Arloesi mewn Digwyddiadau Byw (20 credyd)
 • Arweinyddiaeth Strategol a Rheoli Newid (20 credyd)
 • Traethawd hir* / Prosiect Menter* / Prosiect Ymgynghori (40 credyd) neu Astudiaeth Annibynnol (20 credyd)

Modiwlau dewisol:

 • Cyfathrebu Marchnata yn yr Oes Ddigidol (20 credyd)
 • Rheoli Adnoddau Gweithwyr a Gwirfoddoli 20 credyd)
 • Arweinyddiaeth a Datblygiad Proffesiynol gyda Mentora (20 credyd)
 • Rheolaeth Cyrchfannau a Stadia (20 credyd) (20 credyd)
 • Twristiaeth Gastronomig (20 credyd)

*Gellir ei hastudio trwy gyfrwng y Gymraeg

Dysgu ac Addysgu

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno drwy gymysgedd o ddarlithoedd, seminarau, tiwtorialau ac ymarferion ymarferol ac yn cael ei gefnogi gan ein platfform ar-lein Moodle.

Yn ogystal, cewch gyfle i gymryd rhan yn y canlynol:

 • Prosiectau digwyddiadau byw ym mlynyddoedd 1 a 2
 • Profiad gwaith
 • Teithiau maes
 • Prosiectau grŵp
 • Astudiaethau achos
 • Cyflwyniadau grŵp
 • Ymchwil a darllen dan gyfarwyddyd
 • Darlithoedd gan ddarlithwyr gwadd
 • Tystysgrifau wedi'u dilysu'n allanol

Ar unrhyw un modiwl 20 credyd, byddwch yn derbyn hyd at 48 awr o amser cyswllt a bydd disgwyl i chi wneud 152 awr o amser hunan-astudio annibynnol.

O ran staff, cewch eich dysgu gan ystod o arbenigwyr digwyddiadau twristiaeth, lletygarwch a rheoli busnes o gefndiroedd academaidd ac ymarferwyr diwydiant. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am staff yr Adran Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau yn ardal proffiliau staff y wefan. Mae'r darlithwyr nid yn unig yn cymryd rhan mewn gweithgareddau addysgu a dysgu ond yn gweithredu fel cymorth, gan ddarparu gwasanaethau Tiwtor Personol trwy gydol eich amser yn y brifysgol, ochr yn ochr â Gwasanaethau Myfyrwyr.

Gan ein bod yn rhoi profiad 'byd go iawn' wrth wraidd ein rhaglen, yn y flwyddyn gyntaf byddwch yn cynllunio ac yn cyflwyno eich prosiect digwyddiadau eich hun, o fewn amgylchedd rheoledig y brifysgol.

Yn yr ail flwyddyn rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o elusennau i godi arian ac ymwybyddiaeth. Bydd gofyn i chi ymchwilio, datblygu, cyflwyno, cynllunio a gwerthuso eich prosiect digwyddiad byw eich hun mewn lleoliad o'ch dewis (modiwl Rheoli Prosiect Digwyddiadau). Gallai hyn fod yn unrhyw beth o ddigwyddiad cerddoriaeth, i sioe ffasiwn, noson gomedi, neu sioe dalent. Gallwch weld rhai o'r digwyddiadau blaenorol ar dudalen Facebook Rheoli Digwyddiadau

Mae ein holl fyfyrwyr yn cael y cyfle ac yn cael eu hannog i wneud y radd Rheoli Digwyddiadau gydag Interniaeth lle byddwch yn treulio blwyddyn mewn diwydiant fel rhan o'r cwrs. Mae myfyrwyr diweddar wedi treulio'r amser hwn gyda sefydliadau fel Hewlett Packard, Disney, y Greenwich Country Club a chadwyni gwestai rhyngwladol amrywiol.

Mae ein cysylltiadau â'r diwydiant yn golygu bod cyfleoedd i ennill profiad yn mynd ymhell y tu hwnt i'n modiwlau lleoliad gwaith swyddogol hefyd ac rydym yn annog ein myfyrwyr i ymgymryd â gwaith cyflogedig a gwirfoddol drwy gydol eu hastudiaethau.


Asesu

Mae asesiadau cwrs yn eang eu cwmpas ac yn gysylltiedig â deilliannau dysgu modiwlau unigol a'r sgiliau diwydiant ac academaidd y bwriedir iddynt eu datblygu. Felly mae asesiadau'n cynnwys prosiectau ymchwil; cynigion, cynlluniau a dogfennau eraill yn gysylltiedig â digwyddiadau; digwyddiadau byw; traethodau; adroddiadau; cyflwyniadau; portffolios; astudiaethau achos; a ffefryn pawb, arholiadau.

Amcan arall ein hasesiadau yw datblygu a hyrwyddo sgiliau trosglwyddadwy a bod o ddefnydd ymarferol wrth weithio yn y diwydiant digwyddiadau. Mae hyn yn cynnwys gweithio mewn tîm, datrys problemau, sgiliau cyflwyno, sgiliau digidol, cyfathrebu a gweithio o dan bwysau.

Bydd myfyrwyr yn derbyn ystod eang o adborth ar eu gwaith trwy asesiad ffurfiannol a chrynodol, ar lafar ac yn ysgrifenedig. 

Bydd pob myfyriwr yn elwa o gael ei Diwtor Personol unigol ei hun a fydd yn aros gyda chi drwy gydol eich astudiaethau. Mae'r Tiwtoriaid Personol yn gweithio'n agos gyda Chyfarwyddwyr y Rhaglen, Tiwtoriaid Blwyddyn a Gwasanaethau Myfyrwyr i sicrhau bod eich anghenion yn cael eu diwallu'n effeithiol a bod eich amser ym Met Caerdydd yn brofiad dymunol a llwyddiannus.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae ein hanes maith o gyn-fyfyrwyr llwyddiannus a'r ffaith ein bod wedi'n lleoli yng Nghaerdydd sy'n ddinas digwyddiadau yn golygu ein bod ni mewn sefyllfa unigryw i gynnig cyfleoedd i’n myfyrwyr ennill profiad ym mhob sector o’r diwydiant. O'r eiliad y byddwch yn cyrraedd bydd ein tîm academaidd a'n gwasanaeth gyrfaoedd yn gwneud eu gorau glas i roi cyfleoedd i chi wella eich cyflogadwyedd a chyflawni eich uchelgeisiau gyrfaol.

Mae gennym arweinydd cyflogadwyedd penodedig o fewn yr Gwasanaeth Gyrfaoedd, sy'n agored i fyfyrwyr presennol a graddedigion diweddar. Gyda'i gilydd, mae'r tîm hwn yn darparu amrywiaeth o ddigwyddiadau gyrfaoedd gan gynnwys ffeiriau gyrfaoedd a fforymau a chymorth gan gynnwys sgyrsiau a gweithdai cyflogadwyedd. Mae Ysgol Reoli Caerdydd hefyd yn gartref i'r Ganolfan Entrepreneuriaeth, adran arbennig Prifysgol Metropolitan Caerdydd ar gyfer cefnogi ac annog entrepreneuriaeth ymhlith myfyrwyr a graddedigion.

Wrth raddio o'n cwrs Rheoli Digwyddiadau dylai fod gennych gymhwyster rheoli a CV rhagorol a fydd yn golygu y bydd gennych ragolygon gyrfa a chyflogaeth ardderchog ym mhob rhan o'r diwydiant digwyddiadau, gan gynnwys gwyliau, cynadleddau, arddangosfeydd, lletygarwch corfforaethol, chwaraeon, codi arian, nawdd, marchnata drwy brofiad a mwy.

Mae ein graddedigion Rheoli Digwyddiadau wedi cael swyddi mewn gwahanol sefydliadau yn y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol yn amrywio o leoliadau rhyngwladol a chwmnïau digwyddiadau i gadwyni gwestai, cwmnïau teithio, noddwyr mawr, digwyddiadau chwaraeon, awdurdodau lleol, elusennau a sefydliadau’r sector preifat.

I'r rhai sy'n chwilio am astudiaethau pellach y tu hwnt i radd, rydym yn cynnig rhaglen Meistr mewn Rheoli Prosiect Digwyddiadau hefyd ochr yn ochr â chyrsiau mewn meysydd amrywiol eraill, y gall ein graddedigion Rheoli Digwyddiadau symud ymlaen iddynt.

Dewch i un o'n diwrnodau agored a gallwn ddweud mwy wrthych am y cyfleoedd cyffrous hyn.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Pum llwyddiant TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg a Mathemateg neu Fathemateg - Rhifedd gradd C / gradd 4 neu uwch, ynghyd ag un o'r canlynol:

 • 96-112 pwynt o ddwy Safon Uwch o leiaf i gynnwys graddau CC; ystyrir Bagloriaeth Cymru – Tystysgrif Her Sgiliau Uwch yn cael ei hystyried fel y trydydd pwnc
 • Diploma Estynedig Cenedlaethol RQF BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt MMM-DMM
 • 96-112 pwynt o ‘Advanced Highers’ yr Alban i gynnwys graddau DD
 • 96-112 pwynt o'r ‘Irish Leaving Certifiicate’ Lefel Uwch i gynnwys 2 radd H2.  Dim ond gydag isafswm gradd H4 y caiff pynciau Lefel Uwch eu hystyried
 • 96-112 pwynt o'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch

Os na fyddwch yn cwrdd â'r gofynion mynediad uchod, mae'r Rhaglen Sylfaen ar gael. 

Rydym yn annog ceisiadau gan y rhai sydd â diddordeb cryf yn y sectorau digwyddiadau. Bydd croeso i ymgeiswyr sy'n dangos profiad perthnasol neu ymgysylltiad â'r sector trwy eu datganiad personol.

Os ydych chi'n astudio cyfuniadau o'r uchod neu os nad yw'ch cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu ewch i dudalen Chwilio am Gwrs UCAS i gael y gofynion mynediad. Am wybodaeth bellach am ein gofynion mynediad, gellir cynnwys cymwysterau o'r UE trwy glicio yma. 

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais am gymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Y Broses Ddethol: 

Mae'r dewis fel arfer ar sail cais UCAS wedi'i gwblhau a chyfweliad lle bo hynny'n berthnasol.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn ar-lein i UCAS yn www.ucas.com. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) a Throsglwyddo Credydau i flwyddyn 2 a 3

Os oes gennych ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio yn Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a/neu 3, gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach am hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL. Cysylltwch â Derbyniadau  gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych am RPL.

Myfyrwyr hŷn

Mae unrhyw un dros 21 oed nad aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg yn ymgeisydd hŷn. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr hŷn ac mae rhagor o gyngor a gwybodaeth ar gael yma.


Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ffoniwch y Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau am y cwrs yn benodol, cysylltwch â, Dr Karen Davies:
E-bost: Kardavies@cardiffmet.ac.uk

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS: N820
Dylai myfyrwyr sylfaen ddefnyddio'r cod UCAS hwn hefyd a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.


Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf


Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd


Hyd y Cwrs: Tair blynedd yn llawn amser neu bedair blynedd yn llawn amser os yn gwneud lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd. Pedair blynedd yn llawn amser os yn gwneud blwyddyn sylfaen. Pum mlynedd yn llawn amser os yn gwneud blwyddyn sylfaen a lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd.

Ar gael yn rhan-amser hefyd a gall gymryd hyd at chwe blynedd. Yn gyffredinol, bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn cwblhau 60 credyd y flwyddyn.


Ffioedd rhan-amser:
Codir ffioedd fesul modiwl unigol oni nodir: israddedig = 10 credyd. Cysylltwch ag arweinydd y rhaglen i gael rhagor o wybodaeth am fodiwlau i'w hastudio'n rhan-amser a sut y bydd hyn yn effeithio ar ffioedd.

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms