Skip to main content

Gradd Meistr Deieteteg - MSc/PgD

Mae'r graddau PgD ac MSc Dieteteg yn cael eu cymeradwyo gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) ac maent hefyd wedi'u hachredu gan Gymdeithas Ddieteg Prydain.

Yn ystod y rhaglen caiff myfyrwyr eu haddysgu i fod yn ymarferwyr ymatebol, sy'n gallu addasu i anghenion newidiol cymdeithas. Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i gynhyrchu gweithwyr proffesiynol sy'n meddwl yn feirniadol ac yn fyfyriol sydd â gwybodaeth ddamcaniaethol gynhwysfawr, ynghyd ag ysbryd ymholi a dull dadansoddol a chreadigol o ddatrys problemau.

Diploma Ôl-raddedig mewn Dieteg:

Mae hyn yn cynnwys yr elfen academaidd a addysgir, sydd wedi'i halinio'n agos â'r rhaglen BSc (Anrh) Maetheg a Dieteg Dynol a thri chyfnod o hyfforddiant ymarferol ar leoliadau o fewn y GIG. Ar ôl eu cwblhau gall myfyrwyr raddio gyda Diploma Ôl-raddedig mewn Dieteteg, sy'n arwain at gymhwysedd i wneud cais i'r HCPC i gofrestru fel Dietegydd.

Mae'r rhan academaidd a addysgir o'r cwrs yn cynnwys chwe modiwl ar Lefel 7 (Gradd Meistr). Yn ogystal, mae myfyrwyr yn astudio modiwlau corff proffesiynol (Lefel 5) er mwyn bodloni gofynion y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal a chanllawiau cwricwlwm Cymdeithas Ddieteg Prydain. Mae'r rhain yn cynnwys Seicoleg a Chymdeithaseg.

Sylwch: Bydd ceisiadau'n parhau ar agor nes bod y cwrs yn llawn. Ni fydd ymgeiswyr sy'n cyflwyno cais, ond nad ydynt yn darparu'r holl ddogfennau gorfodol, yn cael eu hystyried.


Gradd Meistr mewn Dieteg:

Dim ond ymgeiswyr sydd eisoes wedi cyflawni Diploma Ôl-raddedig Dieteteg y gall yr MSc Dieteteg eu derbyn gan mai dim ond y modiwlau sy'n rhan o'r Prosiect Meistr y mae'n eu cynnig​.

Ymchwil hunangyfeiriedig yw'r modiwl hwn, gyda phwyntiau cyswllt gyda'r tiwtor drwy gydol y flwyddyn. Mae llawer o fyfyrwyr yn cwblhau'r radd Meistr tra'n gweithio o fewn y GIG felly mae angen hyblygrwydd gyda chyswllt.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

​Cynnwys y Cwrs

​Diploma Ôl-raddedig mewn Dieteteg


Blwyddyn Un:

Tymor Un (Medi - Rhagfyr)

 • Egwyddorion Dieteteg
  Nod y modiwl yw asesu'n feirniadol yr epidemig gordewdra a'i driniaeth ddietegol a'r goblygiadau cyffredinol i iechyd. Bydd y modiwl hefyd yn dadansoddi ac yn archwilio diet, ffordd o fyw, a rheolaeth feddygol anhwylderau cardiofasgwlaidd. Bydd y modiwl yn ymchwilio'n fanwl i asesiad maethol ac yn cefnogi ac yn gwerthuso diet, ffordd o fyw a rheolaeth feddygol Diabetes.
 • Cyfathrebu ar gyfer Dietegwyr
  Nod y modiwl yw asesu'n feirniadol, myfyrio, datblygu ac adeiladu ar y sgiliau cyfathrebu craidd sydd eu hangen ar ddietegydd gan gynnwys addysg grŵp, sgiliau cynllunio ac ymgynghori.
 • Deieteg Arbenigol ar gyfer Dietegwyr
  Nod y modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o feysydd arbenigol a mwy cymhleth o ymarfer dietetig, tra'n adeiladu ar wybodaeth o wyddoniaeth glinigol.


Tymor Dau (Ionawr - Mawrth)

 • Dulliau a Dyluniad Ymchwil Cymhwysol
  Nod y modiwl yw galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau ymchwil er mwyn cymhwyso egwyddorion ymarfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth, a dylunio a chynnal prosiectau ymchwil cadarn.
 • Datblygiad Proffesiynol a Rhyngbroffesiynol 1
  Cynlluniwyd y modiwl hwn i alluogi myfyrwyr i ddatblygu hyder mewn cymwyseddau academaidd a chydweithredol. Mae’n cynnig cyfle i werthfawrogi’r materion cyfoes sy’n effeithio ar yr amgylchedd gwaith a deall yr angen am ddysgu myfyriol a datblygiad proffesiynol fel sail i gymhwysedd i ymarfer yn ddiogel mewn maes dewisol. Nod y modiwl yw rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu agwedd gyfannol at eu dewis gwrs astudio trwy gael cipolwg ar eu rhaglenni proffesiynol eu hunain a rhaglenni proffesiynol eraill.​
 • Modiwl Corff Proffesiynol: Iechyd a Lles (yn cynnwys Seicoleg a Chymdeithaseg)


Tymor Tri (Mai - Gorffennaf)

 • Lleoliad 1 Sylfeini Ymarfer Dietetig (6 wythnos Mai/Mehefin)
  Cynlluniwyd y modiwl hwn i alluogi myfyrwyr i ddatblygu hyder mewn cymwyseddau academaidd a chydweithredol. Mae’n cynnig cyfle i werthfawrogi’r materion cyfoes sy’n effeithio ar yr amgylchedd gwaith a deall yr angen am ddysgu myfyriol a datblygiad proffesiynol fel sail i gymhwysedd i ymarfer yn ddiogel mewn maes dewisol. Nod y modiwl yw rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu agwedd gyfannol at eu dewis gwrs astudio trwy gael cipolwg ar eu rhaglenni proffesiynol eu hunain a rhaglenni proffesiynol eraill.
 • Dieteteg Arbenigol
  Nod y modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o feysydd arbenigol a mwy cymhleth o ymarfer dietetig, tra'n adeiladu ar wybodaeth o wyddoniaeth glinigol.


Blwyddyn Dau:

 • Lleoliad 2 Datblygu Ymarfer Deieteg – (8 wythnos Medi/Hydref)
  Nod y lleoliad hwn yw rhoi cyfleoedd i'r myfyriwr ddatblygu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i weithredu'r Model a'r Broses ar gyfer Maeth ac Ymarfer Dieteteg gyda chleientiaid, grwpiau neu gymunedau syml.
 • Maeth Cyfoes mewn Ymarfer Deieteg – (4 wythnos Tachwedd)
  Nod y modiwl yw adolygu'n feirniadol y sylfaen dystiolaeth y tu ôl i ymarfer dieteteg clinigol proffesiynol cyfoes ac archwilio materion maeth cyfoes mewn amrywiaeth o leoliadau yn y DU ac yn fyd-eang. Mae’r modiwl yn cefnogi datblygiad sgiliau myfyrio yn seiliedig ar brofiad lleoliad ac ymwybyddiaeth o strwythurau’r GIG, arweinyddiaeth dosturiol, a rolau.
 • Lleoliad 3: Rhagfyr i Fawrth 14 wythnos
  Nod y lleoliad hwn yw rhoi cyfleoedd i'r myfyriwr ddangos cymhwysedd wrth weithredu'r Model a'r Broses ar gyfer Maeth ac Ymarfer Deieteg gyda chleientiaid, grwpiau a chymunedau mewn amrywiaeth o leoliadau.​
 • Maeth Cyfoes mewn Ymarfer Clinigol Deietegol - 2 wythnos Mai (ym Met Caerdydd)
 • Gadael gyda Diploma Ôl-raddedig yn y Bwrdd Arholi ym mis Mehefin


MSc Dieteteg


 • Cynllunio Prosiect a Gyrfa
  Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i ddylunio a datblygu prosiect arbenigol uwch yn eu disgyblaeth i wella eu dysgu, eu gwaith neu eu hymarfer eu hunain a/neu eraill, ac i werthuso eu gwybodaeth, eu sgiliau, eu diddordebau a’u huchelgeisiau eu hunain i greu eu cynllun datblygu gyrfa personol eu hunain.
 • Prosiect
  Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i weithio’n annibynnol i ymchwilio i faes yn eu disgyblaeth sy’n berthnasol i’w dysgu, gwaith neu ymarfer eu hunain, a chyflwyno a thrafod eu canfyddiadau, gan ddangos dealltwriaeth systematig ac ymwybyddiaeth feirniadol o’u disgyblaeth a’u maes. o arfer proffesiynol. Rydym yn cynnig ystod eang o fathau o brosiectau gan gynnwys prosiectau ymchwil empirig, prosiectau menter/arloesi (ee, cynllunio busnes neu ymgynghoriaeth), neu ddylunio cynnyrch/ymyrraeth.​


Dysgu ac Addysgu

Mae elfen addysgedig y rhaglen yn cynnwys darlithoedd, tiwtorialau a gwaith ymarferol. Mae tiwtorialau yn seiliedig ar astudiaethau achos yn bennaf lle mae myfyrwyr yn cymhwyso'r wybodaeth ddamcaniaethol a gafwyd mewn darlithoedd i ddatrys problemau senarios achos. Mae sesiynau ymarferol naill ai'n seiliedig ar fwyd, yn cynnwys rhoi cyflwyniadau neu ymarfer mewn sgiliau ymgynghori. Mae'r sesiynau ymarferol yn digwydd yn y cyfleusterau bwyd arbenigol a'r ystafell efelychu clinigol.

Mae'r oriau cyswllt ar gyfer y cwrs yn uchel.

Disgwylir i fyfyrwyr ymgymryd â darllen a hunan-astudio annibynnol; cynorthwyir hyn drwy ddefnyddio Moodle, yr Amgylchedd Dysgu Rhithwir a ddefnyddir yn y Brifysgol.

Yn ogystal, mae myfyrwyr yn ymgymryd â 3 chyfnod o hyfforddiant ymarferol yn adrannau Dieteteg y GIG yng Nghymru. Rhoddir paratoad llawn cyn y lleoliadau ac mae staff Academaidd Deietetig yn cefnogi ac yn ymweld â myfyrwyr yn ystod y lleoliadau.

Rydym yn eich annog i gwrdd â staff academaidd yn rheolaidd drwy gydol y rhaglen i drafod adborth ar aseiniadau a datblygu sgiliau academaidd. Byddwch yn cael Tiwtor Personol ar ddechrau'r rhaglen, y gallwch weithio gydag ef i ddatblygu eich sgiliau academaidd ac ystyried sut y gallwch integreiddio eich profiadau dysgu â'ch anghenion a'ch dyheadau datblygiad proffesiynol eich hun.

Bydd pob myfyriwr yn dilyn modiwlau ag elfennau ymarferol sy’n cael eu cyflwyno yn ein ceginau a’n hardaloedd cynhyrchu bwyd. Yn unol â Rheoliadau Gweithgynhyrchu Bwyd, ni chaniateir unrhyw emwaith gan gynnwys tyllau mewn golwg (ac eithrio modrwy briodas sengl blaen, band arddwn priodas neu emwaith rhybudd meddygol) cyn mynd i mewn i’r mannau hyn.

Asesu

Mae ein rhaglen a'n modiwlau wedi'u cynllunio i gynnig cyfleoedd ar gyfer tasgau ffurfiannol ac adborth i helpu i feithrin hyder a datblygu eich gallu i werthuso eich cynnydd eich hun. Rydym yn defnyddio tasgau asesu dilys sy'n eich galluogi i gymhwyso'ch gwybodaeth a'ch sgiliau i sefyllfaoedd, gweithgareddau a lleoliadau y deuir ar eu traws yn aml mewn ymarfer proffesiynol.

Mae’r rhaglen yn cynnwys amrywiaeth o ddulliau asesu, gan gynnwys:

 • Aseiniadau ysgrifenedig
 • Ymarferion
 • Lleoliadau seiliedig ar waith
 • Cyflwyniadau
 • Arholiadau

Rhaid cwblhau pob lleoliad hyfforddiant clinigol yn llwyddiannus i symud ymlaen a graddio.

Rydym yn cynllunio ein hamserlen asesu yn ofalus er mwyn osgoi clystyru gormod o fathau tebyg o asesiadau, a therfynau amser realistig. Mae pob asesiad yn cynnwys briff manwl a meini prawf marcio wedi'u diffinio'n glir, sydd wedi'u datblygu a'u profi mewn partneriaeth â myfyrwyr.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae deietegwyr fel arfer yn dechrau eu gyrfa yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol lle maent yn symud ymlaen i'r prif raddau clinigol. Mae'r cyfle'n bodoli ar gyfer arbenigo mewn gwahanol agweddau ar ddeieteg drwy addysg ôl-gofrestru. Yn ogystal, mae cyfleoedd i ddeietegwyr fod yn rhan o addysg/dyrchafiad iechyd, addysg, ymchwil a newyddiaduraeth.

MSc Dieteteg: Yn y modiwl Prosiect a Chynllunio Gyrfa, byddwch yn ymgymryd â hunanwerthusiad adfyfyriol o'ch gwybodaeth, sgiliau, a phrofiadau, gan feincnodi'r rhain yn erbyn safonau disgyblaethol/fframweithiau cymhwysedd perthnasol. Byddwn yn eich cefnogi i werthuso eich cryfderau presennol a blaenoriaethu meysydd i'w gwella sy'n berthnasol i'ch nodau a'ch uchelgeisiau gyrfa eich hun.

Ar gyfer eich Prosiect, gallwch ddewis un o’r mathau o brosiectau (e.e. ymchwil empirig, ymgynghoriaeth, menter/arloesedd, neu brosiect dylunio cynnyrch/ymyriad) a’i gwblhau mewn lleoliad gwaith, gan weithio mewn partneriaeth â chyflogwr neu sefydliad arall. . Gallai hyn fod yn sefydliad neu weithle eich hun – dull cyffredin a ddefnyddir gan fyfyrwyr rhan-amser sy’n ymchwilio i brosiect sy’n cyd-fynd â’u harfer proffesiynol eu hunain.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Ar gyfer y Diploma Ôl-raddedig mewn Dieteteg:

Dylai fod gan ymgeiswyr radd anrhydedd (dosbarth 1af neu 2:1) mewn maeth dynol, neu radd sy'n cynnwys maeth yn y teitl dyfarniadau, gyda digon o bwyslais ar ffisioleg a biocemeg (angen cyfanswm o 40 credyd, gydag o leiaf 20 credyd mewn ffisioleg ddynol ac 20 credyd mewn biocemeg ddynol). Mae hefyd yn well i ymgeiswyr gael 10 credyd mewn cymdeithaseg a 10 credyd mewn seicoleg, ond gellir cymryd hyn ochr yn ochr â modiwlau eraill ar y rhaglen os byddant yn llwyddiannus.

Dylai myfyrwyr fod wedi cwblhau eu gradd heb fod yn fwy na phum mlynedd cyn eu mynediad arfaethedig i'r Diploma Ôl-raddedig hwn. Gall ymgeiswyr sydd â gradd anrhydedd eilradd gyntaf neu uwch mewn maeth, nad yw'n cynnwys digon o fiogemeg neu ffisioleg (ond nid y ddau), ymgymryd â modiwlau perthnasol pellach ar lefel israddedig, cyn gwneud cais am y rhaglen. Bydd angen i ymgeiswyr nad oes ganddynt ddyfarniad gradd mewn maeth (1af neu 2:1) ond sy'n bodloni'r gofynion ar gyfer biocemeg a ffisioleg, ymgymryd â chwrs astudio perthnasol pellach a addysgir i lefel diploma ôl-raddedig o leiaf cyn gwneud cais am y cwrs.

Cynghorir yn gryf ennill profiad mewn lleoliad perthnasol oherwydd safon uchel a nifer y ceisiadau a gyflwynir bob blwyddyn. Er mwyn gwella eich cais rydym yn argymell cael cymaint o brofiad â phosibl, er enghraifft, gweithio fel Gweithiwr Cymorth Deieteg, gwirfoddoli/gweithio o fewn adran ddeietegol, gwirfoddoli i elusennau cysylltiedig, neu weithio fel Cynorthwy-ydd Gofal Iechyd.

Mae Byrddau Iechyd Cymru ar hyn o bryd yn cydweithio i ddarparu Diwrnodau Profiad i ddarpar fyfyrwyr sy’n holi’n aml am ddiwrnodau profiad gwaith. Gan fod hyn yn ofynnol wrth wneud cais am y rhaglenni BSc (Anrh) Maeth Dynol a Dieteteg ac MSc/Diploma Ôl-raddedig mewn Dieteteg, mae Diwrnodau Profiad wedi'u sefydlu i ddarparu ar gyfer hyn.

Ni fydd angen i chi fynychu Diwrnod Profiad yng Nghymru os ydych eisoes wedi cael profiad Dieteteg yn rhywle arall gan y bydd yr un wybodaeth yn cael ei chynnwys. Nod y Byrddau Iechyd yw darparu dau/tri bob blwyddyn.​


Ar gyfer y MSc Dieteteg:

Cymhwyster Diploma Ôl-raddedig mewn Dieteteg yw cymhwysedd ar gyfer y cwrs a hefyd cofrestriad cyfredol gyda'r HCPC. Os na wnaethoch chi ymgymryd â'ch Diploma Ôl-raddedig ym Met Caerdydd, bydd angen i chi gyflwyno ffurflen RPL, er mwyn i chi allu trosglwyddo'ch credydau Diploma Ôl-raddedig.


Gweithdrefn Ddethol ar gyfer y Diploma Ôl-raddedig mewn Dieteteg:

Caiff ceisiadau eu sgorio ar sail y datganiad personol, profiad gwaith, tystlythyrau a chredydau. Gwahoddir ceisiadau llwyddiannus i gyfweliad. Byddwch yn ymwybodol bod lleoedd yn gyfyngedig ac efallai y cewch eich rhoi ar restr aros os yw'r lleoedd sydd ar gael eisoes wedi'u dyrannu.

Dim ond lleoedd amodol rydyn ni'n eu cynnig. Mae angen bodloni'r amodau canlynol cyn yr Wythnos Ymsefydlu, ym mis Medi:

 • Darparwch gopi o'ch trawsgrifiad terfynol swyddogol o'ch cwrs israddedig.
 • Cael gwiriad manylach clir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Dewch o hyd i ragor o fanylion yma.
 • Cael Sgriniad Iechyd Galwedigaethol, a drefnir gan y Brifysgol.


Sylwch: Bydd ceisiadau'n parhau ar agor nes bod y cwrs yn llawn. Ni fydd ymgeiswyr sy'n cyflwyno cais, ond nad ydynt yn darparu'r holl ddogfennau gorfodol, yn cael eu hystyried.


Gweithdrefn Ddethol ar gyfer MSc Dieteteg:

Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael gwiriad manylach clir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Dewch o hyd i ragor o fanylion yma. Bydd angen i ymgeiswyr sydd wedi ennill eu Diploma Ôl-raddedig y tu allan i Met Caerdydd gyflwyno cais RPL i drosglwyddo'r credydau cyn cofrestru.

Rhaid i ymgeiswyr sy'n siarad Saesneg fel ail iaith gael digon o Saesneg, gyda sgôr IELTS o 7, gydag o leiaf 6.5 ym mhob elfen. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i'r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Oherwydd natur y rhaglen, ni allwn ystyried ymgeiswyr rhyngwladol. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o Weriniaeth Iwerddon, gan eu bod yn cael eu hystyried yn ymgeiswyr Cartref at ddibenion ffioedd. Gwiriwch ein Hasesiad Statws Ffioedd yma am ragor o wybodaeth.


Sut i Wneud Cais:

Ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais am ragor o wybodaeth, yn ogystal â'n Dogfennau Gorfodol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi ennill cymwysterau a / neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn ynghyd â gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL.

Diwrnodau Profiad

Mae Byrddau Iechyd Cymru ar hyn o bryd yn cydweithio i ddarparu Diwrnodau Profiad i ddarpar fyfyrwyr sy’n holi’n aml am ddiwrnodau profiad gwaith. Gan fod hyn yn ofynnol wrth wneud cais am y rhaglenni BSc (Anrh) Maeth Dynol a Dieteteg ac MSc/Diploma Ôl-raddedig mewn Dieteteg, mae Diwrnodau Profiad wedi'u sefydlu i ddarparu ar gyfer hyn.

Ni fydd angen i chi fynychu Diwrnod Profiad yng Nghymru os ydych eisoes wedi cael profiad Dieteteg yn rhywle arall gan y bydd yr un wybodaeth yn cael ei chynnwys. Nod y Byrddau Iechyd yw darparu dau/tri bob blwyddyn.

Mae Diwrnodau Profiad Dieteteg yn cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn, i gofrestru eich diddordeb mewn mynychu, a gweld digwyddiadau sydd i ddod, cliciwch yma​.

Cofiwch archebu lle dim ond os ydych yn bendant yn bwriadu mynychu. Os ydych yn archebu lle ond yn methu â mynychu rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl fel y gallwn roi eich lle i rywun arall. Rhoddir rhestr o'r rhai nad ydynt yn mynychu a heb ganslo eu lle i'r Cyfarwyddwr Rhaglen i'w hystyried wrth ddyrannu lleoedd ar y rhaglen.

Sylwch, nid diwrnodau agored prifysgolion mo'r rhain. Mae manylion y diwrnodau agored a gynhelir gan y brifysgol sy'n cynnwys gwybodaeth am gyrsiau a phrifysgolion i'w gweld ar ein tudalennau Diwrnod Agored.

Bwrsari’r Gig a Chymorth Ariannol

Mae holl fyfyrwyr gofal iechyd, yn cynnwys y rhai heb fod yn rhan o gynllun Bwrsari GIG Cymru, sy’n cynnig cymorth ariannol i dalu ffioedd dysgu ac am rai o agweddau cynhaliaeth ar yr amod eu bod yn ymrwymo i weithio yng Nghymru ar ôl graddio, yn gymwys i dderbyn cymorth gan GIG Cymru sef ad-daliadau o gostau teithio i leoliad profiad gwaith clinigol a phrofiad gwaith a threuliau cynhaliaeth y gellir eu hawlio drwy Swyddfa Lleoliadau Gwasanaethau Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd. I gael rhagor o wybodaeth am adennill costau lleoliad, cysylltwch â cpt@cardiffmet.ac.uk.

Cysylltwch â financeadvice@cardiffmet.ac.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau am gyllid, gan gynnwys cyllid myfyrwyr a bwrsariaeth y GIG. Am ragor o wybodaeth am Gynllun Bwrsari’r GIG, cliciwch yma.

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau sy'n benodol i'r cwrs, cysylltwch â chyfarwyddwr y rhaglen, Rhiannon Harris, ar rharris@cardiffmet.ac.uk

Ffôn: 029 2041 6884​

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

​Cymeradwywyd gan:
Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofall

Wedi'i hachredu gan:
Cymdeithas Ddeieteg Prydain

Hyd y Cwrs:
Diploma Ôl-raddedig mewn Dieteteg - Dwy flynedd Llawn Amser
MSc Dieteteg - Blwyddyn Rhan Amser