Hafan>Swyddi ym Met Caerdydd
Cardiff Met Llandaff Campus from above

Swyddi ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd

Mae Met Caerdydd yn Brifysgol lewyrchus ac ariannol gynaliadwy ac rydym yn recriwtio staff academaidd a gwasanaethau proffesiynol ar gyfer y flwyddyn 2021/2022 ar hyn o bryd.

Mae ein gwerthoedd, Creadigrwydd, Amrywiaeth, Arloesi a Rhyddid, wrth graidd pwy ydym ni - 'Un Met Caerdydd'. Mae 96% o staff yn credu bod Met Caerdydd yn lle da i weithio ynddo a byddai 94% yn argymell y Brifysgol i ffrind fel lle i weithio ynddo. Rydym hefyd yn 'Gyflogwr Delfrydol’, yn y safle cyntaf o bob Sefydliad Addysg Uwch a arolygwyd gan Capita Surveys and Research yn 2019 a 2020.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Mae ein Cynllun Strategol yn sail i'n hymrwymiad i recriwtio a chadw'r dalent orau ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol.

Rydym yn ymfalchïo mewn darparu amgylchedd gwaith sy'n cefnogi gweithwyr i gael y cydbwysedd cywir rhwng bywyd a gwaith trwy gynnig ystod o ddulliau gweithio hyblyg, gan gynnwys amser hyblyg a gweithio gartref hyblyg, a mentrau cyfeillgar i deuluoedd.

Rydym yn gochel ymlaen llaw ac yn rhoi diogelwch ein gweithwyr, myfyrwyr ac ymgeiswyr yn gyntaf. Oherwydd ein bod ni'n parhau i gadw pellter cymdeithasol, cynhelir pob cyfweliad yn rhithiol. Os byddwch yn cyrraedd y rhestr fer ar gyfer cyfweliad, byddwn yn rhoi arweiniad a chefnogaeth ichi ar gymryd rhan mewn rhith-gyfweliadau

Rydym yn recriwtio ar gyfer nifer o swyddi allweddol ar hyn o bryd:

Teitl swydd
Ysgol / Adran
Dyddiad Cau
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
29/10/2021
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd
22/10/2021
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd
22/10/2021
Ystadau a Chyfleusterau: Gwasanaethau Masnachol
19/10/2021
Chwaraeon Met Caerdydd
22/10/2021
Gwasanaethau Myfyrwyr
25/10/2021
Gwasanaethau’r Gofrestrfa
08/11/2021
Gwasanaethau Dysgu a Gwybodaeth
02/11/2021
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd
26/10/2021
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd
09/11/2021
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd
02/12/2021
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd
18/11/2021
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd
18/11/2021

Buddion Allweddol Gweithio Cardiff Met

Amdanom ni

Rydym yn hynod o falch eich bod chi’n ystyried ymuno â'n tîm Metropolitan Caerdydd ar yr adeg bwysig hon yn natblygiad ein Prifysgol.

Er gwaethaf yr heriau y mae pob prifysgol yn eu hwynebu o ganlyniad i'r pandemig Covid-19 cyfredol, mae Met Caerdydd yn parhau i fod yn brifysgol lewyrchus ac ariannol gynaliadwy sy'n hybu lles ein myfyrwyr, ein staff, ein Dinas a’n gwlad, yn ogystal â chael dylanwad ar y llwyfan byd-eang.

Prifysgol Metropolitan Caerdydd yw un o Brifysgolion newydd mwyaf blaengar y DU, gyda thua 10,000 o fyfyrwyr wedi'u lleoli ar ei dau gampws yng Nghaerdydd. Mae'n gyson ymhlith y deg y cant uchaf o sefydliadau addysg uwch yn y DU ar gyfer busnesau newydd a gychwynnwyd gan raddedigion fesul myfyriwr, ac mae'r ysbryd hwn o arloesi a menter wrth wraidd y Brifysgol. Ymgymerir â rhaglenni ac ymchwil ar draws pum Ysgol allweddol: Celf a Dylunio; Addysg a Pholisi Cymdeithasol; Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd; Rheoli; a Thechnolegau. Mae'r Brifysgol ran o'r ffordd trwy gynllun strategol uchelgeisiol hyd at 2023 a fydd yn ei gweld yn canolbwyntio ar ganlyniadau gwell i fyfyrwyr, gyda thwf mewn gweithgareddau rhyngwladol, ehangder disgyblaethau a graddfa’n gyffredinol. Mae'r Brifysgol yn ymfalchïo yn y rôl y mae ymchwil drosiadol yn ei chwarae wrth wella profiad myfyrwyr.

Diwylliant

Mae ein gwerthoedd wrth galon ein Prifysgol.

Mae Creadigrwydd, Amrywiaeth, Arloesi a Rhyddid yn llywio'r ffordd rydyn ni'n meddwl a gweithredu ym Met Caerdydd ac maent wrth graidd pwy ydyn ni - 'Un Met Caerdydd'. Mae gennym Gymuned Brifysgol fywiog a llewyrchus sy'n cynnwys amrywiaeth o rwydweithiau staff megis ein Rhwydwaith Staff BAME, Rhwydwaith Menywod, Rhwydwaith Anabl a'n Rhwydwaith LGBTQ+.

Lleoliad / Cymudo

Mae Met Caerdydd yn Brifysgol gynnes a chroesawgar sydd wedi'i lleoli ar draws dau gampws yn ninas brysur a bywiog Caerdydd, o fewn 5-10 munud o gerdded i'r holl brif gysylltiadau trafnidiaeth.

Rydym yn darparu amgylchedd iach a llewyrchus i staff, myfyrwyr a'r Gymuned leol. Darllenwch ein diweddariad Prifysgol Lles diweddaraf.

Cyflog a Buddion

Mae gennym ystod o fuddion gwych i weithwyr gan gynnwys:

 • Gwyliau blynyddol hael: 25/35 ynghyd â 12 diwrnod consesiwn
 • Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ac Athrawon gyda chyfraniadau hael
 • Cyfleoedd gweithio hyblyg ac o bell
 • Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd arobryn gydag aelodaeth â chymhorthdal
 • Ffisiotherapi / therapi cyflenwol / tylino chwaraeon â chymhorthdal
 • Mynediad at holl gyfleusterau'r llyfrgell
 • Cwnsela staff annibynnol yn rhad ac am ddim
 • Caplaniaeth
 • Cynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys beicio i'r gwaith
 • Talebau gofal llygaid am ddim a chyfraniadau tuag at ofal llygaid

Cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith

Rydym yn ymfalchïo mewn darparu amgylchedd gwaith sy'n cefnogi gweithwyr i gael y cydbwysedd cywir rhwng bywyd a gwaith trwy gynnig ystod o ddulliau gweithio hyblyg, gan gynnwys amser hyblyg a gweithio gartref hyblyg, a mentrau cyfeillgar i deuluoedd.

Dilyniant a Datblygiad Gyrfa

Ein gweithwyr yw ein hased mwyaf ac mae buddsoddi mewn talent yn hanfodol i dwf cynaliadwy a llwyddiant.
Rydym wedi ymrwymo i wella a datblygu ein cydweithwyr ac rydym yn cynnig ystod eang o gyfleoedd datblygu personol a phroffesiynol gan gynnwys ein:

 • Rhaglen Sefydlu, sy’n eich ymgorffori yn ein cymuned
 • Proses Adolygu Perfformiad a Datblygiad, sy’n eich cefnogi chi a'r Brifysgol i gyflawni ein nodau strategol a rennir
 • Mynediad at ystod o hyfforddiant yn y swydd, seminarau, gweithdai, rhaglenni, mentora a hyfforddi sydd yn ymdrin ag ystod eang o faterion sy’n benodol i bwnc a sgiliau meddalach
 • Cyfnewidfa Arweinwyr, a ddyluniwyd i ddod ag arweinwyr ynghyd i rannu, dysgu a thyfu
 • Rhwydwaith Mentora Met Caerdydd, ein llwyfan ar gyfer cydweithwyr sy'n chwilio am gefnogaeth ac arweiniad ar amrywiaeth o bynciau

Rydym yn canolbwyntio ein hymdrechion ar baratoi a chefnogi ein gweithlu ar gyfer trawsnewid digidol. Yn ffodus i ni, rydym wedi lansio ein Hysgol Dechnolegau newydd yn ddiweddar ac mae gennym yr adran cymorth TG orau, sy’n cynnig hyfforddiant a gynlluniwyd i roi'r sgiliau i gydweithwyr groesawu a defnyddio TG yn effeithiol.

Awyddi Gwag Cyfredol

Two women in conversation
Ymgeiswyr Allanol
Edrychwch ar y swyddi gwag cyfredol sydd ar gael ym Met Caerdydd, lle mae ein gwerthoedd wrth galon ein Prifysgol.
Student working at a laptop
Interniaethau
Mae ein cyfleoedd interniaeth ar gael i fyfyrwyr a graddedigion Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn unig.
Cardiff Met staff at a computer
Staff Met Caerdydd
Mewngofnodwch i'ch cyfrif Prifysgol Metropolitan Caerdydd i weld y swyddi gwag cyfredol a gwneud cais ar-lein.
Swyddi Gwag Adleoli
Mewngofnodwch i'ch cyfrif Prifysgol Metropolitan Caerdydd i weld y swyddi gwag adleoli cyfredol sydd ar gael.
HR Recognised Logos