Rhaglenni Ymchwil

​​​​​​​Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn darparu nifer o gyfleoedd i ymgymryd ag ymchwil gan arwain at naill ai gymhwyster Meistr Athroniaeth (MPhil) neu Doethur mewn Athroniaeth (PhD) . Rydym hefyd yn cynnig sawl Doethuriaeth Proffesiynol o safon uchel. Pa bynnag lwybr a gymerwch, bydd ein staff yn ymdrechu i ddarparu'r cymhelliant, y gefnogaeth a'r anogaeth briodol.

Lleiafswm arferol y gofynion mynediad ar gyfer astudio ar gyfer MPhil neu PhD yw gradd israddedig anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uchel o sefydliad addysg uwch cydnabyddedig, neu gymhwyster ôl-raddedig y mae Met Caerdydd yn ei ystyried yn gyfwerth â'r lefel hon. Lleiafswm arferol y gofynion mynediad ar gyfer Doethuriaeth Broffesiynol yw Diploma Ôl-raddedig a addysgir, neu'r hyn sy'n cyfateb i flwyddyn o waith ôl-radd dan oruchwyliaeth amser llawn mewn maes pwnc cysylltiedig.

Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.5 o leiaf (lleiafswm 6.5 yn y cydrannau darllen ac ysgrifennu) neu gyfwerth, oni nodir yn wahanol o fewn gofynion mynediad y rhaglen.

I gael mwy o wybodaeth am gyfleoedd Ymchwil yn y brifysgol ewch i Ymhwil ym Met Caerdydd. Ewch i'r dudalen hon cyn bwrw ymlaen â’ch cais.

Canllawiau Cynnig Ymchwil

YSGOL GELF A DYLUNIO

Ewch i dudalen Ymchwil CSAD i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ofynion cynnig, cyngor ymgeiswyr a therfynau amser.

YSGOL ADDYSG A PHOLISI CYMDEITHASOL

Cyn gwneud cais am astudiaeth ddoethurol yn Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd, gwnewch yn siŵr eich bod wedi cymryd y tri cham isod.

(Sylwer, nid yw’r canllawiau isod yn berthnasol i geisiadau ar gyfer yr EdD Cenedlaethol. Cysylltwch â’r Athro Michelle Jones am wybodaeth am sut i wneud cais i’r EdD Cenedlaethol: MSJones@cardiffmet.ac.uk)

1) Nodi Grŵp Ymchwil a goruchwyliwr yr hoffech weithio gyda nhw.

Ystyriwch sut mae eich diddordebau a’ch arbenigedd yn cyd-fynd â’r grwpiau ymchwil a’r ymchwilwyr yn yr Ysgol. Eich goruchwylwyr fydd eich prif ffynhonnell arweiniad drwy gydol eich prosiect doethurol. Mae’n bwysig bod eu harbenigedd yn cyd-fynd â’ch astudiaethau.

Ewch at y grŵp ymchwil neu’r goruchwyliwr perthnasol drwy e-bost yn anffurfiol i weld os oes ganddynt ddiddordeb mewn goruchwylio eich prosiect. Mae manylion ein grwpiau ymchwil a’u haelodau staff i’w gweld yma.

Mae manylion cyswllt ein staff i’w gweld yma.

Ac yma.

Cysylltwch ag arweinydd ymchwil neu gynullydd y Grŵp Ymchwil sy’n cyd-fynd orau â’ch maes ymchwil yn y lle cyntaf. Os nad ydych yn siŵr pa Grŵp Ymchwil i fynd ato, cysylltwch â ESSHResearchDegrees@cardiffmet.ac.uk am arweiniad.

Pan fyddwch yn gwneud eich ymholiadau anffurfiol, gwnewch hynny gyda

 • CV dwy dudalen
 • cynnig ymchwil drafft
 • datganiad byr yn esbonio eich addasrwydd a’ch cymhellion ar gyfer astudiaeth ddoethurol

Canllawiau Cynnig Ymchwil

Dylai’r cynnig ymchwil fod tua 1000-1500 o eiriau. Dylai eich cynnig gynnwys:

 • teitl gwaith;
 • esboniad clir o’r maes ymchwil a’r cyd-destun gan gyfeirio at lenyddiaeth allweddol;
 • eich nodau a’ch amcanion/cwestiynau ymchwil arfaethedig;
 • ac amlinelliad o’r fframwaith a’r dulliau methodolegol sydd i’w mabwysiadu.
 • Dylech hefyd gynnwys rhesymeg dros eich dewis o bwnc, gan gynnwys syniad o sut y byddai’r ymchwil yn gwneud cyfraniad gwreiddiol at wybodaeth.
 • Dylech ddyfynnu pob cyfeiriad gan ddefnyddio dull cyfeirio cymeradwy.

Bydd y cynnig yn cael ei farnu yn ôl ei berthnasedd i broffil ymchwil ac arbenigedd goruchwyliol yr Ysgol yn ogystal ag o ran ei ansawdd a’i botensial fel astudiaeth ymchwil.

Mae rhagor o ganllawiau ar gyfer ymgeiswyr Ysgrifennu Creadigol i’w gweld yma.

Dylai ymgeiswyr Doethuriaeth Broffesiynol (EdD) nodi sut mae eu hymchwil yn ymwneud â’u cyd-destun proffesiynol eu hunain a sut y gallai effeithio ar bolisi/ymarfer.

Os yw Grŵp Ymchwil yn hapus i gefnogi eich cais, yna gellir ei gyflwyno gyda chynnig ymchwil terfynol sy’n cynnwys cymeradwyaeth y Grŵp Ymchwil, a’r Cyfarwyddwr Astudiaethau arfaethedig (goruchwyliwr arweiniol) a Goruchwyliwr(wyr) Eilaidd. Rhaid nodi manylion y gymeradwyaeth yn glir ar waelod y Cynnig Ymchwil a gyflwynwyd. Er enghraifft:

Mae’r cynnig ymchwil hwn wedi’i gymeradwyo gan Grŵp Ymchwil Plentyndod ac Ieuenctid ac fe’i cefnogir gan yr Athro Jane Jones (Cyfarwyddwr Astudiaethau arfaethedig) a Dr Stephen Morris (goruchwyliwr arfaethedig).

2) Tystiolaeth eich bod yn gymwys ar gyfer astudiaeth ddoethurol.

Y cymwysterau arferol a dderbynnir ar gyfer mynediad i astudiaeth ddoethurol yw gradd anrhydedd ail ddosbarth uwch (2:1) israddedig neu’n well gan sefydliad addysg uwch cydnabyddedig; neu radd ôl-raddedig; neu gymhwyster a ystyrir gan y Brifysgol i fod yn gyfwerth â’r lefel hon. Mewn rhai meysydd pwnc, mae’n arferol i chi gael gradd ôl-raddedig cyn gwneud cais.

3) Dylid sefydlu bod lefel eich Cymraeg/Saesneg yn addas.

Bydd angen i fyfyrwyr nad Cymraeg/Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.5 o leiaf (o leiaf 6.5 yn y cydrannau darllen ac ysgrifennu) neu gyfwerth. Fodd bynnag, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn astudio i gyrraedd IELTS 7.0. gan y bydd y darllen a’r ysgrifennu ar Radd Ymchwil yn ddwys.

Dyddiadau Cau Ceisiadau

Bydd dau bwynt cofrestru bob blwyddyn gyda therfynau amser clir ar gyfer ceisiadau fel a ganlyn:

 • 30 Ebrill ar gyfer pob dyfarniad sy’n arwain at PhD/Doethuriaeth Broffesiynol i ddechrau ym mis Hydref.
 • 31 Rhagfyr ar gyfer pob dyfarniad sy’n arwain at PhD/Doethuriaeth Broffesiynol i ddechrau ym mis Mai.

GWYDDONIAETH IECHYD (YSGOL GWYDDONIAETH CHWARAEON AC IECHYD)

Darparwch gynnig ymchwil amlinellol (uchafswm o 1500 gair). Dylai eich cynnig gynnwys teitl, rhywfaint o wybodaeth gefndir ar y pwnc, prif nodau eich cwestiwn ymchwil, y prif ddulliau i'w mabwysiadu (gan gynnwys unrhyw ofynion offer arbenigol lle bo hynny'n hysbys) ac unrhyw faterion moesegol sy'n gysylltiedig â'ch ymchwil. Dyfynnwch gyfeiriadau yn y cefndir a rhestrwch yr holl gyfeiriadau a ddyfynnwyd. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i sicrhau bod y cynnig yn cyd-fynd â phroffil ymchwil yr Ysgol a bod yr offer a'r arbenigedd goruchwylio angenrheidiol ar gael.

YSGOL REOLI

Dylid disgrifio'ch cynnig mewn uchafswm o 2,000 o eiriau, gan ddefnyddio'r is-benawdau canlynol: 'Cwestiwn Ymchwil' a 'Sut mae'ch cynnig yn ymwneud â gwaith cyhoeddedig yn y maes hwn'. Dylech hefyd gyflwyno 'Adran Gyfeirio', nad yw wedi'i chynnwys yn y nifer geiriau. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ofynion yma.

CHWARAEON (YSGOL CHWARAEON A GWYDDORAU IECHYD)

Cyflwynwch amlinelliad o'ch maes ymchwil arfaethedig. Dylech nodi'r rhesymeg dros y prosiect, y prif gwestiwn neu'r rhagdybiaethau ymchwil a'r dyluniad ymchwil y byddech chi'n ei ddilyn. Dylech hefyd gynnwys y dulliau methodolegol cysylltiedig y byddech chi'n eu cymryd a chyfeirio at y llenyddiaeth allweddol yn y maes hwn. Dylai hyn fod oddeutu 1500 gair a bydd yn sail ar gyfer trafodaeth gyda darpar oruchwylwyr.

Y GANOLFAN GENEDLAETHOL AR GYFER DYLUNIO CYNNYRCH AC YMCHWIL DATBLYGIEDIG (PDR)

Rhowch amlinelliad byr o'ch pwnc / pwnc ymchwil. Dylai'r cynnig fod hyd at 1000 o eiriau a dylai ddisgrifio'r pwnc / cwestiwn ymchwil rydych chi'n debygol o ganolbwyntio arno ac amlinelliad o'r ddadl/maes pwnc y bydd eich ymchwil wedi'i leoli ynddo (gan wneud arwyddocâd eich diddordeb ymchwil yn glir). Dylech hefyd gynnwys Adran Gyfeirio (heb ei chynnwys yn y nifer geiriau) a'ch rhesymau proffesiynol a/neu bersonol dros fod eisiau ymgymryd â'r ymchwil hon.

Gwneud Cais

Gallwch chwilio a gwneud cais am y cwrs o'ch dewis yn ein System Hunan Wasanaeth ar-lein. Os ydych chi'n chwilio am MPhil/PhD, bydd "Research" yn y bar chwilio. Cysylltwch â Derbyniadau os hoffech chi lenwi ffurflen gais drwy gyfrwng y Gymraeg.

Trwy Hunanwasanaeth gallwch gyflwyno cais yn uniongyrchol i'r brifysgol, ac mae'n caniatáu i chi atodi dogfennau ategol a dogfennau ategol eraill fel cymwysterau (rydym yn cynghori eich bod yn uwchlwytho cymwysterau, os cânt eu cwblhau, gyda'ch cais). Rhaid i chi uwchlwytho Cynnig Ymchwil a Dogfen Ategol cyn cyflwyno pob cais ymchwil.

* Sylwer, os mai cais am y Ddoethuriaeth mewn Hyfforddi Chwaraeon yn unig, mae angen datganiad personol a CV yn ystod y cam ymgeisio. 

Gallwch arbed eich cais a dychwelyd i'w gyflwyno’n ddiweddarach, ond nodwch y bydd cyfrifon lle na chyflwynwyd cais o fewn cyfnod o 6 mis yn cael eu diddymu. Ar ôl ei gyflwyno, gallwch fewngofnodi a gwirio statws eich cais.

Os yw Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) yn berthnasol i'ch cais, ewch i'n tudalen wybodaeth cyn ei chyflwyno gan y bydd angen cychwyn y broses hon mewn da bryd cyn dechrau'r rhaglen

Rydym yn annog ceisiadau Hunanwasanaeth ar-lein gan ei fod yn ffordd gyflymach a mwy effeithlon o wneud cais am raglen. Fodd bynnag, os ydych chi'n cael anawsterau, cysylltwch â Derbyniadau ar 029 2041 6010 neu e-bostiwch: directapplications@cardiffmet.ac.uk 
     

Ail-ymgeisio

Dyledwyr

Bydd y rhai sydd mewn dyled i'r Brifysgol a sy'n gwneud cais newydd yn cael eu hystyried ar yr amod bod y gofynion mynediad yn cael eu bodloni, yn cael cynnig lle. Fodd bynnag, bydd y cynnig hwn yn dibynnu naill ai ar glirio'r ddyled cyn dechrau'r rhaglen, neu drwy ddod i gytundeb ynghylch talu gyda Cyllid.

Gall ymgeiswyr gysylltu â Cyllid ynghylch dyled sy'n ddyledus naill ai drwy ebostio:
E-bost: finance@cardiffmet.ac.uk ; neu ffonio Ffôn: 029 2041 6083

Am wwybodaeth bellach am Bolisi a Gweithdrefn Dyledwr y Brifysgol, cliciwch yma.

Sefyllfa Academaidd Anffafriol

Disgwylir i ymgeiswyr sydd wedi gadael y Brifysgol dan gwmwl academaidd h.y. heb gwblhau'r flwyddyn astudio y cawsant eu cofrestru arni, hysbysu'r Uned Dderbyn wrth ystyried ailymgeisio, cyn cyflwyno cais. Bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried unwaith y bydd y wybodaeth am y statws academaidd gwael wedi'i derbyn a'i gwirio. Bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried unwaith y bydd y wybodaeth am y statws academaidd anffafriol wedi'i derbyn a'i gwirio. Gwneir y penderfyniad terfynol ar dderbyn gan y ddau Gyfarwyddwr Rhaglen sy'n ymwneud â'ch astudiaeth flaenorol ac arfaethedig.

Derbyniadau Cofrestru

Os ydych yn ystyried ymgeisio ar gyfer MPhil/PhD, ​Doethuriaeth Broffesiynol neu PhD trwy Weithiau Cyhoeddedig, mae gennym dau derbyniad ymchwil ym mhob blwyddyn academaidd. Dylech ymgeisio ar gyfer y dyddiad dechrau sy'n well gennych a byddwn yn gwneud ein gorau i fodloni eich cais.

Fodd bynnag, sylwch nad yw pob cwrs ar gael ar bob dyddiad. Os oes angen, dylech gysylltu â'r Cydlynydd Astudiaethau Graddedig perthnasol i gael manylion. Ymgeisiwch ar gyfer y dyddiad dechrau sy'n well gennych a byddwn yn gwneud ein gorau i fodloni eich cais.

Gallai hefyd fod opsiwn o dderbyniad mis Ionawr, ond peidiwch a gwenud cais am hyn oni bai eich bod wedi eich hysbysu i wneud hyn.​​

Dyddiadau dechrau ar gyfer 2024/25

 • 30 Medi 2024: Sesiwn Cofrestru a Cwrdd a Chyfarch, ac yna sesiynau Ymsefydlu ar ddydd Mawrth, 15fed a dydd Mercher, 16 Hydref gyda sesiynau Doethuriaeth Broffesiynol ychwanegol ar 17eg Hydref 2024.
 • 31 Ionawr 2025: Sesiwn Cofrestru a Cwrdd a Chyfarch, ac yna sesiynau Ymsefydlu ar 18 a 19 Chwefror 2025 gyda sesiynau Doethuriaeth Broffesiynol ychwanegol ar 20 Chwefror 2025.​

 • 30 Ebrill 2025: Sesiwn Cofrestru a Cwrdd a Chyfarch, ac yna sesiynau Ymsefydlu ar 20 a 21 Mai 2025 gyda sesiynau Doethuriaeth Broffesiynol ychwanegol ar 22 Mai 2025.

Dim ond un pwynt mynediad a gynigir gan yr Ysgol Gelf a Dylunio, sef mis Medi.

Mae'r Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd yn cynnig dau bwynt mynediad y flwyddyn, mis Medi a Mai.

Mae Doethuriaethau Proffesiynol yn cynnig dau bwynt mynediad y flwyddyn, mis Medi a Mai.

Cofrestru a Sefydlu: Tymor y Gwanwyn a Thymor yr Hydref

Ewch i Cofrestru Academaidd i gael y wybodaeth ddiweddaraf o ran dyddiadau tymor a chofrestru.

Sylwch fod yn rhaid eich bod wedi gwneud cais ac wedi derbyn cynnig cyn y gallwch gofrestru.

Ffioedd a Chyllid

Mae benthyciadau myfyrwyr bellach yn cael eu cyflwyno ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig, gyda chyfyngiadau. Gweler gwybodaeth bellach ar dudalen Ffioedd a Chyllid Ôl-raddedig, Rhan Amser ac Ymchwil. Yma gallwch hefyd ddod o hyd i'r tablau ffioedd diweddaraf a chyngor cyllid.


Newidiadau a Dod â Rhaglenni i ben

Gwna’r Brifysgol bob ymdrech resymol i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir i ymgeiswyr ar raglenni a gynigir mor gywir a chyfredol â phosibl. Fodd bynnag, caiff rhaglenni astudio'r Brifysgol eu hadolygu'n barhaus ac mae'n ddigon posibl y bydd rhai newidiadau rhwng yr amser cyhoeddi a’r amser y mae myfyriwr yn cychwyn y rhaglen. Mae rhedeg rhaglenni Prifysgol hefyd yn ddibynnol ar niferoedd, h.y. mae angen i nifer penodol o fyfyrwyr ymgymryd â'r rhaglen er mwyn iddi fod yn hyfyw.

Pan wneir newidiadau neu pan wneir penderfyniad i ddirwyn rhaglen i ben, hysbysir ymgeiswyr o hyn cyn gynted â phosibl, fel bod cyfle i ystyried rhaglen arall o fewn y sefydliad neu rywle arall. Os penderfynir dirwyn rhaglen i ben ar ôl i ymgeiswyr gael cynnig lle, bydd yr Uned Dderbyniadau yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewisiadau perthnasoleraill a darparu cymorth i ymgeiswyr ddod o hyd i'r dewis arall hwnnw.

Os cynigir lle iddynt ar raglen y mae ei dyfodol yn ansicr, ni fydd ymgeiswyr â chynigion diamod yn gallu cofrestru nes bod hyfywedd y cyfnod astudio a gynigir yn cael ei gadarnhau. Bydd ymgeiswyr yr effeithir arnynt yn derbyn diweddariadau a chadarnhad ynghylch pryd y gallant hunan-gofrestru.

Telerau ac Amodau

Ewch i'n tudalen Telerau ac Amodau i gael gwybodaeth lawn.