Astudio>Cyngor i Ymgeiswyr>Cynllun Bwrsariaeth GIG Cymru

Cynllun Bwrsariaeth GIG Cymru

Mae Gwasanaethau Gwobrau Myfyrwyr NWSSP yn gweithredu Cynllun Bwrsariaeth GIG Cymru, sy'n darparu cyllid ar gyfer ystod o gyrsiau addysg iechyd yng Nghymru. 

Mae'r cyllid sydd ar gael drwy'r cynllun hwn yn cynnwys cost ffioedd dysgu, bwrsariaeth ar gyfer costau byw gan gynnwys grant o £1000 heb brawf modd ynghyd â bwrsariaeth a chefnogaeth ar gyfer costau ychwanegol fel teithio a llety.

Gwybodaeth am gynllun cyllid Bwrsariaeth y GIG 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd Bwrsariaethau'r GIG ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn ymwneud â maes iechyd yn parhau i fod ar gael yng Nghymru, yn wahanol i Loegr lle mae'r fwrsariaeth wedi dod i ben. Gallwch weld yr erthygl lawn yma - datganiad Ysgrifennydd Iechyd.

Cadarnhawyd y bydd myfyrwyr sy'n hanu o Gymru nad ydynt am ymrwymo i weithio yng Nghymru ar ôl graddio yn cael mynediad at y pecyn cymorth safonol sydd ar gael gan Student Finance Wales. Bydd myfyrwyr nad ydynt yn hanu o Gymru ac nad ydynt am ymrwymo i weithio yng Nghymru ar ôl graddio yn dal i allu astudio yng Nghymru, ond bydd angen iddynt sicrhau cyllid o ffynhonnell arall, a all gynnwys y corff cyllido perthnasol neu hunan-gyllid. Bydd angen i fyfyrwyr wneud y penderfyniad hwn i ymrwymo cyn cychwyn ar eu hastudiaethau ac mae pecynnau gwybodaeth yn cael eu datblygu ar hyn o bryd. Mae manylion y broses y mae'n rhaid i fyfyrwyr gadarnhau eu hymrwymiad i weithio yng Nghymru yn dal i gael eu cwblhau a byddant ar gael maes o law.

Pa gyrsiau sy'n gymwys i dderbyn cyllid y GIG?

Mae bwrsariaethau'r GIG yn berthnasol i'r cyrsiau canlynol ym Met Caerdydd:

BSc Gwyddor Gofal Iechyd
BSc Maeth Dynol a Dieteg
BSc Podiatreg
BSc Therapi Lleferydd ac Iaith
PgDip Dieteg

Gwnewch gais NAWR ar gyfer eich Bwrsariaeth GIG

I wneud cais am y cyllid sydd ar gael drwy'r cynllun hwn, fel y manylir uchod, bydd angen i chi gofrestru a gwneud cais ar y ddolen ganlynol;

  Cofrestrwch ac Ymgeisiwch am eich Bwrsariaeth

Fe welwch Delerau ac Amodau'r fwrsariaeth a dogfen Cwestiynau Cyffredin helaeth ar y ddolen uchod os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud â’r cynllun newydd. Bydd myfyrwyr sy'n dechrau astudio ac wedi ymrwymo i weithio yng Nghymru am y ddwy flynedd ar ôl cwblhau eu cwrs yn gallu cael gafael ar gyllid y GIG.  Mae'r cynllun bwrsariaeth ar gyfer gwladolion yr UE yn cynnwys darparu ffioedd dysgu yn unig, oni bai eu bod fel arfer yn preswylio yn y DU am dair blynedd cyn dechrau'r cwrs. Sylwer y bydd angen i chi ail-ymgeisio'n flynyddol er mwyn i'ch Bwrsariaeth GIG gael ei ariannu ar gyfer pob blwyddyn astudio.

Ni fydd unigolion nad ydynt yn teimlo y gallant ymrwymo i'r cyfnod penodol hwn o gyflogaeth yn gymwys i dderbyn buddion Cynllun Bwrsariaeth GIG Cymru, ond byddant yn dal i allu astudio yng Nghymru ac yn gallu cyrchu'r gefnogaeth ganlynol.

Bydd myfyrwyr sy'n hanu o Gymru nad ydynt am ymrwymo i weithio yng Nghymru ar ôl cwblhau eu cwrs yn cael mynediad at y pecyn cymorth safonol sydd ar gael gan Student Finance Wales.

Bydd myfyrwyr nad ydynt yn hanu o Gymru ac nad ydynt am ymrwymo i weithio yng Nghymru ar ôl graddio yn dal i allu astudio yng Nghymru, ond bydd angen iddynt sicrhau cyllid o ffynhonnell arall, a all gynnwys y corff cyllido perthnasol neu hunan-gyllid. Gall hyn gynnwys cyllid gan y corff cyllido perthnasol yn eu mamwlad neu hunan-gyllid.

Rhifau Lleoli a Dyraniad

Y GIG yng Nghymru sy'n penderfynu ar ein niferoedd derbyn, gan ystyried gofynion proffesiynol.

Er mwyn ennill lle ar y cwrs ac felly lleoliad wedi'i ddyrannu, mae'r cynnig hefyd yn dibynnu ar gyflawniad academaidd a bodloni'r holl ofynion mynediad sy'n gysylltiedig â'r rhaglenni. Oherwydd y ffordd y dyrennir lleoliadau, rhaid cwrdd â'r holl amodau cynnig ar gyfer cyrsiau israddedig erbyn dydd Gwener 13 Awst.

Mae nifer cyfyngedig o leoliadau ar gyfer rhaglenni'r GIG. Er y gwneir pob ymdrech i gyfyngu ar nifer y cynigion er mwyn lleihau'r risg o siom o beidio â chael lle, weithiau bydd nifer y myfyrwyr sy'n cyflawni'r amodau mynediad yn fwy na nifer y lleoliadau sydd ar gael. Yn y fath sefyllfa, bydd Met Caerdydd yn gweithredu system bwyntiau yn seiliedig ar gyflawniad academaidd a/neu sgoriau cyfweliad yn ogystal ag ateb Cadarn. Yn anffodus, i'r ymgeiswyr hynny sy'n dewis Met Caerdydd fel eu dewis Yswiriant, ni allwn warantu lle. Mewn amgylchiadau eithriadol, gall Cyfarwyddwr y Rhaglen hefyd gynnig lle gwarantedig ar gyfer y flwyddyn ganlynol.

Oherwydd y system ymgeisio wahanol ar gyfer Dieteg Ôl-raddedig, bydd nifer y cynigion a wneir yn adlewyrchu nifer y lleoliadau sydd ar gael.

Gwybodaeth bellach a Manylion Cyswllt

Os ydych chi'n ystyried gyrfa broffesiynol ym maes gofal iechyd ac yn dymuno gwybod mwy am y gefnogaeth ariannol fydd ar gael yn ystod eich hyfforddiant, yna cysylltwch â:

Gwasanaethau Gwobrau Myfyrwyr
4ydd Llawr, Tŷ'r Cwmnïau
Ffordd y Goron
Caerdydd
CF14 3UB

Ymholiadau Bwrsariaethau - Ffôn: 02920 905380
Ymholiadau Gofal Plant - Ffôn: 02920 905381
E-bost: abm.sas@wales.nhs.uk

Gwefannau:

GIG yng Nghymru - www.wales.nhs.uk

Gwasanaethau Gweithlu, Addysg a Datblygu - www.weds.wales.nhs.uk

System ymgeisio bwrsariaeth ar-lein - http://www.nwsspstudentfinance.wales.nhs.uk/new-students

Tîm Cyngor Arian Met Caerdydd: financeadvice@cardiffmet.ac.uk

Cymorth Ychwanegol gan Met Caerdydd

Mae pecyn cymorth y GIG gan Met Caerdydd wedi'i gynllunio i baratoi myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gyrsiau a gefnogir gan y GIG i'w hastudio, a'u cefnogi drwy gydol eu hastudiaethau. 

Pecyn Dyfarnu

Mae'r wobr hon yn canolbwyntio ar gymorth astudio. Bydd ymarferion sgiliau astudio, tiwtora, mentora, a chefnogaeth gan gymheiriaid ar gael, ymhlith buddion eraill. Os ydych yn gymwys, byddwch hefyd yn cael mynediad i gyfrifiadur wedi'i fenthyg drwy gydol y rhaglen. 

Cymhwysedd
Byddwn yn eich asesu'n awtomatig ar gyfer y pecyn cymorth os ydych yn bodloni'r holl ofynion canlynol:
1.  Rhaid i chi gael eich ystyried yn fyrfyriwr Cartref at ddibenion talu ffioedd
2.  Rhaid i chi fod yn fyfyriwr newydd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, yn gwneud cais drwy UCAS, ac yn dechrau ar gwrs israddedig llawn amser a gefnogir gan y GIG ym mlwyddyn un sy'n dechrau yn 2022. 
3.  Rhaid i'ch cyfeiriad parhaol fod yn un o'r 10% o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru fel y'u diffinnir gan Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2019 (MALlC).

Gweler y Telerau ac Amodau ar gyfer 2022/23.

Os dyfernir pecyn cymorth y GIG i chi, byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost i roi gwybod i chi am y dyfarniad cyn dyddiad dechrau'r cwrs. Ar gyfer unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud â phecyn cymorth y GIG gallwch gysylltu â ni ar scholarship@cardiffmet.ac.uk. 
Mae gan Weinidog Iechyd Cymru gyfrifoldeb dros gynllunio gweithlu GIG Cymru ac am hyfforddiant a datblygiad gweithwyr proffesiynol gofal iechyd yng Nghymru. Fel rhan o’r cyfrifoldeb hwnnw, bydd gofyn i’r Brifysgol ddarparu gwybodaeth am eich cynnydd yn ystod eich astudiaethau. Ar gyfer y myfyrwyr hynny heb fod yn cael cymorth cynllun Bwrsari GIG Cymru, bydd y wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn ddienw mewn adroddiad ystadegol sy’n cynnwys manylion am eich cynnydd yn eich astudiaethau a’ch canlyniadau.