Hafan>Swyddi ym Met Caerdydd
Campws Llandaf Met Caerdydd

Swyddi ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 gan The Times and The Sunday Times Good University Guide.

Mae ein perfformiad yng nghanllaw eleni yn eithriadol. Ein Prifysgol ddangosodd y cynnydd mwyaf yng Nghymru, a'r trydydd mwyaf yn y DU, gan ein rhoi yn y 40 uchaf yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr ag ansawdd addysgu a phrofiad ehangach myfyrwyr.

Rydym yn falch iawn bod ein perfformiad cryf wedi golygu bod y Brifysgol wedi denu niferoedd uchel o fyfyrwyr â chymwysterau da ac rydym bellach yn chwilio am staff ychwanegol yn ein hysgolion academaidd a'n hadrannau gwasanaethau proffesiynol.

Rydym yn gochel ymlaen llaw ac yn rhoi diogelwch ein gweithwyr, myfyrwyr ac ymgeiswyr yn gyntaf. Oherwydd ein bod ni'n parhau i gadw pellter cymdeithasol, cynhelir pob cyfweliad yn rhithiol. Os byddwch yn cyrraedd y rhestr fer ar gyfer cyfweliad, byddwn yn rhoi arweiniad a chefnogaeth ichi ar gymryd rhan mewn rhith-gyfweliadau.


Rydym yn recriwtio ar gyfer nifer o swyddi allweddol ar hyn o bryd:

Teitl swydd
Ysgol / Adran
Dyddiad Cau
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd
19/01/2022
Gwasanaethau Myfyrwyr – Cyflogadwyedd
Ysgol Dechnolegau Caerdydd
21/01/2022
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
20/01/2022
Ystadau a Chyfleusterau: Gwasanaethau Masnachol
21/02/2022
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd
26/01/2022
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd
21/01/2022
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd
21/01/2022
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
21/01/2022
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd
21/01/2022
Gwasanaethau Ymchwil a Menter
31/01/2022
Gwasanaethau Ymchwil a Menter
31/01/2022
Llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth
24/01/2022
Ystadau a Chyfleusterau: Gwasanaethau Masnachol
24/01/2022
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd
09/02/2022
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd
04/02/2022
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd
01/02/2022
Gwasanaethau Myfyrwyr
02/02/2022

Buddion Allweddol Gweithio Cardiff Met

Amdanom ni

Rydym yn hynod o falch eich bod chi’n ystyried ymuno â'n tîm Metropolitan Caerdydd ar yr adeg bwysig hon yn natblygiad ein Prifysgol.

Er gwaethaf yr heriau y mae pob prifysgol yn eu hwynebu o ganlyniad i'r pandemig Covid-19 cyfredol, mae Met Caerdydd yn parhau i fod yn brifysgol lewyrchus ac ariannol gynaliadwy sy'n hybu lles ein myfyrwyr, ein staff, ein Dinas a’n gwlad, yn ogystal â chael dylanwad ar y llwyfan byd-eang.

Prifysgol Metropolitan Caerdydd yw un o Brifysgolion newydd mwyaf blaengar y DU, gyda thua 10,000 o fyfyrwyr wedi'u lleoli ar ei dau gampws yng Nghaerdydd. Mae'n gyson ymhlith y deg y cant uchaf o sefydliadau addysg uwch yn y DU ar gyfer busnesau newydd a gychwynnwyd gan raddedigion fesul myfyriwr, ac mae'r ysbryd hwn o arloesi a menter wrth wraidd y Brifysgol. Ymgymerir â rhaglenni ac ymchwil ar draws pum Ysgol allweddol: Celf a Dylunio; Addysg a Pholisi Cymdeithasol; Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd; Rheoli; a Thechnolegau. Mae'r Brifysgol ran o'r ffordd trwy gynllun strategol uchelgeisiol hyd at 2023 a fydd yn ei gweld yn canolbwyntio ar ganlyniadau gwell i fyfyrwyr, gyda thwf mewn gweithgareddau rhyngwladol, ehangder disgyblaethau a graddfa’n gyffredinol. Mae'r Brifysgol yn ymfalchïo yn y rôl y mae ymchwil drosiadol yn ei chwarae wrth wella profiad myfyrwyr.

Diwylliant

Mae ein gwerthoedd wrth galon ein Prifysgol.

Mae Creadigrwydd, Amrywiaeth, Arloesi a Rhyddid yn llywio'r ffordd rydyn ni'n meddwl a gweithredu ym Met Caerdydd ac maent wrth graidd pwy ydyn ni - 'Un Met Caerdydd'. Mae gennym Gymuned Brifysgol fywiog a llewyrchus sy'n cynnwys amrywiaeth o rwydweithiau staff megis ein Rhwydwaith Staff BAME, Rhwydwaith Menywod, Rhwydwaith Anabl a'n Rhwydwaith LGBTQ+.

Lleoliad / Cymudo

Mae Met Caerdydd yn Brifysgol gynnes a chroesawgar sydd wedi'i lleoli ar draws dau gampws yn ninas brysur a bywiog Caerdydd, o fewn 5-10 munud o gerdded i'r holl brif gysylltiadau trafnidiaeth.

Rydym yn darparu amgylchedd iach a llewyrchus i staff, myfyrwyr a'r Gymuned leol. Darllenwch ein diweddariad Prifysgol Lles diweddaraf.

Cyflog a Buddion

Mae gennym ystod o fuddion gwych i weithwyr gan gynnwys:

 • Gwyliau blynyddol hael: 25/35 ynghyd â 12 diwrnod consesiwn
 • Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ac Athrawon gyda chyfraniadau hael
 • Cyfleoedd gweithio hyblyg ac o bell
 • Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd arobryn gydag aelodaeth â chymhorthdal
 • Ffisiotherapi / therapi cyflenwol / tylino chwaraeon â chymhorthdal
 • Mynediad at holl gyfleusterau'r llyfrgell
 • Cwnsela staff annibynnol yn rhad ac am ddim
 • Caplaniaeth
 • Cynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys beicio i'r gwaith
 • Talebau gofal llygaid am ddim a chyfraniadau tuag at ofal llygaid

Cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith

Rydym yn ymfalchïo mewn darparu amgylchedd gwaith sy'n cefnogi gweithwyr i gael y cydbwysedd cywir rhwng bywyd a gwaith trwy gynnig ystod o ddulliau gweithio hyblyg, gan gynnwys amser hyblyg a gweithio gartref hyblyg, a mentrau cyfeillgar i deuluoedd.

Dilyniant a Datblygiad Gyrfa

Ein gweithwyr yw ein hased mwyaf ac mae buddsoddi mewn talent yn hanfodol i dwf cynaliadwy a llwyddiant.
Rydym wedi ymrwymo i wella a datblygu ein cydweithwyr ac rydym yn cynnig ystod eang o gyfleoedd datblygu personol a phroffesiynol gan gynnwys ein:

 • Rhaglen Sefydlu, sy’n eich ymgorffori yn ein cymuned
 • Proses Adolygu Perfformiad a Datblygiad, sy’n eich cefnogi chi a'r Brifysgol i gyflawni ein nodau strategol a rennir
 • Mynediad at ystod o hyfforddiant yn y swydd, seminarau, gweithdai, rhaglenni, mentora a hyfforddi sydd yn ymdrin ag ystod eang o faterion sy’n benodol i bwnc a sgiliau meddalach
 • Cyfnewidfa Arweinwyr, a ddyluniwyd i ddod ag arweinwyr ynghyd i rannu, dysgu a thyfu
 • Rhwydwaith Mentora Met Caerdydd, ein llwyfan ar gyfer cydweithwyr sy'n chwilio am gefnogaeth ac arweiniad ar amrywiaeth o bynciau

Rydym yn canolbwyntio ein hymdrechion ar baratoi a chefnogi ein gweithlu ar gyfer trawsnewid digidol. Yn ffodus i ni, rydym wedi lansio ein Hysgol Dechnolegau newydd yn ddiweddar ac mae gennym yr adran cymorth TG orau, sy’n cynnig hyfforddiant a gynlluniwyd i roi'r sgiliau i gydweithwyr groesawu a defnyddio TG yn effeithiol.

Awyddi Gwag Cyfredol

Two women in conversation
Ymgeiswyr Allanol
Edrychwch ar y swyddi gwag cyfredol sydd ar gael ym Met Caerdydd, lle mae ein gwerthoedd wrth galon ein Prifysgol.
Student working at a laptop
Interniaethau
Mae ein cyfleoedd interniaeth ar gael i fyfyrwyr a graddedigion Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn unig.
Cardiff Met staff at a computer
Staff Met Caerdydd
Mewngofnodwch i'ch cyfrif Prifysgol Metropolitan Caerdydd i weld y swyddi gwag cyfredol a gwneud cais ar-lein.
Swyddi Gwag Adleoli
Mewngofnodwch i'ch cyfrif Prifysgol Metropolitan Caerdydd i weld y swyddi gwag adleoli cyfredol sydd ar gael.
HR Recognised Logos