Hafan>Llety

Accommodation
& Res Life

Llety Myfyrwyr - Ymgeisiwch Nawr


Campws Cyncoed

Gyda 549 o ystafelloedd ar draws y campws. Yn cynnig cymysgedd o ystafelloedd arlwyo, hunanarlwyo, en-suite a chyfleusterau a rennir. Addas ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio Chwaraeon, Addysg neu'r Dyniaethau.
Cymerwch y daith 360 uchod

Darganfod mwy

Campws Plas Gwyn

Wedi'i leoli'n agos at gampws Llandaf gyda 392 o ystafelloedd en-suite hunanarlwyo. Yn addas ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio Celf a Dylunio, Rheolaeth, Gwyddorau Iechyd a Thechnolegau.
Cymerwch y daith 360 uchod

Campws Plas Gwyn

Private Halls

Neuaddau Preifat

Mae Met Caerdydd wedi sicrhau dros 1,100 o ystafelloedd gwely astudio en-suite mewn neuaddau preswyl breifat, y mae rhai ohonynt wedi’u lleoli’n agos at y campysau. Mae pob un o’r Neuaddau’n cael eu gwasanaethu’n rheolaidd gan wasanaethau Bws Caerdydd neu’n ddigon agos i gerdded i’r campws.
Neuaddau Preifat

Sut i wneud cais?

Ceisiadau Ar agor Ebrill 1af bob blwyddyn ar gyfer derbyniad mis Medi.
Sut i wneud cais?

Beth yw'r costau?

Mae ffioedd yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn ac o gampws i gampws yn dibynnu ar y math o ystafell a neilltuir i chi.
Beth yw'r costau?

Help i dalu am neuaddau

Ym Met Caerdydd rydym yn awyddus i helpu unrhyw un sy'n cael trafferthion ariannol i dalu am eu Neuaddau.
Darganfod mwy

Myfyrwyr Rhyngwladol

Dysgwch fwy am wneud cais am lety fel Myfyriwr Rhyngwladol.
Myfyrwyr Rhyngwladol

Gwybodaeth i Fyfyrwyr Anabl

Mae gan gampysau Plas Gwyn, Cyncoed ac Unite North Court ystafell sy’n addas ar gyfer myfyrwyr ag anableddau sydd angen llety wedi’i addasu.
Gwybodaeth i Fyfyrwyr Anabl

Gwasanaethau Myfyrwyr

Cefnogaeth ymroddedig i fyfyrwyr sy'n byw ac yn astudio ym Met Caerdydd.
Gwasanaethau Myfyrwyr

Halls Allocations

Sut rydym yn dyrannu ystafelloedd

Gwybodaeth bwysig am sut rydym yn dyrannu ystafelloedd mewn tri cham ar ôl derbyn cais neuadd wedi'i gwblhau.
Sut rydym yn dyrannu ystafelloedd

Catered Halls

Arlwyo

Mae llety arlwyo yng Nghyncoed yn cynnwys brecwast a swper 7 diwrnod yr wythnos yn ystod y tymor!
Arlwyo

Living off campus

Rhentu ystafell landlord

Yn ogystal â dyrannu lleoedd i fyfyrwyr mewn neuaddau, mae'r Gwasanaeth hefyd yn helpu myfyrwyr i ddod o hyd i lety addas oddi ar y campws.
Rhentu ystafell landlord

BYWYD MEWN NEUADDAU:

Bywyd mewn Neuaddau:
Byw yng Nghyncoed

Myfyrwyr chwaraeon blwyddyn gyntaf Chloe a Lucy yn siarad am fywyd yn neuaddau preswyl Cyncoed Met Caerdydd.

Bywyd mewn Neuaddau:
Byw yng Nghaerdydd

Mae Ash yn fyfyriwr warden trydedd flwyddyn yn Neuaddau Plas Gwyn Met Caerdydd. Dyma beth mae'n ei feddwl o fyw ac astudio yng Nghaerdydd.

Bywyd mewn Neuaddau: Persbectif Rhyngwladol

Myfyriwr rhyngwladol Alessandra yn sôn am ei phrofiadau o fyw yn neuaddau Plas Gwyn yng Nghaerdydd.

Bywyd mewn Neuaddau:
Gavin a Sam

Dyma fyfyrwyr presennol Gavin a Sam gyda phopeth sydd angen i chi ei wybod am fywyd mewn llety myfyrwyr.

Life in Halls

Canllaw’r glasfyfyr ar symud i mewn i neuaddau Met Caerdydd

Myfyriwr chwaraeon James yn blogio ei awgrymiadau da ar gyfer myfyrwyr blwyddyn gyntaf sy'n symud i mewn i neuaddau.
Darganfod mwy

Life in Halls

Byw ym Mhlas Gwyn: Fy mhrofiad i o fyw mewn neuaddau ym Met Caerdydd

Myfyrwraig Dieteteg Laura yn blogio am sut beth yw byw ym Mhlas Gwyn.
Darganfod mwy

Life in Halls

Dewis llety fel myfyriwr rhyngwladol

Mae Meriem, myfyriwr dyniaethau, yn blogio am ei chanllaw i ddewis llety a setlo i fywyd mewn gwlad newydd.
Darganfod mwy

Life in Halls
Life in Halls
Life in Halls

CYSYLLTWCH Â NI

Gallwch Sgwrsio’n Fyw gyda ni ar y tudalennau hyn. Fel arall:
E: accomm@cardiffmet.ac.uk | Ffôn: 029 2041 6188
Gwasanaeth Llety, Campws Cyncoed Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Warwick House, Heol Cyncoed, Caerdydd CF23 6XD