Skip to main content
Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Gradd BSc (Anrh): Systemau Gwybodaeth Busnes

Gradd BSc (Anrh): Systemau Gwybodaeth Busnes

Blwyddyn Mynediad

Mae’r radd BSc (Anrh) Systemau Gwybodaeth Busnes wedi’i dylunio i ddatblygu’ch gwybodaeth a’ch arbenigedd o ran dadansoddi, datblygu a gweithredu systemau technegol-gymdeithasol gan ddeall mor bwysig yw technoleg gwybodaeth a chyfrifiadura yn y gymdeithas.

Cewch wybod am y damcaniaethau, y technolegau a’r ymchwil o’r radd flaenaf a fydd yn siapio ac yn trawsnewid cymdeithas dros y degawd nesaf. Cewch wybodaeth sylfaenol gadarn yn seiliau damcaniaethol i wybodaeth, technoleg a systemau a fydd wedi’u cymhwyso i amgylcheddau busnes modern. Ar lefel uwch, bydd y rhaglen yn eich paratoi ar gyfer gwaith i berson graddedig drwy ddangos effaith a phwysigrwydd systemau gwybodaeth i’r economi ddigidol yn y DU ac yn fyd-eang.

Bydd y cwrs yn dechrau drwy ddatblygu sgiliau rhaglennu sylfaenol ac yn symud ymlaen i ddefnyddio’r sgiliau hyn gyda chymwysiadau ar y we. Bydd yr opsiynau ehangol yn ymdrin â dylunio systemau gwybodaeth ar gyfer busnes byd-eang, rheoli gwybodaeth a data, amlgyfryngau a rhyngweithio, marchnata, rheoli strategol, seiberddiogelwch a gwybodaeth busnes.

Bydd graddedigion yn gallu gweithredu yn ddatblygwyr meddalwedd a fydd yn deall mor allweddol bwysig yw systemau gwybodaeth busnes i fasnach fyd-eang.

Mae’r cwrs hwn wedi’i achredu dros dro gan BCS (Y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG. Mae achrediad yn arwydd o sicrwydd bod y radd yn cwrdd â’r safonau a osodwyd gan BCS. Mae gradd achrededig yn rhoi hawl i chi fod yn aelod proffesiynol o BCS, sy’n rhan bwysig o’r meini prawf ar gyfer cyflawni statws Gweithiwr Proffesiynol TG Siartredig (CITP) trwy’r Sefydliad. Mae rhai cyflogwyr yn recriwtio yn ffafriol o raddau achrededig, ac mae’n debygol y bydd gradd achrededig yn cael ei chydnabod gan wledydd eraill sy’n llofnodwyr cytundebau rhyngwladol.

Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2022/23. Yn hynny o beth, gall cynnwys y cwrs a ddangosir isod newid i sicrhau bod y rhaglen yn parhau i fod yn gyfredol. Bydd unrhyw ymgeiswyr yn cael gwybod am unrhyw newidiadau ar ôl iddynt gael eu cadarnhau.

Cynnwys Y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Gall y rhaglen hon gynnwys Blwyddyn Sylfaen a fwriedir ar gyfer myfyrwyr a fydd am ymrestru ar radd anrhydedd dair blynedd, a fydd yn dod o dan un o’r categorïau canlynol:

1. Myfyrwyr a fydd heb gael y nifer ofynnol o bwyntiau Safon U (neu gyfwerth) er mwyn cael dechrau ar flwyddyn gyntaf rhaglen y radd.

2. Myfyrwyr hŷn a fydd heb fod yn y system addysg ffurfiol am dipyn o amser. Mae rhagor o wybodaeth ar y Flwyddyn Sylfaen ar gael drwy glicio yma.


Gradd

Mae rhaglen y radd Systemau Gwybodaeth Busnes yn cynnwys nifer o fodiwlau gorfodol gydag ystod o opsiynau yn yr ail flwyddyn a’r flwyddyn olaf i gael datblygu eich diddordebau a’ch arbenigedd penodol.

Bydd y dewis gan y myfyrwyr i gwblhau lleoliad blwyddyn mewn diwydiant rhwng Blynyddoedd 2 a 3.

Bydd pob modiwl yn 20 credyd oni nodir yn wahanol.

Blwyddyn 1:

Bydd y myfyrwyr yn astudio modiwlau gorfodol a fydd yn werth 120 credyd:

 • Elfennau Sylfaenol Systemau Gwybodaeth
 • Busnes mewn Cyd-destun Byd-eang
 • Adeiladu ar gyfer y We
 • Technoleg a Chymdeithas
 • Meddwl yn Gyfrifiadurol
 • Datblygu Systemau a Meddalwedd o Ansawdd

Blwyddyn 2:

Bydd y myfyrwyr yn astudio modiwlau gorfodol a fydd yn werth 100 credyd ac yn dewis un modiwl opsiynol a fydd yn werth 20 credyd:

Modiwlau gorfodol:

 • Y Gyfraith a Diogelwch Digidol
 • Dylunio a Dadansoddi Systemau
 • Busnes Digidol
 • Datblygu Systemau a Meddalwedd o Ansawdd II
 • Sgiliau Proffesiynol ac Ymchwil

Modiwlau opsiynol (dewiswch un):

 • Amlgyfryngau a Rhyngweithio
 • Rheoli Data a Gwybodaeth
 • Technolegau Symudol a’r We
 • Marchnata Symudol a’r Cyfryngau Cymdeithasol

Blwyddyn 3:

Bydd y myfyrwyr yn astudio modiwlau gorfodol a fydd yn werth 100 credyd ac yn dewis un modiwl opsiynol a fydd yn werth 20 credyd.

Modiwlau gorfodol:

 • Materion Proffesiynol a Moesegol mewn TG
 • Dadansoddeg a Gwybodaeth Busnes
 • Rheoli Prosiectau Technoleg
 • Prosiect Datblygu (40 credyd) NEU Brosiect Traethawd Hir Systemau Gwybodaeth Busnes (40 credyd) NEU Brosiect Menter (40 credyd)

Modiwlau opsiynol (dewiswch un):

 • Seiberddiogelwch a Chryptograffeg
 • Amlgyfryngau Uwch
 • Rheoli Strategol
 • Entrepreneuriaeth ac Arloesedd Busnes
 • Profiad Gwaith Diwydiannol (Lleoliad)

Noder: Bydd modiwlau opsiynol yn dibynnu ar eu hargaeledd ac ar y galw amdanyn nhw; felly mae’n bosib na fydd pob un o’r modiwlau yn rhedeg mewn un Flwyddyn Academaidd.


Dysgu Ac Addysgu

Anogir dull myfyriwr-ganolog o ddysgu ac addysgu trwy ddefnyddio ystod eang o strategaethau addysgu, megis labordai technegol a phrosiectau unigol a phrosiectau grŵp. Bydd astudiaethau achos go iawn ac anerchiadau gan westeion a fydd yn arbenigwyr o fyd busnes, ac â chefnogaeth Teams a Moodle, ein hamgylcheddau dysgu rhithiol, yn ychwanegu at hyn.

Oherwydd natur y rhaglen, bydd gweithdai ymarferol ar y campws ac ar-lein yn allweddol er mwyn datblygu dealltwriaeth a galluoedd technegol myfyrwyr, â sylfeini damcaniaethol sicr yn greiddiol iddyn nhw. Bydd disgwyl i’r myfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ymhellach drwy hunan-astudio cyfeiriedig ac amser ar gyfer dysgu annibynnol – yn ogystal â chyflawni’r gwaith ar yr amserlen – i gael datblygu portffolio proffesiynol o waith prosiect ac arteffactau meddalwedd wrth iddyn nhw symud i swyddi yn raddedigion.

Bydd Tîm y Rhaglen yn cefnogi’r myfyrwyr yn academaidd ac yn fugeiliol, o dan arweiniad Cyfarwyddwr y Rhaglen. Bydd Tiwtor Personol o fewn yr Ysgol yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr hefyd a fydd yn bwynt cyswllt ar gyfer materion academaidd a bugeiliol cyffredinol. Cefnogir myfyrwyr hefyd gan Hyfforddwyr Myfyrwyr: mae rôl Hyfforddwr Myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr cyfredol 2il, 3edd flwyddyn a Meistr sy’n darparu cefnogaeth cymheiriaid mewn Modiwlau. 


Asesu

Bydd y strategaeth asesu ar gyfer y rhaglen yn amrywio i sicrhau’r dull mwyaf priodol ar gyfer pob modiwl a phwnc penodol. Caiff modiwlau eu hasesu drwy gyfuniad o ddulliau, megis arholiadau ffurfiol, aseiniadau rhaglennu ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau technegol, cyflwyniadau, profion yn y dosbarth, asesiadau gan gymheiriaid ac astudiaethau achos.


Cyflogadwyedd A Gyrfaoedd

Nod pennaf rhaglen y radd hon yw datblygu’ch gwybodaeth a’ch arbenigedd o ran dadansoddi, datblygu a defnyddio systemau gwybodaeth. Bydd yn dangos effaith a phwysigrwydd ehangach gwybodeg a thechnoleg i gymdeithas yn ogystal ag i’r economi ddigidol yn y DU ac yn fyd-eang, ochr yn ochr ag yn datblygu sgiliau meddwl yn gyfrifiadurol, sgiliau dadansoddi a datrys problemau, sef sgiliau trosglwyddadwy iawn, ynghyd ag ystod eang o sgiliau busnes a data.

Mae’r BCS, y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG, y corff sy’n hyrwyddo’r proffesiwn TG yn fyd-eang gyda mwy na 70,000 o aelodau ar draws y byd, yn y broses o achredu’r rhaglen hon. Bydd y rhaglen hon yn boddhau’r gofynion addysgol ar gyfer aelodaeth broffesiynol a statws siartredig (wedi cwblhau profiad llwyddiannus mewn diwydiant ar lefel briodol).

Bydd amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfaol ar gael i raddedigion Systemau Gwybodaeth Busnes yn y sector TG traddodiadol a’r sector telathrebu, yn ogystal â’r rhan fwyaf o’r sectorau diwydiannol eraill, gan gynnwys y diwydiannau digidol/creadigol, gwasanaethau ariannol a phroffesiynol, ymgynghoriaeth rheoli ac ar draws y sector cyhoeddus ehangach. Mae’n bosib cael profiad o’r byd go iawn yn rhan o’ch astudio drwy gwblhau lleoliad blwyddyn rhyngosod / interniaeth ddiwydiannol (opsiynol). Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, llwyddodd ein myfyrwyr i sicrhau lleoliadau mewn cynlluniau cystadleuol cenedlaethol gyda Microsoft, HP, General Electric a’r Swyddfa Dywydd.

Wedi cwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus, bydd rhagor o opsiynau ar gael i astudio ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir ar draws systemau gwybodaeth, cyfrifiadura a busnes a rheoli yma ym Met Caerdydd, yn ogystal â rhaglenni ymchwil a PhD.


Gofynion Mynediad A Sut I Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 104-112
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM
 • Lefel T: Teilyngdod. Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Rhaglen Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu  Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu ebost askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Dr Thanuja Mallikarachchi:
Ebost: CSia@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 7207

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS: G5N1
Dylai myfyrwyr Sylfaen ddefnyddio’r cod UCAS hwn hefyd ac ymgeisio ar bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.


Man Astudio:
Campws Llandaf


Ysgol:
Ysgol Dechnolegau Caerdydd


Hyd y Cwrs:
Tair blynedd amser llawn. Pedair blynedd amser llawn os bydd yn cynnwys blwyddyn sylfaen neu leoliad rhyngosod blwyddyn o hyd. Pum mlynedd amser llawn os bydd yn cynnwys blwyddyn sylfaen a lleoliad rhyngosod blwyddyn o hyd.

CYFARFOD Â’R TÎM
Cyfarfod â'r Tîm: Catherine Tryfona

"I mi, y newidiwr gêm go iawn oedd y ddealltwriaeth y gallai technoleg helpu pobl mewn gwirionedd." Dewch i gyfarfod â Catherine Tryfona, Deon Cysylltiol a chyn Bennaeth yr Adran Cyfrifiadura Cymhwysol a Pheirianneg yn Met Caerdydd.

ARCHWILIO EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Taith rithiol o amgylch Ysgol Technolegau Caerdydd

Ewch am dro rhithiol o'n Ysgol Technolegau newydd sbon ym Met Caerdydd.