Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Economeg - Gradd BSc (Anrh)

Economeg - Gradd BSc (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Mae ein gradd BSc (Anrh) Economeg wedi'i chynllunio i ddatblygu eich dealltwriaeth o egwyddorion, arferion a theorïau Economeg. Bydd gennych fynediad at feddalwedd arbenigol i weld a dadansoddi data byd go iawn, gan eich grymuso i gymhwyso theori yn effeithiol i senarios bywyd go iawn.

Rydym yn falch o fod y brifysgol newydd gyntaf i fabwysiadu'r cwricwlwm newydd CORE (Curriculum Open-Access Resources in Economics). Mae'r cwricwlwm hwn yn dyfnhau eich gwerthfawrogiad o gymhwyso economeg i ystod o broblemau mewn amrywiaeth o gyd-destunau, gan gynnwys materion cymdeithasol, gwleidyddol ac amgylcheddol.

Yn ogystal â'r cyfle i ennill profiad gwaith gwerthfawr trwy fodiwl cyfleoedd gwaith arbrofol gorfodol yn yr ail flwyddyn, rydym hefyd yn cynnig blwyddyn mewn diwydiant rhwng blwyddyn dau a'r flwyddyn olaf i hybu eich cyflogadwyedd. Mae lleoliadau blaenorol wedi cynnwys Deloitte, Hargreaves Lansdown a'r GIG.

Manteisiwch ar ein cysylltiadau helaeth â diwydiant trwy ddarlithoedd gwadd gan arbenigwyr yn y diwydiant, teithiau maes a'r cyfle i astudio dramor.

Mae 100% o raddedigion mewn gwaith neu astudiaethau pellach o fewn 15 mis ar ôl graddio (Arolwg Hynt Graddedigion 2023)


Blwyddyn Sylfaen

Gellir astudio’r radd hon fel gradd amser llawn tair blynedd neu radd pedair blynedd sy’n cynnwys blwyddyn o astudio sylfaenol. Bwriad ein blwyddyn sylfaen yw eich paratoi ar gyfer eich blynyddoedd dilynol o astudio, gan gynnig cyfle i chi gryfhau eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder.

Bydd y flwyddyn sylfaen yn berthnasol i:

 1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cael y nifer gofynnol o bwyntiau Safon Uwch (neu gyfwerth) i ddechrau ar flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.
 2. Myfyrwyr hŷn sydd wedi bod allan o’r system addysg ffurfiol ers peth amser.


Darganfyddwch fwy am y flwyddyn sylfaen.

Nodwch: Bydd angen i chi wneud cais gan ddefnyddio cod UCAS penodol os ydych yn dymuno ymgymryd â’r 4 blynedd gan gynnwys sylfaen. Cyfeiriwch at Wybodaeth Gwrs Allweddol ar waelod y dudalen hon.

Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Un (Lefel 4)


Yn eich blwyddyn gyntaf, mae pob un o'r chwe modiwl (120 credyd) yn orfodol ac wedi'u cynllunio i roi cyflwyniad cadarn i chi i Economeg.

Byddwch yn cael eich micro-economeg a macro-economeg, yn ogystal â chael eich arfogi â sgiliau meintiol ac academaidd i lwyddo yn eich astudiaethau a'ch gyrfa yn y dyfodol.

Addysgir yr holl fodiwlau yn Saesneg ac mae darpariaeth cyfrwng Cymraeg sy'n cyfateb i nifer o fodiwlau Lefel 4, 5 a 6. Nodir y rhain isod gyda seren (*).

Modiwlau gorfodol (20 credyd yr un)

 • Yr Economi - Microeconomeg
 • Yr Economi - Macroeconomeg
 • Dulliau Meintiol ar gyfer Dadansoddi Data
 • Gwasanaethau Ariannol Byd-eang*
 • Syniadau Economaidd trwy'r Oesoedd
 • Rheoli Arian yn Gynaliadwy*


Blwyddyn Dau (Lefel 5)


Mae pum modiwl (100 credyd) yn orfodol, a byddwch yn dewis un modiwl dewisol (20 credyd).

Byddwch yn datblygu eich astudiaeth o ficro-economeg a macro-economeg. Byddwch hefyd yn dysgu sut i ddefnyddio dadansoddiad ystadegol ac ymgymryd â modiwl Profiad Gwaith neu Gyfleoedd Gwirfoddoli.

Modiwlau gorfodol (20 credyd yr un)

 • Theori Micro-economaidd Ganolradd
 • Macroeconomeg Canolradd
 • Dulliau Meintiol Canolradd
 • Theori Gemau a Gwybodaeth
 • Gwaith trwy Brofiad neu Gyfleoedd Gwirfoddoli*


Dewiswch UN modiwl dewisol (20 credyd yr un)

 • Cyllid Cyhoeddus
 • Cyfrifo ar gyfer Rheolwyr Cyfrifol*
 • Trethiant


Blwyddyn mewn diwydiant

Mae gennych yr opsiwn i dreulio blwyddyn mewn diwydiant ar leoliad gwaith ar ôl cwblhau eich ail flwyddyn o astudio yn llwyddiannus. Mae gennym dîm lleoliad gwaith pwrpasol i'ch cefnogi i sicrhau lleoliad. Gall lleoliad blwyddyn o hyd roi hwb i'ch rhagolygon gyrfa a rhoi mantais i chi wrth wneud cais am swyddi ar ôl graddio.


Blwyddyn Tri (Lefel 6)


Yn eich blwyddyn olaf, mae pump modiwl (100 credyd) yn orfodol, a byddwch yn dewis un modiwl dewisol (20 credyd).

Mae'r drydedd flwyddyn yn canolbwyntio ar roi eich gwybodaeth am theori ar waith, ond mae hefyd yn archwilio meysydd pwysig pellach o economeg, megis economeg llafur ac iechyd, economeg ymddygiadol, yn ogystal â dewis o economeg gyhoeddus, sy'n ymwneud â'r arfau economaidd sy'n bwysig ar gyfer llywodraethau neu economeg ddiwydiannol.

Modiwlau gorfodol (20 credyd yr un)

 • Macroeconomeg: Theori a Chymhwysiad
 • Econometreg
 • Economeg Llafur ac Economeg Iechyd
 • Economeg Ymddygiadol
 • Economi Wleidyddol Ryngwladol


Dewiswch UN modiwl dewisol (20 credyd yr un)

 • Economeg Ddiwydiannol
 • Economeg Polisi Cyhoeddus
 • Trethi Uwch
 • Profiad Gwaith Diwydiannol^


Bydd modiwlau dewisol ar gael yn amodol ar alw ac argaeledd.

^ Os ydych yn cymryd lleoliad gwaith blwyddyn o hyd yn y diwydiant rhwng blwyddyn dau a thri, mae gennych yr opsiwn i ddewis 'Profiad Gwaith yn y Diwydiant' fel eich modiwl dewisol. Os na, dewiswch fodiwl dewisol arall.

Dysgu ac Addysgu

Cewch eich addysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau a gweithdai ymarferol. Byddwch hefyd yn gwella eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth a ddatblygwyd yn ystod darlithoedd trwy astudiaeth annibynnol dan arweiniad.

Bydd cyfleoedd i roi theori ar waith trwy astudiaethau achos bywyd go iawn a lleoliadau gwaith yn eich helpu i drosi gwybodaeth academaidd yn sgiliau a phrofiadau byd go iawn ymarferol i'ch paratoi ar gyfer gyrfa neu astudiaeth bellach mewn Economeg.

Mae cynllunio datblygiad personol hefyd wedi'i ymgorffori yn y radd i ddatblygu a hyrwyddo sgiliau astudio craidd, ac ymagwedd fyfyriol at ddysgu.

Cefnogir pob modiwl trwy Moodle, yr amgylchedd dysgu rhithwir. Mae rhestrau darllen ar gael trwy Leganto.

Asesu

Cewch eich asesu trwy arholiadau (wedi'u gweld ymlaen llaw neu beidio, llyfr agored, traethodau/atebion byr), profion dosbarth, asesiadau ymarferol, cyflwyniadau (unigol neu grŵp), dadleuon, gwaith cwrs ysgrifenedig, megis adroddiadau unigol neu grŵp.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae ein gradd BSc (Anrh) Economeg yn darparu rhagolygon gyrfa rhagorol ac mae galw mawr am Economegwyr yn y sector preifat a chyhoeddus fel rheolwyr, ymchwilwyr, dadansoddwyr a strategwyr.

Mae symud ymlaen i astudiaeth ôl-raddedig yn Ysgol Reoli Caerdydd hefyd yn opsiwn.

Yn ogystal â chyfleoedd gwaith gwerthfawr trwy brofiad trwy fodiwl gorfodol yn yr ail flwyddyn, rydym hefyd yn cynnig blwyddyn mewn diwydiant rhwng blwyddyn dau a’r flwyddyn olaf i roi hwb i’ch cyflogadwyedd.

Manteisiwch ar ein cysylltiadau helaeth â diwydiant trwy ddarlithoedd gwadd gan arbenigwyr yn y diwydiant, teithiau maes a’r cyfle i astudio dramor.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

Mae’r gofynion canlynol yn seiliedig ar gynigion nodweddiadol sy’n berthnasol i ddechrau ar flwyddyn 1 y radd.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Flwyddyn Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.

 • Pwyntiau tariff: 112
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM
 • Lefel T: Teilyngdod.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ffoniwch y Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau am y cwrs yn benodol, cysylltwch â arweinydd y rhaglen, Dr Surraya Rowe:
E-bost: srowe@cardiffmet.ac.uk

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

​Codau UCAS:
L100 - Gradd 3 blynedd
L10F - Gradd 4 blynedd (yn cynnwys flwyddyn sylfaen)​

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd yn llawn amser.
Pedair blynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd.
Pedair blynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud blwyddyn sylfaen.
Pum mlynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud blwyddyn sylfaen a lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd.​

Ar gael yn rhan-amser hefyd a gall gymryd hyd at chwe blynedd.

Ffioedd rhan-amser:
Codir taliadau fesul modiwl oni nodir yn benodol: israddedig=10 credyd. Yn gyffredinol, bydd myfyrwyr yn astudio 60 credyd y flwyddyn; i gael gwir gost, eglurwch hyn trwy gysylltu ag arweinydd y rhaglen yn uniongyrchol.