Skip to main content

Podiatreg - Gradd BSc (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Mae'r radd BSc (Anrh) Podiatreg hon ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd wedi'i hachredu gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) ac mae hefyd wedi'i hachredu gan Goleg Brenhinol Podiatreg. Mae'r radd hon mewn Podiatreg ym Met Caerdydd yn cynnig cyfle i chi ymuno â'r proffesiwn cyffrous hwn. Mae podiatryddion yn weithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n arbenigo yn y droed, y ffêr a'r goes, gan arwain gofal cleifion trwy'r daith gyfan gan gynnwys atal, diagnosis a thriniaeth, gyda'r nod o wella symudedd, annibyniaeth ac ansawdd bywyd i gleifion.

Mae'r radd Podiatreg ym Met Caerdydd yn cynnig gwrthbwyso rhwng theori ac ymarfer sy'n gwreiddio technoleg ac ystod o ddulliau dysgu ac addysgu creadigol. Ar hyn o bryd mae ein cyfleusterau'n cael eu diweddaru i adlewyrchu dull technolegol modern sy'n integreiddio cymuned gweithio a dysgu rhyngddisgyblaethol gan ymgorffori Realiti Rhithiol ac Efelychiad sy'n creu amrywiaeth o ddulliau ac amgylcheddau dysgu ar gyfer pob myfyriwr. Wrth i chi fynd drwy'r radd byddwch yn cael profiadau gyda gwahanol sectorau ar gyfer gofal iechyd a chyfleoedd i archwilio eich diddordebau eich hun trwy leoliadau cenedlaethol a mewnol. Mae'r profiadau hyn i gyd yn eich hwyluso a'ch paratoi ar gyfer graddio a gweithio mewn podiatreg modern a gofal iechyd naill ai o fewn y GIG neu'r sector preifat.

Mae gennym leoliadau ar draws Byrddau Iechyd Prifysgol y GIG yng Nghymru, yn ogystal â chyfleoedd i ymweld ag arferion preifat sy'n canolbwyntio ar anafiadau chwaraeon a chyflyrau cyhyrysgerbydol. Mae lleoliadau allanol yn digwydd ym mhob un o dair lefel y rhaglen. Mae rhai myfyrwyr wedi cael cyfle i deithio i Singapore a Seland Newydd, gan brofi podiatreg mewn Byrddau Iechyd eraill.

Mae cyflawni 1000 o oriau clinigol drwy gydol y cwrs, a dyfarnu'r radd yn eich galluogi i ddangos eich bod wedi bodloni'r Safonau Hyfedredd sy'n angenrheidiol i ddod yn gymwys i wneud cais i'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) i'w gofrestru fel podiatrydd.

Oherwydd bod y rhaglen hon yn cael ei hariannu gan y GIG ac felly mae lleoedd cyfyngedig ar gael a all amrywio bob blwyddyn, yn anffodus ni ellir ystyried ceisiadau gohiriedig.

​Cynnwys y Cwrs

Mae’r radd BSc (Anrh) Podiatreg yn rhaglen tair blynedd lawn a chynhwysfawr, sy’n galluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau rhesymu, dadansoddol, ymarferol ac arweinyddiaeth trwy gydol eu hastudiaethau, gyda chynnwys cwrs penodol fel a ganlyn: 

Blwyddyn Un:

 • Theori Ymarfer Podiatrig (20 credyd)
 • Ymarfer Podiatrig Integredig (40 credyd)
 • Ymchwil a Llywodraethu ar gyfer Ymarfer Podiatrig (20 credyd)
 • Datblygiad Proffesiynol a Rhyngbroffesiynol 1 (20 credyd)
 • Anatomeg a Ffisioleg (20 credyd)

Mae blwyddyn gyntaf y rhaglen yn rhoi sylfaen gadarn i chi mewn pynciau sy'n greiddiol i'r proffesiwn podiatreg, megis anatomeg a ffisioleg, patholegau podiatreg cyffredin, cyflwyniad i ffarmacoleg ac astudiaethau cerddediad. Mae addysg glinigol yn dechrau gydag ymarfer cyn-glinigol sydd â'r nod o'ch paratoi â'r sgiliau clinigol i ddechrau cyswllt â chleifion yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Mae'r pwyslais ar eich cefnogi i drosi theori yn ymarfer i ddod yn hyderus a gwybodus ym maes podiatreg.

Blwyddyn Dau:

 • Theori Ymarfer Podiatrig Gymhwysol (20 credyd)
 • Ymarfer Podiatrig Cymhwysol (40 credyd)
 • Seicoleg Iechyd a Lles (20 credyd)
 • Datblygiad Proffesiynol a Rhyngbroffesiynol 2 (20 credyd)
 • Dulliau Ymchwil (20 credyd)

Yn ail flwyddyn y rhaglen, y nod yw datblygu a chymhwyso gwybodaeth a gafwyd ym mlwyddyn 1, gyda mwy o ffocws ar bynciau fel diabetes, anhwylderau cyhyrysgerbydol a ffarmacoleg podiatrig a gweinyddu anesthetig lleol. Mae'r pwyslais ar eich cefnogi i drosi theori yn ymarfer i ddod yn hyderus a gwybodus ym maes podiatreg.

Blwyddyn Tri:

 • Theori Podiatrig Estynedig (20 credyd)
 • Ymarfer Podiatrig Estynedig (40 credyd)
 • Newid Ymddygiad Iechyd (20 credyd)
 • Prosiect (40 credyd)

Yn nhrydedd flwyddyn y rhaglen, byddwch yn cael mynediad at ystod eang o gleifion a senarios cymhleth a'r cyfle i ddatblygu sgiliau clinigol estynedig sy'n bwysig ar gyfer cyflogadwyedd yn y dyfodol. Ystyrir hefyd yr agweddau ehangach ar ymarfer podiatreg o fewn cyd-destun proffesiynol, gyda ffocws ar gyflogadwyedd yn y GIG a’r sector preifat, yn ogystal â datblygu sgiliau entrepreneuriaeth. Bydd cyfle hefyd i gasglu a dadansoddi data fel rhan o brosiect ymchwil.

Dysgu ac Addysgu​

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau arloesol a chreadigol o addysg drwy gydol y rhaglen gan gynnwys darlithoedd, tiwtorialau, gweithdai ymarferol a chlinigau ymarferol. Mae'r defnydd o labordai sgiliau sy'n cynnwys gwaith grŵp bach hefyd yn annog dull rhyngweithiol, ymarferol o addysgu elfennau mwy cymhleth fel anatomeg swyddogaethol.

Mae gan staff academaidd y BSc (Anrh) Podiatreg arbenigedd mewn meysydd allweddol podiatreg gan gynnwys y traed risg uchel, clwyfau, diabetes, rhiwmatoleg, anafiadau chwaraeon ac adsefydlu, llawdriniaeth podiatreg, llawdriniaeth ewinedd, podopediatreg, gweithgynhyrchu orthotig, gweinyddu anestheteg leol a ffarmacoleg. Mae llawer o'n staff yn weithgar mewn ymchwil, gyda meysydd ymchwil o ddiddordeb gan gynnwys sgrinio ar gyfer clefyd rhydwelïol ymylol, ac asesu a rheoli poen patellofemoral; gyda llawer o'r ymchwil hwn wedi'i raddio'n rhagorol yn rhyngwladol yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (REF).

Darperir profiad clinigol ym mhob blwyddyn o'r rhaglen, gyda myfyrwyr yn ymgymryd â chlinigau cleifion wythnosol a lleoliadau bloc, gan arwain at gwblhau 1,000 o oriau clinigol dros gyfnod y cwrs. Mae'r holl staff clinigol yn bodiatryddion wrth eu gwaith ac yn cynnwys y staff academaidd podiatreg, ymarferwyr preifat, a phodiatryddion y GIG, sydd i gyd yn gweithio yn yr amgylchedd clinigol ochr yn ochr â'r myfyrwyr.

Mae dull cydweithredol yn cynnwys partneriaethau lleol a byd-eang gyda diwydiant, elusennau, cyrff proffesiynol ac ymarferwyr yn cynnig profiad i fyfyrwyr o weithio mewn amrywiaeth o glinigau’r GIG a’r sector annibynnol/preifat i wella eu profiad dysgu clinigol. Mae'r ystod eang o glinigau sydd ar gael i fyfyrwyr yn caniatáu mynediad i ystod eang o gleifion a'r cyfle i ddatblygu ystod eang o sgiliau clinigol sy'n bwysig ar gyfer cyflogadwyedd yn y dyfodol.

Trwy gydol y rhaglen, byddwch yn cael eich cefnogi'n unigol gan diwtor blwyddyn, yn ogystal â'ch tiwtor personol a fydd yn eich helpu ar eich taith i fod yn bodiatrydd.

Asesu

Byddwch yn cael eich asesu mewn amrywiaeth eang o ffyrdd drwy gydol y rhaglen. Mae asesiadau'n cynnwys traethodau, adroddiadau achos, cyflwyniadau, ffeithluniau, arholiadau clinigol, a phrosiect ymchwil sy'n canolbwyntio'n fanwl ar bwnc o'ch dewis eich hun. Defnyddir arholiadau ysgrifenedig yn gynnil ac fe'u cyfyngir i lefelau 5 a 6 y rhaglen. Mae'r asesiadau wedi'u cynllunio'n ofalus i alluogi myfyrwyr i ddatblygu'r wybodaeth a'r galluoedd sy'n ganolog i weithio fel podiatrydd. Mae natur arloesol rhai o'r asesiadau wedi'i ganmol gan arholwyr allanol. Mae asesiad cyfun o flynyddoedd dau a thri yn darparu dosbarth gradd.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae graddedigion y rhaglen BSc (Anrh) Podiatreg yn gymwys i ymarfer fel podiatryddion (yn amodol ar gofrestru gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal ar ôl graddio). Mae gan y cwrs enw da ledled y DU, ac mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos bod dros 90% o’n graddedigion wedi’u cyflogi mewn swyddi podiatreg chwe mis ar ôl gorffen y cwrs.

Mae galw am bodiatryddion yn y GIG ac yn y sector preifat. Gall graddedigion hefyd ddewis symud ymlaen i astudiaeth ôl-raddedig o fewn yr adran fel rhan o'r MSc Ymarfer Uwch (Astudiaethau Cyhyrysgerbydol). Mae cyfleoedd hefyd i weithio dramor. Mae gwybodaeth am gyflogau cyfredol ar gael yma: (podiatryddion newydd gymhwyso yn dechrau ym Mand 5).

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 96-112
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU Gradd C / 4 neu uwch yn cynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf, Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd a Gwyddoniaeth.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 6.0 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tri chymwysterau Safon Uwch. Graddau CC i gynnwys Gwyddor Biolegol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DDM mewn pwnc Gwyddor Fiolegol.
 • Lefel T: Ystyried pwnc gwyddoniaeth, ochr yn ochr â chymhwyster Lefel 3 perthnasol pellach.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: 15 credyd Lefel 3 ar Ragoriaeth mewn Gwyddorau Biolegol. Mae Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch ym meysydd y Biowyddorau, Gofal Iechyd, Gwyddor Iechyd a Gwyddoniaeth yn dderbyniol. Bydd angen o leiaf 5 TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Saesneg iaith, Mathemateg a Gwyddoniaeth hefyd.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): O leiaf dau Radd 5 mewn pynciau Lefel Uwch, gan gynnwys Gwyddor Fiolegol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x H2 i gynnwys Gwyddor Fiolegol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD i gynnwys Gwyddor Fiolegol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.
 • Sylfaen yn arwain at BSc Gwyddorau Iechyd Prifysgol Metropolitan Caerdydd: 65% neu uwch yn gyffredinol gydag o leiaf 65% yn y modiwl Gwyddorau Biolegol, wedi'i gyflawni ar yr ymgais gyntaf.
 • Gofynion eraill: Cyfweliad llwyddiannus, DBS a gwiriad Iechyd Galwedigaethol.

Bydd disgwyl i chi:

 • Fod wedi trefnu ac ymgymryd â'ch arsylwad eich hun o bodiatryddion/ceiropodwyr yn y gwaith mewn lleoliad clinigol.
 • Bod ag ymwybyddiaeth sylfaenol o gwmpas podiatreg fel proffesiwn ac o waith bob dydd podiatrydd.
 • Dangos brwdfrydedd ac ymrwymiad i podiatreg fel dewis gyrfa.
 • Bod ag ymwybyddiaeth sylfaenol o ofynion hyfforddiant podiatreg.

Byddwn yn cyfweld pob ymgeisydd cymwys sy'n astudio, neu sydd wedi astudio, Diploma Mynediad i Addysg Uwch sy'n gysylltiedig ag Iechyd priodol; cymhwyster dysgu seiliedig ar waith lefel 3 neu 4 neu raglen lefel 3 debyg; sy'n bodloni gofynion Cyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddiol (PSRB) ar gyfer rhaglen.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Bwrsari’r Gig a Chymorth Ariannol

Mae holl fyfyrwyr gofal iechyd, yn cynnwys y rhai heb fod yn rhan o gynllun Bwrsari GIG Cymru, sy’n cynnig cymorth ariannol i dalu ffioedd dysgu ac am rai o agweddau cynhaliaeth ar yr amod eu bod yn ymrwymo i weithio yng Nghymru ar ôl graddio, yn gymwys i dderbyn cymorth gan GIG Cymru sef ad-daliadau o gostau teithio i leoliad profiad gwaith clinigol a phrofiad gwaith a threuliau cynhaliaeth y gellir eu hawlio drwy Swyddfa Lleoliadau Gwasanaethau Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd. I gael rhagor o wybodaeth am adennill costau lleoliad, cysylltwch â cpt@cardiffmet.ac.uk.

Cysylltwch â financeadvice@cardiffmet.ac.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau am gyllid, gan gynnwys cyllid myfyrwyr a bwrsariaeth y GIG. Am ragor o wybodaeth am Gynllun Bwrsari’r GIG, cliciwch yma.

Cysylltu â Ni

Am ymholiadau cyffredinol cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu anfon e-bost at askadmissions@cardiffmet.ac.uk​

​Ar gyfer ymholiadau penodol i’r cwrs, cysylltwch â Sarah Curran:
E-bost: scurran@cardiffmet.ac.uk

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS: B985

Cymeradwywyd gan: Y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC)

Achrededig gan: Coleg Brenhinol Podiatreg (RCOP)

Lleoliad yr astudiaeth: Campws Llandaf

Ysgol: Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs: 3 blynedd llawn amser

Astudio Podiatreg ym Met Caerdydd

Mae staff a myfyrwyr ar draws y radd Podiatreg yn rhoi trosolwg byr o'r cwrs a'u profiadau.

CYNLLUN BWRSARAIETH Y GIG
Cyngor i Ymgeiswyr - Bwrsariaeth GIG

Telir Ffioedd Dysgu'r cwrs hwn yn llawn gan Fwrsariaeth GIG. Gwyliwch ein fideo i ddarganfod mwy.
Darllen mwy