YMGEISIO TRWY CLIRIO: 0300 330 0755

CLIRIO MET CAERDYDD 2022

Mae Clirio ar gyfer 2022 bellach wedi cau, ond gallwch wneud cais i astudio gyda ni o 2023

Porwch ein cyrsiau israddedig

LLINELL GYNGOR
CLIRIO

Clearing Advice Line

Siaradwch â'n staff academaidd a'n tîm Derbyniadau am sicrhau lle trwy Glirio ym Met Caerdydd.


EDRYCH AR EIN AMSEROEDD AGORED

CWESTIYNAU CYFFREDIN
CLIRIO

Clearing FAQs

Sut mae gwneud cais trwy Glirio? Beth yw Clirio a Mwy neu Addasiad? Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin gorau i'ch helpu chi i'ch tywys trwy'r broses.


DARLLEN CWESTIYNAU CYFFREDIN

CYFRYNGAU CYMDEITHASOL A SGWRS FYW

Offers on Social Media

Oes well gennych beidio â siarad ar y ffôn? Gallwch gysylltu â ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol a Sgwrs Fyw i wneud cais am le ar gyfer Medi 2022.


DARGANFYDDWCH FWY

BYWYD MYFYRWYR

Gwnewch ein dinas, eich cartref fis Medi yma. Darganfod mwy am fywyd fel myfyriwr yng Nghaerdydd.

DARGANFYDDWCH FWY

SGWRSIO Â MYFYRWYR

Chat with Students

Sut brofiad yw astudio ym Met Caerdydd? Sgwrsiwch â'n Llysgenhadon Myfyrwyr i ddarganfod mwy.

SGWRSIO Â MYFYRWYR

LLETY

Clearing Accommodation

Gall ein tîm llety pwrpasol eich helpu i sicrhau lle mewn llety ar y safle neu ar rent preifat.

YMGEISIO AM LETY

FY MHROFIAD CLIRIO

“Gall gwneud cais am le mewn prifysgol fod yn llethol, a gyda'r holl derfynau amser does dim llawer o amser i feddwl sut rydych chi'n mynd i dreulio'r 3 neu 4 blynedd nesaf. Yn fy mhrofiad i, rhoddodd Clirio fwy o amser i mi feddwl am yr hyn roeddwn i wir eisiau ei wneud. Cefais y graddau yr oeddwn eu hangen ar gyfer fy newis gwreiddiol ond, ar ôl gweld yr hyn yr oedd Met Caerdydd yn ei gynnig, roeddwn yn gwybod mai hon oedd y brifysgol orau i mi gan ei bod yn cynnig y cyfleusterau a'r ffocws ymarferol yr oeddwn eu heisiau.”

Charlotte Parry
BA (Anrh) Digwyddiadau Rhyngwladol & Rheoli Lletygarwch

AWGRYMIADAU DA GAN DDARLITHYDD - YMGEISIO TRWY GLIRIO

“Gwnewch eich ymchwil ac edrychwch ar y cyrsiau yr ydych yn galw amdanynt. Rydych chi'n gwneud penderfyniad mawr, gan y byddwch chi'n byw ac yn anadlu'r cwrs hwn am y 3 neu 4 blynedd nesaf, felly peidiwch â mynd i mewn iddo'n ddall. Gofynnwch am gael siarad yn uniongyrchol â staff addysgu os yn bosibl - gallant roi blas go iawn o'r cwrs i chi. Paratowch rai cwestiynau adeiladol a gwnewch yn glir eich bod wedi meddwl a yw'r cwrs yn addas i chi ai peidio.”

Nick Young
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

YMGEISWYR AEDDFED

Mature Applicants

Nid yw hi byth yn rhy hwyr! Darllenwch fwy am sut rydyn ni wedi cefnogi myfyrwyr aeddfed ar ôl dychwelyd i addysg ac i gyflawni eu huchelgeisiau gydol oes trwy astudio ym Met Caerdydd.


MYFYRWYR AEDDFED

ASTUDIO TRWY'R GYMRAEG

ASTUDIO TRWY'R GYMRAEG

Dewch i ddysgu fwy am astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ym Met Caerdydd.


ASTUDIO TRWY'R GYMRAEG

LLWYBR SYLFAENOL

Foundation Route

P'un a ydych chi'n dychwelyd i addysg, neu heb y gofynion sydd eu hangen i fynd i mewn i flwyddyn un o'r radd o'ch dewis - yna gallai llwybr sylfaen fod ar eich cyfer chi.


LLWYBR SYLFAENOL

FY MHROFIAD CLIRIO

“Cefais brofiad anhygoel ym Met Caerdydd ac rydw i mor ddiolchgar fy mod wedi cymryd yr amser i fynd trwy Glirio. Rwy'n annog unrhyw un sy'n wynebu dim lle ac sy'n ystyried Clirio i fynd amdani - efallai y byddwch chi'n dod o hyd i'r union gwrs radd roeddech chi'n chwilio amdani.”

Matthew Whelan
BSc (Anrh) Gwyddor Biofeddygol / MSc Gwyddor Biofeddygol

AWGRYMIADAU DA GAN DDARLITHYDD - YMGEISIO TRWY GLIRIO

“Fel darlithydd, mae brwdfrydedd mor bwysig i mi pan fyddaf yn ystyried ymgeiswyr. Fel prifysgol, byddwn yn edrych ar eich proffil academaidd i wneud yn siŵr eich bod yn barod i ddechrau un o'n cyrsiau, ond mae brwdfrydedd ac angerdd am y pwnc yn dweud llawer wrthyf am berson, pan fyddaf yn eu hystyried fel darpar fyfyriwr.”

Catherine Tryfona
Ysgol Dechnolegau Caerdydd

PRIFYSGOL Y FLWYDDYN Y DU AC IWERDDON 2021

ASTUDIO GRADD PRIFYSGOL YNG NGHAERDYDD.
YMGEISIO TRWY UCAS CLIRIO 2022.