Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Cyfrifeg ac Economeg – BA (Anrh)

Cyfrifeg ac Economeg – BA (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

​Mae gan y radd BA (Anrh) Cyfrifeg ac Economeg ym Met Caerdydd bwyslais cryf ar gymhwyso a dealltwriaeth feirniadol. Mae'r cwrs wedi'i achredu'n broffesiynol gan Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig, Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli a Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr, fel y gall myfyrwyr gael nifer o eithriadau o arholiadau proffesiynol y cyrff hyn, a Met Caerdydd oedd y brifysgol newydd gyntaf i fabwysiadu'r cwricwlwm CORE newydd mewn Economeg hefyd.

Mae gennych yr opsiwn i dreulio blwyddyn mewn diwydiant ar leoliad gwaith ar ôl cwblhau eich ail flwyddyn o astudio yn llwyddiannus. Hefyd, mae gennym bartneriaeth strategol barhaus gyda Graham Paul Chartered Accountants, sy'n darparu lleoliadau haf 12 wythnos o hyd â thâl i nifer o fyfyrwyr Met Caerdydd, gyda'r bwriad o gynnig contractau hyfforddi parhaol i raddedigion.

Mae ein tiwtoriaid Economeg yn gweithio gyda sefydliadau fel Gwasanaeth Economaidd y Llywodraeth i sicrhau bod ein cwricwlwm ar flaen y gad ac yn berthnasol.

​Blwyddyn Sylfaen

​Gellir astudio’r radd hon fel gradd amser llawn tair blynedd neu radd pedair blynedd sy’n cynnwys blwyddyn o astudio sylfaenol. Bwriad ein blwyddyn sylfaen yw eich paratoi ar gyfer eich blynyddoedd dilynol o astudio, gan gynnig cyfle i chi gryfhau eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder.

Bydd y flwyddyn sylfaen yn berthnasol i:

 1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cael y nifer gofynnol o bwyntiau Safon Uwch (neu gyfwerth) i ddechrau ar flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.
 2. Myfyrwyr hŷn sydd wedi bod allan o’r system addysg ffurfiol ers peth amser.


Darganfyddwch fwy am y flwyddyn sylfaen.

Nodwch: Bydd angen i chi wneud cais gan ddefnyddio cod UCAS penodol os ydych yn dymuno ymgymryd â’r 4 blynedd gan gynnwys sylfaen. Cyfeiriwch at Wybodaeth Gwrs Allweddol ar waelod y dudalen hon.

​Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Un (Level 4)


Yn eich blwyddyn gyntaf, mae pob un o'r chwe modiwl (120 credyd) yn orfodol ac wedi'u cynllunio i roi cyflwyniad cadarn i chi i Gyfrifeg ac Economeg.

Byddwch yn cael eich cyflwyno i gyfrifyddu ariannol a digidol a micro-economeg a macro-economeg, yn ogystal â chael eich arfogi â sgiliau meintiol ac academaidd i lwyddo yn eich astudiaethau a'ch gyrfa yn y dyfodol.

Addysgir yr holl fodiwlau yn Saesneg ac mae darpariaeth cyfrwng Cymraeg sy’n cyfateb i nifer o fodiwlau Lefel 4 a 5. Nodir y rhain isod gyda seren (*).

Modiwlau gorfodol (20 credyd yr un)

 • Cyfrifeg Ariannol a Digidol
 • Cyfrifeg Rheoli*
 • Yr Economi – Microeconomeg
 • Yr Economi – Macroeconomeg
 • Dulliau Meintiol ar gyfer Dadansoddi Data
 • Gwasanaethau Ariannol Byd-eang*


Blwyddyn Dau (Lefel 5)


Mae pum modiwl (100 credyd) yn orfodol, a byddwch yn dewis un modiwl dewisol (20 credyd).

Byddwch yn datblygu eich astudiaeth o ficro-economeg a macro-economeg. Byddwch hefyd yn adeiladu ar eich gwybodaeth a'ch sgiliau ym myd Cyfrifyddu ac Economeg ac yn ymgymryd â modiwl Profiad Gwaith neu Gyfleoedd Gwirfoddoli.

Modiwlau gorfodol (20 credyd yr un)

 • Rheoli Perfformiad
 • Rheolaeth Ariannol
 • Theori Micro-economaidd Ganolradd
 • Macroeconomeg Canolradd
 • Gwaith trwy Brofiad neu Gyfleoedd Gwirfoddoli*


Dewiswch UN modiwl dewisol (20 credyd yr un)

 • Trethiant (20 credyd)
 • Dulliau Meintiol Canolradd
 • Theori Gemau a Gwybodaeth


Blwyddyn mewn diwydiant

Mae gennych yr opsiwn i dreulio blwyddyn mewn diwydiant ar leoliad gwaith ar ôl cwblhau eich ail flwyddyn o astudio yn llwyddiannus. Mae gennym dîm lleoliad gwaith pwrpasol i'ch cefnogi i sicrhau lleoliad. Gall lleoliad blwyddyn o hyd roi hwb i'ch rhagolygon gyrfa a rhoi mantais i chi wrth wneud cais am swyddi ar ôl graddio.


Blwyddyn Tri (Lefel 6)


Yn eich blwyddyn olaf, mae pump modiwl (100 credyd) yn orfodol, a byddwch yn dewis un modiwl dewisol (20 credyd).

Byddwch yn datblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau ym maes cyllid i baratoi ar gyfer cymwysterau proffesiynol ond hefyd yn archwilio meysydd pwysig pellach o economeg.

Modiwlau gorfodol (20 credyd yr un)

 • Rheoli Perfformiad Uwch
 • Rheolaeth Ariannol Uwch
 • Economeg Ymddygiadol
 • Macroeconomeg: Theori a Chymhwyso
 • Economeg Llafur ac Economeg Iechyd


Dewiswch UN modiwl dewisol (20 credyd yr un)

 • Trethi Uwch
 • Econometreg
 • Cyfrifeg Fforensig
 • Profiad Gwaith Diwydiannol^


Bydd modiwlau dewisol ar gael yn amodol ar alw ac argaeledd.

^ Os ydych yn cymryd lleoliad gwaith blwyddyn o hyd yn y diwydiant rhwng blwyddyn dau a thri, mae gennych yr opsiwn i ddewis 'Profiad Gwaith yn y Diwydiant' fel eich modiwl dewisol. Os na, dewiswch fodiwl dewisol arall.

Dysgu ac Addysgu

Yn y rhan fwyaf o fodiwlau, mae'r dull addysgu yn cynnwys cyfres o ddarlithoedd byr bob wythnos, ynghyd â dwy awr o seminarau yr wythnos. Mae seminarau'n rhai ymarferol ac fel arfer yn cael eu cynnal fel gweithdai sy'n rhoi cyfle i'r myfyrwyr ymarfer y deunydd a drafodir yn y darlithoedd. Cefnogir pob modiwl yn llawn gan Amgylchedd Dysgu Rhithwir (VLE) fel rhan o ddull dysgu cyfunol a gall myfyrwyr hefyd wneud apwyntiad gyda thiwtoriaid modiwl a thiwtoriaid personol ar adeg sy’n gyfleus i bawb.

Anogir myfyrwyr i gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol gan gynnwys cyrsiau byr mewn rhaglenni cyfrifiadurol gwahanol ac entrepreneuriaeth.

Mae'r tîm addysgu yn cynnwys gweithwyr proffesiynol brwdfrydig sydd â phrofiad o'r diwydiant fel cyfrifwyr cymwysedig a gweithgarwch ymchwil perthnasol.


Asesu

Mae’r gwaith cwrs yn ymarferol iawn ei natur, gan adlewyrchu’r sgiliau a’r technegau sydd eu hangen ar gyfrifydd proffesiynol. Mae asesiadau ar gyfer modiwlau sydd wedi'u hachredu'n broffesiynol yn cynnwys arholiadau llyfr caeedig er mwyn bodloni gofynion eithrio.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd​

Mae cryn alw gan gyflogwyr y DU am raddedigion cyfrifeg ac mae profiad blaenorol yn awgrymu y bydd cyfran sylweddol o raddedigion yn cael lleoedd hyfforddi graddedigion mewn adrannau cyllid busnesau, practisau'r stryd fawr a'r sector cyhoeddus.

Mae'r cwrs wedi'i achredu gan brif gyrff cyfrifeg y DU a byddwch yn gallu cael eithriadau o arholiadau ACCA, ICAEW a CIMA. Mae'n gwrs heriol felly, sy'n cyfuno'r ochr academaidd â datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i basio arholiadau terfynol y cyrff cyfrifeg.

Mae galw mawr am economegwyr yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus. Gallant fod yn rheolwyr, ymchwilwyr, dadansoddwyr a strategwyr medrus. Mae ymchwil yn dangos bod myfyrwyr Economeg yn ennill cyflog cyfartalog uwch na'r rhan fwyaf o raddedigion eraill, gan gynnwys rhai sy'n astudio gradd busnes gyffredinol. Mae ffigurau a gyhoeddwyd gan Complete University Guide in 2016 , yn 2016 yn dangos mai £28,000 yw cyflog cychwynnol cyfartalog graddedigion Economeg.

Lleoliadau Gwaith:
Mae darparu lleoliadau gwaith fel rhan asesedig o'ch rhaglen ddysgu academaidd mor bwysig fel ein bod yn cynnig cyfle i chi gwblhau lleoliad fel rhan o'ch astudiaethau ail flwyddyn. Mae gennym gysylltiadau cryf â byd busnes ac mae'r rhaglen lleoliadau gwaith wedi'i chynllunio i wella eich rhagolygon gwaith yn y dyfodol.

Mae mynd ymlaen i astudio cwrs ôl-raddedig yn Ysgol Reoli Caerdydd yn opsiwn hefyd.​


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

​Mae’r gofynion canlynol yn seiliedig ar gynigion nodweddiadol sy’n berthnasol i ddechrau ar flwyddyn 1 y radd.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Flwyddyn Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.​

 • Pwyntiau tariff: 112
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM
 • Lefel T: Teilyngdod.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu  Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, ffoniwch y Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau am y cwrs yn benodol, cysylltwch â Judi Stockford, arweinydd y rhaglen:
Ebost: jstockford@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2020 5638

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Codau UCAS:
NL41 - Gradd 3 blynedd
NL4F - Gradd 4 blynedd (yn cynnwys flwyddyn sylfaen)

Lleoliad astudio:
Campws Llandaf


Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd


Hyd y Cwrs:
Tair blynedd yn llawn amser.
Pedair blynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd.
Pedair blynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud blwyddyn sylfaen.
Pum mlynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud blwyddyn sylfaen a lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd.​