Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau> Chwaraeon, Addysg Gorfforol a Iechyd (Dawns) - Gradd BSc (Anrh)

Chwaraeon, Addysg Gorfforol a Iechyd (Dawns) - Gradd BSc (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Mae’r rhaglen radd BSc (Anrh) Chwaraeon, Addysg Gorfforol ac Iechyd (Dawns) ym Met Caerdydd yn darparu cwrs ymarferol sy’n canolbwyntio ar ddatblygiadau cyfredol ac yn y dyfodol yn y sector ac yn cydnabod y cyfraniad y mae Chwaraeon a Dawns yn ei chwarae o fewn addysg gorfforol.

Mae’r rhaglen yn gwerthfawrogi ac yn herio myfyrwyr o fewn amgylchedd dysgu cefnogol ac yn darparu cyfleoedd i gael mynediad at, deall a chymhwyso ymchwil i wella arfer arloesol ac i ddeall rôl addysgwyr corfforol yn y dyfodol. Mae’r llwybr Dawns arbenigol o fewn y rhaglen yn canolbwyntio ar le cymhwysol Dawns fel celfyddyd greadigol a gweithgaredd corfforol ac yn archwilio ei chyfraniad i feysydd Addysg, Cymunedac Iechyd a Lles gyda chyfleoedd i: Greu, Perfformio ac Addysgu.

Trwy gysylltiadau rhagorol Met Caerdydd â Diwydiant, archwilir cymhwysiad a datblygiad Dawns yn y cyd-destunau hyn; bydd cyfleoedd i gymryd rhan mewn dysgu seiliedig ar waith a phrofiadau lleoliad dros y tair blynedd a fydd yn cefnogi datblygiad ymarferwyr Dawns creadigol ac arloesol yn y dyfodol.

Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno a'i reoli gan academyddion sydd â chyfoeth o ymchwil, arloesi a phrofiad cymhwysol. Mae wedi’i gynllunio mewn ffordd ysbrydoledig a blaengar, lle mae’r cwricwlwm yn dod yn fwy ffocws ac arbenigol ar draws y tair blynedd o astudio.

Ochr yn ochr â'r rhaglen radd mae myfyrwyr yn cael y cyfle i gwblhau cymwysterau a gydnabyddir yn broffesiynol ac ymgysylltu â phrofiadau dysgu amrywiol pellach; sydd oll yn cyfoethogi a chyfoethogi'r amser a gaiff myfyrwyr gyda ni ym Met Caerdydd. Mae’r rhaglen radd yn annog myfyrwyr i gofleidio’r holl gyfleoedd sydd ar gael iddynt ddatblygu’n academaidd, yn bersonol ac yn broffesiynol.

Blwyddyn Sylfaen

Gellir astudio’r radd hon fel gradd amser llawn tair blynedd neu radd pedair blynedd sy’n cynnwys blwyddyn o astudio sylfaenol. Bwriad ein blwyddyn sylfaen yw eich paratoi ar gyfer eich blynyddoedd dilynol o astudio, gan gynnig cyfle i chi gryfhau eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder​.

Bydd y flwyddyn sylfaen yn berthnasol i​:

 1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cael y nifer gofynnol o bwyntiau Safon Uwch (neu gyfwerth) i ddechrau ar flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.
 2. Myfyrwyr hŷn sydd wedi bod allan o’r system addysg ffurfiol ers peth amser.


Darganfyddwch ​fwy am y flwyddyn sylfaen​​.

Nodwch: Bydd angen i chi wneud cais gan ddefnyddio cod UCAS penodol os ydych yn dymuno ymgymryd â’r 4 blynedd gan gynnwys sylfaen. Cyfeiriwch at Wybodaeth Gwrs Allweddol ar waelod y dudalen hon​.

​​Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Un

Ym mlwyddyn 1, bydd gennych chwe modiwl gorfodol a fydd yn sylfaen i'ch llwybr. ​Bydd y modiwlau hyn yn rhoi'r cyd-destun a'r cwmpas i chi ddeall agweddau sylfaenol addysg gorfforol, dawns, hyfforddi, chwaraeon a iechyd ar amrywiaeth o grwpiau gwahanol o'r boblogaeth. Mae hyn yn cynnwys dealltwriaeth o droi theori yn ymarfer o ddulliau pedagogaidd, dysgu a damcaniaethau cymdeithasol, a materion cyfoes ymhlith cymunedau chwaraeon ac addysg. Yn ogystal, byddwch chi'n cael sylfaen eang o wybodaeth sy'n gysylltiedig â disgyblaethau seicoleg, ffisioleg, biomecaneg, a'r prosesau ymchwil. Yn olaf, cewch gyfle i ddatblygu'ch portffolio trwy ymgymryd â hyfforddiant galwedigaethol cydnabyddedig a chymwysterau perthnasol proffesiynol.

Blwyddyn Dau

Ym mlwyddyn 2, bydd pob modiwl yn orfodol wrth i chi barhau i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth yn y ddau faes astudio, SPEH a Dawns. Bydd modiwlau dawns yn datblygu eich dealltwriaeth o ymarfer creadigol, ymarfer dawns iach a chymhwyso dawns mewn gwahanol gyd-destunau. Yn ogystal, byddwch yn dylunio ac yn cyflwyno cyfleoedd i gymryd rhan mewn dawns. Bydd modiwlau Chwaraeon / Addysg Gorfforol a Iechyd yn caniatáu ichi ddatblygu’r wybodaeth ddamcaniaethol mewn perthynas ag addysgu o fewn addysg gorfforol, iechyd a llesiant, wrth gysylltu theori ag ymarfer trwy ymgysylltu â chyfleoedd lleoliad oddi ar y campws a gweithio gyda phlant ar y campws. Yn ogystal, bydd gennych ddau fodiwl gorfodol arall sy'n anelu at ddatblygu gwell dealltwriaeth o'r broses ymchwil, a datblygu sgiliau a phriodoleddau entrepreneuraidd o fewn y diwydiannau sy'n cyd-fynd â SPEH.

Blwyddyn Tri

Ym mlwyddyn 3, blaenoriaeth allweddol fydd eich datblygu chi fel dysgwr annibynnol sy'n cael eich gyrru, un all gymryd rheolaeth o'ch dysgu a sicrhau bod hyn yn cyd-fynd â'ch cam cyntaf i swydd fel unigolyn graddedig neu astudiaeth bellach. Er enghraifft, byddwch yn cwblhau prosiect mawr a all gymryd gwahanol gyfeiriadau yn eich dewis faes astudio yn seiliedig ar eich diddordebau a'ch anghenion unigol. Bydd gennych fodiwl penodol sy'n ystyried dealltwriaeth, cymhwysiad ac adlewyrchiad addysgu a dysgu ym maes addysg gorfforol, chwaraeon, iechyd a llesiant, yn ogystal bydd modiwl prosiect cydweithredol yn caniatáu ichi dynnu ar eich profiadau a rheoli a datblygu'n annibynnol y prosiect dawns mewn cyd-destun a ddewiswyd, o'i gychwyniad i'r gwireddu. Byddwch hefyd yn ymgymryd â lleoliad Dysgu seiliedig ar waith sy'n canolbwyntio ar y llwybr o'ch dewis.​

Mae'r rhaglen SPEH (Dawns) yn caniatáu i chi ddilyn rhai o'r modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dysgu ac Addysgu

Mae dulliau dysgu, addysgu ac asesu effeithiol yn sail i nodau addysgol a chanlyniadau dysgu pob un o'n rhaglenni a'n modiwlau. Gall dulliau dysgu ac addysgu gynnwys darlithoedd, seminarau, gweithdai, sesiynau tiwtorial a sesiynau ymarferol. Mae ein Hamgylchedd Dysgu Rhithwir hefyd yn agwedd annatod o'r pecyn dysgu sy'n cefnogi anghenion ein myfyrwyr.

Mae darlithoedd arweiniol yn cyflwyno pynciau a chysyniadau allweddol, tra bod seminarau, tiwtorialau, gweithdai a sesiynau ymarferol yn canolbwyntio ar gymhwyso cysyniadau allweddol gyda'r nod o wella profiad ac ymgysylltiad myfyrwyr. Byddwch hefyd yn cwrdd â thiwtoriaid ar sail un i un. Fel ysgol, rydyn ni'n gweithio'n galed i ddarparu cyfleoedd dysgu myfyriwr-ganolog sy'n darparu amgylchedd dysgu hyblyg o ansawdd uchel.

Mae dulliau dysgu ac addysgu yn pwysleisio ac yn hwyluso datblygiad eich rhesymu critigol, ac yn cymell integreiddio ymarfer a theori. Trwy gydol eich rhaglen, byddwch yn profi dysgu dan arweiniad tiwtor a dulliau dysgu hunan-gyfeiriedig, gan gynyddu annibyniaeth a myfyrio a'ch annog i ddatblygu agwedd gadarnhaol tuag at ddysgu gydol oes.

Mae ein dulliau addysgu a dysgu yn ymgorffori sgiliau 'EDGE' Met Caerdydd (Moesegol, Byd-eang, Digidol ac Entrepreneuraidd) a byddwch yn cael arweiniad da i arddangos y priodoleddau graddedig a ddisgwylir gennych mewn byd gwaith cynyddol gystadleuol. Ein nod ydy eich helpu chi i ddatblygu'n weithwyr proffesiynol myfyriol ac ysgolheigion critigol.

Yn eich rhaglen chwaraeon ym Met Caerdydd, byddwch yn cael profiadau dysgu, o'ch cyfnod sefydlu hyd eich graddio, sy'n gydlynol ac yn datblygu'ch hunaniaeth yn eich rhaglen astudio.

Mae nodweddion penodol y profiad dysgu ar y llwybr Chwaraeon, Addysg Gorfforol a Iechyd (Dawns) yn cynnwys:

 • Lleoliadau Proffesiynol mewn Diwydiant
 • Datblygu ymarfer proffesiynol i ddarparu cyfleoedd dysgu mewn dawns, chwaraeon a gweithgaredd corfforol
 • Ffocws ar Arloesi - dyfeisio a darparu prosiectau dawns cyfranogol mewn gwahanol gyd-destunau.

Asesu

Mae'r strategaethau asesu ar gyfer pob modiwl yn amrywio i sicrhau bod y dull mwyaf priodol yn cael ei weithredu ar gyfer eich maes astudio. Mae dulliau asesu wedi'u cynllunio i wella'ch profiad dysgu ac i gydnabod eich bod wedi cyflawni'r canlyniadau dysgu sy'n gysylltiedig â phob modiwl. Mae asesu hefyd yn sicrhau eich bod wedi cyflawni'r safon sy'n ofynnol i symud ymlaen i'r cam nesaf neu i fod yn gymwys ar gyfer dyfarniad (fel y'i mynegir gan y FHEQ a'r CQFW). Mae asesiadau'n cefnogi'ch profiad dysgu trwy ddarparu cyfleoedd i chi gymryd rhan mewn asesiadau ffurfiannol a chrynodol i brofi'ch gwybodaeth, eich gallu, eich sgil a'ch dealltwriaeth gritigol. Asesir y modiwlau israddedig gan gyfuniad o fathau o asesu. Er enghraifft:

 • gwaith cwrs ysgrifenedig
 • cyflwyniadau poster
 • cyflwyniadau llafar
 • portffolios
 • arholiadau gyda llyfrau a rhai heb lyfrau
 • sgiliau ymarferol
 • gweithgareddau eraill a gynlluniwyd i asesu, datblygu a gwella sgiliau academaidd a chyflogadwyedd.

Disgwylir i chi gwblhau prosiect terfynol fel rhan o'r asesiad o'ch gradd anrhydedd. Mae prosiectau terfynol yn ddarnau pwysig o waith a allai fod yn brosiect ymchwil, arloesi, ymgynghori neu gymunedol.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae 'egwyddorion EDGE' Met Caerdydd yn eich cefnogi i ffynnu yn y byd modern. Trwy gydol eich gradd byddwch yn profi ystod o gyfleoedd i ddatblygu eich cymwyseddau moesegol, digidol, byd-eang ac entrepreneuraidd trwy ddysgu yn seiliedig ar broblemau, astudiaethau achos diwydiant y byd go iawn, profiadau gwaith integredig ar y campws a chyfleoedd ar gyfer lleoliadau dysgu seiliedig ar waith oddi ar y campws. Byddwn yn sicrhau eich bod yn cael ystod o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy fel cyfathrebu, gwaith tîm ac arweinyddiaeth.

Yn ystod eich blwyddyn astudio gyntaf byddwch yn cael cyfle i ymgymryd â chymwysterau technegol mewn ystod o feysydd sy'n berthnasol i'r diwydiant gan gynnwys hyfforddi chwaraeon, hyfforddiant ymarfer corff a maes iechyd a diogelwch. Bydd y cyfleoedd hyn yn sicrhau bod gennych y cymwysterau a'r profiad priodol i wneud cais am un o'r nifer o gyfleoedd lleoliad gwaith a gynigir ar ac oddi ar y campws. Byddwn hefyd yn eich cefnogi i chwilio am gyfleoedd i weithio neu astudio dramor. Gall lleoliadau gwaith roi egwyddorion EDGE critigol i chi wrth gael swydd broffesiynol ar ôl graddio. Bydd myfyrwyr sydd wedi graddio o'r cwrs Chwaraeon, Addysg Gorfforol a Iechyd (Dawns) yn mynd ymlaen i weithio mewn gyrfaoedd yn y Diwydiant Chwaraeon a thu hwnt.

Bydd y llwybr arbenigol hwn sy'n canolbwyntio ar ymarfer yn arwain i ystod o gyfleoedd gyrfaol, wedi'u bwydo gan y galw cynyddol am ymwneud â dawns a chymryd rhan mewn amrywiaeth o fannau sydd wedi'u cynllunio i ateb y gofynion hynny trwy baratoi ymarferwyr medrus y dyfodol. Bydd y rhaglen yn eich paratoi ar gyfer gyrfaoedd sy'n canolbwyntio ar ddawns, chwaraeon a gweithgareddau corfforol mewn ystod o sectorau diwydiant fel Addysg, y Celfyddydau a Diwylliant, Twristiaeth, Chwaraeon, Hamdden a Iechyd. Bydd myfyrwyr eraill yn parhau i astudio ymhellach ar lefel meistr a doethuriaeth neu i ymgymryd â thystysgrif ôl-raddedig mewn Addysg.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

​Mae’r gofynion canlynol yn seiliedig ar gynigion nodweddiadol sy’n berthnasol i ddechrau ar flwyddyn 1 y radd.

Os nad ydych yn bodloni’r gofynion mynediad hyn, rydym hefyd yn cynnig Flwyddyn Sylfaen​ sy’n caniatáu symud ymlaen i Flwyddyn 1 ar ôl cwblhau’n llwyddiannus.

 • Pwyntiau tariff: 96-112
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys graddau BB. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: MMM-DMM
 • Lefel T: Pasio (C+) – Teilyngdod.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: 15 credyd gyda Rhagoriaeth a 30 credyd gyda Theilyngdod. Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 1 x H6. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 3 x H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau CC. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu drwy e-bost askadmissions@cardiffmet.ac.uk or tweet us @CMetAdmissions​.

Ar gyfer ymholiadau penodol am y cwrs, cysylltwch â'r Tîm Cymorth Rhaglen:
E-bost: CSSHSLTSE@cardiffmet.ac.uk

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Codau UCAS:
C608 - Gradd 3 blynedd
C08F - Gradd 4 blynedd (yn cynnwys flwyddyn sylfaen)​

Lleoliad Astudio:
Campws Cyncoed

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd llawn amser neu bedair blynedd llawn amser gan gynnwys blwyddyn Sylfaen​.

Ar gael yn rhan-amser hefyd a gall fod hyd at wyth mlynedd. Mae'r myfyrwyr rhan-amser yn ymuno â'r myfyrwyr amser llawn ar gyfer pob modiwl. Felly mae'r rhan fwyaf o'r modiwlau yn digwydd rhwng 9.00yb a 6.00yp yn ystod yr wythnos.

Ffioedd rhan amser:
Codir taliadau fesul modiwl sengl oni nodir yn benodol: israddedig = 10 credyd. Cysylltwch ag arweinydd y rhaglen i gael mwy o wybodaeth am fodiwlau i'w hastudio'n rhan-amser a sut y bydd hyn yn effeithio ar ffioedd.

Mwy am y Cwrs
Uchafbwyntiau Gradd

Clywch gan Jane Bellamy, arweinydd y llwybr Dawns, a myfyrwyr am yr hyn i'w ddisgwyl ar y radd Chwaraeon, Addysg Gorfforol ac Iechyd (Dawns).