Hafan>Ynglŷn â Ni>Hygyrchedd

Datganiad Hygyrchedd

1. Cwmpas a pherchnogaeth

2. Uchafbwyntiau hygyrchedd

3. Newid y dangosydd

4. Rheoli'r bysellfwrdd

5. Llywio'r darllenydd sgrin

6. Cyfngiadau hygyrchedd

7. Fformatau gwahanol

8. Adborth a manylion cyswllt

9. Cwynion a gorfodi

10. Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

11. Cynnwys nad yw'n hyrgyrch

12. Baich anghymesur

13. Cynnwys tu hwnt i gwmpas y rheoliad hygyrchedd

14. Sut wnaethon ni i brofi a beth rydyn ni'n ei wneud i wella

15. Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn


Cwmpas a pherchnogaeth

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i cardiffmet.ac.uk a ddatblygwyd gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd. Rydym wedi cynllunio ein gwefan i ganiatáu i bob defnyddiwr waeth beth fo'u technoleg neu'r gallu i gyrchu'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt.

Rydym wrthi'n gweithio i gynyddu hygyrchedd a defnyddioldeb ein gwefan yn seiliedig ar Ganllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG) 2.0 AA drwy gaffael platfform gwefan newydd. Mae'r problemau rydym wedi'u nodi o ran hygyrchedd y wefan bresennol, wedi'u rhestru yn y datganiad hwn.

Mae gan rai rhannau o'n gwefan fformat a strwythur ychydig yn wahanol. Mae pob tîm ac ysgol academaidd yn gyfrifol am greu cynnwys. Lle nodir problemau hygyrchedd, rydym yn gweithio gyda Timau'r Brifysgol i ddarparu cymorth a hyfforddiant a fydd yn mynd i'r afael â'r rhain. Os oes gennych ymholiad penodol am ardal ar ein safle, a wnewch chi gysylltu â ni.

Uchafbwyntiau hygyrchedd

Wrth ddefnyddio'r wefan hon gallwch:

 • Ddefnyddi cyfuniad o liwiau gyda lefel dda o gyferbyniadau - gweler yr adran 'Newid y dangosydd' i gael rhagor o wybodaeth am sut i addasu hyn i ddewis yr unigolyn

 • Llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio'r bysellfwrdd - gweler yr adran 'Rheoli'r bysellfwrdd' i gael rhagor o wybodaeth am allweddi safonol

 • Cynyddu maint y ffont gan ddefnyddio'r symbol 'A A' ar frig ochr dde'r sgrin

 • Defnyddio dewisiadau amgen testun ar gyfer cynnwys nad yw'n destun

 • Defnyddio dolen sgip i neidio'n syth i'r cynnwys

 • Llywio'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin fel JAWS neu NVDA - gweler yr adran 'Llywio'r darllenydd sgrin' am ragor o wybodaeth

 • Llywio'r wefan gan ddefnyddio adnabod llais

Defnyddio'r wefan eich ffordd chi

Mae My Computer My Way gan Abilitynet yn darparu cyngor a gwybodaeth ar sut i addasu eich dyfais i'ch dewisiadau personol. Gallwch hefyd ddefnyddio'r wybodaeth isod i deilwra sut rydych yn edrych ar y wefan hon.

Newid y dangosydd

Gallwch ddefnyddio'r rheolyddion yn eich porwr i newid maint y testun neu ymddangosiad yr arddangosfa. Er enghraifft yn Chrome:

 • Agor y porwr Chrome

 • Dewis y tri dot fertigol yng nghornel dde uchaf y ffenestr, yna dewiswch 'Settings' o'r gwymplen

 • Llywio'r gosodiad rydych am ei newid a dewis eich dewisiadau

 • Gallwch hefyd bori drwy'r opsiynau hygyrchedd o'r ddewislen ar ochr chwith y ffenestr gosodiadau ac estyniadau porwr hygyrch sy'n caniatáu unigoli'r arddangosfa ymhellach.

Rheoli'r bysellfwrdd

Gallwch lywio drwy'r wefan hon gan ddefnyddio'r bysellau safonol ar gyfer eich porwr, ar gyfer y rhan fwyaf o'r rhain yw:

 • Allwedd 'Tab' i ganolbwyntio ar y ddolen nesaf

 • 'Shift' +' Tab 'i ganolbwyntio ar y ddolen flaenorol

 • 'Enter' i actifadu'r ddolen bresennol

Llywio'r darllenydd sgrin

Penawdau

 • 'H' i symud ymlaen drwy'r penawdau

 • 'Shift' +' H 'i symud tuag yn ôl drwy'r penawdau

 • '1' i lywio i'r pennawd lefel 1 nesaf (neu rif rhwng 1 a 6 i lywio i'r pennawd nesaf ar y lefel hon)

 • 'Shift' + '1' i lywio i'r pennawd lefel 1 blaenorol (neu rif rhwng 1 a 6 i lywio i'r pennawd blaenorol ar y lefel hon)

 • 'Insert' + 'F6' yn JAWS neu NVDA + 'F7' yn NVDA i ddarparu rhestr o'r holl benawdau

Dolenni

 • Pwyswch y fysell 'Tab' i symud ymlaen trwy'r dolenni neu 'Shift' + 'Tab' i symud yn ôl trwy'r dolenni.

 • 'Insert' + 'F7' i ddarparu rhestr o'r holl ddolenni

Tirnodau

Ar gyfer llywio bysellfwrdd nodedig JAWS 10-12 mewn modd rhithwir yw:

 • tirnod nesaf ';' (hanner colon)

 • tirnod blaenorol 'Shift' + ';' (hanner colon)

 • rhestr o dirnodau 'Ctrl' + 'Ins' + ';' (hanner colon)

Ar gyfer NVDA 2011.2 y cyfuniad bysellfwrdd tirnod yn y modd byffer rhithwir yw:

 • tirnod nesaf 'D'

 • tirnod blaenorol 'Shift' + 'D'

 • rhestr o'r tirnodau (a rhestr/penawdau) NVDA + 'F7'

 • Gall defnyddwyr Troslais (VoiceOver) lywio tudalen trwy dirnodau trwy ddewis 'tirnodau' yn y 'rotor gwe', yna bydd fflicio'r bys i fyny neu i lawr yn symud i'r tirnod nesaf neu flaenorol.

Cyfngiadau hygyrchedd

Nid yw pob tudalen yn ymateb ar ôl eu chwyddo sy'n golygu efallai y bydd angen i chi sgrolio'n llorweddol i weld yr holl gynnwys ar dudalen.

Nid yw priodoleddau iaith ar gyfer testun yn Gymraeg ar ein safle Saesneg ac ar gyfer Saesneg ar ein gwefan Gymraeg bob amser yn bresennol

Nid yw tabiau acordion a ddefnyddir i ddangos agweddau ar wybodaeth cwrs yn hawdd eu llywio drwy ddefnyddio bysellfwrdd â bysellau porwr safonol. Efallai y bydd angen i chi symud trwy'r tabiau acordion gan ddefnyddio bysellau saeth/i fyny/i lawr hefyd.

Ni ellir rhannau o'r delweddau rhyngweithiol 360° ar y platfform Matterport gan ddefnyddio bysellfwrdd.

Lluniwyd y datganiad hwn ar sail archwiliad o sampl o'r tudalennau ar y wefan hon. Rydym yn sefydlu system er mwyn cynnal archwiliadau ac adolygu'r datganiad hwn yn rheolaidd yn unol â chynllun y Brifysgol i ddisodli gwefan y Brifysgol erbyn Medi 2024 (union ddyddiadau i'w cadarnhau) Byddwn yn adolygu'r datganiad hwn eto erbyn 31 Awst​ 2024 a phob tri mis wedi hynny hyd nes y bydd y wefan newydd wedi'i lansio. Os yw unrhyw broblemau yn cael eu canfod, bydd proses flaenoriaethu yn cael ei chynnal i greu llinell amser i ddatrys y rhain.​

Fformatau gwahanol

Os oes angen gwybodaeth arnoch ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen neu recordiad sain, gallwch gysylltu â'r adran sy'n gysylltiedig â'r dudalen rydych yn edrych arni, cysylltu â ni yn uniongyrchol neu ddefnyddio un o'r swyddogaethau mewnol yn eich system weithredu:

Adborth a manylion cyswllt

Os hoffech gysylltu â ni yn uniongyrchol ynglŷn â fformatau gwahanol neu os oes unrhyw broblemau hygyrchedd nad ydynt wedi'u rhestru yn y datganiad hwn yr hoffech roi gwybod i ni amdanynt, cysylltwch â ni drwy:

 • E-bostio: accessibility@cardiffmet.ac.uk

 • Yn bersonol yn y parth-g ar gampws Llandaf

 • Byddwn yn ystyried eich cais ac yn anelu at ymateb o fewn 3 diwrnod gwaith

 • Os na allwch weld y mapiau ar unrhyw un o'n tudalennau, cysylltwch â ni am gyfarwyddiadau

Cwynion a gorfodi

Os ydych wedi gofyn am fformat gwahanol neu wedi rhoi gwybod i ni am broblem gyda'n gwefan ac nad ydych yn hapus â'n hymateb, cysylltwch â ni i roi gwybod a byddwn yn ystyried rhagor o wybodaeth a chymorth y gallwn eu darparu ar eich cyfer.

Gweithdrefn orfodi - Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych yn hapus â'r ffordd rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi ymrwymo i wneud ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1 - safon AA, oherwydd y diffyg cydymffurfio a restrir isod.

Cynnwys nad yw'n hyrgyrch

Nid yw'r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

 • Nid oes gan rai delweddau ddewis o destun cyfatebol, felly ni all pobl sy'n defnyddio darllenydd sgrin gyrchu'r wybodaeth. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant 1.1.1 WCAG 2.1 (cynnwys nad yw'n destun). Byddwn yn ychwanegu testun cyfatebol wrth i ni adolygu pob tudalen. Pan fyddwn yn cyhoeddi cynnwys newydd byddwn yn sicrhau bod ein defnydd o ddelweddau yn bodloni safonau hygyrchedd.

 • Pan fydd fideos yn cael eu rhoi ar YouTube yna mae capsiynau awtomatig ar gael ac rydym wedi darparu capsiynau agored ychwanegol mewn rhai achosion. Os byddwch yn dod ar draws fideo heb gapsiynau ac angen cymorth i gyrchu'r cynnwys, yna cysylltwch â ni a byddwn yn darparu'r wybodaeth mewn fformat arall. Bydd yr holl fideos newydd a gyhoeddir ar ôl mis Medi 2020 yn fwy hygyrch. Nid yw rhai fideos hanesyddol ar ein gwefan yn darparu cyfryngau amgen sy'n methu maen prawf llwyddiant WCAG 1.2.3. Rydym yn gweithio gyda'n golygyddion cynnwys i ddisodli a diwygio'r rhain wrth i ni adolygu pob tudalen.

 • Nid oes disgrifiadau sain ar gyfer fideos wedi'u cyhoeddi cyn mis Medi 2019 gan nad yw pob chwaraewr fideo yn cefnogi'r trac disgrifio sain ychwanegol. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant 1.2.4 WCAG. Bydd yr holl gynnwys newydd yn fwy hygyrch a byddwn yn cywiro ac yn diweddaru'r holl gynnwys hanesyddol wrth i ni adolygu pob rhan o'n gwefan.

 • Nid yw rhai platfformau meddalwedd trydydd parti yn bodloni'r holl feini prawf hygyrchedd gofynnol; er enghraifft, mae ein ffurflenni wedi'u hadeiladu a'u cynnal trwy feddalwedd trydydd parti ac nid yw pob un wedi'i labelu'n briodol i alluogi llywio gan ddefnyddio'r bysellfwrdd yn unig neu'n hygyrch gyda darllenydd sgrin. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant 1.3.1 WCAG 2.1 (gwybodaeth a pherthnasoedd). Rydym yn gweithio gydag Ysgolion a Thimau'r Brifysgol yn ogystal â'n darparwyr trydydd parti i gywiro hyn.

 • Nid yw tudalennau'n ail-lifo pan fyddant wedi'u chwyddo i 400%; mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant 1.4.10 WCAG. Nid yw'r platfform sy'n cynnal ein gwefan yn caniatáu inni newid hyn ar hyn o bryd, rydym yn y broses o gaffael platfform gwefan newydd y disgwylir iddo fod yn fyw erbyn mis Medi 2024 a bydd yn cywiro'r mater hwn.

 • Defnyddiwyd marcio bwrdd mewn rhai ardaloedd ar gyfer cynllun; mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant 1.3.3 WCAG 2.1 a gallai achosi anawsterau i ddefnyddwyr darllenydd sgrin sy'n llywio o amgylch y safle. Rydym yn darparu arweiniad i'n golygyddion cynnwys i'w galluogi i wneud cywiriadau a darparu cynnwys newydd hygyrch wrth iddynt adolygu eu priod rannau o'r wefan.

 • Mae strwythur penawdau yn amrywiol ar draws y safle; mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant 2.4.6 a 1.3.3 WCAG. Rydym yn darparu arweiniad i'n golygyddion cynnwys i'w galluogi i wneud cywiriadau a darparu cynnwys newydd hygyrch wrth iddynt adolygu eu priod rannau o'r wefan.

 • Ni ddarperir priodoleddau iaith ar gyfer dolenni penawdau sy'n caniatáu i ddefnyddwyr symud rhwng fersiynau Cymraeg a Saesneg o'r wefan. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant 3.1.2 WCAG. Rydym yn cywiro hyn ar draws y wefan wrth i ni adolygu pob tudalen yn y ddwy iaith.

 • Nid yw mewnbwn ffurflen wedi ei labelu ar dudalen gartref y Llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth; mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant 4.1.2 WCAG 2.1. Bydd hyn yn cael ei gywiro wrth i'r tîm adolygu a diweddaru eu tudalennau.

 • Gall testun orgyffwrdd wrth gynyddu ei faint hyd at 200% a gellir colli rhywfaint o ymarferoldeb; mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.4.4. rydym yn y broses o gaffael platfform gwefan newydd y disgwylir iddo fod yn fyw erbyn mis Medi 2024 a byddwn yn cywiro'r mater hwn.

 • Caiff eitemau acordion eu marcio'n anghywir ar ein tudalennau manylion cwrs. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.3.3. Rydym yn y broses o gaffael platfform gwefan newydd y disgwylir iddo fod yn fyw erbyn mis Medi 2024 a byddwn yn cywiro'r mater hwn.

 • Nid yw penawdau tablau ar ein tudalennau gwybodaeth cyllid yn rhaglenadwy sy'n golygu nad yw penawdau'n cael eu cyhoeddi i ddefnyddwyr darllenwyr sgrin. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.3.3. Byddwn yn cywiro hyn a/neu'n darparu'r wybodaeth mewn testun wrth i ni adolygu'r rhan hon o'r safle a sicrhau na chaiff ei ailadrodd mewn meysydd eraill wrth i bob tudalen gael ei hadolygu.

Baich anghymesur

Rydym yn cydnabod nad yw hygyrchedd ein gwefan yn berffaith ac rydym yn gweithio'n galed i gywiro'r materion a nodwyd y gallwn ar ein platfform presennol. Rydym wrthi'n caffael gwefan newydd a bydd hyn yn mynd i'r afael â'r meysydd hynny na ellir eu diwygio ar ein platfform presennol. Er nad ydym yn honni y byddai'n faich anghymesur i ddatrys y materion hyn byth, rydym yn ymwybodol bod y broses o sefydlu gwefan newydd yn cymryd amser. Y dyddiad a ragwelir ar gyfer gweithredu'r safle newydd yw Medi 2024.

Mae'r prosiect gwefan newydd yn cael ei flaenoriaethu oherwydd bydd yn darparu amgylchedd digidol cynhwysol, hygyrch i bob defnyddiwr trwy ddylunio. Felly, efallai y bydd rhai meysydd nad ydynt yn hygyrch i'r wefan bresennol nad ydym yn gallu mynd i'r afael â nhw na rhoi blaenoriaeth iddynt ar hyn o bryd gan y byddai gwneud hynny yn tynnu adnoddau staff oddi wrth brosiect y wefan newydd. Yn y pen draw, bydd hyn yn cynnig yr ateb gorau i bob defnyddiwr sy'n wynebu anawsterau hygyrchedd.

Os byddwch yn dod ar draws unrhyw anawsterau wrth gyrchu rhannau o'n gwefan, cysylltwch â ni a byddwn yn eich cefnogi i ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch ac ystyried atebion dros dro fesul achos.

Cynnwys tu hwnt i gwmpas y rheoliad hygyrchedd

Efallai na fydd PDF a gyhoeddwyd cyn 09/2018 nad ydynt yn hanfodol i'n gwasanaethau yn bodloni safonau hygyrchedd. Wrth i ni ddisodli neu gael gwared ar y rhain byddwn yn diweddaru ac yn bodloni safonau hygyrchedd.

Lle dangosir mapiau ar ein gwefan, rydym hefyd yn darparu manylion cyswllt os oes angen help arnoch i ddod o hyd i ni.

Mae rhai agweddau ar ein gwefan yn cynnwys cynnwys trydydd parti. Rydym yn gweithio gyda'n darparwyr i fodloni safonau hygyrchedd a byddwn yn cyhoeddi'r wybodaeth hon ar y tudalennau hynny ac yn gwneud ein gorau glas i wella a disodli cynnwys nad yw'n hygyrch. Mae SearchBOX yn gyfeirlyfr annibynnol o wybodaeth hygyrchedd cyflenwyr trydydd parti.

Sut wnaethon ni i brofi a beth rydyn ni'n ei wneud i wella

Mae'r wefan hon wedi cynnal archwiliadau a gynhaliwyd gan AbilityNet ac Alistair McNaught Consultancy yn ogystal â phrofion mewnol.​

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn: Paratowyd y datganiad hwn ar 8fed Hydref 2020.
Profwyd y wefan hon ddiwethaf ym mis Tachwedd 2023 gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd.
Fe'i hadolygwyd ddiwethaf ar 30ain Ebrill​ 2024​​.

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru wrth i welliannau hygyrchedd pellach yn cael eu cwblhau.