Skip to main content
Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Gradd BSc (Anrh): Systemau Gwybodaeth Busnes

Systemau Gwybodaeth Busnes - Gradd BSc (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Mae’r radd Systemau Gwybodaeth Busnes sydd wedi’i hachredu’n broffesiynol wedi’i chynllunio i ddatblygu eich gwybodaeth a’ch arbenigedd wrth ddadansoddi, datblygu a chymhwyso systemau cymdeithasol-dechnegol, gyda ddealltwriaeth ddofn o bwysigrwydd technoleg gwybodaeth a chyfrifiadura mewn cymdeithas. Mae sefydliadau yn awr, yn fwy nag erioed, yn dibynnu ar systemau gwybodaeth i gefnogi gweithrediadau o ddydd i ddydd, dylunio atebion i heriau busnes, ac i lywio penderfyniadau gwell. Bydd y radd hon yn eich dysgu sut i ddadansoddi anghenion busnes a datblygu atebion technolegol i fodloni’r gofynion hyn.

Byddwch yn dod i gysylltiad â damcaniaethau sy’n berthnasol i’r diwydiant, y dechnoleg ac ymchwil diweddaraf, a byddwch yn ennill sylfaen gadarn yn sylfeini damcaniaethol gwybodaeth, technoleg a systemau sy’n berthnasol i amgylcheddau busnes modern.

Bydd eich dysgu yn cyfuno’r ymchwil ddiweddaraf ym Met Caerdydd â mewnbwn proffesiynol gan arbenigwyr busnes a thechnoleg. Byddwch yn gweithio ar y math o senarios byd go iawn y byddwch yn eu profi yn y diwydiant. Er mwyn eich paratoi ymhellach ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol, mae’r cwrs yn cynnig digon o gyfleoedd i ddysgu trwy wneud. Ymgysylltwch â’n canolfannau ymchwil a labordai, ac ymgymrwch â blwyddyn lleoliad, neu ennill cymwysterau proffesiynol ychwanegol fel ardystiadau Tableau a Cisco. Unwaith y byddwch wedi graddio, byddwch yn barod i symud ymlaen i yrfa lwyddiannus fel ymgynghorydd technoleg gwybodaeth, dadansoddwr busnes, arbenigwr systemau gwybodaeth a mwy.

Mae’r radd hon wedi’i hachredu gan BCS, Y Sefydliad Siartredig TG. Mae achrediad yn arwydd o sicrwydd bod y radd yn bodloni’r safonau a osodwyd gan BCS. Mae gradd achrededig yn rhoi’r hawl i chi gael aelodaeth broffesiynol o BCS, sy’n rhan bwysig o’r meini prawf ar gyfer cyflawni statws Proffesiynol TG Siartredig (CITP) drwy’r Sefydliad. Mae rhai cyflogwyr yn ffafrio recriwtio o raddau achrededig, ac mae gradd achrededig yn debygol o gael ei chydnabod gan wledydd eraill sydd wedi llofnodi cytundebau rhyngwladol.​

Ni fydd y radd hon yn rhedeg ar gyfer derbyniad Medi 2024.

Blwyddyn Sylfaen

Gellir astudio’r radd hon fel gradd amser llawn tair blynedd neu radd pedair blynedd sy’n cynnwys blwyddyn o astudio sylfaenol. Bwriad ein blwyddyn sylfaen yw eich paratoi ar gyfer eich blynyddoedd dilynol o astudio, gan gynnig cyfle i chi gryfhau eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder.

Bydd y flwyddyn sylfaen yn berthnasol i:

 1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cael y nifer gofynnol o bwyntiau Safon Uwch (neu gyfwerth) i ddechrau ar flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.
 2. Myfyrwyr hŷn sydd wedi bod allan o’r system addysg ffurfiol ers peth amser.


Darganfyddwch fwy am y flwyddyn sylfaen.

Nodwch: Bydd angen i chi wneud cais gan ddefnyddio cod UCAS penodol os ydych yn dymuno ymgymryd â’r 4 blynedd gan gynnwys sylfaen. Cyfeiriwch at Wybodaeth Gwrs Allweddol ar waelod y dudalen hon.

Cynnwys y Cwrs

​Gradd

Mae’r rhaglen radd Systemau Gwybodaeth Busnes yn cynnwys nifer o fodiwlau gorfodol, gydag ystod o opsiynau yn yr ail flwyddyn a’r flwyddyn olaf i ddatblygu eich diddordebau a’ch arbenigedd penodol.

Mae gan fyfyrwyr hefyd yr opsiwn i gwblhau lleoliad blwyddyn o hyd mewn diwydiant rhwng Blwyddyn 2 a 3.

Mae pob modiwl yn 20 credyd, oni nodir yn wahanol.


Blwyddyn 1:

Mae myfyrwyr yn dilyn 120 credyd o fodiwlau gorfodol:

 • Hanfodion Systemau Gwybodaeth
 • Technoleg a Chymdeithas
 • Meddwl Cyfrifiadurol
 • Cyflwyniad i Ddadansoddeg Data
 • Explore
 • Dylunio Gwe a Chronfeydd Data


Blwyddyn 2:

Mae myfyrwyr yn dilyn 100 credyd o fodiwlau gorfodol ac yn dewis un modiwl dewisol 20 credyd.

Modiwlau gorfodol:

 • Cyfraith a Diogelwch Digidol
 • Dadansoddi a Dylunio Systemau Gwybodaeth
 • Busnes Digidol
 • Expand
 • Prosiect Cydweithredol

Modiwlau dewisol (dewiswch un):

 • Amlgyfrwng a Rhyngweithio
 • Technolegau Symudol a Gwefannau


Blwyddyn 3:

Mae myfyrwyr yn dilyn 100 credyd o fodiwlau gorfodol ac un modiwl dewisol 20 credyd.

Modiwlau gorfodol:

 • Rheoli Prosiect Technoleg
 • Technoleg Broffesiynol, Gynaliadwy a Moesegol
 • Dadansoddeg a Deallusrwydd Busnes
 • Prosiect Datblygu (40 credyd)

Modiwlau dewisol (dewiswch un):

 • Profiad Gwaith Diwydiannol
 • Seiberddiogelwch a Chrypograffeg
 • FinTech


Nodyn: Mae modiwlau dewisol yn dibynnu ar argaeledd a galw; felly ni all pob modiwl dewisol redeg yn ystod un Flwyddyn Academaidd.

Dysgu ac Addysgu

Anogir dull myfyriwr-ganolog o ddysgu ac addysgu trwy ddefnyddio ystod eang o strategaethau addysgu, megis labordai technegol a phrosiectau unigol a phrosiectau grŵp. Bydd astudiaethau achos go iawn ac anerchiadau gan westeion a fydd yn arbenigwyr o fyd busnes, ac â chefnogaeth Teams a Moodle, ein hamgylcheddau dysgu rhithiol, yn ychwanegu at hyn.

Oherwydd natur y rhaglen, bydd gweithdai ymarferol ar y campws ac ar-lein yn allweddol er mwyn datblygu dealltwriaeth a galluoedd technegol myfyrwyr, â sylfeini damcaniaethol sicr yn greiddiol iddyn nhw. Bydd disgwyl i’r myfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ymhellach drwy hunan-astudio cyfeiriedig ac amser ar gyfer dysgu annibynnol – yn ogystal â chyflawni’r gwaith ar yr amserlen – i gael datblygu portffolio proffesiynol o waith prosiect ac arteffactau meddalwedd wrth iddyn nhw symud i swyddi yn raddedigion.

Bydd Tîm y Rhaglen yn cefnogi’r myfyrwyr yn academaidd ac yn fugeiliol, o dan arweiniad Cyfarwyddwr y Rhaglen. Bydd Tiwtor Personol o fewn yr Ysgol yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr hefyd a fydd yn bwynt cyswllt ar gyfer materion academaidd a bugeiliol cyffredinol. Cefnogir myfyrwyr hefyd gan Hyfforddwyr Myfyrwyr: mae rôl Hyfforddwr Myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr cyfredol 2il, 3edd flwyddyn a Meistr sy’n darparu cefnogaeth cymheiriaid mewn Modiwlau.

Asesu

Bydd y strategaeth asesu ar gyfer y rhaglen yn amrywio i sicrhau’r dull mwyaf priodol ar gyfer pob modiwl a phwnc penodol. Caiff modiwlau eu hasesu drwy gyfuniad o ddulliau, megis arholiadau ffurfiol, aseiniadau rhaglennu ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau technegol, cyflwyniadau, profion yn y dosbarth, asesiadau gan gymheiriaid ac astudiaethau achos.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Prif nod y rhaglen radd hon yw datblygu eich gwybodaeth a’ch arbenigedd mewn dadansoddi, datblygu a chymhwyso systemau gwybodaeth. Bydd yn arddangos effaith a phwysigrwydd ehangach gwybodeg a thechnoleg i gymdeithas yn ogystal ag economi ddigidol y DU a byd-eang, ochr yn ochr â datblygu sgiliau meddwl cyfrifiadol, dadansoddi a datrys problemau trosglwyddadwy iawn, yn ogystal ag ystod eang o sgiliau busnes a data.

Bydd graddedigion Systemau Gwybodaeth Busnes yn dod o hyd i amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfa ar draws y sector TG a thelathrebu traddodiadol, yn ogystal â’r mwyafrif o’r sectorau diwydiannol eraill, gan gynnwys y diwydiannau digidol/creadigol, gwasanaethau ariannol a phroffesiynol, ymgynghoriaeth rheoli ac ar draws y byd ehangach. y sector cyhoeddus. Gellir cael profiad byd go iawn fel rhan o’ch astudiaeth trwy gwblhau lleoliad blwyddyn ryngosod dewisol / interniaethau diwydiannol. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae ein myfyrwyr wedi llwyddo i gael lleoliadau mewn cynlluniau cystadleuol cenedlaethol gyda Microsoft, HP, General Electric a’r Swyddfa Dywydd.

Ar ôl cwblhau’r rhaglen radd hon yn llwyddiannus, mae yna hefyd opsiynau astudio ôl-raddedig a addysgir pellach ar draws systemau gwybodaeth, cyfrifiadura a busnes a rheoli yma ym Met Caerdydd, yn ogystal â rhaglenni ymchwil a PhD.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

​Mae’r gofynion canlynol yn seiliedig ar gynigion nodweddiadol sy’n berthnasol i ddechrau ar flwyddyn 1 y radd.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Flwyddyn Sylfaen sy’n caniatáu symud ymlaen i Flwyddyn 1 ar ôl cwblhau’n llwyddiannus.​

 • Pwyntiau tariff: 104-112
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM
 • Lefel T: Teilyngdod. Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bost askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, ​Joel Pinney:
E-bost: JPinney2@cardiffmet.ac.uk​​​​

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Codau UCAS:
G5N1 - Gradd 3 blynedd
G5NF - Gradd 4 blynedd (yn cynnwys flwyddyn sylfaen)

Man Astudio: Campws Llandaf

Ysgol: Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd yn llawn amser.
Pedair blynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd.
Pedair blynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud blwyddyn sylfaen.
Pum mlynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud blwyddyn sylfaen a lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd.​

CWRDD Â'R TÎM
Taslima Begum

Rwy'n ystyried fy hun yn ffodus iawn fy mod wedi addysgu ac ymchwilio ar draws llawer o ddisgyblaethau sy'n canolbwyntio ar dechnoleg yn y sector Addysg Uwch ers 2004. Fel Uwch Ddarlithydd mewn Cyfrifiadura yn Ysgol Dechnolegau Caerdydd, rwy'n angerddol am hwyluso, annog a grymuso ein myfyrwyr i ddarganfod a thyfu setiau sgiliau allweddol o fewn eu meysydd diddordeb eu hunain a’u gwneud yn raddedigion deniadol yn y diwydiant y maent yn anelu at ymuno ag ef. Bydd ein myfyrwyr BSc Systemau Gwybodaeth Busnes yn dechrau ar ddatblygu eu sgiliau technegol a rhaglennu, ymgymryd â dadansoddi gofynion, yn ogystal â gweithgareddau ymchwil a datblygu, dylunio atebion i heriau busnes y byd go iawn, a dadansoddi anghenion busnes i ddatblygu atebion technolegol cyffrous sy'n gweithio. Mae fy nghefndir diwydiannol fy hun ac ymchwil barhaus mewn Dylunio sy’n canolbwyntio ar Bobl, Dylunio Rhyngweithio, Technoleg a Dylunio Traws-Ddiwylliannol yn llywio fy ymarfer addysgu. Ar hyn o bryd rwy'n arwain ac yn cyflwyno'r modiwlau Technoleg a'r Gymdeithas, Sgiliau Proffesiynol ac Academaidd ac Amlgyfrwng a Rhyngweithio. Cwblheais fy PhD yn 2015 ym Mhhrifysgol Plymouth ar Ymarfer Technoleg a Dylunio Diwydiannol, Proses ac Addysgeg trwy lens Astudiaethau Diwylliannol ac mae gen i arbenigedd mewn cynnal prosiectau ymchwil annibynnol a chydweithredol a goruchwylio myfyrwyr BSc, MSc, PhD a'r Doeth Proff. Rwy'n mwynhau arwain ac ysgogi fy myfyrwyr i'w helpu i reoli prosiectau academaidd ac ymarferol yn llwyddiannus yn ystod eu taith ddysgu.

Dr Taslima Begum
Uwch Ddarlithydd a Chyfarwyddwr Rhaglen BSc Systemau Gwybodaeth Busnes yn Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Cwrdd â'r Tîm: Catherine Tryfona

"I mi, y newidiwr gêm go iawn oedd y ddealltwriaeth y gallai technoleg helpu pobl mewn gwirionedd." Dewch i gyfarfod â Catherine Tryfona, Deon Cysylltiol a chyn Bennaeth yr Adran Cyfrifiadura Cymhwysol a Pheirianneg yn Met Caerdydd.

ARCHWILIO EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Taith rithiol o amgylch Ysgol Technolegau Caerdydd

Ewch am dro rhithiol o'n Ysgol Technolegau newydd sbon ym Met Caerdydd.