Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Bancio a Chyllid - Gradd BSc (Anrhydedd)

Bancio a Chyllid - Gradd BSc (Anrhydedd)

Mae'r radd BSc Bancio a Chyllid ym Met Caerdydd yn ymdrin â chysyniadau allweddol bancio a chyllid ac yn rhoi dealltwriaeth i fyfyrwyr o bwysigrwydd y maes hwn mewn cyd-destun ymarferol a damcaniaethol.

Bydd y cwrs yn rhoi’r adnoddau a’r medrau dadansoddol sydd eu hangen ar fyfyrwyr i adnabod a datrys problemau cymhleth mewn ffordd ddeinamig a strategol. Yn ogystal, bydd y rhaglen yn darparu sgiliau hynod drosglwyddadwy i fyfyrwyr, ynghyd â gwybodaeth drylwyr am amrywiaeth eang o feddalwedd ariannol.

Mae bancio a chyllid yn hollbwysig i economi’r byd gan ei fod yn sicrhau y gall cwmnïau newydd a rhai sy’n bodoli’n barod godi’r arian sydd ei angen i roi cynnig ar syniadau buddsoddi proffidiol. Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol os nad oes gennych chi unrhyw brofiad blaenorol o fancio a chyllid ond eich bod eisiau dysgu mwy am y diwydiant.

Yn y flwyddyn gyntaf, byddwch yn dysgu sut mae sefydliadau ariannol yn rhan o economi’r byd ac yn dysgu am y dulliau a’r technegau meintiol sydd eu hangen ar gyfer gyrfa yn y diwydiant hwn. Byddwch yn gallu dewis iaith hefyd, naill ai Tsieinëeg Mandarin, Sbaeneg neu Ffrangeg, fel rhan o'ch rhaglen. Gellir parhau â'r iaith ddewisol drwy gydol eich gradd tair blynedd a byddai'n gwella eich sgiliau cyflogadwyedd ymhellach.

Yn yr ail flwyddyn, byddwch yn ehangu eich gwybodaeth trwy astudio effaith gwahanol fathau o risg ar gwmnïau a gwledydd. Bydd y flwyddyn olaf yn gwella eich dealltwriaeth o bwysigrwydd sicrhau bod y wybodaeth ddiweddaraf gennych am faterion cyfoes yn y cyd-destun busnes ehangach trwy gynnal ymchwil annibynnol.

Bydd y dulliau addysgu’n cynnwys darlithoedd, gweithdai a seminarau, a fydd yn cynnwys gwybodaeth academaidd a phrofiad ymarferol. Bydd y profiad ymarferol yn cynnwys defnyddio meddalwedd ariannol, er mwyn i chi ddysgu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch ar gyfer y gweithle ar ôl graddio.

Mae’r wybodaeth ar y cwrs sydd ar y tudalen hwn yn berthnasol i fynediad ym Medi 2022.

Cynnwys y Cwrs

​Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Mae’r rhaglen yn cynnwys blwyddyn sylfaen ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau ymrestru ar y radd anrhydedd tair blynedd ac sy’n perthyn i un o’r categorïau canlynol:

​​1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cael y nifer gofynnol o bwyntiau Safon Uwch (neu gyfwerth) i ddechrau ar flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.

2. Myfyrwyr hŷn sydd wedi bod allan o’r system addysg ffurfiol ers peth amser.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am y flwyddyn sylfaen drwy glicio yma.


Gradd:


Mae'r radd hon mewn Bancio a Chyllid yn cynnwys nifer o fodiwlau craidd, gydag amrywiaeth o opsiynau, sy'n gyfanswm o 360 o gredydau ar draws pob blwyddyn i ddatblygu eich diddordebau a'ch arbenigedd penodol:


Blwyddyn 1

Bydd myfyrwyr yn astudio 100 credyd o fodiwlau gorfodol a byddant yn gallu dewis 20 credyd o fodiwlau dewisol.

Modiwlau gorfodol:

 • Dulliau Meintiol I (20 credyd)
 • Gwasanaethau Ariannol Byd-eang (20 credyd)
 • Yr Economi: Microeconomeg (20 credyd)
 • Yr Economi: Macroeconomeg (20 credyd)
 • Cyfrifeg Ariannol (20 credyd)

Modiwlau dewisol:

 • Ffrangeg / Sbaeneg / Tsieinëeg Mandarin/ Cyfathrebu mewn Cyd-destunau Proffesiynol 1 (20 credyd)
 • Y Gyfraith a Byd Busnes (20 credyd)

Blwyddyn 2

Bydd myfyrwyr yn astudio 100 credyd o fodiwlau gorfodol a byddant yn gallu dewis 20 credyd o'r casgliad o fodiwlau dewisol sydd ar gael.

Modiwlau gorfodol:

 • Dulliau Meintiol II (20 credyd)
 • Arian, Bancio a Risg (20 credyd)
 • Marchnadoedd ac Egwyddorion Buddsoddi (20 credyd)
 • Profiad Gwaith NEU Brosiect Gwirfoddoli (20 credyd)

Modiwlau dewisol:

 • Cyfraith Gorfforaethol a Busnes (20 credyd)
 • Adroddiadau Ariannol (20 credyd)
 • Macroeconomeg Canolradd (20 credyd)
 • Microeconomeg Canolradd (20 credyd)
 • Gemau a Rheoli Gwybodaeth (20 credyd)
 • Ffrangeg / Sbaeneg / Tsieinëeg Mandarin mewn Cyd-destunau Proffesiynol 2 (20 credyd)

Blwyddyn 3

Bydd myfyrwyr yn astudio 60 credyd o fodiwlau gorfodol a byddant yn gallu dewis 60 credyd o'r casgliad o fodiwlau dewisol sydd ar gael.

Modiwlau gorfodol:

 • Rheoleiddio Bancio Rhyngwladol (20 credyd)
 • Rheoli Buddsoddi (20 credyd)
 • Marchnadoedd Cyfalaf a Deilliadau (20 credyd)

Modiwlau dewisol:

Traethawd hir (40 credyd)

Econometreg (20 credyd)

Strwythurau a Rheoliadau Busnes (20 credyd)

Cyllid Ymddygiadol (20 credyd)

Adroddiadau Ariannol Uwch (20 credyd)

Rheolaeth Ariannol i Reolwyr (20 credyd)

Adnoddau Economaidd ar gyfer Llywodraeth (20 credyd)

Microeconomeg Gymhwysol (20 credyd)

Macroeconomeg: Theori a Chymhwyso (20 credyd)

Macroeconomeg: Theori a Chymhwyso (20 credyd)

Dadansoddeg a Deallusrwydd Busnes (20 credyd)

Ffrangeg / Sbaeneg / Tsieinëeg Mandarin / Cyfathrebu mewn Cyd-destunau Proffesiynol (20 credyd)

Profiad Gwaith Diwydiannol (20 credyd)

Arian a Chredyd (20 credyd)

*Sylwch fod modiwlau dewisol yn cael eu cyflwyno yn amodol ar alw ac argaeledd

Dysgu ac Addysgu

Anogir dull dysgu ac addysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr drwy ddefnyddio strategaethau addysgu penodol, astudiaethau achos, prosiectau, tiwtorialau, ymarferion ymarferol, wedi'u hategu gan y defnydd o ddeunyddiau cymorth priodol, darlithoedd gan arbenigwyr busnes, fideos a meddalwedd gyfrifiadurol. Mae ymgysylltu'n weithredol â'r deunydd pwnc yn gwella dysgu ac mae llawer o'r strategaethau dysgu a ddefnyddir yn ceisio hyrwyddo hyn.

Darlithoedd
Mae darlithoedd yn rhan bwysig o'r strategaeth addysgu ar gyfer y rhaglen. Mae darlithoedd yn ffordd effeithiol o gyflwyno deunydd craidd a sefydlu fframwaith ar gyfer modiwl y gellir gosod deunydd arall yn ei erbyn.

Seminarau
Mewn seminarau mae myfyriwr neu fyfyrwyr yn cyflwyno gwaith y maent wedi'i baratoi o flaen llaw i gyfoedion a darlithydd. Defnyddir y strategaeth hon i ymestyn cysyniadau damcaniaethol neu ymarferol penodol yn ogystal â chyflwyno ymarferion datrys problemau. Defnyddir seminarau yn y rhan fwyaf o fodiwlau ac maent yn rhoi profiad gwerthfawr i fyfyrwyr o sgiliau cyflwyno yn ogystal â rhoi dull i staff asesu dysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr.

Gweithdai Ymarferol
Defnyddir gweithdai ymarferol yn helaeth mewn nifer o fodiwlau drwy gydol y rhaglen. Yn y dosbarthiadau hyn gall myfyrwyr ymarfer a mireinio eu sgiliau mewn amgylchedd cefnogol lle gallant gael adborth gan aelod o'r staff academaidd. Mae gweithdai ymarferol yn ddull gwerthfawr o bontio rhwng theori ac ymarfer.

Astudiaethau Achos
Strategaeth addysgu a dysgu yw astudiaethau achos, a ddefnyddir mewn amrywiaeth o fodiwlau; maent yn offeryn asesu defnyddiol hefyd. Cyflwynir problemau cymhleth go iawn neu ffug i fyfyrwyr neu gofynnir iddynt ddatblygu rhai eu hunain ac yna mae gofyn iddynt eu dadansoddi'n fanwl ac yna cyfosod/cyflwyno eu datrysiad eu hunain yn ysgrifenedig neu ar lafar.

Arbenigwyr Busnes
Elfen allweddol o'r profiad dysgu yw'r bwriad i wahodd arbenigwyr busnes, academaidd ac mewn ymarfer, i roi cipolwg ar eu gwaith ymchwil neu weithgarwch busnes. Bydd rhwydwaith o arbenigwyr o'r fath yn helpu i ddarparu gwybodaeth arbenigol yn ogystal ag atgyfnerthu a hyrwyddo cymwysterau'r rhaglen. Gellid gwahodd arbenigwyr o'r fath fel siaradwyr gwadd neu ofyn iddynt ddarparu profiad gweithdy mwy rhyngweithiol lle bo'n briodol.

Tiwtorialau Pwnc Modiwlaidd
Cyfarfodydd rhwng myfyriwr neu grŵp o fyfyrwyr a darlithydd neu ddarlithwyr yw tiwtorialau ac fe'u defnyddir mewn dwy ffordd yn y rhaglen:

 • Ehangu ar ddeunydd a drafodir mewn darlithoedd drwy ddull datrys problemau a gaiff ei lywio gan ymholi
 • Cynnig cymorth ychwanegol i wella gwybodaeth gefndir.

Asesu

Mae'r strategaeth asesu ar gyfer y rhaglen yn amrywio er mwyn sicrhau'r dull mwyaf priodol ar gyfer pob modiwl a maes pwnc penodol. Bydd hyn yn gyfuniad o arholiadau ffurfiol, aseiniadau ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau technegol, cyflwyniadau, profion yn y dosbarth, asesiadau gan gymheiriaid a lleoliadau seiliedig ar waith. Felly, yn ogystal ag arholiadau ac asesiadau ffurfiol ar ddiwedd y flwyddyn academaidd, byddwch yn cael eich asesu'n barhaus ac yn cael adborth ar eich cynnydd a'ch datblygiad drwy gydol y flwyddyn h.y. drwy asesiad ffurfiannol a chrynodol. Asesir llawer o fodiwlau drwy gyfuniad o aseiniadau gwaith cwrs ymarferol ac arholiadau ysgrifenedig nas gwelir ar ddiwedd y tymor neu'r flwyddyn.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd​

Prif nod y rhaglen radd hon yw datblygu dealltwriaeth ddamcaniaethol o gysyniadau allweddol bancio a chyllid. Bydd yn arddangos effaith a phwysigrwydd ehangach y sector bancio i economi'r byd.

Bydd graddedigion yn gweld bod ganddynt bob math o gyfleoedd gyrfa yn y sector bancio a chyllid, yn ogystal â'r rhan fwyaf o sectorau diwydiannol eraill (cyhoeddus a phreifat), gan gynnwys y sector dadansoddi credyd, gwasanaethau ariannol a phroffesiynol, dadansoddi risg a chyfleoedd buddsoddi sefydliadol.

Byddwch yn cael profiad byd go iawn fel rhan o’ch astudiaeth trwy brofiad gwaith gorfodol, ynghyd â lleoliad blwyddyn rhyngosod ac interniaethau diwydiannol dewisol.

Ar ôl cwblhau'r rhaglen radd hon yn llwyddiannus, mae rhagor o opsiynau astudio ôl-raddedig a addysgir ym meysydd Cyfrifeg, Bancio, Economeg a Chyllid yma ym Met Caerdydd hefyd, yn ogystal â rhaglenni ymchwil a PhD.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai fod gan ymgeiswyr bum gradd TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg, Mathemateg neu Fathemateg - Rhifedd gradd C/4 neu'n uwch ynghyd â 112 pwyntiau o 2 Safon Uwch o leiaf (neu gyfwerth).

Gall cynigion nodweddiadol gynnwys:

 • 112 pwynt o ddwy Safon Uwch o leiaf i gynnwys graddau CC; Bagloriaeth Cymru - Tystysgrif Her Sgiliau Uwch yn cael ei hystyried fel y trydydd pwnc
 • Diploma Estynedig Cenedlaethol RQF BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt DMM
 • 112 pwynt o ‘Advanced Highers’ yr Alban i gynnwys graddau DD
 • 112 pwynt o'r ‘Irish Leaving Certifiicate’ Lefel Uwch i gynnwys 2 radd H2.  Dim ond gydag isafswm gradd H4 y caiff pynciau Lefel Uwch eu hystyried 
 • 112 pwynt o'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch

Os na fyddwch yn cwrdd â'r gofynion mynediad uchod, mae'r Rhaglen Sylfaen ar gael. Bydd yn caniatáu i chi symud ymlaen i'r radd hon ar ôl ei chwblhau. 

Os ydych chi'n astudio cyfuniadau o'r uchod neu os nad yw'ch cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu ewch i dudalen Chwilio am Gwrs UCAS i gael y gofynion mynediad. Am wybodaeth bellach am ein gofynion mynediad, gellir cynnwys cymwysterau o'r UE trwy glicio yma. 

Mae ymgeiswyr nad oes ganddynt gymhwyster mynediad arferol yn cael eu cyfweld a'u hystyried yn unigol ar sail eu cefndir dysgu blaenorol neu waith.

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais am gymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Y Broses Ddethol: 

Mae'r dewis fel arfer ar sail cais UCAS wedi'i gwblhau a chyfweliad lle bo hynny'n berthnasol.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn ar-lein i UCAS yn www.ucas.com. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) a Throsglwyddo Credydau i flwyddyn 2 a 3

Os oes gennych ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio yn Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a/neu 3, gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach am hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL. Cysylltwch â Derbyniadau gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych am RPL.

Myfyrwyr hŷn

Mae unrhyw un dros 21 oed nad aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg yn ymgeisydd hŷn. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr hŷn ac mae rhagor o gyngor a gwybodaeth ar gael yma.


Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ffoniwch y Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau am y cwrs yn benodol, cysylltwch â Dr Surraya Rowe, arweinydd y rhaglen:
E-bost: srowe@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 20 205705 

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS: N310
Dylai myfyrwyr sylfaen ddefnyddio'r cod UCAS hwn hefyd a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.


Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf


Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd


Hyd y Cwrs: Tair blynedd yn llawn amser neu bedair blynedd yn llawn amser os yn cyflawni lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd. Pedair blynedd yn llawn amser os yn gwneud blwyddyn sylfaen. Pum mlynedd yn llawn amser os yn gwneud blwyddyn sylfaen a lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd.ADRAN DIWRNOD AGORED | BOB DYDD

Mae ein 'Diwrnod Agored Bob Dydd' rhithiol yn caniatáu i chi ddarganfod mwy am eich diddordebau cwrs, Sgwrs Fyw gyda derbyniadau, tîm llety a chyllid myfyrwyr*. Gallwch hefyd sgwrsio â’n myfyrwyr trwy Unibuddy, yn ogystal â mynd ar daith o amgylch ein llety a gweld beth sydd gan Gaerdydd i’w gynnig


Hoffet ti ymweld â ni wyneb yn wyneb?
Darganfyddwch fwy am Ddiwrnodau Agored ar y safle a Theithiau Campws trwy ddilyn y ddolen isod.Sgwrs Fyw

Oes gennych chi gwestiwn? Gallwch Fyw Sgwrsio gyda'n Tîm Derbyn Llun-Gwener (9 am-4.30yp) ar y dudalen hon isod ar y dde. Cliciwch ar yr eicon sgwrsio hwnnw ac mae ein tîm yno i helpu. Fel arall, cliciwch ar yr eiconau isod i sgwrsio â'r gwasanaeth perthnasol *


Tîm Llety

Tîm Llety


Oes gennych chi gwestiwn am fyw mewn neuaddau?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Ewch i Dudalennau Llety
Cyllid Myfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr


Oes gennych gwestiwn am gyllid myfyrwyr?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Cyllid Myfyrwyr
Our Students

Ein Myfyrwyr


Oes gennych chi gwestiwn am fywyd yng Nghaerdydd?
Sgwrsio gyda'n llysgenhadon myfyrwyr *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Bywyd Myfyrwyr
Rhyngwladol

Rhyngwladol


Gwneud cais rhyngwladol?
Sgwrsio â'n tîm rhyngwladol *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Rhyngwladol

* Gall argaeledd sgwrsio amrywio yn ôl gwasanaeth a gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig

Archwilio

'Nid yw dewis prifysgol yn ymwneud â'ch cwrs yn unig, byddwch hefyd eisiau gweld lle y gallech fod yn treulio blynyddoedd nesaf eich bywyd - dod o hyd i'ch cartref oddi cartref. Archwiliwch ein llety a'n prifddinas wych isod.'


Taith o amgylch ein Llety

Ewch ar daith fideo 360 gradd o'n neuaddau myfyrwyr

Darganfyddwch Gaerdydd - Ein Dinas, Eich Cartref

Yn ddinas myfyrwyr wych, mae gan Gaerdydd rywbeth i bawb

Perfformiad Chwaraeon

Mae Met Caerdydd yn darparu ac yn rheoli amgylchedd Cynllun Gyrfa Ddeuol achrededig TASS sy'n caniatáu i fyfyrwyr gyflawni eu potensial academaidd ochr yn ochr â hyfforddi, chwarae a pherfformio yn eu dewis chwaraeon.


Gyda phrofiad personol o gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol ac ymgymryd ag ymchwil o'r radd flaenaf, mae ein staff academaidd a Chwaraeon Perfformiad yn creu amgylchedd cwbl unigryw o ragoriaeth chwaraeon. Mae'r model integredig yn golygu y gallwch fod yn sicr bod ein rhaglenni'n cael eu llywio gan y gwasanaethau hyfforddi a chymorth diweddaraf, pob un wedi'i gynllunio i'ch datblygu chi fel athletwr. Ynghyd â'n partneriaethau allweddol gydag amrywiaeth o Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol, mae ein rhaglenni'n gweithio ochr yn ochr â llwybrau talent cydnabyddedig. Darganfyddwch fwy

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms