Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Rheoli Marchnata Ffasiwn – Gradd BA (Anrh)

Rheoli Marchnata Ffasiwn – Gradd BA (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Mae'r BA (​Anrh) Rheoli Marchnata Ffasiwn ym Met Caerdydd yn gyfuniad unigryw o ffasiwn, marchnata a rheoli i unigolion sydd eisiau gyrfa yn y diwydiant ffasiwn byd-eang bywiog. Bydd y cwrs yn rhoi darlun cyffredinol i chi o sut mae'r diwydiant ffasiwn yn gweithio, gyda chyfuniad cyffrous o theori academaidd a chael eich trochi yn niwydiant y byd go iawn – gan eich paratoi ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd posibl mewn busnes ffasiwn.

Datblygwyd y radd ar y cyd â'r Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM) i sicrhau bod y cynnwys addysgu'n cyd-fynd â disgwyliadau'r diwydiant. Mae'r cwrs wedi ennill statws 'Gradd Achrededig' CIM – mae'r achrediad hwn yn rhoi cyfle i'n myfyrwyr gael eu heithrio o Gymwysterau Tystysgrif mewn Marchnata Proffesiynol a Diploma mewn Marchnata Proffesiynol CIM.

Byddwch yn cael dealltwriaeth o anghenion a dyheadau defnyddwyr ffasiwn, yn deall pwysigrwydd rheoli brand strategol mewn ffasiwn a chwmpas rhyngwladol marchnata ffasiwn mewn tirwedd aml-sianel sy'n esblygu.

Byddwch yn archwilio newyddiaduraeth ffasiwn a chyfeiriad creadigol, yn deall rhagweld tueddiadau ac yn darganfod y grefft o gyfathrebu'n effeithiol ag amrywiaeth o gwsmeriaid ffasiwn gan ddefnyddio sgiliau digidol creadigol a dulliau traddodiadol. Byddwch yn defnyddio meddalwedd o safon y diwydiant sy'n darparu'r sgiliau gweledol i chi, ochr yn ochr â datblygu sgiliau cyfathrebu ar lafar ac ar bapur.

Mewn marchnad sy'n gynyddol fyd-eang, mae angen sylfaen wybodaeth gref a dealltwriaeth o strwythurau'r farchnad ryngwladol, diwylliant, dulliau mynediad i'r farchnad a strategaeth brand ar reolwyr brandiau ffasiwn a marchnata. Mae'r rhaglen rheoli marchnata ffasiwn ym Met Caerdydd yn canolbwyntio ar brosiectau sy'n berthnasol yn rhyngwladol ac yn cynnig cyfle i deithio ar gyfer teithiau astudio neu ymweliadau cyfnewid.

Mae gan ddarlithwyr y cwrs wybodaeth academaidd a phrofiad o'r diwydiant i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddod yn raddedigion marchnata ffasiwn hynod gyflogadwy. Byddwch yn ymuno â 'melin drafod' marchnata ffasiwn, gan roi eich gwybodaeth a'ch sgiliau ar waith yn ystod eich asesiadau a chyfleoedd lleoliad gwaith. Mae blwyddyn lleoliad gwaith ddewisol rhwng eich ail flwyddyn a'ch blwyddyn olaf yn gwella cyflogadwyedd ac yn rhoi profiad gwerthfawr a chyfleoedd rhwydweithio yn y diwydiant i'r myfyrwyr.

Mae'r radd hon mewn Rheoli Marchnata Ffasiwn yn canolbwyntio ar ddatblygu eich sgiliau a'ch ymwybyddiaeth bersonol a phroffesiynol, gan ddatblygu graddedigion creadigol a dadansoddol iawn sy'n gallu addasu i ddiwydiant ffasiwn sy'n esblygu'n barhaus. Ar ôl graddio, bydd gennych sylfaen eang o wybodaeth am ffasiwn, marchnata a rheoli – gyda sgiliau trosglwyddadwy yn berthnasol i sawl rôl yn y diwydiant ffasiwn.

Mae 100% o raddedigion mewn gwaith neu astudiaethau pellach o fewn 15 mis ar ôl graddio (Arolwg Hynt Graddedigion ​2023)


Blwyddyn Sylfaen

​Gellir astudio’r radd hon fel gradd amser llawn tair blynedd neu radd pedair blynedd sy’n cynnwys blwyddyn o astudio sylfaenol. Bwriad ein blwyddyn sylfaen yw eich paratoi ar gyfer eich blynyddoedd dilynol o astudio, gan gynnig cyfle i chi gryfhau eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder.

Bydd y flwyddyn sylfaen yn berthnasol i:

 1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cael y nifer gofynnol o bwyntiau Safon Uwch (neu gyfwerth) i ddechrau ar flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.
 2. Myfyrwyr hŷn sydd wedi bod allan o’r system addysg ffurfiol ers peth amser.


Darganfyddwch fwy am y flwyddyn sylfaen.

Nodwch: Bydd angen i chi wneud cais gan ddefnyddio cod UCAS penodol os ydych yn dymuno ymgymryd â’r 4 blynedd gan gynnwys sylfaen. Cyfeiriwch at Wybodaeth Gwrs Allweddol ar waelod y dudalen hon.

Cynnwys y Cwrs

Mae ein gradd yn dod â phrofiad byd go iawn i'n harferion addysgu er mwyn galluogi dealltwriaeth glir o'r broses Rheoli Marchnata Ffasiwn. Mae aseiniadau'n seiliedig ar enghreifftiau o'r diwydiant ac mae yna hefyd ddarlithwyr gwadd o arbenigwyr yn y diwydiant ffasiwn.


Blwyddyn Un (Lefel 4)


Yn eich blwyddyn gyntaf, mae pob un o'r chwe modiwl (120 credyd) yn orfodol ac wedi'u cynllunio i roi cyflwyniad cadarn i chi i fyd Rheoli Marchnata Ffasiwn.

Modiwlau gorfodol (20 credyd yr un)

 • Cyflwyniad i Farchnata Ffasiwn
 • Hanfodion Astudiaethau Ffasiwn
 • Egwyddorion Prynu Ffasiwn
 • Marsiandïo a Hyrwyddo Gweledol
 • Cyfryngau Digidol ar gyfer Ffasiwn
 • Y Diwydiant Ffasiwn


Blwyddyn Dau (Lefel 5)


Yn eich ail flwyddyn, mae pum modiwl yn orfodol (100 credyd), a byddwch yn dewis un modiwl dewisol (20 credyd).

Byddwch yn gwella eich arbenigedd a'ch galluoedd mewn Rheoli Marchnata Ffasiwn ac yn rhoi theori ar waith o fewn lleoliad gwaith mewn diwydiant ar gyfer eich modiwl Marchnata Ffasiwn ar Waith. Byddwch yn cael eich cefnogi i sicrhau lleoliad gwaith perthnasol i ennill profiad ymarferol a dyfnhau eich dealltwriaeth o farchnata yn y byd go iawn i hybu eich cyflogadwyedd.

Modiwlau gorfodol (20 credyd yr un)

 • Cyfryngau Ffasiwn a Chyfeiriad Creadigol
 • Ymddygiad Defnyddwyr Ffasiwn
 • Cyfathrebu Marchnata Creadigol ar gyfer Ffasiwn
 • Dulliau Ymchwil Marchnata ar gyfer Ffasiwn
 • Marchnata Ffasiwn ar Waith


Dewiswch UN modiwl dewisol (20 credyd yr un)

 • Strategaethau Ffasiwn trwy Brofiad
 • Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol


Blwyddyn mewn diwydiant

Mae gennych yr opsiwn i dreulio blwyddyn mewn diwydiant ar leoliad gwaith ar ôl cwblhau eich ail flwyddyn o astudio yn llwyddiannus. Mae gennym dîm lleoliad gwaith pwrpasol i'ch cefnogi i sicrhau lleoliad. Gall lleoliad blwyddyn o hyd roi hwb i'ch rhagolygon gyrfa a rhoi mantais i chi wrth wneud cais am swyddi ar ôl graddio.


Blwyddyn Tri (Lefel 6)


Yn eich blwyddyn olaf, mae pedwar modiwl (100 credyd) gorfodol, a byddwch yn dewis un modiwl dewisol (20 credyd).

Mae gennych yr opsiwn o ymchwilio, ysgrifennu a chyflwyno Cynllun Marchnata Ffasiwn a gweithio gyda sefydliad byd go iawn i fynd i'r afael â materion marchnata penodol. Mae'r profiad ymarferol hwn yn cynnig y cyfle i greu cysylltiadau gwerthfawr yn y diwydiant a fydd o fudd i'ch gyrfa yn y dyfodol.

Byddwch hefyd yn datblygu dealltwriaeth fanwl o farchnata ffasiwn rhyngwladol a byd-eang ac ymchwil i faterion cyfoes sy'n wynebu'r diwydiant ffasiwn i ddefnyddio technegau cynllunio meddwl y dyfodol i ddatrys problemau creadigol.

Modiwlau gorfodol

 • Dyfodol ac Arloesi ym myd Ffasiwn (20 credyd)
 • Marchnata Ffasiwn Rhyngwladol a Byd-eang (20 credyd)
 • Rheoli Brand Ffasiwn Strategol (20 credyd)
 • Prosiect Marchnata Ffasiwn NEU Gynllun Marchnata Ffasiwn NEU Draethawd Hir Ffasiwn (40 credyd yr un)


Dewiswch UN modiwl dewisol (20 credyd yr un)

 • Rheoli Cysylltiadau Cyhoeddus ac Enw Da ym mys Ffasiwn
 • Cynaliadwyedd a Chyfrifoldeb mewn Ffasiwn
 • Profiad Gwaith yn y Diwydiant^


Cyflwynir modiwlau dewisolyn dibynnu ar y galw ac argaeledd.

^ Os ydych yn cymryd lleoliad gwaith blwyddyn o hyd yn y diwydiant rhwng blwyddyn dau a thri, mae gennych yr opsiwn i ddewis 'Profiad Gwaith yn y Diwydiant' fel eich modiwl dewisol. Os na, dewiswch fodiwl dewisol arall.

Dysgu ac Addysgu​

Anogir dull dysgu ac addysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr drwy ddefnyddio strategaethau addysgu penodol, astudiaethau achos, prosiectau, tiwtorialau, ymarferion ymarferol, wedi'u hategu gan y defnydd o ddeunyddiau cymorth priodol, darlithoedd gan arbenigwyr busnes, brandiau, fideos a meddalwedd gyfrifiadurol. Mae ymgysylltu'n weithredol â'r deunydd pwnc yn gwella dysgu ac mae llawer o'r strategaethau dysgu a ddefnyddir yn ceisio hyrwyddo hyn.

Darlithoedd
Mae darlithoedd yn rhan bwysig o'r strategaeth addysgu ar gyfer y rhaglen. Mae darlithoedd yn ffordd effeithiol o gyflwyno deunydd craidd a sefydlu fframwaith ar gyfer modiwl y gellir gosod deunydd arall yn ei erbyn.

Seminarau
Mewn seminarau mae myfyriwr neu fyfyrwyr yn cyflwyno gwaith y maent wedi'i baratoi o flaen llaw i gyfoedion a darlithydd. Defnyddir y strategaeth hon i ymestyn cysyniadau damcaniaethol neu ymarferol penodol yn ogystal â chyflwyno ymarferion datrys problemau. Defnyddir seminarau yn y rhan fwyaf o fodiwlau ac maent yn rhoi profiad gwerthfawr i fyfyrwyr o sgiliau cyflwyno yn ogystal â rhoi dull i staff asesu dysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr.

Gweithdai Ymarferol
Defnyddir gweithdai ymarferol yn helaeth mewn nifer o fodiwlau drwy gydol y rhaglen. Yn y dosbarthiadau hyn gall myfyrwyr ymarfer a mireinio eu sgiliau mewn amgylchedd cefnogol lle gallant gael adborth gan aelod o'r staff academaidd. Mae gweithdai ymarferol yn ddull gwerthfawr o bontio rhwng theori ac ymarfer.

Arbenigwyr Ffasiwn
Elfen allweddol o'r profiad dysgu yw'r bwriad i wahodd arbenigwyr busnes, academaidd ac mewn ymarfer, i roi cipolwg ar eu gwaith ymchwil neu weithgarwch busnes. Gellid gwahodd arbenigwyr o'r fath fel siaradwyr gwadd neu ofyn iddynt ddarparu profiad gweithdy mwy rhyngweithiol lle bo'n briodol.


Asesu

Cewch eich asesu'n barhaus drwy gydol y cwrs ar sail gwaith cwrs, cyflwyniadau ac arholiadau. Bydd asesiadau ar ffurf arholiadau (a welir/nas gwelir, llyfr agored, traethodau/atebion byr), traethodau, asesiad ymarferol, gwaith gweledol, cyflwyniadau, adroddiadau unigol a grŵp, gyda'r rhan fwyaf ohonynt yn canolbwyntio ar astudiaethau achosion bywyd go iawn.

Rhoddir adborth drwy gydol y cwrs yn ffurfiannol a thrwy asesiadau ffurfiol. Hefyd, bydd eich perthynas â'ch tiwtor personol yn eich helpu i weithio gydag adborth a nodi cryfderau a gwendidau yn eich gwaith a'ch dull astudio.​


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd​

Bydd myfyrwyr Marchnata Ffasiwn Met Caerdydd yn eithriadol oherwydd eu gallu i gymhwyso gwybodaeth ddamcaniaethol mewn amgylchedd ymarferol. Yn ystod y cwrs byddwch yn datblygu'r sgiliau a'r ddealltwriaeth allweddol sydd eu hangen i fod yn farchnatwr ffasiwn. Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus bydd y sgiliau i gennych i gael swydd ym maes marchnata ffasiwn, gan roi eich sgiliau ar waith mewn swyddi hysbysebu, cysylltiadau cyhoeddus, prynu a masnacheiddio, marchnata digidol ac e-fasnach, ysgrifennu ffasiwn, marchnata ac ymchwil defnyddwyr, gwerthiant a datblygu brand, rheoli cynnyrch, cynllunio profiad defnyddwyr, cysylltiadau cyhoeddus a rheoli busnes.

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar y cyd â'r Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM), er mwyn rhoi cyfle i chi gael eich eithrio o Dystysgrif mewn Marchnata Proffesiynol a Diploma mewn Marchnata Proffesiynol y CIM. Byddwch hefyd yn gallu ymuno â'n grŵp myfyrwyr CIM sy'n annog pob myfyriwr i gymryd rhan yn ein cymuned dysgu marchnata drwy drefnu siaradwyr gwadd a rheoli digwyddiadau sy'n canolbwyntio ar farchnata. Bydd cynnwys siaradwyr deinamig a digwyddiadau rhwydweithio defnyddiol yn gwella eich profiad dysgu.

Yn olaf, byddwch yn gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau entrepreneuraidd fel cystadlu yn y CIM Pitch a chystadlaethau drwy Gyngor Ffasiwn Prydain. Mae'r opsiwn o gynnwys blwyddyn o brofiad mewn diwydiant ym mlwyddyn tri wedi'i gynnwys i'ch galluogi i gwblhau'r radd gyda lefel o brofiad ymarferol. Gellir ymgorffori'r opsiwn hwn o brofiad ymarferol yn y cwrs gradd tair blynedd drwy wneud gwaith ymarferol mewn diwydiant yn ystod y tymor neu adeg gwyliau yn ystod y cwrs.

Nod y cwrs yw bod astudio a phrofiad ymarferol yn rhoi'r gobaith gorau o gyflogadwyedd ar ddiwedd y cwrs gradd. O'r herwydd, cewch gyfle i raddio gyda sylfaen eang o wybodaeth farchnata ffasiwn a'r potensial i fod yn arbenigwr ar ddefnydd strategol o farchnata, marchnata digidol, cyfathrebu marchnata integredig, brandio a marchnata byd-eang. At hynny, byddwch wedi cael profiad 'byd go iawn' a'r cyfle i gymryd rhan yn ein cymuned ddysgu CIM.​


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

​Mae’r gofynion canlynol yn seiliedig ar gynigion nodweddiadol sy’n berthnasol i ddechrau ar flwyddyn 1 y radd.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Flwyddyn Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.​

 • Pwyntiau tariff: 112
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM
 • Lefel T: Teilyngdod.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ffoniwch y Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044, e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk neu anfonwch neges drydar @CMetAdmissions.

Ar gyfer ymholiadau am y cwrs yn benodol, cysylltwch â Jo Wiltshire Tidy:
E-bost: JTidy@cardiffmet.ac.uk

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Codau UCAS:
721B - Gradd 3 blynedd
72BF - Gradd 4 blynedd (yn cynnwys flwyddyn sylfaen)

Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd yn llawn amser.
Pedair blynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd.
Pedair blynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud blwyddyn sylfaen.
Pum mlynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud blwyddyn sylfaen a lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd.​

Arddangosfa Graddedigion Rheoli Ffasiwn
Arddangosfa Graddedigion Rheoli Ffasiwn

Rydym yn dathlu llwyddiant ein myfyrwyr Rheoli Ffasiwn gyda’n harddangosfa graddedigion flynyddol, sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr blwyddyn olaf gyflwyno eu gwaith gorau dros y tair blynedd.

Mae gwesteion o’r diwydiant yn bresennol, a byddwch yn ein gadael gyda phortffolio printiedig proffesiynol.