Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Rheoli Lletygarwch Rhyngwladol – BA (Anrh)

Rheoli Lletygarwch Rhyngwladol – BA (Anrh)

Mae'r Diwydiant Lletygarwch yn ddeinamig, arloesol ac ystwyth a bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddatblygu'r sgiliau hynny sydd eu hangen i fod yn rheolwr llwyddiannus ar gyfer y dyfodol yn y diwydiant. Mae bod yn 'groesawgar' yn fyd-eang ac yn drawsddiwylliannol: bod yn gyfeillgar, yn gynnes, yn groesawgar, ac o gymorth i eraill, yn enwedig dieithriaid. Dyna pam mae lletygarwch yn parhau i fod yn ddiwydiant pwysig sy'n hanfodol i economïau gwledydd a gwead cymdeithasol cenhedloedd.

Mae ein gradd BA (Anrh) Rheoli Lletygarwch Rhyngwladol wedi'i hachredu'n broffesiynol gan y Sefydliad Lletygarwch, a'i brif bwrpas yw hyrwyddo proffesiynoldeb trwy ddysgu gydol oes.

Mae'r rhaglen yn cwmpasu ystod o fodiwlau craidd a dewisol, a fydd yn datblygu'r sgiliau a'r priodoleddau sydd eu hangen arnoch ar gyfer rolau arbenigol yn y Diwydiant. Rydym yn credu'n gryf mewn dysgu i chi bwysigrwydd cymhwyso'r theori a ddysgwyd yn yr ystafell ddosbarth i gymhwyso ymarferol ac rydym yn gwneud hyn mewn sawl ffordd, gan gynnwys profiad gwaith diwydiannol, dysgu yn y gwaith a'n hystafell Lletygarwch ein hunain ar y safle. Fel dinas Cymru, mae Caerdydd yn lle gwych i astudio Lletygarwch ac mae rhywbeth at ddant pob sector o ddiddordeb p'un a yw'n Stadia Chwaraeon neu fwytai â sêr Michelin a phopeth rhyngddynt.

Rydym yn gweithio'n agos gyda'n cysylltiadau diwydiant naill ai'n uniongyrchol ar rai modiwlau neu fel rhan o gynlluniau mentor a chyfleoedd lleoli gwaith, mae'r rhain yn cynnwys enwau cartrefi fel: Hilton Worldwide, Marriott, Casgliad Gwesty Unigryw, Gwestai Park Plaza, Gleneagles, Sodexo a Compass.

Ochr yn ochr â'n cwricwlwm academaidd rydym yn cynnig cyfleoedd i ennill cymwysterau proffesiynol a gydnabyddir yn rhyngwladol fel gwinoedd WSET a chymwysterau Gwirodydd ar bob lefel ac rydym yn ganolfan achrededig yr RSPH ar gyfer cymwysterau diogelwch bwyd ar bob lefel.

Rydym yn falch o gael partneriaeth cyfnewid â Phrifysgol Central Michigan i gynnig cyfle i'n myfyrwyr wneud cais am Raglen Cyfnewid Academaidd Disney sy'n cynnwys y cyfle i gael eu lleoli yn Walt Disney World yn Florida am 12 mis.

Mae gwybodaeth cwrs ar y dudalen hon yn ymwneud â mynediad 2022.

Bydd y rhaglen hon yn cael ei hadolygu'n ddewisol ym mis Mawrth 2022. O'r herwydd, gall cynnwys y cwrs a ddangosir isod newid i sicrhau bod y rhaglen yn parhau i fod yn gyfredol. Bydd unrhyw ymgeiswyr yn cael gwybod am unrhyw newidiadau ar ôl eu cadarnhau.  

Efallai y bydd modiwlau blwyddyn olaf / dewisol yn cael eu heffeithio oherwydd bod y llwybrau'n dod i ben eleni. Rhoddir gwybod i ymgeiswyr os bydd newidiadau.

Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Mae'r rhaglen hon yn ymgorffori blwyddyn sylfaen, sydd wedi'i bwriadu ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno cofrestru ar y radd anrhydedd tair blynedd, sy'n dod o fewn un o'r categorïau canlynol:

1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cyflawni'r sgôr pwyntiau Safon Uwch (neu gyfwerth) sy'n ofynnol i fynd i mewn i flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.
2. Myfyrwyr aeddfed sydd wedi bod allan o'r system addysg ffurfiol ers cryn amser.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y flwyddyn sylfaen trwy glicio yma.


Gradd:

Mae'r rhaglen Rheoli Lletygarwch Rhyngwladol yn cynnwys nifer o fodiwlau rheoli craidd a lletygarwch penodol, gydag ystod o opsiynau i alluogi myfyrwyr i deilwra'r cyrsiau i'w diddordebau penodol a'u huchelgeisiau gyrfa. Mae'r llwybrau hefyd yn cynnwys modiwlau twristiaeth a digwyddiadau penodol fel sy'n briodol.

Yn ystod pob blwyddyn astudio, bydd myfyrwyr yn cwblhau modiwlau gwerth 120 credyd o'r rhestrau isod:

Blwyddyn Un

Modiwlau gorfodol:

 • Lletygarwch ar Waith (20 credyd)

 • Digwyddiadau a Gweithrediadau Lletygarwch Rhyngwladol (20 credyd)

 • Rheoli Pobl a Sefydliadau  (20 credyd)

 • Cyllid i Reolwyr (20 credyd)

 • Cynllunio Datblygiad Personol  (10 credyd)

 • Amrywiaeth a Chynhwysiant Cymdeithasol ar gyfer THE  (10 credyd)

 • Egwyddorion Lletygarwch (20 credyd)


Blwyddyn Dau

Modiwlau gorfodol:

 • Datblygu Busnes a Chyllid (10 credyd)

 • Marchnata ar gyfer THE  (20 credyd)

 • HRM ar gyfer THE (20 credyd)

 • Dulliau Ymchwil  (10 credyd)

 • Profiad Gwaith gyda Chynllunio Datblygiad Personol (10 credyd) / Profiad Haf gyda Chynllunio Datblygiad Personol (10 credyd) / Profiad Gwaith Diwydiannol gyda Chynllunio Datblygiad Personol (20 credyd) / BRM5034 Prosiect Busnes Sgiliau Cyflogadwyedd (10 credyd - ar gael yng Ngholeg Rhyngwladol Beacon yn unig ))

 • Rheoli Lletygarwch Byd-eang Heddiw (20 credyd)

 • Prosiect Dylunio Lleoliad (20 credyd)


Modiwlau dewisol (10 credyd yr un):

 • Cynllunio Ariannol ar gyfer Busnes

 • Astudiaeth Maes Ewropeaidd

 • Coginio Cyfoes ar gyfer Lleoliadau Graddfa Fawr

 • Rheoli Digwyddiadau ac Argyfwng Mawr

 • Digwyddiadau Cymdeithasol a Chynllunio Parti

 • Cymdeithaseg THE

DS: Mae modiwlau dewisol yn amodol ar alw ac argaeledd digonol


Blwyddyn Tri

Modiwlau gorfodol:

 • Rheoli Bwyd a Diod Rhyngwladol NEU Diwylliant, Pwer a Hunaniaeth (20 credyd)

 • Rheolaeth Strategol ar gyfer THE (20 credyd)

 • Traethawd Hir NEU Brosiect Menter (40 credyd) NEU Astudiaeth Annibynnol (20 credyd)

 • Cyflogadwyedd a Datblygu Gyrfa (10 credyd)


Modiwlau dewisol:

(10 credyd yr un oni nodir yn wahanol)

 • Brandio a Hysbysebu

 • Cynadleddau, Arddangosfeydd a Digwyddiadau Corfforaethol (20 credyd)

 • Cysylltiadau Cyhoeddus a Nawdd

 • Profiad Defnyddiwr Digidol THE

 • Adnoddau Gweithwyr

 • Astudiaeth Maes Rhyngwladol

 • Cyllid Corfforaethol

 • Profiad Gwaith Diwydiannol (20 credyd)

*Mae modiwlau dewisol yn amodol ar alw ac argaeledd digonol

Efallai y bydd modiwlau blwyddyn olaf /dewisiol yn cael eu heffeithio oherwydd bod y llwybrau'n dod i ben eleni. Rhoddir gwybod i ymgeiswyr os bydd newidiadau.

Dysgu ac Addysgu

Anogir dull dysgu-ganolog sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr trwy ddefnyddio strategaethau addysgu penodol, astudiaethau achos, prosiectau, sesiynau tiwtorial, ymarferion ymarferol, wedi'u hategu gan ddefnyddio deunyddiau cymorth priodol, sgyrsiau gwesteion gan arbenigwyr yn y diwydiant, fideos a meddalwedd gyfrifiadurol. Mae ymgysylltu'n weithredol â'r deunydd pwnc yn gwella dysgu ac mae llawer o'r strategaethau dysgu a ddefnyddir yn ceisio hyrwyddo hyn. Mae gan bob myfyriwr diwtor blwyddyn a thiwtor personol. Mae gan y tîm lletygarwch lawer iawn o brofiad yn y diwydiant lletygarwch ac angerdd am letygarwch.

Mae gan fyfyrwyr lletygarwch gyfleuster ymarferol sydd wedi'i gynllunio'n benodol i'w ddefnyddio. Mae'r ystafell letygarwch ar y safle ac mae'n ofod hyblyg lle bydd pob myfyriwr yn cael cyfle i weithio mewn grwpiau i reoli a dylunio digwyddiad lletygarwch.

Rydym yn mynd at ein haddysgu mewn modd cyfunol a bydd sesiynau wyneb yn wyneb, sesiynau dysgu ar sail problemau a sesiynau rhithwir yn cysylltu â'r defnydd o dechnoleg wedi'i recordio ac yn fyw.

Mae seminarau a gweithdai yn cynnwys myfyrwyr yn dadbacio gwaith a baratowyd yn flaenorol mewn sesiynau grŵp yn ei archwilio a'i drafod yn fwy manwl. Defnyddir y strategaeth hon i ymestyn cysyniadau damcaniaethol neu ymarferol penodol ynghyd â chyflwyno ymarferion datrys problemau. Defnyddir seminarau yn y mwyafrif o fodiwlau ac maent yn rhoi profiad gwerthfawr i fyfyrwyr mewn sgiliau cyflwyno, datrys problemau yn ogystal â darparu dull i staff neu asesu dysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr.

Defnyddir gweithdai ymarferol yn helaeth mewn nifer o fodiwlau trwy gydol y rhaglen. Yn y sefyllfaoedd hyn gall myfyrwyr ymarfer a mireinio eu sgiliau mewn amgylchedd cefnogol lle gallant gael adborth gan aelod o staff academaidd. Mae gweithdai yn ffordd wych i'r myfyrwyr gymhwyso'r theori mewn lleoliad ymarferol.

Elfen allweddol o'r profiad dysgu yw'r bwriad i wahodd arbenigwyr y Diwydiant, yn academaidd ac yn ymarferol, i roi mewnwelediadau i'w gwaith ymchwil neu weithgaredd busnes. Gellir gwahodd arbenigwyr o'r fath fel siaradwyr gwadd neu ofyn iddynt ddarparu profiad gweithdy mwy rhyngweithiol lle bo hynny'n briodol.

Asesu

Asesir rhai modiwlau trwy waith cwrs yn unig tra bydd eraill yn seiliedig ar arholiadau yn unig. Yn ymarferol, mae'r mwyafrif o fodiwlau yn gymysgedd o brofion ac aseiniadau, bydd rhai modiwlau galwedigaethol hefyd yn defnyddio asesiadau ymarferol sy'n seiliedig ar gymhwysedd.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Cynlluniwyd y rhaglen hon i roi'r ystod o sgiliau a gwybodaeth i raddedigion sy'n ofynnol ar gyfer swyddi rheoli yn un o'r sectorau cyflogaeth mwyaf yn fyd-eang ac yn y DU.

Mae'r sgiliau a gafwyd yn galluogi graddedigion i ddatblygu'n uwch reolwyr mewn cyfnod cymharol fyr mewn ystod eang o feysydd gan gynnwys cyflogaeth mewn gwestai, bwytai, clybiau, bariau, rheoli manwerthu trwyddedig, rheoli cynadleddau a digwyddiadau, personél a marchnata o fewn lletygarwch; ynghyd ag adrannau lletygarwch yn y gwasanaethau arfog, contract, gwasanaeth iechyd ac arlwyo lles.

Mae'r rhaglenni BA (Anrh) wedi'u hachredu gan y Sefydliad Lletygarwch. Mae graddedigion llwyddiannus yn gymwys i fod yn aelod cyfreithlon o'r Sefydliad Lletygarwch.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai fod gan ymgeiswyr bum gradd TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg, Mathemateg neu Fathemateg - Rhifedd gradd C/4 neu'n uwch ynghyd â 112 pwyntiau o 2 Safon Uwch o leiaf (neu gyfwerth).

Gall cynigion nodweddiadol gynnwys:

 • 96-112 pwynt o ddwy Safon Uwch o leiaf i gynnwys graddau CC; Bagloriaeth Cymru - Tystysgrif Her Sgiliau Uwch yn cael ei hystyried fel y trydydd pwnc
 • Diploma Estynedig Cenedlaethol RQF BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt MMM-DMM
 • 96-112 pwynt o ‘Advanced Highers’ yr Alban i gynnwys graddau DD
 • 96-112 pwynt o'r ‘Irish Leaving Certifiicate’ Lefel Uwch i gynnwys 2 radd H2.  Dim ond gydag isafswm gradd H4 y caiff pynciau Lefel Uwch eu hystyried 
 • 96-112 pwynt o'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch

Os na fyddwch yn cwrdd â'r gofynion mynediad uchod, mae'r Rhaglen Sylfaen ar gael. Bydd yn caniatáu i chi symud ymlaen i'r radd hon ar ôl ei chwblhau. 

Os ydych chi'n astudio cyfuniadau o'r uchod neu os nad yw'ch cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu ewch i dudalen Chwilio am Gwrs UCAS i gael y gofynion mynediad. Amwybodaeth bellach am ein gofynion mynediad, gellir cynnwys cymwysterau o'r UE trwy glicio yma. 

Mae ymgeiswyr nad oes ganddynt gymhwyster mynediad arferol yn cael eu cyfweld a'u hystyried yn unigol ar sail eu cefndir dysgu blaenorol neu waith.

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais am gymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Y Broses Ddethol: 

Mae'r dewis fel arfer ar sail cais UCAS wedi'i gwblhau a chyfweliad lle bo hynny'n berthnasol.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn ar-lein i UCAS yn www.ucas.com. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) a Throsglwyddo Credydau i flwyddyn 2 a 3

Os oes gennych ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio yn Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a/neu 3, gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach am hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL. Cysylltwch â Derbyniadau gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych am RPL.

Myfyrwyr hŷn

Mae unrhyw un dros 21 oed nad aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg yn ymgeisydd hŷn. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr hŷn ac mae rhagor o gyngor a gwybodaeth ar gael yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Lisa Wright:
E-bost:lwright@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 6318

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Codau UCAS: 
N220:N220: Rheoli Lletygarwch Rhyngwladol - BA (Anrh) * 

*Dylai myfyrwyr sylfaen hefyd ddefnyddio'r cod UCAS hwn a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.

Man Astudio: 
Campws Llandaff

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs: Tair blynedd llawn amser. Pedair blynedd amser llawn os yw'n ymgymryd â'r flwyddyn sylfaen. Pum mlynedd amser llawn os ydych chi'n ymgymryd â lleoliad gwaith blwyddyn sylfaen a blwyddyn o hyd.ADRAN DIWRNOD AGORED | BOB DYDD

Mae ein 'Diwrnod Agored Bob Dydd' rhithiol yn caniatáu i chi ddarganfod mwy am eich diddordebau cwrs, Sgwrs Fyw gyda derbyniadau, tîm llety a chyllid myfyrwyr*. Gallwch hefyd sgwrsio â’n myfyrwyr trwy Unibuddy, yn ogystal â mynd ar daith o amgylch ein llety a gweld beth sydd gan Gaerdydd i’w gynnig


Hoffet ti ymweld â ni wyneb yn wyneb?
Darganfyddwch fwy am Ddiwrnodau Agored ar y safle a Theithiau Campws trwy ddilyn y ddolen isod.Sgwrs Fyw

Oes gennych chi gwestiwn? Gallwch Fyw Sgwrsio gyda'n Tîm Derbyn Llun-Gwener (9 am-4.30yp) ar y dudalen hon isod ar y dde. Cliciwch ar yr eicon sgwrsio hwnnw ac mae ein tîm yno i helpu. Fel arall, cliciwch ar yr eiconau isod i sgwrsio â'r gwasanaeth perthnasol *


Tîm Llety

Tîm Llety


Oes gennych chi gwestiwn am fyw mewn neuaddau?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Ewch i Dudalennau Llety
Cyllid Myfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr


Oes gennych gwestiwn am gyllid myfyrwyr?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Cyllid Myfyrwyr
Our Students

Ein Myfyrwyr


Oes gennych chi gwestiwn am fywyd yng Nghaerdydd?
Sgwrsio gyda'n llysgenhadon myfyrwyr *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Bywyd Myfyrwyr
Rhyngwladol

Rhyngwladol


Gwneud cais rhyngwladol?
Sgwrsio â'n tîm rhyngwladol *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Rhyngwladol

* Gall argaeledd sgwrsio amrywio yn ôl gwasanaeth a gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig

Archwilio

'Nid yw dewis prifysgol yn ymwneud â'ch cwrs yn unig, byddwch hefyd eisiau gweld lle y gallech fod yn treulio blynyddoedd nesaf eich bywyd - dod o hyd i'ch cartref oddi cartref. Archwiliwch ein llety a'n prifddinas wych isod.'


Taith o amgylch ein Llety

Ewch ar daith fideo 360 gradd o'n neuaddau myfyrwyr

Darganfyddwch Gaerdydd - Ein Dinas, Eich Cartref

Yn ddinas myfyrwyr wych, mae gan Gaerdydd rywbeth i bawb

Perfformiad Chwaraeon

Mae Met Caerdydd yn darparu ac yn rheoli amgylchedd Cynllun Gyrfa Ddeuol achrededig TASS sy'n caniatáu i fyfyrwyr gyflawni eu potensial academaidd ochr yn ochr â hyfforddi, chwarae a pherfformio yn eu dewis chwaraeon.


Gyda phrofiad personol o gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol ac ymgymryd ag ymchwil o'r radd flaenaf, mae ein staff academaidd a Chwaraeon Perfformiad yn creu amgylchedd cwbl unigryw o ragoriaeth chwaraeon. Mae'r model integredig yn golygu y gallwch fod yn sicr bod ein rhaglenni'n cael eu llywio gan y gwasanaethau hyfforddi a chymorth diweddaraf, pob un wedi'i gynllunio i'ch datblygu chi fel athletwr. Ynghyd â'n partneriaethau allweddol gydag amrywiaeth o Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol, mae ein rhaglenni'n gweithio ochr yn ochr â llwybrau talent cydnabyddedig. Darganfyddwch fwy

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms