Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Technoleg Deintyddol – Gradd BSc (Anrh)

Technoleg Deintyddol – Gradd BSc (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

​​Nod cwrs gradd BSc (Anrh) Technoleg Deintyddol ydy cynhyrchu technegwyr deintyddol sy’n gallu saernïo yn fanwl iawn waith adferiad ar ddannedd, prosthesis ac offer (fel capiau a phontydd unigryw ar gyfer dannedd neu declynnau ortho-ddeintyddol). Dysgir dylunio a gweithgynhyrchu offer gan ddefnyddio dulliau ymarferol (analog) a digidol. Nod y cwrs yw ehangu dealltwriaeth o feysydd technoleg ddeintyddol newydd a rhai sy’​n datblygu, yn enwedig digideiddio.​

Cynhelir y cwrs mewn cydweithrediad agos gydag Ymddiriedolaeth Ysbyty Deintyddol y Brifysgol, a fydd yn cyflenwi, asesu a bod yn gyfrifol am draean o’r cwrs. Fel technegydd deintyddol israddedig, byddwch y gweithio gyda hyfforddai o ddeintyddion ac ymgynghorwyr yn ystod ail a thrydedd blwyddyn y cwrs​.


Blwyddyn Sylfaen

Gellir astudio’r radd hon fel gradd amser llawn tair blynedd neu radd amser llawn pedair blynedd sy’n cynnwys blwyddyn o astudio sylfaenol. Bwriad ein blwyddyn sylfaen yw eich paratoi ar gyfer eich blynyddoedd dilynol o astudio, gan gynnig cyfle i chi gryfhau eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder.

Bydd y flwyddyn sylfaen yn berthnasol i:

 1. Myfyrwyr sydd am ymrestru ar flwyddyn gyntaf rhaglen radd anrhydedd wyddonol yn Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd, sydd heb gyflawni’r gofynion mynediad safonol i gael mynediad ym mlwyddyn un y radd a ddewiswyd.
 2. Myfyrwyr nad ydynt wedi astudio pynciau sy’n darparu'r cefndir angenrheidiol o fewn y disgyblaethau gwyddonol sy’n ofynnol i gael mynediad ym mlwyddyn un y radd a ddewiswyd.


Darganfyddwch fwy am y flwyddyn sylfaen​.

Nodwch: Bydd angen i chi wneud cais gan ddefnyddio cod UCAS penodol os ydych yn dymuno ymgymryd â’r 4 blynedd gan gynnwys sylfaen. Cyfeiriwch at Wybodaeth Gwrs Allweddol ar waelod y dudalen hon.

Yn ogystal, bydd angen i chi basio’r flwyddyn sylfaen gyda marc cyffredinol o 70% ar yr ymgais gyntaf. Gweler y gofynion mynediad am fanylion pellach​.

​Cynnwys y Cwrs

Mae pob modiwl yn werth 20 credyd oni nodir yn wahanol.

Blwyddyn Un:

 • Datblygiad Proffesiynol a Rhyngbroffesiynol 1*
 • Anatomeg a Ffisioleg Deintyddol
 • Prosthodonteg y gellir eu Tynnu
 • Prosthodoonteg Sefydlog
 • Deunyddiau Deintyddol Cymhwysol

Blwyddyn Dau:

 • Prosthodonteg y gellir eu Tynnu
 • Prosthodonteg Sefydlog 
 • Orthodonteg
 • Datblygiad Proffesiynol a Rhyngbroffesiynol 2*
 • Dulliau Ymchwil*
 • Lleoliad Profiad Gwaith

Blwyddyn Tri:

 • Prosiect YR*
 • Deintyddiaeth Ddigidol
 • Paratoi ar gyfer Ymarfer a'r Lleoliad Gwaith

Yn ystod blwyddyn dau a thri, byddwch ymgymryd â chyfnodau o fod ar brofiad gwaith yn cynnwys Ymddiriedolaeth Ysbyty Deintyddol y Brifysgol. Bydd y cyfnodau profiad gwaith yn eich galluogi i ennill y profiad angenrheidiol ym maes saernïo offer dannedd, gwaith adferiad a prosthesis ar gyfer cleifion.

*modiwlau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg

Dysgu ac Addysgu

Bydd dull ymchwilgar, cwestiynu, chwilfrydig o ymdrin â'r pynciau, y mae angen ei ddeall a'i gaffael ar gyfer cofrestru, fel y bydd technolegydd cymwys yn datblygu.

Yn ystod eich amser ar y cwrs byddwch chi'n profi nifer o ddulliau addysgu a dysgu. Bydd rhain yn cynnwys darlithoedd, seminarau, sesiynau ymarferol, aseiniadau tîm ac hunanasesiadau ac asesiadau cymheiriaid. Bydd rhai sesiynau dysgu ar y cyd gyda myfyrwyr rhan amser, defnyddio e-bortffolios a defnydd helaeth o'r amgylchedd dysgu rhithwir lle gellir cyrchu nodiadau darlithoedd, fideos o arddangosiadau ymarferol, eitemau cyflwyno darlithoedd a chyn-bapurau ar-lein. Byddwch hefyd yn cael tiwtor personol a fydd ar gael i drafod eich cynnydd academaidd ac a allai eich cyfeirio at arbenigwyr eraill ar gyfer materion eraill lle bo angen.

Bu cysylltiad hir a sefydledig ag Ysbyty Deintyddol Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro, gan arwain at y sefydliad hwnnw'n darparu cyfraniad mawr i'r rhaglen radd hon. Bydd dau semester yn yr ail a'r drydedd flwyddyn yn cael eu cyflwyno a'u hasesu gan staff o'r Ysbyty Deintyddol, sydd o fewn pellter cerdded hawdd i Brifysgol Met Caerdydd, yn Llandaf. Felly gall myfyrwyr ennill profiad gwerthfawr yn cynhyrchu'r offer dannedd, adferiadau a phrosthesis a gweld bod yr eitemau hyn yn ffitio'r cleifion.

Y ffynhonnell o gefnogaeth bersonol sy'n cael ei hystyried yr un mwyaf defnyddiol gan fyfyrwyr cyfredol ydy’r polisi ‘drws agored’ a weithredir gan Dîm y Rhaglen lle gwahoddir myfyrwyr i gysylltu ag unrhyw un o’r staff addysgu amser llawn sydd ar gael yn y swyddfa staff yn ystod oriau swyddfa arferol.

Asesu

Asesir pob modiwl y byddwch yn ei astudio. Bydd natur yr asesu yn amrywio yn ôl natur a diben y modiwl. Yn y bôn, defnyddir pum math o asesiad yn y rhaglen hon: Mae pob modiwl yr ydych yn ei wneud yn cael ei asesu. Bydd natur yr asesiad yn amrywio yn ôl natur a phwrpas y modiwl. Yn y bôn, defnyddir pum math o asesiad trwy gydol y rhaglen:

Arholiadau Ffurfiol Ysgrifenedig (a gymerir fel arfer ar ddiwedd y flwyddyn academaidd);
Aseiniadau Ymarferol (fel arfer bydd myfyrwyr yn cwblhau ymarferion technegol gyda chymorth gan ddarlithwyr trwy arddangosiadau, cyngor a chefnogaeth ymarferol);
Arholiadau Ymarferol wedi’u Amseru (lle na fydd myfyrwyr yn cael unrhyw gymorth ymarferol, ond efallai y bydd arweiniad llafar ar gael wrth adeiladu darnau);
Aseiniadau Ysgrifenedig (mae’r rhain yn brosiectau lle mae myfyrwyr yn defnyddio’r llyfrgell/canolfan adnoddau i gasglu a choladu gwybodaeth angenrheidiol neu i ddilyn astudiaeth achos), a Chyflwyniadau Llafar (mae hyn yn gofyn am gyflwyno testun i weddill y grŵp; gellir defnyddio asesiad cymheiriaid sylwadau.)

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae rhagolygon gyrfaol ein graddedigion yn ardderchog. Cyflogir technegwyr deintyddol yn y GIG, mewn labordai masnachol, practis preifat ac ysgolion deintyddol. O fewn y GIG ceir strwythur gyrfaol clir yn ymestyn o radd Uwch swyddog, Prif Swyddog ac Uwch Brif Swyddog. O fewn y sector masnachol, ar ôl ychydig o flynyddoedd o brofiad, byddai’n bosibl i fod yn berchennog neu reolwr labordy masnachol.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

​Mae’r gofynion canlynol yn seiliedig ar gynigion nodweddiadol sy’n berthnasol i ddechrau ar flwyddyn 1 y radd.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad hyn, rydym hefyd yn cynnig Flwyddyn Sylfaen sy’n caniatáu symud ymlaen i Flwyddyn 1 ar ôl cwblhau’n llwyddiannus. Bydd angen i chi basio’r flwyddyn sylfaen gyda marc cyffredinol o 70% ar yr ymgais gyntaf.

 • Pwyntiau tariff: 96
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU Gradd C / 4 neu uwch i gynnwys Iaith Saesneg / Cymraeg Iaith Gyntaf, Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd a Gwyddoniaeth.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 6 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair lefel A. Graddau CC i gynnwys Gwyddoniaeth.
 • Pynciau perthnasol: Bioleg, Cemeg, Ffiseg, Seicoleg, Addysg Gorfforol, TG, Mathemateg, Technoleg Bwyd, Gwyddor yr Amgylchedd neu Ddaearyddiaeth yn cael ei hystyried yn Wyddoniaeth gyfatebol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: MMM o fewn Gwyddoniaeth Gymhwysol.
 • Lefel T: Pasio (C+) mewn pwnc Gwyddoniaeth wedi'i ystyried.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: O fewn pwnc Gwyddoniaeth.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): O leiaf un Gradd 5 mewn Gwyddoniaeth Lefel Uwch.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: H2 i gynnwys Gwyddoniaeth. Ystyrir pynciau lefel uwch gyda gradd H4 o leiaf yn unig.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD i gynnwys Gwyddoniaeth. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Rhaid i ymgeiswyr arddangos sgiliau medrusrwydd a'u dwylo, creadigrwydd, sylw i fanylion, a phrofiad o dechnoleg deintyddol yn ogystal a gwybodaeth am ofal iechyd ac anatomi dynol. Rhaid hefyd arddangos y gallu i gyfathrebu'n effeithiol a brwdfrydedd yn y maes.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Am ymholiadau cyffredinol cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044, ebostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk neu gallwch drydaru ni ar @CMetAdmissions.

Ar gyfer ymholiadau penodol i’r cwrs, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Chet Geisel:

E-bost: cgeisel@cardiffmet.ac.uk​​

Ffôn: 029 2041 6899

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Codau UCAS:
B840 - Gradd 3 blynedd
B84F - Gradd 4 blynedd (yn cynnwys flwyddyn sylfaen)

Lleoliad Astudio: Campws Llandaf

Ysgol: Ysgol Chwareon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd yn llawn amser.
Pedair blynedd yn llawn amser os byddwch yn dilyn blwyddyn sylfaen.​

Mwy am y Cwrs
Sesiynau Ymarferol Technoleg Deintyddol

Mae myfyrwyr Technoleg Ddeintyddol ym Met Caerdydd yn cymryd rhan mewn ymarfer ymarferol sy'n cynnwys ffugio offer deintyddol yn labordai'r brifysgol.

ARCHWILIWCH EIN CYFLEUSTERAU

Mae'r adran dechnoleg ddeintyddol wedi'i harfogi'n wych, nid yn unig ar gyfer cynhyrchu analog, ond mae ganddi hefyd ystafell ddigidol o'r radd flaenaf gyda 10 cyfrifiadur yn darparu mynediad i feddalwedd safonol y diwydiant fel Medit, Exocad a Blender for Dental; yn ogystal ag offer argraffu 3D ar gyfer dulliau gweithgynhyrchu awtomataidd.