Astudio>Cyngor i Ymgeiswyr>Asesiad Iechyd Galwedigaethol

Asesiad Iechyd Galwedigaethol

Er mwyn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth Iechyd a Diogelwch gyfredol, mae'n ofynnol i bob ymgeisydd Met Caerdydd sy'n cychwyn rhaglen sy'n gysylltiedig â gofal iechyd (yn cynnwys cydran lleoliad clinigol) gael asesiad Iechyd Galwedigaethol gorfodol. Hefyd, mae'n ofynnol i rai cyrsiau lynu wrth raglen imiwneiddio a brechu’r Adran Iechyd.

Y cyrsiau sy'n gofyn am asesiad Iechyd Galwedigaethol a/neu raglen frechu yw:

 • BSc Gwyddor Gofal Iechyd
 • BSc Maeth Dynol a Deieteg
 • BSc Podiatreg
 • BSc Therapi Lleferydd ac Iaith
 • Deieteg MSc/PgDip
 • BSc Technoleg Deintyddol
 • Blwyddyn Atodol Gofal Iechyd Cyflenwol

Beth sydd angen i mi ei wneud?

Bydd gofyn i fyfyrwyr gwblhau dau holiadur Iechyd Medigold. Holiadur iechyd lle gallwch chi gynghori am unrhyw gyflyrau iechyd a allai fod angen argymhellion neu addasiadau penodol yw’r cyntaf, a holiadur imiwneiddio yw’r ail. Bydd ymgeiswyr sydd wedi sicrhau lle Cadarn Diamod yn derbyn dolenni a chyfrineiriau dros e-bost i gael gafael ar a chwblhau’r holiaduron hyn ar-lein drwy Medigold Health. Mae gan yr holiadur imiwneiddio gyfleuster i chi uwchlwytho unrhyw dystiolaeth imiwneiddio gefnogol a allai fod gennych, ac fe’ch cynghorir i gael hwn yn barod fel ffeil wedi’i chadw cyn dechrau'r holiadur.

PWYSIG: DIM OND UN holiadur Iechyd ac UN holiadur imiwneiddio sydd angen ichi eu cwblhau.

Ar ôl cwblhau eich holiadur imiwneiddio, efallai y byddwch yn derbyn e-bost yn gofyn am dystiolaeth imiwneiddio ychwanegol, ond os nad oes gennych gopïau i'w darparu, rhowch wybod i Medigold fel y gallant symud eich holiadur ymlaen i'r cam nesaf.

Bydd swyddog clinigol Medigold yn adolygu eich holiadur ac os nodwyd bod angen brechiadau pellach a/neu brofion gwaed ar gyfer eich cwrs, byddwch yn cael eich hysbysu dros e-bost bod angen adolygiad brechu. Os bodlonwyd yr holl ofynion clinigol ar gyfer eich cwrs, byddwch yn derbyn hysbysiad yn cadarnhau eich bod wedi'ch clirio/yn FFIT ac nid oes angen cymryd unrhyw gamau pellach.

Pa frechiadau sy'n ofynnol ar gyfer fy nghwrs?

 • MMR
 • Hepatitis A (myfyrwyr BSc Gwyddor Gofal Iechyd yn unig ar hyn o bryd).
 • Hepatitis B
 • BCG (gwiriad craith)
 • Varicella Zoster
 • Ffliw

Mae angen adolygiad brechu arnaf i, beth sy'n digwydd nesaf?

Yn ystod eich astudiaethau blwyddyn gyntaf bydd gofyn i chi fynd i glinig brechu fydd yn cael ei drefnu ar y campws i dderbyn yr imiwneiddiadau gofynnol ar gyfer eich rhaglen astudio. Mae'n bwysig eich bod yn mynychu ar y dyddiad penodol gan fod y Brifysgol a Medigold eisoes wedi cytuno ar yr ymweliadau dilynol, yn unol â'r amserlenni brechu

PWYSIG: Gall methu mynychu eich apwyntiad heb achos da a/neu roi rhybudd rhesymol o flaen llaw (dim hwyrach na 5 diwrnod gwaith cyn eich apwyntiad) arwain at drosglwyddo cost y brechiad(au) sy’n cael eu rhoi yn yr apwyntiad hwn atoch chi’r myfyriwr. Byddwn yn adolygu apwyntiadau a gollwyd fesul achos ac efallai y byddwn yn gofyn ichi roi rhagor o dystiolaeth. Sylwch, mae’r broses brechu iechyd galwedigaethol yn rhan orfodol o’ch rhaglen gofal iechyd, ac mae disgwyl i BOB myfyriwr gymryd rhan.

Yn eich apwyntiad bydd gan y nyrs fynediad i’ch ffeil imiwneiddio ac yn darparu’r ffurflenni caniatâd priodol y bydd gofyn i chi eu cwblhau ar y diwrnod. Bydd y nyrs yn cymryd eich gwaed i wirio'ch lefelau imiwnedd yn unol â'r gofynion ar gyfer eich cwrs ac yn rhoi unrhyw frechiadau gofynnol, er enghraifft Hepatitis B.

Byddwch yn derbyn canlyniadau eich profion gwaed dros e-bost ar ffurf PDF wedi'i warchod gan gyfrinair. Bydd yr e-bost yn cynnwys cyfarwyddiadau ar sut i agor y PDF. Caiff brechiadau dilynol eu rhoi yn y sesiwn nyrsys nesaf, a bydd yr un broses yn berthnasol nes eich bod wedi cwblhau'r cwrs brechu ac wedi bodloni’r gofynion clinigol ar gyfer eich cwrs.

Cysylltwch â Ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â Iechyd Galwedigaethol, cysylltwch â Derbyniadau:
E-bost: askadmissions@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 6010

​​