Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Rheoli Marchnata – BA (Anrh)

Rheoli Marchnata – BA (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Datblygwyd y BA (Anrh) Rheoli Marchnata ym Met Caerdydd ar y cyd â meysydd llafur y Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM). Mae gan y cwrs enw da am ei bwyslais galwedigaethol - bydd dod yn 'Farchnatwr Met' yn eich galluogi i gael y wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i gael gwaith yn y diwydiant marchnata.

Mae'r Sefydliad Rheoli Siartredig (CIM) yn disgrifio marchnata fel y broses reoli sy'n gyfrifol am adnabod, rhagweld a bodloni gofynion cwsmeriaid yn broffidiol. Mae marchnata'n swyddogaeth fusnes hanfodol ac efallai mai dyma'r elfen bwysicaf wrth bennu proffidioldeb busnes.

Ar ôl graddio bydd gennych sylfaen eang o wybodaeth am farchnata a rheoli, ac yn ôl marchnatwyr dyma fydd y galluoedd gwybodaeth pwysicaf ymhen pum mlynedd: Marchnata Digidol, Brandio, Cyfathrebu Marchnata, Marchnata Byd-eang a Rhyngwladol, Cysylltiadau Cyhoeddus ac Enw Da Corfforaethol. Hefyd, bydd gennych y galluoedd personol y mae uwch reolwyr yn eu disgwyl gan farchnatwr proffesiynol: creadigol, yn fasnachol graff, yn ysbrydoledig ac heb fod ofn risg.

Dyfarnwyd statws 'Porth Graddedigion' CIM i'n gradd BA (Anrh) Rheoli Marchnata – mae'r achrediad hwn yn rhoi cyfle i'n myfyrwyr gael eu heithrio o'r cymwysterau CIM Tystysgrif mewn Marchnata Proffesiynol a Diploma mewn Marchnata Proffesiynol. Yn ogystal â hyn, byddwch yn gallu cymryd rhan yng nghymdeithas myfyrwyr y Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM) a dilyn yn ôl traed ein myfyrwyr llwyddiannus drwy gymryd rhan yn y gweithgareddau entrepreneuraidd . gweithgareddau entrepreneuraidd a chreadigol y CIM. Bydd y gystadleuaeth yn eich galluogi i gael blas ar sut beth yw gweithio i asiantaeth farchnata drwy weithio ar ymgyrch ar gyfer brand adnabyddus yn y diwydiant, gyda'r 12 sy'n cyrraedd y brig yn cael eu gwahodd i gyflwyno eu syniadau i'r cleient wyneb yn wyneb.

​Mae gan y Darlithwyr wybodaeth academaidd a phrofiadau diwydiant i addysgu'r sgiliau sydd eu hangen arnoch ar gyfer y gweithle ar ôl graddio. Byddwch yn rhoi theori ar waith o fewn lleoliad gwaith diwydiant ar gyfer eich modiwl Marchnata wrth Ymarfer yn yr ail flwyddyn. Mae gennych hefyd yr opsiwn i dreulio blwyddyn mewn diwydiant ar leoliad gwaith ar ôl cwblhau eich ail flwyddyn o astudio yn llwyddiannus​.

Mae 100% o raddedigion mewn gwaith neu astudiaethau pellach o fewn 15 mis ar ôl graddio (Arolwg Hynt Graddedigion ​2023)


Blwyddyn Sylfaen

​Gellir astudio’r radd hon fel gradd amser llawn tair blynedd neu radd pedair blynedd sy’n cynnwys blwyddyn o astudio sylfaenol. Bwriad ein blwyddyn sylfaen yw eich paratoi ar gyfer eich blynyddoedd dilynol o astudio, gan gynnig cyfle i chi gryfhau eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder.

Bydd y flwyddyn sylfaen yn berthnasol i:

 1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cael y nifer gofynnol o bwyntiau Safon Uwch (neu gyfwerth) i ddechrau ar flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.
 2. Myfyrwyr hŷn sydd wedi bod allan o’r system addysg ffurfiol ers peth amser.


Darganfyddwch fwy am y flwyddyn sylfaen.

Nodwch: Bydd angen i chi wneud cais gan ddefnyddio cod UCAS penodol os ydych yn dymuno ymgymryd â’r 4 blynedd gan gynnwys sylfaen. Cyfeiriwch at Wybodaeth Gwrs Allweddol ar waelod y dudalen hon.

​Cynnwys y Cwrs

Mae ein gradd yn dod â phrofiadau byd go iawn i'n harferion addysgu, gan ddarparu dull 'dysgu trwy wneud' sy'n gwarantu dealltwriaeth fanwl o'r broses rheoli marchnata.

Mae aseiniadau'n seiliedig ar sefydliadau lleol, ac rydym yn cynnal darlithoedd gwadd gan weithwyr proffesiynol o gwmnïau fel Cymdeithas Adeiladu'r Principality, Admiral Insurance, Confused.com, Lloyds Bank, a Johnson & Johnson.


Blwyddyn Un (Lefel 4)

Yn eich blwyddyn gyntaf, mae pob un o'r chwe modiwl (120 credyd) yn orfodol ac wedi'u cynllunio i roi cyflwyniad cadarn i chi i fyd Rheoli Marchnata.

Addysgir pob modiwl yn Saesneg ac mae darpariaeth cyfrwng Gymraeg sy'n cyfateb i un modiwl ar Lefel 4 a 5. Nodir hyn isod gyda seren (*).

Modiwlau gorfodol (20 credyd yr un)

 • Cyflwyniad i Farchnata*
 • Cyfryngau Digidol i Farchnatwyr
 • Rheoli Pobl a Sefydliadau
 • Rheoli Arian yn Gynaliadwy
 • Marchnata a yrrir gan Ddata
 • Damcaniaethau Marchnata – Brandio


Blwyddyn Dau (Lefel 5)

Yn eich ail flwyddyn, mae pum modiwl yn orfodol (100 credyd), a byddwch yn dewis un modiwl dewisol (20 credyd).

Byddwch yn gwella eich arbenigedd a'ch galluoedd mewn Rheoli Marchnata ac yn rhoi theori ar waith o fewn lleoliad gwaith diwydiant ar gyfer eich modiwl Marchnata wrth Ymarfer. Byddwch yn cael eich cefnogi i sicrhau lleoliad gwaith perthnasol i ennill profiad ymarferol a dyfnhau eich dealltwriaeth o farchnata yn y byd go iawn i hybu eich cyflogadwyedd.

Modiwlau gorfodol (20 credyd yr un)

 • Ymddygiad Rhanddeiliaid
 • Cyfathrebu Marchnata Integredig
 • Dadansoddeg Digidol a Delweddu
 • Dulliau Ymchwil Marchnata*
 • Marchnata wrth Ymarfer​

Dewiswch UN modiwl dewisol (20 credyd yr un)

 • Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol
 • Marchnata Chwaraeon, Digwyddiadau a Nawdd


Blwyddyn mewn diwydiant

Mae gennych yr opsiwn i dreulio blwyddyn mewn diwydiant ar leoliad gwaith ar ôl cwblhau eich ail flwyddyn o astudio yn llwyddiannus. Mae gennym dîm lleoliad gwaith pwrpasol i'ch cefnogi i sicrhau lleoliad. Gall y profiad hwn roi hwb i'ch rhagolygon gyrfa a rhoi mantais i chi wrth wneud cais am swyddi ar ôl graddio.


Blwyddyn Tri (Lefel 6)

Yn eich blwyddyn olaf, mae dau modiwl (80 credyd) yn orfodol, a byddwch yn dewis dewis 80 credyd o fodiwlau dewisol.

Mae gennych yr opsiwn o ymchwilio, ysgrifennu a chyflwyno Cynllun Marchnata a gweithio gyda sefydliad byd go iawn i fynd i'r afael â materion marchnata penodol. Mae'r profiad ymarferol hwn yn cynnig y cyfle i greu cysylltiadau gwerthfawr yn y diwydiant a fydd o fudd i'ch gyrfa yn y dyfodol.

Byddwch hefyd yn datblygu dealltwriaeth fanwl o faterion cyfoes mewn Marchnata ar draws y byd a rôl marchnatwr wrth reoli perthnasoedd rhwng brandiau, Dylanwadwyr a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol.

Modiwlau gorfodol

 • Marchnata Rhyngwladol a Byd-eang (20 credyd)
 • Materion Cyfoes mewn Marchnata (20 credyd)

Dewiswch 80 credyd o fodiwlau dewisol

 • Rheoli Brand Strategol (20 credyd)

 • Rheoli Cysylltiadau Cyhoeddus Strategol (20 credyd)

 • Rheoli Cyfrifon ar gyfer Marchnatwyr (20 credyd)

 • Cynnwys, Hawlfraint a Chreadigrwydd (20 credyd)

 • Profiad gwaith diwydiannol^ (20 credyd)

 • Marchnata Dylanwadwyr (20 credyd)

 • Cynllun Marchnata NEU Draethawd Hir (40 credyd)​


Cyflwynir modiwlau dewisol yn dibynnu ar y galw ac argaeledd.

^ Os ydych chi'n cymryd lleoliad gwaith diwydiant blwyddyn o hyd rhwng blwyddyn dau a thri, mae gennych chi'r opsiwn i ddewis 'Profiad Gwaith Diwydiannol' fel eich modiwl dewisol. Os na, dewiswch fodiwl dewisol arall.​

Dysgu ac Addysgu

Bydd y dull dysgu ac addysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr yn cael ei annog drwy ddefnyddio strategaethau addysgu penodol; astudiaethau achos; prosiectau; tiwtorialau; ymarferion ymarferol, a ategir gan y defnydd o ddeunyddiau cymorth priodol; darlithoedd gan arbenigwyr busnes; fideos; meddalwedd gyfrifiadurol. Mae ymgysylltu'n weithredol â'r deunydd pwnc yn gwella dysgu ac mae llawer o'r strategaethau dysgu a ddefnyddir yn ceisio hyrwyddo hyn.

Darlithoedd
Mae darlithoedd yn rhan bwysig o'r strategaeth addysgu ar gyfer y rhaglen. Mae darlithoedd yn ffordd effeithiol o gyflwyno deunydd craidd a sefydlu fframwaith ar gyfer modiwl y gellir gosod deunydd arall yn ei erbyn.


Tiwtorialau Pwnc Modiwlaidd
Cyfarfodydd rhwng myfyriwr neu grŵp o fyfyrwyr a darlithydd neu ddarlithwyr yw tiwtorialau ac fe'u defnyddir mewn dwy ffordd yn y rhaglen:

 • Ehangu ar ddeunydd a drafodir mewn darlithoedd drwy ddull datrys problemau a gaiff ei lywio gan ymholi
 • Gwaith adfer i oresgyn unrhyw ddiffygion yng ngwybodaeth gefndir myfyriwr.

Seminarau
Mewn seminarau mae myfyriwr neu fyfyrwyr yn cyflwyno gwaith y maent wedi'i baratoi o flaen llaw i gyfoedion a darlithydd. Defnyddir y strategaeth hon i ymestyn cysyniadau damcaniaethol neu ymarferol penodol yn ogystal â chyflwyno ymarferion datrys problemau. Defnyddir seminarau yn y rhan fwyaf o fodiwlau ac maent yn rhoi profiad gwerthfawr i fyfyrwyr o sgiliau cyflwyno yn ogystal â rhoi dull i staff asesu dysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr.


Gweithdai Ymarferol
Defnyddir gweithdai ymarferol yn helaeth mewn nifer o fodiwlau drwy gydol y rhaglen. Yn y dosbarthiadau hyn gall myfyrwyr ymarfer a mireinio eu sgiliau mewn amgylchedd cefnogol lle gallant gael adborth gan aelod o'r staff academaidd. Mae gweithdai ymarferol yn ddull gwerthfawr o bontio rhwng theori ac ymarfer.


Astudiaethau Achos
Strategaeth addysgu a dysgu yw astudiaethau achos, a ddefnyddir mewn amrywiaeth o fodiwlau; maent yn offeryn asesu defnyddiol hefyd. Cyflwynir problemau cymhleth go iawn neu ffug i fyfyrwyr neu gofynnir iddynt ddatblygu rhai eu hunain ac yna mae gofyn iddynt eu dadansoddi'n fanwl ac yna cyfosod/cyflwyno eu datrysiad eu hunain yn ysgrifenedig neu ar lafar.


Arbenigwyr Busnes
Elfen allweddol o'r profiad dysgu yw'r bwriad i wahodd arbenigwyr busnes, academaidd ac mewn ymarfer, i roi cipolwg ar eu gwaith ymchwil neu weithgarwch busnes. Bydd rhwydwaith o arbenigwyr o'r fath yn helpu i ddarparu gwybodaeth arbenigol yn ogystal ag atgyfnerthu a hyrwyddo cymwysterau'r rhaglen. Gellid gwahodd arbenigwyr o'r fath fel siaradwyr gwadd neu ofyn iddynt ddarparu profiad gweithdy mwy rhyngweithiol lle bo'n briodol.

Bydd pob myfyriwr yn elwa o'r tîm o diwtoriaid personol ymroddedig sy'n darparu pwynt cyswllt personol a rheolaidd. Mae'r Tiwtoriaid Personol yn gweithio'n agos gyda Chyfarwyddwyr y Rhaglen a Thiwtoriaid Blwyddyn i sicrhau bod anghenion myfyrwyr yn cael eu diwallu'n effeithiol a bod eu hamser ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn brofiad dymunol a llwyddiannus.

Yn ogystal â'r Tiwtoriaid Personol, darperir y cymorth a'r arweiniad academaidd penodol ar gyfer y cwrs unigol gan Gyfarwyddwr y Rhaglen a'r Tiwtor Blwyddyn perthnasol. Mae hyn yn arbennig o bwysig o ran y dewis o opsiynau sydd ar gael ym mlwyddyn dau a thri a dewis llwybrau.


Asesu

Cewch eich asesu'n barhaus drwy gydol y cwrs ar sail gwaith cwrs, cyflwyniadau ac arholiadau. Bydd asesiadau ar ffurf arholiadau (a welir/nas gwelir, llyfr agored, traethodau/atebion byr), traethodau, asesiad ymarferol, cyflwyniadau, adroddiadau unigol a grŵp, a thraethawd hir, gyda llawer ohonynt yn canolbwyntio ar astudiaethau achos bywyd go iawn.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Yn ystod y cwrs byddwch yn datblygu'r sgiliau a'r ddealltwriaeth allweddol sydd eu hangen ar gyfer busnes gydag arbenigedd mewn rheoli marchnata sy'n ganolog i bob swyddogaeth fusnes. Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus bydd y sgiliau gennych i gael swydd ym maes rheoli marchnata, gan roi eich sgiliau ar waith mewn swyddi hysbysebu, ymchwil marchnata, rheoli gwerthu, rheoli cynnyrch, gwasanaeth cwsmeriaid, cysylltiadau cyhoeddus a rheoli busnes.

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar y cyd â'r Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM), er mwyn rhoi cyfle i chi gael eich eithrio o Dystysgrif mewn Marchnata Proffesiynol a Diploma mewn Marchnata Proffesiynol y CIM. Byddwch hefyd yn gallu ymuno â'n grŵp myfyrwyr CIM sy'n annog pob myfyriwr i gymryd rhan yn ein cymuned dysgu marchnata drwy drefnu siaradwyr gwadd a rheoli digwyddiadau sy'n canolbwyntio ar farchnata. Bydd cynnwys siaradwyr deinamig a digwyddiadau rhwydweithio defnyddiol yn gwella eich profiad dysgu. Yn olaf, byddwch yn gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau entrepreneuraidd fel cystadlu yn y CIM Pitch/Brolio.​

Mae'r opsiwn o gynnwys blwyddyn o brofiad mewn diwydiant ym mlwyddyn tri wedi'i gynnwys i'ch galluogi i gwblhau'r radd gyda lefel o brofiad ymarferol. Gellir ymgorffori'r opsiwn hwn o brofiad ymarferol yn y cwrs gradd tair blynedd drwy wneud gwaith ymarferol mewn diwydiant yn ystod y tymor neu adeg gwyliau yn ystod y cwrs.

Nod y cwrs yw bod astudio a phrofiad ymarferol yn rhoi'r gobaith gorau o gyflogadwyedd ar ddiwedd y cwrs gradd. O'r herwydd, cewch gyfle i raddio gyda sylfaen eang o wybodaeth farchnata a'r potensial i fod yn arbenigwr ar ddefnydd strategol o farchnata, marchnata digidol, cyfathrebu marchnata integredig, brandio a marchnata byd-eang. At hynny, byddwch wedi cael profiad o'r 'byd go iawn', cyfle i gymryd rhan yn ein cymuned ddysgu CIM ac yn gallu siarad iaith arall. Dylai myfyrwyr Marchnata Met Caerdydd fod yn eithriadol oherwydd eu gallu i gymhwyso gwybodaeth ddamcaniaethol mewn amgylchedd ymarferol.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

​Mae’r gofynion canlynol yn seiliedig ar gynigion nodweddiadol sy’n berthnasol i ddechrau ar flwyddyn 1 y radd.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Flwyddyn Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.​

 • Pwyntiau tariff: 112
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM
 • Lefel T: Teilyngdod.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ffoniwch y Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau am y cwrs benodol, cysylltwch â Dr Nicola Williams-Burnett, arweinydd y rhaglen:
E-bost: nwilliams-burnett@cardiffmet.ac.ukRydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Codau UCAS:
​N500 - Gradd 3 blynedd
N50F - Gradd 4 blynedd (yn cynnwys flwyddyn sylfaen)

Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd yn llawn amser.
Pedair blynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd.
Pedair blynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud blwyddyn sylfaen.
Pum mlynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud blwyddyn sylfaen a lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd.​

Cymeradwywyd gan
Achrediad CIM

Rhaglen Cyflogadwyedd CIM

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi partneru â’r Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM) i fapio cynnwys ein rhaglen BA (Anrh) Rheoli Marchnata yn erbyn Meini Prawf Rhaglen Cyflogadwyedd Proffesiynol unigryw – fframwaith o ymddygiadau, gwybodaeth a sgiliau sydd eu hangen ar raddedigion heddiw.


CIM yw’r corff marchnata proffesiynol mwyaf blaenllaw yn y byd a thrwy gydnabod bod ein rhaglen BA (Anrh) Rheoli Marchnata yn cyd-fynd â’r meini prawf a argymhellir gan y corff, mae’n sicrhau bod ein myfyrwyr yn y sefyllfa orau i ddatblygu eu gwybodaeth a’u gyrfa.

TROSOLWG O'R CWRS | UCHAFBWYNTIAU GRADD
Uchafbwyntiau Gradd

Mae'r Uwch Ddarlithydd Dr Kelly Young yn esbonio'r hyn sydd gan astudio Busnes drwy gyfrwng y Gymraeg yn Ysgol Reoli Caerdydd i'w gynnig.

DEWCH I GWRDD Â’R TÎM
Dewch i Gwrdd a’r Tîm: Gareth Williams

Dewch i gwrdd â Gareth Williams, Darlithydd Cyfrwng Cymraeg Busnes ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Dewch i Gwrdd a’r Tîm: Dr Kelly Young

Dewch i gwrdd â Dr Kelly Young, Darlithydd Cyfrwng Cymraeg Busnes ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.