Astudio>Ffioedd a Chyllid>Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau

Er mwyn cynorthwyo gyda chost astudio yn y Brifysgol, mae Met Caerdydd wedi creu ystod o gynlluniau bwrsariaeth ac ysgoloriaeth.

 

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau Israddedig

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau Ôl-raddedig

 

 

Mae'r holl gynlluniau a restrir ar ein tudalennau gwe Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau ar gyfer myfyrwyr Cartref yn unig (ac eithrio cynllun Ysgoloriaeth Ryngwladol yr Ysgoloriaethau Chwaraeon).

 

Os oes angen gwybodaeth arnoch chi am Ysgoloriaethau Ymchwil cliciwch yma.

Os ydych chi'n dilyn cwrs a ariennir gan y GIG, gallwch ddod o hyd i fanylion Bwrsariaeth y GIG yma.

Os ydych chi'n Fyfyriwr Rhyngwladol, gallwch ddod o hyd i wybodaeth am yr Ysgoloriaethau Rhyngwladol yma.

Os ydych chi'n wynebu anawsterau ariannol, mae gennym Gynghorwyr dynodedig yn ein Tîm Cyngor Arian sy'n gallu cynnig cyngor ar gyllid, cyllidebu a rheoli arian a chymorth ariannol.

 

Opsiynau Bwrsariaeth Allanol Eraill

Y tu allan i Met Caerdydd, gall fod opsiynau cyllido ar gael i chi yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol. Rydym wedi rhestru rhai o'r opsiynau y daethom o hyd iddynt sydd ar gael isod:

Cronfa Waddol Gymunedol Caerdydd - hyd at £500 ar gyfer unigolion mewn angen.

Coleg Cymraeg Cenedlaethol - ymgeiswyr sy'n dewis astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Leverhulme Trade Charities Trust - hyd at £3000 y flwyddyn tuag at gost gradd israddedig.

Cynllun Bwrsariaeth GIG Cymru - yn darparu ffioedd dysgu a chymorth bwrsariaeth i'r rheini sy'n astudio cyrsiau sy'n gysylltiedig ag iechyd yng Nghymru.

Ymddiriedolaeth St Matthias - hyd at £10,000 ar gyfer ymgeiswyr sydd, neu sy'n bwriadu, cymryd rhan mewn gwaith lles cymdeithasol fel gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr cymunedol, gweithwyr ieuenctid, athrawon, goruchwylwyr grwpiau cyn-ysgol neu gerddoriaeth/celfyddydau eraill. 

I gael opsiynau cyllido pellach, gallwch hefyd gysylltu â'n Tîm Cyngor Arian ar financeadvice@cardiffmet.ac.uk 

 

Cwynion

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn bwriadu sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir i ymgeiswyr am weithdrefnau mor fanwl a chywir â phosibl. Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn adolygu ac yn monitro pob mater yn rheolaidd i sicrhau bod y broses mor deg a thryloyw â phosibl. Mae gweithdrefn gwynion ar waith ar gyfer yr ymgeiswyr hynny nad ydynt yn hapus â'r gwasanaeth a ddarparwyd iddynt. I gael rhagor o wybodaeth am y gweithdrefnau cwyno ffurfiol, cliciwch yma.

 

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud â'r Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau a restrir ar y wefan hon, cysylltwch â ni ar scholarship@cardiffmet.ac.uk