Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Rheoli Marchnata Ffasiwn – Gradd BA (Anrh)

Rheoli Marchnata Ffasiwn – Gradd BA (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Mae'r BA (Anrh) Rheoli Marchnata Ffasiwn ym Met Caerdydd yn gyfuniad unigryw o ffasiwn, marchnata a rheoli i unigolion sydd eisiau gyrfa yn y diwydiant ffasiwn byd-eang bywiog. Bydd y cwrs yn rhoi darlun cyffredinol i chi o sut mae'r diwydiant ffasiwn yn gweithio, gyda chyfuniad cyffrous o theori academaidd a chael eich trochi yn niwydiant y byd go iawn – gan eich paratoi ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd posibl mewn busnes ffasiwn.

Byddwch yn cydweithio'n greadigol â myfyrwyr BA (Anrh) Dylunio Ffasiwn i wneud y mwyaf o'ch cysylltiadau ffasiwn, gan ysbrydoli eich creadigrwydd a'ch meddwl strategol drwy ddeall y broses ddylunio o'r braslun i'r siop. Byddwch yn cael dealltwriaeth o anghenion a dyheadau defnyddwyr ffasiwn, yn deall pwysigrwydd rheoli brand strategol mewn ffasiwn a chwmpas rhyngwladol marchnata ffasiwn mewn tirwedd aml-sianel sy'n esblygu.

Byddwch yn archwilio newyddiaduraeth ffasiwn a chyfeiriad creadigol, yn deall rhagweld tueddiadau ac yn darganfod y grefft o gyfathrebu'n effeithiol ag amrywiaeth o gwsmeriaid ffasiwn gan ddefnyddio sgiliau digidol creadigol a dulliau traddodiadol. Byddwch yn defnyddio meddalwedd o safon y diwydiant sy'n darparu'r sgiliau gweledol i chi, ochr yn ochr â datblygu sgiliau cyfathrebu ar lafar ac ar bapur.

Mewn marchnad sy'n gynyddol fyd-eang, mae angen sylfaen wybodaeth gref a dealltwriaeth o strwythurau'r farchnad ryngwladol, diwylliant, dulliau mynediad i'r farchnad a strategaeth brand ar reolwyr brandiau ffasiwn a marchnata. Mae'r rhaglen rheoli marchnata ffasiwn ym Met Caerdydd yn canolbwyntio ar brosiectau sy'n berthnasol yn rhyngwladol ac yn cynnig cyfle i deithio ar gyfer teithiau astudio neu ymweliadau cyfnewid.

Mae gan ddarlithwyr y cwrs wybodaeth academaidd a phrofiad o'r diwydiant i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddod yn raddedigion marchnata ffasiwn hynod gyflogadwy. Byddwch yn ymuno â 'melin drafod' marchnata ffasiwn, gan roi eich gwybodaeth a'ch sgiliau ar waith yn ystod eich asesiadau a chyfleoedd lleoliad gwaith. Mae blwyddyn lleoliad gwaith ddewisol rhwng eich ail flwyddyn a'ch blwyddyn olaf yn gwella cyflogadwyedd ac yn rhoi profiad gwerthfawr a chyfleoedd rhwydweithio yn y diwydiant i'r myfyrwyr.

Mae'r radd hon mewn Rheoli Marchnata Ffasiwn yn canolbwyntio ar ddatblygu eich sgiliau a'ch ymwybyddiaeth bersonol a phroffesiynol, gan ddatblygu graddedigion creadigol a dadansoddol iawn sy'n gallu addasu i ddiwydiant ffasiwn sy'n esblygu'n barhaus. Ar ôl graddio, bydd gennych sylfaen eang o wybodaeth am ffasiwn, marchnata a rheoli – gyda sgiliau trosglwyddadwy yn berthnasol i sawl rôl yn y diwydiant ffasiwn.

Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2023/4 i sicrhau bod cynnwys y cwrs yn gyfredol ac yn parhau i fod. Os bydd unrhyw newidiadau i gynnwys y cwrs yn cael eu gwneud o ganlyniad i'r adolygiad, bydd pob ymgeisydd yn cael gwybod unwaith y bydd newidiadau'n cael eu cadarnhau.


Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0)

Mae'r cwrs hwn yn elwa ar allu cynnig mynediad i'r flwyddyn sylfaen Busnes a Rheoli, a fwriedir ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau cofrestru ar radd anrhydedd tair blynedd yn yr Ysgol Reoli, sy'n perthyn i un o'r categorïau canlynol:

1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cael y nifer gofynnol o bwyntiau Safon Uwch (neu gyfwerth) i ddechrau ar flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.

2. Myfyrwyr hŷn sydd wedi bod allan o’r system addysg ffurfiol ers peth amser.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am y flwyddyn sylfaen drwy glicio yma.

Gradd

Mae'r cwrs yn integreiddio profiad 'byd go iawn' yn ein harferion addysgu er mwyn galluogi dealltwriaeth glir o'r broses Rheoli Marchnata Ffasiwn. Mae aseiniadau'n seiliedig ar enghreifftiau o'r diwydiant ac mae darlithwyr gwadd o blith ymarferwyr o gwmnïau hefyd.

Byddwch yn cael cyfle hefyd i astudio iaith fel gweithgaredd allgyrsiol ac i astudio dramor am semester i ehangu eich profiad a'ch sgiliau; pob un yn fantais o ran sicrhau llwyddiant mewn gyrfa Marchnata Ffasiwn.

Blwyddyn Un

Byddwch yn cyflawni 120 credyd o fodiwlau craidd:

 • Cyflwyniad i Farchnata Ffasiwn (20 credyd)
 • Egwyddorion Astudiaethau Ffasiwn (30 credyd)
 • Delweddu Ffasiwn (30 credyd)
 • Cyfryngau Digidol i Farchnatwyr (20 credyd)
 • Cyllid i Reolwyr (20 credyd)

Blwyddyn Dau

Byddwch yn cyflawni 100 credyd o fodiwlau craidd a gallwch ddewis 20 credyd o fodiwlau dewisol:

 • Cyfryngau Ffasiwn a Chyfeiriad Creadigol (20 credyd)
 • Ymddygiad Defnyddwyr Ffasiwn (20 credyd)
 • Cyfathrebu Marchnata Creadigol ar gyfer Ffasiwn (20 credyd)
 • Marchnata Ffasiwn Ar Waith (20 credyd)
 • Dulliau Ymchwil Marchnata (20 credyd)

Modiwlau dewisol*:

 • Strategaethau Ffasiwn Drwy Brofiad (20 credyd)
 • Marchnata Chwilio: Cynnwys, SEO + PPC (20 credyd)
 • Marchnata Symudol a Chyfryngau Cymdeithasol (20 credyd)
 • Rheoli Perfformiad Marchnata a'r Gyfraith (20 credyd)

Ym mlwyddyn dau yno cewch eich cynorthwyo i ddod o hyd i leoliad gwaith perthnasol a defnyddiol sy'n gysylltiedig â ffasiwn. Mae'r lleoliad gwaith yn cynnig y profiad o roi'r theori ar waith a gweld sut mae'r theori'n cael ei defnyddio mewn sefydliad, yn uniongyrchol. Mae hyn wedi cael derbyniad da iawn gan gyflogwyr a bydd yn rhoi mantais i chi wrth wneud cais am swyddi ar ôl graddio.

Blwyddyn mewn Diwydiant (Profiad Gwaith Diwydiannol):
Mae'r opsiwn o dreulio blwyddyn mewn diwydiant rhwng yr 2il flwyddyn a'r flwyddyn olaf wedi'i gynnwys i'ch galluogi i gwblhau'r radd gyda lefel o brofiad ymarferol. Gellir ymgorffori'r opsiwn hwn o brofiad ymarferol yn y cwrs gradd tair blynedd drwy wneud gwaith ymarferol mewn diwydiant yn ystod y tymor neu adeg gwyliau yn ystod y cwrs.

Blwyddyn Tri/Blwyddyn Pedwar

Blwyddyn tri i fyfyrwyr nad ydynt yn dewis yr opsiwn blwyddyn o brofiad, neu Flwyddyn Pedwar i'r myfyrwyr hynny sy'n dewis yr opsiwn profiad ymarferol.

Mae myfyrwyr yn dilyn 60 credyd o fodiwlau craidd ac yna'n dewis 60 credyd o fodiwlau dewisol.

Modiwlau craidd:

 • Creadigrwydd ac Entrepreneuriaeth mewn Ffasiwn (20 credyd)
 • Marchnata Ffasiwn Rhyngwladol a Byd-eang (20 credyd)
 • Rheoli Brand Ffasiwn Strategol (20 credyd)


Modiwlau dewisol*:

 • Traethawd Hir Ffasiwn (40 credyd)
 • Cynllun Marchnata Ffasiwn (40 credyd)
 • Prosiect Marchnata Ffasiwn (40 credyd)
 • Rheoli Ffasiwn Cysylltiadau Cyhoeddus ac Enw​ (20 credyd)
 • Cynaliadwyedd a Chyfrifoldeb mewn Ffasiwn (20 credyd)
 • Profiad Gwaith mewn Diwydiant (20 credyd)

*Nodir bod modiwlau dewisol yn rhedeg yn amodol ar alw ac argaeledd digonol.

Dysgu ac Addysgu​

Anogir dull dysgu ac addysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr drwy ddefnyddio strategaethau addysgu penodol, astudiaethau achos, prosiectau, tiwtorialau, ymarferion ymarferol, wedi'u hategu gan y defnydd o ddeunyddiau cymorth priodol, darlithoedd gan arbenigwyr busnes, brandiau, fideos a meddalwedd gyfrifiadurol. Mae ymgysylltu'n weithredol â'r deunydd pwnc yn gwella dysgu ac mae llawer o'r strategaethau dysgu a ddefnyddir yn ceisio hyrwyddo hyn.

Darlithoedd
Mae darlithoedd yn rhan bwysig o'r strategaeth addysgu ar gyfer y rhaglen. Mae darlithoedd yn ffordd effeithiol o gyflwyno deunydd craidd a sefydlu fframwaith ar gyfer modiwl y gellir gosod deunydd arall yn ei erbyn.

Seminarau
Mewn seminarau mae myfyriwr neu fyfyrwyr yn cyflwyno gwaith y maent wedi'i baratoi o flaen llaw i gyfoedion a darlithydd. Defnyddir y strategaeth hon i ymestyn cysyniadau damcaniaethol neu ymarferol penodol yn ogystal â chyflwyno ymarferion datrys problemau. Defnyddir seminarau yn y rhan fwyaf o fodiwlau ac maent yn rhoi profiad gwerthfawr i fyfyrwyr o sgiliau cyflwyno yn ogystal â rhoi dull i staff asesu dysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr.

Gweithdai Ymarferol
Defnyddir gweithdai ymarferol yn helaeth mewn nifer o fodiwlau drwy gydol y rhaglen. Yn y dosbarthiadau hyn gall myfyrwyr ymarfer a mireinio eu sgiliau mewn amgylchedd cefnogol lle gallant gael adborth gan aelod o'r staff academaidd. Mae gweithdai ymarferol yn ddull gwerthfawr o bontio rhwng theori ac ymarfer.

Arbenigwyr Ffasiwn
Elfen allweddol o'r profiad dysgu yw'r bwriad i wahodd arbenigwyr busnes, academaidd ac mewn ymarfer, i roi cipolwg ar eu gwaith ymchwil neu weithgarwch busnes. Gellid gwahodd arbenigwyr o'r fath fel siaradwyr gwadd neu ofyn iddynt ddarparu profiad gweithdy mwy rhyngweithiol lle bo'n briodol.


Asesu

Cewch eich asesu'n barhaus drwy gydol y cwrs ar sail gwaith cwrs, cyflwyniadau ac arholiadau. Bydd asesiadau ar ffurf arholiadau (a welir/nas gwelir, llyfr agored, traethodau/atebion byr), traethodau, asesiad ymarferol, gwaith gweledol, cyflwyniadau, adroddiadau unigol a grŵp, gyda'r rhan fwyaf ohonynt yn canolbwyntio ar astudiaethau achosion bywyd go iawn.

Rhoddir adborth drwy gydol y cwrs yn ffurfiannol a thrwy asesiadau ffurfiol. Hefyd, bydd eich perthynas â'ch tiwtor personol yn eich helpu i weithio gydag adborth a nodi cryfderau a gwendidau yn eich gwaith a'ch dull astudio.​


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd​

Bydd myfyrwyr Marchnata Ffasiwn Met Caerdydd yn eithriadol oherwydd eu gallu i gymhwyso gwybodaeth ddamcaniaethol mewn amgylchedd ymarferol. Yn ystod y cwrs byddwch yn datblygu'r sgiliau a'r ddealltwriaeth allweddol sydd eu hangen i fod yn farchnatwr ffasiwn. Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus bydd y sgiliau i gennych i gael swydd ym maes marchnata ffasiwn, gan roi eich sgiliau ar waith mewn swyddi hysbysebu, cysylltiadau cyhoeddus, prynu a masnacheiddio, marchnata digidol ac e-fasnach, ysgrifennu ffasiwn, marchnata ac ymchwil defnyddwyr, gwerthiant a datblygu brand, rheoli cynnyrch, cynllunio profiad defnyddwyr, cysylltiadau cyhoeddus a rheoli busnes.

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar y cyd â'r Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM), er mwyn rhoi cyfle i chi gael eich eithrio o Dystysgrif mewn Marchnata Proffesiynol a Diploma mewn Marchnata Proffesiynol y CIM. Byddwch hefyd yn gallu ymuno â'n grŵp myfyrwyr CIM sy'n annog pob myfyriwr i gymryd rhan yn ein cymuned dysgu marchnata drwy drefnu siaradwyr gwadd a rheoli digwyddiadau sy'n canolbwyntio ar farchnata. Bydd cynnwys siaradwyr deinamig a digwyddiadau rhwydweithio defnyddiol yn gwella eich profiad dysgu.

Yn olaf, byddwch yn gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau entrepreneuraidd fel cystadlu yn y CIM Pitch a chystadlaethau drwy Gyngor Ffasiwn Prydain. Mae'r opsiwn o gynnwys blwyddyn o brofiad mewn diwydiant ym mlwyddyn tri wedi'i gynnwys i'ch galluogi i gwblhau'r radd gyda lefel o brofiad ymarferol. Gellir ymgorffori'r opsiwn hwn o brofiad ymarferol yn y cwrs gradd tair blynedd drwy wneud gwaith ymarferol mewn diwydiant yn ystod y tymor neu adeg gwyliau yn ystod y cwrs.

Nod y cwrs yw bod astudio a phrofiad ymarferol yn rhoi'r gobaith gorau o gyflogadwyedd ar ddiwedd y cwrs gradd. O'r herwydd, cewch gyfle i raddio gyda sylfaen eang o wybodaeth farchnata ffasiwn a'r potensial i fod yn arbenigwr ar ddefnydd strategol o farchnata, marchnata digidol, cyfathrebu marchnata integredig, brandio a marchnata byd-eang. At hynny, byddwch wedi cael profiad 'byd go iawn' a'r cyfle i gymryd rhan yn ein cymuned ddysgu CIM.​


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 112
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM
 • Lefel T: Teilyngdod.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Rhaglen Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ffoniwch y Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044, e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk neu anfonwch neges drydar @CMetAdmissions.

Ar gyfer ymholiadau am y cwrs yn benodol, cysylltwch â Jo Wiltshire Tidy:
E-bost: JTidy@cardiffmet.ac.uk

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS: 721B
Dylai myfyrwyr sylfaen ddefnyddio'r cod UCAS hwn hefyd a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.


Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf


Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd


Hyd y Cwrs: Tair blynedd amser llawn. Pedair blynedd amser llawn os bydd yn cynnwys blwyddyn sylfaen neu leoliad rhyngosod blwyddyn o hyd. Pum mlynedd amser llawn os bydd yn cynnwys blwyddyn sylfaen a lleoliad rhyngosod o hyd.