Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon – Gradd BSc (Anrh)

Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon – Gradd BSc (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

​Mae'r radd Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon BSc (Anrh) ym Met Caerdydd yn rhaglen wyddor chwaraeon gymhwysol sy'n canolbwyntio ar ddeall, gwella a dadansoddi perfformiad mewn chwaraeon. Mae'r cwricwlwm yn datblygu'n raddol eich gwybodaeth am ddadansoddiad tactegol, gan fesur effeithiolrwydd technegol, a dadansoddiad techneg benodol o fewn perfformiad chwaraeon gwirioneddol gan ddefnyddio ystod o dechnegau a thechnoleg fodern. Yn ogystal, cewch eich cyflwyno i ddadansoddiad ymddygiadol o hyfforddwyr ac athletwyr, a chymhwysiad o'r technegau olrhain athletwyr.

Mae'r modiwlau craidd yn y radd Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon yn cael eu hategu a'u hatodi gan fodiwlau o feysydd perthnasol hyfforddi, addysgeg a gwyddoniaeth chwaraeon ac ymarfer corff. Mae'r elfennau hyn yn rhoi blas unigryw i'r cwrs sy'n eich galluogi i ddeall yr egwyddorion damcaniaethol a'r sgiliau proses gymhwysol sy'n sail i ddadansoddi perfformiad.

Byddwch yn cael llawer o gyfleoedd i ddatblygu eich gwybodaeth ymarferol a chyd-destunol mewn hyfforddiant, hyfforddi a pherfformio a fydd yn caniatáu ichi werthuso ac addasu eich ymarfer proffesiynol eich hun fel dadansoddwr ac ymarfer perfformwyr a hyfforddwyr mewn ystod o gampau. Bydd hefyd yn eich galluogi i ddatblygu'r set sgiliau galwedigaethol penodol sy'n angenrheidiol i gychwyn ar yrfa mewn dadansoddi perfformiad.​

Blwyddyn Sylfaen

Gellir astudio’r radd hon fel gradd amser llawn tair blynedd neu radd pedair blynedd sy’n cynnwys blwyddyn o astudio sylfaenol. Bwriad ein blwyddyn sylfaen yw eich paratoi ar gyfer eich blynyddoedd dilynol o astudio, gan gynnig cyfle i chi gryfhau eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder​.

​Bydd y flwyddyn sylfaen yn berthnasol i​:

 1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cael y nifer gofynnol o bwyntiau Safon Uwch (neu gyfwerth) i ddechrau ar flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.
 2. Myfyrwyr hŷn sydd wedi bod allan o’r system addysg ffurfiol ers peth amser.


Darganfyddwch fwy am y flwyddyn sylfaen​​.

Nodwch: Bydd angen i chi wneud cais gan ddefnyddio cod UCAS penodol os ydych yn dymuno ymgymryd â’r 4 blynedd gan gynnwys sylfaen. Cyfeiriwch at Wybodaeth Gwrs Allweddol ar waelod y dudalen hon​.

​​Cynnwys y Cwrs

Yn y flwyddyn gyntaf o astudio byddwch yn ymgymryd â chwe modiwl gorfodol. Trwy gydol y modiwlau hyn byddwch yn archwilio cysyniadau allweddol ym maes dadansoddi perfformiad chwaraeon, cyn symud ymlaen i ddefnyddio a chymhwyso technolegau dadansoddi masnachol. Byddwch hefyd yn ymgymryd â modiwlau i hwyluso'ch pontio i astudio ar lefel prifysgol, ymchwilio i ddamcaniaethau Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff, yn ogystal â chael cyfleoedd i ennill cymwysterau hyfforddi galwedigaethol cydnabyddedig sy'n berthnasol i'r diwydiant proffesiynol.

Lefel 4 (blwyddyn un)

 • Ymchwil ac Ysgolheictod*
 • Addysgeg Chwaraeon Cymhwysol
 • Dadansoddi Perfformiad mewn Chwaraeon
 • Technolegau Dadansoddi Perfformiad
 • Dysg Athletwyr mewn Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon
 • Hanfodion Chwaraeon a Champau Ymarfer

Opsiynol

 • Dwyieithrwyd*​

Mae'r ail flwyddyn yn adeiladu ar y flwyddyn gyntaf gyda modiwlau dadansoddi perfformiad chwaraeon yn eich helpu i archwilio damcaniaethau dadansoddol ac adborth ymhellach wrth ddadansoddi, hyfforddi a dysg athletwyr, tra hefyd yn caffael mwy o ffocws ar gymhwyso'r wybodaeth hon mewn lleoliad cymhwysol. Mewn maes sy'n cael ei yrru'n alwedigaethol, byddwch chi'n cael cyfleoedd i ddatblygu'ch hunaniaeth broffesiynol gynnar ym maes dadansoddi perfformiad chwaraeon trwy ddysgu cysylltiedig â gwaith (e.e. darlithoedd arbenigol / gwestai) a dysgu yn y gwaith (e.e. lleoliadau). Mae maes allweddol, dysgu yn y gwaith, wedi'i gynllunio i'ch galluogi i gymhwyso'ch gwybodaeth o'r rhaglen mewn lleoliadau byd go iawn ac i ennill profiad o werth i'w ddefnyddio fel sylfaen ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol.


Lefel 5 (blwyddyn dau)

 • Dylunio ac Phratics Ymchwil*
 • Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon a Rôl y Dadansoddwrt
 • Dadansoddi Techneg a Chaffael Sgiliau
 • Dadansoddi a Delweddu Data mewn Chwaraeon
 • Lleoliad Proffesiynol*

Opsiynau:

 • Addysgeg Chwaraeon Cymhwysol
 • Dulliau Amlddisgyblaethol o Chwaraeon ac Iechyd
 • Menter mewn Chwaraeon ac Iechyd

Mae blwyddyn olaf yr astudiaeth yn rhoi cyfle i chi archwilio meysydd cyfoes sy'n gysylltiedig â maes dadansoddi perfformiad chwaraeon. Byddwch yn archwilio ac yn cymhwyso sgiliau datrys problemau yn gritigol i feysydd damcaniaethol cysylltiedig yn ogystal â chyflawni tasgau dadansoddi cymhwysol sy'n gysylltiedig â rôl dadansoddwr perfformiad mewn campau perfformiad uchel. Mae'r flwyddyn olaf yn canolbwyntio ar eich datblygu chi fel dysgwr annibynnol sy'n cael ei yrru a all fod â rheolaeth o'ch dysgu a sicrhau bod hyn yn cyd-fynd â'ch cam cyntaf i gyflogaeth fel un â gradd neu i barhau i astudio ymhellach.


Lefel 6 (blwyddyn tri)

 • Prosiect Terfynol*
 • Dadansoddi Perfformiad Cyfoes
 • Rheoli Chwaraeon Perfformiad Uchel

Opsiynau:

 • Lleoliad yn y Diwydiant*
 • Dadansoddeg Data Chwaraeon
 • Problemau Hyfforddi Cymhwysol a Dadansoddi Perfformiad
 • Darlledu a Dadansoddi Chwaraeon

*modiwlau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg

Dysgu ac Addysgu

Mae dulliau dysgu, addysgu ac asesu effeithiol yn sail i nodau addysgol a chanlyniadau dysgu pob un o'n rhaglenni a'n modiwlau. Gall dulliau dysgu ac addysgu gynnwys darlithoedd, seminarau, gweithdai, sesiynau tiwtorial a sesiynau ymarferol. Mae ein Hamgylchedd Dysgu Rhithwir hefyd yn agwedd annatod o'r pecyn dysgu sy'n cefnogi anghenion ein myfyrwyr.

Mae darlithoedd arweiniol yn cyflwyno pynciau a chysyniadau allweddol, tra bod seminarau, tiwtorialau, gweithdai a sesiynau ymarferol yn canolbwyntio ar gymhwyso cysyniadau allweddol gyda'r nod o wella profiad ac ymgysylltiad myfyrwyr. Byddwch hefyd yn cwrdd â thiwtoriaid ar sail un i un. Fel ysgol, rydyn ni'n gweithio'n galed i ddarparu cyfleoedd dysgu myfyriwr-ganolog sy'n darparu amgylchedd dysgu hyblyg o ansawdd uchel.

Mae dulliau dysgu ac addysgu yn pwysleisio ac yn hwyluso datblygiad eich rhesymu critigol, ac yn cymell integreiddio ymarfer a theori. Trwy gydol eich rhaglen, byddwch yn profi dysgu dan arweiniad tiwtor a dulliau dysgu hunan-gyfeiriedig, gan gynyddu annibyniaeth a myfyrio a'ch annog i ddatblygu agwedd gadarnhaol tuag at ddysgu gydol oes.

Mae nodweddion penodol profiad dysgu ar y cwrs Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon yn cynnwys:

 • Ymchwilwyr ac ymarferwyr o fri rhyngwladol sy'n rhan annatod o'r pecyn dysgu a gynigir i'n myfyrwyr.
 • Cyfleusterau penodol Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon o safon byd-eang i wella profiad dysgu'r myfyrwyr.
 • Caiff ei gydnabod yn eang fel un o'r rhaglenni Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon mwyaf blaenllaw yn y DU, gyda model dysgu unigryw ar y campws wedi'i gefnogi gan staff arbenigol.

Asesu

Mae'r strategaethau asesu ar gyfer pob modiwl yn amrywio i sicrhau bod y dull mwyaf priodol yn cael ei weithredu ar gyfer eich maes astudio. Mae dulliau asesu wedi'u cynllunio i wella'ch profiad dysgu ac i gydnabod eich bod wedi cyflawni'r canlyniadau dysgu sy'n gysylltiedig â phob modiwl. Mae asesu hefyd yn sicrhau eich bod wedi cyflawni'r safon sy'n ofynnol i symud ymlaen i'r cam nesaf neu i fod yn gymwys ar gyfer dyfarniad (fel y'i mynegir gan y FHEQ a'r CQFW). Mae asesiadau'n cefnogi'ch profiad dysgu trwy ddarparu cyfleoedd i chi gymryd rhan mewn asesiadau ffurfiannol a chrynodol i brofi'ch gwybodaeth, eich gallu, eich sgil a'ch dealltwriaeth gritigol. Asesir y modiwlau israddedig gan gyfuniad o fathau o asesu. Er enghraifft:

 • gwaith cwrs ysgrifenedig
 • cyflwyniadau poster
 • cyflwyniadau llafar
 • portffolios
 • arholiadau gyda llyfrau a rhai heb lyfrau
 • sgiliau ymarferol
 • gweithgareddau eraill a gynlluniwyd i asesu, datblygu a gwella sgiliau academaidd a chyflogadwyedd.

Disgwylir i chi gwblhau prosiect terfynol fel rhan o'r asesiad o'ch gradd anrhydedd. Mae prosiectau terfynol yn ddarnau pwysig o waith a allai fod yn brosiect ymchwil, arloesi, ymgynghori neu gymunedol.

Cyfloagadwyedd a Gyrfaoedd

Mae 'egwyddorion EDGE' Met Caerdydd yn eich cefnogi i ffynnu yn y byd modern. Trwy gydol eich gradd byddwch yn profi ystod o gyfleoedd i ddatblygu eich cymwyseddau moesegol, digidol, byd-eang ac entrepreneuraidd trwy ddysgu yn seiliedig ar broblemau, astudiaethau achos diwydiant y byd go iawn, profiadau gwaith integredig ar y campws a chyfleoedd ar gyfer lleoliadau dysgu seiliedig ar waith oddi ar y campws. Byddwn yn sicrhau eich bod yn cael ystod o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy fel cyfathrebu, gwaith tîm ac arweinyddiaeth.

Yn ystod eich blwyddyn astudio gyntaf byddwch yn cael cyfle i ymgymryd â chymwysterau technegol mewn ystod o feysydd sy'n berthnasol i'r diwydiant gan gynnwys hyfforddi chwaraeon, hyfforddiant ymarfer corff a maes iechyd a diogelwch. Bydd y cyfleoedd hyn yn sicrhau bod gennych y cymwysterau a'r profiad priodol i wneud cais am un o'r nifer o gyfleoedd lleoliad gwaith a gynigir ar ac oddi ar y campws. Byddwn hefyd yn eich cefnogi i chwilio am gyfleoedd i weithio neu astudio dramor. Gall lleoliadau gwaith roi egwyddorion EDGE critigol i chi wrth gael swydd broffesiynol ar ôl graddio. Mae myfyrwyr sydd wedi graddio o'r cwrs BSc Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon wedi mynd ymlaen i weithio mewn gyrfaoedd yn y Diwydiant Chwaraeon a thu hwnt.

Mae'r diwylliant o ddydd i ddydd o ddarparu dadansoddiad perfformiad, ynghyd â phrofiadau galwedigaethol perthnasol, yn creu amgylchedd sy'n ategu dysgu a datblygiad proffesiynol. Gwelir hyn trwy recriwtio graddedigion yn llwyddiannus gan glybiau mawr a thimau Rhyngwladol mewn amrediad o gampau. Mae graddedigion diweddar o'r cwrs BSc Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon bellach yn gweithio i Sefydliad Chwaraeon Lloegr, Chwaraeon Cymru, Undeb Rygbi Cymru, Clwb Rygbi'r Scarlets, Undeb Rygbi'r Alban, Clwb Rygbi Caerfaddon, Clwb Pêl-droed Southampton, Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe, Clwb Pêl-droed Dinas Bryste ac ymhellach i ffwrdd, mewn mannau fel Sefydliad Chwaraeon De Cymru Newydd yn Awstralia. Mae myfyrwyr eraill wedi aros i astudio ymhellach ar lefel meistr a doethuriaeth.

Gofynion Mynediad  Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

​​Mae’r gofynion canlynol yn seiliedig ar gynigion nodweddiadol sy’n berthnasol i ddechrau ar flwyddyn 1 y radd.

Os nad ydych yn bodloni’r gofynion mynediad hyn, rydym hefyd yn cynnig Flwyddyn Sylfaen​ sy’n caniatáu symud ymlaen i Flwyddyn 1 ar ôl cwblhau’n llwyddiannus.

 • Pwyntiau tariff: 120-128
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau BB. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DDM
 • Lefel T: Teilyngdod – Rhagoriaeth.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: 15 credyd gyda Rhagoriaeth a 30 credyd gyda Theilyngdod. Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 1 x H6. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 3 x H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau CC. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu drwy e-bost askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau penodol am y cwrs, cysylltwch â'r Tîm Cymorth Rhaglen:
E-bost: CSSHSLTSE@cardiffmet.ac.uk

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

​​​​​Codau UCAS:
C690 - Gradd 3 blynedd
C69F - Gradd 4 blynedd (yn cynnwys flwyddyn sylfaen)​

Lleoliad yr Astudio:
Campws Cyncoed

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd llawn amser neu bedair blynedd llawn amser gan gynnwys blwyddyn Sylfaen.

Ar gael yn rhan-amser hefyd a gall fod hyd at wyth mlynedd. Mae'r myfyrwyr rhan-amser yn ymuno â'r myfyrwyr amser llawn ar gyfer pob modiwl. Felly mae'r rhan fwyaf o'r modiwlau yn digwydd rhwng 9.00yb a 6.00yp yn ystod yr wythnos.

Ffioedd rhan amser:
Codir taliadau fesul modiwl sengl oni nodir yn benodol: israddedig = 10 credyd. Cysylltwch ag arweinydd y rhaglen i gael mwy o wybodaeth am fodiwlau i'w hastudio'n rhan-amser a sut y bydd hyn yn effeithio ar ffioedd.

TROSOLWG CWRS | UCHAFBWYNTIAU'R GRADD
Uchafbwyntiau'r Gradd

Yn y fideo cyflwyniad byr hwn, mae Cyfarwyddwr y Rhaglen Adam Cullinane yn dweud mwy wrthym am y radd Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon.

DEWCH I GWRDD Â’R TÎM
Dewch i Gwrdd â’r Tîm: Gemma Davies

Dewch i gwrdd â Gemma Davies, Tiwtor Lefel 4 a Darlithydd ar y radd BSc Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon ym Met Caerdydd, sy'n rhannu ei hangerdd am y pwnc.

PROFIAD MYFYRWYR A GRADDEDIGION
Blog

“Mae astudio Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon ym Met Caerdydd wedi fy ngalluogi i ddilyn fy angerdd mewn chwaraeon a dadansoddi ac i allu gweithio mewn amgylchedd perfformiad uchel gan gymysgu â mabolgampwyr proffesiynol y dyfodol. Mae dyfnder gwybodaeth a phrofiad y darlithwyr yn wahanol i unrhyw gwrs dadansoddi arall o gwmpas. Mae’r amrywiaeth o fodiwlau a chyfleoedd ar y cwrs yn galluogi myfyrwyr i feithrin sgiliau newydd sy’n ein cyfoethogi fel dadansoddwyr sy’n edrych i’r dyfodol a’r gyrfaoedd o fewn y sector chwaraeon elitaidd.”

Tom Whittenbury
BSc (Anrh) Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon

EIN CYFLEUSTERAU
Cyfleusterau Chwaraeon

Mae'r Brifysgol yn parhau i fuddsoddi yn ei chyfleusterau chwaraeon o safon fyd-eang ar gampws Cyncoed i wella perfformiad a datblygiad academaidd ein holl fyfyrwyr.