Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Sylfaen yn arwain at BSc Gwyddorau Iechyd

Sylfaen yn arwain at BSc Gwyddorau Iechyd

Blwyddyn Mynediad

Mae’r rhaglen Sylfaen hon mewn Gwyddorau Iechyd wedi’i anelu at y rhai sy’n dymuno ymrestru ar raglen wyddonol raglen radd anrhydedd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ar gyfer y rhai heb gyflawni’r nifer ofynnol o bwyntiau lefel A (A2 neu gyfwerth). Mae hefyd ar gyfer neu ar gyfer y rhai sydd wedi astudio pynciau Lefel A (neu eu cyfwerth) mewn meysydd sydd ddim yn darparu’r cefndir angenrheidiol yn nisgyblaethau’r rhaglen radd Anrhydedd o’u dewis.

Nod arall y cwrs ydy ehangu mynediad a chyfranogiad ar gyfer myfyrwyr sy’n ‘dychwelyd i ddysgu’ sydd yn dymuno cychwyn ar radd anrhydedd mewn Gwyddoniaeth.


​Cynnwys y Cwrs

Bydd y rhaglen yn rhan annatod o’r rhaglenni gradd Anrhydedd isod a gynigir o fewn Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd. Bydd gwneud y flwyddyn sylfaen yn golygu y bydd yn cymryd blwyddyn ychwanegol i gwblhau'r radd anrhydedd llawn amser berthnasol. Bydd y flwyddyn sylfaen yn gweithredu fel Blwyddyn 0 a bydd myfyrwyr sy’n dymuno gwneud y flwyddyn sylfaen yn gwneud cais am y rhaglen radd berthnasol gan ddefnyddio’r cod UCAS perthnasol ar gyfer y rhaglen honno a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.

BSc (Anrh) Gwyddor Biofeddygol
BSc (Anrh) Gwyddorau Biofeddygol (Iechyd, Ymarfer a Maethiad)
BSc (Anrh) Iechyd yr Amgylchedd
BSc (Anrh) Gwyddor a Thechnoleg Bwyd
BSc (Anrh) Maethiad
BSc (Anrh) Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer
BSc (Anrh) Cyflyru, Adferiad a Thylino Chwaraeon

Gall myfyrwyr hefyd wneud y flwyddyn sylfaen os ydyn nhw’n dymuno cael eu hystyried ar gyfer mynediad i un o’r rhaglenni gradd canlynol. Yn yr achos hwn, dylai myfyrwyr wneud cais i UCAS gan ddefnyddio’r cod B901:

BSc (Anrh) Technoleg Deintyddol
BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd
BSc (Anrh) Maethiad Dynol a Dieteteg
BSc (Anrh) Podiatreg


Does dim dilyniant awtomatig i’r pedair rhaglen a restrir uchod a rhaid i ymgeiswyr wneud cais erbyn 15 Ionawr. Ni ellir gwarantu cyfweliad a/neu ystyriaeth i geisiadau sydd yn cyrraedd ar ôl y dyddiad hwn.  Ar gyfer y rhaglenni hyn, ac eithrio Technoleg Deintyddol, caiff ymgeiswyr eu gwahodd i gyfweliad ar ôl derbyn eu cais UCAS ar gyfer B901. Os bydd ymgeiswyr yn llwyddiannus yn y cyfweliad, bydd gofyn iddyn nhw basio’r cwrs sylfaen erbyn 31 Awst eu blwyddyn mynediad yn ogystal â gwneud cais newydd drwy UCAS. Ewch i dudalennau rhaglenni unigol i weld yr hyn y mae gofyn ei gyflawni o fewn y cwrs sylfaen.​

Bydd y rhaglen sylfaen yn datblygu’ch hyder a’ch cymhwysedd i gaffael y sgiliau astudiaeth sydd eu hangen i gychwyn ar radd Anrhydedd yn seiliedig ar wyddor iechyd, tra’n eich cyflwyno i fanc sylfaenol o wybodaeth y byddwch yn gallu adeiladu arno naill drwy’r broses o hunan-astudiaeth neu drwy raglenni pellach o astudiaeth dan gyfarwyddyd. Byddwch yn cymryd rhan lawn o fywyd prifysgol a’r gymuned myfyrwyr o’r diwrnod cyntaf. Cewch eich addysgu ar gampws Llandaf gydag ystod o opsiynau llety i chi eu hystyried. Efallai y byddai rhai ohonoch chi sydd ar y llwybr Chwaraeon yn dymuno gwneud cais am un o’n neuaddau preswyl ar gampws Cyncoed lle mae Ysgol Chwaraeon a Gwyddor Iechyd wedi’i lleoli, sydd ond yn daith fer ar y bws o’r lle cewch eich addysgu.

Mae’r rhaglen yn cynnwys chwe 20 credyd lefel 3 fel a ganlyn:

Tymor 1

ASF3017 Sgiliau Academaidd Tymor 1 (20 credyd)

ASF3019 Gwyddoniaeth Sylfaenol (20 credyd)

ASF3021 Cyflwyniad i Wyddorau Labordy a Dadansoddi Data (20 credyd)


Tymor 2

ASF3018 Gwyddorau Biolegol (20 credyd)

ASF3020 Gwyddorau Cemegol (20 credyd)

ASF3022 Gwyddorau Labordy Cymhwysol a Dadansoddi Data (20 credyd)


Caiff elfennau o Gynllunio Datblygiad Personol (CDP) eu hymgorffori yn y modiwl Sgiliau Academaidd mewn Gwyddorau Iechyd. Yn ogystal, caiff y myfyrwyr gyfle i dderbyn cyfarwyddyd ar natur, sgôp a rhagolygon cyflogaeth y rhaglenni israddedig Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd gan Gyfarwyddwyr y Rhaglenni.​

​Dysgu ac Addysgu

Cyfarwyddwr Rhaglen sy’n gyfrifol am drefniant a gweithredu’r rhaglen yn gyffredinol.

Bydd Arweinwyr Modiwl yn cydlynu cyflenwi ac asesu pob modiwl.

Neilltuir Tiwtor Personol ar eich cyfer yn ystod yr wythnos gyntaf a hwn/hon fydd eich pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer unrhyw anawsterau fyddai gennych. Cynhelir tiwtorialau bugeiliol yn gyson drwy gydol y rhaglen pan gewch gyfle i drafod unrhyw fater penodol i chi gyda’r Tiwtor Personol.

Sut bydd tîm y rhaglen yn eich helpu i ddysgu

Dulliau Asesu

Asesir y rhaglen Sylfaen yn barhaus drwy gydol y flwyddyn. Asesir mwyafrif y modiwlau drwy gyfuniad o arholiadau/profion yn y dosbarth a gwaith cwrs, ac mae gofyn i’r myfyrwyr roi cynnig ar holl elfennau’r asesiad er mwyn cwblhau’r modiwlau yn llwyddiannus.  Bydd arweinwyr modiwl yn cadarnhau dadansoddiad o’r patrwm asesu gyda’r myfyrwyr yn ystod yr Wythnos Sefydlu. Caiff y meysydd hyn eu cyflwyno eto yn fwy manwl yn ystod yr wythnos gyntaf o addysgu a’u hystyried drwy gydol y flwyddyn.

Rheoliadau’r Rhaglen, presenoldeb a chodau ymarfer.

Mae gofyn i fyfyrwyr fynychu pob sesiwn addysgu, gwneud yr holl asesiadau a dangos parch tuag at eu cymheiriaid, tiwtoriaid a’r sefydliad. Bydd cyfarwyddyd llawn ar fanylion y rheoliadau/codau ymarfer a ble i ddod o hyd i’r wybodaeth yn sail i’r sesiynau a gynhelir yn ystod yr Wythnos Sefydlu. Mae’n bwysig bod pawb yn mynychu’r sesiynau hyn.

Llyfrau/Adnoddau/Cymorth i fyfyrwyr a’u dysg

Argymhellir nifer o werslyfrau ar gyfer pob modiwl ar gychwyn yr addysgu.

Darperir ystod o gymorth ar gyfer myfyrwyr sy’n cynnwys y ddarpariaeth ganlynol:

 • Creu amgylchedd dysgu cefnogol
 • Manylion cyn-ymrestru a rhaglen sefydlu gynhwysfawr
 • Llawlyfr israddedigion Prifysgol Metropolitan Caerdydd
 • Llawlyfr rhaglen myfyrwyr a chyfarwyddyd manwl ar gyfer y modiwl
 • Pecynnau Llyfrgell a sgiliau astudio
 • Llyfrgell ac adnoddau dysgu
 • Cyfleusterau TG, yn cynnwys Rhith Amgylchedd Dysgu Moodle (VLE) a llwyfannau ar-lein eraill
 • Tiwtor Personol
 • Labordai gwyddonol arbenigol a llwyfannau ar-lein megis 'Labster'
 • Gweithdai pwrpasol galw heibio i gynorthwyo cynnwys modiwl Lefel 3
 • Gweithdai pwrpasol Cemeg a Ffisioleg galw heibio i gynorthwyo cynnwys modiwl Lefel 3
 • Mynediad i ystod o wasanaethau cymorth myfyrwyr

​Asesu

Asesir mwyafrif o’r modiwlau drwy gyfuniad cytbwys o arholiadau ysgrifenedig cyffredinol, gwaith aseiniad a, lle bo’n berthnasol, portffolio ymarferol a phob elfen yn cael ei phwysoli yn unol â hynny.

Lluniwyd yr asesu i fod yn fwy heriol ac yn fwy dyrys wrth i’r rhaglen fynd rhagddi. Asesir canlyniadau dysgu penodol gan ddefnyddio cyfuniad o aseiniadau gwaith cwrs ynghyd ag arholiadau llyfr caeëdig ffurfiol a phrofion yn y dosbarth. Mae gwaith cwrs yn amrywio o gwestiynau atebion byr, aseiniadau cyfeiriedig a thraethodau, adroddiadau ymarferol, ymarferion datrys problemau a dadansoddi data ynghyd â chyflwyniadau llafar. Tîm pob modiwl sy’n penderfynu ar yr ystod o ddulliau asesu mwyaf priodol a ddefnyddir.

Bydd tiwtorialau personol ac amserlen yr asesiadau yn darparu archwiliad parhaus o weithgaredd dysgu effeithiol.

Bydd myfyrwyr yn cael amserlen asesu ar gyfer pob modiwl a bydd yn manylu ar y cydbwysedd rhwng gwaith cwrs ac arholiadau a dyddiadau unrhyw aseiniadau gwaith cwrs ac arholiadau. Bydd marc cyffredinol am y modiwl yn cyfannu ar berfformiad myfyriwr.

Yn ychwanegol at y rheoliadau asesu cyffredinol, ceir nifer o reoliadau penodol i raglen sef:

Cyflwyno Gwaith Cwrs yn Hwyr

Hysbysir myfyrwyr yn ysgrifenedig o'r dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno gwaith cwrs. Oherwydd yr angen addysgol i fyfyrwyr ddysgu hunan-reolaeth ac i’r Brifysgol brosesu marciau cyn gynted â phosibl, rhaid pwysleisio bod rhaid cwrdd â’r dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno gwaith. Cyfrifoldeb y myfyriwr ydy sicrhau bod y gwaith cwrs yn cael ei gyflwyno mewn modd priodol ac i dderbyn cadarnhad ysgrifenedig iddo gael ei dderbyn.

Rhaid i fyfyrwyr sy’n gwybod, oherwydd salwch neu am reswm da arall, na allan nhw gyflwyno aseiniad ar amser, wneud cais ysgrifenedig am estyniad a chyflwyno apêl ar ffurflen 'Apelio am Amgylchiadau Lliniarol' i’w hystyried gan y Pwyllgor Ysgol perthnasol. Cyfrifoldeb Cyfarwyddwr y Rhaglen ydy llofnodi’r ffurflen cyflwyno aseiniad mewn modd priodol lle caniatawyd yr estyniad.

Ystyrir bod cyflwyniad hwyr yn waith heb ei gyflwyno oni bai bod yr Apêl am Amgylchiadau Lliniarol wedi cael ei chaniatáu.

Asesu modiwl

Fel arfer, tybir bod myfyriwr wedi pasio modiwl os ydy wedi cael marc o 40% neu uwch. Tybir mai marc pasio â Rhagoriaeth ydy cyflawni 70% neu uwch. Does dim darpariaeth am ddyfarnu Teilyngdod yn y modiwlau Sylfaen. Ystyriaethau eraill yn asesiad modiwlau yn y rhaglen hon ydy:

 • Mae gofyn am leiafswm marc o 35% yn yr arholiad diwedd blwyddyn a gwaith cwrs ymarferol ar gyfer modiwl ASF3007, Gwyddorau Biofeddygol.
 • Mae gofyn am leiafswm marc o 35% yn arholiad diwedd blwyddyn a gwaith cwrs ymarferol ar gyfer modiwl ASF3008, Gwyddorau Cemegol a Ffisegol.
 • Mae gofyn am leiafswm marc o 35% yn elfennau Sgiliau Astudiaeth , Rhifedd a Dulliau Ymchwil o Fodiwl ASF3012, Sgiliau Allweddol mewn Gwyddorau Iechyd.
 • Ar ôl cyflawni’r lleiafswm marciau, caniateir i gyfartaleddu marciau o fewn modiwlau er mwyn amcangyfrif y marc ar gyfer y modiwl.
 • Ni chaniateir cyfartaleddu marciau ar draws modiwlau.
 • Rhaid rhoi cynnig ar bobl elfen asesu o fewn pob modiwl cyn y gellir cyfartaleddu marciau.
 • Rhaid cwblhau pob modiwl yn llwyddiannus cyn cael caniatâd i symud ymlaen i Lefel Academaidd uwch.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai fod gan ymgeiswyr, fel arfer, 5 TGAU yn cynnwys Iaith Saesneg (neu Gymraeg Mamiaith), Mathemateg* a Gwyddoniaeth gradd C neu uwch / gradd 4 neu uwch (ar gyfer ymgeiswyr sy’n meddu ar y TGAU diwygiedig yn Lloegr) ynghyd ag un o’r canlynol:

 • 56 o bwyntiau o gymwysterau 2 Lefel A o leiaf neu eu cyfwerth ar safon priodol mynediad ar gyfer Blwyddyn 1 Addysg Uwch, ond mewn meysydd pwnc sy’n methu â chwrdd â gofynion mynediad y rhaglen radd israddedig o’u dewis.
 • 56 o bwyntiau o gymwysterau 2 Lefel A o leiaf neu eu cyfwerth mewn meysydd pwnc perthnasol i’w rhaglen radd israddedig o’u dewis, ond ar safon sy’n methu â chyrraedd gofynion mynediad i Addysg Uwch Blwyddyn 1
 • Gellid ystyried darpar fyfyrwyr sydd dim yn cwrdd â’r meini prawf uchod, yn unigol ac efallai cael eu gwahodd i fynychu cyfweliad.

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru sy’n sefyll arholiad diwygiedig TGAU mewn Mathemateg, byddwn yn derbyn naill ai TGAU Mathemateg neu Mathemateg – Rhifedd.

I gael gwybodaeth benodol am ofynion mynediad neu os nad yw eich cymhwyster wedi’i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cyrsiau UCAS. Mae rhagor o wybodaeth am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o’r UE ar gael drwy glicio yma.


Datganiad Personol

Sicrhewch fod eich datganiad personol yn eich cais UCAS yn cyfeirio’n glir at faes eich diddordeb.  Ar gyfer y rhai sy’n gwneud cais am B901 gyda’r bwriad o symud ymlaen i’r rhaglenni gradd canlynol, gweler y gofynion ychwanegol isod.

BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd:
Dylai disgwyliadau ac ymwybyddiaeth o’r rhaglen ac uchelgais gyrfaol o ran Gwyddor Gofal Iechyd fod yn amlwg.

BSc (Anrh) Technoleg Deintyddol:
Dylid rhestru’n glir unrhyw brofiad gwaith a gwybodaeth am waith technolegydd deintyddol yn cynnwys pryd a ble ymgymerwyd â hyn ynghyd â thystiolaeth o sgiliau cyfathrebu.​​

BSc (Anrh) Maethiad Dynol a Dieteteg:
Dylid rhestru’n glir unrhyw brofiad gwaith a gwybodaeth am waith dietegydd yn cynnwys pryd a ble ymgymerwyd â hyn ynghyd â thystiolaeth o sgiliau cyfathrebu.

BSc (Anrh) Podiatreg:
a) Bod wedi trefnu i arsylwi podiatryddion/trinwyr traed wrth eu gwaith mewn clinig.
b) Meddu ar ymwybyddiaeth sylfaenol o sgôp podiatreg a gwaith bob dydd podiatrydd
c) Arddangos brwdfrydedd dros ac ymrwymiad i faes podiatreg fel dewis o yrfa.Arddangos brwdfrydedd dros ac ymrwymiad i faes podiatreg fel dewis o yrfa.
d) Meddu ar ymwybyddiaeth sylfaenol o alwadau hyfforddiant podiatreg.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd rhaid i fyfyrwyr lle nad Saesneg ydy eu mamiaith ddarparu tystiolaeth o safon rhugledd 6.0 IELTS o leiaf neu gyfwerth. Am fanylion llawn ar sut i wneud cais a chymwysterau iaith Saesneg, ewch i’r tudalennau rhyngwladol ar y wefan.

Gweithdrefnau Dethol
Dewisir, fel arfer, ar sail derbyn ffurflen gais gyflawn UCAS. Mewn rhai amgylchiadau, gallai ymgeiswyr, yn ôl disgresiwn arweinydd y rhaglen, gael eu gwahodd i fynychu cyfweliad.

Mae’r rhaglenni canlynol yn gofyn bod ymgeiswyr yn mynychu cyfweliad fel rhan o’r broses dethol:

BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd*
BSc (Anrh) Maethiad Dynol a Dieteteg*​
BSc (Anrh) Podiatreg*

*Dilyn dyddiad cau Ionawr 15 oherwydd y broses cyfweld. Ni ellir gwarantu cyfweliad i geisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud cais am y cwrs hwn ar-lein i UCAS ar www.ucas.com. Am ragor o wybodaeth, ewch i’n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Myfyrwyr aeddfed

Ymgeisydd aeddfed ydy unrhyw un sydd dros 21 oed nad aeth i brifysgol ar ôl gadael yr ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a cheir cyngor a gwybodaeth bellach yma.

Cysylltu â Ni

Am ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu anfon e-bost at askadmissions@cardiffmet.ac.uk​

Ar gyfer ymholiadau penodol i’r cwrs sylfaen yn unig, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen:

Dr Paul Foley:
E-bost: PFoley@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 02920 205632

Ar gyfer ymholiadau am raglenni gradd unigol, cyfeiriwch at dudalennau’r cwrs perthnasol i gael y manylion cyswllt.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Codau UCAS: Mae’r cwrs sylfaen yn gweithredu fel Blwyddyn 0 ar gyfer y rhaglenni isod. Ewch at y rhaglen berthnasol i gael y cod UCAS perthnasol:

BSc (Anrh) Gwyddor Biofeddygol
BSc (Anrh) Gwyddor Biofeddygol (Iechyd, Ymarfer a Maethiad)
BSc (Anrh) Iechyd yr Amgylchedd
BSc (Anrh) Gwyddor a Thechnoleg Bwyd
BSc (Anrh) Maethiad
BSc (Anrh) Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer
BSc (Anrh) Cyflyru, Adferiad a Thylino Chwaraeon
BSc (Anrh) Iechyd a Llesiant


Ar ôl cwblhau’r cwrs sylfaen yn llwyddiannus, byddwch yn symud ymlaen yn awtomatig i Flwyddyn Un o’r rhaglen radd o’ch dewis.

Gallai’r cwrs sylfaen hefyd gael ei ystyried ar gyfer mynediad i’r rhaglenni gwyddonol eu sail canlynol. Yn yr achos hwn y cod UCAS ydy B901:

BSc (Anrh) Technoleg Ddeintyddol
BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd
BSc (Anrh) Maethiad Dynol a Dieteteg
BSc (Anrh) Podiatreg


Lleoliad yr astudiaeth: Campws Llandaf

Ysgol:  Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs: Un flwyddyn llawn amser, gyda thair neu bedair blynedd ychwanegol (rhyngosod) i gwblhau'r rhaglen radd ddewisol.

TROSOLWG CWRS| UCHAFBWYNTIAU GRADD
Uchafbwyntiau Gradd

Yn y fideo cyflwyniad byr hwn, mae Cyfarwyddwr y Rhaglen Dr Paul Foley yn dweud mwy wrthym am y cwrs Sylfaen sy'n arwain at BSc Gwyddorau Iechyd.

DEWCH I GWRDD Â’R TÎM
Dewch i gwrdd â’r Tîm: Paul Foley

Dewch i gwrdd â Dr Paul Foley, Cyfarwyddwr Rhaglen y cwrs Sylfaen yn y Gwyddorau Iechyd ym Met Caerdydd.

ARCHWILIWCH EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Cymerwch y daith

Ewch am dro rhithiol o'n cyfleusterau Labordy Gwyddorau Biofeddygol.

PROFIAD MYFYRWYR A GRADDEDIGION
Blog
O Weithiwr Cymorth Gofal Iechyd i Wyddoniaeth Fiofeddygol ym Met Caerdydd

Darllenwch am daith Amie, sy'n raddedig, o astudio Gwyddorau Iechyd Sylfaen i gwblhau ei gradd mewn Gwyddor Biofeddygol.
Darllen mwy.

Untitled Document Untitled Document