Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Hysbysebu a Rheoli Marchnata – BA (Anrh)

Hysbysebu a Rheoli Marchnata – BA (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Mae'r BA (Anrh) Hysbysebu a Rheoli Marchnata ym Met Caerdydd yn radd arbenigol mewn marchnata ac wedi'i datblygu ar y cyd â maes llafur Sefydliad yr Ymarferwyr Hysbysebu (IPA) er mwyn sicrhau bod y cynnwys addysgu’n cyd-fynd yn dda â disgwyliadau’r diwydiant. Mae gan y cwrs enw da am ei gyfeiriadedd galwedigaethol - bydd dod yn 'Farchnatwr Met’ yn eich galluogi i ennill yr wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i gael gwaith yn y diwydiant hysbysebu a marchnata.

Bydd y radd newydd yn ceisio sicrhau achrediad gan yr IPA a bydd yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu'r sgiliau a'r gallu i feddwl yn greadigol a defnyddio'r offer diweddaraf mewn ymgyrchoedd hysbysebu integredig modern. Mae hysbysebu'n parhau i fod â phroffil uchel yn y sector cyfathrebu marchnata, yn enwedig o ran gweithgareddau datblygu brand.

Mae'r cwrs hwn yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau i ddod yn wybodus iawn am bob agwedd ar hysbysebu. Mae hyn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu a chynllunio ymgyrchoedd hysbysebu ar y cyd â gweithgareddau marchnata eraill, hyrwyddo, cyfryngau uniongyrchol a digidol. Mae'r radd hon hefyd yn cynnwys elfennau pwysig o'r maes marchnata ehangach er mwyn sicrhau y gall myfyrwyr ymuno â'r farchnad graddedigion gyda’r gallu i gyfrannu'n effeithiol at bob elfen o farchnata. Byddwch yn meddu ar ystod o sgiliau ymarferol gan y byddwch yn cael eich addysgu i ddefnyddio meddalwedd safonol y diwydiant sy'n rhoi sgiliau gweledol i chi, ochr yn ochr â datblygu sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig.

Yn ogystal â hyn, fel Marchnatwr Met, byddwch yn gallu cymryd rhan yn ein grŵp myfyrwyr CIM a dilyn yn ôl troed ein myfyrwyr arobryn trwy gymryd rhan yng ngweithgareddau creadigol ac entrepreneuraidd CIM. Bydd y gystadleuaeth yn eich galluogi i brofi sut beth yw gweithio i asiantaeth farchnata drwy weithio ar ymgyrch ar gyfer brand diwydiant adnabyddus, gyda'r 12 gorau’n cael eu gwahodd i gyflwyno’u syniadau i'r cleient wyneb yn wyneb.

Mae gan ddarlithwyr y cwrs wybodaeth academaidd a phrofiad mewn diwydiant er mwyn datblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddod yn raddedigion marchnata cyflogadwy iawn. Byddwch yn ymuno â 'melin drafod' hysbysebu a marchnata, gan roi eich gwybodaeth a'ch sgiliau ar waith yn ystod eich asesiadau a chyfleoedd lleoliad gwaith. Bydd blwyddyn lleoliad gwaith ddewisol rhwng eich ail flwyddyn a'ch blwyddyn olaf yn gwella cyflogadwyedd ac yn cynnig profiad gwerthfawr a chyfleoedd rhwydweithio o fewn y diwydiant i fyfyrwyr.


Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0)

Gall y rhaglen hon gynnwys Blwyddyn Sylfaen, ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno ymrestru ar y radd anrhydedd tair blynedd ac sy'n perthyn i un o'r categorïau canlynol:

​​1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cael y nifer gofynnol o bwyntiau Safon Uwch (neu gyfwerth) i ddechrau ar flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.

2. Myfyrwyr hŷn sydd wedi bod allan o'r system addysg ffurfiol ers peth amser.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am y flwyddyn sylfaen drwy glicio yma.


Gradd

Mae'r cwrs yn cynnwys profiad 'byd go iawn' yn ein harferion addysgu er mwyn hwyluso dealltwriaeth glir o'r broses Rheoli Marchnata. Mae aseiniadau'n seiliedig ar enghreifftiau o’r diwydiant a bydd yna ddarlithwyr gwadd hefyd o blith ymarferwyr o wahanol gwmnïau.

Byddwch hefyd yn cael dewis dysgu iaith fel gweithgaredd allgyrsiol ac yn cael astudio dramor am semester i ehangu eich profiad a'ch sgiliau; y cyfan yn fantais o ran sicrhau llwyddiant mewn gyrfa Hysbysebu a Marchnata.

Blwyddyn Un

Byddwch yn dilyn 120 credyd o fodiwlau craidd:

 • Cyflwyniad i Farchnata* (20)
 • Cyfryngau Digidol ar gyfer Marchnatwyr (20)
 • Cyllid i Reolwyr* (20)
 • Rheoli Pobl a Sefydliadau* (20)
 • Y Gyfraith a Byd Busnes (20)
 • Technegau Hysbysebu a Gwerthu (20)

*Modiwl ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg


Blwyddyn Dau
Byddwch yn dilyn 100 credyd o fodiwlau craidd a gallwch ddewis 20 credyd o fodiwlau dewisol:

Modiwlau craidd:

 • Ymddygiad Defnyddwyr (20)
 • Hysbysebu a Chyfathrebu Marchnata Creadigol (20)
 • Dadansoddeg Ddigidol – Y We, Symudol a Marchnata (20)
 • Dulliau Ymchwil Marchnata (20)
 • Hysbysebu ar Waith gan gynnwys Lleoliad Gwaith (20)

Dewis modiwl 20 credyd dewisol o blith y canlynol:

 • Marchnata Chwilio: Cynnwys, SEO + PPC (20 credyd)
 • Marchnata Symudol a’r Cyfryngau Cymdeithasol (20 credyd)
 • Marchnata Chwaraeon, Digwyddiadau a Nawdd (20 credyd)

Ym mlwyddyn dau cewch eich cefnogi i ddod o hyd i leoliad gwaith perthnasol a defnyddiol sy'n gysylltiedig â ffasiwn. Mae'r lleoliad gwaith yn cynnig profiad uniongyrchol o roi theori ar waith a gweld sut mae'r theori’n cael ei defnyddio mewn sefydliad. Mae hyn wedi cael derbyniad da iawn gan gyflogwyr a bydd yn rhoi mantais i chi wrth wneud cais am swyddi ar ôl graddio.


Blwyddyn mewn Diwydiant: Mae'r opsiwn o dreulio blwyddyn mewn diwydiant rhwng yr 2il flwyddyn a'r flwyddyn olaf wedi'i gynnwys i'ch galluogi i gwblhau'r radd gyda lefel o brofiad ymarferol. Gellir cynnwys yr opsiwn hwn o brofiad ymarferol yn y cwrs gradd tair blynedd, drwy wneud gwaith ymarferol mewn diwydiant yn ystod y tymor neu adeg cyfnodau o wyliau yn ystod y cwrs.


Blwyddyn Tri/Blwyddyn Pedwar

Blwyddyn tri i fyfyrwyr nad ydynt yn dewis y flwyddyn o brofiad, neu Flwyddyn Pedwar i'r myfyrwyr hynny sy'n dilyn yr opsiwn profiad ymarferol.

Mae myfyrwyr yn dilyn 100 credyd o fodiwlau craidd ac yna'n dewis 20 credyd o fodiwlau dewisol.

Modiwlau craidd:

 • Marchnata Rhyngwladol a Byd-eang (20)
 • Rheoli Cyfrifon Allweddol ar gyfer Marchnatwyr (20)
 • Rheoli Hysbysebu Strategol (20)
 • Prosiect Hysbysebu (40)

Modiwlau dewisol:

 • Cynnwys, Hawlfraint a Chreadigrwydd (20)
 • Rheoli Gwerthiannau Strategol (20)
 • Digwyddiadau Chwaraeon Byd-eang (20)
 • Arloesi ac Entrepreneuriaeth (20)
 • Gweledigaeth o Gynaliadwyedd ar gyfer Newid (20)
 • Profiad gwaith diwydiannol (20)

Bydd blwyddyn tri/pedwar hefyd yn rhoi dewis i chi ymchwilio, ysgrifennu a chyflwyno Cynllun Marchnata. Mae ein myfyrwyr wedi gweld hyn yn ddefnyddiol iawn, gan ddefnyddio eu sgiliau a'u gwybodaeth i fynd i'r afael â gofynion sefydliadau. Byddwch yn gweithio gyda sefydliadau i fynd i'r afael â materion marchnata penodol ac yn ennill lefel uchel o brofiad, yn ogystal â ffurfio perthynas waith dda gyda'r sefydliadau. Bydd hyn o fudd mawr i'ch gyrfa.


Dysgu ac Addysgu

Bydd y dull dysgu ac addysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr yn cael ei annog drwy ddefnyddio strategaethau addysgu penodol, astudiaethau achos, prosiectau, tiwtorialau, ymarferion ymarferol, wedi'u cefnogi drwy ddefnyddio deunyddiau cymorth priodol, darlithoedd gan arbenigwyr busnes, fideos a meddalwedd gyfrifiadurol. Mae ymgysylltu'n weithredol â'r deunydd pwnc yn gwella dysgu ac mae llawer o'r strategaethau dysgu a ddefnyddir yn hyrwyddo hyn.

Darlithoedd
Mae darlithoedd yn rhan bwysig o'r strategaeth addysgu ar gyfer y rhaglen. Mae darlithoedd yn ffordd effeithiol o gyflwyno deunydd craidd a sefydlu fframwaith ar gyfer modiwl y gellir gosod deunydd arall yn ei erbyn.


Tiwtorialau Pwnc Modiwlaidd
Cyfarfodydd rhwng myfyriwr neu grŵp o fyfyrwyr a darlithydd neu ddarlithwyr yw tiwtorialau ac fe'u defnyddir mewn dwy ffordd o fewn y rhaglen:

 • Ehangu ar ddeunydd a gyflwynir mewn darlithoedd drwy ddull datrys problemau sy’n cael ei lywio gan ymholi
 • Gwaith adfer i oresgyn unrhyw ddiffygion yng ngwybodaeth gefndir myfyriwr.

Seminarau
Mewn seminarau mae myfyriwr neu fyfyrwyr yn cyflwyno gwaith sydd wedi’i baratoi ymlaen llaw i gyfoedion a darlithydd. Defnyddir y strategaeth hon i ymestyn cysyniadau damcaniaethol neu ymarferol penodol yn ogystal â chyflwyno ymarferion datrys problemau. Defnyddir seminarau yn y rhan fwyaf o fodiwlau ac maent yn rhoi profiad gwerthfawr i fyfyrwyr o sgiliau cyflwyno yn ogystal â rhoi dull i staff asesu dysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr.

Gweithdai Ymarferol
Defnyddir gweithdai ymarferol yn helaeth mewn nifer o fodiwlau drwy gydol y rhaglen. Yn y dosbarthiadau hyn gall myfyrwyr ymarfer a mireinio eu sgiliau mewn amgylchedd cefnogol ble gallant gael adborth gan aelod o staff academaidd. Mae gweithdai ymarferol yn dull gwerthfawr o bontio rhwng theori ac ymarfer.

Astudiaethau Achos
Strategaeth addysgu a dysgu yw astudiaethau achos, a ddefnyddir mewn amrywiaeth o fodiwlau; maent yn offeryn asesu defnyddiol hefyd. Cyflwynir problemau cymhleth go iawn neu ffug i fyfyrwyr neu gofynnir iddynt ddatblygu rhai eu hunain ac yna mae gofyn iddynt eu dadansoddi'n fanwl ac yna cyfosod/cyflwyno eu datrysiad eu hunain yn ysgrifenedig neu ar lafar.

Arbenigwyr Busnes
Elfen allweddol o'r profiad dysgu yw'r bwriad i wahodd arbenigwyr busnes, academaidd ac mewn ymarfer, i roi cipolwg ar eu gwaith ymchwil neu weithgarwch busnes. Bydd rhwydwaith o arbenigwyr o'r fath yn helpu i ddarparu gwybodaeth arbenigol yn ogystal ag atgyfnerthu a hyrwyddo cymwysterau'r rhaglen. Gellid gwahodd arbenigwyr o'r fath fel siaradwyr gwadd neu ofyn iddynt ddarparu profiad gweithdy mwy rhyngweithiol lle bo'n briodol.

Bydd pob myfyriwr yn elwa ar y tîm o diwtoriaid personol ymroddedig sy'n darparu pwynt cyswllt personol a rheolaidd. Mae'r Tiwtoriaid Personol yn gweithio'n agos gyda Chyfarwyddwyr y Rhaglen a Thiwtoriaid Blwyddyn i sicrhau bod anghenion myfyrwyr yn cael eu diwallu'n effeithiol a bod eu hamser ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn brofiad dymunol a llwyddiannus.

Yn ogystal â'r Tiwtoriaid Personol, darperir y cymorth a'r arweiniad academaidd penodol ar gyfer y cyrsiau unigol gan Gyfarwyddwr y Rhaglen a'r Tiwtor Blwyddyn perthnasol. Mae hyn yn arbennig o bwysig o ran y dewis o opsiynau sydd ar gael ym mlwyddyn dau a thri a dewis llwybrau.


Asesu

Cewch eich asesu'n barhaus drwy gydol y cwrs ar sail gwaith cwrs, cyflwyniadau ac arholiadau. Bydd asesiadau ar ffurf arholiadau (a welir/nas gwelir, llyfr agored, traethodau/atebion byr), traethodau, asesiad ymarferol, gwaith gweledol, cyflwyniadau, adroddiadau unigol a grŵp, y mae'r rhan fwyaf ohonynt yn canolbwyntio ar astudiaethau achosion bywyd go iawn.

Rhoddir adborth drwy gydol y cwrs, yn ffurfiannol a thrwy asesiad ffurfiol. Bydd eich perthynas gyda’ch tiwtor personol hefyd yn eich helpu i weithio gydag adborth, gan nodi cryfderau a gwendidau yn eich gwaith a'ch dull astudio.

Gall myfyrwyr gael gafael ar ystod eang o gymorth ar gyfer ysgrifennu ac ymchwil academaidd drwy nifer o adnoddau amrywiol yn y brifysgol fel y llyfrgell a'r tîm addysgu academaidd.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae hysbysebu'n parhau i fod â phroffil uchel o fewn y sector cyfathrebu marchnata. Bydd y cwrs hwn yn paratoi myfyrwyr ar gyfer amrywiaeth o swyddi gan gynnwys rolau asiantaeth megis swyddog gweithredol cyfrifon, cynllunydd a phrynwr digidol a'r wasg, a swyddog creadigol cysyniadol, neu swyddi mewnol fel cynorthwyydd y wasg, dadansoddwr cyfryngau cymdeithasol a gweithredwr arddangosiadau digidol.

Yn ystod y cwrs hwn byddwch yn datblygu'r sgiliau a'r ddealltwriaeth allweddol sydd eu hangen ar gyfer busnes gydag arbenigedd mewn rheoli marchnata sydd yn ganolog i bob swyddogaeth fusnes. Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus bydd y sgiliau gennych i gael swydd mewn rheoli marchnata, gan roi eich sgiliau ar waith mewn swyddi hysbysebu, ymchwil marchnata, rheoli gwerthiant, rheoli cynnyrch, gwasanaeth cwsmeriaid, cysylltiadau cyhoeddus a rheoli busnes.

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar y cyd â Sefydliad yr Ymarferwyr Hysbysebu (IPA), er mwyn rhoi cyfle i chi gael eich eithrio o'i gymwysterau proffesiynol. Byddwch hefyd yn gallu ymuno â'n grŵp myfyrwyr CIM sy'n annog pob myfyriwr i gymryd rhan yn ein cymuned dysgu marchnata drwy drefnu siaradwyr gwadd a rheoli digwyddiadau sy'n canolbwyntio ar farchnata. Bydd cynnwys siaradwyr deinamig a digwyddiadau rhwydweithio defnyddiol yn gwella’ch profiad dysgu. Yn olaf, byddwch yn gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau entrepreneuraidd fel cymryd rhan yng nghystadleuaeth CIM Pitch.

Mae'r opsiwn o gynnwys blwyddyn o brofiad mewn diwydiant ym mlwyddyn tri wedi'i gynnwys i'ch galluogi i gwblhau'r radd gyda lefel o brofiad ymarferol. Gellir cynnwys yr opsiwn hwn o brofiad ymarferol yn y cwrs gradd tair blynedd drwy wneud gwaith ymarferol mewn diwydiant yn ystod y tymor neu adeg cyfnodau o wyliau yn ystod y cwrs.

Nod y cwrs yw bod astudio a phrofiad ymarferol yn rhoi'r gobaith gorau o gael swydd ar ddiwedd y cwrs gradd. O'r herwydd, cewch gyfle i raddio gyda sylfaen eang o wybodaeth farchnata a'r potensial i fod yn arbenigwr ar ddefnydd strategol o gysylltiadau cyhoeddus, marchnata, marchnata digidol, cyfathrebu marchnata integredig, brandio a marchnata byd-eang. Yn ychwanegol, byddwch wedi cael profiad 'byd go iawn', cyfle i gymryd rhan yn ein cymuned ddysgu CIM. Dylai myfyrwyr Marchnata Met Caerdydd sefyll allan oherwydd eu gallu i gymhwyso gwybodaeth ddamcaniaethol mewn amgylchedd ymarferol.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 112
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM
 • Lefel T: Teilyngdod.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Rhaglen Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ffoniwch y Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044, e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk neu anfonwch neges drydar @CMetAdmissions.

Ar gyfer ymholiadau am y cwrs yn benodol, cysylltwch â Joyce Costello:
Ebost: JCostello@cardiffmet.ac.ukRydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS: N502
Dylai myfyrwyr sylfaen ddefnyddio'r cod UCAS hwn hefyd a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.


Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf


Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd


Hyd y Cwrs:Tair blynedd yn llawn amser. Pedair blynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud blwyddyn sylfaen neu leoliad rhyngosod blwyddyn o hyd. Pum mlynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud blwyddyn sylfaen a lleoliad rhyngosod blwyddyn o hyd.