Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Rheoli Twristiaeth Ryngwladol - Gradd BA (Anrh)
BA (Hons) International Tourism Management

Rheoli Twristiaeth Ryngwladol - Gradd BA (Anrh)

 

Ffeithiau allweddol

Codau UCAS:
N801: Rheoli Twristiaeth Ryngwladol*

N891: Rheoli Twristiaeth a Digwyddiadau Rhyngwladol

*Dylai myfyrwyr sylfaen hefyd ddefnyddio'r cod UCAS hwn a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS

Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd llawn-amser neu bedair blynedd llawn-amser os ydych chi'n gwneud profiad gwaith am flwyddyn yn y diwydiant. Pedair blynedd llawn-amser os ydych chi'n ymgymryd â blwyddyn sylfaen. Pum mlynedd amser llawn os ydych chi'n ymgymryd â blwyddyn sylfaen a phrofiad gwaith am flwyddyn yn y diwydiant.

Ar gael yn rhan-amser hefyd a gall gymryd hyd at chwe blynedd..

Ffioedd rhan-amser:
Codir taliadau fesul modiwl unigol oni nodir yn benodol:

israddedig = 10 credyd. Cysylltwch ag arweinydd y rhaglen i gael mwy o wybodaeth am fodiwlau i'w hastudio'n rhan-amser a sut y bydd hyn yn effeithio ar ffioedd. 


Blog Myfyriwr

Tourism Blog
Carl Morgan - BA (Anrh) Rheoli Twristiaeth Ryngwladol.
Carl Morgan - BA (Hons) International Tourism Management.

 

Trosolwg o'r Cwrs

Mae'r radd Rheoli Twristiaeth Ryngwladol yn Met Caerdydd yn cynnig dau lwybr, y ddau wedi'u hachredu'n broffesiynol: 

BA (Anrh) Rheoli Twristiaeth Ryngwladol - wedi'i achredu gan y Sefydliad Rheoli Twristiaeth 

BA (Anrh) Rheoli Twristiaeth a Digwyddiadau Rhyngwladol - wedi'i achredu gan y Sefydliad Lletygarwch 

Mae'r diwydiant twristiaeth yn un o ddiwydiannau mwyaf y byd ac mae'n ddeinamig ac yn amlddisgyblaethol. Mae'n ymgorffori corfforaethau rhyngwladol a chwmnïau lleol ar raddfa fach yn ogystal â llawer o agweddau ar y diwydiannau digwyddiadau a lletygarwch llai. 

Er mwyn eich helpu i archwilio a pharatoi ar gyfer gyrfa yn y diwydiant amrywiol hwn, mae'r cyrsiau Rheoli Twristiaeth yn darparu cyfuniad o wybodaeth graidd sy'n adlewyrchu cyd-destun ac arfer economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol twristiaeth gyda rheolaeth drylwyr yn sail i'r cwrs. Mae'n orfodol ymgymryd â modiwl dysgu yn y gwaith i gryfhau eich cyflogadwyedd ar ddiwedd y cwrs. 

Hyd yma mae myfyrwyr wedi ymgymryd â lleoliadau dramor ac yn y DU. Mae lleoliadau tramor wedi cynnwys Universal Studios, Disney ac ystod o westai cyrchfannau a chlybiau gwledig yn UDA, Camp America yn ogystal â lleoliadau yn Ewrop gyda chwmnïau teithiau gan gynnwys Thomas Cook. Yn y DU, mae myfyrwyr wedi gweithio i ystod o sefydliadau fel yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, y Gymdeithas Hostel Ieuenctid, Maes Awyr Caerdydd, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, cwmnïau hedfan a chanolfannau gwybodaeth i dwristiaid.  

Er mwyn gwella cynnwys y modiwl ymhellach, mae'r cwrs yn tynnu ar arbenigedd nifer o arbenigwyr y diwydiant gan gynnwys Coreso Cymru, Maes Awyr Caerdydd a Stadiwm y Principality, Arena Motorpoint Caerdydd, CADW, Castell Caerdydd. Mae tîm y cwrs hefyd yn trefnu ymweliadau â llawer o atyniadau a chyrchfannau twristiaid lleol yn aml.  

Os dewiswch un o'r modiwlau astudio maes mae cyfle hefyd i deithio i leoedd fel Alicante a Gambia. 


Mae gwybodaeth am y cwrs ar y dudalen hon yn ymwneud â mynediad ym mis Medi 2019.

Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Gall y rhaglen hon ymgorffori Blwyddyn Sylfaen, sydd wedi'i bwriadu ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno cofrestru ar y radd anrhydedd tair blynedd, sy'n dod o dan un o'r categorïau canlynol: 

1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cyflawni'r sgôr pwyntiau Safon Uwch (neu gyfwerth) er mwyn mynd i mewn i flwyddyn gyntaf y rhaglen radd. 
2. Myfyrwyr aeddfed sydd wedi bod allan o'r system addysg ffurfiol ers peth amser.

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am y flwyddyn sylfaen trwy glicio yma.

Gradd:

Mae'r rhaglen Rheoli Twristiaeth Ryngwladol yn cynnwys nifer o fodiwlau rheoli craidd a thwristiaeth penodol, gydag ystod o opsiynau i alluogi myfyrwyr i deilwra'r cyrsiau i'w diddordebau penodol a'u huchelgeisiau gyrfa. Mae'r llwybr hefyd yn cynnwys modiwlau digwyddiadau penodol.

Yn ystod pob blwyddyn astudio, bydd myfyrwyr yn cwblhau modiwlau gwerth 120 credyd o'r rhestrau isod:

Blwyddyn Un:

Modiwlau gorfodol ar gyfer pob llwybr:

 • Y Diwydiant Twristiaeth (20 credyd)
 • Twristiaeth ar gyfer Planed Fach (20 credyd)
 • Amrywiaeth a Chynhwysiant Cymdeithasol ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (10 credyd) 
 • Cyllid i Reolwyr (20 credyd) 
 • Rheoli Pobl a Sefydliadau (20 credyd)* 
 • Cynllun Datblygiad Personol (10 Credyd)

Modiwlau gorfodol arbenigol ar gyfer llwybrau: 

Ar gyfer Rheoli Twristiaeth Ryngwladol: 

 • Profiad Atyniad Ymwelwyr (20 credyd) 

Ar gyfer Rheoli Twristiaeth a Digwyddiadau Rhyngwladol

 • Digwyddiadau mewn Cyd-destun (20 credyd) 

*Ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg 

Blwyddyn Dau:

Modiwlau gorfodol ar gyfer pob llwybr: 

 • Datblygu Cyrchfan Gystadleuol (20 credyd) 
 • Datblygu Busnes a Chyllid (10 credyd)
 • Rheoli Adnoddau Dynol ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (20 credyd)
 • Marchnata ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (20 credyd)*
 • Dulliau Ymchwil (10 credyd)*
 • Profiad Gwaith (10 Credyd)

Modiwlau gorfodol arbenigol ar gyfer llwybrau:

Ar gyfer Rheoli Twristiaeth Ryngwladol:

 • Twristiaeth Arbenigol (20 credyd)

Ar gyfer Rheoli Twristiaeth a Digwyddiadau Rhyngwladol 

 • Cynllunio Digwyddiad a Rheoli Prosiectau (20 credyd)

Modiwlau dewisol (10 credyd yr un): 

 • Modiwl Ardystio
 • Astudiaeth Maes Ewropeaidd
 • Cynllunio Ariannol ar gyfer Busnes
 • Cymdeithaseg Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau
 • Rheoli Digwyddiadau ac Argyfyngau Mawr
 • Diogelwch a Thrwyddedu Digwyddiadau**
 • Digwyddiadau Cymdeithasol a Chynllunio Partïon** 

*Ar gael trwy gyfrwng Cymraeg
** Ar gael yn unig ar y llwybr Rheoli Twristiaeth a Digwyddiadau Rhyngwladol

Blwyddyn Tri:

Modiwlau gorfodol ar gyfer pob rhaglen:

 • Moeseg Twristiaeth (20 credyd)
 • Rheoli Strategol ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (20 credyd)
 • Traethawd Hir (40 credyd) NEU Brosiect Menter (40 credyd) NEU Astudiaeth Annibynnol (20 credyd)

Modiwlau gorfodol arbenigol ar gyfer llwybrau: 

Ar gyfer Rheoli Twristiaeth Ryngwladol:

 • Diwylliant, Pŵer a Hunaniaeth (20 credyd)

Ar gyfer Rheoli Twristiaeth a Digwyddiadau Rhyngwladol 

 • Materion Cyfreithiol ar gyfer Digwyddiadau (10 credyd) 
 • Digwyddiadau Chwaraeon Byd-eang (20 credyd) NEU Gwyliau a Digwyddiadau Diwylliannol (20 credyd) NEU Digwyddiadau Elusen a Chodi Arian (20 credyd) NEU Cynadleddau, Arddangosfeydd a Digwyddiadau Corfforaethol (20 credyd) 

Modiwlau dewisol ar gyfer pob rhaglen:

 • Brandio a Hysbysebu (10 credyd)
 • Cyllid Corfforaethol (10 credyd)
 • Profiad Digidol Cwsmer ar gyfer Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (10 credyd) 
 • Cyflogadwyedd a Datblygu Gyrfa (10 credyd) 
 • Adnoddau Gweithwyr (10 credyd)
 • Profiad Gwaith Diwydiannol (20 credyd) 
 • Astudiaeth Maes Rhyngwladol (10 credyd) 
 • Cysylltiadau Cyhoeddus a Nawdd (10 credyd)
 • Astudiaethau Gwin (10 credyd)

Modiwlau dewisol ychwanegol ar gyferRheoli Twristiaeth Ryngwladol:

 • Digwyddiadau Chwaraeon Byd-eang (20 credyd) 
 • Gwyliau a Digwyddiadau Diwylliannol (20 credyd)
 • Digwyddiadau Codi Arian ac Elusennol (20 credyd)
 • Cynadleddau, Arddangosfeydd a Digwyddiadau Corfforaethol (20 credyd)

Modiwlau dewisol ychwanegol ar gyferRheoli Twristiaeth a Digwyddiadau Rhyngwladol: 

 • Diwylliant, Pŵer a Hunaniaeth (20 credyd)

Sylwch, oherwydd natur alwedigaethol a diwydiannol y rhaglen hon, gellir tynnu rhai modiwlau yn ôl a chyflwyno eraill i gynnal perthnasedd galwedigaethol.  Mae pob modiwl dewisol yn amodol ar alw ac argaeledd digonol.

Dysgu ac Addysgu 

Bydd pob myfyriwr yn elwa o'r tîm o diwtoriaid personol ymroddedig sy'n darparu pwynt cyswllt personol a rheolaidd. Mae'r Tiwtoriaid Personol yn gweithio'n agos gyda'r Cyfarwyddwyr Rhaglen a'r Tiwtoriaid Blwyddyn i sicrhau bod anghenion myfyrwyr yn cael eu diwallu'n effeithiol a bod eu hamser ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn brofiad dymunol a llwyddiannus.

Yn ogystal â'r Tiwtoriaid Personol, darperir y gefnogaeth a'r arweiniad academaidd penodol i gwrs penodol gan Gyfarwyddwr y Rhaglen a'r Tiwtor Blwyddyn priodol. Mae hyn yn arbennig o bwysig mewn perthynas â'r dewis o opsiynau sydd ar gael ym mlwyddyn dau a thri a'r ystod o gyfleoedd profiad gwaith sydd ar gael.

Asesu 

Mae strategaeth asesu'r Ysgol Reoli ar gyfer pob modiwl yn amrywio i sicrhau bod y dull mwyaf priodol yn cael ei ddefnyddio i gyflawni canlyniadau dysgu. Defnyddir ystod o ddulliau asesu, gan gynnwys traethodau, adroddiadau, cyflwyniadau, astudiaethau achos, podlediadau, ffilmiau, cyflwyniadau poster, ac arholiadau. 

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd 

Mae'r diwydiant twristiaeth yn cynnig ystod amrywiol o gyfleoedd gyrfa ac felly bydd graddedigion mewn sefyllfa dda i sicrhau swyddi rheoli yn sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol y diwydiant twristiaeth, yn y DU a thramor. Mae cyfleoedd yn bodoli ym meysydd marchnata a chynllunio cyrchfannau, cwmnïau maes awyr a chwmnïau hedfan, chwmnïau teithio, rheoli digwyddiadau, rheoli chwaraeon a marchnata sefydliadau twristiaeth cenedlaethol a lleol, rheoli atyniadau ymwelwyr, darparu lletygarwch, a datblygu busnesau bach (gan arwain o bosibl at hunangyflogadwyaeth). Oherwydd ffocws rheoli'r cwrs, mae cyfleoedd i raddedigion hefyd mewn meysydd busnes ehangach. 

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Llwybr Sylfaen:

Dylai fod gan ymgeiswyr bum gradd TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg a Mathemateg* gradd C neu'n uwch / gradd 4 neu'n uwch (ar gyfer ymgeiswyr sydd â TGAU newydd eu diwygio yn Lloegr) ynghyd â 32 pwynt UCAS o 1 Safon Uwch o leiaf (neu gyfwerth).

Gradd:

Dylai fod gan ymgeiswyr bum gradd TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg a Mathemateg* gradd C neu'n uwch / gradd 4 neu'n uwch (ar gyfer ymgeiswyr sydd â TGAU newydd eu diwygio yn Lloegr) ynghyd â 112 pwyntiau o 2 Safon Uwch o leiaf (neu gyfwerth). 

Gall cynigion nodweddiadol gynnwys:

 • 96-112 pwynt UCAS o 2 Safon Uwch o leiaf i gynnwys graddau CC; Mae Bagloriaeth Cymru - Tystysgrif Her Sgiliau Uwch yn cael ei hystyried fel y trydydd pwnc
 • Diploma Estynedig Cenedlaethol / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt RQF BTEC Lefel 3 gyda gradd gyffredinol o MMM - DMM
 • 96 -112 pwynt o o leiaf 2 ‘Advanced Highers’ yr Alban i gynnwys graddau DD
 • 96 - 112 pwynt o'r ‘Irish Leaving Certifiicate’ Lefel Uwch i gynnwys 3 radd H2. Dim ond gydag isafswm gradd H4 y caiff pynciau Lefel Uwch eu hystyried
 • 96-112 pwynt o'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru sy'n sefyll y TGAU Mathemateg diwygiedig, byddwn yn derbyn naill ai TGAU Mathemateg neu Mathemateg - Rhifedd. 

Rydym yn annog ceisiadau gan y rhai sydd â diddordeb cryf yn y sectorau twristiaeth. Bydd croeso i ymgeiswyr sy'n dangos profiad neu ymgysylltiad perthnasol â'r sector trwy eu datganiad personol.

Os ydych chi'n astudio cyfuniadau o'r uchod neu os nad yw'ch cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu edrychwch ar dudalen Chwilio am Gwrs UCAS am y gofynion mynediad. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o'r UE trwy glicio yma.

 

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais am gymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Y Broses Ddethol: 
Mae'r dewis fel arfer ar sail cais wedi'i gwblhau a datganiad personol.

Sut i Ymgeisio: Dylid gwneud ceisiadau llawn-amser am y cwrs hwn ar-lein i UCAS yn www.ucas.com. Dylid gwneud ceisiadau rhan-amser yn uniongyrchol i'r Brifysgol yn www.cardiffmet.ac.uk/selfservice. Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais:  www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply .

Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig (RPL) a Throsglwyddo Credyd i flwyddyn 2 a 3

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio yn Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a / neu 3, gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais ar dudalen RPL. Cysylltwch â Derbyniadau gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych am RPL. 

Myfyrwyr aeddfed

Ymgeisydd aeddfed yw unrhyw un dros 21 oed nad aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a gellir cael mwy o gyngor a gwybodaeth yma. 

Cysylltu â Ni 

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Vicky Richards:  
Email: vrichards@cardiffmet.ac.uk
Tel: 029 2020 5573​


Gellir dod o hyd i’r telerau ac amodau llawn sy’n ymwneud â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms