Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Maethiad Dynol a Dieteteg - Gradd BSc (Anrh)

Maethiad Dynol a Dieteteg - Gradd BSc (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Wedi'i chymeradwyo'n broffesiynol gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal a Chymdeithas Ddeieteg Prydain, mae'r radd BSc (Anrh) Maethiad Dynol a Dieteteg ym Met Caerdydd yn cynnwys dwy brif elfen: Y gydran ymarfer academaidd ac efelychiedig yn seiliedig ar hyfforddiant campws a chlinigol, sy'n digwydd yn ystod tair elfen. lleoliadau ar wahân mewn lleoliadau clinigol a chymunedol yng Nghymru.

Mae'r ddwy elfen yn hanfodol ar gyfer cyflawni amcanion y cwrs a dyfarnu'r radd gyda chymhwysedd i wneud cais i'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) i gofrestru fel dietegydd.

Gan fod y rhaglen yn cael ei hariannu gan Y GIG ac felly cyfyng ydy’r nifer o leoedd sydd ar gael a gall hyn amrywio o flwyddyn i flwyddyn, yn anffodus ni ellir ystyried ceisiadau gohiriedig.


​Cynnwys y Cwrs

Mae cwrs gradd BSc (Anrh) Maethiad Dynol a Dieteteg yn gofyn i fyfyrwyr gwblhau a phasio tri lleoliad clinigol.

Lleoliad 1 am 6 wythnos yn ystod blwyddyn 2 o’r rhaglen (Mai – Mehefin)
Lleoliad 2 am 8 wythnos ar ddechrau blwyddyn 3 o’r rhaglen (Medi - Hydref)
Lleoliad 3 am 14 wythnos ym mlwyddyn 3 (Ionawr - Ebrill).

Mae’r gofyn i fyfyrwyr ar bob lleoliad ddangos cymwyseddau mewn sgiliau penodol dieteteg. Yn ystod Lleoliad 2 a 3 mae elfennau lefel 6 a asesir sy’n cyfrannu at ddosbarth y radd derfynol. Mae 20 credyd academaidd yn Lleoliad 2 ac yn Lleoliad 3 mae 40 o gredydau academaidd.

Mae pob modiwl yn rhai craidd heb opsiynau

Blwyddyn Un (Lefel 4):

 • Datblygiad Proffesiynol a Rhyngbroffesiynol 1
 • Anatomeg a Ffisioleg
 • Cyfathrebu ar gyfer Deietegwyr
 • Biocemeg Dynol a Ffisioleg
 • Maeth (Macro a Microfaetholion)
 • Sgiliau Deieteg Allweddol

Blwyddyn Dau (Lefel 5):

 • Datblygiad Proffesiynol a Rhyngbroffesiynol
 • Egwyddorion Dieteteg
 • Seicoleg Iechyd a Lles
 • Poblogaeth a Maeth Cylch Oes
 • Deieteg Arbenigol
 • Dulliau Ymchwil
 • Lleoliad 1: Sylfeini Ymarfer Dietetig

Blwyddyn Tri (Lefel 6):

 • Prosiect 
 • Maeth Cyfoes mewn Ymarfer Clinigol Dietetig
 • Lleoliad 1: Datblygu Ymarfer Dietetig
 • Lleoliad 2: Cymhwysedd mewn Ymarfer Dietetig
 • Lleoliad 3: Dangos Cymhwysedd mewn Ymarfer Deieteg ar gyfer Cofrestriad HCPC

Dysgu ac Addysgu

Mae’r BSc (Anrh) Maethiad Dynol a Dieteteg yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau addysgu arloesol a deniadol sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr drwy gydol y rhaglen. Rydym yn dechrau adeiladu sgiliau allweddol mewn dieteteg o'r flwyddyn gyntaf gyda phwyslais ar fwyd, maeth, asesu maeth, cyfathrebu a sgiliau myfyrio.

Mae archwilio lleoliad proffesiynol y GIG drwy gydol eu hastudiaethau yn sicrhau bod dysgwyr yn datblygu dealltwriaeth gadarn o’r rôl ac ymdeimlad clir o hunaniaeth broffesiynol. Astudiaethau achos clinigol, sesiynau ymarferol mewn labordy a chegin i addysgu therapi dieteteg.

Yn ogystal, rydym yn efelychu efelychiadau clinigol. ymgynghoriadau a sesiynau addysgu grŵp er mwyn meithrin sgiliau cyfathrebu. Mae myfyrwyr yn cymryd rhan mewn cyfleoedd dysgu rhyngbroffesiynol ac yn ymgysylltu ag ystod o fyfyrwyr proffesiynol clinigol a chysylltiedig ag iechyd mewn cyfleusterau efelychu ysgogol, lleoliadau clinigol a darlithoedd a rennir.

Cefnogir myfyrwyr i wneud ymchwil manwl i bwnc cysylltiedig â dieteteg a ddewiswyd ac i gwblhau eu traethawd hir.

Mae'r rhaglen wedi'i chynllunio i adeiladu ar brofiad a dysgu a gronnwyd trwy gydol astudiaethau gyda phwyslais clir ar arfer proffesiynol.

Asesu

Asesir pob modiwl drwy aseiniad a/neu arholiad. Mae mwy o bwyslais ar aseiniadau gyda llai o arholiadau wrth i’r cwrs fynd yn ei flaen. Ymhlith yr asesu ymarferol mae Arholiad Clinigol Strwythuredig Gwrthrychol (OSCE) ac addysgu grŵp asesedig. Asesir pob modiwl ym mlwyddyn dau a thri yn allanol. Mae pob modiwl ym mlwyddyn dau a thri yn cyfrannu at ddosbarth y radd derfynol yn cynnwys asesiad â chredyd a gwblheir yn ystod lleoliad 2 a 3.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Fel arfer, mae dietegwyr yn cychwyn ar eu gyrfa broffesiynol yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol lle byddan nhw’n symud ymlaen i’r prif raddfeydd clinigol. Mae’r cyfle yna i arbenigo mewn gwahanol agweddau o ddieteteg drwy addysg ôl gofrestru. Hefyd, mae cyfleoedd i ddietegwyr fod yn gweithio ym maes addysg/hyrwyddo iechyd, addysg ymchwil a newyddiaduraeth.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 120
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU Gradd C / 4 neu uwch i gynnwys Iaith Saesneg / Cymraeg Iaith Gyntaf, Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd a Gwyddoniaeth.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 7.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 6.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair lefel A. Graddau BB mewn Bioleg a Chemeg. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DDM o fewn Gwyddoniaeth Gymhwysol, gyda chynnwys Bioleg a Chemeg perthnasol.
 • Lefel T: Pwnc gwyddoniaeth yn cael ei ystyried, ochr yn ochr â chymhwyster Lefel 3 perthnasol pellach.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: 15 credyd Lefel 3 ar Ragoriaeth mewn Bioleg a Chemeg. Mae Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch ym meysydd y Biowyddorau, Gofal Iechyd, Gwyddor Iechyd a Gwyddoniaeth yn dderbyniol. Bydd angen o leiaf 5 TGAU gradd C/4 neu uwch mewn iaith Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth hefyd.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): Isafswm Gradd 6 mewn Bioleg a Chemeg Lefel Uwch.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: H1 mewn Bioleg a Chemeg.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau CC mewn Bioleg a Chemeg.
 • Sylfaen yn arwain at BSc Gwyddorau Iechyd Prifysgol Metropolitan Caerdydd: 70% yn gyffredinol i gynnwys lleiafswm o 65% o'r modiwlau tymor 2 yn y Gwyddorau Biolegol (20 credyd) a'r Gwyddorau Cemegol (20 credyd) ar gynnig cyntaf.
 • Gofynion eraill: Cyfweliad llwyddiannus, gwiriad DBS a Iechyd Galwedigaethol.

Byddwn yn cyfweld â phob ymgeisydd cymwys sy'n astudio, neu sydd wedi astudio, Diploma priodol sy'n ymwneud ag Iechyd Mynediad i Addysg Uwch; cymhwyster dysgu seiliedig ar waith lefel 3 neu 4 neu raglen lefel 3 debyg; sy'n bodloni gofynion Cyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddiol (PSRB) ar gyfer y rhaglen.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Diwrnodau Profiad

Mae Byrddau Iechyd Cymru ar hyn o bryd yn cydweithio i ddarparu Diwrnodau Profiad i ddarpar fyfyrwyr sy’n holi’n aml am ddiwrnodau profiad gwaith. Gan fod hyn yn ofynnol wrth wneud cais am y rhaglenni BSc (Anrh) Maeth Dynol a Dieteteg ac MSc/Diploma Ôl-raddedig mewn Dieteteg, mae Diwrnodau Profiad wedi'u sefydlu i ddarparu ar gyfer hyn.

Ni fydd angen i chi fynychu Diwrnod Profiad yng Nghymru os ydych eisoes wedi cael profiad Dieteteg yn rhywle arall gan y bydd yr un wybodaeth yn cael ei chynnwys. Nod y Byrddau Iechyd yw darparu dau/tri bob blwyddyn.

Dyma’r Diwrnodau Profiad Dieteteg nesaf:
5 Rhagfyr 2022 – Manylion yma

I wneud cais i fynychu un o'r diwrnodau a restrir uchod cwblhewch y ffurflen gais a'i dychwelyd trwy e-bost csshsllandaff@cardiffmet.ac.uk. Ar y ffurflen bydd angen i chi nodi pa Ddiwrnod Profiad yr ydych yn gwneud cais i'w fynychu.

Ffurflen Gais Diwrnod Profiad Deieteg

Cofiwch archebu lle dim ond os ydych yn bendant yn bwriadu mynychu. Os ydych yn archebu lle ond yn methu â mynychu rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl fel y gallwn roi eich lle i rywun arall. Rhoddir rhestr o'r rhai nad ydynt yn mynychu a heb ganslo eu lle i'r Cyfarwyddwr Rhaglen i'w hystyried wrth ddyrannu lleoedd ar y rhaglen.

Sylwch, nid diwrnodau agored prifysgolion mo'r rhain. Mae manylion y diwrnodau agored a gynhelir gan y brifysgol sy'n cynnwys gwybodaeth am gyrsiau a phrifysgolion i'w gweld ar ein tudalennau Diwrnod Agored.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Bwrsari’r Gig a Chymorth Ariannol

Mae holl fyfyrwyr gofal iechyd, yn cynnwys y rhai heb fod yn rhan o gynllun Bwrsari GIG Cymru, sy’n cynnig cymorth ariannol i dalu ffioedd dysgu ac am rai o agweddau cynhaliaeth ar yr amod eu bod yn ymrwymo i weithio yng Nghymru ar ôl graddio, yn gymwys i dderbyn cymorth gan GIG Cymru sef ad-daliadau o gostau teithio i leoliad profiad gwaith clinigol a phrofiad gwaith a threuliau cynhaliaeth y gellir eu hawlio drwy Swyddfa Lleoliadau Gwasanaethau Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd. I gael rhagor o wybodaeth am adennill costau lleoliad, cysylltwch â cpt@cardiffmet.ac.uk.

Cysylltwch â financeadvice@cardiffmet.ac.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau am gyllid, gan gynnwys cyllid myfyrwyr a bwrsariaeth y GIG. Am ragor o wybodaeth am Gynllun Bwrsari’r GIG, cliciwch yma.

Cysylltu â Ni

Am ymholiadau cyffredinol cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu anfon e-bost at askadmissions@cardiffmet.ac.uk neu anfon neges Trydar at @CMetAdmissions.

Ar gyfer ymholiadau penodol i’r cwrs, cysylltwch â’r Tiwtor Derbyniadau:
Email: ugdietetics@cardiffmet.ac.uk

Ffôn: 029 2041 6883

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS: B402

Lleoliad yr astudiaeth: Campws Llandaf

Ysgol: Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs: 3 blynedd llawn amser (pedair wythnos o wyliau rhwng blwyddyn dau a thri)

Mwy am y Cwrs
Student Blog
O Faethiad Dynol a Dieteteg ym Met Caerdydd i weithio fel Deietegydd cofrestredig

Ar ôl cwblhau ei gradd, llwyddodd Nukhuthula, a raddiodd, i gael swydd yn gweithio fel Deietegydd cofrestredig i'r GIG.
Darllen mwy

Student Blog
Diwrnod ym Mywyd

Mae Laura, myfyrwraig blwyddyn gyntaf, yn blogio am ddiwrnod ym mywyd myfyriwr Maeth Dynol a Dieteteg. Gallwch hefyd Gwylio ei Instagram Story.
Darllen mwy | Gwylio'r Instagram Takeover

Cynllun Bwrsariaeth y GIG

Telir Ffioedd Dysgu'r cwrs hwn yn llawn gan Fwrsariaeth GIG. Gwyliwch ein fideo i ddarganfod mwy.
Darllen mwy