Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Gwyddor Biofeddygol (Iechyd, Ymarfer Corff a Maeth) - Gradd BSc (Anrh)

Gwyddor Biofeddygol (Iechyd, Ymarfer Corff a Maeth) - Gradd BSc (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

​Mae’r llwybr Gwyddor Biofeddygol (Iechyd, Ymarfer Corff a Maeth), a achredwyd yn broffesiynol ac a gynhelir ym Met Caerdydd, yn ffocysu ar astudiaeth wyddonol o holl agweddau ar y ffordd o fyw a’r strategaethau y gellir eu defnyddio i wella iechyd. Rydyn ni’n flaenllaw ym maes astudiaeth fiofeddygol arloesol o argyfyngau iechyd megis anweithgarwch corfforol a gordewdra.

Rhoddir pwyslais ar y rôl y mae ymarfer corff, hybu iechyd a maeth yn ei gyfrannu at y diben hwn. Mae’r llwybr Gwyddor Biofeddygol (Iechyd, Ymarfer Corff a Maeth) hwn yn cynnwys cyfres o fodiwlau sylfaenol seiliedig ar wyddoniaeth mewn ffisioleg ddynol, maeth, biocemeg a seicoleg. 

Mae’r llwybr wedi’i achredu gan y Gymdeithas Frenhinol Bioleg at ddiben cwrdd yn rhannol â’r gofyniad academaidd a phrofiad ar gyfer Aelodaeth a Biolegydd Siartredig (CBiol).

Blwyddyn Gyntaf sy’n Gyffredin

Sylwch fod y radd BSc Gwyddor Biofeddygol a'r llwybr BSc (Anrh) Gwyddor Biofeddygol (Iechyd, Ymarfer Corff a Maeth) yn rhannu blwyddyn gyntaf gyffredin. Ar ôl cwblhau'r flwyddyn gyntaf yn llwyddiannus, gall myfyrwyr benderfynu pa radd i'w dilyn o flwyddyn dau ymlaen.

Cyrsiau cysylltiedig
BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd

Blwyddyn Sylfaen

Gellir astudio’r radd hon fel gradd amser llawn tair blynedd neu radd amser llawn pedair blynedd sy’n cynnwys blwyddyn o astudio sylfaenol. Bwriad ein blwyddyn sylfaen yw eich paratoi ar gyfer eich blynyddoedd dilynol o astudio, gan gynnig cyfle i chi gryfhau eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder.

Bydd y flwyddyn sylfaen yn berthnasol i:

 1. Myfyrwyr sydd am ymrestru ar flwyddyn gyntaf rhaglen radd anrhydedd wyddonol yn Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd, sydd heb gyflawni’r gofynion mynediad safonol i gael mynediad ym mlwyddyn un y radd a ddewiswyd.
 2. Myfyrwyr nad ydynt wedi astudio pynciau sy’n darparu'r cefndir angenrheidiol o fewn y disgyblaethau gwyddonol sy’n ofynnol i gael mynediad ym mlwyddyn un y radd a ddewiswyd.


Darganfyddwch fwy am y flwyddyn sylfaen.

Nodwch: ​Bydd angen i chi wneud cais gan ddefnyddio cod UCAS penodol os ydych yn dymuno ymgymryd â’r 4 blynedd gan gynnwys sylfaen. Cyfeiriwch at Wybodaeth Gwrs Allweddol ar waelod y dudalen hon.

​Cynnwys y Cwrs

​Llwybr Gwyddor Biofeddygol (Iechyd, Ymarfer Corff a Maeth):
Lluniwyd y modiwlau i’ch galluogi i ddeall y rhyngweithio sy’n digwydd rhwng ein cyrff a’n meddyliau a’r amgylchedd yr ydyn ni’n byw ynddo. Ategir y rhain gan fodiwlau yn seiliedig ar ymarfer ym maes ffisioleg ymarfer clinigol, seicoleg chwaraeon ac ymarfer, addasiad metabolig i ymarfer, maethiad iechyd y cyhoedd, maethiad chwaraeon ac ymarfer a meddyginiaethau chwaraeon. Bydd y modiwlau hyn yn eich galluogi i ddeall a rhagweld sut mae’r corff yn ymateb i ymarfer ac i ystyried y strategaethau y gellir eu defnyddio i wella iechyd, ffitrwydd a pherfformiad.

Thema bwysig drwy gydol y cwrs fydd ystyried effaith gaiff ffordd o fyw ar iechyd. Byddwch yn dysgu sut y gallai newidiadau priodol i’r ffordd o fyw, megis ymarfer a deiet iach fod yn effeithiol i atal clefydau megis clefyd siwgr, clefydau’r galon a strôcs. Bydd dulliau blaengar o fynd ati i astudio meddyginiaethau chwaraeon hefyd yn eich galluogi i ennill profiad ym maes ‘rhagnodi ymarfer’ maes sydd yn cynyddu ac ehangu’n gyflym.

Cewch ddefnyddio labordai llawn chyfarpar ac offer, newydd eu hail-wampio, ar gampws Llandaf, yn cynnwys Cyfres o Ystafelloedd ar gyfer Asesu Iechyd a ddatblygwyd yn ddiweddar, adnoddau rhagorol cyfrifiaduraeth a dysgu agored a llyfrgelloedd gydag ystod llawn o gylchgronau cyfredol a chyfnodolion. Hefyd, cewch fynediad llawn i gyfleusterau helaeth ar gampws Cyncoed sy’n cynnwys labordai perfformiad dynol, y Ganolfan Athletau Genedlaethol, trac athletau awyr agored gydag arwyneb synthetig, Astroturf, canolfan denis dan do, pwll nofio a neuadd chwaraeon.

Blwyddyn Un:
Cewch ragarweiniad i’r themâu sylfaenol sef maethiad dynol, ffisioleg dynol, biocemeg a seicoleg chwaraeon ac ymarfer. Rhoddir pwyslais ar effaith ymarfer ar ddatblygiad corfforol a meddyliol y corff. Bydd hyn yn eich galluogi i ddatblygu sylfaen i ddefnyddio egwyddorion gwyddonol, rhesymu a’u rhoi ar waith ym maes iechyd a gwyddor ymarfer.

Modiwlau (I Gyd yn rhai Craidd):

 • Biocemeg (20 credyd)
 • Bioleg Celloedd a Geneteg (20 credyd)
 • Anatomeg a Ffisioleg (20 credyd)
 • Haint ac Imiwnedd 1 (20 credyd)
 • Sgiliau Labordy a Dadansoddi Data (20 credyd)
 • Datblygiad Proffesiynol a Rhyngbroffesiynol 1 (20 credyd)

Blwyddyn Dau:
Byddwch yn cymhwyso’r wybodaeth a gawsoch ym mlwyddyn un, drwy ddefnyddio technegau labordy a sesiynau ymarferol i ddod i ddeall y berthynas rhwng ymarfer, iechyd a chlefydau. Rhoddir pwyslais ar ganfod, asesu a monitro effeithiau ymarfer a maethiad ar iechyd a ffitrwydd. Cewch gyfle i ennill profiad o ddefnyddio technegau i ganfod a mesur cyffuriau gwella perfformiad.

Mae holl fodiwlau’r ail flwyddyn yn rhai craidd ac yn cynnwys:

 • Dulliau Dadansoddol, Ymchwil a Diagnostig (20 credyd)
 • Gwyddorau Gwaed a Chelloedd (20 credyd)
 • Bioleg Moleciwlaidd a Geneteg (20 credyd)
 • Ffisioleg Ymarfer Clinigol a Llesiant Ffisiolegol (20 credyd)
 • Ffisioleg, Ffarmacoleg a Thocsicoleg (20 credyd)
 • Datblygiad Proffesiynol a Rhyngbroffesiynol 2 (20 credyd)​

Blwyddyn Tri:
Yn ystod eich blwyddyn olaf, gallwch ddatblygu eich cryfderau a’ch diddordeb o ran gwyddor iechyd ac ymarfer, a’u lle ym myd ehangach meddygaeth a iechyd cyhoeddus. Byddwch hefyd yn ysgrifennu traethawd hir yn datblygu syniadau gwreiddiol a chritigol a fydd yn eich paratoi ar gyfer ystod o yrfaoedd yn meysydd biofeddygol, ymarfer a iechyd.

Mae holl fodiwlau’r drydedd blwyddyn yn rhai craidd ac yn cynnwys:

 • Prosiect Ymchwil (40 credyd)
 • Pynciau Cyfoes yn y Gwyddorau Biofeddygol (20 credyd)
 • Meddyginiaethau Chwaraeon (20 credyd)
 • Maeth mewn Chwaraeon ac Ymarfer Corff (20 credyd)
 • Addasiad Moleciwlaidd a Metabolaidd i Ymarfer Corff (20 credyd)

​*modiwlau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg

Dysgu ac Addysgu

Mae strategaethau dysgu ac addysgu yn cynnwys sesiynau addysgu traddodiadol yn seiliedig ar ddarlithoedd ynghyd â thiwtorialau a sesiynau ymarferol. Mae myfyrwyr hefyd yn cael mynediad i sesiynau gweithdy amser cinio ‘galw heibio’ mewn Biocemeg a Ffisioleg. Cefnogir a hysbysir y cwricwlwm gan weithgareddau ymchwil y staff academaidd. Mae'r system diwtorial personol yn annog myfyrwyr i barhau i ddatblygu eu sgiliau rhyngbersonol a myfyriol trwy gydol eu hastudiaethau.

Asesu

Defnyddir cyfuniad o ddulliau asesu: mae rhai modiwlau yn defnyddio aseiniadau ysgrifenedig, megis traethodau ac adolygiadau llenyddiaeth, eraill yn cynnwys arholiadau, adroddiadau ymarferol, cyflwyniadau, astudiaeth achos ac (yn y flwyddyn olaf) elfen bwysig ydy cwblhau prosiect ymchwil gwyddonol a phoster.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae’r cwrs unigryw a chyffrous hwn wedi’i gynllunio i ganiatáu i raddedigion fanteisio’n llawn ar gyflogaeth mewn nifer o feysydd. Mae economi sy’n ffynnu yn y sectorau iechyd a ffitrwydd, a dylai cwblhau’r rhaglen astudio hon yn llwyddiannus ddarparu amrywiaeth o yrfaoedd mewn meysydd fel y diwydiant Chwaraeon a Hamdden, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, Cynghorau Chwaraeon Cenedlaethol, Cyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol, Hybu Iechyd a Chynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff.

Bydd graddedigion hefyd yn gymwys iawn ar gyfer swyddi yn y diwydiannau Fferyllol, Bwyd a Diod. Mae cyfleoedd ar gyfer astudiaeth bellach yn rhagorol ac yn cynnwys astudiaethau eraill ym maes iechyd a graddau uwch (MSc a PhD).

Mae gan Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd gysylltiadau ardderchog gyda’r holl sectorau perthnasol i’r Gwyddorau Iechyd. Mae llawer o’r staff yn ymgymryd â mentrau ymchwil blaengar ac arloesol ar y cyd â sefydliadau eraill megis Adran Ffarmacoleg Clinigol Prifysgol Caergrawnt, Ysgol Feddygol Caerdydd, Ysgol Fferylliaeth Caerdydd, Prifysgol Caerfaddon a'r Sefydliad Maethiad Chwaraeon.

Achredwyd y rhaglen hon gan Gymdeithas Frenhinol Bioleg yn dilyn asesiad annibynnol a thrylwyr. Mae rhaglenni achrededig yn cynnwys sylfaen academaidd gadarn mewn gwybodaeth fiolegol a sgiliau allweddol ac yn paratoi graddedigion i ddiwallu anghenion cyflogwyr. Mae meini prawf achredu yn gofyn am dystiolaeth bod graddedigion rhaglenni achrededig yn cwrdd â setiau penodedig o ganlyniadau dysgu, yn cynnwys gwybodaeth yn y pwnc, gallu technegol a sgiliau trosglwyddadwy.

Dysgwch ragor am y modd yr helpodd y radd hon Tom Maynard​ a raddiodd yn ddiweddar i sicrhau swydd fel Maethegydd Perfformiad gyda Chwaraeon Cymru.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

​Mae’r gofynion canlynol yn seiliedig ar gynigion nodweddiadol sy’n berthnasol i ddechrau ar flwyddyn 1 y radd.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad hyn, rydym hefyd yn cynnig Flwyddyn Sylfaen sy’n caniatáu symud ymlaen i Flwyddyn 1 ar ôl cwblhau’n llwyddiannus.

 • Pwyntiau tariff: 112-120
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU Gradd C / 4 neu uwch i gynnwys Iaith Saesneg / Cymraeg Iaith Gyntaf, Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd a Gwyddoniaeth.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair lefel A i gynnwys gradd B mewn Bioleg a gradd C mewn Gwyddoniaeth gyfatebol.​
 • Pynciau perthnasol: Cemeg, Ffiseg, Seicoleg, Addysg Gorfforol, TG, Mathemateg, Technoleg Bwyd, Gwyddor yr Amgylchedd neu Ddaearyddiaeth yn cael ei hystyried yn Wyddoniaeth gyfatebol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM o fewn Gwyddoniaeth Gymhwysol.
 • Lefel T: Ystyrir Teilyngdod mewn pwnc Gwyddoniaeth.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: O fewn pwnc Gwyddoniaeth sy'n cwmpasu Bioleg ddigonol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): O leiaf dwy Radd 5/6 mewn Bioleg Lefel Uwch a Gwyddoniaeth gyfatebol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: H2 mewn Bioleg a Gwyddoniaeth gyfatebol. Ystyrir pynciau lefel uwch gyda gradd H4 o leiaf yn unig.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau CD mewn Bioleg a Gwyddoniaeth gyfatebol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Am ymholiadau cyffredinol cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu anfon e-bost a askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau penodol i’r cwrs, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Dr Cathryn Withycombe:
E-bost: cwithycombe@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 5994

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

​​​​​​Codau UCAS:
707W - Gradd 3 blynedd
707F - Gradd 4 blynedd (yn cynnwys flwyddyn sylfaen)

Lleoliad yr Astudiaeth: Campws Llandaf

Ysgol: Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd yn llawn amser.
Pedair blynedd yn llawn amser os byddwch yn dilyn blwyddyn sylfaen.​

ARCHWILIWCH EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Ewch ar y daith

Ewch ar daith rithwir o'n Ystafell Asesu Iechyd.

Ewch ar y daith

Ewch ar daith rithwir o'n Labordai Gwyddorau Biofeddygol.

Ewch ar y daith

Ewch ar daith rithwir o'n Hyb Iechyd Clinigol Perthynol.

PROFIAD MYFYRWYR A GRADDEDIGION
Senario Addysgu Byw – Hyb Iechyd Clinigol Perthynol

Gwyliwch senario byw myfyrwyr Gwyddor Biofeddygol (Iechyd, Ymarfer Corff a Maeth) a’r darlithydd Rachel Adams yn arddangos prawf ffisiolegol yn yr Ystafelloedd Ymgynghori yn y Hyb Iechyd Clinigol Perthynol.