Rhaglenni Ymchwil

​​​​Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn darparu nifer o gyfleoedd i ymgymryd ag ymchwil gan arwain at naill ai gymhwyster Meistr Athroniaeth (MPhil) neu Doethur mewn Athroniaeth (PhD) . Rydym hefyd yn cynnig sawl Doethuriaeth Proffesiynol o safon uchel. Pa bynnag lwybr a gymerwch, bydd ein staff yn ymdrechu i ddarparu'r cymhelliant, y gefnogaeth a'r anogaeth briodol.

Lleiafswm arferol y gofynion mynediad ar gyfer astudio ar gyfer MPhil neu PhD yw gradd israddedig anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uchel o sefydliad addysg uwch cydnabyddedig, neu gymhwyster ôl-raddedig y mae Met Caerdydd yn ei ystyried yn gyfwerth â'r lefel hon. Lleiafswm arferol y gofynion mynediad ar gyfer Doethuriaeth Broffesiynol yw Diploma Ôl-raddedig a addysgir, neu'r hyn sy'n cyfateb i flwyddyn o waith ôl-radd dan oruchwyliaeth amser llawn mewn maes pwnc cysylltiedig./p>

Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.5 o leiaf (lleiafswm 6.5 yn y cydrannau darllen ac ysgrifennu) neu gyfwerth, oni nodir yn wahanol o fewn gofynion mynediad y rhaglen.

I gael mwy o wybodaeth am gyfleoedd Ymchwil yn y brifysgol ewch i Ymhwil ym Met Caerdydd. Ewch i'r dudalen hon cyn bwrw ymlaen â’ch cais

Canllawiau Cynnig Ymchwil

YSGOL GELF A DYLUNIO

Ewch i dudalen Ymchwil CSAD i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ofynion cynnig, cyngor ymgeiswyr a therfynau amser.

YSGOL ADDYSG A PHOLISI CYMDEITHASOL

Darparwch gynnig ymchwil amlinellol o oddeutu 1000 -1500 gair. Dylai eich cynnig gynnwys teitl, esboniad clir o'r maes ymchwil a'r cyd-destun gan gyfeirio at lenyddiaeth allweddol, eich nodau a'ch amcanion/cwestiynau ymchwil arfaethedig, ac amlinelliad o'r fframwaith methodolegol a'r dulliau sydd i'w mabwysiadu. Cofiwch gynnwys rhesymeg dros eich dewis o bwnc, gan gynnwys syniad o sut y byddai'r ymchwil yn gwneud cyfraniad gwreiddiol at wybodaeth. Dylai ymgeiswyr Doethuriaeth Broffesiynol (EdD) nodi sut mae'r ymchwil yn gysylltiedig â'u cyd-destun proffesiynol eu hunain a sut y gallai effeithio ar bolisi/arfer. Dyfynnwch bob geirda gan ddefnyddio arddull gyfeirio gymeradwy. Bydd y cynnig yn cael ei farnu yn ôl ei berthnasedd i broffil ymchwil ac arbenigedd goruchwylio'r Ysgol yn ogystal ag ar ei ansawdd a'r potensial fel astudiaeth ymchwil.

GWYDDONIAETH IECHYD (YSGOL GWYDDONIAETH CHWARAEON AC IECHYD)

Darparwch gynnig ymchwil amlinellol (uchafswm 1000 -1500 gair). Dylai eich cynnig gynnwys teitl, rhywfaint o wybodaeth gefndir ar y pwnc, prif nodau eich cwestiwn ymchwil, y prif ddulliau i'w mabwysiadu (gan gynnwys unrhyw ofynion offer arbenigol lle bo hynny'n hysbys) ac unrhyw faterion moesegol sy'n gysylltiedig â'ch ymchwil. Dyfynnwch gyfeiriadau yn y cefndir a rhestrwch yr holl gyfeiriadau a ddyfynnwyd. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i sicrhau bod y cynnig yn cyd-fynd â phroffil ymchwil yr Ysgol a bod yr offer a'r arbenigedd goruchwylio angenrheidiol ar gael.

YSGOL REOLAETH

Dylid disgrifio'ch cynnig mewn uchafswm o 2,000 o eiriau, gan ddefnyddio'r is-benawdau canlynol: 'Cwestiwn Ymchwil' a 'Sut mae'ch cynnig yn ymwneud â gwaith cyhoeddedig yn y maes hwn'. Dylech hefyd gyflwyno 'Adran Gyfeirio', nad yw wedi'i chynnwys yn y nifer geiriau. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ofynion yma.

CHWARAEON (YSGOL CHWARAEON A GWYDDORAU IECHYD)

Cyflwynwch amlinelliad o'ch maes ymchwil arfaethedig. Dylech nodi'r rhesymeg dros y prosiect, y prif gwestiwn neu'r rhagdybiaethau ymchwil a'r dyluniad ymchwil y byddech chi'n ei ddilyn. Dylech hefyd gynnwys y dulliau methodolegol cysylltiedig y byddech chi'n eu cymryd a chyfeirio at y llenyddiaeth allweddol yn y maes hwn. Dylai hyn fod oddeutu 1500 gair a bydd yn sail ar gyfer trafodaeth gyda darpar oruchwylwyr.

Y GANOLFAN GENEDLAETHOL AR GYFER DYLUNIO CYNNYRCH AC YMCHWIL DATBLYGIEDIG (PDR)

Rhowch amlinelliad byr o'ch pwnc / pwnc ymchwil. Dylai'r cynnig fod hyd at 1000 o eiriau a dylai ddisgrifio'r pwnc / cwestiwn ymchwil rydych chi'n debygol o ganolbwyntio arno ac amlinelliad o'r ddadl/maes pwnc y bydd eich ymchwil wedi'i leoli ynddo (gan wneud arwyddocâd eich diddordeb ymchwil yn glir). Dylech hefyd gynnwys Adran Gyfeirio (heb ei chynnwys yn y nifer geiriau) a'ch rhesymau proffesiynol a/neu bersonol dros fod eisiau ymgymryd â'r ymchwil hon.

Gwneud Cais

Gallwch chwilio a gwneud cais am y cwrs o'ch dewis yn ein System Hunan Wasanaeth ar-lein. Os ydych chi'n chwilio am MPhil/PhD, bydd "Research" yn y bar chwilio. Cysylltwch â Derbyniadau os hoffech chi lenwi ffurflen gais drwy gyfrwng y Gymraeg.

Trwy Hunanwasanaeth gallwch gyflwyno cais yn uniongyrchol i'r brifysgol, ac mae'n caniatáu i chi atodi dogfennau ategol a dogfennau ategol eraill fel cymwysterau (rydym yn cynghori eich bod yn uwchlwytho cymwysterau, os cânt eu cwblhau, gyda'ch cais). Rhaid i chi uwchlwytho Cynnig Ymchwil a Dogfen Ategol cyn cyflwyno pob cais ymchwil.

* Sylwer, os mai cais am y Ddoethuriaeth mewn Hyfforddi Chwaraeon yn unig, mae angen datganiad personol a CV yn ystod y cam ymgeisio. 

Gallwch arbed eich cais a dychwelyd i'w gyflwyno’n ddiweddarach, ond nodwch y bydd cyfrifon lle na chyflwynwyd cais o fewn cyfnod o 6 mis yn cael eu diddymu. Ar ôl ei gyflwyno, gallwch fewngofnodi a gwirio statws eich cais.

Os yw Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) yn berthnasol i'ch cais, ewch i'n tudalen wybodaeth cyn ei chyflwyno gan y bydd angen cychwyn y broses hon mewn da bryd cyn dechrau'r rhaglen

Rydym yn annog ceisiadau Hunanwasanaeth ar-lein gan ei fod yn ffordd gyflymach a mwy effeithlon o wneud cais am raglen. Fodd bynnag, os ydych chi'n cael anawsterau, cysylltwch â Derbyniadau ar 029 2041 6010 neu e-bostiwch: directapplications@cardiffmet.ac.uk 
     

Ail-ymgeisio

Dyledwyr

Bydd y rhai sydd mewn dyled i'r Brifysgol a sy'n gwneud cais newydd yn cael eu hystyried ar yr amod bod y gofynion mynediad yn cael eu bodloni, yn cael cynnig lle. Fodd bynnag, bydd y cynnig hwn yn dibynnu naill ai ar glirio'r ddyled cyn dechrau'r rhaglen, neu drwy ddod i gytundeb ynghylch talu gyda Cyllid.

Gall ymgeiswyr gysylltu â Cyllid ynghylch dyled sy'n ddyledus naill ai drwy ebostio:
E-bost: finance@cardiffmet.ac.uk ; neu ffonio Ffôn: 029 2041 6083

Am wwybodaeth bellach am Bolisi a Gweithdrefn Dyledwr y Brifysgol, cliciwch yma.

Sefyllfa Academaidd Anffafriol

Disgwylir i ymgeiswyr sydd wedi gadael y Brifysgol dan gwmwl academaidd h.y. heb gwblhau'r flwyddyn astudio y cawsant eu cofrestru arni, hysbysu'r Uned Dderbyn wrth ystyried ailymgeisio, cyn cyflwyno cais. Bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried unwaith y bydd y wybodaeth am y statws academaidd gwael wedi'i derbyn a'i gwirio. Bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried unwaith y bydd y wybodaeth am y statws academaidd anffafriol wedi'i derbyn a'i gwirio. Gwneir y penderfyniad terfynol ar dderbyn gan y ddau Gyfarwyddwr Rhaglen sy'n ymwneud â'ch astudiaeth flaenorol ac arfaethedig.

Derbyniadau Cofrestru

Os ydych yn ystyried ymgeisio ar gyfer MPhil/PhD, ​Doethuriaeth Broffesiynol neu PhD trwy Weithiau Cyhoeddedig, mae gennym dau derbyniad ymchwil ym mhob blwyddyn academaidd. Dylech ymgeisio ar gyfer y dyddiad dechrau sy'n well gennych a byddwn yn gwneud ein gorau i fodloni eich cais.

Fodd bynnag, sylwch nad yw pob cwrs ar gael ar bob dyddiad. Os oes angen, dylech gysylltu â'r Cydlynydd Astudiaethau Graddedig perthnasol i gael manylion. Ymgeisiwch ar gyfer y dyddiad dechrau sy'n well gennych a byddwn yn gwneud ein gorau i fodloni eich cais.

Gallai hefyd fod opsiwn o dderbyniad mis Ionawr, ond peidiwch a gwenud cais am hyn oni bai eich bod wedi eich hysbysu i wneud hyn.


DYDDIADAU DECHRAU AR GYFER 2022/23

Cofrestru

24ain Ebrill 2023: i'w ddilyn gan Cwrdd a Chyfarch ar 10fed Fai 2023 ac Ymsefydlu yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 22ain Fai 2023.

29ain Medi 2023: i'w ddilyn gan Cwrdd a Chyfarch ar 11fed Hydref 2023 ac Ymsefydlu yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 23ain Hydref 2023.

31ain Ionawr 2024: i'w ddilyn gan Cwrdd a Chyfarch ar 14eg Chwefror 2024 ac Ymsefydlu yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 26ain Chwefror 2024.

30ain Ebrill 2024: i'w ddilyn gan Cwrdd a Chyfarch ar 15eg Fai 2024 ac Ymsefydlu yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 27ain Fai 2024.


Dim ond un pwynt mynediad a gynigir gan yr Ysgol Gelf a Dylunio, sef mis Medi.

Mae'r Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd yn cynnig dau bwynt mynediad y flwyddyn, mis Medi a Mai.

Mae Doethuriaethau Proffesiynol yn cynnig dau bwynt mynediad y flwyddyn, mis Medi a Mai.

Cofrestru a Sefydlu: Tymor y Gwanwyn a Thymor yr Hydref

Ewch i Cofrestru Academaidd i gael y wybodaeth ddiweddaraf o ran dyddiadau tymor a chofrestru.

Sylwch fod yn rhaid eich bod wedi gwneud cais ac wedi derbyn cynnig cyn y gallwch gofrestru.

Ffioedd a Chyllid

Mae benthyciadau myfyrwyr bellach yn cael eu cyflwyno ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig, gyda chyfyngiadau. Gweler gwybodaeth bellach ar dudalen Ffioedd a Chyllid Ôl-raddedig, Rhan Amser ac Ymchwil. Yma gallwch hefyd ddod o hyd i'r tablau ffioedd diweddaraf a chyngor cyllid.


Newidiadau a Dod â Rhaglenni i ben

Gwna’r Brifysgol bob ymdrech resymol i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir i ymgeiswyr ar raglenni a gynigir mor gywir a chyfredol â phosibl. Fodd bynnag, caiff rhaglenni astudio'r Brifysgol eu hadolygu'n barhaus ac mae'n ddigon posibl y bydd rhai newidiadau rhwng yr amser cyhoeddi a’r amser y mae myfyriwr yn cychwyn y rhaglen. Mae rhedeg rhaglenni Prifysgol hefyd yn ddibynnol ar niferoedd, h.y. mae angen i nifer penodol o fyfyrwyr ymgymryd â'r rhaglen er mwyn iddi fod yn hyfyw.

Pan wneir newidiadau neu pan wneir penderfyniad i ddirwyn rhaglen i ben, hysbysir ymgeiswyr o hyn cyn gynted â phosibl, fel bod cyfle i ystyried rhaglen arall o fewn y sefydliad neu rywle arall. Os penderfynir dirwyn rhaglen i ben ar ôl i ymgeiswyr gael cynnig lle, bydd yr Uned Dderbyniadau yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewisiadau perthnasoleraill a darparu cymorth i ymgeiswyr ddod o hyd i'r dewis arall hwnnw.

Os cynigir lle iddynt ar raglen y mae ei dyfodol yn ansicr, ni fydd ymgeiswyr â chynigion diamod yn gallu cofrestru nes bod hyfywedd y cyfnod astudio a gynigir yn cael ei gadarnhau. Bydd ymgeiswyr yr effeithir arnynt yn derbyn diweddariadau a chadarnhad ynghylch pryd y gallant hunan-gofrestru.

Telerau ac Amodau

Ewch i'n tudalen Telerau ac Amodau i gael gwybodaeth lawn.