Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Gwyddorau Biofeddygol gyda Iechyd, Ymarfer a Maethiad – Gradd BSc (Anrh)

Gwyddorau Biofeddygol gyda Iechyd, Ymarfer a Maethiad – Gradd BSc (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

​Mae gradd BSc (Anrh) Gwyddorau Biofeddygol (Iechyd, Ymarfer a Maethiad), gradd a achredwyd yn broffesiynol ac a gynhelir ym Met Caerdydd, yn ffocysu ar astudiaeth wyddonol o holl agweddau ar y ffordd o fyw a’r strategaethau y gellir eu defnyddio i wella iechyd. Rydyn ni’n flaenllaw ym maes astudiaeth fiofeddygol arloesol o argyfyngau iechyd megis anweithgarwch corfforol a gordewdra.

Rhoddir pwyslais ar y rôl y mae ymarfer corff, hybu iechyd a maeth yn ei gyfrannu at y diben hwn. Mae’r llwybr Gwyddorau Biofeddygol (Iechyd, Ymarfer Corff a Maeth) hwn yn cynnwys cyfres o fodiwlau sylfaenol seiliedig ar wyddoniaeth mewn ffisioleg ddynol, maeth, biocemeg a seicoleg. 

Mae’r llwybr wedi’i achredu gan y Gymdeithas Frenhinol Bioleg at ddiben cwrdd yn rhannol â’r gofyniad academaidd a phrofiad ar gyfer Aelodaeth a Biolegydd Siartredig (CBiol).

Blwyddyn Gyntaf sy’n Gyffredin

Sylwch fod y radd BSc Gwyddor Biofeddygol a'r llwybr BSc (Anrh) Gwyddorau Biofeddygol gydag Iechyd, Ymarfer Corff a Maeth yn rhannu blwyddyn gyntaf gyffredin. Ar ôl cwblhau'r flwyddyn gyntaf yn llwyddiannus, gall myfyrwyr benderfynu pa radd i'w dilyn o flwyddyn dau ymlaen.

Cyrsiau cysylltiedig
BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd


​Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):
Gall y rhaglen hon gynnwys blwyddyn sylfaen (blwyddyn 0) ar gyfer y myfyrwyr hynny sy’n dymuno ymrestru ar flwyddyn gyntaf rhaglen radd anrhydedd yn seiliedig ar wyddoniaeth yn Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd sydd heb gyflawni safon gofynnol mynediad y cwrs neu heb astudio pynciau sy’n cynnig y cefndir angenrheidiol o fewn y disgyblaethau gwyddonol sy’n ofynnol i gael mynediad i flwyddyn gyntaf y dewis o raglen radd anrhydedd.

Bydd myfyrwyr sy’n dymuno gwneud y flwyddyn sylfaen yn gwneud cais am y rhaglen radd y maen nhw’n dymuno ei hastudio, gan ddefnyddio’r cod UCAS perthnasol a restrir ar dudalen y cwrs hwn a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS. Fel y cyfryw, bydd myfyrwyr a fydd yn dilyn y llwybr sylfaen yn cymryd blwyddyn ychwanegol i gwblhau eu gradd anrhydedd.

Ceir gwybodaeth bellach am y flwyddyn sylfaen drwy glicio yma.

Gradd:
Lluniwyd y modiwlau i’ch galluogi i ddeall y rhyngweithio sy’n digwydd rhwng ein cyrff a’n meddyliau a’r amgylchedd yr ydyn ni’n byw ynddo. Ategir y rhain gan fodiwlau yn seiliedig ar ymarfer ym maes ffisioleg ymarfer clinigol, seicoleg chwaraeon ac ymarfer, addasiad metabolig i ymarfer, maethiad iechyd y cyhoedd, maethiad chwaraeon ac ymarfer a meddyginiaethau chwaraeon. Bydd y modiwlau hyn yn eich galluogi i ddeall a rhagweld sut mae’r corff yn ymateb i ymarfer ac i ystyried y strategaethau y gellir eu defnyddio i wella iechyd, ffitrwydd a pherfformiad.

Thema bwysig drwy gydol y cwrs fydd ystyried effaith gaiff ffordd o fyw ar iechyd. Byddwch yn dysgu sut y gallai newidiadau priodol i’r ffordd o fyw, megis ymarfer a deiet iach fod yn effeithiol i atal clefydau megis clefyd siwgr, clefydau’r galon a strôcs. Bydd dulliau blaengar o fynd ati i astudio meddyginiaethau chwaraeon hefyd yn eich galluogi i ennill profiad ym maes ‘rhagnodi ymarfer’ maes sydd yn cynyddu ac ehangu’n gyflym.

Cewch ddefnyddio labordai llawn chyfarpar ac offer, newydd eu hail-wampio, ar gampws Llandaf, yn cynnwys Cyfres o Ystafelloedd ar gyfer Asesu Iechyd a ddatblygwyd yn ddiweddar, adnoddau rhagorol cyfrifiaduraeth a dysgu agored a llyfrgelloedd gydag ystod llawn o gylchgronau cyfredol a chyfnodolion. Hefyd, cewch fynediad llawn i gyfleusterau helaeth ar gampws Cyncoed sy’n cynnwys labordai perfformiad dynol, y Ganolfan Athletau Genedlaethol, trac athletau awyr agored gydag arwyneb synthetig, Astroturf, canolfan denis dan do, pwll nofio a neuadd chwaraeon.

Blwyddyn Un:
Cewch ragarweiniad i’r themâu sylfaenol sef maethiad dynol, ffisioleg dynol, biocemeg a seicoleg chwaraeon ac ymarfer. Rhoddir pwyslais ar effaith ymarfer ar ddatblygiad corfforol a meddyliol y corff. Bydd hyn yn eich galluogi i ddatblygu sylfaen i ddefnyddio egwyddorion gwyddonol, rhesymu a’u rhoi ar waith ym maes iechyd a gwyddor ymarfer.

Modiwlau (I Gyd yn rhai Craidd):

 • Biocemeg (20 credyd)
 • Bioleg Celloedd a Geneteg (20 credyd)
 • Anatomeg a Ffisioleg (20 credyd)
 • Haint ac Imiwnedd 1 (20 credyd)
 • Sgiliau Labordy a Dadansoddi Data (20 credyd)
 • Datblygiad Proffesiynol a Rhyngbroffesiynol 1 (20 credyd)

Blwyddyn Dau:
Byddwch yn cymhwyso’r wybodaeth a gawsoch ym mlwyddyn un, drwy ddefnyddio technegau labordy a sesiynau ymarferol i ddod i ddeall y berthynas rhwng ymarfer, iechyd a chlefydau. Rhoddir pwyslais ar ganfod, asesu a monitro effeithiau ymarfer a maethiad ar iechyd a ffitrwydd. Cewch gyfle i ennill profiad o ddefnyddio technegau i ganfod a mesur cyffuriau gwella perfformiad.

Mae holl fodiwlau’r ail flwyddyn yn rhai craidd ac yn cynnwys:

 • Dulliau Dadansoddol, Ymchwil a Diagnostig (20 credyd)
 • Gwyddorau Gwaed a Chelloedd (20 credyd)
 • Bioleg Moleciwlaidd a Geneteg (20 credyd)
 • Ffisioleg Ymarfer Clinigol a Llesiant Ffisiolegol (20 credyd)
 • Ffisioleg, Ffarmacoleg a Thocsicoleg (20 credyd)
 • Datblygiad Proffesiynol a Rhyngbroffesiynol 2 (20 credyd)

Blwyddyn Tri:
Yn ystod eich blwyddyn olaf, gallwch ddatblygu eich cryfderau a’ch diddordeb o ran gwyddor iechyd ac ymarfer, a’u lle ym myd ehangach meddygaeth a iechyd cyhoeddus. Byddwch hefyd yn ysgrifennu traethawd hir yn datblygu syniadau gwreiddiol a chritigol a fydd yn eich paratoi ar gyfer ystod o yrfaoedd yn meysydd biofeddygol, ymarfer a iechyd.

Mae holl fodiwlau’r drydedd blwyddyn yn rhai craidd ac yn cynnwys:

 • Prosiect Ymchwil (40 credyd)
 • Pynciau Cyfoes yn y Gwyddorau Biofeddygol (20 credyd)
 • Meddyginiaethau Chwaraeon (20 credyd)
 • Maeth mewn Chwaraeon ac Ymarfer Corff (20 credyd)
 • Addasiad Moleciwlaidd a Metabolaidd i Ymarfer Corff (20 credyd)

Dysgu ac Addysgu

Mae strategaethau dysgu ac addysgu yn cynnwys sesiynau addysgu traddodiadol yn seiliedig ar ddarlithoedd ynghyd â thiwtorialau a sesiynau ymarferol. Mae myfyrwyr hefyd yn cael mynediad i sesiynau gweithdy amser cinio ‘galw heibio’ mewn Biocemeg a Ffisioleg. Cefnogir a hysbysir y cwricwlwm gan weithgareddau ymchwil y staff academaidd. Mae'r system diwtorial personol yn annog myfyrwyr i barhau i ddatblygu eu sgiliau rhyngbersonol a myfyriol trwy gydol eu hastudiaethau.

Asesu

Defnyddir cyfuniad o ddulliau asesu: mae rhai modiwlau yn defnyddio aseiniadau ysgrifenedig, megis traethodau ac adolygiadau llenyddiaeth, eraill yn cynnwys arholiadau, adroddiadau ymarferol, cyflwyniadau, astudiaeth achos ac (yn y flwyddyn olaf) elfen bwysig ydy cwblhau prosiect ymchwil gwyddonol a phoster.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae’r cwrs unigryw a chyffrous hwn wedi’i gynllunio i ganiatáu i raddedigion fanteisio’n llawn ar gyflogaeth mewn nifer o feysydd. Mae economi sy’n ffynnu yn y sectorau iechyd a ffitrwydd, a dylai cwblhau’r rhaglen astudio hon yn llwyddiannus ddarparu amrywiaeth o yrfaoedd mewn meysydd fel y diwydiant Chwaraeon a Hamdden, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, Cynghorau Chwaraeon Cenedlaethol, Cyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol, Hybu Iechyd a Chynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff.

Bydd graddedigion hefyd yn gymwys iawn ar gyfer swyddi yn y diwydiannau Fferyllol, Bwyd a Diod. Mae cyfleoedd ar gyfer astudiaeth bellach yn rhagorol ac yn cynnwys astudiaethau eraill ym maes iechyd a graddau uwch (MSc a PhD).

Mae gan Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd gysylltiadau ardderchog gyda’r holl sectorau perthnasol i’r Gwyddorau Iechyd. Mae llawer o’r staff yn ymgymryd â mentrau ymchwil blaengar ac arloesol ar y cyd â sefydliadau eraill megis Adran Ffarmacoleg Clinigol Prifysgol Caergrawnt, Ysgol Feddygol Caerdydd, Ysgol Fferylliaeth Caerdydd, Prifysgol Caerfaddon a'r Sefydliad Maethiad Chwaraeon.

Achredwyd y rhaglen hon gan Gymdeithas Frenhinol Bioleg yn dilyn asesiad annibynnol a thrylwyr. Mae rhaglenni achrededig yn cynnwys sylfaen academaidd gadarn mewn gwybodaeth fiolegol a sgiliau allweddol ac yn paratoi graddedigion i ddiwallu anghenion cyflogwyr. Mae meini prawf achredu yn gofyn am dystiolaeth bod graddedigion rhaglenni achrededig yn cwrdd â setiau penodedig o ganlyniadau dysgu, yn cynnwys gwybodaeth yn y pwnc, gallu technegol a sgiliau trosglwyddadwy.

Dysgwch ragor am y modd yr helpodd y radd hon Tom Maynard​ a raddiodd yn ddiweddar i sicrhau swydd fel Maethegydd Perfformiad gyda Chwaraeon Cymru.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 120-128
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU Gradd C / 4 neu uwch i gynnwys Iaith Saesneg / Cymraeg Iaith Gyntaf, Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd a Gwyddoniaeth.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair lefel A i gynnwys graddau BB mewn Bioleg a Gwyddoniaeth gyfatebol.
 • Pynciau perthnasol: Cemeg, Ffiseg, Seicoleg, Addysg Gorfforol, TG, Mathemateg, Technoleg Bwyd, Gwyddor yr Amgylchedd neu Ddaearyddiaeth yn cael ei hystyried yn Wyddoniaeth gyfatebol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DDM o fewn Gwyddoniaeth Gymhwysol.
 • Lefel T: Ystyrir Teilyngdod mewn pwnc Gwyddoniaeth.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: O fewn pwnc Gwyddoniaeth sy'n cwmpasu Bioleg ddigonol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): O leiaf dwy Radd 5 mewn Bioleg Lefel Uwch a Gwyddoniaeth gyfatebol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: H2 mewn Bioleg a Gwyddoniaeth gyfatebol. Ystyrir pynciau lefel uwch gyda gradd H4 o leiaf yn unig.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau CC mewn Bioleg a Gwyddoniaeth gyfatebol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Os nad ydych yn bodloni’r gofynion mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Rhaglen Sylfaen sy’n caniatáu symud ymlaen i Flwyddyn 1.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Am ymholiadau cyffredinol cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu anfon e-bost a askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau penodol i’r cwrs, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Dr Cathryn Withycombe:
E-bost: cwithycombe@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 5994

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

​​​​​​Cod UCAS: 707W. Dylai myfyrwyr Sylfaen hefyd ddefnyddio’r cod UCAS hwn a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.

Lleoliad yr astudiaeth: Campws Llandaf

Ysgol:Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs: 3 blynedd lawn amser neu 4 blynedd llawn amser yn cynnwys y flwyddyn Sylfaen.

Dewch i gwrdd â’r Tîm: Sally Hicks

Dewch i gwrdd â Chyfarwyddwr Rhaglen y radd Gwyddor Biofeddygol Dr Sally Hicks sy'n rhannu ei phrofiad a'i hangerdd am y pwnc.

Dewch i gwrdd â’r Tîm: Lowri Mainwaring

Dewch i gwrdd â Dr Lowri Mainwaring, Arweinydd y Tîm Academaidd, sy'n rhannu ei harbenigedd a'i hangerdd am y pwnc.

ARCHWILIWCH EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Cymerwch y daith

Ewch am dro rhithiol o'n cyfleusterau Ystafell Asesu Iechyd.

Cymerwch y daith

Ewch am dro rhithwir o'n cyfleusterau Labordy Gwyddorau Biofeddygol.