Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Rheoli Lletygarwch Rhyngwladol - Gradd BA (Anrh)
BA (Hons) International Hospitality Management

Rheoli Lletygarwch Rhyngwladol - Gradd BA (Anrh)

 

Ffeithiau allweddol

Codau UCAS:
N220: Rheoli Lletygarwch Rhyngwladol - BA (Anrh)* 

NN28: Rheoli Lletygarwch a Digwyddiadau Rhyngwladol - BA (Anrh)

N892: Rheoli Lletygarwch a Thwristiaeth Rhyngwladol - BA (Anrh)

*Dylai myfyrwyr sylfaen hefyd ddefnyddio'r cod UCAS hwn a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.

Lleoliad Astudio: 
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:

Tair blynedd llawn-amser. Pedair blynedd llawn-amser os ydych chi'n ymgymryd â blwyddyn sylfaen. Pum mlynedd amser-llawn os ydych chi'n ymgymryd â blwyddyn sylfaen a lleoliad blwyddyn. 

Blog Myfyriwr

Hospitality & Events Blog
OUR AMAZING 'FAT DUCK' EXPERIENCE
gan Emily Davalle, BA (Anrh) Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau Rhyngwladol

 

Trosolwg o'r Cwrs

Wedi'i achredu'n broffesiynol gan y Sefydliad Lletygarwch , mae'r cwrs Rheoli Lletygarwch Rhyngwladol yn cynnig y llwybrau astudio canlynol: 

 • Rheoli Lletygarwch Rhyngwladol (IHM) - BA (Anrh)

 • Rheoli Lletygarwch a Digwyddiadau Rhyngwladol (IHEM) - BA (Anrh) 

 • Rheoli Lletygarwch a Thwristiaeth Rhyngwladol (IHTM) - BA (Anrh)  

Mae'r rhaglenni'n cwmpasu ystod o fodiwlau craidd a dewisol, a fydd yn datblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnoch ar gyfer rolau arbenigol yn y diwydiannau Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (THE), yn enwedig lletygarwch. Mae profiad gwaith diwydiannol yn rhan greiddiol o'r rhaglen sy'n caniatáu mewnbwn diwydiannol i'r rhaglenni hyn lle mae themâu galwedigaethol ac academaidd wedi'u hintegreiddio drwyddi draw. Er enghraifft, wedi'u hymgorffori yn y prif raglenni BA (Anrh) mae cyfleoedd i ennill cymwysterau proffesiynol a gydnabyddir yn rhyngwladol ochr yn ochr â'ch gradd. 

Mae'r lleoliad gwaith fel arfer yn digwydd rhwng diwedd blwyddyn un a dechrau blwyddyn dau. Mae fel arfer yn cynnwys naill ai opsiwn 15 wythnos 10 credyd neu opsiwn 48 wythnos 20 credyd. Gellir ymgymryd â'r lleoliadau yn y DU neu dramor. Mewn rhai amgylchiadau, gellir ymgymryd â chyfnod lleoli pellach ym mlwyddyn tri. 

Mae gwybodaeth am y cwrs ar y dudalen hon yn ymwneud â mynediad ym Medi 2019. 

Cynnwys y Cwrs 

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Gall y rhaglen hon ymgorffori Blwyddyn Sylfaen, sydd wedi'i bwriadu ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno cofrestru ar y radd anrhydedd tair blynedd, sy'n dod o dan un o'r categorïau canlynol: 

1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cyflawni'r sgôr pwyntiau Safon Uwch (neu gyfwerth) er mwyn mynd i mewn i flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.
2. Myfyrwyr aeddfed sydd wedi bod allan o'r system addysg ffurfiol ers peth amser.

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am y flwyddyn sylfaen trwy glicio yma.

Gradd:

Mae'r rhaglen Rheoli Lletygarwch Rhyngwladol yn cynnwys nifer o fodiwlau rheoli craidd a lletygarwch penodol, gydag ystod o opsiynau i alluogi myfyrwyr i deilwra'r cyrsiau i'w diddordebau penodol a'u huchelgeisiau gyrfa. Mae'r llwybrau hefyd yn cynnwys modiwlau twristiaeth a digwyddiadau penodol fel sy'n briodol.

Yn ystod pob blwyddyn astudio, bydd myfyrwyr yn cwblhau modiwlau gwerth 120 credyd o'r rhestrau isod:

Blwyddyn Un

Modiwlau gorfodol ar gyfer pob rhaglen:

 • Lletygarwch ar Waith (20 credyd)
 • Digwyddiadau a Gweithrediadau Lletygarwch Rhyngwladol (20 credyd)
 • Rheoli Pobl a Sefydliadau* (20 credyd)
 • Cyllid i Reolwyr (20 credyd)
 • Cynllun Datblygiad Personol (10 Credyd)
 • Amrywiaeth a Chynhwysiant Cymdeithasol ar gyfer THE * (10 credyd) 

Gyda modiwlau arbenigol ar gyfer llwybrau:
Ar gyfer Rheoli Lletygarwch Rhyngwladol:

 • Egwyddorion Lletygarwch (20 credyd)

Ar gyfer Rheoli Lletygarwch a Thwristiaeth Rhyngwladol:

 • Y Diwydiant Twristiaeth (20 credyd)

Ar gyfer Rheoli Lletygarwch a Digwyddiadau Rhyngwladol:

 • Digwyddiadau mewn Cyd-destun (20 credyd)

*Modiwl ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Blwyddyn Dau

Modiwlau gorfodol ar gyfer pob llwybr:

 • Datblygu Busnes a Chyllid (10 credyd)
 • Marchnata ar gyfer THE * (20 credyd)
 • HRM ar gyfer THE (20 credyd)
 • Dulliau Ymchwil* (10 credyd)
 • Profiad Gwaith gyda Chynllunio Datblygiad Personol (10 credyd) / Profiad Gwaith yn ystod yr Haf gyda Chynllunio Datblygiad Personol (10 credyd) / Profiad Gwaith Diwydiannol gyda Chynllunio Datblygiad Personol (20 credyd) / BRM5034 Prosiect Busnes Sgiliau Cyflogadwyedd (10 credyd - ar gael yn Beacon International College yn unig

Gyda modiwlau arbenigol ar gyfer llwybrau (20 credyd yr un): 

Ar gyfer Rheoli Lletygarwch Rhyngwladol:

 • Rheoli Lletygarwch Byd-eang Heddiw 
 • Prosiect Dylunio Lleoliad

Ar gyfer Rheoli Lletygarwch a Thwristiaeth Rhyngwladol:

 • Rheoli Lletygarwch Byd-eang Heddiw NEU Prosiect Dylunio Lleoliad
 • Datblygu Cyrchfan Gystadleuol NEU Twristiaeth Arbenigol 

Ar gyfer Rheoli Lletygarwch a Digwyddiadau Rhyngwladol:

 • Rheoli Lletygarwch Byd-eang Heddiw
 • Dylunio Digwyddiad a Rheoli Prosiectau

Modiwlau dewisol (10 credyd yr un):

 • Modiwl Ardystio 
 • Cynllunio Ariannol ar gyfer Busnes
 • Astudiaeth Maes Ewropeaidd
 • Bwydydd Cyfoes ar gyfer Lleoliadau Mawr 
 • Rheoli Digwyddiadau ac Argyfyngau Mawr 
 • Digwyddiadau Cymdeithasol a Chynllunio Partion
 • Cymdeithaseg y THE 

*Modiwl ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

DS: Mae modiwlau dewisol yn amodol ar alw ac argaeledd digonol

Blwyddyn Tri

Modiwlau gorfodol ar gyfer pob llwybr:

 • Rheoli Bwyd a Diod Rhyngwladol NEU Diwylliant, Pwer a Hunaniaeth (20 credyd)
 • Rheolaeth Strategol ar gyfer THE (20 credyd)
 • Traethawd Hir NEU Brosiect Menter (40 credyd) NEU Astudiaeth Annibynnol (20 credyd) 

Gyda modiwlau arbenigol ar gyfer llwybrau:

Ar gyfer Rheoli Lletygarwch Rhyngwladol:

 • Cyflogadwyedd a Datblygu Gyrfa (10 credyd)

Ar gyfer Rheoli Lletygarwch a Thwristiaeth Rhyngwladol:

 • Cyflogadwyedd a Datblygu Gyrfa (10 credyd)
 • Moeseg Twristiaeth (20 credyd)

Ar gyfer Rheoli Lletygarwch a Digwyddiadau Rhyngwladol:

 • Materion Cyfreithiol ar gyfer Digwyddiadau (10 credyd)
 • Cynadleddau, Arddangosfeydd a Digwyddiadau Corfforaethol NEU Digwyddiadau Chwaraeon Byd-eang NEU Gwyliau a Digwyddiadau Diwylliannol NEU Digwyddiadau Elusen a Chodi Arian (20 credyd)

Modiwlau opsiynol:

(10 credyd yr un oni nodir yn wahanol)

 • Brandio a Hysbysebu
 • Cynadleddau, Arddangosfeydd a Digwyddiadau Corfforaethol (20 credyd)
 • Cysylltiadau Cyhoeddus a Nawdd 
 • Profiad Defnyddiwr Digidol THE
 • Adnoddau Gweithwyr
 • Astudiaeth Maes Rhyngwladol 
 • Cyllid Corfforaethol
 • Astudiaethau Gwin 
 • Profiad Gwaith Diwydiannol (20 credyd)

*Mae modiwlau dewisol yn amodol ar alw ac argaeledd digonol 

Dysgu ac Addysgu

Defnyddir ystod o ddulliau addysgu yn Ysgol Reoli newydd Caerdydd. Mae'r ystafelloedd darlithio a seminarau yn gyfleusterau o'r radd flaenaf gydag offer TG rhagorol. Mae gan fyfyrwyr lletygarwch gyfleuster ymarferol sydd wedi'i gynllunio'n benodol i'w ddefnyddio. Mae'r ystafell letygarwch ar y safle a gall ddarparu ar gyfer ciniawau ffurfiol hyd at 100 person neu fwffe ar gyfer 250. Bydd pob myfyriwr yn cael cyfle i weithio mewn grwpiau i reoli digwyddiad lletygarwch sy'n agored i'r cyhoedd yn ystod blwyddyn gyntaf yr astudiaeth. Mae gan bob myfyriwr diwtor blwyddyn a thiwtor personol. Mae gan y tîm lletygarwch lawer iawn o brofiad yn y diwydiant lletygarwch a brwdfrydedd am letygarwch. 

Asesu 

Asesir rhai modiwlau trwy waith cwrs yn unig tra bydd eraill yn seiliedig ar arholiadau yn unig. Yn ymarferol, mae'r mwyafrif o fodiwlau yn gymysgedd o brofion ac aseiniadau, bydd rhai modiwlau galwedigaethol hefyd yn defnyddio asesiadau ymarferol sy'n seiliedig ar gymhwysedd. 

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd 

Cynlluniwyd y rhaglen hon i roi'r ystod o sgiliau a gwybodaeth i raddedigion sy'n ofynnol ar gyfer swyddi rheoli yn un o'r sectorau cyflogaeth mwyaf yn fyd-eang ac yn y DU.

Mae'r sgiliau y bydd y graddedigion wedi eu hennill yn eu galluogi i ddatblygu'n uwch reolwyr mewn cyfnod cymharol fyr mewn ystod eang o feysydd gan gynnwys swyddi mewn gwestai, bwytai, clybiau, bariau, rheoli manwerthu trwyddedig, rheoli cynadleddau a digwyddiadau, personél a marchnata o fewn lletygarwch; ynghyd ag adrannau lletygarwch yn y gwasanaethau arfog, contract, gwasanaeth iechyd ac arlwyo lles. 

Mae'r rhaglenni BA (Anrh) wedi'u hachredu gan y Sefydliad Lletygarwch. Mae graddedigion llwyddiannus yn gymwys i fod yn aelodau cyfreithlon o'r Sefydliad Lletygarwch. 

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Llwybr Sylfaen:

Dylai fod gan ymgeiswyr bum gradd TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg a Mathemateg* gradd C neu'n uwch / gradd 4 neu'n uwch (ar gyfer ymgeiswyr sydd â TGAU newydd eu diwygio yn Lloegr) ynghyd â 32 pwynt UCAS o 1 Safon Uwch o leiaf (neu gyfwerth).

Gradd:

Dylai fod gan ymgeiswyr bum gradd TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg a Mathemateg* gradd C neu'n uwch / gradd 4 neu'n uwch (ar gyfer ymgeiswyr sydd â TGAU newydd eu diwygio yn Lloegr) ynghyd â 112 pwyntiau o 2 Safon Uwch o leiaf (neu gyfwerth). 

Gall cynigion nodweddiadol gynnwys:

 • 96-112 pwynt UCAS o 2 Safon Uwch o leiaf i gynnwys graddau CC; Mae Bagloriaeth Cymru - Tystysgrif Her Sgiliau Uwch yn cael ei hystyried fel y trydydd pwnc
 • Diploma Estynedig Cenedlaethol RQF BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt DMM 
 • 96 -112 pwynt o o leiaf 2 ‘Advanced Highers’ yr Alban i gynnwys graddau DD
 • 96 - 112 pwynt o'r ‘Irish Leaving Certifiicate’ Lefel Uwch i gynnwys 3 radd H2. Dim ond gydag isafswm gradd H4 y caiff pynciau Lefel Uwch eu hystyried 
 • 96-112 pwynt o'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru sy'n sefyll y TGAU Mathemateg diwygiedig, byddwn yn derbyn naill ai TGAU Mathemateg neu Mathemateg - Rhifedd.

Rydym yn annog ceisiadau gan y rhai sydd â diddordeb cryf yn y sector lletygarwch. Bydd croeso i ymgeiswyr sy'n dangos profiad neu ymgysylltiad perthnasol â'r sector trwy eu datganiad personol.

Os ydych chi'n astudio cyfuniadau o'r uchod neu os nad yw'ch cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu edrychwch ar dudalen Chwilio am Gwrs UCAS am y gofynion mynediad. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o'r UE trwy glicio yma.  

 

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais am gymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan. 

Y Broses Ddethol:
Mae'r dewis fel arfer ar sail cwblhau cais UCAS.

Sut i Wneud Cais: 
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn ar-lein i UCAS:www.ucas.com.Am ragor o wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais ar www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply. 

Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig (RPL) a Throsglwyddo Credyd i flwyddyn 2 a 3

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio yn Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a / neu 3, gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais ar dudalen RPL. Cysylltwch â Derbyniadau gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych am RPL. 

Myfyrwyr aeddfed

Ymgeisydd aeddfed yw unrhyw un dros 21 oed nad aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a gellir cael mwy o gyngor a gwybodaeth yma. 

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Lisa Wright:  
E-bost:  lwright@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 6318 


Gellir dod o hyd i’r telerau ac amodau llawn sy’n ymwneud â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms