Astudio>Cyngor i Ymgeiswyr>Asesiad Iechyd Galwedigaethol

Asesiad Iechyd Galwedigaethol

​​Er mwyn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth Iechyd a Diogelwch gyfredol, mae'n ofynnol i bob ymgeisydd Met Caerdydd sy'n cychwyn rhaglen sy'n gysylltiedig â gofal iechyd (yn cynnwys cydran lleoliad clinigol) gael asesiad Iechyd Galwedigaethol gorfodol. Hefyd, mae'n ofynnol i rai cyrsiau lynu wrth raglen imiwneiddio a brechu'r Adran Iechyd.

Y cyrsiau sy'n gofyn am asesiad Iechyd Galwedigaethol a/neu raglen frechu yw:

 • BSc Gwyddor Gofal Iechyd

 • BSc Maeth Dynol a Deieteg

 • BSc Podiatreg

 • BSc Therapi Lleferydd ac Iaith

 • MSc/PgDip Deieteg

 • BSc Technoleg Deintyddol

 • BSc Gofal Iechyd Cyflenwol (Blwyddyn Atodol)

Beth sydd angen i mi ei wneud?

Bydd gofyn i fyfyrwyr gwblhau holiadur sgrinio digidol Innovate Healthcare sy'n gofyn cwestiynau sy'n gysylltiedig â'ch iechyd corfforol a meddyliol. Drwy'r holiadur gallwch roi cyngor am unrhyw gyflyrau iechyd a allai fod angen argymhellion neu addasiadau penodol. Mae rhan olaf yr holiadur yn canolbwyntio ar imiwneiddio. Bydd ymgeiswyr gyda chynnig amodol​ yn cael e-bost dolen i gael mynediad a chwblhau'r holiadur ar-lein. Mae gan yr holiadur imiwneiddio'r cyfleuster i chi uwchlwytho unrhyw dystiolaeth imiwneiddio ategol sydd gennych, ac mae'n ddoeth i chi gael hwn yn barod fel ffeil wedi'i chadw cyn dechrau'r holiadur.

Ar ôl cwblhau eich holiadur imiwneiddio, efallai y byddwch yn derbyn e-bost yn gofyn am dystiolaeth imiwneiddio ychwanegol, ond os nad oes gennych gopïau i'w darparu, rhowch wybod i Innovate Healthcare fel y gallant symud eich holiadur yn ei flaen i'r cam ​nesaf.

Bydd clinigwr Gofal Iechyd Arloesi yn adolygu eich ymatebion i'ch holiadur ac os yw brechiadau a/neu brofion gwaed pellach wedi'u nodi fel gofyniad ar gyfer eich cwrs, byddwch yn derbyn hysbysiad e-bost yn nodi bod angen adolygiad brechu.

Os yw'r holl ofynion clinigol ar gyfer eich cwrs wedi'u bodloni, byddwch yn derbyn hysbysiad yn cadarnhau eich bod wedi'ch clirio/FFIT ac nid oes angen cymryd camau pellach.

Pa frechiadau sy'n ofynnol ar gyfer fy nghwrs?

 • MMR
 • Hepatitis A (myfyrwyr BSc Gwyddor Gofal Iechyd yn unig ar hyn o bryd)
 • Hepatitis B
 • BCG (gwiriad craith)
 • Varicella Zoster
 • Ffliw

Mae angen adolygiad brechu arnaf i, beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd gofyn i chi fynychu clinigau brechu wedi'u trefnu ar y campws i dderbyn y brechiadau gofynnol ar gyfer eich rhaglen astudio. Mae'n bwysig eich bod yn mynychu ar y dyddiad y gofynnwyd amdano gan fod yr ymweliadau dilynol eisoes wedi'u cytuno rhwng y Brifysgol ac Innovate Healthcare, yn unol â'r amserlenni brechu.

PWYSIG: Gall methu â dod i'ch apwyntiad heb reswm da a/neu roi rhybudd rhesymol ymlaen llaw (dim hwyrach na 5 diwrnod gwaith cyn eich apwyntiad) arwain at gost y brechiad(au) yn cael eu gweinyddu yn yr apwyntiad hwn a drosglwyddir i chi'r myfyriwr. Bydd apwyntiadau a fethwyd yn cael eu hadolygu fesul achos ac efallai y gofynnir i chi ddarparu rhagor o dystiolaeth. Sylwch, mae'r broses frechu iechyd galwedigaethol yn rhan orfodol o'ch rhaglen gofal iechyd, a disgwylir i BOB myfyriwr ymgysylltu.

Yn ystod eich apwyntiad bydd y nyrs yn adfer eich ffeil imiwneiddio ac yn rhoi'r caniatâd priodol y bydd gofyn i chi ei gwblhau ar y diwrnod. Gall y nyrs gymryd eich gwaed i wirio eich lefelau imiwnedd yn unol â gofynion eich cwrs a gweinyddu unrhyw frechiadau gofynnol, er enghraifft Hepatitis B.

Gallwch gael mynediad at ganlyniadau eich profion gwaed a thystiolaeth o frechiadau a ddarperir gan Innovate Healthcare drwy eu Porth Cleifion sy'n gofyn i chi fewngofnodi (bydd Innovate yn darparu canllaw ar sut i wneud hyn). Bydd brechiadau dilynol yn cael eu rhoi yn y sesiwn nyrsys nesaf, a bydd yr un broses yn berthnasol nes eich bod wedi cwblhau'r cwrs brechu a bodlonir y gofynion clinigol ar gyfer eich cwrs.

Cysylltwch â Ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â Iechyd Galwedigaethol, cysylltwch â Derbyniadau:

E-bost: askadmissions@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 6010

​​