Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Economeg – Gradd BSc (Anrh)

Economeg – Gradd BSc (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Mae gan y radd BSc Economeg bwyslais cryf ar ddeall a chymhwyso'n feirniadol. Mae Gwasanaeth Economaidd y Llywodraeth, cyflogwr mwyaf economegwyr yn y DU, wedi beirniadu hyfforddiant economeg mewn addysg uwch yn gyhoeddus am beidio â rhoi digon o bwyslais ar ddeall a chymhwyso. Dyma un o'r rhesymau pam nad ydynt wedi gallu llenwi eu swyddi gwag. Felly, rydym yn falch mai ni yw'r brifysgol newydd gyntaf i fabwysiadu'r cwricwlwm CORE newydd. Mae'r cwricwlwm hwn yn datblygu myfyrwyr i werthfawrogi'r modd y cymhwysir economeg i amrywiaeth o broblemau mewn cyd-destunau amrywiol, gan gynnwys materion cymdeithasol, gwleidyddol ac amgylcheddol.

Mae ein tiwtoriaid Economeg yn arbenigwyr mewn Economeg Llafur, Economeg Ranbarthol, yr Economi Wleidyddol Ryngwladol, Economeg Ariannol, Economeg Ynni, Theori Gemau, ac Economeg Troseddu. Maent yn gweithio gyda sefydliadau fel Llywodraeth Cymru a Gwasanaeth Economaidd y Llywodraeth, i sicrhau bod ein cwricwlwm ar flaen y gad ac yn berthnasol.

Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2023/4 i sicrhau bod cynnwys y cwrs yn gyfredol ac yn parhau i fod. Os bydd unrhyw newidiadau i gynnwys y cwrs yn cael eu gwneud o ganlyniad i'r adolygiad, bydd pob ymgeisydd yn cael gwybod unwaith y bydd newidiadau'n cael eu cadarnhau. 

Cynnwys y Cwrs

​Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):​

Mae’r rhaglen yn cynnwys blwyddyn sylfaen ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau ymrestru ar y radd anrhydedd tair blynedd ac sy’n perthyn i un o’r categorïau canlynol:

​​1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cael y nifer gofynnol o bwyntiau Safon Uwch (neu gyfwerth) i ddechrau ar flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.
2. Myfyrwyr hŷn sydd wedi bod allan o’r system addysg ffurfiol ers peth amser.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am y flwyddyn sylfaen drwy glicio yma.

Gradd:

Blwyddyn Un:

Yn y flwyddyn gyntaf byddwch yn cael cyflwyniad i ficro-a macroeconomeg, yn ogystal â chael y sgiliau meintiol ac academaidd angenrheidiol i lwyddo nid yn unig yn eich astudiaethau, ond yn bwysicach yn eich gyrfaoedd yn y dyfodol. At hynny, byddwch yn cael persbectif ehangach gyda chyflwyniad i bynciau cysylltiedig, fel cyfrifeg, cyllid, systemau gwybodaeth a'r gyfraith.

Bydd myfyrwyr yn cwblhau 120 credyd o fodiwlau gorfodol ym Mlwyddyn 1.

Modiwlau (Gorfodol):

 • Yr Economi: Microeconomeg (20 credyd)
 • Yr Economi: Macroeconomeg (20 credyd)
 • Dulliau Meintiol (20 credyd)
 • Gwasanaethau Ariannol Byd-eang (20 credyd)
 • Cyfrifeg Ariannol a Digidol (20 credyd)
 • Y Gyfraith a Byd Busnes (20 credyd)

Blwyddyn Dau:


Mae'r ail flwyddyn yn canolbwyntio ar astudiaeth fwy datblygedig o ficro- a macroeconomeg. Byddwch hefyd yn dysgu sut i ddefnyddio dadansoddi ystadegol a sut i ymchwilio. Fel gyda phob cwrs yn Ysgol Reoli Caerdydd caiff modiwl gweithle ei gynnwys yn yr ail flwyddyn astudio hefyd i baratoi myfyrwyr ar gyfer eu gyrfaoedd ar ôl cwblhau eu hastudiaethau.

Bydd myfyrwyr yn cwblhau 100 credyd o fodiwlau gorfodol a byddant yn gallu dewis 20 credyd o'r casgliad o fodiwlau dewisol sydd ar gael.

Modiwlau (Gorfodol):

 • Microeconomeg Canolradd (20 credyd)
 • Macroeconomeg Canolradd (20 credyd)
 • Dulliau Meintiol II (20 credyd)
 • Hanes Meddwl Economaidd (20 credyd)
 • Profiad Gwaith NEU Brosiect Gwirfoddoli (20 credyd)

Modiwlau (Dewisol):

 • Materion Cyfoes yn yr Economi Wleidyddol Ryngwladol (20 credyd)
 • Cyllid Cyhoeddus (20 credyd)

Blwyddyn Tri:

Mae'r drydedd flwyddyn yn canolbwyntio ar gymhwyso economeg, ond mae hefyd yn archwilio meysydd pwysig pellach o economeg, sef economeg iechyd ac ariannol (pam mae arian yn bwysig, sut mae gwasgfa gredyd yn digwydd), yn ogystal ag economeg gyhoeddus, sy'n ymwneud â'r offer economaidd sy'n bwysig i lywodraethau. Bydd y traethawd hir yn gyfle i gymhwyso'r wybodaeth a'r sgiliau rydych wedi'u meithrin. Bydd hyn yn eich paratoi ymhellach ar gyfer eich gyrfa broffesiynol neu academaidd yn y dyfodol.

Bydd myfyrwyr yn cwblhau 80 credyd o fodiwlau gorfodol, gan gynnwys Traethawd Hir a byddant yn gallu dewis 40 credyd o'r casgliad o fodiwlau dewisol sydd ar gael.

Modiwlau (Gorfodol):

 • Microeconomeg Gymhwysol (20 credyd)
 • Macroeconomeg: Theori a Chymhwyso (20 credyd)
 • Econometrics (20 credyd)
 • Economeg Ymddygiadol (20 credyd)

Modiwlau (Dewisol*):

 • Traethawd hir (40 credyd)
 • Economeg Ddiwydiannol (20 credyd)
 • Economi Wleidyddol Ryngwladol (20 credyd)
 • Adnoddau Economaidd ar gyfer y Llywodraeth (20 credyd)
 • Gemau a Chymwysiadau Uwch (20 credyd)

*Sylwer bod modiwlau dewisol yn cael eu cyflwyno yn dibynnu ar y galw ac argaeledd

Rhaglen Radd Ryngosod: Mae myfyrwyr ar y moddau rhyngosod yn cwblhau modiwl lefel 6 20 credyd sy'n cynnwys secondiad blwyddyn lawn gyda chyflogwr yn yr ardal leol neu'r ardal sy'n lleol i gartref y myfyriwr.


Dysgu ac Addysgu

Rydym wedi ymrwymo i roi'r cymorth angenrheidiol i'ch helpu i wireddu eich llawn botensial. Mae ein dulliau addysgu arloesol yn cynnwys arbrofion a'r deunyddiau addysgu diweddaraf oll. Fel arfer, caiff modiwlau eu haddysgu drwy gymysgedd o ddarlithoedd dwy awr yr wythnos a seminarau/gweithdai dwy awr yr wythnos. Cefnogir pob modiwl drwy Moodle a Leganto, yr amgylchedd dysgu rhithwir.


Asesu

Defnyddir amrywiaeth eang o ddulliau gan gynnwys profion dosbarth, cyflwyniadau unigol a grŵp, adroddiadau, traethodau, ac arholiadau llyfr agored a llyfr caeedig.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae galw mawr am economegwyr yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus. Gallant fod yn rheolwyr, ymchwilwyr, dadansoddwyr a strategwyr medrus. Mae ymchwil yn dangos bod gan fyfyrwyr Economeg enillion cyfartalog uwch na'r rhan fwyaf o raddedigion eraill, gan gynnwys y rhai sy'n astudio gradd gyffredinol mewn busnes.

Lleoliadau gwaith:
Mae darparu lleoliadau gwaith fel rhan asesedig o'ch rhaglen ddysgu academaidd mor bwysig fel ein bod yn rhoi cyfle i chi gyflawni lleoliad fel rhan o'ch astudiaethau ail flwyddyn. Mae gennym gysylltiadau cryf â'r gymuned fusnes ac mae'r rhaglen lleoliadau gwaith wedi'i chynllunio i wella eich rhagolygon cyflogadwyedd yn y dyfodol.

Mae symud ymlaen i astudio ôl-raddedig yn yr Ysgol Reoli yn opsiwn.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 112
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM
 • Lefel T: Teilyngdod.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Rhaglen Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ffoniwch y Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau am y cwrs yn benodol, cysylltwch â Nasir Aminu arweinydd y rhaglen
E-bost:naminu@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 7177 ​

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS: L100

Man Astudio: 
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd amser llawn. Pedair blynedd amser llawn os bydd yn cynnwys blwyddyn sylfaen neu leoliad rhyngosod blwyddyn o hyd. Pum mlynedd amser llawn os bydd yn cynnwys blwyddyn sylfaen a lleoliad rhyngosod o hyd.
Ar gael yn rhan-amser hefyd a gall gymryd hyd at chwe blynedd.

Ffioedd rhan-amser:
Codir taliadau fesul modiwl oni nodir yn benodol: israddedig=10 credyd. Yn gyffredinol, bydd myfyrwyr yn astudio 60 credyd y flwyddyn; i gael gwir gost, eglurwch hyn trwy gysylltu ag arweinydd y rhaglen yn uniongyrchol.