Astudio>Ffioedd a Chyllid>Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau

Er mwyn cynorthwyo gyda chost astudio yn y Brifysgol, mae Met Caerdydd wedi creu ystod o gynlluniau bwrsariaeth ac ysgoloriaeth. Gallwch weld ein llyfryn Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau i gael trosolwg cyflym o'n gwobrau.

 

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau Israddedig

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau Ôl-raddedig

 

 

Mae'r holl gynlluniau a restrir ar ein tudalennau gwe Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau ar gyfer myfyrwyr Cartref yn unig (ac eithrio cynllun Ysgoloriaeth Ryngwladol yr Ysgoloriaethau Chwaraeon a'r Dyrarniad Noddfa). Mae'r Dyfarniad Noddfa Met Caerdydd wedi'i anelu at bobl sydd â statws mudo afreolaidd, fel ceiswyr lloches a ffoaduriaid, i ddarparu cyfleoedd ar gyfer mynediad cyfartal i Addysg Uwch. Ewch i dudalen Dyfarniad Noddfa i gael mwy o wybodaeth.

 

Os oes angen gwybodaeth arnoch chi am Ysgoloriaethau Ymchwil cliciwch yma.

Os ydych chi'n dilyn cwrs a ariennir gan y GIG, gallwch ddod o hyd i fanylion Bwrsariaeth y GIG a chymorth ychwanegol gan Met Caerdydd yma.

Os ydych chi'n Fyfyriwr Rhyngwladol, gallwch ddod o hyd i wybodaeth am yr Ysgoloriaethau Rhyngwladol yma.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, gallech ffeindio mwy o wybodaeth am Ysgoloriaethau Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg yma.

Os ydych chi'n wynebu anawsterau ariannol, mae gennym Gynghorwyr dynodedig yn ein Tîm Cyngor Arian sy'n gallu cynnig cyngor ar gyllid, cyllidebu a rheoli arian, a chymorth ariannol.

 

Opsiynau Bwrsariaeth Allanol Eraill

Y tu allan i Met Caerdydd, gall fod opsiynau cyllido ar gael i chi yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol. Rydym wedi rhestru rhai o'r opsiynau y daethom o hyd iddynt sydd ar gael yma.

I gael opsiynau cyllido pellach, gallwch hefyd gysylltu â'n Tîm Cyngor Arian ar financeadvice@cardiffmet.ac.uk 


Ysgoloriaeth Nodwedd Gorffennaf 2022

Ar fin dechrau cwrs Meistr neu PhD gyda ni ond angen help llaw i gyllido’ch cwrs?

Mae FindAMasters yn cynnig dwy wobr, un ar gyfer myfyriwr sy’n dechrau cwrs Meistr, ac un ar gyfer darpar ymgeisydd PhD. Bydd yr enillwyr yn derbyn £6,000 tuag at gostau eu cwrs. 

Mae ymgeisio’n hawdd – ewch i wefan FindAMasters neu FindAPhD ac ysgrifennwch ddatganiad o 200 gair yn esbonio pam eich bod chi’n haeddu’r wobr. 

Y dyddiad cau yw 1af Medi 2022.


Gradd Plismona Proffesiynol yn unig

Mae Bwrsariaeth PPD Heddlu De Cymru yn cynnig hyd at £4,000 er mwyn talu am y broses cyn gwneud cais, astudio ym mlynyddoedd 1-3 ar gwrs Gradd Plismona Proffesiynol mewn un o'r Prifysgolion a enwir o fewn y Cylch Gorchwyl ac yna'r cais i Heddlu De Cymru. 

Cofiwch fod ceisiadau am fwrsariaeth yn dechrau cael eu hadolygu o 1 Hydref ymlaen.


Cwynion

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn bwriadu sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir i ymgeiswyr am weithdrefnau mor fanwl a chywir â phosibl. Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn adolygu ac yn monitro pob mater yn rheolaidd i sicrhau bod y broses mor deg a thryloyw â phosibl. Mae gweithdrefn gwynion ar waith ar gyfer yr ymgeiswyr hynny nad ydynt yn hapus â'r gwasanaeth a ddarparwyd iddynt. I gael rhagor o wybodaeth am y gweithdrefnau cwyno ffurfiol, cliciwch yma.

 

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud â'r Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau a restrir ar y wefan hon, cysylltwch â ni ar scholarship@cardiffmet.ac.uk