Skip to main content

Podiatreg - Gradd BSc (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Mae'r radd BSc (Anrh) Podiatreg hon ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd wedi'i hachredu gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) ac mae hefyd wedi'i hachredu gan Goleg Brenhinol Podiatreg. Mae'r radd hon mewn Podiatreg ym Met Caerdydd yn cynnig cyfle i chi ymuno â'r proffesiwn cyffrous hwn. Mae podiatryddion yn weithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n arbenigo yn y droed, y ffêr a'r goes, gan arwain gofal cleifion trwy'r daith gyfan gan gynnwys atal, diagnosis a thriniaeth, gyda'r nod o wella symudedd, annibyniaeth ac ansawdd bywyd i gleifion.

Mae'r radd Podiatreg ym Met Caerdydd yn cynnig gwrthbwyso rhwng theori ac ymarfer sy'n gwreiddio technoleg ac ystod o ddulliau dysgu ac addysgu creadigol. Ar hyn o bryd mae ein cyfleusterau'n cael eu diweddaru i adlewyrchu dull technolegol modern sy'n integreiddio cymuned gweithio a dysgu rhyngddisgyblaethol gan ymgorffori Realiti Rhithiol ac Efelychiad sy'n creu amrywiaeth o ddulliau ac amgylcheddau dysgu ar gyfer pob myfyriwr. Wrth i chi fynd drwy'r radd byddwch yn cael profiadau gyda gwahanol sectorau ar gyfer gofal iechyd a chyfleoedd i archwilio eich diddordebau eich hun trwy leoliadau cenedlaethol a mewnol. Mae'r profiadau hyn i gyd yn eich hwyluso a'ch paratoi ar gyfer graddio a gweithio mewn podiatreg modern a gofal iechyd naill ai o fewn y GIG neu'r sector preifat.

Mae gennym leoliadau ar draws Byrddau Iechyd Prifysgol y GIG yng Nghymru, yn ogystal â chyfleoedd i ymweld ag arferion preifat sy'n canolbwyntio ar anafiadau chwaraeon a chyflyrau cyhyrysgerbydol. Mae lleoliadau allanol yn digwydd ym mhob un o dair lefel y rhaglen. Mae rhai myfyrwyr wedi cael cyfle i deithio i Singapore a Seland Newydd, gan brofi podiatreg mewn Byrddau Iechyd eraill.

Mae cyflawni 1000 o oriau clinigol drwy gydol y cwrs, a dyfarnu'r radd yn eich galluogi i ddangos eich bod wedi bodloni'r Safonau Hyfedredd sy'n angenrheidiol i ddod yn gymwys i wneud cais i'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) i'w gofrestru fel podiatrydd.

Oherwydd bod y rhaglen hon yn cael ei hariannu gan y GIG ac felly mae lleoedd cyfyngedig ar gael a all amrywio bob blwyddyn, yn anffodus ni ellir ystyried ceisiadau gohiriedig.

Blwyddyn Sylfaen

Gellir astudio’r radd hon fel gradd amser llawn tair blynedd neu radd amser llawn pedair blynedd sy’n cynnwys blwyddyn o astudio sylfaenol. Bwriad ein blwyddyn sylfaen yw eich paratoi ar gyfer eich blynyddoedd dilynol o astudio, gan gynnig cyfle i chi gryfhau eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder.

Bydd y flwyddyn sylfaen yn berthnasol i:

 1. Myfyrwyr sydd am ymrestru ar flwyddyn gyntaf rhaglen radd anrhydedd wyddonol yn Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd, sydd heb gyflawni’r gofynion mynediad safonol i gael mynediad ym mlwyddyn un y radd a ddewiswyd.
 2. Myfyrwyr nad ydynt wedi astudio pynciau sy’n darparu'r cefndir angenrheidiol o fewn y disgyblaethau gwyddonol sy’n ofynnol i gael mynediad ym mlwyddyn un y radd a ddewiswyd.


Darganfyddwch fwy am y flwyddyn sylfaen.

Nodwch: Bydd angen i chi wneud cais gan ddefnyddio cod UCAS penodol os ydych yn dymuno ymgymryd â’r 4 blynedd gan gynnwys sylfaen. Cyfeiriwch at Wybodaeth Gwrs Allweddol ar waelod y dudalen hon.

Yn ogystal, bydd angen i chi basio’r flwyddyn sylfaen gyda marc cyffredinol o 65% ar yr ymgais gyntaf, gydag isafswm o 65% o’r modiwl Gwyddorau Biolegol yn Nhymor 2. Gweler y gofynion mynediad am fanylion pellach​.

​Cynnwys y Cwrs

Mae’r radd BSc (Anrh) Podiatreg yn rhaglen tair blynedd lawn a chynhwysfawr, sy’n galluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau rhesymu, dadansoddol, ymarferol ac arweinyddiaeth trwy gydol eu hastudiaethau, gyda chynnwys cwrs penodol fel a ganlyn: 

Blwyddyn Un:

 • Theori Ymarfer Podiatrig (20 credyd)
 • Ymarfer Podiatrig Integredig (40 credyd)
 • Ymchwil a Llywodraethu ar gyfer Ymarfer Podiatrig (20 credyd)
 • Datblygiad Proffesiynol a Rhyngbroffesiynol 1 (20 credyd)*
 • Anatomeg a Ffisioleg (20 credyd)*

Mae blwyddyn gyntaf y rhaglen yn rhoi sylfaen gadarn i chi mewn pynciau sy'n greiddiol i'r proffesiwn podiatreg, megis anatomeg a ffisioleg, patholegau podiatreg cyffredin, cyflwyniad i ffarmacoleg ac astudiaethau cerddediad. Mae addysg glinigol yn dechrau gydag ymarfer cyn-glinigol sydd â'r nod o'ch paratoi â'r sgiliau clinigol i ddechrau cyswllt â chleifion yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Mae'r pwyslais ar eich cefnogi i drosi theori yn ymarfer i ddod yn hyderus a gwybodus ym maes podiatreg.

Blwyddyn Dau:

 • Theori Ymarfer Podiatrig Gymhwysol (20 credyd)
 • Ymarfer Podiatrig Cymhwysol (40 credyd)
 • Seicoleg Iechyd a Lles (20 credyd)
 • Datblygiad Proffesiynol a Rhyngbroffesiynol 2 (20 credyd)*
 • Dulliau Ymchwil (20 credyd)*

Yn ail flwyddyn y rhaglen, y nod yw datblygu a chymhwyso gwybodaeth a gafwyd ym mlwyddyn 1, gyda mwy o ffocws ar bynciau fel diabetes, anhwylderau cyhyrysgerbydol a ffarmacoleg podiatrig a gweinyddu anesthetig lleol. Mae'r pwyslais ar eich cefnogi i drosi theori yn ymarfer i ddod yn hyderus a gwybodus ym maes podiatreg.

Blwyddyn Tri:

 • Theori Podiatrig Estynedig (20 credyd)
 • Ymarfer Podiatrig Estynedig (40 credyd)
 • Newid Ymddygiad Iechyd (20 credyd)
 • Prosiect (40 credyd)*

Yn nhrydedd flwyddyn y rhaglen, byddwch yn cael mynediad at ystod eang o gleifion a senarios cymhleth a'r cyfle i ddatblygu sgiliau clinigol estynedig sy'n bwysig ar gyfer cyflogadwyedd yn y dyfodol. Ystyrir hefyd yr agweddau ehangach ar ymarfer podiatreg o fewn cyd-destun proffesiynol, gyda ffocws ar gyflogadwyedd yn y GIG a’r sector preifat, yn ogystal â datblygu sgiliau entrepreneuriaeth. Bydd cyfle hefyd i gasglu a dadansoddi data fel rhan o brosiect ymchwil.

*modiwlau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg

Dysgu ac Addysgu​

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau arloesol a chreadigol o addysg drwy gydol y rhaglen gan gynnwys darlithoedd, tiwtorialau, gweithdai ymarferol a chlinigau ymarferol. Mae'r defnydd o labordai sgiliau sy'n cynnwys gwaith grŵp bach hefyd yn annog dull rhyngweithiol, ymarferol o addysgu elfennau mwy cymhleth fel anatomeg swyddogaethol.

Mae gan staff academaidd y BSc (Anrh) Podiatreg arbenigedd mewn meysydd allweddol podiatreg gan gynnwys y traed risg uchel, clwyfau, diabetes, rhiwmatoleg, anafiadau chwaraeon ac adsefydlu, llawdriniaeth podiatreg, llawdriniaeth ewinedd, podopediatreg, gweithgynhyrchu orthotig, gweinyddu anestheteg leol a ffarmacoleg. Mae llawer o'n staff yn weithgar mewn ymchwil, gyda meysydd ymchwil o ddiddordeb gan gynnwys sgrinio ar gyfer clefyd rhydwelïol ymylol, ac asesu a rheoli poen patellofemoral; gyda llawer o'r ymchwil hwn wedi'i raddio'n rhagorol yn rhyngwladol yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (REF).

Darperir profiad clinigol ym mhob blwyddyn o'r rhaglen, gyda myfyrwyr yn ymgymryd â chlinigau cleifion wythnosol a lleoliadau bloc, gan arwain at gwblhau 1,000 o oriau clinigol dros gyfnod y cwrs. Mae'r holl staff clinigol yn bodiatryddion wrth eu gwaith ac yn cynnwys y staff academaidd podiatreg, ymarferwyr preifat, a phodiatryddion y GIG, sydd i gyd yn gweithio yn yr amgylchedd clinigol ochr yn ochr â'r myfyrwyr.

Mae dull cydweithredol yn cynnwys partneriaethau lleol a byd-eang gyda diwydiant, elusennau, cyrff proffesiynol ac ymarferwyr yn cynnig profiad i fyfyrwyr o weithio mewn amrywiaeth o glinigau’r GIG a’r sector annibynnol/preifat i wella eu profiad dysgu clinigol. Mae'r ystod eang o glinigau sydd ar gael i fyfyrwyr yn caniatáu mynediad i ystod eang o gleifion a'r cyfle i ddatblygu ystod eang o sgiliau clinigol sy'n bwysig ar gyfer cyflogadwyedd yn y dyfodol.

Trwy gydol y rhaglen, byddwch yn cael eich cefnogi'n unigol gan diwtor blwyddyn, yn ogystal â'ch tiwtor personol a fydd yn eich helpu ar eich taith i fod yn bodiatrydd.

Asesu

Byddwch yn cael eich asesu mewn amrywiaeth eang o ffyrdd drwy gydol y rhaglen. Mae asesiadau'n cynnwys traethodau, adroddiadau achos, cyflwyniadau, ffeithluniau, arholiadau clinigol, a phrosiect ymchwil sy'n canolbwyntio'n fanwl ar bwnc o'ch dewis eich hun. Defnyddir arholiadau ysgrifenedig yn gynnil ac fe'u cyfyngir i lefelau 5 a 6 y rhaglen. Mae'r asesiadau wedi'u cynllunio'n ofalus i alluogi myfyrwyr i ddatblygu'r wybodaeth a'r galluoedd sy'n ganolog i weithio fel podiatrydd. Mae natur arloesol rhai o'r asesiadau wedi'i ganmol gan arholwyr allanol. Mae asesiad cyfun o flynyddoedd dau a thri yn darparu dosbarth gradd.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae graddedigion y rhaglen BSc (Anrh) Podiatreg yn gymwys i ymarfer fel podiatryddion (yn amodol ar gofrestru gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal ar ôl graddio). Mae gan y cwrs enw da ledled y DU, ac mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos bod dros 90% o’n graddedigion wedi’u cyflogi mewn swyddi podiatreg chwe mis ar ôl gorffen y cwrs.

Mae galw am bodiatryddion yn y GIG ac yn y sector preifat. Gall graddedigion hefyd ddewis symud ymlaen i astudiaeth ôl-raddedig o fewn yr adran fel rhan o'r MSc Ymarfer Uwch (Astudiaethau Cyhyrysgerbydol). Mae cyfleoedd hefyd i weithio dramor. Mae gwybodaeth am gyflogau cyfredol ar gael yma: (podiatryddion newydd gymhwyso yn dechrau ym Mand 5).

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

​Mae’r gofynion canlynol yn seiliedig ar gynigion nodweddiadol sy’n berthnasol i ddechrau ar flwyddyn 1 y radd.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad hyn, rydym hefyd yn cynnig Flwyddyn Sylfaen sy’n caniatáu symud ymlaen i Flwyddyn 1 ar ôl cwblhau’n llwyddiannus. Bydd angen i chi basio’r flwyddyn sylfaen gyda marc cyffredinol o 65% ar yr ymgais gyntaf, gydag isafswm o 65% o’r modiwl Gwyddorau Biolegol yn Nhymor 2.

 • Pwyntiau tariff: 96-104
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU Gradd C / 4 neu uwch yn cynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf, Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd a Gwyddoniaeth.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 6.0 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tri chymwysterau Safon Uwch. Graddau CC i gynnwys Gwyddor Biolegol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DDM mewn pwnc Gwyddor Fiolegol.
 • Lefel T: Ystyried pwnc gwyddoniaeth, ochr yn ochr â chymhwyster Lefel 3 perthnasol pellach.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: 15 credyd Lefel 3 ar Ragoriaeth mewn Gwyddorau Biolegol. Mae Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch ym meysydd y Biowyddorau, Gofal Iechyd, Gwyddor Iechyd a Gwyddoniaeth yn dderbyniol. Bydd angen o leiaf 5 TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Saesneg iaith, Mathemateg a Gwyddoniaeth hefyd.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): O leiaf dau Radd 5 mewn pynciau Lefel Uwch, gan gynnwys Gwyddor Fiolegol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x H2 i gynnwys Gwyddor Fiolegol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD i gynnwys Gwyddor Fiolegol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.
 • Gofynion eraill: Cyfweliad llwyddiannus, DBS a gwiriad Iechyd Galwedigaethol.

Bydd disgwyl i chi:

 • Fod wedi trefnu ac ymgymryd â'ch arsylwad eich hun o bodiatryddion/ceiropodwyr yn y gwaith mewn lleoliad clinigol.
 • Bod ag ymwybyddiaeth sylfaenol o gwmpas podiatreg fel proffesiwn ac o waith bob dydd podiatrydd.
 • Dangos brwdfrydedd ac ymrwymiad i podiatreg fel dewis gyrfa.
 • Bod ag ymwybyddiaeth sylfaenol o ofynion hyfforddiant podiatreg.

Byddwn yn cyfweld pob ymgeisydd cymwys sy'n astudio, neu sydd wedi astudio, Diploma Mynediad i Addysg Uwch sy'n gysylltiedig ag Iechyd priodol; cymhwyster dysgu seiliedig ar waith lefel 3 neu 4 neu raglen lefel 3 debyg; sy'n bodloni gofynion Cyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddiol (PSRB) ar gyfer rhaglen.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Bwrsari’r Gig a Chymorth Ariannol

Mae holl fyfyrwyr gofal iechyd, yn cynnwys y rhai heb fod yn rhan o gynllun ​Bwrsari GIG Cymru, sy’n cynnig cymorth ariannol i dalu ffioedd dysgu ac am rai o agweddau cynhaliaeth ar yr amod eu bod yn ymrwymo i weithio yng Nghymru ar ôl graddio, yn gymwys i dderbyn cymorth gan GIG Cymru sef ad-daliadau o gostau teithio i leoliad profiad gwaith clinigol a phrofiad gwaith a threuliau cynhaliaeth y gellir eu hawlio drwy Swyddfa Lleoliadau Gwasanaethau Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd. I gael rhagor o wybodaeth am adennill costau lleoliad, cysylltwch â cpt@cardiffmet.ac.uk.

Cysylltwch â financeadvice@cardiffmet.ac.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau am gyllid, gan gynnwys cyllid myfyrwyr a bwrsariaeth y GIG. Am ragor o wybodaeth am Gynllun Bwrsari’r GIG, cliciwch yma.

Cysylltu â Ni

Am ymholiadau cyffredinol cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu anfon e-bost at askadmissions@cardiffmet.ac.uk​

​Ar gyfer ymholiadau penodol i’r cwrs, cysylltwch â Sarah Curran:
E-bost: scurran@cardiffmet.ac.uk

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Codau UCAS:
B985 - Gradd 3 blynedd
B98F - Gradd 4 blynedd (yn cynnwys flwyddyn sylfaen)​

Lleoliad yr Astudiaeth: Campws Llandaf

Ysgol: Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd yn llawn amser.
Pedair blynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud blwyddyn sylfaen.

Cyfleusterau Clinigol Podiatreg

Dewch i ennill profiad clinigol mewn cyfleusterau o’r radd flaenaf gan gynnwys clinig aml-gadair ar y safle newydd sbon, labordy cerddediad blaengar, labordy gweithgynhyrchu orthosis ardderchog, ystafell llawdriniaeth ewinedd bwrpasol a chlinig clwyfau arbenigol. Dewch i gofleidio amgylchedd dysgu lle mae technoleg yn gwella’r ffordd y caiff ymarfer clinigol ei gyflwyno’n ddi-dor, gan ddarparu profiad addysgol trochi a chynhwysfawr.

Ewch ar y Daith

Ewch ar daith rithwir o'n Hyb Iechyd Clinigol Perthynol.

Ewch ar y Daith

Ewch ar daith rithwir o Lawr Gwaelod Podiatreg.

Ewch ar y Daith

Ewch ar daith rithwir o Lawr Cyntaf Podiatreg.

Profiad Myfyrwyr a Graddedigion
Senario Addysgu Byw – Hyb Iechyd Clinigol Perthynol

Gweld y senario byw rhwng myfyrwyr Maeth Dynol a Deieteg a Podiatreg, sy'n gweithio ar y cyd i drin anghenion y claf (Simman 3G). Caiff y myfyrwyr eu cefnogi gan staff i drafod gofynion asesu'r claf a'r ffordd orau o sicrhau gofal, cysur ac urddas cleifion sy'n canolbwyntio ar y claf.

Senario Addysgu Byw – Hyb Iechyd Clinigol Perthynol

Defnyddir moulage meddygol (colur meddygol) i efelychu clwyf troed diabetig sy'n portreadu arwyddion haint. Mae hyn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr Podiatreg ymarfer cymryd swabiau clwyfau i benderfynu ar yr union fathau o facteria sy'n casu'r haint. Gweld y senario.

Dewch i Gwrdd â'r Tîm
Craig Gwynne

“Rwy’n falch o fod yn gyn-fyfyriwr Met Caerdydd, ar ôl cwblhau’r rhaglen BSc Podiatreg yn llwyddiannus. Mae fy niddordeb mewn podiatreg yn deillio o’m cefndir yn chwarae a hyfforddi pêl-droed, lle gwelais effaith anafiadau i’r goes mewn chwaraeon ac ymarfer corff. Mae’n rhyfeddol sut y gall cysylltiad personol danio ymrwymiad gydol oes i faes penodol! Ers graddio, rwyf wedi ymdrwytho mewn agweddau amrywiol ar bodiatreg, gan gynnwys ymarfer clinigol a chydweithio â grwpiau gwahanol o gleifion. Yn ogystal, rwyf wedi bod yn ymwneud yn weithredol ag ymchwil flaengar gyda’r nod o ddatblygu ein dealltwriaeth o anafiadau i’r coesau a datblygu dulliau adsefydlu effeithiol.

Yn fy rôl bresennol, rwy’n darlithio ar draws wahanol feysydd podiatreg. Uchafbwynt arbennig yw fy ngwaith gyda myfyrwyr mewn clinigau cyhyrysgerbydol, lle rwy’n cyfrannu at dwf darpar bodiatryddion. Mae’n hynod werth chweil bod yn rhan o’u taith addysgol a gweld eu datblygiad yn y maes.”

Craig Gwynne
Uwch Ddarlithydd Podiatreg

Mwy am y Cwrs
Astudio Podiatreg ym Met Caerdydd

Mae staff a myfyrwyr ar draws y radd Podiatreg yn rhoi trosolwg byr o'r cwrs a'u profiadau.

Cynllun Bwrsariaeth y GIG
Cyngor i Ymgeiswyr - Bwrsariaeth GIG

Telir Ffioedd Dysgu'r cwrs hwn yn llawn gan Fwrsariaeth GIG. Gwyliwch ein fideo i ddarganfod mwy.
Darllen mwy