Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Rheoli Twristiaeth Ryngwladol - BA (Anrh)

Rheoli Twristiaeth Ryngwladol - BA (Anrh)

Mae'r radd Rheoli Twristiaeth Ryngwladol ym Met Caerdydd wedi'i hachredu gan y Sefydliad Rheoli Twristiaeth.

Er mai'r diwydiant twristiaeth yw un o ddiwydiannau mwyaf y byd a'i fod yn ddeinamig ac yn amlddisgyblaethol, mae'n fregus ac mae angen dulliau newydd o fynd i'r afael â gordwristiaeth, twf twristiaeth ddomestig a'i phwysigrwydd i iechyd a lles cyffredinol. Felly, er mwyn eich helpu i ystyried a pharatoi am yrfa yn y diwydiant amrywiol a newidiol hwn, mae’n gradd BA (Anrh) Rheoli Twristiaeth Ryngwladol yn darparu cymysgedd o wybodaeth graidd sy’n adlewyrchu'r cyd-destun economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol ac arferion twristiaeth, gyda rheoli trylwyr fel sail gydol y cwrs. Gyda dull dysgu ac addysgu hyblyg, bydd gennych fwy o reolaeth dros pryd a lle rydych chi'n dysgu drwy brofiadau ar-lein ac all-lein.

Mae ymgysylltu â diwydiant yn parhau i fod yn ffocws cryf yn ein BA(Anrh) mewn Rheoli Twristiaeth Ryngwladol. Yn y gorffennol, mae myfyrwyr wedi bod ar leoliadau dramor ac yn y DU. Mae lleoliadau tramor wedi cynnwys Universal Studios, Disney ac amrywiaeth o westai gwyliau a chlybiau gwledig yn UDA. Fodd bynnag, er bod y diwydiant twristiaeth yn parhau i fod yn wydn, mae angen sgiliau newydd mewn arloesi, creadigrwydd a rheoli risg arno. Felly, mae myfyrwyr yn cael cyfle bellach i ddatblygu adroddiadau ymgynghoriaeth byw fel rhan o'r modiwl hwn i amrywiaeth o sefydliadau fel yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, y Gymdeithas Hosteli Ieuenctid, Maes Awyr Caerdydd, Amgueddfa Cymru, cwmnïau hedfan a chanolfannau croeso. Mae hyn yn helpu i gynnal ymgysylltiad cryf â'r diwydiant yn y cyfnod heriol hwn.

Er mwyn gwella cynnwys y modiwl ymhellach, mae ein BA (Anrh) Rheoli Twristiaeth Ryngwladol yn defnyddio arbenigedd nifer o arbenigwyr yn y diwydiant gan gynnwys Croeso Cymru, Maes Awyr Caerdydd, Stadiwm y Principality, Motorpoint Arena Caerdydd, CADW, Castell Caerdydd. Mae tîm y cwrs wedi trefnu ymweliadau rheolaidd â llawer o atyniadau a chyrchfannau twristaidd lleol hefyd Os byddwch chi'n dewis un o’r modiwlau astudiaeth maes mae yna gyfle i brofi ac archwilio cyrchfannau fel Alicante, Moroco a Gambia hefyd gyda'u dulliau asesu unigol eu hunain.

Mae'r radd BA (Anrh) Rheoli Twristiaeth Ryngwladol wedi’i hachredu gan y Sefydliad Rheoli Twristiaeth. Mae gwaith yn y rhaglen hon nid yn unig yn seiliedig ar yr ymchwil sy'n cael ei gwneud gan y staff academaidd, ond hefyd gan Ganolfan Ymchwil Twristiaeth Cymru (WCTR) a'r Gymdeithas Twristiaeth mewn Addysg Uwch.

Rydym hefyd yn falch o fod yn Bartner Addysgol ABTA, prif gymdeithas asiantau teithio a gweithredwyr teithiau, ac mae ein myfyrwyr yn gallu gwneud cais am yr Interniaeth ABTA gystadleuol.

Mae gwybodaeth cwrs ar y dudalen hon yn ymwneud â mynediad 2022.

Bydd y rhaglen hon yn cael ei hadolygu'n ddewisol ym mis Mawrth 2022. O'r herwydd, gall cynnwys y cwrs a ddangosir isod newid i sicrhau bod y rhaglen yn parhau i fod yn gyfredol. Bydd unrhyw ymgeiswyr yn cael gwybod am unrhyw newidiadau ar ôl eu cadarnhau.  

Efallai y bydd modiwlau blwyddyn olaf / dewisol yn cael eu heffeithio oherwydd bod y llwybrau'n dod i ben eleni. Rhoddir gwybod i ymgeiswyr os bydd newidiadau.

Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Mae’r rhaglen yn cynnwys blwyddyn sylfaen ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau ymrestru ar y radd anrhydedd tair blynedd ac sy’n perthyn i un o’r categorïau canlynol:

1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cael y nifer gofynnol o bwyntiau Safon Uwch (neu gyfwerth) i ddechrau ar flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.
2. Myfyrwyr hŷn sydd wedi bod allan o’r system addysg ffurfiol ers peth amser.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am y flwyddyn sylfaen drwy glicio yma.

Gradd:

Mae Rheoli Twristiaeth Ryngwladol BA (Anrh) yn cynnwys nifer o fodiwlau rheoli a thwristiaeth-benodol craidd, gyda chasgliad o opsiynau i alluogi myfyrwyr i deilwra'r cyrsiau i gyd-fynd â'u diddordebau a'u huchelgeisiau gyrfa penodol eu hunain.

Yn ystod pob blwyddyn astudio, bydd myfyrwyr yn cwblhau gwerth 120 credyd o fodiwlau o'r rhestri isod:

Blwyddyn Un:

Modiwlau gorfodol ar gyfer pob llwybr:

 • Y Diwydiant Twristiaeth (20 credyd)
 • Twristiaeth ar gyfer Planed Fach (20 credyd)
 • Amrywiaeth a Chynhwysiant Cymdeithasol ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (10 credyd)
 • Cyllid i Reolwyr (20 credyd)*
 • Rheoli Pobl a Sefydliadau (20 credyd)*
 • Cynllunio Datblygiad Personol (10 credyd)
 • Profiad Atyniad ymwelwyr (20 redyd)

Blwyddyn Dau:

Modiwlau gorfodol ar gyfer pob llwybr:

 • Datblygu Cyrchfan Gystadleuol (20 credyd)
 • Datblygu Busnes a Chyllid (10 credyd)
 • Rheoli Adnoddau Dynol ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (20 credyd)
 • Marchnata ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (20 credyd)*
 • Dulliau Ymchwil (10 credyd)*
 • Profiad Gwaith (10 credyd)
 • Twristiaeth Arbenigol (20 credyd)

Modiwlau dewisol (10 credyd):

 • Modiwl Ardystio
 • Astudiaeth Maes Ewropeaidd
 • Cynllunio Ariannol ar gyfer Busnes
 • Cymdeithaseg Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau
 • Rheoli Digwyddiadau ac Argyfyngau Mawr
 • Diogelwch a Thrwyddedu Digwyddiadau**
 • Digwyddiadau Cymdeithasol a Chynllunio Partïon**

Blwyddyn Tri:

Modiwlau gorfodol ar gyfer pob rhaglen:

 • Moeseg Twristiaeth (20 credyd)
 • Rheoli Strategol ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (20 credyd)
 • Traethawd Hir (40 credyd) NEU Brosiect Menter (40 credyd) NEU Astudiaeth Annibynnol (20 credyd)
 • Diwylliant, Pŵer a Hunaniaeth (20 credyd)

Modiwlau dewisol:

 • Brandio a Hysbysebu (10 credyd)
 • Cyllid Corfforaethol (10 credyd)
 • Profiad Cwsmeriaid Digidol ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (10 credyd)
 • Cyflogadwyedd a Datblygu Gyrfa (10 credyd)
 • Adnoddau Cyflogeion (10 credyd)
 • Profiad Gwaith Diwydiannol (20 credyd)
 • Astudiaeth Maes Ryngwladol (10 credyd)
 • Cysylltiadau Cyhoeddus a Nawdd (10 credyd)
 • Astudiaethau Gwin (10 credyd)
 • Digwyddiadau Chwaraeon Byd-eang (20 credyd)
 • Gwyliau a Digwyddiadau Diwylliannol (20 credyd)
 • Cynadleddau, Arddangosfeydd a Digwyddiadau Corfforaethol (20 credyd)

Mae gwybodaeth cwrs ar y dudalen hon yn ymwneud â mynediad 2022.

Bydd y rhaglen hon yn cael ei hadolygu'n ddewisol ym mis Mawrth 2022. O'r herwydd, gall cynnwys y cwrs a ddangosir isod newid i sicrhau bod y rhaglen yn parhau i fod yn gyfredol. Bydd unrhyw ymgeiswyr yn cael gwybod am unrhyw newidiadau ar ôl eu cadarnhau.  

Efallai y bydd modiwlau blwyddyn olaf / dewisol yn cael eu heffeithio oherwydd bod y llwybrau'n dod i ben eleni. Rhoddir gwybod i ymgeiswyr os bydd newidiadau.


Dysgu ac Addysgu

Mae darlithoedd yn rhan bwysig o'r strategaeth addysgu ar gyfer y ddwy raglen, a byddant yn cael eu hategu gan diwtorialau a seminarau i ehangu ar ddeunydd a drafodir mewn darlithoedd a'i atgyfnerthu. Mae timau modiwlau penodol yn defnyddio siaradwyr gwadd a darlithwyr gwadd ar bob un o'r tair lefel hefyd. Yn ogystal â'r ddarpariaeth ar yr amserlen, disgwylir i fyfyrwyr dreulio amser ychwanegol yn darllen, paratoi ar gyfer dosbarthiadau, cymryd rhan mewn prosiectau grŵp neu rithwir, ymchwilio a chwblhau asesiadau. Gellir cael gafael ar bob un o'ch modiwlau dewisol drwy Moodle. Fel myfyriwr, bydd gennych fynediad at wasanaethau Llyfrgell, Met Search, ac adnoddau gan ABTA a'r Sefydliad Lletygarwch hefyd.

Mae gan bob myfyriwr ar y BA (Anrh) Rheoli Twristiaeth Ryngwladol ei diwtor personol ei hun sy'n aros yr un fath drwy gydol eich astudiaethau. Byddwch yn cyfarfod â'ch tiwtor personol yn ystod yr wythnos sefydlu ac ar sawl pwynt cyswllt dynodedig yn ystod y flwyddyn. Nod y Cynllun Tiwtor Personol yw hyrwyddo llwyddiant a chyflawniad, gan helpu pob myfyriwr i wireddu ei botensial drwy ddatblygu Priodoleddau Graddedigion (fel yr amlinellir yn Fframwaith Priodoleddau Graddedigion y Brifysgol) ar y cyd â'u hastudiaethau academaidd a'u gweithgareddau allgyrsiol. Bydd cefnogi partneriaethau effeithiol, ystyrlon a grymusol rhwng myfyrwyr a thiwtoriaid yn ganolog i lwyddiant y dull hwn.

Mae arbenigedd addysgu ac ymchwil y staff academaidd ar y rhaglenni hyn yn cwmpasu amrywiaeth o themâu a meysydd gwahanol sy'n ymwneud â thwristiaeth a digwyddiadau.

Dr Emmet McLoughlin yn addysgu ar nifer o fodiwlau ar draws y ddwy raglen, lle mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys dulliau cynaliadwyedd sy'n seiliedig ar ddata, dangosyddion cynaliadwyedd a chynllunio cynaliadwy ar gyfer twristiaeth a digwyddiadau.

Mae ymchwil Dr Jeanette Reis yn canolbwyntio ar reoli morol cynaliadwy, yn fwyaf diweddar gyda phwyslais ar dwristiaeth bywyd gwyllt morol. Mae Dr Reis wedi cyhoeddi nifer o bapurau academaidd, llyfrau ac adroddiadau ymgynghori dros yr ugain mlynedd diwethaf yn ymwneud â phrosiectau ledled y DU, Ewrop a Chanada.

Mae Dr Vicky Richards yn addysgu ar nifer o fodiwlau ym maes twristiaeth, dulliau ymchwil ac ymchwil myfyrwyr. Mae diddordebau ymchwil penodol yn canolbwyntio ar ac yn ac ategu'r addysgu mewn meysydd gan gynnwys 'disgwyliadau twristiaid', mwy o bwyslais ar brofiad ymwelwyr, materion yn ymwneud ag ymgorfforiad, rhywedd, twristiaeth i bawb a chyfiawnder cymdeithasol.

Mae Helene Grousset-Rees yn addysgu amrywiaeth o bynciau sy'n ymwneud â thwristiaeth, lletygarwch a digwyddiadau, gan gynnwys atyniadau ymwelwyr, arferion busnes cynaliadwy, astudiaethau maes, marchnata digidol a rheoli marchnata, i gyd yn canolbwyntio'n helaeth ar brofiad y cwsmer.

Mae Dr Emma Bettinson yn addysgu yn holl raglenni israddedig ac ôl-raddedig yr adran ac mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn Marchnata Twristiaeth a Brandio a Hysbysebu.

Mae Dr Sheena Carlisle yn uwch ddarlithydd mewn rheoli twristiaeth ac mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys datblygu cyrchfannau, rheoli argyfwng, moeseg twristiaeth a sgiliau ar gyfer cynaliadwyedd mewn twristiaeth.

Mae Dr Claire Haven-Tang yn addysgu ar fodiwlau gan gynnwys Twristiaeth Arbenigol, gyda diddordebau ymchwil penodol mewn datblygu cyrchfannau, Naws am Le, BBaChau twristiaeth a thwristiaeth busnes a digwyddiadau.


Asesu

Mae strategaeth asesu'r Ysgol Reoli ar gyfer pob modiwl yn y radd BA (Anrh) Rheoli Twristiaeth Ryngwladol yn amrywio er mwyn sicrhau bod y dull mwyaf priodol yn cael ei ddefnyddio i gyflawni deilliannau dysgu. Defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu, gan gynnwys traethodau, adroddiadau, cyflwyniadau, astudiaethau achos, podlediadau, ffilmiau, cyflwyniadau poster, ac arholiadau.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd​

Mae twristiaeth yn sector hanfodol o economi'r DU, ac fel diwydiant mae wedi profi yn y gorffennol ei fod yn arloesol ac yn wydn yn wyneb clefydau a thrychinebau naturiol, ac mae galw mawr am reolwyr arbenigol ym meysydd arloesi, creadigrwydd, sgiliau digidol, cynaliadwyedd a rheoli risg. Mae’r diwydiant twristiaeth yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfa a bydd graddedigion mewn sefyllfa dda i sicrhau swyddi rheoli yn sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol y diwydiant twristiaeth, yn y DU a thramor. Ceir cyfleoedd ym meysydd marchnata a chynllunio cyrchfannau, gweithrediadau teithio a theithiau, rheoli digwyddiadau, rheoli chwaraeon a marchnata sefydliadau twristiaeth cenedlaethol a lleol, rheoli atyniadau ymwelwyr, darpariaeth lletygarwch, a datblygu busnesau bach (gan arwain o bosibl at hunangyflogaeth). Yn y naill raglen a'r llall, mae ffocws cryf ar sgiliau trosglwyddadwy a chyda ffocws y cwrs ar reoli, mae cyfleoedd i raddedigion mewn meysydd busnes ehangach hefyd (Adnoddau Dynol, Marchnata ac ati).

Mae opsiynau astudio pellach yn cynnwys nifer o gyrsiau ardystio megis Dyfarniad Deiliaid Trwydded Bersonol BIIAB a Diogelwch Bwyd Lefel 2. Hefyd, mae myfyrwyr yn cael cyfle i gwblhau M.Sc. mewn Rheoli Lletygarwch a Thwristiaeth neu M.Sc. mewn Rheoli Digwyddiadau, gyda chyfleoedd i symud ymlaen i raglenni doethurol, megis MPhil, PhD, DMan a Prof Doc, i gyd yma ym Met Caerdydd.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Gradd:

Pum pas TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg a Mathemateg neu Fathemateg - Rhifedd ar radd C / gradd 4 neu'n uwch, ynghyd â 96-112 pwynt o 2 Lefel A o leiaf (neu gyfwerth).

Gall cynigion nodweddiadol gynnwys:

 • 96-112 pwynt o ddwy Safon Uwch o leiaf yn cynnwys graddau CC; ystyrir Bagloriaeth Cymru – Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel y trydydd pwnc
 • Diploma Estynedig Cenedlaethol RQF BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt MMM - DMM
 • 96-112 pwynt o ddau gymhwyster Scottish Advanced Highers o leiaf yn cynnwys graddau DD
 • 96-112 pwynt o'r Irish Leaving Certificate ar lefel Higher i gynnwys 3 x gradd H2. H4 yw'r gradd isaf a ystyrir yn achos pynciau ar y lefel uwch
 • 96-112 pwynt o'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch


Os na fyddwch yn cwrdd â'r gofynion mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Rhaglen Sylfaen sy'n caniatáu symud ymlaen i Flwyddyn 1. 

Rydym yn annog ceisiadau gan unigolion sydd â diddordeb brwd yn y sectorau twristiaeth. Bydd croeso i ymgeiswyr sy'n dangos profiad neu ymgysylltiad perthnasol â'r sector drwy eu datganiad personol.

Os ydych yn astudio cyfuniadau o'r uchod, neu os nad yw eich cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS i weld gofynion mynediad. Mae rhagor o fanylion am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o'r UE, ar gael drwy glicio yma.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg Iaith ewch i'r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Gweithdrefn Ddethol:
Detholir ar sail cais a datganiad personol fel arfer.

Sut i Wneud Cais: Dylid gwneud ceisiadau llawn amser ar gyfer y cwrs hwn ar-lein i UCAS yn www.ucas.com. Dylid cyflwyno ceisiadau rhan-amser i'r Brifysgol yn www.cardiffmet.ac.uk/selfservice. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais

Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) a Throsglwyddo Credydau i flwyddyn 2 a 3

Os oes gennych ddiddordeb mewn trosglwyddo credydau o sefydliad arall i astudio ym Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a/neu 3, mae rhagor o wybodaeth am hyn a gwybodaeth am sut i wneud cais ar y Rdudalen Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL). Cysylltwch â Derbyniadau ar gyfer unrhyw ymholiadau sydd gennych am Gydnabod Dysgu Blaenorol.

Myfyrwyr hŷn

Mae unrhyw un dros 21 oed nad aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg yn ymgeisydd hŷn. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr hŷn ac mae rhagor o gyngor a gwybodaeth ar gael yma.


Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ffoniwch y Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau am y cwrs yn benodol, cysylltwch â Dr Emmet McLoughlin, arweinydd y rhaglen:
E-bost: emcloughlin@cardiffmet.ac.uk


Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Codau UCAS:
N801: Rheoli Twristiaeth Ryngwladol*

*Dylai myfyrwyr sylfaen ddefnyddio'r cod UCAS hwn hefyd a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS

Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf


Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd


Hyd y Cwrs:
Tair blynedd yn llawn amser neu bedair blynedd yn llawn amser os yn ymgymryd â lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd. Pedair blynedd yn llawn amser os yn gwneud blwyddyn sylfaen. Pum mlynedd yn llawn amser os yn gwneud blwyddyn sylfaen a lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd.

Ar gael yn rhan-amser hefyd a gall gymryd hyd at chwe blynedd.

Ffioedd rhan-amser:
Codir ffioedd fesul modiwl unigol oni nodir: israddedig = 10 credyd. Cysylltwch ag arweinydd y rhaglen i gael rhagor o wybodaeth am fodiwlau i'w hastudio'n rhan-amser a sut y bydd hyn yn effeithio ar ffioedd.ADRAN DIWRNOD AGORED | BOB DYDD

Mae ein 'Diwrnod Agored Bob Dydd' rhithiol yn caniatáu i chi ddarganfod mwy am eich diddordebau cwrs, Sgwrs Fyw gyda derbyniadau, tîm llety a chyllid myfyrwyr*. Gallwch hefyd sgwrsio â’n myfyrwyr trwy Unibuddy, yn ogystal â mynd ar daith o amgylch ein llety a gweld beth sydd gan Gaerdydd i’w gynnig


Hoffet ti ymweld â ni wyneb yn wyneb?
Darganfyddwch fwy am Ddiwrnodau Agored ar y safle a Theithiau Campws trwy ddilyn y ddolen isod.Sgwrs Fyw

Oes gennych chi gwestiwn? Gallwch Fyw Sgwrsio gyda'n Tîm Derbyn Llun-Gwener (9 am-4.30yp) ar y dudalen hon isod ar y dde. Cliciwch ar yr eicon sgwrsio hwnnw ac mae ein tîm yno i helpu. Fel arall, cliciwch ar yr eiconau isod i sgwrsio â'r gwasanaeth perthnasol *


Tîm Llety

Tîm Llety


Oes gennych chi gwestiwn am fyw mewn neuaddau?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Ewch i Dudalennau Llety
Cyllid Myfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr


Oes gennych gwestiwn am gyllid myfyrwyr?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Cyllid Myfyrwyr
Our Students

Ein Myfyrwyr


Oes gennych chi gwestiwn am fywyd yng Nghaerdydd?
Sgwrsio gyda'n llysgenhadon myfyrwyr *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Bywyd Myfyrwyr
Rhyngwladol

Rhyngwladol


Gwneud cais rhyngwladol?
Sgwrsio â'n tîm rhyngwladol *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Rhyngwladol

* Gall argaeledd sgwrsio amrywio yn ôl gwasanaeth a gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig

Archwilio

'Nid yw dewis prifysgol yn ymwneud â'ch cwrs yn unig, byddwch hefyd eisiau gweld lle y gallech fod yn treulio blynyddoedd nesaf eich bywyd - dod o hyd i'ch cartref oddi cartref. Archwiliwch ein llety a'n prifddinas wych isod.'


Taith o amgylch ein Llety

Ewch ar daith fideo 360 gradd o'n neuaddau myfyrwyr

Darganfyddwch Gaerdydd - Ein Dinas, Eich Cartref

Yn ddinas myfyrwyr wych, mae gan Gaerdydd rywbeth i bawb

Perfformiad Chwaraeon

Mae Met Caerdydd yn darparu ac yn rheoli amgylchedd Cynllun Gyrfa Ddeuol achrededig TASS sy'n caniatáu i fyfyrwyr gyflawni eu potensial academaidd ochr yn ochr â hyfforddi, chwarae a pherfformio yn eu dewis chwaraeon.


Gyda phrofiad personol o gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol ac ymgymryd ag ymchwil o'r radd flaenaf, mae ein staff academaidd a Chwaraeon Perfformiad yn creu amgylchedd cwbl unigryw o ragoriaeth chwaraeon. Mae'r model integredig yn golygu y gallwch fod yn sicr bod ein rhaglenni'n cael eu llywio gan y gwasanaethau hyfforddi a chymorth diweddaraf, pob un wedi'i gynllunio i'ch datblygu chi fel athletwr. Ynghyd â'n partneriaethau allweddol gydag amrywiaeth o Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol, mae ein rhaglenni'n gweithio ochr yn ochr â llwybrau talent cydnabyddedig. Darganfyddwch fwy

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms