Hafan>Astudio>Bywyd Myfyrwyr

Bywyd Myfyrwyr ym Met Caerdydd

​​​​

Mae penderfynu ble i astudio yn golygu mwy na dewis y cwrs mwyaf priodol. Mae angen i chi hefyd ddewis ble rydych chi am fyw neu gael eich lleoli ar gyfer blynyddoedd nesaf eich bywyd.

Dyma ein dinas ni – prifddinas Cymru. Llawn diwylliant, antur a chwaraeon. Bywyd nos, siopa, bwyd rhyngwladol ffyniannus, mannau gwyrdd, dyfrffyrdd a mwy – pob un wedi’i lapio mewn gofod cryno a hawdd ei lywio.

P’un a ydych yn lleol i’r ddinas, neu’n ystyried astudio gyda ni o bell i ffwrdd, rydym yn hyderus mai Caerdydd yw’r lle y byddwch am ei alw’n gartref. Gyda phoblogaeth ffyniannus o fyfyrwyr, ​ystyrir Caerdydd fel un o’r dinasoedd myfyrwyr mwyaf fforddiadwy yn y​ ​DU*.

*Mynegai NatWest am Gostau Byw i Fyfyrwyr 2023

Darnau Gorau Fy Mywyd Myfyriwr ym Met Caerdydd — Hyd yn Hyn
Student, Aaron 
 
 

O ffordd o fyw’r ddinas a nosweithiau allan, i ddarganfod y lleoedd gwych i fwyta ar draws y ddinas (rhai gyda gostyngiadau i fyfyrwyr!) , gan ddod yn llysgennad myfyrwyr ac ymgysylltu â Gwobr Met Caerdydd Undeb y Myfyrwyr, mae Aaron yn blogio am fywyd fel myfyriwr yng Nghaerdydd ac ym Met Caerdydd.


“Fy nghyngor i unrhyw fyfyrwyr newydd fyddai neilltuo amser i fynd allan i grwydro’r ddinas. Gwnewch atgofion, darganfyddwch leoedd newydd, a gwnewch y gorau o’ch cyfnod fel myfyriwr!”

Darllenwch fwy yn Blog Bywyd Myfyrwyr Aaron

Dysgwch fwy am Fywyd Myfyrwyr ym ​Met Caerdydd
Blogiau Myfyrwyr |  Met​​Caerdydd | ​TikTok
​Undeb y Myfyrwyr
Natalia-Mia Roach Logo - Cardiff Met SU 
 
 

Rydyn ni yma i’ch cefnogi chi, y myfyrwyr. Rydym yma i’ch helpu i fwynhau gweithgareddau gan gynnwys chwaraeon, cymdeithasau, gweithdai, gwirfoddoli a mwy. Ein nod yw gwneud eich profiad fel myfyriwr mor bleserus a boddhaus â phosibl. Cewch wybod sut y gallwch gymryd rhan yn Undeb y Myfyrwyr drwy ddilyn y ddolen isod.


“Fy ngwaith i yw ceisio gwneud eich bywyd ym Met Caerdydd y gorau y gall fod. Rwy’n eich cynrychioli ar y lefel uchaf yn y brifysgol ac yn gweithio fel Myfyriwr Lywodraethwr yn cynrychioli barn y myfyrwyr.”

Natalia-Mia ​Roach
Llywydd Undeb y Myfyrwyr – Materion a Chymuned

Dilynwch yr UM ar y cyfryngau cymdeithasol
 Facebook |  Insta​gram |  Twitter
Llety a Bywyd mewn Neuaddau
Student sat on bed in halls 
 
 

Dod o hyd i le i fyw

P’un a ydych eisiau byw yn neuaddau Met Caerdydd, neu angen help i ddod o hyd i le i fyw, mae ein tîm llety ymroddedig yma i helpu. Gan gynnig cymuned Bywyd Llety* sydd wedi ennill gwobrau, nod y tîm yw gwneud byw yn y neuaddau yn un o brofiadau gorau eich bywyd prifysgol.

* Y Gymuned Fyfyrwyr Orau, Gwobrau Cenedlaethol Tai Myfyrwyr 2019

Gwneud cais am Neuaddau

Student, Josie 
 
 

3 awgrym ar gyfer byw yn neuaddau Cyncoed

Mae Josie, myfyrwraig y Dyniaethau, yn blogio’i hawgrymiadau da ar gyfer byw yn neuaddau Cyncoed, gan gynnwys cyngor ar beth i’w ddod, cwrdd â ffrindiau newydd a gwneud y gorau o bob cyfle.


“Mae’r cyfnod cyn symud i mewn i neuaddau prifysgol yn gyfnod cyffrous, ond gall fod ychydig yn nerfus os nad ydych erioed wedi byw oddi cartref o’r blaen. Y cyngor gorau yw cymryd rhan a gwneud y gorau o bob munud.”

Darllenwch awgrymiadau Cyncoed Josie

Mwy o Blogiau Bywyd mewn Neuaddau

Student, Ella 
 
 

Gwneud y mwyaf o neuaddau Plas Gwyn

Mae Ella, myfyrwraig Marchnata Ffasiwn, yn rhannu ei phrofiad o fyw yn neuaddau Plas Gwyn, gan gynnwys awgrymiadau ar gyfer cadw ar ben eich iechyd meddwl, haciau achub arian a syniadau ar beth i’w bacio.


“Roeddwn i mor nerfus ynglŷn â dod yr holl ffordd yma o Loegr ar fy mhen fy hun a byw gyda dieithriaid llwyr, ond o’r eiliad y gwnaethon ni i gyd gyfarfod, roedd mor naturiol. Pan ddaw i lawr iddo, mae pawb yn yr un cwch.”

Darllenwch awgrymiadau Plas Gwyn Ella

Mwy o Blogiau Bywyd mewn Neuaddau

Campysau a Chyfleusterau

Dewch i adnabod y campysau lle byddwch chi’n astudio. Wedi’u gwasgaru ar draws dau leoliad yn agos at ganol y ddinas, mae ein campysau’n cynnig popeth sydd ei angen arnoch i lwyddo yn eich astudiaethau, yn ogystal ag ystod eang o gyfleusterau cymdeithasol a chwaraeon. Gallwch fynd ar daith rithiol o amgylch cyfleusterau cwrs penodol drwy ein tudalennau cyrsiau unigol.

Cardiff Met, Llandaff Campus 
 
 

Campws Llandaf

Cartref Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, Ysgol Reoli Caerdydd, rhan o Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd ac Ysgol Technolegau Caerdydd.

Campws prysur sydd wedi elwa o fuddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd yn ddiweddar mewn mannau dysgu, addysgu a chymdeithasol; sy’n cynnig cyfleusterau chwaraeon rhagorol, siop ar y safle, a lleoedd bwyta. Mae’r campws tua 2 filltir o ganol Caerdydd, wedi’i amgylchynu gan barciau, caeau chwarae a phentref hanesyddol Llandaf. Mae campws llety Plas Gwyn yn agos.

Gweld ar y map

Cardiff Met, Cyncoed Campus 
 
 

Campws Cyncoed

Cartref Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd ac yn rhan o Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd.

Mae’r campws hwn yn cynnig cyfleusterau chwaraeon helaeth o’r radd flaenaf i wella perfformiad a datblygiad academaidd pob myfyriwr. Mae yna hefyd fannau addysgu penodol ar gyfer cyrsiau Addysg a’r Dyniaethau. Yn ogystal â llety ar y safle a chanolfan gampws bwrpasol, mae siop ar y safle, bariau coffi a lleoedd bwyta.

Gweld ar y map

Chwaraeon i Fyfyrwyr

Ym Met Caerdydd rydym yn cynnig mynediad i bob myfyriwr i gyfleusterau chwaraeon o’r radd flaenaf a chyfleoedd i gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau chwaraeon a hamdden.

Chwaraeon Perfformiad

Mae Met Caerdydd wedi sefydlu ei hun fel un o’r prifysgolion mwyaf blaenllaw ar gyfer chwaraeon yn y DU. Rydym yn cynnig amgylchedd perfformio unigryw, sy’n canolbwyntio ar sicrhau eich bod yn cyflawni eich dyheadau chwaraeon ac academaidd, gan osod y sylfeini ar gyfer eich dyfodol. Mae ysgoloriaethau ar gael i’r rhai sy’n bodloni meini prawf penodol.


Chwaraeon Campws

Mae’n agored i bob myfyriwr o bob rhan o’r Brifysgol i gymryd rhan mewn cynghreiriau a thwrnameintiau hamdden ar draws ystod eang o chwaraeon. Croesewir pob lefel o ffitrwydd a gallu.

Dilynwch ein timau myfyrwyr ar y cyfryngau cymdeithasol
 Insta​gram |  Twitter |  YouTube
#ArcherFamily
Met Active
Met Active gym 
 
 

Mae Met Active yn cynnig amrywiaeth o wahanol raglenni iechyd, ffitrwydd a hyfforddiant ar gyfer pob gallu. Mae ein haelodaeth wych yn rhoi mynediad i chi i’r cyfleusterau a’r rhaglenni rhagorol sydd ar gael yma ym Met Caerdydd. Y newyddion gorau yw bod aelodaeth i holl fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn rhad ac am ddim!

Met Active

Dod yn Llysgennad Myfyrwyr

Yn ogystal â’r cyfle i gynrychioli eich cwrs a’r corff myfyrwyr ehangach drwy Undeb y Myfyrwyr, gallwch hefyd wneud cais am waith rhan-amser drwy ddod yn Llysgennad Myfyrwyr!

Gwyliwch wrth i’n llysgenhadon presennol drafod pam y dylech ystyried ymgeisio am y rôl a’r manteision y byddwch yn eu hennill — yn bersonol ac yn broffesiynol.

Cymorth
Group of staff at desk

Rydyn ni yma i’ch cefnogi chi

Mae’r Gwasanaethau Myfyrwyr yn eich cefnogi yn ystod eich astudiaethau drwy eich helpu i gyrraedd eich potensial llawn. Boed yn staff arbenigol neu’n diwtor eich cwrs personol, rydym gyda chi ar bob cam o’ch taith.

Cymorth i Fyfyrwyr

Gweithredu ar Gostau Byw

Building on campus

Ffocws ar eich dyfodol

Gall ein tîm ymroddedig o weithwyr proffesiynol gyrfaoedd roi cymorth i chi ar amrywiaeth o bynciau sy’n gysylltiedig â gyrfaoedd. Bydd ein gwasanaeth MetHub yn eich galluogi i wneud apwyntiadau gyda’r tîm, ac yn darparu mynediad i ddigwyddiadau cyflogwyr, gweithdai a sesiynau sgiliau.

Cymorth Gyrfaoedd

Wonky Chair Design Studio

Datblygu eich syniad busnes

P’un a oes gennych ddiddordeb mewn dechrau busnes, gweithio ar eich liwt eich hun neu fod yn fos arnoch chi eich hun, gall y Ganolfan Entrepreneuriaeth helpu. Mae ein tîm ymroddedig ar gael i’ch tywys trwy’r camau y mae angen i chi eu cymryd.

Entrepreneuriaeth Myfyrwyr

Blogiau Myfyrwyr