Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Gwyddor Bwyd a Maeth - Gradd BSc (Anrh)

Gwyddor Bwyd a Maeth - Gradd BSc (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Mae ein gradd BSc (Anrh) Gwyddor Bwyd a Maeth ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd sydd wedi'i hachredu yn broffesiynol yn ddatblygiad cyffrous sy'n rhoi cyfle i chi lunio eich astudiaethau i ddarparu sylfaen gref ar gyfer eich gyrfa ddewisol. Chi sy'n penderfynu sut olwg fydd ar eich gradd wrth i chi ddeall mwy am y meysydd pwnc. Bydd eich dewisiadau hefyd yn adlewyrchu sut mae eich diddordebau eich hun yn esblygu, a sut y cyflawnir eich nodau gyrfa yn fwyaf effeithiol.

Mae gan y radd unigryw hon ddau lwybr a enwir y byddwch yn eu dewis ar ddiwedd eich blwyddyn gyntaf o astudio. Mae'r flwyddyn gyntaf a rennir yn eich galluogi i ennill sgiliau allweddol ar gyfer gweithio mewn amrywiaeth o sefydliadau sector cyhoeddus a phreifat mewn amrywiaeth o rolau.

BSc Gwyddor Bwyd a Maeth (Maeth Dynol) eich galluogi i ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i gefnogi ymarfer yn y dyfodol fel Maethegydd Cofrestredig.

BSc Gwyddor Bwyd a Maeth (Ansawdd, Diogelwch ac Arloesi) eich galluogi i ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i gefnogi agweddau technegol ar sefydliadau sy'n gweithredu yn y sector diwydiant bwyd byd-eang. Sicrheir uchafswm amlygiad diwydiannol myfyrwyr trwy gynnwys ymweliadau diwydiannol a phrofiad gwaith diwydiannol.

​Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Gall y rhaglen hon ymgorffori blwyddyn sylfaen (blwyddyn 0), ar gyfer y myfyrwyr hynny sy’n dymuno cofrestru ar flwyddyn gyntaf rhaglen gradd anrhydedd seiliedig ar wyddoniaeth yn Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd, sydd heb gwrdd a’r gofynion mynediad safonol, neu sydd heb astudio pynciau sy’n rhoi’r cefndir angenrheidiol yn y disgyblaethau gwyddonol gofynnol i gael mynediad i flwyddyn gyntaf y rhaglen gradd anrhydedd o’u dewis.

Bydd angen i fyfyrwyr sy'n dymuno ymgymryd â'r flwyddyn sylfaen wneud cais i astudio ar y y rhaglen radd y maent yn bwriadu symud ymlaen iddi, gan ddefnyddio'r cod UCAS perthnasol a restrir ar dudalen y cwrs hwn a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS. O’r herwydd, bydd myfyrwyr sy’n dilyn y llwybr sylfaen yn cymryd blwyddyn ychwanegol i gwblhau eu gradd anrhydedd.

Mae rhagor o wybodaeth am y flwyddyn sylfaen ar gael drwy glicio yma.

Gradd:

Blwyddyn Gyntaf Gyffredin

 • Datblygiad Proffesiynol a Rhyngbroffesiynol 1
 • Biocemeg a Ffisioleg Ddynol
 • Hanfodion Datblygu Cynhyrchion Bwyd
 • Maeth (Macro a Microfaetholion)
 • Rheoli Diogelwch Bwyd
 • Proffesiynau Bwyd a Maeth

Blwyddyn 2:
BSc (Anrh) Gwyddor Bwyd a Maeth (Maeth Dynol):

Craidd:

 • Asesu a Gwella Iechyd y Boblogaeth
 • Biocemeg a Ffisioleg Faethol
 • Dulliau Ymchwil
 • Poblogaeth a Maeth Cylch Oes
 • Hanfodion Datblygu Cynhyrchion Bwyd

Dewisol: (dewiswch un)

 • Seicoleg Iechyd a Lles 
 • Ansawdd, Cyfansoddiad a Labelu Bwyd

BSc (Anrh) Gwyddor Bwyd a Maeth (Ansawdd, Diogelwch ac Arloesedd)

Craidd:

 • Dulliau Ymchwil
 • Gwyddor Bwyd a Phrosesu Cymhwysol 1
 • Ansawdd, Cyfansoddiad a Labelu Bwyd
 • Diogelwch Microbiolegol a Dadansoddiad Cemegol o Fwyd
 • Hanfodion Datblygu Cynhyrchion Bwyd
 • Gwyddor Bwyd l a Phrosesu Cymhwysol 2


Blwyddyn 3:
BSc (Anrh) Gwyddor Bwyd a Maeth (Maeth Dynol):

Craidd:

 • Prosiect
 • Maeth Cyfoes
 • Maeth mewn Chwaraeon ac Ymarfer Corff 

Dewisol: (dewiswch un)

Opsiwn 1:

 • Dysgu drwy Brofiad
 • Ymyrraeth ar gyfer Iechyd a Datblygu Cynaliadwy

Opsiwn 2: (os dewisir 20 credyd yn opsiwn 1, dewiswch 20 isod. Os dewisir 40 uchod, peidiwch â dewis unrhyw un o opsiwn 2)

 • Datblygu Cynhyrchion Bwyd Uwch
 • Newid Ymddygiad Iechyd

BSc (Anrh) Gwyddor Bwyd a Maeth (Ansawdd, Diogelwch ac Arloesedd)

Craidd:

 • Prosiect
 • Diogelwch Bwyd a Rheoli Ansawdd (Uwch)
 • Technoleg Prosesu (Uwch)

Dewisol: (dewiswch 40 credyd)

 • Dysgu drwy Brofiad
 • Datblygu Cynhyrchion Bwyd (Uwch)
 • Cemeg Bwyd a Microbioleg (Uwch)

Dysgu ac Addysgu

Addysgir y cwrs gan academyddion profiadol iawn, gyda nifer ohonynt yn arbenigwyr yn eu meysydd a chefndir ymchwil ac ymgynghori.  Mae aelodau’r tîm yn cynnwys Maethegwyr, Dietegwyr a Maethegwyr Chwaraeon ac Ymarfer Corff cofrestredig sydd wedi gweithio ym maes gofal sylfaenol ac eilaidd y GIG, iechyd y cyhoedd, diwydiant, datblygiad tramor a gyda thimau chwaraeon ac athletwyr elitaidd. Mae ein tîm yn defnyddio eu profiadau i ddod ag enghreifftiau bywyd go iawn i'w haddysgu gyda digon o gyfleoedd ar gyfer astudiaethau achos a thasgau tiwtorial ymarferol.

Mae'r tîm yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau addysgu trwy gydol y rhaglen i ddarparu’t amgylcheddau dysgu orau i cyflawni nodau ac amcanion y cwrs.  Rydym yn gwneud defnydd llawn o'n labordai a'n cyfleusterau cegin defnyddwyr i roi dysgu mewn cyd-destun a darparu profiad byd go iawn o'r ffordd y mae theori yn llywio arfer gorau.  Rydym hefyd yn defnyddio darlithoedd ynghyd â seminarau a fydd yn cynnwys trafodaeth grŵp a gweithdai. Gellir cefnogi'r dulliau hyn gan astudiaeth unigol dan arweiniad ac ymweliadau maes.

Bydd pob myfyriwr yn dilyn modiwlau ag elfennau ymarferol sy’n cael eu cyflwyno yn ein ceginau a’n hardaloedd cynhyrchu bwyd. Yn unol â Rheoliadau Gweithgynhyrchu Bwyd, ni chaniateir unrhyw emwaith gan gynnwys tyllau mewn golwg (ac eithrio modrwy briodas sengl blaen, band arddwn priodas neu emwaith rhybudd meddygol) cyn mynd i mewn i’r mannau hyn.

Asesu

Mae asesu yn cynnwys amrywiaeth o ffurfiau gan gynnwys arholiadau ysgrifenedig, gwaith cwrs ac asesiadau ymarferol. Er mwyn symud ymlaen i flynyddoedd dilynol y cwrs rhaid i fyfyrwyr gwblhau pob modiwl yn foddhaol.

Mae asesiadau wedi'u hysgrifennu i ymdebygu nifer o sefyllfaoedd yn y gweithle o ddydd i ddydd. Mae hyn yn rhoi profiad ymarferol i fyfyrwyr o'r hyn y byddant yn dod ar ei draws cyn mynd i mewn i ddiwydiant.

Cyflogadywedd a Gyrfaoedd

Bydd gyrfa yn y diwydiant bwyd yn mynd a chi i ganol y weithgaredd economaidd mwyaf a phwysicaf yn y byd.  Bydd eich gradd mewn Gwyddor Bwyd a Maeth yn rhoi cyfle gwych i chi fanteisio ar yr opsiynau gyrfa niferus sydd ar gael yn y diwydiant.  Efallai y byddwch yn dewis arbenigo yn y system cyflenwi bwyd gymhleth a chynyddol soffistigedig sy’n ffurfio’r sector gweithgynhyrchu unigol mwyaf yn y DU.  Fel arall, efallai y byddwch yn penderfynu gweithio ym maes gwella iechyd, gyda grwpiau neu gymunedau i hybu iechyd, lles a lleihau anghydraddoldebau.

Gyda chyfradd cyflogaeth ychydig yn llai na 100%, gall graddedigion gael cyflogaeth mewn sawl maes, gan gynnwys:

• Ymchwil a datblygu
• Rheoli ansawdd
• Gweithgynhyrchu a manwerthu
• Hylendid
• Pecynnu
• Microbioleg bwyd
• Dadansoddi bwyd
• Iechyd Cyhoeddus
• Cynghorau Lleol
• Ymddiriedolaethau GIG (e.e. Dietegwyr)
• Maetheg Chwaraeon
• Lleddfu Argyfwng a Thrychineb

• Prosiectau Datblygu Rhyngwladol

Bydd y rhaglen hefyd yn rhoi sylfaen gref i chi ar gyfer astudiaeth bellach ar lefel Meisr neu PhD ar ôl graddio. Mae llawer o'n myfyrwyr blaenorol wedi manteisio ar y cyfleoedd hyn. 

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 96-112
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf, Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd a Gwyddoniaeth.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 6 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CC, un i fod mewn pwnc Gwyddoniaeth/Bwyd/Maeth.
 • Pynciau perthnasol: Bioleg, Cemeg, Ffiseg, Seicoleg, Addysg Gorfforol, TG, Mathemateg, Technoleg Bwyd, Gwyddor yr Amgylchedd neu Ddaearyddiaeth yn cael ei hystyried yn Wyddoniaeth gyfatebol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: MMM-DMM.
 • Lefel T: Pass (C+) – Ystyrir Teilyngdod mewn pwnc Gwyddoniaeth.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: O fewn pwnc Gwyddoniaeth.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): O leiaf un Gradd 5 mewn pwnc Gwyddoniaeth Lefel Uwch.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. O fewn pwnc Gwyddoniaeth. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. O fewn pwnc Gwyddoniaeth. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Os nad ydych yn bodloni’r gofynion mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Rhaglen Sylfaen sy’n caniatáu symud ymlaen i Flwyddyn 1.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltwch â ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau penodol i’r cwrs, cysylltwch â Julie Duffy:
E-bost: jduffy@cardiffmet.ac.uk


Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS: Dylai myfyrwyr Sylfaen BD01 hefyd ddefnyddio'r cod UCAS hwn a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.​

Man Astudio: Campws Llandaf

Ysgol: Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs: : Tair blynedd amser llawn neu bedair blynedd amser llawn gan gynnwys SylfaenDEWCH I GWRDD Â’R TÎM
James Blaxland

Dechreuodd fy nhaith academaidd drwy gael fy ysbrydoli mewn labordy microbioleg tywyll yn fy nyddiau coleg yng Nghernyw, lle roeddwn wedi cyffroi i weld rhai o'r parasitiaid sydd wedi eu hadfer o gleifion!! Deuthum i Met Caerdydd yn 2006 a chwblhau fy BSc ac MSc mewn Gwyddorau Biofeddygol (Microbioleg Feddygol) cyn ymgymryd â PhD mewn microbioleg fferyllol yn yr Ysgol Fferylliaeth, Prifysgol Caerdydd. Roedd fy PhD yn canolbwyntio ar nodi cydrannau newydd o hopys a phrofi eu gallu i ddinistrio pathogenau sy'n gwrthsefyll cyffuriau! Rhywbeth y mae fy myfyrwyr presennol yn ei wneud o hyd. Yn dilyn fy PhD gweithiais ar brosiectau gydag Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU, Porton Down; Cyn symud i rôl ymgysylltu â'r cyhoedd gan ddod ag addysgu microbioleg i ysgolion cynradd yn Ne Cymru. Roedd gweld y diddordeb yn y bobl ifanc hyn pan ddysgon nhw am facteria a firysau wir yn canolbwyntio fy ngyrfa ac rwy'n falch o ddweud ei fod wedi fy arwain yn ôl i Met Caerdydd.

James Blaxland
Uwch Ddarlithydd mewn Microbioleg

EIN CYFLEUSTERAU
Sesiynau Ymarferol Gwyddor Bwyd

Wedi'i saethu gan fyfyrwyr Gwyddor Bwyd a Thechnoleg, cewch olwg fewnol ar sut olwg sydd ar y sesiynau ymarferol ar y radd - o'r ceginau defnyddwyr i'r labordai gwyddoniaeth biofeddygol.

Richard Parks - Team Quest

Fel rhan o Team Quest, roedd myfyrwyr Gwyddor Bwyd a Thechnoleg yn ganolog i helpu Richard yn ei ymgais record byd i sgïo ar ei ben ei hun ar draws Pegwn y De, trwy baratoi cynllun dogn bwyd 25 diwrnod.