Rhyddid Gwybodaeth

Rhyddid Gwybodaeth

Bwriad Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yw helpu i wneud y sector cyhoeddus yn fwy agored ac atebol trwy ganiatáu i aelodau'r cyhoedd graffu ar y penderfyniadau a wnânt a'r gwasanaethau y maent yn eu darparu.  

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cofleidio’r egwyddor gyffredinol o fod yn agored. Mae ​Polisi Rhyddid Gwybodaeth a Pholisi Gwybodaeth Amgylcheddol y Brifysgol yn ddatganiad o'i ymrwymiad i gydymffurfio â deddfwriaeth ac i gynyddu mynediad cyhoeddus at y wybodaeth a gedwir.

Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn gosod dau gyfrifoldeb ar awdurdodau cyhoeddus, gan gynnwys prifysgolion. Y cyntaf o'r rhain yw cynhyrchu Cynllun Cyhoeddi, sy'n ganllaw i'r wybodaeth y mae eisoes yn ei chyhoeddi. Mae Cynllun Cyhoeddi Rhyddid Gwybodaeth Prifysgol Metropolitan Caerdydd (gweler y  ddewislen isod) ar gael ar-lein, neu gellir gofyn amdani mewn copi papur. Mae'r Cynllun Cyhoeddi hefyd yn cynnwys y wybodaeth a gyhoeddir yn unol â'r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol.

Ail gyfrifoldeb Prifysgol Metropolitan Caerdydd, o dan y Ddeddf a'r Rheoliadau, yw ymateb i geisiadau unigol am fynediad at wybodaeth. Os hoffech weld neu gael copi o unrhyw wybodaeth sydd gan y Brifysgol, yna lawrlwythwch y canllaw canlynol: Sut i ofyn am wybodaeth gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd

Os ydych chi'n credu bod Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn methu â chydymffurfio â'i Chynllun Cyhoeddi, yn credu na chafodd cais a wnaethoch ei drin yn iawn neu eich bod yn anhapus â chanlyniad yr ystyriaeth a roddwyd  i gais, mae'r Weithdrefn Cwynion yn y Cynllun Cyhoeddi yn amlinellu sut y gallwch gwyno.

Mae rhagor o wybodaeth am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol a'r Ddeddf Diogelu Data (i'w disodli gan Reoliadau Diogelu Data Cyffredinol yr UE [GDPR] ar Fai 25ain 2018) ar gael yn y Canllaw Mynediad at Wybodaeth ac mae newyddion am y ddeddfwriaeth ar gael hefyd. Mae yna hefyd  ganllawiau penodol ar gyfer staff (gweler y ddewislen isod).

​Gellir anfon pob cais am wybodaeth at freedomofinfo@cardiffmet.ac.uk, fodd bynnag os ydych chi'n ddarpar fyfyriwr neu'n gyn-fyfyriwr, ymdrinnir â'r ceisiadau canlynol y tu allan i'r broses Rhyddid Gwybodaeth:

Trawsgrifiadau a Thystysgrifau ar gyfer Gwobrau Met Caerdydd

Gallwch ofyn amnewid neu ddyblygu trawsgrifiadau/tystysgrifau​ i trwy lenwi'r ffurflen briodol.

Gwirio Dyfarniadau a Cheisiadau Geirda

Ar gyfer gwirio dyfarniadau neu geisiadau geirda, e-bostiwch verificationofawards@cardiffmet.ac.uk gyda'r manylion sy'n ofynnol a datganiad wedi'i lofnodi gan y myfyriwr.

Ymholiadau Myfyrwyr Rhyngwladol
Mae gennym dudalen we benodol ar gyfer ein Swyddfa Ryngwladol a ddylai ddarparu'r holl wybodaeth y bydd ei hangen ar fyfyrwyr rhyngwladol sy'n dewis astudio yn y DU. Gallwch anfon e-bost at y swyddfa yn uniongyrchol ar international@cardiffmet.ac.uk.

​Cynllun Cyhoeddi

Mae mabwysiadu Cynllun Cyhoeddi yn un o ofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.  Bwriad y Ddeddf yw hyrwyddo mwy o onestrwydd ac atebolrwydd ar draws y sector cyhoeddus trwy ei gwneud yn ofynnol i bob 'awdurdod cyhoeddus', gan gynnwys prifysgolion, sicrhau bod gwybodaeth benodol ar gael i'r cyhoedd. Mae Cynllun Cyhoeddi yn ganllaw i'r wybodaeth y bydd sefydliad yn ei chyhoeddi fel mater o drefn, neu’n sicrhau ei bod ar gael, ac mae wedi'i rhannu'n ddosbarthiadau neu gategorïau o wybodaeth.

Cynllun Cyhoeddi Newydd

O 1 Ionawr 2009, bydd Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn mabwysiadu'r Cynllun Cyhoeddi Enghreifftiol newydd, a ddatblygwyd ac a gymeradwywyd gan y Comisiynydd Gwybodaeth. Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i sicrhau bod y wybodaeth sy'n dod o fewn y dosbarthiadau canlynol ar gael i'r cyhoedd fel rhan o'i gweithgareddau busnes arferol:
• Pwy ydyw a beth mae'n ei wneud
• Beth mae'n ei wario a sut mae'n ei wario
• Beth yw'r blaenoriaethau
• Sut mae'n gwneud penderfyniadau
• Ein polisïau a gweithdrefnau
• Rhestrau a chofrestri
• Y gwasanaethau a gynigir

Mae rhagor o fanylion am bob dosbarth ar gael yn y Ddogfen Diffinio ar gyfer y Cynllun Cyhoeddi Enghreifftiol i Brifysgolion.  Mae'r Cynllun Cyhoeddi Enghreifftiol a'r Ddogfen Diffinio ar gael ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth.

 

Wrth weithredu  ei Chynllun Cyhoeddi, mae'n ofynnol i'r Brifysgol hefyd ddarparu 'canllaw ar gyfer gwybodaeth', gan roi manylion am:
• Y wybodaeth sy'n dod o fewn y saith dosbarth a restrir uchod sydd ar gael fel mater o drefn.
• Sut y gellir cyrchu'r wybodaeth.
• Unrhyw daliadau a godir.

Cyfarwyddyd ar Gyfer Staff 

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn caniatáu hawl i'r cyhoedd gael mynediad at unrhyw wybodaeth a gedwir gan, neu ar ran, awdurdodau cyhoeddus, gan gynnwys  Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Bellach mae gan y cyhoedd gyfle i ofyn am wybodaeth fel y gallant ddeall yn well sut mae'r Brifysgol yn gwneud penderfyniadau, yn gwario ei hadnoddau a sut mae'n cyflawni ei gwaith. Bydd Prifysgol Metropolitan Caerdydd a'i gweithgareddau cysylltiedig, gan gynnwys ei his-gwmnïau, i gyd yn agored i graffu cyhoeddus cynyddol.

 

Mae angen i Brifysgol Metropolitan Caerdydd:

 • Gynhyrchu, cyhoeddi a chynnal Cynllun Cyhoeddi.
 • Ymdrin â cheisiadau unigol am unrhyw wybodaeth arall - yn amodol ar eithriadau.
 • Ymdrin â cheisiadau unigol am unrhyw wybodaeth amgylcheddol arall - yn amodol ar eithriadau.
 • Cynghori a chynorthwyo rhywun sydd wedi gwneud cais neu eisiau gwneud cais.
 • Dweud wrth y person sy'n gwneud y cais a oes gan y Brifysgol y wybodaeth y maent wedi gofyn amdani ac, os felly, cyfleu'r wybodaeth honno iddynt. 

 

Cysylltwch â ni os:

 • Oes unrhyw wybodaeth arall yr hoffech ei gweld yn cael ei chynnwys ar y tudalennau hyn.
 • Hoffech chi drefnu sesiwn ymwybyddiaeth neu hyfforddiant.
 • Oes angen cyngor neu gymorth penodol arnoch chi.

 
Gallwch gysylltu â:  Esther Lewis, Swyddog Gweithredol, Campws Llandaf - Ystafell M1.05, Est 5635,  freedomofinfo@cardiffmet.ac.uk

  

Beth yw Cynllun Cyhoeddi?

Er gwaethaf yr enw, mae Cynllun Cyhoeddi yn rhestr o'r dosbarthiadau o wybodaeth y mae'r  Brifysgol  yn eu cyhoeddi fel mater o drefn, yn hytrach na rhestr o ddogfennau neu gyhoeddiadau. Mae angen cynnwys yr holl wybodaeth a gyhoeddir ar hyn o bryd, p'un ai ar y wefan neu mewn taflen neu gyhoeddiad arall, yn y Cynllun Cyhoeddi, fel y dylai unrhyw wybodaeth y byddai'r  Brifysgol yn hapus i'w darparu ar gais. Mabwysiadodd ac addasodd Prifysgol Metropolitan Caerdydd y cynllun enghreifftiol a luniwyd ar gyfer y sector addysg uwch ac mae hyn yn golygu bod yn rhaid iddi hefyd gynnwys yr holl wybodaeth sydd ganddi sy'n ffitio ym mhob dosbarth. Mae hefyd yn bwysig bod y Brifysgol yn cynnwys yn y Cynllun, unrhyw wybodaeth y mae'n codi tâl amdani, fel arall efallai na fydd yn bosibl parhau i godi tâl. Dylai rhywfaint o wybodaeth amgylcheddol fod ar gael hefyd trwy'r Cynllun Cyhoeddi - gan gynnwys polisïau a chynlluniau, adroddiadau cynnydd, cytundebau, asesiadau risg a data monitro.

Yn gyffredinol, bydd polisïau, gweithdrefnau, rheolau, rheoliadau a chanllawiau  Prifysgol Metropolitan Caerdydd bellach ar gael i fyfyrwyr ac i'r cyhoedd - naill ai yn y Cynllun Cyhoeddi neu wedi'u cyflenwi mewn ymateb i gais unigol - ac  efallai y gofynnir i'r Brifysgol egluro sut y bu iddynt eu cymhwyso mewn achos penodol. Mae'n bwysig, felly, bod yr holl staff yn defnyddio ac yn cadw at y fersiwn ddiweddaraf.

 

Beth yw cais dilys?

Dylai pob cais am wybodaeth a dderbynnir gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd gael ei drin fel ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth yn y lle cyntaf. Gall cais dilys ddod gan unrhyw un, o unrhyw le yn y byd a gellid ei gyfeirio at unrhyw ran o'r  brifysgol  neu at unrhyw berson.

Mae angen i gais:

 • Fod yn ysgrifenedig, er y gellir gwneud ceisiadau am wybodaeth amgylcheddol ar lafar neu trwy ddulliau eraill.
 • Cynnwys enw a chyfeiriad y sawl sy'n gwneud y cais.
 • Disgrifio'r wybodaeth y maen nhw'n gofyn amdani.

  a gall ofyn i'r wybodaeth gael ei ddarparu mewn fformat penodol.

  Nid oes rheidrwydd ar y sawl sy'n gwneud y cais i ddyfynnu'r Ddeddf nac egluro pam ei fod eisiau'r wybodaeth ac ni chaniateir i'r Brifysgol ofyn pa ddefnydd y maent yn bwriadu ei wneud o'r wybodaeth y maent wedi gofyn amdani.

 

Pa wybodaeth y mae'r Ddeddf yn ei chynnwys?

Mae'r Ddeddf yn ymdrin â gwybodaeth, heb roi ystyriaeth i  ba mor hen ydyw, ond mae angen ei chofnodi (fel dogfen Word, mewn cronfa ddata, fel taflen, ar nodyn post-it, fel e-bost, ar ffurf a ffotograff, ac ati) a'i gadw gan, neu ar ran Prifysgol Metropolitan Caerdydd  (os ydwy wedi  ei greu gan y Brifysgol neu gan berson neu sefydliad arall).

Os ydych chi'n casglu gwybodaeth gan drydydd partïon, fel contractwyr, dylech eu gwneud yn ymwybodol y gallai fod angen datgelu'r wybodaeth y maen nhw'n ei darparu mewn ymateb i gais. Dylid gwneud arholwyr allanol yn ymwybodol y bydd eu hadroddiadau fel arfer yn cael eu datgelu os derbynnir cais. Mae angen rhoi ystyriaeth ofalus i dderbyn cymalau cyfrinachedd a dylai pob cymal o'r fath nodi pa wybodaeth sy'n gyfrinachol ac am ba hyd y dylid cynnal cyfrinachedd.

Mae'n bwysig nodi hefyd bod y Ddeddf yn berthnasol i 'wybodaeth' yn hytrach nag i ddogfennau neu gyhoeddiadau. Efallai y bydd angen i Brifysgol Metropolitan Caerdydd gasglu gwybodaeth o nifer o wahanol leoedd, dileu gwybodaeth y mae'n ei hystyried yn eithriedig o ddogfen neu gynhyrchu crynodeb er mwyn ymateb i gais.

Mae'n drosedd newid neu ddinistrio gwybodaeth ar ôl derbyn cais amdani.

 

 

Beth yw gwybodaeth amgylcheddol?

Mae'r diffiniad o wybodaeth amgylcheddol yn eang iawn ac mae'n cynnwys:

 • Cyflwr elfennau'r amgylchedd (gan gynnwys aer, aer mewn adeiladau, awyrgylch, dŵr, pridd, tir, tirwedd a safleoedd naturiol, bio-amrywiaeth a'i gydrannau) a'r rhyngweithio ymhlith yr elfennau hyn.
 • Ffactorau sy'n effeithio ar, neu'n debygol o effeithio, ar yr elfennau o'r amgylchedd a restrir uchod (gan gynnwys sylweddau, egni, sŵn, ymbelydredd neu wastraff, allyriadau a gollyngiadau).
 • Mesurau, gan gynnwys mesurau gweinyddol, sy'n effeithio ar yr elfennau a'r ffactorau a restrir uchod, neu'n debygol o effeithio arnynt, a mesurau neu weithgareddau sydd wedi'u cynllunio i amddiffyn yr elfennau (gan gynnwys polisïau, deddfwriaeth, cynlluniau, rhaglenni, cytundebau a gweithgareddau).
 • Adroddiadau ar weithredu deddfwriaeth amgylcheddol.
 • Budd costau a dadansoddiadau a thybiaethau economaidd eraill a ddefnyddir o fewn fframwaith y mesurau a'r gweithgareddau uchod.
 • Cyflwr iechyd a diogelwch pobl (gan gynnwys cyflwr bywyd dynol, halogi'r gadwyn fwyd, safleoedd diwylliannol a strwythurau adeiledig) sydd neu a allai gael eu heffeithio gan yr elfennau, y ffactorau neu'r mesurau a restrir uchod.
 • Mae'r rheoliadau hefyd yn berthnasol i unrhyw wybodaeth y gall y Brifysgol fod yn ei chadw ar ran sefydliad neu unigolyn arall.

 

 

A yw'r Ddeddf yn golygu y dylem ddatgelu unrhyw wybodaeth y gofynnir amdani?

Nac ydy. Mae yna nifer o eithriadau yn y Ddeddf sydd wedi'u cynllunio er mwyn amddiffyn gwybodaeth na ddylai fod ar gael yn gyffredinol. Gallai hyn fod yn wybodaeth sydd wedi'i chyflenwi'n gyfrinachol, gwybodaeth bersonol am staff neu fyfyrwyr neu wybodaeth a fyddai'n niweidio buddiannau masnachol Prifysgol Metropolitan Caerdydd pe bai'n cael ei datgelu. Os cafwyd y wybodaeth gan drydydd parti neu os gallai datgelu effeithio ar eu diddordebau, efallai y bydd angen i'r  Brifysgol  ymgynghori â'r trydydd parti hwnnw, er mai Prifysgol Metropolitan Caerdydd fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol. Mae'r Ddeddf hefyd yn caniatáu i'r Brifysgol wrthod ceisiadau mynych neu flinderus, yn ogystal â dewis gwrthod y rhai a fyddai'n cynnwys llawer o waith. Os ydych chi'n ystyried gwrthod cais bydd angen i chi sicrhau bod eithriad sy'n berthnasol ac, yn y rhan fwyaf o achosion, bydd angen i chi ystyried hefyd ble mae budd y cyhoedd. Os gwrthodwch gais bydd angen i chi gyhoeddi Rhybudd Gwrthod ffurfiol a dylai eich ateb hefyd gynnwys copi o'r Weithdrefn Cwynion.

Efallai y bydd yn anodd cyfiawnhau gwrthod datgelu gwybodaeth am sut mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd:

 • Yn gwneud penderfyniadau - y broses benderfynu, cofnod o benderfyniadau.
 • Yn gwario ei hadnoddau.
 • Yn cyflawni ei waith.

Dylai'r holl staff sicrhau bod unrhyw benderfyniadau a wnânt yn cael eu dogfennu'n ddigonol, gan gynnwys y wybodaeth a ystyriwyd ac unrhyw resymau eraill dros y penderfyniadau.

 

Sut ddylwn i reoli fy Nghofnodion er mwyn sicrhau fy mod yn cydymffurfio â'r Ddeddf?

Er bod 20 diwrnod gwaith yn swnio'n amser hir i ymateb, os nad yw eich cofnodion wedi'u trefnu'n iawn gall ddod yn anodd coladu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani. Ni allwch ystyried Rheoli Cofnodion gwael wrth ystyried defnyddio'r eithriad y mae'r Ddeddf yn ei ganiatáu os bydd y cais yn swm afresymol o waith. 

Mae'r Ddeddf yn caniatáu mynediad i gofnodion sydd gan y Brifysgol. Mae hyn yn golygu, os ydych chi'n cydymffurfio ag Atodlen Cadw'r Brifysgol ac yn dinistrio'ch cofnodion ar yr adeg briodol, ni fydd angen i chi ail-greu'r wybodaeth er mwyn ymateb i gais Rhyddid Gwybodaeth. 

Os ydych chi wedi ymdrechu i greu'r cofnod yn y lle cyntaf, byddai'n gwneud synnwyr eich bod chi'n ei gwneud hi'n hawdd dod o hyd iddo ond mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi rheswm ychwanegol i chi reoli'ch cofnodion yn gywir.  Mae Polisi Rheoli Cofnodion y Brifysgol yn ymrwymo ein staff i rai egwyddorion ond os oes angen arweiniad pellach, dylech gysylltu â'r Swyddog Cydymffurfiaeth Gwybodaeth.

A yw'r Ddeddf yn golygu y dylem ddatgelu unrhyw wybodaeth amgylcheddol y gofynnir amdani?

Nac ydy.  Mae yna nifer o eithriadau yn y Rheoliadau sydd wedi'u cynllunio er mwyn amddiffyn gwybodaeth na ddylai fod ar gael yn gyffredinol. Gallai hyn fod yn wybodaeth sydd wedi'i chyflenwi'n gyfrinachol, gwybodaeth sy'n dod o dan ddeddfwriaeth eiddo deallusol, cyfathrebiadau mewnol neu wybodaeth a fyddai'n niweidio'r amgylchedd pe bai'n cael ei datgelu. Mae yna eithriadau hefyd a fyddai'n caniatáu i Brifysgol Metropolitan Caerdydd wrthod ceisiadau am wybodaeth sydd wrthi'n cael ei chwblhau neu geisiadau sy'n afresymol. Os ydych chi'n ystyried gwrthod cais am wybodaeth amgylcheddol bydd angen i chi sicrhau bod eithriad sy'n berthnasol ac, yn y rhan fwyaf o achosion, bydd angen i chi ystyried hefyd ble mae budd y cyhoedd.

Pa gyngor a chymorth y gallai fod angen i mi eu rhoi?

Mae angen i Brifysgol Metropolitan Caerdydd ddarparu cyngor a chymorth 'rhesymol', felly bydd angen iddi edrych ar amgylchiadau pob achos a rhoi digon o help i bob ymgeisydd i'w galluogi i wneud cais a disgrifio'r wybodaeth y maen nhw ei eisiau yn ddigon manwl.  Gall hyn olygu anfon Sut i Ofyn am Wybodaeth o Ganllaw Prifysgol Metropolitan Caerdydd​​, i'r galwr, er y gallai hefyd awgrymu gwybodaeth a allai fod ar gael.  Efallai y bydd angen i'r Brifysgol hefyd gofnodi cais os yw ymgeisydd yn cael anhawster gwneud cais ysgrifenedig.  Os nad yw'r ymgeisydd wedi disgrifio'r wybodaeth y mae'n gofyn amdani yn ddigon manwl neu os yw'r cais yn amwys, gall y  Brifysgol  gysylltu â nhw i egluro bod  angen mwy o fanylion.  Er y gallai fod o gymorth i ddod o hyd i wybodaeth os yw Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn gwybod pam mae'r ymgeisydd ei eisiau, cofiwch nad oes rheidrwydd i ddweud wrthych.

Sut y dylid cyfleu gwybodaeth a beth all yr ymgeisydd ei wneud ag ef?

Mae gan yr unigolyn sy'n gwneud y cais yr hawl i nodi sut yr hoffent i'r wybodaeth gael ei chyfleu iddynt. Gallant ofyn am gopi, y cyfle i ymweld â  Phrifysgol Metropolitan Caerdydd  i weld y wybodaeth neu am grynodeb. Dylid cyfleu gwybodaeth yn unol â'r dewis hwn os yw'n rhesymol gwneud hynny.

Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi hawl mynediad i wybodaeth yn unig - nid oes hawl awtomatig newydd i ddefnyddio'r wybodaeth honno. Bydd Cynllun Cyhoeddi'r  Brifysgol, unrhyw wybodaeth sydd ar gael trwy'r Cynllun neu mewn ymateb i geisiadau unigol yn dal i fod yn ddarostyngedig i Ddeddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988.  Os ydych chi'n rhyddhau gwybodaeth, meddyliwch am gynnwys datganiad hawlfraint.

Beth ddylwn i ei wneud os bydd rhywun yn gofyn imi am wybodaeth?

Dylid cydnabod ceisiadau cyn pen 5 diwrnod gwaith, oni bai bod y wybodaeth y gofynnir amdani yn cael ei darparu i'r ymgeisydd o fewn y cyfnod hwnnw.  Os yw'r cais am wybodaeth y byddech fel arfer yn ei darparu yna dylech ymateb fel y byddech fel arfer - ond gwnewch yn siŵr eich bod yn cyflenwi'r holl wybodaeth o fewn 20 diwrnod gwaith. Os yw'r cais yn dyfynnu'r Ddeddf, anfonwch gopi at yr Uned Ysgrifenyddiaeth a gwnewch yn siŵr bod eich ateb yn cynnwys cyfeiriad at y weithdrefn gwynion.

Os yw'r cais yn anarferol efallai y gallwch ateb eich hun ond efallai y bydd angen i chi ofyn am gyngor neu anfon y cais ymlaen i'r Uned Ysgrifenyddiaeth, yn enwedig os ydych chi am wrthod y cais cyfan neu ran ohono. Os penderfynwch ymateb eich hun dylech sicrhau bod gennych yr awdurdod i ryddhau'r wybodaeth. Gellir cael caniatâd i ddatgelu gwybodaeth gan y Ceidwad Gwybodaeth priodol, a fydd fel arfer yn uwch aelod o staff yn yr adran. Anfonwch gopi o'r cais a'ch ateb i'r Uned Ysgrifenyddiaeth a gwnewch yn siŵr eich bod yn ymateb cyn pen 20 diwrnod gwaith a bod eich ateb yn cynnwys cyfeiriad at ein gweithdrefn gwynion. Gallech hefyd gynnwys datganiad hawlfraint.

Os ydych chi'n ymateb i gais llafar efallai yr hoffech chi nodi y gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol os yw'r ymgeisydd yn gwneud cais ffurfiol, ysgrifenedig - yn enwedig os yw'r cais yn gyffredinol iawn neu os yw'n amwys o gwbl. Os penderfynwch wrthod cais ar lafar dylech hysbysu'r ymgeisydd y byddai'r Brifysgol yn rhoi ystyriaeth bellach i gymhwyso eithriad pe bai cais ffurfiol yn cael ei wneud.

Mae llythyrau templed ar gael i'ch helpu chi i ymateb i geisiadau.

Os yw'r cais am lawer o wybodaeth neu pe bai'n cymryd llawer o waith i ddod o hyd i'r wybodaeth efallai y byddwn yn gallu codi ffi. Gofynnwch am gyngor.

Mae'n ofyniad statudol ein bod yn ymateb i geisiadau cyn pen 20 diwrnod gwaith, felly mae'n bwysig bod ceisiadau'n cael eu nodi a'u dyddio cyn gynted ag y byddant yn cyrraedd, hyd yn oed os yw'r aelod o staff y cyfeiriwyd atynt yn absennol. Bydd hyn yn rhoi cymaint o amser â phosibl i ni ddod o hyd i'r wybodaeth ac ystyried unrhyw eithriadau a ffactorau budd y cyhoedd a allai fod yn berthnasol.

Gwneir adroddiad ar gydymffurfio â deddfwriaeth mynediad at wybodaeth, gan gynnwys manylion y wybodaeth y gofynnwyd amdani ac a ddatgelwyd yn y flwyddyn flaenorol, yn flynyddol i VCB.

A gaf i wneud cais am wybodaeth?

Gall unrhyw aelod o staff wneud cais i Brifysgol Metropolitan Caerdydd, neu i unrhyw awdurdod cyhoeddus arall, ar eu rhan eu hunain neu unrhyw gwmni neu sefydliad y maent yn ymwneud ag ef. Os ydych chi am ofyn am wybodaeth gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd ac yn bwriadu defnyddio post mewnol, neu'ch  cyfrif e-bost, dim ond os byddwch chi'n nodi ei fod yn gais personol y tu allan i'ch dyletswyddau ar gyfer Prifysgol Metropolitan Caerdydd y bydd eich cais yn cael ei drin. Dylai staff sydd am wneud cais i awdurdod cyhoeddus arall (prifysgol arall, cyngor, adran o'r llywodraeth, yr heddlu ac ati) ar ran Prifysgol Metropolitan Caerdydd ofyn am gyngor ar ynglŷn â sut i gyflwyno'r cais.

Beth fyddai'n digwydd pe bai Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn derbyn cais am wybodaeth am aelod o staff?

Fel rheol byddem yn datgelu'r wybodaeth ganlynol am aelod o staff sy'n gweithredu yn rhinwedd ei swydd neu ei swydd:

 • Enw
 • Teitl a swyddogaeth swydd
 • Gradd
 • Cyflogau bandiau cyflog ac uwch staff
 • Treuliau a hawlir
 • Cyfrifoldeb am benderfyniadau penodol#

Fel rheol byddem yn gwrthod datgelu'r wybodaeth ganlynol am fywyd preifat aelod o staff:

 • Cyfeiriad cartref
 • Manylion ariannol personol
 • Materion disgyblu mewnol

Fel rheol, hysbysir yr aelod o staff dan sylw cyn i unrhyw wybodaeth, heblaw ei enw a theitl ei swydd, gael ei datgelu. Os yw'r  Brifysgol o'r farn y gallai'r wybodaeth gael ei heithrio, byddai fel arfer yn ymgynghori â'r aelod staff cyn ateb a gallai ryddhau gwybodaeth y mae'n ei hystyried yn esempt os yw'r person yn cydsynio.

 

Ymwybyddiaeth a Hyfforddiant

Mae rhai o sesiynau hyfforddi Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cynnwys:

 • Mynediad at Wybodaeth: Codi Ymwybyddiaeth - sy'n cwmpasu'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, y Ddeddf Diogelu Data a'r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol.
 • Deddf  Diogelu Data a Gweithdy.
 • Deddf  Rhyddid Gwybodaeth a Gweithdy.

Byddai'r Uned Ysgrifenyddiaeth yn hapus i drefnu sesiynau ychwanegol, gydag unigolion neu grwpiau, i siarad mewn Diwrnod Encil ac ati.  Cysylltwch am help.

Log Datgelu

Mae'r Log Datgelu yn rhestr gyhoeddedig o Geisiadau Rhyddid Gwybodaeth y mae'r Brifysgol wedi'u derbyn ac yn teimlo sydd o ddiddordeb cyhoeddus ehangach. Mae Log Datgelu Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cael ei ddiweddaru ar hyn o bryd a bydd yn cael ei gyhoeddi maes o law. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Log Datgelu'r Brifysgol, e-bostiwch freedomofinfo@cardiffmet.ac.uk. Diolch yn fawr. 


 

​​