Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Rheoli Lletygarwch Rhyngwladol – BA (Anrh)

Rheoli Gwesty a Lletygarwch Rhyngwladol – Gradd BA (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

​​Llwybrau sydd ar gael:

BA (Anrh) Rheoli Gwesty a Lletygarwch Rhyngwladol

BA (Anrh) Rheoli Gwesty a Lletygarwch Rhyngwladol gydag Interniaeth

Mae Caerdydd yn lle delfrydol i astudio Rheolaeth Gwestai a Lletygarwch Rhyngwladol. Fel prifddinas ffyniannus, gyda threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog a diwydiant gwestai a lletygarwch gwydn, bydd gennych gyfleoedd diddiwedd i gael profiad gwaith yn y byd go iawn ar garreg eich drws.

Wedi'ch achredu'n broffesiynol gan y Sefydliad Lletygarwch (IoH), byddwch yn elwa o aelodaeth am ddim gyda mynediad diderfyn i gyrsiau a fydd yn eich helpu gyda'ch astudiaethau a'ch gyrfa yn y dyfodol.

Mae eich dysgu wedi'i ategu gan ymchwil gan y Cyngor Addysg Rheoli Lletygarwch (CHME)​, Canolfan Ymchwil Twristiaeth Cymru (WCTR) a'n staff academaidd arbenigol.

Bydd dysgu seiliedig ar waith yn ein hystafell letygarwch bwrpasol ein hunain a'r ceginau cyfagos, yn eich paratoi i fod yn rheolwr gwesty a lletygarwch medrus yn un o'r diwydiannau byd-eang mwyaf.

Mae gennych yr opsiwn i ddewis lleoliad gwaith blwyddyn o hyd yn y DU neu dramor gyda'n Rheolaeth Gwestai a Lletygarwch Rhyngwladol gyda Llwybr Interniaeth. Mae cyrchfannau interniaeth yn y gorffennol yn cynnwys Disney World yn Florida, Grand Prix Silverstone, Royal Crescent Hotel and Spa (Caerfaddon), Greenwich Country Club (UDA), a'r Scottish Golf Open.

Gan roi mantais gystadleuol i chi yn y farchnad fyd-eang, rydym hefyd yn cynnig cyfle unigryw i astudio iaith fel rhan o'ch gradd.

Ni fu ein cysylltiadau agos â phartneriaid yn y diwydiant erioed yn bwysicach i ddeall heriau y mae'r diwydiant yn eu goresgyn. Dysgwch sut mae'r diwydiant gwestai a lletygarwch yn addasu ac arloesi i aros ar y blaen gan arweinwyr busnes yn y gwybod.

Manteisiwch ar weminarau byw, darlithoedd gwadd a chyfleoedd mentora gydag arbenigwyr yn y diwydiant. Bydd cymysgedd o theori academaidd, profiad ymarferol a gwybodaeth am y diwydiant yn eich arfogi â'r sgiliau sydd eu hangen i ffynnu ym myd deinamig rheoli gwestai a lletygarwch.

Byddwch yn ein gadael ni fel gweithiwr proffesiynol sy'n barod i'r diwydiant i gyflwyno profiadau sy'n creu atgofion ac yn cael effaith fel uwch reolwr yn y sector gwestai a lletygarwch rhyngwladol.

Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Mae'r rhaglenni BA (Anrh) Rheoli Gwesty a Lletygarwch Rhyngwladol a BA (Anrh) Rheoli Gwesty a Lletygarwch Rhyngwladol gydag Interniaeth yn cynnwys blwyddyn sylfaen, sydd wedi'i bwriadu ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno cofrestru ar y radd anrhydedd tair blynedd, sy'n perthyn i un o'r categorïau canlynol: 

 • Myfyrwyr nad ydynt wedi cyflawni'r sgôr pwyntiau lefel-A gofynnol (neu gyfwerth) i gael mynediad i flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.
 • Myfyrwyr aeddfed sydd wedi bod allan o'r system addysg ffurfiol ers peth amser.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y flwyddyn sylfaen trwy glicio yma.


Gradd:

Blwyddyn Un

Modiwlau gorfodol:

 • Hanfodion Lletygarwch (20 credyd)
 • Gweithrediadau Coginio a Gwasanaeth (20 credyd) (20 credyd)
 • Marchnata ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (20 credyd) * (20 credyd)
 • Datblygu Pobl o fewn Sefydliadau (20 credyd)
 • Rheolaethau Refeniw, Costio a Chyllidebau (20 credyd)

* Modiwl ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg 

Modiwlau dewisol gorfodol (dewiswch un o'r canlynol) ** 

 • Gweithrediadau Gwesty a Lletygarwch Ymarferol (20 credyd) 
 • Sbaeneg Busnes Cymhwysol 1 (20 credyd) 
 • Tsieinëeg Mandarin mewn Cyd-destunau Proffesiynol 1 (20 credyd) 
 • Ffrangeg mewn Cyd-destunau Proffesiynol 1 (20 credyd) 

** Gall myfyrwyr ddewis gwneud naill ai Gweithrediadau Gwesty a Lletygarwch Ymarferol neu un o'r modiwlau iaith ym Mlwyddyn un. 

Blwyddyn Dau

Mae'r ail flwyddyn yn adeiladu ar eich sylfaen wybodaeth bresennol ac yn symud ymlaen i feysydd mwy arbenigol o reoli twristiaeth.

Modiwlau gorfodol:

 • Gweithrediadau Gwesty, Tactegau a Gwneud Penderfyniadau (20 credyd)
 • Digwyddiadau Lletygarwch yn y Trydydd Sector (20 credyd) 
 • Dylunio Ymchwil ar Waith (20 credyd) *

* Modiwl ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg 

Modiwlau dewisol gorfodol (dewiswch o leiaf un) 

 • Ymddygiad Defnyddwyr ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (20 credyd)
 • Rheoli Pobl ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (20 credyd)
 • Dechrau Busnes ac Entrepreneuriaeth (20 credyd) 

Modiwlau Dewisol*:

 • Lleoliad Gwaith yn yr Haf (20 credyd)
 • Technolegau ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (20 credyd)
 • Sbaeneg Busnes Cymhwysol 2 (20 credyd) **
 • Tsieinëeg Mandarin mewn Cyd-destunau Proffesiynol 2 (20 credyd) **
 • Ffrangeg mewn Cyd-destunau Proffesiynol 2 (20 credyd) **

* Modiwl ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg

** Dim ond os gwnaethant eu dilyn ym Mlwyddyn un y gall y myfyrwyr ddewis opsiwn iaith


Blwyddyn Tri

Mae'r drydedd flwyddyn yn galluogi myfyrwyr i deilwra eu gradd yn seiliedig ar eu diddordebau a'u dyheadau gyrfaol. 

Modiwlau gorfodol 

 • Lletygarwch Critigol (20 credyd)

 • Rheoli Gwesty a Lletygarwch Cynaliadwy mewn Byd sy'n Newid (20 credyd)

 • Arweinyddiaeth strategol a Rheoli Newid (20 credyd) 

 • Traethawd Hir (40 credyd) *, Prosiect Menter (40 credyd) *, Prosiect Ymgynghori (40 credyd) NEU Brosiect Ymchwil Annibynnol (20 credyd)


Modiwlau dewisol:

 • Rheoli Gwesty Cyrchfan a Stadia (20 credyd)

 • Twristiaeth Gastronomig (20 credyd)

 • Cyfathrebu Marchnata yn yr Oes Ddigidol (20 credyd)

 • Adnoddau Cyflogeion a Rheoli Gwirfoddolwyr (20 credyd)

 • Cyrchfannau a Digwyddiadau (20 credyd)

 • Arweinyddiaeth a Datblygiad Proffesiynol gyda Mentora (20 credyd)

 • Sbaeneg mewn Cyd-destunau Proffesiynol 3 **

 • Tsieinëeg Mandarin mewn Cyd-destunau Proffesiynol 3 ** 

 • Ffrangeg mewn Cyd-destunau Proffesiynol 3 ** 

** Modiwl ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg 

** Dim ond os gwnaethant eu dilyn ym Mlwyddyn un y gall y myfyrwyr ddewis opsiwn iaith

*Sylwer bod modiwlau dewisol yn rhedeg yn dibynnu ar y galw ac argaeledd.

Dysgu ac Addysgu

Mae darlithoedd yn rhan bwysig o'r strategaeth addysgu ar gyfer y rhaglen, ac ategir at y rhain â thiwtorialau, seminarau a theithiau maes ar bob lefel i ehangu ar y deunydd yr ymdrinnir ag ef mewn darlithoedd, a’i atgyfnerthu. Defnyddir siaradwyr gwadd a darlithwyr gwadd hefyd gan dîm y modiwlau penodol ar bob un o'r tair lefel. Yn ogystal â darpariaeth ar yr amserlen, disgwylir i fyfyrwyr dreulio amser ychwanegol yn darllen, yn paratoi at ddosbarthiadau, yn cymryd rhan mewn prosiectau grŵp neu rithiol, yn ymchwilio a chwblhau asesiadau. 

Gallwch gyrchu eich holl fodiwlau dewisol drwy Moodle. Fel myfyriwr, byddwch hefyd yn gallu cael mynediad at wasanaethau’r Llyfrgell, Chwilio Met, ac adnoddau’r Sefydliad Lletygarwch. Ar bob modiwl 20 credyd, byddwch yn derbyn hyd at 48 awr o amser cyswllt a bydd disgwyl i chi ymgymryd â 152 awr o amser hunan-astudio annibynnol. Anogir dull dysgu ac addysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyrwyr drwy ddefnyddio strategaethau addysgu penodol, astudiaethau achos, prosiectau, tiwtorialau, ymarferion ymarferol, yr ategir atynt â’r defnydd o ddeunyddiau cymorth priodol, sgyrsiau gwadd gan arbenigwyr yn y diwydiant, fideos a meddalwedd cyfrifiadurol. 

Mae ymgysylltu'n weithredol â'r deunydd pwnc yn gwella dysgu ac mae llawer o'r strategaethau dysgu a ddefnyddir yn ceisio hyrwyddo hyn. Mae gan fyfyrwyr lletygarwch gyfleuster ymarferol sydd wedi'i gynllunio'n benodol at eu defnydd. Mae'r ystafell letygarwch ar y safle ac mae'n fan hyblyg lle bydd pob myfyriwr yn cael cyfle i weithio mewn grwpiau i reoli a chynllunio digwyddiad lletygarwch. Mae ein hagwedd at addysgu’n un cyfunol a bydd sesiynau wyneb yn wyneb, sesiynau dysgu’n seiliedig ar broblemau a sesiynau rhithiol yn cysylltu â'r defnydd o dechnoleg, wedi’i recordio a byw. Mae seminarau a gweithdai’n gofyn i fyfyrwyr ddadansoddi gwaith a baratowyd yn flaenorol mewn sesiynau grŵp, gan ei archwilio a'i drafod yn fanylach. Defnyddir y strategaeth hon i ehangu cysyniadau damcaniaethol neu ymarferol penodol yn ogystal â chyflwyno ymarferion datrys problemau. Defnyddir seminarau yn y rhan fwyaf o’r modiwlau ac maent yn rhoi profiad gwerthfawr i fyfyrwyr mewn sgiliau cyflwyno, datrys problemau, yn ogystal â rhoi dull i staff o asesu dysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyrwyr. 

Defnyddir gweithdai ymarferol yn helaeth mewn nifer o fodiwlau drwy gydol y rhaglen. Yn y sefyllfaoedd hyn, gall myfyrwyr ymarfer a mireinio eu sgiliau mewn amgylchedd cefnogol lle gallant gael adborth gan aelod o staff academaidd. Mae gweithdai’n ffordd wych i'r myfyrwyr gymhwyso theori mewn lleoliad ymarferol. Elfen allweddol o'r profiad dysgu yw'r bwriad i wahodd arbenigwyr o'r diwydiant, rhai academaidd ac ymarferol, i roi cipolwg ar eu gwaith ymchwil neu eu gweithgarwch busnes. Gellid gwahodd arbenigwyr o'r fath fel siaradwyr gwadd neu ofyn iddynt ddarparu profiad gweithdy mwy rhyngweithiol lle bo hynny'n briodol. Mae ein holl fyfyrwyr yn cael y cyfle, ac fe'u hanogir, i wneud y radd BA (Anrh) Rheoli Gwestai a Lletygarwch Rhyngwladol gydag Interniaeth, lle byddwch yn treulio blwyddyn yn y diwydiant fel rhan o'r cwrs. Mae myfyrwyr diweddar wedi treulio'r amser hwn gyda sefydliadau fel Walt Disney World, Red Carnation Hotels, Greenwich Country Club, Gleneagles, Stadiwm Swalec, ynghyd â gwestai cadwyn rhyngwladol amrywiol fel y Marriott a’r Hilton. Mae ein cysylltiadau â'r diwydiant yn golygu bod y cyfleoedd i ennill profiad hefyd yn mynd ymhell y tu hwnt i'n modiwlau lleoliad gwaith swyddogol ac rydym yn annog ein myfyrwyr yn rhagweithiol i ymgymryd â gwaith â thâl a gwaith gwirfoddol drwy gydol eu hastudiaethau. 

 Bydd gan bob myfyriwr ar y rhaglenni BA (Anrh) Rheoli Gwesty a Lletygarwch Rhyngwladol a BA (Anrh) Rheoli Gwesty a Lletygarwch Rhyngwladol gydag Interniaeth eu tiwtor personol dynodedig eu hunain sy'n aros yr un fath drwy gydol eich astudiaethau. Byddwch yn cwrdd â'ch tiwtor personol yn ystod yr wythnos sefydlu ac ar sawl pwynt cyffwrdd dynodedig yn ystod y flwyddyn. Nod y Cynllun Tiwtor Personol yw hyrwyddo llwyddiant a chyrhaeddiad, gan gefnogi pob myfyriwr i wireddu ei botensial drwy ddatblygu Priodoleddau Graddedigion (fel y’u hamlinellir yn Fframwaith Priodoleddau Graddedigion y Brifysgol) ar y cyd â'u hastudiaethau academaidd a'u gweithgareddau allgyrsiol. Bydd cefnogi partneriaethau effeithiol, ystyrlon a grymusol rhwng myfyrwyr a thiwtoriaid yn ganolog i lwyddiant y dull hwn. 

Mae'r Tiwtoriaid Personol yn gweithio'n agos gyda Chyfarwyddwyr y Rhaglen, Tiwtoriaid Blwyddyn a’r Gwasanaethau Myfyrwyr i sicrhau bod eich anghenion yn cael eu diwallu'n effeithiol a bod eich amser ym Met Caerdydd yn brofiad dymunol a llwyddiannus. 

 Mae arbenigedd addysgu ac ymchwil staff academaidd yr adran Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau yn cwmpasu amrywiaeth o wahanol themâu a meysydd sy'n ymwneud â rheoli lletygarwch. Mae gan y tîm lletygarwch lawer iawn o brofiad yn y diwydiant lletygarwch a brwdfrydedd at letygarwch.

Asesu

Mae strategaeth asesu Ysgol Reoli Caerdydd ar gyfer pob modiwl ar y rhaglenni BA (Anrh) Rheoli Gwesty a Lletygarwch Rhyngwladol a BA (Anrh) Rheoli Gwesty a Lletygarwch Rhyngwladol gydag Interniaeth yn amrywio er mwyn sicrhau bod y dull mwyaf priodol yn cael ei ddefnyddio i gyflawni deilliannau dysgu. 

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu ar draws pob lefel, gan gynnwys traethodau, adroddiadau, cyflwyniadau, astudiaethau achos, diwrnodau asesu adeiladu tîm, portffolios a chyflwyniadau poster. ​ Mae ein hasesiadau hefyd wedi'u cynllunio i ddatblygu a hyrwyddo sgiliau trosglwyddadwy ac i fod o ddefnydd ymarferol wrth weithio yn y diwydiant lletygarwch. 

Mae hyn yn cynnwys gweithio mewn tîm, datrys problemau, sgiliau cyflwyno, sgiliau digidol, cyfathrebu a gweithio o dan bwysau. Bydd myfyrwyr yn derbyn ystod eang o adborth ar eu gwaith drwy asesiadau ffurfiannol a chrynodol, ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae lletygarwch yn sector hanfodol o economi'r DU, ac fel diwydiant, mae wedi profi yn ddiweddar ei fod yn arloesol, yn ystwyth ac yn wydn yn wyneb clefydau a thrychinebau naturiol. O ganlyniad, mae angen mawr am reolwyr arbenigol ym meysydd gweithrediadau, rheoli refeniw, arloesi, sgiliau digidol, cynaliadwyedd a rheoli risg. Mae'r sgiliau a enillir yn galluogi graddedigion i ddatblygu'n uwch reolwyr mewn cyfnod cymharol fyr mewn ystod eang o feysydd gan gynnwys cyflogaeth mewn gwestai, bwytai, clybiau, bariau, rheoli manwerthu trwyddedig, rheoli cynadleddau a digwyddiadau, adnoddau dynol a marchnata mewn lletygarwch; yn ogystal ag adrannau lletygarwch yn y lluoedd arfog, contract, y gwasanaeth iechyd ac arlwyo lles. 

 Felly, mae'r diwydiant lletygarwch yn cynnig ystod amrywiol o gyfleoedd gyrfa lle bydd graddedigion mewn sefyllfa dda i sicrhau swyddi rheoli yn sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol y diwydiant. Mae'r rhaglenni BA (Anrh) Rheoli Gwesty a Lletygarwch Rhyngwladol a BA (Anrh) Rheoli Gwesty a Lletygarwch Rhyngwladol gydag Interniaeth wedi'u cynllunio i roi’r casgliad o sgiliau a gwybodaeth sydd eu hangen ar raddedigion ar gyfer swyddi rheoli yn un o'r sectorau sy’n cyflogi’r nifer fwyaf o bobl yn fyd-eang ac yn y DU. 

 Mae'r rhaglenni BA (Anrh) wedi'u hachredu gan y Sefydliad Lletygarwch. Mae graddedigion llwyddiannus yn gymwys ar gyfer aelodaeth raddedig o'r Sefydliad Lletygarwch. 

 Mae gennym arweinydd cyflogadwyedd penodol yn yr Adran sy'n dwyn cyflogwyr sy'n cynnig cynlluniau lleoliad i fyfyrwyr ac sy'n cynorthwyo myfyrwyr sy'n chwilio am interniaethau a lleoliadau. Mae gennym ymgynghorydd Gyrfaoedd hefyd ar gyfer yr Ysgol Reoli fel rhan o'r Gwasanaeth Gyrfaoedd ehangach, sy'n agored i fyfyrwyr presennol a graddedigion diweddar. Ar y cyd, mae'r tîm hwn yn darparu amrywiaeth o ddigwyddiadau gyrfaoedd gan gynnwys ffeiriau gyrfaoedd a fforymau a chymorth gan gynnwys sgyrsiau a gweithdai cyflogadwyedd. Mae Ysgol Reoli Caerdydd hefyd yn gartref i’r Ganolfan Entrepreneuriaeth, sef adran benodedig Prifysgol Metropolitan Caerdydd ar gyfer cefnogi ac annog entrepreneuriaeth ymysg myfyrwyr a graddedigion. 

Ymhlith yr opsiynau astudio pellach y mae sawl cwrs ardystio megis Dyfarniad Deiliaid Trwydded Bersonol BIIAB a Diogelwch Bwyd Lefel 2. Hefyd, mae gan fyfyrwyr y cyfle i gwblhau MSc mewn Rheoli Lletygarwch a Thwristiaeth neu MSc mewn Rheoli Digwyddiadau, gyda chyfleoedd i symud ymlaen i raglenni doethurol, fel MPhil, PhD, DMan a Doeth. Broff., yr oll yma ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 96-112
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: MMM-DMM
 • Lefel T: Pasio (C+) – Teilyngdod.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Rhaglen Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Darr​yl Gibbs​:
E-bost:dgibbs@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 6327​

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Codau UCAS: 
N220: Rheoli Gwesty a Lletygarwch Rhyngwladol- BA (Anrh)*

*Dylai myfyrwyr sylfaen hefyd ddefnyddio'r cod UCAS hwn a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.

Man Astudio: 
Campws Llandaff

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs: Tair blynedd llawn amser. Pedair blynedd amser llawn os yw'n ymgymryd â'r flwyddyn sylfaen. Pum mlynedd amser llawn os ydych chi'n ymgymryd â lleoliad gwaith blwyddyn sylfaen a blwyddyn o hyd.