Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Technoleg Deintyddol – Gradd BSc (Anrh)

Technoleg Deintyddol – Gradd BSc (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Nod cwrs gradd BSc (Anrh) Technoleg Deintyddol ydy cynhyrchu technegwyr deintyddol sy’n gallu saernïo yn fanwl iawn waith adferiad ar ddannedd, prosthesis ac offer (fel capiau a phontydd unigryw ar gyfer dannedd neu declynnau ortho-ddeintyddol). Mae’r cwrs hefyd yn ceisio ehangu dealltwriaeth o feysydd newydd a datblygol technoleg deintyddol ac i wella perthynas o fewn y Tîm Deintyddol.​

Cynhelir y cwrs mewn cydweithrediad agos gydag Ymddiriedolaeth Ysbyty Deintyddol y Brifysgol, a fydd yn cyflenwi, asesu a bod yn gyfrifol am draean o’r cwrs. Fel technegydd deintyddol israddedig, byddwch y gweithio gyda hyfforddai o ddeintyddion ac ymgynghorwyr yn ystod ail a thrydedd blwyddyn y cwrs​.

Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2022/23. Yn hynny o beth, gall cynnwys y cwrs a ddangosir isod newid i sicrhau bod y rhaglen yn parhau i fod yn gyfredol. Bydd unrhyw ymgeiswyr yn cael gwybod am unrhyw newidiadau ar ôl iddynt gael eu cadarnhau.

​Cynnwys y Cwrs

Mae pob modiwl yn werth 20 credyd oni nodir yn wahanol.

Blwyddyn Un:

 • Datblygiad Proffesiynol a Rhyngbroffesiynol
 • Anatomeg a Ffisioleg
 • Prosthodonteg y gellir eu Tynnu
 • Prosthodoonteg Sefydlog
 • Deunyddiau Deintyddol Cymhwysol

Blwyddyn Dau:

 • Prosthodonteg y gellir eu Tynnu
 • Prosthodonteg Sefydlog 
 • Orthodonteg
 • Dulliau Ymchwil
 • Lleoliad Profiad Gwaith

Blwyddyn Tri:

 • Prosiect YR
 • Deintyddiaeth Ddigidol
 • Paratoi ar gyfer Ymarfer a'r Lleoliad Gwaith

Yn ystod blwyddyn dau a thri, byddwch ymgymryd â chyfnodau o fod ar brofiad gwaith yn cynnwys Ymddiriedolaeth Ysbyty Deintyddol y Brifysgol. Bydd y cyfnodau profiad gwaith yn eich galluogi i ennill y profiad angenrheidiol ym maes saernïo offer dannedd, gwaith adferiad a prosthesis ar gyfer cleifion.

Dysgu ac Addysgu

Bydd dull ymchwilgar, cwestiynu, chwilfrydig o ymdrin â'r pynciau, y mae angen ei ddeall a'i gaffael ar gyfer cofrestru, fel y bydd technolegydd cymwys yn datblygu.

Yn ystod eich amser ar y cwrs byddwch chi'n profi nifer o ddulliau addysgu a dysgu. Bydd rhain yn cynnwys darlithoedd, seminarau, sesiynau ymarferol, aseiniadau tîm ac hunanasesiadau ac asesiadau cymheiriaid. Bydd rhai sesiynau dysgu ar y cyd gyda myfyrwyr rhan amser, defnyddio e-bortffolios a defnydd helaeth o'r amgylchedd dysgu rhithwir lle gellir cyrchu nodiadau darlithoedd, fideos o arddangosiadau ymarferol, eitemau cyflwyno darlithoedd a chyn-bapurau ar-lein. Byddwch hefyd yn cael tiwtor personol a fydd ar gael i drafod eich cynnydd academaidd ac a allai eich cyfeirio at arbenigwyr eraill ar gyfer materion eraill lle bo angen.

Bu cysylltiad hir a sefydledig ag Ysbyty Deintyddol Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro, gan arwain at y sefydliad hwnnw'n darparu cyfraniad mawr i'r rhaglen radd hon. Bydd dau semester yn yr ail a'r drydedd flwyddyn yn cael eu cyflwyno a'u hasesu gan staff o'r Ysbyty Deintyddol, sydd o fewn pellter cerdded hawdd i Brifysgol Met Caerdydd, yn Llandaf. Felly gall myfyrwyr ennill profiad gwerthfawr yn cynhyrchu'r offer dannedd, adferiadau a phrosthesis a gweld bod yr eitemau hyn yn ffitio'r cleifion.

Y ffynhonnell o gefnogaeth bersonol sy'n cael ei hystyried yr un mwyaf defnyddiol gan fyfyrwyr cyfredol ydy’r polisi ‘drws agored’ a weithredir gan Dîm y Rhaglen lle gwahoddir myfyrwyr i gysylltu ag unrhyw un o’r staff addysgu amser llawn sydd ar gael yn y swyddfa staff yn ystod oriau swyddfa arferol.

Asesu

Asesir pob modiwl y byddwch yn ei astudio. Bydd natur yr asesu yn amrywio yn ôl natur a diben y modiwl. Yn y bôn, defnyddir pum math o asesiad yn y rhaglen hon: Mae pob modiwl yr ydych yn ei wneud yn cael ei asesu. Bydd natur yr asesiad yn amrywio yn ôl natur a phwrpas y modiwl. Yn y bôn, defnyddir pum math o asesiad trwy gydol y rhaglen:

Arholiadau Ffurfiol Ysgrifenedig (a gymerir fel arfer ar ddiwedd y flwyddyn academaidd);
Aseiniadau Ymarferol (fel arfer bydd myfyrwyr yn cwblhau ymarferion technegol gyda chymorth gan ddarlithwyr trwy arddangosiadau, cyngor a chefnogaeth ymarferol);
Arholiadau Ymarferol wedi’u Amseru (lle na fydd myfyrwyr yn cael unrhyw gymorth ymarferol, ond efallai y bydd arweiniad llafar ar gael wrth adeiladu darnau);
Aseiniadau Ysgrifenedig (mae’r rhain yn brosiectau lle mae myfyrwyr yn defnyddio’r llyfrgell/canolfan adnoddau i gasglu a choladu gwybodaeth angenrheidiol neu i ddilyn astudiaeth achos), a Chyflwyniadau Llafar (mae hyn yn gofyn am gyflwyno testun i weddill y grŵp; gellir defnyddio asesiad cymheiriaid sylwadau.)

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae rhagolygon gyrfaol ein graddedigion yn ardderchog. Cyflogir technegwyr deintyddol yn y GIG, mewn labordai masnachol, practis preifat ac ysgolion deintyddol. O fewn y GIG ceir strwythur gyrfaol clir yn ymestyn o radd Uwch swyddog, Prif Swyddog ac Uwch Brif Swyddog. O fewn y sector masnachol, ar ôl ychydig o flynyddoedd o brofiad, byddai’n bosibl i fod yn berchennog neu reolwr labordy masnachol.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai fod gan ymgeiswyr, fel arfer, 5 TGAU yn cynnwys Iaith Saesneg (neu Gymraeg Mamiaith), Mathemateg* a Gwyddoniaeth gradd C neu uwch / gradd 4 neu uwch (ar gyfer ymgeiswyr sy’n meddu ar y TGAU diwygiedig yn Lloegr). Mae angen sgôr IELTS (neu gyfwerth) o 6.5 lle nad Saesneg ydy’r famiaith ynghyd â 96 o bwyntiau o leiaf o 3 Lefel A (neu gyfwerth). Cynigion nodweddiadol fyddai:

 • 96 o bwyntiau o gymwysterau 3 Lefel A o leiaf i gynnwys graddau CC, un i fod mewn pwnc Gwyddonol (Mathemateg yn dderbyniol); ystyrir Tystysgrif Her Uwch Sgiliau – Bagloriaeth Cymru fel trydydd pwnc
 • RQF BTEC Diploma Genedlaethol Estynedig / Diploma MMM Technoleg Estynedig Caergrawnt o fewn pwnc Gwyddonol
 • 96 o bwyntiau o 2 o leiaf o 'Advanced Highers' yr Alban i gynnwys graddau DD un mewn pwnc Gwyddonol (Mathemateg yn dderbyniol). Hefyd, ystyrir 'Highers' yr Alban naill ai ar eu pen eu hunain neu wedi’u cyfuno ag 'Advanced Highers'
 • 96 o bwyntiau o Dystysgrif Ymadael ('Leaving Certificate') Iwerddon yn cynnwys graddau 3xH2, un mewn Bioleg ,Cemeg neu Fathemateg .  Dim ond gyda lleiafswm gradd o H4 y caiff pynciau lefel 'Higher' eu hystyried
 • 96 o bwyntiau o Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch mewn pwnc Gwyddonol​

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru sy’n sefyll arholiad diwygiedig Mathemateg TGAU, byddwn yn derbyn naill ai TGAU Mathemateg neu Mathemateg – Rhifedd.

Neu ‘Gwrs Sylfaen yn Arwain at BSc mewn Gwyddorau Iechyd​’ gyda marc o 70% o leiaf, i'w gyflawni erbyn 31 Awst ym mlwyddyn y myndediad a derbyn cais newydd drwy UCAS. Am ragor o wybodaeth am y cwrs Sylfaen yma.

Ar gyfer ymgeiswyr sydd ond yn cymryd 2 bwnc Lefel A neu gyfwerth, caiff hyn ei ystyried ynghyd â gweddill y proffil academaidd ac efallai y cynigiwn gynnig wedi’i raddio yn hytrach na defnyddio Tariff UCAS.

Am wybodaeth benodol am ofynion mynediad neu os na restrwyd eich cymhwyster uchod, cysylltwch â naill ai’r Adran Dderbyniadau neu gyfeirio at Chwiliad UCAS am gyrsiau. Ceir gwybodaeth bellach am ein gofynion mynediad, yn cynnwys cymwysterau o’r UE, drwy glicio yma.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd rhaid i fyfyrwyr lle nad Saesneg ydy eu mamiaith ddarparu tystiolaeth o safon rhugledd 6.0 IELTS o leiaf neu gyfwerth. Am fanylion llawn ar sut i wneud cais a chymwysterau iaith Saesneg, ewch i’r tudalennau rhyngwladol ar y wefan.

Gweithdrefnau Dethol:

Dewisir ar sail cais cyflawn UCAS, i’w hanfon erbyn dedlein UCAS sef Ionawr 15, ac mae’n ystyried gallu academaidd, y datganiad personol a’r geirda.  Rhaid i ymgeiswyr arddangos sgiliau medrusrwydd â’u dwylo, creadigrwydd, sylw i fanylion, a phrofiad o dechnoleg deintyddol yn ogystal â gwybodaeth am ofal iechyd ac anatomi dynol.  Rhaid hefyd arddangos y gallu i gyfathrebu’n effeithiol a brwdfrydedd yn y maes.

Nod y broses ddethol hon ydy canfod yr ymgeiswyr hynny sydd fwyaf addas i ddilyn rhaglen technoleg deintyddol yn llwyddiannus ac sydd â’r potensial i gychwyn ar yrfa gynhyrchiol o fewn y proffesiwn.

Dylai ymgeiswyr sy’n gwneud cais am fynediad i Flwyddyn 2 a 3 gysylltu â’r Adran Dderbyniadau cyn gwneud cais oherwydd mai nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael.

Sut i Wneud Cais:

Dylid gwneud cais am y cwrs hwn ar-lein i UCAS ar www.ucas.com. Am ragor o wybodaeth, ewch i’n tudalennau Sut i Wneud Cais 

Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) a Throsglwyddo Credydau i flwyddyn 2 a 3

Os oes diddordeb gyda chi mewn trosglwyddo credydau o sefydliad arall i astudio ym Met Caerdydd am gwrs sy’n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a/neu 3 cewch ragor o wybodaeth am hyn a sut i wneud cais ar y dudalen RPL. Cysylltwch â’r Adran Dderbyniadau os oes gennych unrhyw ymholiad am Gydnabod Dysgu Blaenorol.

Myfyrwyr aeddfed

Ymgeisydd aeddfed ydy unrhyw un sydd dros 21 oed nad aeth i brifysgol ar ôl gadael yr ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a cheir cyngor a gwybodaeth bellach yma.

Cysylltu â Ni

Am ymholiadau cyffredinol cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044, ebostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk neu gallwch drydaru ni ar @CMetAdmissions.

Ar gyfer ymholiadau penodol i’r cwrs, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Jeff Lewis:
jlewis@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 6899

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod ​​​​​UCAS: B840

Lleoliad astudio: Campws Llandaf

Ysgol: Ysgol Chwareon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs: Tair blynedd llawn-amser

Mwy am y Cwrs
BRIG
yng Nghymru ar gyfer Proffesiynau Iechyd*
*Tabl Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2021
100%
Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol*
*Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2020
Student Blog
Diwrnod ym mywyd Myfyriwr Technoleg Ddeintyddol

Mae Ellie yn blogio am yr hyn i'w ddisgwyl ar ddiwrnod arferol fel myfyriwr Technoleg Ddeintyddol ym Met Caerdydd.
Darllen mwy

Sesiynau Ymarferol Technoleg Deintyddol

Mae myfyrwyr Technoleg Ddeintyddol ym Met Caerdydd yn cymryd rhan mewn ymarfer ymarferol sy'n cynnwys ffugio offer deintyddol yn labordai'r brifysgol.

-->

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms