Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Gradd BSc (Anrh): Systemau Gwybodaeth Busnes

Gradd BSc (Anrh): Systemau Gwybodaeth Busnes

Mae’r radd BSc (Anrh) Systemau Gwybodaeth Busnes wedi’i dylunio i ddatblygu’ch gwybodaeth a’ch arbenigedd o ran dadansoddi, datblygu a gweithredu systemau technegol-gymdeithasol gan ddeall mor bwysig yw technoleg gwybodaeth a chyfrifiadura yn y gymdeithas.

Cewch wybod am y damcaniaethau, y technolegau a’r ymchwil o’r radd flaenaf a fydd yn siapio ac yn trawsnewid cymdeithas dros y degawd nesaf. Cewch wybodaeth sylfaenol gadarn yn seiliau damcaniaethol i wybodaeth, technoleg a systemau a fydd wedi’u cymhwyso i amgylcheddau busnes modern. Ar lefel uwch, bydd y rhaglen yn eich paratoi ar gyfer gwaith i berson graddedig drwy ddangos effaith a phwysigrwydd systemau gwybodaeth i’r economi ddigidol yn y DU ac yn fyd-eang.

Bydd y cwrs yn dechrau drwy ddatblygu sgiliau rhaglennu sylfaenol ac yn symud ymlaen i ddefnyddio’r sgiliau hyn gyda chymwysiadau ar y we. Bydd yr opsiynau ehangol yn ymdrin â dylunio systemau gwybodaeth ar gyfer busnes byd-eang, rheoli gwybodaeth a data, amlgyfryngau a rhyngweithio, marchnata, rheoli strategol, seiberddiogelwch a gwybodaeth busnes.

Bydd graddedigion yn gallu gweithredu yn ddatblygwyr meddalwedd a fydd yn deall mor allweddol bwysig yw systemau gwybodaeth busnes i fasnach fyd-eang.

Mae’r cwrs hwn wedi’i achredu dros dro gan BCS (Y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG. Mae achrediad yn arwydd o sicrwydd bod y radd yn cwrdd â’r safonau a osodwyd gan BCS. Mae gradd achrededig yn rhoi hawl i chi fod yn aelod proffesiynol o BCS, sy’n rhan bwysig o’r meini prawf ar gyfer cyflawni statws Gweithiwr Proffesiynol TG Siartredig (CITP) trwy’r Sefydliad. Mae rhai cyflogwyr yn recriwtio yn ffafriol o raddau achrededig, ac mae’n debygol y bydd gradd achrededig yn cael ei chydnabod gan wledydd eraill sy’n llofnodwyr cytundebau rhyngwladol.

Mae’r wybodaeth ar y cwrs sydd ar y tudalen hwn yn berthnasol i fynediad ym Medi 2022.

Cynnwys Y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Gall y rhaglen hon gynnwys Blwyddyn Sylfaen a fwriedir ar gyfer myfyrwyr a fydd am ymrestru ar radd anrhydedd dair blynedd, a fydd yn dod o dan un o’r categorïau canlynol:

1. Myfyrwyr a fydd heb gael y nifer ofynnol o bwyntiau Safon U (neu gyfwerth) er mwyn cael dechrau ar flwyddyn gyntaf rhaglen y radd.

2. Myfyrwyr hŷn a fydd heb fod yn y system addysg ffurfiol am dipyn o amser. Mae rhagor o wybodaeth ar y Flwyddyn Sylfaen ar gael drwy glicio yma.


Gradd

Mae rhaglen y radd Systemau Gwybodaeth Busnes yn cynnwys nifer o fodiwlau gorfodol gydag ystod o opsiynau yn yr ail flwyddyn a’r flwyddyn olaf i gael datblygu eich diddordebau a’ch arbenigedd penodol.

Bydd y dewis gan y myfyrwyr i gwblhau lleoliad blwyddyn mewn diwydiant rhwng Blynyddoedd 2 a 3.

Bydd pob modiwl yn 20 credyd oni nodir yn wahanol.

Blwyddyn 1:

Bydd y myfyrwyr yn astudio modiwlau gorfodol a fydd yn werth 120 credyd:

 • Elfennau Sylfaenol Systemau Gwybodaeth
 • Busnes mewn Cyd-destun Byd-eang
 • Adeiladu ar gyfer y We
 • Technoleg a Chymdeithas
 • Meddwl yn Gyfrifiadurol
 • Datblygu Systemau a Meddalwedd o Ansawdd

Blwyddyn 2:

Bydd y myfyrwyr yn astudio modiwlau gorfodol a fydd yn werth 100 credyd ac yn dewis un modiwl opsiynol a fydd yn werth 20 credyd:

Modiwlau gorfodol:

 • Y Gyfraith a Diogelwch Digidol
 • Dylunio a Dadansoddi Systemau
 • Busnes Digidol
 • Datblygu Systemau a Meddalwedd o Ansawdd II
 • Sgiliau Proffesiynol ac Ymchwil

Modiwlau opsiynol (dewiswch un):

 • Amlgyfryngau a Rhyngweithio
 • Rheoli Data a Gwybodaeth
 • Technolegau Symudol a’r We
 • Marchnata Symudol a’r Cyfryngau Cymdeithasol

Blwyddyn 3:

Bydd y myfyrwyr yn astudio modiwlau gorfodol a fydd yn werth 100 credyd ac yn dewis un modiwl opsiynol a fydd yn werth 20 credyd.

Modiwlau gorfodol:

 • Materion Proffesiynol a Moesegol mewn TG
 • Dadansoddeg a Gwybodaeth Busnes
 • Rheoli Prosiectau Technoleg
 • Prosiect Datblygu (40 credyd) NEU Brosiect Traethawd Hir Systemau Gwybodaeth Busnes (40 credyd) NEU Brosiect Menter (40 credyd)

Modiwlau opsiynol (dewiswch un):

 • Seiberddiogelwch a Chryptograffeg
 • Amlgyfryngau Uwch
 • Rheoli Strategol
 • Entrepreneuriaeth ac Arloesedd Busnes
 • Profiad Gwaith Diwydiannol (Lleoliad)

Noder: Bydd modiwlau opsiynol yn dibynnu ar eu hargaeledd ac ar y galw amdanyn nhw; felly mae’n bosib na fydd pob un o’r modiwlau yn rhedeg mewn un Flwyddyn Academaidd.


Dysgu Ac Addysgu

Anogir dull myfyriwr-ganolog o ddysgu ac addysgu trwy ddefnyddio ystod eang o strategaethau addysgu, megis labordai technegol a phrosiectau unigol a phrosiectau grŵp. Bydd astudiaethau achos go iawn ac anerchiadau gan westeion a fydd yn arbenigwyr o fyd busnes, ac â chefnogaeth Teams a Moodle, ein hamgylcheddau dysgu rhithiol, yn ychwanegu at hyn.

Oherwydd natur y rhaglen, bydd gweithdai ymarferol ar y campws ac ar-lein yn allweddol er mwyn datblygu dealltwriaeth a galluoedd technegol myfyrwyr, â sylfeini damcaniaethol sicr yn greiddiol iddyn nhw. Bydd disgwyl i’r myfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ymhellach drwy hunan-astudio cyfeiriedig ac amser ar gyfer dysgu annibynnol – yn ogystal â chyflawni’r gwaith ar yr amserlen – i gael datblygu portffolio proffesiynol o waith prosiect ac arteffactau meddalwedd wrth iddyn nhw symud i swyddi yn raddedigion.

Bydd Tîm y Rhaglen yn cefnogi’r myfyrwyr yn academaidd ac yn fugeiliol, o dan arweiniad Cyfarwyddwr y Rhaglen. Bydd Tiwtor Personol o fewn yr Ysgol yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr hefyd a fydd yn bwynt cyswllt ar gyfer materion academaidd a bugeiliol cyffredinol. Cefnogir myfyrwyr hefyd gan Hyfforddwyr Myfyrwyr: mae rôl Hyfforddwr Myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr cyfredol 2il, 3edd flwyddyn a Meistr sy’n darparu cefnogaeth cymheiriaid mewn Modiwlau. 


Asesu

Bydd y strategaeth asesu ar gyfer y rhaglen yn amrywio i sicrhau’r dull mwyaf priodol ar gyfer pob modiwl a phwnc penodol. Caiff modiwlau eu hasesu drwy gyfuniad o ddulliau, megis arholiadau ffurfiol, aseiniadau rhaglennu ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau technegol, cyflwyniadau, profion yn y dosbarth, asesiadau gan gymheiriaid ac astudiaethau achos.


Cyflogadwyedd A Gyrfaoedd

Nod pennaf rhaglen y radd hon yw datblygu’ch gwybodaeth a’ch arbenigedd o ran dadansoddi, datblygu a defnyddio systemau gwybodaeth. Bydd yn dangos effaith a phwysigrwydd ehangach gwybodeg a thechnoleg i gymdeithas yn ogystal ag i’r economi ddigidol yn y DU ac yn fyd-eang, ochr yn ochr ag yn datblygu sgiliau meddwl yn gyfrifiadurol, sgiliau dadansoddi a datrys problemau, sef sgiliau trosglwyddadwy iawn, ynghyd ag ystod eang o sgiliau busnes a data.

Mae’r BCS, y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG, y corff sy’n hyrwyddo’r proffesiwn TG yn fyd-eang gyda mwy na 70,000 o aelodau ar draws y byd, yn y broses o achredu’r rhaglen hon. Bydd y rhaglen hon yn boddhau’r gofynion addysgol ar gyfer aelodaeth broffesiynol a statws siartredig (wedi cwblhau profiad llwyddiannus mewn diwydiant ar lefel briodol).

Bydd amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfaol ar gael i raddedigion Systemau Gwybodaeth Busnes yn y sector TG traddodiadol a’r sector telathrebu, yn ogystal â’r rhan fwyaf o’r sectorau diwydiannol eraill, gan gynnwys y diwydiannau digidol/creadigol, gwasanaethau ariannol a phroffesiynol, ymgynghoriaeth rheoli ac ar draws y sector cyhoeddus ehangach. Mae’n bosib cael profiad o’r byd go iawn yn rhan o’ch astudio drwy gwblhau lleoliad blwyddyn rhyngosod / interniaeth ddiwydiannol (opsiynol). Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, llwyddodd ein myfyrwyr i sicrhau lleoliadau mewn cynlluniau cystadleuol cenedlaethol gyda Microsoft, HP, General Electric a’r Swyddfa Dywydd.

Wedi cwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus, bydd rhagor o opsiynau ar gael i astudio ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir ar draws systemau gwybodaeth, cyfrifiadura a busnes a rheoli yma ym Met Caerdydd, yn ogystal â rhaglenni ymchwil a PhD.


Gofynion Mynediad A Sut I Wneud Cais

Llwybr Sylfaen:

Yn ddelfrydol dylai fod gan ymgeiswyr 5 TGAU gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg* ar radd C neu’n uwch (gradd 4 neu’n uwch ar gyfer ymgeiswyr a fydd â chanlyniadau TGAU ddiwygiedig newydd yn Lloegr) a 32 Pwynt Tariff UCAS o 1 Safon U o leiaf (neu gyfwerth).

Caiff ymgeiswyr na fydd â’r cymwysterau mynediad lleiaf arferol eu cyfweld a’u hystyried yn unigol ar sail eu dysgu blaenorol neu eu cefndir gwaith.

Gradd:

Dylai fod gan ymgeiswyr 5 TGAU gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg* ar radd C neu’n uwch (gradd 4 neu’n uwch ar gyfer ymgeiswyr a fydd â chanlyniadau’r TGAU ddiwygiedig newydd yn Lloegr) a 96 pwynt o 2 Safon U o leiaf (neu gyfwerth).

Gall cynigion nodweddiadol gynnwys:

 • 96 pwynt o 2 Safon U o leiaf a fydd yn cynnwys graddau CC; Caiff Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru ei ystyried yn drydydd pwnc

 • RQF BTEC National Extended Diploma / Cambridge Technical Extended Diploma: MMM

 • 96 pwynt o 2 Scottish Advanced Highers a fydd yn cynnwys graddau DD. Caiff Scottish Highers eu hystyried hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu mewn cyfuniad ag Advanced Highers

 • 96 pwynt o’r Irish Leaving Certificate (Highers) a fydd yn cynnwys 2 radd H2. H4 mewn pynciau Higher Level yw’r radd leiaf y gellir ei hystyried

 • 96 pwynt o Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru a fydd yn sefyll Mathemateg TGAU ddiwygiedig, byddwn yn derbyn Mathemateg neu Mathemateg – Rhifedd.

Os byddwch yn astudio cyfuniad o’r uchod neu os bydd eich cymhwyster heb ei restru, a wnewch chi gysylltu â Derbyniadau neu edrych yma chwilio cyrsiau UCAS ar gyfer y gofynion mynediad. Bydd modd cael rhagor o wybodaeth ar ein gofynion mynediad ni, gan gynnwys cymwysterau oddi wrth yr UE, drwy glicio yma.

Gall ymgeiswyr y bydd Dyfarniad Uwch Edexcel (HNC/HND) ganddyn nhw ag iddo gynnwys Cyfrifiadura neu Dechnoleg Gwybodaeth sylweddol gwblhau’r cwrs o fewn blwyddyn neu ddwy flynedd. Mae’n bosib newid o radd gyffredin i radd anrhydedd os bydd gradd gennych o Met Caerdydd. Cysylltwch â Derbyniadau os byddwch am ymuno drwy’r llwybrau hyn.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad yw’r Saesneg yn iaith gyntaf iddyn nhw roi tystiolaeth eu bod yn rhugl i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth. I gael manylion llawn ar sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg Iaith, ewch i’r tudalennau rhyngwladol ar y wefan.

Y Broses Ddewis:
Fel arfer bydd y dewis yn seiliedig ar dderbyn cais UCAS cyflawn a chyfweliad, lle bydd hynny’n berthnasol.

Sut i wneud cais:
Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn ar-lein i UCAS yma: www.ucas.com.I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalennau Sut i Wneud Cais yma: www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Cydnabod Dysgu Blaenorol a Throsglwyddo Credydau i Flwyddyn 2 a 3

Os bydd diddordeb gennych i drosglwyddo credydau o sefydliad arall er mwyn astudio ym Met Caerdydd ar gyfer cwrs lle y gellir ymuno â blwyddyn 2 a/neu 3, gallwch gael rhagor o wybodaeth ar hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais yma: tudalen cydnabod dysgu blaenorol. Cysylltwch â Derbyniadau os bydd unrhyw ymholiadau gennych ar Gydnabod Dysgu Blaenorol.

Myfyrwyr hŷn

Ymgeisydd hŷn fydd unrhyw un a fydd dros 21 na fuodd mewn prifysgol wedi gadael yr ysgol neu goleg. Bydd Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau oddi wrth ymgeiswyr hŷn a gellir cael rhagor o gyngor a gwybodaeth yma.


Cysylltu  Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu ebost askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Dr Thanuja Mallikarachchi:
Ebost: CSia@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 7207

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS: G5N1
Dylai myfyrwyr Sylfaen ddefnyddio’r cod UCAS hwn hefyd ac ymgeisio ar bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.


Man Astudio:
Campws Llandaf


Ysgol:
Ysgol Dechnolegau Caerdydd


Hyd y Cwrs:
Tair blynedd amser llawn. Pedair blynedd amser llawn os bydd yn cynnwys blwyddyn sylfaen neu leoliad rhyngosod blwyddyn o hyd. Pum mlynedd amser llawn os bydd yn cynnwys blwyddyn sylfaen a lleoliad rhyngosod blwyddyn o hyd.

CYFARFOD Â’R TÎM
Cyfarfod â'r Tîm: Catherine Tryfona

"I mi, y newidiwr gêm go iawn oedd y ddealltwriaeth y gallai technoleg helpu pobl mewn gwirionedd." Dewch i gyfarfod â Catherine Tryfona, Deon Cysylltiol a chyn Bennaeth yr Adran Cyfrifiadura Cymhwysol a Pheirianneg yn Met Caerdydd.

ARCHWILIO EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Taith rithiol o amgylch Ysgol Technolegau Caerdydd

Ewch am dro rhithiol o'n Ysgol Technolegau newydd sbon ym Met Caerdydd.ADRAN DIWRNOD AGORED | BOB DYDD

Mae ein 'Diwrnod Agored Bob Dydd' rhithiol yn caniatáu i chi ddarganfod mwy am eich diddordebau cwrs, Sgwrs Fyw gyda derbyniadau, tîm llety a chyllid myfyrwyr*. Gallwch hefyd sgwrsio â’n myfyrwyr trwy Unibuddy, yn ogystal â mynd ar daith o amgylch ein llety a gweld beth sydd gan Gaerdydd i’w gynnig


Hoffet ti ymweld â ni wyneb yn wyneb?
Darganfyddwch fwy am Ddiwrnodau Agored ar y safle a Theithiau Campws trwy ddilyn y ddolen isod.Sgwrs Fyw

Oes gennych chi gwestiwn? Gallwch Fyw Sgwrsio gyda'n Tîm Derbyn Llun-Gwener (9 am-4.30yp) ar y dudalen hon isod ar y dde. Cliciwch ar yr eicon sgwrsio hwnnw ac mae ein tîm yno i helpu. Fel arall, cliciwch ar yr eiconau isod i sgwrsio â'r gwasanaeth perthnasol *


Tîm Llety

Tîm Llety


Oes gennych chi gwestiwn am fyw mewn neuaddau?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Ewch i Dudalennau Llety
Cyllid Myfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr


Oes gennych gwestiwn am gyllid myfyrwyr?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Cyllid Myfyrwyr
Our Students

Ein Myfyrwyr


Oes gennych chi gwestiwn am fywyd yng Nghaerdydd?
Sgwrsio gyda'n llysgenhadon myfyrwyr *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Bywyd Myfyrwyr
Rhyngwladol

Rhyngwladol


Gwneud cais rhyngwladol?
Sgwrsio â'n tîm rhyngwladol *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Rhyngwladol

* Gall argaeledd sgwrsio amrywio yn ôl gwasanaeth a gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig

Archwilio

'Nid yw dewis prifysgol yn ymwneud â'ch cwrs yn unig, byddwch hefyd eisiau gweld lle y gallech fod yn treulio blynyddoedd nesaf eich bywyd - dod o hyd i'ch cartref oddi cartref. Archwiliwch ein llety a'n prifddinas wych isod.'


Taith o amgylch ein Llety

Ewch ar daith fideo 360 gradd o'n neuaddau myfyrwyr

Darganfyddwch Gaerdydd - Ein Dinas, Eich Cartref

Yn ddinas myfyrwyr wych, mae gan Gaerdydd rywbeth i bawb

Perfformiad Chwaraeon

Mae Met Caerdydd yn darparu ac yn rheoli amgylchedd Cynllun Gyrfa Ddeuol achrededig TASS sy'n caniatáu i fyfyrwyr gyflawni eu potensial academaidd ochr yn ochr â hyfforddi, chwarae a pherfformio yn eu dewis chwaraeon.


Gyda phrofiad personol o gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol ac ymgymryd ag ymchwil o'r radd flaenaf, mae ein staff academaidd a Chwaraeon Perfformiad yn creu amgylchedd cwbl unigryw o ragoriaeth chwaraeon. Mae'r model integredig yn golygu y gallwch fod yn sicr bod ein rhaglenni'n cael eu llywio gan y gwasanaethau hyfforddi a chymorth diweddaraf, pob un wedi'i gynllunio i'ch datblygu chi fel athletwr. Ynghyd â'n partneriaethau allweddol gydag amrywiaeth o Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol, mae ein rhaglenni'n gweithio ochr yn ochr â llwybrau talent cydnabyddedig. Darganfyddwch fwy

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms