Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol (Dwyieithog) - BSc (Anrh)

Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol (Dwyieithog) - Gradd BSc (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu eich dealltwriaeth academaidd ac ymarferol o chwaraeon drwy gyfrwng dwyieithog. Er y caiff rhan o’r cwrs ei gyflawni drwy gyfrwng y Saesneg, bydd y rhan fwyaf o’r cwrs ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg ac mae wedi’i gynllunio i foddhau’r galw cynyddol am raddedigion sydd â chymwyseddau a chymwysterau dwyieithog. 

O ran y cynnwys, mae’r cwrs yn rhoi’r cyfle i chi ddeall ac archwilio chwaraeon o amrywiaeth o safbwyntiau disgyblaethol. Er enghraifft, byddwch yn dysgu am:

1. Y broses hyfforddi (ymarferol a damcaniaethol)

2. Arwyddocâd diwylliannol-gymdeithasol a moesegol chwaraeon a gweithgaredd corfforol

3. Y materion sy’n gysylltiedig â darparu addysg gorfforol a chwaraeon ieuenctid o bersbectif addysgol

4. Maeth poblogaeth a chwaraeon

Er bod y cwrs yn cynnig ystod eang o bynciau ac agweddau disgyblaethol, eto i gyd bydd y cwricwlwm yn eich galluogi i ganolbwyntio ac i arbenigo wrth i chi symud drwy’r tair blynedd o astudio academaidd. Yn ogystal â’r fframwaith academaidd damcaniaethol ac ymarferol cynhwysfawr, cewch eich annog i adeiladu portffolio o gymwysterau hyfforddi UKCC, dysgu ar leoliad gwaith a phrofiadau yn ystod eich cyfnod yn y Brifysgol. Mae Met Caerdydd yn cynnig cyfleoedd ar-gampws y gallwch gymryd rhan ynddyn nhw ac mae cysylltiadau rhagorol gan y Met â Chwaraeon Caerdydd a’r ysgolion a’r awdurdodau lleol sydd o’n cwmpas. 

Mae myfyrwyr sy’n astudio y cwrs hwn yn gymwys am ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae nifer o ysgoloriaethau o £1000 a £500 y flwyddyn ar gael. Dilynwch y ddolen am fwy o wybodaeth:http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/astudio/cymorthariannol/​​

Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Un

Yn y flwyddyn gyntaf (Lefel 4), Ymgymerwch â chwe modiwl gorfodol, pump o'r rheini drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r modiwlau hyn y cynnig cyflwyniad cyffredinol i astudiaethau academaidd ym maes chwaraeon, gan ganolbwyntio ar hyfforddi, gwyddor chwaraeon, addysg gorfforol a chwaraeon ieuenctid, a materion cyfoes mewn chwaraeon ac addysg gorfforol. 

Mae modiwlau’r flwyddyn gyntaf yn cynnig cyfle i chi hefyd ymarfer a datblygu eich sgiliau academaidd. Fe'ch cyflwynir hefyd i’r proses ymchwilio ym maes chwaraeon ac ymgymerwch â dau fodiwl ymarferol o'ch dewis (cyfrwng Saesneg).

 • Ymchwil ac Ysgolheictod
 • Addysg Chwaraeon Cymhwysol
 • Dwyieithrwydd
 • Gweithgarwch Corfforol, Iechyd a Lles
 • Materion mewn Chwaraeon, Cymdeithas ac Addysg
 • Addysg Gorfforol, Hyfforddi Chwaraeon ac Addysgeg

 

Blwyddyn Dau

Yn yr ail flwyddyn (Lefel 5), datblygwch yn bellach eich gwybodaeth a dealltwriaeth o ran ein tair elfen allweddol, sef, hyfforddi/addysgu, gwyddor chwaraeon a materion moesegol. Bydd gofyn i chi astudio o leiaf pum modiwl drwy gyfrwng y Gymraeg. Ymgymerwch â dau fodiwl ymarferol o'ch dewis (cyfrwng Saesneg). 

 • Dylunio a Phractis Ymchwil
 • Addysg Chwaraeon Cymhwysol
 • Lleoliad Proffesiynol
 • Addysg Gorfforol, Iechyd a Lles
 • Moeseg Chwaraeon
 • Maeth 


Blwyddyn Tri

Yn y drydedd flwyddyn (Lefel 6), cwblhewch brosiect terfynol drwy gyfrwng y Gymraeg sy'n rhoi sylw i bwnc ymchwil mewn maes o'ch dewis. Bydd cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau ymchwilio, cyfathrebu a datrys problemau.

 • Prosiect Terfynol
 • Astudiaeth Annibynnol mewn Gweithgarwch Corfforol a Chwaraeon
 • Addysg Gorfforol, Iechyd a Lles Uwch
 • Maeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Dysgu ac Addysgu

Mae dulliau dysgu, addysgu ac asesu effeithiol yn tanategu’r nodau addysgol a chanlyniadau dysgu ein rhaglenni a’n modiwlau. Gall dulliau dysgu ac addysu gynnwys darlithoedd, seminarau, gweithdai, tiwtorialau a sesiynau ymarferol. Mae ein Rhith-Amgylchedd Dysgu (Moodle) yn agwedd annatod o’r pecyn dysgu sydd yn cefnogi anghenion ein myfyrwyr.

Mae prif ddarlithoedd yn cyflwyno pynciau a chysyniadau allweddol, tra bod seminarau, tiwtorialau, gweithdai a sesiynau ymarferol yn ffocysu ar y cymhwysiad o gysyniadau allweddol gyda’r nod o wella profiadau ac ymrwymiad myfyrwyr. Cwrddwch â thiwtoriaid ar sail un-i-un. Fel Ysgol, gweithiwn yn galed darparu cyfleoedd dysgu a ganolbwyntir ar y myfyriwr sydd yn darparu amgylchedd dysgu hyblyg o safon.

Mae dulliau dysgu ac addysgu yn pwysleisio ac yn hwyluso’r datblygiad o’ch ymresymu beirniadol tra’n annog y cyfaniad o bractis a theori. Trwy gydol eich rhaglen, byddwch yn profi dysgu o dan arweiniad tiwtor a dulliau dysgu hunangyfeiriedig. Rydym yn annog i chi ddatblygu agwedd cadarnhaol tuag at ddysgu gydol oes.

Mae sgiliau ‘EDGE’ Met Caerdydd (Ethical, Digital, Global and Entrepreneurial) yn rhan allweddol o’n dulliau addysgu a dysgu. Byddwch yn gymwys iawn dangos priodoleddau graddedig a ddisgwylir yn y byd gwaith Cystadleuol. Ein bwriad yw eich helpu datblygu’n broffesiynolwyr adfyfyriol ac ysgolheigion beirniadol.

Yn eich rhaglen chwaraeon ym Met Caerdydd, cewch brofiad dysgu o gynefino i raddio sydd yn gydlynol ac yn datblygu’ch hunaniaeth o fewn eich rhaglen astudio.

Nodweddion penodol o’r profiad dysgu ar Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol (AChAG) yn cynnwys:

 • Ymchwilwyr dawnus a hyfforddwyr o safon elitaidd sydd yn rhan annatod o’r amgylchedd dysgu unigryw hwn
 • Cyfle i ennill cymwysterau hyfforddi Lefel 1 a 2
 • Cyfleusterau rhagorol sydd yn optimeiddio profiadau myfyrwyr
 • Cyfle i wella’ch Cymraeg trwy astudio ar gyfer Tystysgrif Sgiliau Iaith.

 

Asesiadau

Mae’r rhaglen hon yn defnyddio amrywiaeth o strategaethau asesu i roi ein myfyrwyr y profiad dysgu gorau.

Trwy asesu y gallwn dystio eich bod wedi cyflawni amcanion dysgu’r modiwlau yn ôl FHEQ a CQFW. Mae asesiadau yn cefnogi eich profiad dysgu gan ddarparu cyfleon i chi gael adborth ffurfiannol a chrynodol sydd yn profi’ch gwybodaeth, gallu, sgiliau a dealltwriaeth feirniadol. Asesir y modiwlau israddedig trwy gyfuniad o:

 • Gwaith cwrs ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau poster
 • Cyflwyniadau llafar
 • Portffolios
 • Arholiadau na/a welir
 • Sgiliau ymarferol
 • Gweithgareddau eraill sydd yn asesu, datblygu, gwella sgiliau academaidd a chyflogadwyedd.

Disgwylir i chi gwblhau prosiect terfynol fel rhan o’ch blwyddyn olaf ar y radd er anrhydedd. Gall prosiectau terfynol fod yn ymchwil, arloesedd, ymgynghoriaeth neu brosiect cymunedol.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae ‘EDGE’ Met Caerdydd yn eich paratoi am llwyddo yn y byd modern. Trwy gydol eich gradd, cewch ystod o gyfleon i ddatblygu’ch galluoedd ‘Ethical, Digital, Global & Entrepreneurial’ trwy dysgu seiliedig ar broblemau, astudiaethau achos y byd go iawn, profiad gwaith ar gampws a lleoliadau gwaith oddi ar gampws. Sicrhawn y cewch ystod o gyfleon i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy fel cyfathrebu, cydweithio ac arwain.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf y cewch gyfle i ennill cymwysterau technegol mewn ystod o feysydd rhaglen-benodol, gan gynnwys hyfforddi chwaraeon, ymarfer corff ac iechyd a diogelwch. Sicrha’r cyfleon hyn fod y cymwysterau perthnasol gennych er mwyn ymgeisio am lawer o gyfleon lleoliad gwaith ar gael ar/oddi ar gampws. Helpwn fyfyrwyr i chwilio am gyfleon i astudio/gweithio dramor. Gall lleoliadau gwaith roi i chi ‘EDGE’ pwysig o ran cael swydd wedi graddio. Mae graddedigion AChAG wedi ennill cyflogaeth yn y meysydd canlynol: cyfryngau, addysg, chwaraeon a llywodraeth leol. Mae llawer o’n graddedigion yn parhau’n y Brifysgol ar gwrsiau ôl-raddedig (TAR, Meistr a Doethuriaeth). . ​​​​

Gofynion Mynediad a Sut i Ymgeisio

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 112-120
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau BB. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM
 • Lefel T: Teilyngdod.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: 15 credyd gyda Rhagoriaeth a 30 credyd gyda Theilyngdod. Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 1 x H6. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 3 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau CC. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Rhaglen Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau:
Ff: 029 2041 6044
E-bost: askadmissions@cardiffmet.ac.uk

Cysylltwch â Gweinyddwr yr Ysgol i holi am unrhyw gwrs penodol:

Ebost: CCProgadmin@cardiffmet.ac.uk

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Côd UCAS: UT9H

Lleoliad Astudio:
Campws Cyncoed 

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y cwrs:
Tair blynedd amser llawn neu bedair blynedd amser llawn gan gynnwys blwyddyn Sylfaen.

Ar gael yn rhan-amser hefyd a gall fod hyd at wyth mlynedd. Mae'r myfyrwyr rhan-amser yn ymuno â'r myfyrwyr amser llawn ar gyfer pob modiwl. Felly mae'r rhan fwyaf o'r modiwlau wedi'u cwblhau rhwng 9.00am a 6.00pm yn ystod yr wythnos.

DEWCH I GWRDD Â’R TÎM
Dewch i Gwrdd â'r Tîm: Neil Hennessey

Dewch i gwrdd â Neil Hennessy, Uwch Ddarlithydd mewn Chwaraeon ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Dewch i Gwrdd â'r Tîm: Catrin Rowlands

Dewch i gwrdd â Catrin Rowlands, Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

PROFIAD MYFYRWYR A GRADDEDIGION
Blog
Fy mhrofiad ar y cwrs Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol

Dewch i ddarllen mwy am brofiadau Sara o astudio'r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg Darllen Mwy.

Blog
Manteision astudio'r cwrs Chwaraeon drwy gyfrwng y Gymraeg

Dewch i ddarllen mwy am brofiadau Dione o astudio'r cwrs drwy'r Gymraeg.
Darllen mwy

Blog
Ein taith anhygoel i Batagonia

Dewch i ddarllen mwy am brofiadau Sara, Gwion, Dafydd a Guto i Batagonia.
Darllen mwy.