Hafan>Ynglŷn â Ni>Hygyrchedd

Datganiad Hygyrchedd

1. Cwmpas a pherchnogaeth
2. Uchafbwyntiau hygyrchedd
3. Newid y dangosydd
4. Rheoli'r bysellfwrdd
5. Llywio'r darllenydd sgrin
6. Cyfngiadau hygyrchedd
7. Fformatau gwahanol
8. Adborth a manylion cyswllt
9. Cwynion a gorfodi
10. Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon
11. Cynnwys nad yw'n hyrgyrch
12. Baich anghymesur
13. Cynnwys tu hwnt i gwmpas y rheoliad hygyrchedd
14. Sut wnaethon ni i brofi a beth rydyn ni'n ei wneud i wella
15. Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Cwmpas a pherchnogaeth

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i Cardiffmet.ac.uk a ddatblygwyd gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd. Rydym wedi cynllunio ein gwefan i ganiatáu i bob defnyddiwr waeth beth fo’r technoleg sy ganndynt neu eu gallu i gyrchu'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt.

Rydym wrthi'n gweithio i gynyddu hygyrchedd a defnyddioldeb ein gwefan gan ddefnyddio'r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe (WCAG) 2.0 AA. Lle rydym wedi nodi problemau gyda hygyrchedd y wefan fe'u rhestrir yn y datganiad hwn.

Mae fformat a chynnwys ychydig yn wahanol i rai rhannau o'n gwefan; Lle mae hyn yn berthnasol rydym yn gweithio gyda'n timau Prifysgol i ddatblygu canllawiau penodol a fydd yn cael eu cynnwys ar y tudalennau hynny. Os oes gennych ymholiad penodol am ran o’n gwefan, cysylltwch â ni.

Mae gan rai rhannau o'n gwefan gynnwys ychydig yn wahanol, lle mae hyn yn berthnasol bydd gan yr ardaloedd hyn ddatganiadau ychwanegol gyda gwybodaeth bellach am eu hygyrchedd.

Uchafbwyntiau hygyrchedd

Wrth ddefnyddio'r wefan hon gallwch:

 • Defnyddio gyfuniadau lliw gyda lefel dda o wrthgyferbyniad - gweler yr adran 'Newid y dangosydd i gael mwy o wybodaeth ar sut i addasu hyn i ddewis yr unigolyn

 • Llywio’r fwyafrif o’r wefan gan ddefnyddio'r adran bysellfwrdd - gweler 'Rheoli’r bysellfwrdd' i gael mwy o wybodaeth am allweddi safonol

 • Cynyddu maint y ffont gan ddefnyddio'r symbol 'AAA' ar frig ochr dde'r sgrin

 • Defnyddio ddewisiadau amgen testun ar gyfer cynnwys heblaw testun

 • Defnyddio ddolen sgip i neidio'n syth i'r cynnwys

 • Llywio trwy'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin fel JAWS neu NVDA - gweler yr adran 'llywio darllenydd sgrin' i gael mwy o wybodaeth

 • Llywio trwy'r wefan gan ddefnyddio dyfais adnabod llais

Defnyddiwch y wefan fel yr hoffwch

Mae My Computer My Way darparu cyngor a gwybodaeth ar sut i addasu'ch dyfais i'ch dewisiadau personol. Gallwch hefyd ddefnyddio'r wybodaeth isod i deilwra sut rydych chi'n edrych ar y wefan hon.

Newid y dangosydd

Gallwch ddefnyddio'r rheolyddion yn eich porwr i newid maint y testun neu ymddangosiad y dangosydd. Er enghraifft yn Chrome:

 • Agorwch y porwr Chrome

 • Dewiswch y tri dot fertigol yng nghornel dde uchaf y ffenestr, yna dewiswch 'settings' o'r gwymplen

 • Llywiwch i'r lleoliad rydych chi am ei newid a dewiswch eich dewisiadau

 • Gallwch hefyd bori trwy'r opsiynau hygyrchedd o'r ddewislen ar ochr chwith ffenestr y gosodiadau ac estyniadau porwr hygyrch sy'n caniatáu addasiadau pellach i’r dangosydd.

Rheoli'r bysellfwrdd

Gallwch lywio trwy'r wefan hon gan ddefnyddio'r bysellau safonol ar gyfer eich porwr, ar gyfer y mwyafrif o borwyr, dyma nhw:

 • Allwedd 'Tab' i ganolbwyntio ar y ddolen nesaf

 • 'Shift' + 'Tab' i ganolbwyntio ar y ddolen flaenorol

 • 'Enter' i actifadu'r ddolen a ddewiswyd ar hyn o bryd

Llywio'r darllenydd sgrin

Penawdau

 • 'H' i symud ymlaen trwy'r penawdau

 • 'Shift' + 'H' i symud yn ôl trwy'r penawdau

 • '1' i lywio i'r pennawd lefel 1 nesaf (neu rif rhwng 1 a 6 i lywio i'r pennawd nesaf ar y lefel honno)

 • 'Shift' + '1' i lywio i'r pennawd lefel 1 blaenorol (neu rif rhwng 1 a 6 i lywio i'r pennawd blaenorol ar y lefel hon)

 • 'Insert' + 'F6' yn JAWS neu NVDA + 'F7' yn NVDA i ddarparu rhestr o'r holl benawdau

Dolenni

 • Pwyswch y fysell 'Tab' i symud ymlaen trwy'r dolenni neu'r 'Shift' + 'Tab' i symud tuag yn ôl trwy'r dolenni

 • 'Mewnosod' + 'F7' i ddarparu rhestr o'r holl ddolenni

Tirnodau

Dyma sut mae llywio bysellfwrdd mewn modd rhithiol yn JAWS 10-12:

 • tirnod nesaf ';' (lled-colon)

 • tirnod blaenorol 'Shift' + 'D'

 • rhestru tirnodau (a rhestr / penawdau) NVDA + 'F7'

Dyma sut mae defnyddio’r cyfuniad bysellfwrdd nodedig yn y modd clustogi rhithiol yn NVDA 2011.2:

 • y tirnod nesaf 'D'

 • tirnod blaenorol 'Shift' + 'D'

 • rhestru tirnodau (a rhestr / penawdau) NVDA + 'F7'

 • Gall defnyddwyr VoiceOver lywio tudalen trwy dirnodau trwy ddewis 'landmarks' yn y 'web rotor', yna bydd fflicio bys i fyny neu i lawr yn symud i'r tirnod nesaf neu flaenorol

Cyfngiadau hygyrchedd

Nid yw tudalennau i gyd yn ymatebol ar ôl eu chwyddo, gan olygu y bydd angen i chi sgrolio yn llorweddol i weld yr holl gynnwys ar dudalen.

Nid yw priodoleddau iaith ar gyfer testun yn Gymraeg ar ein gwefan Saesneg ac ar gyfer Saesneg ar ein gwefan Gymraeg bob amser yn bresennol.

Nid yw'n hawdd llywio tabiau acordion a ddefnyddir i ddangos agweddau ar wybodaeth cwrs trwy fysellfwrdd gan ddefnyddio bysellau porwr safonol. Efallai y bydd angen i chi symud trwy'r acordion gan ddefnyddio bysellau saeth/i fyny/i lawr hefyd.

Nid oes dangosydd ffocws gweladwy ar gyfer pob tudalen. Gall yr estyniad porwr hwn helpu trwy gymhwyso un i'r holl gynnwys. Rydym yn gweithio ar gymhwyso dangosydd ffocws safonol i bob tudalen a'n nod yw cwblhau hwn erbyn Mehefin 2021.

TNid yw'r rhith-daith sydd wedi'i hymgorffori yn y tudalennau Marchnata yn cwrdd â gofynion hygyrchedd. Rydym yn gweithio gyda'r cyflenwyr arbenigol i fynd i'r afael â hyn ond mae cyfyngiadau Covid-19 wedi rhwystro hyn trwy gyfyngu ar ein mynediad i'r campws i ymgymryd â ffilmio a ffotograffiaeth bellach. Rydym yn cynnig tendro am gyflenwr newydd a'r bwriad yw cwblhau hyn erbyn Gorffennaf 2021 (Os bydd cyfyngiadau Covid yn caniatáu). Bydd gofynion hygyrchedd yn rhan o'r broses dendro.

Lluniwyd y datganiad hwn ar sail archwiliad o sampl o'r tudalennau ar y wefan hon. Rydym wrthi'n cynnal archwiliad manylach a fydd yn nodi meysydd penodol pellach y mae angen eu cywiro. Ymgymerir â phroses flaenoriaethu i fapio ein llinell amser ar gyfer cwblhau hyn a chaiff ei chynnwys yn asesiad risg hygyrchedd digidol y Brifysgol.

Fformatau gwahanol

Os oes angen gwybodaeth arnoch chi o’r wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, darlleniad hawdd neu recordiad sain gallwch gysylltu â'r adran sy'n gysylltiedig â'r dudalen rydych chi'n edrych arni, cysylltwch â ni'n uniongyrchol neu trwy ddefnyddio un o’r swyddogaethau yn eich system weithredu:

Apple OSX

Darllenydd Trochi ac Offer Dysgu MS

Adborth a manylion cyswllt

Os hoffech chi gysylltu â ni'n uniongyrchol ynglŷn â fformatau amgen neu os oes unrhyw faterion hygyrchedd nad ydyn nhw wedi'u rhestru yn y datganiad hwn yr hoffech chi ein-hysbysu yn eu chylch, cysylltwch â ni trwy:

 • E-bost: accessibility@cardiffmet.ac.uk

 • Wyneb yn wyneb yn yr i-zone ar gampws Llandaf

 • Byddwn yn ystyried eich cais ac yn anelu i ymateb mewn 3 diwrnod gwaith

 • Os na allwch weld y mapiau ar unrhyw un o'n tudalennau, cysylltwch â ni am gyfarwyddiadau

Cwynion a gorfodi

Os ydych wedi gofyn am fformat arall neu wedi riportio problem gyda'n gwefan ac nad ydych yn hapus â'n hymateb, cysylltwch â ni i roi gwybod i ni a byddwn yn ystyried gwybodaeth a chefnogaeth bellach y gallwn eu darparu ar eich cyfer.

Gweithdrefn orfodi - Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych chi'n hapus â sut rydyn ni'n ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogaeth Cydraddoldeb (EASS).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi ymrwymo i wneud ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â fersion 2.1 - safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, oherwydd y diffyg cydymffurfio a restrir isod.

Cynnwys nad yw'n hyrgyrch

Nid yw'r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol

 • Nid oes dewis testun amgen gan rai delweddau, felly ni all pobl sy'n defnyddio darllenydd sgrin gyrchu'r wybodaeth. Mae hyn yn methu meini prawf WCAG 2.1 1.1.1 (cynnwys heblaw testun). Byddwn yn ychwanegu testun amgen wrth i ni adolygu pob tudalen. Pan fyddwn yn cyhoeddi cynnwys newydd byddwn yn sicrhau bod ein defnydd o ddelweddau yn cwrdd â safonau hygyrchedd

 • Pan fydd fideos yn cael eu cynnal ar YouTube, mae capsiynau awtomatig ar gael, ac rydym wedi darparu capsiynau agored ychwanegol mewn rhai achosion. Os byddwch chi'n dod ar draws fideo heb gapsiynau ac angen cymorth i gyrchu'r cynnwys, yna cysylltwch â ni a byddwn yn darparu'r wybodaeth mewn fformat arall. Bydd yr holl fideos newydd a gyhoeddir ar ôl Medi 2020 yn cael eu gwneud yn fwy hygyrch. Nid yw rhai fideos hanesyddol ar ein gwefan yn darparu cyfryngau amgen sy'n methu meini prawf WCAG 1.2.3. Rydym yn gweithio gyda'n golygyddion cynnwys i ddisodli a diwygio'r rhain wrth i ni adolygu pob tudalen

 • Nid oes unrhyw ddisgrifiadau sain ar gyfer fideos a gyhoeddwyd cyn mis Medi 2019 gan nad yw pob chwaraewr fideo yn cefnogi'r trac disgrifiad sain ychwanegol. Mae hyn yn methu meini prawf WCAG 1.2.4. Bydd yr holl gynnwys newydd yn fwy hygyrch a byddwn yn cywiro ac yn diweddaru'r holl gynnwys hanesyddol wrth i ni adolygu pob rhan o'n gwefan

 • Ar rai tudalennau nid oes unrhyw ffordd i hepgor y cynnwys sy'n cael ei ailadrodd ym mhennyn y dudalen. Mae hyn yn methu meini prawf WCAG 2.1 2.4.1 (blociau osgo). Byddwn yn cywiro hyn wrth i ni adolygu pob rhan o'n gwefan

 • Nid yw rhai llwyfannau meddalwedd trydydd parti yn cwrdd â'r holl feini prawf hygyrchedd gofynnol; er enghraifft mae ein ffurflenni'n cael eu hadeiladu a'u cynnal trwy feddalwedd trydydd parti ac nid ydynt i gyd wedi'u labelu'n briodol i alluogi llywio trwy fysellfwrdd yn unig neu yn hygyrch gyda darllenydd sgrin. Mae hyn yn methu meini prawf WCAG 2.1 1.3.1 (gwybodaeth a pherthnasoedd). Rydym yn gweithio gydag Ysgolion a Thimau'r Brifysgol yn ogystal â'n darparwyr trydydd parti i gywiro hyn

 • Nid oes dangosydd ffocws gweladwy ar draws yr holl safle, mae hyn yn methu meini prawf WCAG 2.1 2.4.7 (ffocws yn weladwy). Ar hyn o bryd rydym yn gweithio i gymhwyso hyn ar draws y wefan a'n nod yw bod dangosyddion ffocws i'w gweld ar bob tudalen erbyn Mehefin 2021

 • Nid yw tudalennau'n ail-lenwi wrth eu chwyddo i 400%; mae hyn yn methu meini prawf WCAG 1.4.10. Nid yw'r platfform sy'n cynnal ein gwefan yn caniatáu i ni newid hyn ar hyn o bryd, rydym yn archwilio opsiynau ar gyfer ailosod y platfform a bydd safonau hygyrchedd yn cael eu cynnwys mewn unrhyw broses gaffael yn y dyfodol. Mae'r amserlenni disgwyliedig ar gyfer hyn wedi newid yn ystod 2020 a bydd y datganiad hwn yn cael ei ddiweddaru wrth i ddyddiad newydd ar gyfer symud ymlaen gael ei gytuno

 • Defnyddiwyd marcio bwrdd mewn rhai ardaloedd ar gyfer cyflwyniad; mae hyn yn methu meini prawf WCAG 2.1 1.3.3 a gall beri anawsterau i ddefnyddwyr darllenwyr sgrin sy'n llywio o amgylch y wefan. Rydym yn darparu arweiniad i'n golygyddion cynnwys i'w galluogi i wneud cywiriadau a darparu cynnwys newydd hygyrch wrth iddynt adolygu eu priod rannau o'r wefan

 • Mae'r strwythur pennawd yn amrywiol ar draws y safle; mae hyn yn methu meini prawf WCAG 2.4.6 a 1.3.3. Rydym yn darparu arweiniad i'n golygyddion cynnwys i'w galluogi i wneud cywiriadau a darparu cynnwys newydd hygyrch wrth iddynt adolygu eu priod rannau o'r wefan

 • Ni ddarperir priodoleddau iaith ar gyfer cysylltiadau pennawd sy'n caniatáu i ddefnyddwyr llywio nol ac ymlaen rhwng fersiynau Saesneg a Cymraeg o'r wefan. Mae hyn yn meini prawf WCAG 3.1.2. Rydym yn cywiro hyn ar draws y wefan wrth i ni adolygu pob tudalen yn y ddwy iaith

 • Mae botymau yn cael eu cyfleu fel dolenni yn y pennawd sy'n caniatáu i ddefnyddwyr newid maint ffont. Mae hyn yn methu meini prawf WCAG 4.1.2 Rydym yn gweithio i gywiro hyn wrth i ni fynd i'r afael â materion mynediad cyffredinol yn ein timau TG a datblygu gwe gan anelu at fod wedi cwblhau'r gwaith hwn erbyn Mawrth 2021

 • Mewnbwn ffurflen heb ei labelu ar dudalen gartref y Llyfrgell a'r Gwasanaethau Gwybodaeth; mae hyn yn methu meini prawft WCAG 2.1 4.1.2. Bydd hyn yn cael ei gywiro wrth i'r tîm adolygu a diweddaru eu tudalennau

 • Mae dolenni llywio ar y brif dudalen gartref mewn trefn wahanol i'r rhai ar dudalennau eraill. Mae hyn yn methu meini prawf WCAG 3.2.3 Byddwn yn diwygio hyn erbyn Ionawr 2021

 • Gall testun orgyffwrdd wrth ei ail-feintio hyd at 200% a gellir colli rhywfaint o ymarferoldeb; mae hyn yn methu meini prawf WCAG 2.1 1.4.4. Rydym yn gweithio i fynd i'r afael â hyn trwy archwilio dewisiadau amgen ar gyfer y platfform y mae ein gwefan wedi'i adeiladu arno. Bydd gofynion hygyrchedd yn cael eu cynnwys mewn unrhyw broses gaffael bellach

 • Mae eitemau accordion yn cael eu marcio'n anghywir ar ein tudalennau manylion cwrs. Mae hyn yn methu meini prawf WCAG 2.1 1.3.3. Rydym yn archwilio ffyrdd amgen o ddarparu'r wybodaeth hon a byddwn yn gwneud newidiadau wrth i ni adolygu pob rhan cwrs y wefa

 • Nid oes modd pennu penawdau tabl ar ein tudalennau gwybodaeth gyllid yn golygu na chyhoeddir penawdau i ddefnyddwyr darllenwyr sgrin. Mae hyn yn methu meini prawf WCAG 2.1 1.3.3 Byddwn yn cywiro hyn a / neu'n darparu'r wybodaeth mewn testun wrth i ni adolygu'r rhan hon o'r wefan a sicrhau nad yw'n cael ei hefelychu mewn meysydd eraill wrth i bob tudalen gael ei hadolygu.

Baich anghymesur

Mae prosiect ehangach gan y Brifysgol i gaffael platfform gwefan newydd ar y gweill. Teimlwn y dylid blaenoriaethu hyn i sicrhau amgylchedd digidol cynhwysol, hygyrch i'r holl ddefnyddwyr. O'r herwydd, efallai y bydd rhai meysydd na ellir eu cyrchu na allwn fynd i'r afael â nhw na rhoi blaenoriaeth iddynt ar hyn o bryd gan y byddai gwneud hynny yn tynnu adnoddau o'r prosiect gwefan newydd. Yn y pen draw, bydd hyn yn cynnig yr ateb gorau i'r holl ddefnyddwyr sy'n cael anawsterau hygyrchedd.

Cynnwys tu hwnt i gwmpas y rheoliad hygyrchedd

Efallai na fydd ffeiliau PDF a gyhoeddwyd cyn 09/2018 nad ydynt yn hanfodol i'n gwasanaethau yn cwrdd â safonau hygyrchedd. Wrth i ni amnewid neu ddileu'r rhain, byddwn yn diweddaru ac yn cwrdd â safonau hygyrchedd.

Lle dangosir mapiau ar ein gwefan rydym hefyd yn darparu manylion cyswllt os oes angen help arnoch i ddod o hyd i ni.

Mae rhai agweddau ar ein gwefan yn cynnwys cynnwys trydydd parti. Rydym yn gweithio gyda'n darparwyr i fodloni safonau hygyrchedd a byddwn yn cyhoeddi'r wybodaeth hon ar y tudalennau hynny ac yn gwneud ein gorau glas i wella a disodli cynnwys nad yw'n hygyrch. Mae SearchBOX yn gyfeiriadur annibynnol o wybodaeth hygyrchedd cyflenwyr trydydd parti.

Sut wnaethon ni i brofi a beth rydyn ni'n ei wneud i wella

Mae'r wefan hon wedi cael archwiliadau a gynhaliwyd gan AbilityNet ac Alistair McNaught Consultancy yng Ngwanwyn 2020. Rydym hefyd yn cynnal proses fanwl i adolygu pob tudalen a maes cynnwys ein gwefan er mwyn caniatáu inni gynnig yr arweiniad a'r gefnogaeth orau i olygyddion cynnwys wrth i ni gywiro a disodli cynnwys anhygyrch.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 8 Hydref 2020. Fe'i adolygwyd ddiwethaf ar 9 Tachwedd 2020.

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ym mis Hydref 2020 gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd.