Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Rheoli Twristiaeth Ryngwladol - BA (Anrh)

Rheoli Twristiaeth Ryngwladol - Gradd BA (Anrh)

Blwyddyn Mynediad


Llwybrau ar gael:

Rheoli Twristiaeth Ryngwladol- BA (Anrh) 

Rheoli Twristiaeth Ryngwladol gydag Interniaeth- BA (Anrh)

Er mai’r diwydiant twristiaeth yw un o ddiwydiannau mwyaf y byd a’i fod yn ddeinamig ac yn amlddisgyblaethol, mae’n fregus ac mae angen dulliau newydd o fynd i’r afael â gordwristiaeth, twf twristiaeth ddomestig a’i phwysigrwydd i iechyd a lles cyffredinol. Felly, er mwyn eich helpu i ystyried a pharatoi at yrfa yn y diwydiant amrywiol a newidiol hwn, mae ein Graddau BA (Anrh) Rheoli Twristiaeth Ryngwladol a BA (Anrh) Rheoli Twristiaeth Ryngwladol gydag Interniaeth yn darparu cyfuniad o wybodaeth graidd sy’n adlewyrchu’r cyd-destun economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol ac arfer twristiaeth gyda rheolaeth drylwyr yn sail i'r cwrs cyfan. Gyda dull dysgu ac addysgu hyblyg, bydd gennych fwy o reolaeth dros bryd a ble y byddwch yn dysgu trwy brofiadau ar-lein ac all-lein.

Mae ymgysylltu â diwydiant yn parhau i fod yn ffocws cryf yn ein Graddau BA (Anrh) Rheoli Twristiaeth Ryngwladol a BA (Anrh) Rheoli Twristiaeth Ryngwladol gydag Interniaeth. Yn y gorffennol, mae myfyrwyr wedi bod ar leoliadau dramor ac yn y DU. Mae’r lleoliadau tramor wedi cynnwys Universal Studios, Disney ac amrywiaeth o westai cyrchfan a chlybiau gwledig yn UDA. Fodd bynnag, er bod y diwydiant twristiaeth yn parhau i fod yn wydn, mae angen sgiliau newydd mewn arloesi, creadigrwydd a rheoli risg arno. Felly, yn awr mae gan fyfyrwyr y cyfle i ddatblygu adroddiadau ymgynghori byw fel rhan o’r modiwl hwn, ar gyfer amrywiaeth o sefydliadau megis yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cymdeithas yr Hostelau Ieuenctid, Maes Awyr Caerdydd, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, cwmnïau hedfan a chanolfannau croeso. Gan helpu i gynnal ymgysylltiad cryf â’r byd diwydiant drwy hynny.

Er mwyn gwella cynnwys y modiwl ymhellach, mae ein graddau BA (Anrh) Rheoli Twristiaeth Ryngwladol a BA (Anrh) Rheoli Twristiaeth Ryngwladol gydag Interniaeth yn defnyddio arbenigedd nifer o arbenigwyr y diwydiant gan gynnwys Croeso Cymru, Maes Awyr Caerdydd a Stadiwm Principality, Arena Motorpoint Caerdydd, CADW a Chastell Caerdydd. Mae tîm y cwrs yn aml wedi trefnu ymweliadau a theithiau o amgylch sawl atyniad a chyrchfan twristiaeth lleol. Nodwedd allweddol o’n graddau BA (Anrh) Rheoli Twristiaeth Ryngwladol a BA (Anrh) Rheoli Twristiaeth Ryngwladol gydag Interniaeth yw’r cyfle i brofi ac archwilio gwahanol gyrchfannau fel Alicante, Moroco a Gambia sydd â’u dulliau asesu unigol eu hunain yn rhan o’r modiwlau twristiaeth craidd. Mae gan fyfyrwyr y cyfle hefyd i astudio iaith fel rhan o'u gradd, y gellir parhau â hi i'r flwyddyn olaf.

Mae ein graddau BA (Anrh) Rheoli Twristiaeth Ryngwladol a BA (Anrh) Rheoli Twristiaeth Ryngwladol gydag Interniaeth ill dau wedi'u hachredu gan y Sefydliad Rheoli Twristiaeth (TMI). Mae gwaith ar y rhaglenni hyn nid yn unig yn seiliedig ar yr ymchwil a wneir gan y staff academaidd, ond hefyd gan Ganolfan Ymchwil Twristiaeth Cymru (WCTR) a’r Gymdeithas Twristiaeth mewn Addysg Uwch (ATHE). 

Rydym hefyd yn falch o fod yn Bartner Addysgol i ABTA, y brif gymdeithas asiantaethau teithio a gweithredwyr teithiau, a gall ein myfyrwyr ymgeisio am yr Interniaeth ABTA gystadleuol.

Mae 100% o raddedigion mewn gwaith neu astudiaethau pellach o fewn 15 mis ar ôl graddio (Arolwg Hynt Graddedigion ​2023)


Blwyddyn Sylfaen

​Gellir astudio’r radd hon fel gradd amser llawn tair blynedd neu radd pedair blynedd sy’n cynnwys blwyddyn o astudio sylfaenol. Bwriad ein blwyddyn sylfaen yw eich paratoi ar gyfer eich blynyddoedd dilynol o astudio, gan gynnig cyfle i chi gryfhau eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder.

Bydd y flwyddyn sylfaen yn berthnasol i:

 1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cael y nifer gofynnol o bwyntiau Safon Uwch (neu gyfwerth) i ddechrau ar flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.
 2. Myfyrwyr hŷn sydd wedi bod allan o’r system addysg ffurfiol ers peth amser.


Darganfyddwch fwy am y flwyddyn sylfaen.

Nodwch: Bydd angen i chi wneud cais gan ddefnyddio cod UCAS penodol os ydych yn dymuno ymgymryd â’r 4 blynedd gan gynnwys sylfaen. Cyfeiriwch at Wybodaeth Gwrs Allweddol ar waelod y dudalen hon.

Cynnwys y Cwrs

Gradd:

Mae'r graddau BA (Anrh) Rheoli Twristiaeth Ryngwladol a BA (Anrh) Rheoli Twristiaeth Ryngwladol gydag Interniaeth yn cynnwys sawl modiwl craidd sy’n benodol i reolaeth a thwristiaeth, gyda chasgliad o opsiynau i alluogi myfyrwyr i deilwra'r cyrsiau yn unol â’u diddordebau penodol a'u huchelgeisiau gyrfa. 

Yn ystod pob blwyddyn astudio, bydd myfyrwyr yn cwblhau gwerth 120 credyd o fodiwlau o'r rhestri isod:

Blwyddyn Un:

Bydd y flwyddyn gyntaf yn eich cyflwyno i rai o'r cysyniadau allweddol ym maes rheoli busnes a thwristiaeth.

Modiwlau gorfodol ar gyfer pob llwybr:

 • Busnes Twristiaeth (20 credyd)
 • Yr Amgylchedd Twristiaeth Fyd-eang (20 credyd)
 • Marchnata ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (20 credyd)*
 • Datblygu Pobl mewn Sefydliadau (20 credyd)
 • Refeniw, Costio a Rheolaethau Cyllidebol (20 credyd)

*Ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Modiwlau dewisol gorfodol (dewiswch un o'r canlynol) **

 • Llunio Eich Dyfodol: Tirweddau Twristiaeth Proffesiynol (20 credyd)
 • Sbaeneg Busnes Cymhwysol 1 (20 credyd)
 • Mandarin Tsieinëeg mewn Cyd-destunau Proffesiynol 1 (20 credyd)
 • Ffrangeg mewn Cyd-destunau Proffesiynol 1 (20 credyd)

** Gall myfyrwyr ddewis dilyn naill ai Llunio Eich Dyfodol: Tirweddau Twristiaeth Proffesiynol neu un o'r modiwlau iaith ym Mlwyddyn un.

Blwyddyn Dau:

Mae'r ail flwyddyn yn adeiladu ar eich sylfaen wybodaeth bresennol ac yn symud ymlaen i feysydd mwy arbenigol o reoli twristiaeth.

Modiwlau gorfodol ar gyfer pob llwybr:

 • Rheoli Cyrchfannau (20 credyd)
 • Twristiaeth Arbenigol (20 credyd)
 • Dylunio Ymchwil ar Waith (20 credyd)*

*Ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Modiwlau dewisol gorfodol (dewiswch o leiaf un):

 • Ymddygiad Defnyddwyr ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (20 credyd)
 • Rheoli Pobl ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (20 credyd)
 • Cychwyn Busnes ac Entrepreneuriaeth (20 credyd)

Modiwlau Dewisol:

 • Lleoliad Gwaith Haf (20 credyd)
 • Newid Cymdeithasol a Chydraddoldeb/Anghydraddoldeb (20 credyd)
 • Technolegau ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (20 credyd)
 • Sbaeneg Busnes Cymhwysol 2 (20 credyd) **
 • Mandarin Tsieinëeg mewn Cyd-destunau Proffesiynol 2 (20 credyd) **
 • Ffrangeg mewn Cyd-destunau Proffesiynol 2 (20 credyd) **

* Modiwl ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

** Dim ond os gwnaethant ei dilyn ym Mlwyddyn un y gall y myfyrwyr ddewis opsiwn iaith


Blwyddyn Tri:

Mae'r drydedd flwyddyn yn galluogi myfyrwyr i deilwra eu gradd yn seiliedig ar eu diddordebau a'u dyheadau gyrfa.

Modiwlau gorfodol:

 • Twristiaeth a Heriau Byd-eang (20 credyd)
 • Stiwardiaeth a Gwydnwch Cyrchfannau (20 credyd)
 • Arweinyddiaeth Strategol a Rheoli Newid (20 credyd)
 • Traethawd hir (40 credyd) *, Prosiect Menter (40 credyd) *, Prosiect Ymgynghori (40 credyd) NEU Brosiect Ymchwil Annibynnol (20 credyd)

Modiwlau dewisol:

 • Rheoli Cyrchfannau a Stadia (20 credyd)
 • Twristiaeth Gastronomig (20 credyd)
 • Cyfathrebu Marchnata yn yr Oes Ddigidol (20 credyd)
 • Adnoddau Gweithwyr a Rheoli Gwirfoddolwyr (20 credyd)
 • Cyrchfannau a Digwyddiadau (20 credyd)
 • Arweinyddiaeth a Datblygiad Proffesiynol gyda Mentora (20 credyd)
 • Sbaeneg mewn Cyd-destunau Proffesiynol 3 **
 • Mandarin Tsieinëeg mewn Cyd-destunau Proffesiynol 3 **
 • Ffrangeg mewn Cyd-destunau Proffesiynol 3 **

* Modiwl ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

** Dim ond os gwnaethant ei dilyn ym Mlwyddyn un y gall y myfyrwyr ddewis opsiwn iaith


Mae gwybodaeth cwrs ar y dudalen hon yn ymwneud â mynediad 2022.

Dysgu ac Addysgu

Mae darlithoedd yn rhan bwysig o’r strategaeth addysgu ar gyfer y rhaglen, ac ategir at y rhain â thiwtorialau, seminarau a theithiau maes ar bob lefel i ehangu ar y deunydd yr ymdrinnir ag ef mewn darlithoedd, a'i atgyfnerthu. Defnyddir siaradwyr gwadd a darlithwyr gwadd hefyd gan dîm y modiwlau penodol ar bob un o'r tair lefel. Yn ogystal â’r ddarpariaeth ar yr amserlen, disgwylir i fyfyrwyr dreulio amser ychwanegol yn darllen, yn paratoi at ddosbarthiadau, yn cymryd rhan mewn prosiectau grŵp neu rithiol, yn ymchwilio, ac yn cwblhau asesiadau. Gallwch gyrchu eich holl fodiwlau dewisol drwy Moodle. Fel myfyriwr byddwch hefyd yn gallu cael mynediad at wasanaethau’r Llyfrgell, Chwilio Met, ac adnoddau gan ABTA a'r Sefydliad Rheoli Twristiaeth. Ar bob modiwl 20 credyd, byddwch yn derbyn hyd at 48 awr o amser cyswllt a bydd disgwyl i chi ymgymryd â 152 awr o amser hunan-astudio annibynnol.

Mae ein holl fyfyrwyr yn cael y cyfle, ac fe’u hanogir, i wneud y radd BA (Anrh) Rheoli Twristiaeth Ryngwladol gydag Interniaeth, lle byddwch yn treulio blwyddyn mewn diwydiant fel rhan o'r cwrs. Mae myfyrwyr diweddar wedi treulio'r amser hwn gyda sefydliadau fel Disney, y Greenwich Country Club a gwestai cadwyn rhyngwladol amrywiol.

Mae ein cysylltiadau â’r byd diwydiant yn golygu bod y cyfleoedd i ennill profiad hefyd yn mynd ymhell y tu hwnt i’n modiwlau lleoliad gwaith swyddogol ac rydym yn annog ein myfyrwyr yn frwd i wneud gwaith â thâl a gwirfoddol trwy gydol eu hastudiaethau.

Bydd gan bob myfyriwr ar y rhaglenni BA (Anrh) Rheoli Twristiaeth Ryngwladol a BA (Anrh) Rheoli Twristiaeth Ryngwladol gydag Interniaeth eu tiwtor personol dynodedig eu hunain sy’n aros yr un fath drwy gydol eu hastudiaethau. Byddwch yn cwrdd â'ch tiwtor personol yn ystod yr wythnos sefydlu ac ar sawl pwynt cyffwrdd dynodedig yn ystod y flwyddyn. Nod y Cynllun Tiwtor Personol yw hyrwyddo llwyddiant a chyrhaeddiad, gan gefnogi pob myfyriwr i wireddu ei botensial trwy ddatblygu Priodoleddau Graddedigion (fel y’u hamlinellir yn Fframwaith Priodoleddau Graddedigion y Brifysgol) ar y cyd â'u hastudiaethau academaidd a’u gweithgareddau allgyrsiol. Bydd cefnogi partneriaethau effeithiol, ystyrlon a grymusol rhwng myfyrwyr a thiwtoriaid yn ganolog i lwyddiant y dull hwn.

Mae’r Tiwtoriaid Personol yn gweithio’n agos gyda Chyfarwyddwyr y Rhaglen, Tiwtoriaid Blwyddyn a’r Gwasanaethau Myfyrwyr i sicrhau bod eich anghenion yn cael eu diwallu’n effeithiol a bod eich amser ym Met Caerdydd yn brofiad dymunol a llwyddiannus.

Mae arbenigedd addysgu ac ymchwil y staff academaidd o’r Adran Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau yn cwmpasu amrywiaeth o wahanol themâu a meysydd sy’n ymwneud â rheoli twristiaeth.

Mae Dr Emmet McLoughlin yn addysgu ar sawl modiwl ar lefel israddedig a MSc. Mae Dr McLoughlin yn parhau i gyhoeddi'n eang ar ei ddiddordebau ymchwil yn ymwneud ag agweddau at gynaliadwyedd sy’n seiliedig ar ddata, dangosyddion ar gyfer rheoli cyrchfannau cynaliadwy a chynllunio cynaliadwy ar gyfer twristiaeth a digwyddiadau.

Mae ffocws ymchwil Dr Jeanette Reis ar reolaeth forol gynaliadwy, gyda phwyslais ar dwristiaeth bywyd gwyllt morol yn fwyaf diweddar. Mae Dr Reis wedi cyhoeddi nifer o bapurau academaidd, llyfrau ac adroddiadau ymgynghori ar hyd yr 20 mlynedd diwethaf sy’n ymwneud â phrosiectau wedi’u lleoli ledled y DU, Ewrop a Chanada.

Mae Dr Vicky Richards yn addysgu ar sawl modiwl ar draws twristiaeth, dulliau ymchwil ac ymchwil myfyrwyr. Mae ei diddordebau ymchwil ac addysgu’n canolbwyntio ar 'sylw twristiaid', mwy o bwyslais ar brofiad ymwelwyr, materion yn ymwneud ag ymgorffori, rhywedd, twristiaeth i bawb a chyfiawnder cymdeithasol.

Mae Helene Grousset-Rees yn addysgu amrywiaeth o bynciau’n ymwneud â thwristiaeth, lletygarwch a digwyddiadau, gan gynnwys atyniadau i ymwelwyr, arferion busnes cynaliadwy, astudiaeth maes, marchnata digidol, a rheoli marchnata, pob un â ffocws cryf ar brofiad y cwsmer.

Mae Dr Emma Bettinson yn addysgu ar draws y casgliad o raglenni israddedig ac ôl-raddedig yn yr adran ac mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn Marchnata Twristiaeth a Brandio a Hysbysebu.

Uwch ddarlithydd mewn rheoli twristiaeth yw Dr Sheena Carlisle ac mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys datblygu cyrchfannau, rheoli argyfwng, moeseg twristiaeth a sgiliau ar gyfer cynaliadwyedd mewn twristiaeth.

Mae Dr Claire Haven-Tang yn addysgu ar fodiwlau gan gynnwys Twristiaeth Arbenigol, ac mae ei diddordebau ymchwil mewn datblygu cyrchfannau, Ymdeimlad o Le, BBaCh twristiaeth a thwristiaeth busnes a digwyddiadau.

Mae gan Dr Nic Matthews 17 mlynedd o brofiad mewn dylunio a chyflwyno rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig mewn gweithgarwch corfforol, chwaraeon, chwarae ac iechyd. Mae Dr Matthews yn cyfrannu’n arbennig at fodiwlau mewn dulliau ymchwil a pholisi ac ymarfer gweithgarwch corfforol, chwarae a datblygu chwaraeon.


Asesu

Mae strategaeth asesu'r Ysgol Reoli ar gyfer pob modiwl ar y rhaglenni BA (Anrh) Rheoli Twristiaeth Ryngwladol a BA (Anrh) Rheoli Twristiaeth Ryngwladol gydag Interniaeth yn amrywio er mwyn sicrhau bod y dull mwyaf priodol yn cael ei ddefnyddio i gyflawni deilliannau dysgu. Defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu ar draws pob lefel, gan gynnwys traethodau, adroddiadau, cyflwyniadau, astudiaethau achos, podlediadau, portffolios, a chyflwyniadau poster.

Mae ein hasesiadau hefyd wedi'u cynllunio i ddatblygu a hyrwyddo sgiliau trosglwyddadwy ac i fod o ddefnydd ymarferol wrth weithio yn y diwydiant twristiaeth. Mae hyn yn cynnwys gweithio mewn tîm, datrys problemau, sgiliau cyflwyno, sgiliau digidol, cyfathrebu a gweithio o dan bwysau.

Bydd myfyrwyr yn derbyn ystod eang o adborth ar eu gwaith trwy asesiadau ffurfiannol a chrynodol, ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd​

Mae twristiaeth yn sector hanfodol o economi’r DU, ac fel diwydiant, mae wedi profi yn y gorffennol ei fod yn arloesol ac yn wydn yn wyneb afiechydon a thrychinebau naturiol, gydag angen mawr am reolwyr arbenigol ym meysydd arloesi, creadigrwydd, sgiliau digidol, cynaliadwyedd a rheoli risg. O ganlyniad, mae'r diwydiant twristiaeth yn cynnig ystod amrywiol o gyfleoedd gyrfa lle bydd graddedigion mewn sefyllfa dda i sicrhau swyddi rheoli yn sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol y diwydiant twristiaeth, yn y DU a thramor. Mae cyfleoedd yn bodoli ym meysydd marchnata a chynllunio cyrchfannau, gweithredu teithio a theithiau, rheoli digwyddiadau, rheoli chwaraeon a marchnata sefydliadau twristiaeth cenedlaethol a lleol, rheoli atyniadau ymwelwyr, darparu lletygarwch, a datblygu busnesau bach (o bosibl yn arwain at hunangyflogaeth). Yn y ddwy raglen, mae ffocws cryf ar sgiliau trosglwyddadwy a gyda ffocws rheolaeth y cwrs, mae cyfleoedd i raddedigion hefyd mewn meysydd busnes ehangach (AD, Marchnata ac ati).

Ymhlith yr opsiynau astudio pellach y mae sawl cwrs ardystio megis Dyfarniad Deiliaid Trwydded Bersonol BIIAB a Diogelwch Bwyd Lefel 2. Hefyd, mae gan fyfyrwyr y cyfle i gwblhau MSc mewn Rheoli Lletygarwch a Thwristiaeth neu MSc mewn Rheoli Digwyddiadau, gyda chyfleoedd i symud ymlaen i raglenni doethuriaeth, fel MPhil, PhD, DMan a Doethuriaeth Broffesiynol, yr oll yma ym Met Caerdydd.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

​Mae’r gofynion canlynol yn seiliedig ar gynigion nodweddiadol sy’n berthnasol i ddechrau ar flwyddyn 1 y radd.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Flwyddyn Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.​

 • Pwyntiau tariff: 96-112
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: MMM-DMM
 • Lefel T: Pasio (C+) – Teilyngdod.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ffoniwch y Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau am y cwrs yn benodol, cysylltwch â ​Jeanette Reis​, arweinydd y rhaglen:
E-bost: JReis@cardiffmet.ac.uk
Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Codau UCAS:
N801 - Gradd 3 blynedd
N80F - Gradd 4 blynedd (yn cynnwys flwyddyn sylfaen)​

Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd yn llawn amser.
Pedair blynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd.​
Pedair blynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud blwyddyn sylfaen.
Pum mlynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud blwyddyn sylfaen a lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd.​

Ar gael yn rhan-amser hefyd a gall gymryd hyd at chwe blynedd.

Ffioedd rhan-amser:
Codir taliadau fesul modiwl sengl oni nodir yn benodol: israddedig = 10 credyd. Cysylltwch ag arweinydd y rhaglen am ragor o wybodaeth am fodiwlau i'w hastudio'n rhan-amser a sut y bydd hyn yn effeithio ar ffioedd.

PROFFIL STAFF

“Dr Jeanette Reis ydw i, Cyfarwyddwr Rhaglen BA (Anrh) Rheoli Twristiaeth Ryngwladol. Ymunais ag Ysgol Reoli Caerdydd (YRC) yn 2018 o Brifysgol Caerdydd, lle bûm yn gweithio ar draws sawl adran i addysgu a chyflwyno prosiectau ymchwil ac ymgysylltu amlddisgyblaethol. Wedi ymblethu yn fy ngyrfa mewn addysg uwch, gweithiais yn Llywodraeth Cymru, Cynnal Cymru-Sustain Wales a Tidal Lagoon Power. Gallaf ddod â’r profiad hwn at ei gilydd yn fy addysgu yn YRC, sy’n canolbwyntio ar Foeseg Twristiaeth a Dechrau Busnes ac Entrepreneuriaeth.”

Dr Jeanette Reis
Cyfarwyddwr Rhaglen

ARCHWILIWCH EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Taith Rhithiol

Ewch am dro rhithiol o'n Hystafell Letygarwch a'n ceginau diwydiannol cyffiniol yn Ysgol Reoli Caerdydd.