Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Cyfrifeg ac Economeg – BA (Anrh)

Cyfrifeg ac Economeg – BA (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

​Mae gan y radd BA (Anrh) Cyfrifeg ac Economeg ym Met Caerdydd bwyslais cryf ar gymhwyso a dealltwriaeth feirniadol. Mae'r cwrs wedi'i achredu'n broffesiynol gan Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig, Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli a Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr, fel y gall myfyrwyr gael nifer o eithriadau o arholiadau proffesiynol y cyrff hyn, a Met Caerdydd oedd y brifysgol newydd gyntaf i fabwysiadu'r cwricwlwm CORE newydd mewn Economeg hefyd.

Mae myfyrwyr sy'n dewis yr opsiwn rhyngosod yn gwneud lleoliad gwaith blwyddyn o hyd rhwng eu hail a'u trydedd flwyddyn astudio. Hefyd, mae gennym bartneriaeth strategol barhaus gyda Graham Paul Chartered Accountants, sy'n darparu lleoliadau haf 12 wythnos o hyd â thâl i nifer o fyfyrwyr Met Caerdydd, gyda'r bwriad o gynnig contractau hyfforddi parhaol i raddedigion.

Mae ein tiwtoriaid Economeg yn gweithio gyda sefydliadau fel Gwasanaeth Economaidd y Llywodraeth i sicrhau bod ein cwricwlwm ar flaen y gad ac yn berthnasol.

Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2023/4 i sicrhau bod cynnwys y cwrs yn gyfredol ac yn parhau i fod. Os bydd unrhyw newidiadau i gynnwys y cwrs yn cael eu gwneud o ganlyniad i'r adolygiad, bydd pob ymgeisydd yn cael gwybod unwaith y bydd newidiadau'n cael eu cadarnhau.


​Cynnwys y Cwrs

​Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):​

Mae’r rhaglen hon yn cynnwys blwyddyn sylfaen ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau ymrestru ar y radd anrhydedd tair blynedd ac sy’n perthyn i un o’r categorïau canlynol:

​​1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cael y nifer gofynnol o bwyntiau Safon Uwch (neu gyfwerth) i ddechrau ar flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.

2. Myfyrwyr hŷn sydd wedi bod allan o'r system addysg ffurfiol ers peth amser.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am y flwyddyn sylfaen drwy glicio yma.


Gradd:

Blwyddyn Un:

 • Cyfrifeg Ariannol a Digidol
 • Cyfrifeg Rheoli
 • Yr Economi - Microeconomeg
 • Yr Economi - Macroeconomeg
 • Dulliau Meintiol
 • Gwasanaethau Ariannol Byd-eang

Blwyddyn Dau:

Gorfodol:

 • Rheoli Perfformiad
 • Rheolaeth Ariannol
 • Microeconomeg Canolradd
 • Macroeconomeg Canolradd
 • Prosiect Profiad Gwaith NEU Wirfoddoli

Opsiynau*:

 • Adroddiadau Ariannol
 • Archwilio a Sicrwydd
 • Trethiant
 • Cyfrifeg Ariannol mewn Cyllid Islamaidd
 • Cyllid Cyhoeddus
 • Hanes Meddwl Economaidd
 • Dulliau Meintiol 2

Blwyddyn Tri:

Gorfodol:

 • Rheoli Perfformiad Uwch
 • Rheolaeth Ariannol Uwch
 • Microeconomeg Gymhwysol
 • Macroeconomeg: Theori a Chymhwyso

Opsiynau*:

 • Adroddiadau Ariannol Uwch
 • Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol
 • Trethi Uwch
 • Economeg Ymddygiadol
 • Offer Economaidd i'r Llywodraeth
 • Econometrig
 • Economeg Ddiwydiannol
 • Economi Wleidyddol Ryngwladol
 • Cyfrifeg Fforensig
 • Gemau a Chymwysiadau Uwch
 • Marchnadoedd Cyfalaf Islamaidd
 • Traethawd hir
 • Profiad Gwaith Diwydiannol

*Bydd modiwlau dewisol ar gael yn amodol ar alw ac argaeledd.


Dysgu ac Addysgu

Yn y rhan fwyaf o fodiwlau, mae'r dull addysgu yn cynnwys cyfres o ddarlithoedd byr bob wythnos, ynghyd â dwy awr o seminarau yr wythnos. Mae seminarau'n rhai ymarferol ac fel arfer yn cael eu cynnal fel gweithdai sy'n rhoi cyfle i'r myfyrwyr ymarfer y deunydd a drafodir yn y darlithoedd. Cefnogir pob modiwl yn llawn gan Amgylchedd Dysgu Rhithwir (VLE) fel rhan o ddull dysgu cyfunol a gall myfyrwyr hefyd wneud apwyntiad gyda thiwtoriaid modiwl a thiwtoriaid personol ar adeg sy’n gyfleus i bawb.

Anogir myfyrwyr i gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol gan gynnwys cyrsiau byr mewn rhaglenni cyfrifiadurol gwahanol ac entrepreneuriaeth.

Mae'r tîm addysgu yn cynnwys gweithwyr proffesiynol brwdfrydig sydd â phrofiad o'r diwydiant fel cyfrifwyr cymwysedig a gweithgarwch ymchwil perthnasol.


Asesu

Mae’r gwaith cwrs yn ymarferol iawn ei natur, gan adlewyrchu’r sgiliau a’r technegau sydd eu hangen ar gyfrifydd proffesiynol. Mae asesiadau ar gyfer modiwlau sydd wedi'u hachredu'n broffesiynol yn cynnwys arholiadau llyfr caeedig er mwyn bodloni gofynion eithrio.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd​

Mae cryn alw gan gyflogwyr y DU am raddedigion cyfrifeg ac mae profiad blaenorol yn awgrymu y bydd cyfran sylweddol o raddedigion yn cael lleoedd hyfforddi graddedigion mewn adrannau cyllid busnesau, practisau'r stryd fawr a'r sector cyhoeddus.

Mae'r cwrs wedi'i achredu gan brif gyrff cyfrifeg y DU a byddwch yn gallu cael eithriadau o arholiadau ACCA, ICAEW a CIMA. Mae'n gwrs heriol felly, sy'n cyfuno'r ochr academaidd â datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i basio arholiadau terfynol y cyrff cyfrifeg.

Mae galw mawr am economegwyr yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus. Gallant fod yn rheolwyr, ymchwilwyr, dadansoddwyr a strategwyr medrus. Mae ymchwil yn dangos bod myfyrwyr Economeg yn ennill cyflog cyfartalog uwch na'r rhan fwyaf o raddedigion eraill, gan gynnwys rhai sy'n astudio gradd busnes gyffredinol. Mae ffigurau a gyhoeddwyd gan Complete University Guide in 2016 , yn 2016 yn dangos mai £28,000 yw cyflog cychwynnol cyfartalog graddedigion Economeg.

Lleoliadau Gwaith:
Mae darparu lleoliadau gwaith fel rhan asesedig o'ch rhaglen ddysgu academaidd mor bwysig fel ein bod yn cynnig cyfle i chi gwblhau lleoliad fel rhan o'ch astudiaethau ail flwyddyn. Mae gennym gysylltiadau cryf â byd busnes ac mae'r rhaglen lleoliadau gwaith wedi'i chynllunio i wella eich rhagolygon gwaith yn y dyfodol.

Mae mynd ymlaen i astudio cwrs ôl-raddedig yn Ysgol Reoli Caerdydd yn opsiwn hefyd.​


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 112
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM
 • Lefel T: Teilyngdod.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Rhaglen Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu  Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, ffoniwch y Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau am y cwrs yn benodol, cysylltwch â Judi Stockford, arweinydd y rhaglen:
Ebost: jstockford@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2020 5638

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

UCAS Code: NL41
Dylai myfyrwyr sylfaen ddefnyddio'r cod UCAS hwn hefyd a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.


Lleoliad astudio:
Campws Llandaf


Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd


Hyd y Cwrs: Tair blynedd yn llawn amser, neu bedair blynedd yn llawn amser os ydych chi’n gwneud lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd. Pedair blynedd yn llawn amser os yn gwneud blwyddyn sylfaen. Pum mlynedd yn llawn amser os ydych chi'n gwneud blwyddyn sylfaen a lleoliad blwyddyn o hyd mewn diwydiant.