Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Gwyddor Biofeddygol - Gradd BSc (Anrh)

Gwyddor Biofeddygol - Gradd BSc (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Mae'r radd BSc (Anrh) Gwyddor Biofeddygol ym Met Caerdydd wedi'i hachredu'n broffesiynol gan y Sefydliad Gwyddoniaeth Biofeddygol a'r Gymdeithas Frenhinol Bioleg ac mae wedi'i chynllunio i'ch galluogi i ddatblygu, integreiddio a chymhwyso gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau gwyddonol i'r ymchwiliad amlddisgyblaethol o glefydau ac anhwylderau dynol, megis diabetes, canser a chlefyd cardiofasgwlaidd.

Bydd ein gradd Gwyddor Biofeddygol yn eich galluogi i ddod o hyd i waith mewn amrywiaeth o gyd-destunau, gan gynnwys labordai patholeg, labordai ymchwil, y diwydiant bwyd, gwyddoniaeth fforensig, fferyllol, iechyd a diogelwch, masnach ac addysgu. Yn ogystal, mae llawer o'n graddedigion wedi mynd ymlaen i astudio ar gyfer graddau uwch, gan gynnwys graddau meddygaeth mynediad i raddedigion a deintyddiaeth, a chymwysterau proffesiynol pellach.

Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu gan y Gymdeithas Bioleg Frenhinol at ddiben bodloni'r gofyniad academaidd a phrofiad yn rhannol ar gyfer Aelodaeth a Biolegydd Siartredig (CBiol).

Blwyddyn Gyntaf Gyffredin
Noder fod y radd BSc Gwyddor Biofeddygol a'r llwybr BSc (Anrh) Gwyddorau Biofeddygol gydag Iechyd, Ymarfer Corff a Maeth yn rhannu blwyddyn gyntaf gyffredin. Ar ôl cwblhau'r flwyddyn gyntaf yn llwyddiannus, gallwch benderfynu pa radd i'w dilyn o flwyddyn dau ymlaen.

Cyrsiau cysylltiedig
BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd

Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Gall y rhaglen hon ymgorffori blwyddyn sylfaen (blwyddyn 0), ar gyfer y myfyrwyr hynny sydd am ymrestru ar flwyddyn gyntaf y rhaglen radd anrhydedd wyddonol yn Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd ac sydd heb gyflawni safonau gofynnol mynediad neu heb astudio pynciau sy’n darparu'r cefndir angenrheidiol o fewn y disgyblaethau gwyddonol, sef y cefndir sydd yn ofynnol i gael mynediad i flwyddyn gyntaf rhaglen radd anrhydedd o’u dewis.

Bydd myfyrwyr sy’n dymuno gwneud y flwyddyn sylfaen yn gwneud cais am y rhaglen y maen nhw’n bwriadu symud ymlaen i’w hastudio, gan ddefnyddio’r cod UCAS perthnasol a restrir ar y dudalen hon o’r cwrs a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS. Fel y cyfryw, bydd myfyrwyr sy’n dilyn y llwybr sylfaen yn cymryd blwyddyn ychwanegol i gwblhau eu gradd anrhydedd.
Ceir rhagor o wybodaeth am y flwyddyn sylfaen drwy glicio yma.

Gradd:

Blwyddyn Un:
Bydd myfyrwyr yn dod i ddeall ffisioleg dynol, biocemeg, bioleg celloedd, geneteg, microbioleg ac imiwnoleg. Bydd sesiynau yn y labordy a sesiynau addysgu yn cynnig y wybodaeth wyddonol a’r sgiliau technegol a fydd yn paratoi’r myfyrwyr ar gyfer Blwyddyn 2 a 3. Hefyd, bydd myfyrwyr yn gallu datblygu sgiliau dadansoddiadol, cyfathrebu a throsglwyddadwy perthnasol.

Modiwlau (I gyd yn rhai Craidd):

 • Biocemeg (20 credyd)
 • Bioleg Celloedd a Geneteg (20 credyd)
 • Anatomeg a Ffisioleg (20 credyd)
 • Haint ac Imiwnedd 1 (20 credyd)
 • Sgiliau Labordy a Dadansoddi Data (20 credyd)
 • Datblygiad Proffesiynol a Rhyngbroffesiynol 1 (20 credyd)

Blwyddyn Dau:
Byddwch yn dod i deall rhagor am fioleg foleciwlaidd a chaffael arbenigedd mewn amrediad o dechnegau ymchwiliol arbenigol; epidemioleg a dadansoddi data; a dulliau ymchwil. Bydd meysydd megis biocemeg feddygol, patholeg celloedd, haematoleg, gwyddor trallwyso, microbioleg feddygol, imiwnoleg, ffarmacoleg a thocsicoleg yn ystyried natur, pwysigrwydd a phrosesau trin clefydau. Hefyd, bydd modiwl datblygiad proffesiynol yn annog myfyrwyr i ystyried eu darpar yrfaoedd a’u helpu i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy allweddol a fydd yn eu cynorthwyo i baratoi ar gyfer eu darpar swyddi cyflogedig.

Modiwlau (I gyd yn rhai Craidd):

 • Dulliau Dadansoddiadol, Ymchwil a Diagnostig (20 credyd)
 • Gwyddorau Gwaed a Chelloedd (20 credyd)
 • Haint ac Imiwnedd 2 (20 credyd
 • Bioleg Foleciwlaidd a Geneteg (20 credyd)
 • Datblygiad Proffesiynol a Rhyngbroffesiynol 2 (20 credyd)
 • Ffisioleg, Ffarmacoleg a Thocsicoleg (20 credyd)

Blwyddyn Tri
Ffocws y flwyddyn derfynol fydd ar integreiddio’r wybodaeth a gafwyd yn flaenorol er mwyn i fyfyrwyr werthfawrogi’r dull aml-ddisgyblaethol o fynd ati i ymchwilio, diagnosio a reoli anhwylderau a chlefydau. Ymhlith y pynciau a astudir bydd ymchwilio clefydau yn y labordy, dadansoddi bio-wybodeg, ymchwil drosi a detholiad o bynciau cyfredol perthnasol i wyddor biofeddygol. Bydd prosiect ymchwil y flwyddyn olaf yn annog dysgu annibynnol ymhellach, datblygiad parhaus o sgiliau ymchwil technegol, ysgrifennu’n wyddonol a dadansoddi’n gritigol.

Modiwlau (I gyd yn rhai Craidd):

 • Dadansoddiad Biofoleciwlaidd (20 credyd)
 • Pynciau Cyfoes mewn Gwyddorau Biofeddygol (20 credyd)
 • Prosiect (40 credyd)
 • Ymchwiliad Bioleg a Labordy o Haint (20 credyd)
 • Ymchwil Drosi (20 credyd)

Dysgu ac Addysgu

Defnyddir amrediad o ddulliau dysgu ac addysgu drwy gydol y rhaglen. Mae’r rhain yn cynnwys darlithoedd, tiwtorialau, gweithdai, tasgau grŵp a nifer sylweddol o sesiynau ymarferol yn y labordy. Hefyd, defnyddir Rhith Amgylchedd Dysgu Moodle i ddarparu gwybodaeth allweddol am fodiwlau rhaglen, cyngor a gwybodaeth am yrfaoedd a gwybodaeth weinyddol am raglen astudiaeth y myfyrwyr. Neilltuir tiwtor personol ar gyfer pob myfyriwr wrth iddyn nhw ymrestru ar y cychwyn a hwn/hon fydd eu tiwtor a fydd yn cynnig cymorth bugeiliol drwy gydol eu hastudiaethau. Mae'r system diwtorial personol yn annog myfyrwyr i barhau i ddatblygu eu sgiliau rhyngbersonol a myfyriol trwy gydol eu hastudiaethau. Yn ogystal, rydyn ni’n ymfalchïo yn ein ‘Polisi Drws Agored’ sy’n annog myfyrwyr i gysylltu â staff am gyngor a chyfarwyddyd pryd bynnag mae ei angen.

Asesu

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau i asesu myfyrwyr: mae rhai modiwlau yn defnyddio aseiniadau ysgrifenedig megis traethodau ac adolygiadau llenyddiaeth, eraill yn cynnwys arholiadau, adroddiadau ymarferol cyflwyniadau (grŵp ac unigolion), astudiaethau achos ac (yn y flwyddyn olaf) elfen bwysig ydy cwblhau prosiect ymchwil gwyddonol a phoster.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae Gwyddor Biofeddygol yn newid yn barhaus, yn ddisgyblaeth wyddonol ddeinamig yn ymwneud â deall sut mae clefydau yn datblygu a sut gallan nhw effeithio ar weithrediad arferol y corff. Nod y ddisgyblaeth hon ydy ymchwilio i broses y clefyd ac, yn y pen draw, datblygu dulliau ar gyfer monitro, diagnosio, trin ac atal clefydau.

Gallai graddedigion ddefnyddio’u gwybodaeth wyddonol arbenigol a’u sgiliau dadansoddiadol i ymchwilio i glefydau megis clefyd siwgr, canser, a chlefyd cardiofasgwlaidd. Byddan nhw’n gallu gwerthuso effeithiolrwydd triniaeth a chynorthwyo’r ymchwil i brofion diagnostig a chynnyrch fferyllol a’u datblygu.

Gall graddedigion gael eu cyflogi mewn amrywiaeth o gyd-destunau, yn cynnwys labordai patholeg, labordai ymchwil, y diwydiant bwyd, gwyddorau fforensig, y diwydiant fferyllol, iechyd a diogelwch, masnach ac addysgu. Hefyd, mae ein graddedigion wedi mynd ymlaen i astudio am raddau uwch yn cynnwys mynediad graddedigion i raddau meddygaeth a deintyddiaeth ac i gymwysterau proffesiynol pellach.

Mae achrediad y radd hon gan yr IBMS yn golygu bod ein graddedigion yn bodloni'r gofynion academaidd i gofrestru fel Gwyddonydd Biofeddygol. Mae hyn yn golygu y gallant wneud cais am swydd fel Gwyddonydd Biofeddygol dan hyfforddiant ac yna, ar ôl hyfforddiant ychwanegol yn y gwaith a chyflawni Tystysgrif Cymhwysedd IBMS, ddod yn Wyddonydd Biofeddygol cofrestredig (gweler ibms.org am ragor o wybodaeth).

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 120-128
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU Gradd C / 4 neu uwch i gynnwys Iaith Saesneg / Cymraeg Iaith Gyntaf, Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd a Gwyddoniaeth.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair lefel A i gynnwys graddau BB mewn Bioleg a Gwyddoniaeth gyfatebol.
 • Pynciau perthnasol: Cemeg, Ffiseg, Seicoleg, Addysg Gorfforol, TG, Mathemateg, Technoleg Bwyd, Gwyddor yr Amgylchedd neu Ddaearyddiaeth yn cael ei hystyried yn Wyddoniaeth gyfatebol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DDM o fewn Gwyddoniaeth Gymhwysol.
 • Lefel T: Ystyrir Teilyngdod mewn pwnc Gwyddoniaeth.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: O fewn pwnc Gwyddoniaeth sy'n cwmpasu Bioleg ddigonol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): O leiaf dwy Radd 5 mewn Bioleg Lefel Uwch a Gwyddoniaeth gyfatebol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: H2 mewn Bioleg a Gwyddoniaeth gyfatebol. Ystyrir pynciau lefel uwch gyda gradd H4 o leiaf yn unig.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau CC mewn Bioleg a Gwyddoniaeth gyfatebol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Os nad ydych yn bodloni’r gofynion mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Rhaglen Sylfaen sy’n caniatáu symud ymlaen i Flwyddyn 1.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Am ymholiadau cyffredinol cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu anfon e-bost at askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau penodol i’r cwrs, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Dr Sally Hicks:
E-bost: shicks@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 6848

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS: B900
Dylai myfyrwyr Sylfaen hefyd ddefnyddio’r cod UCAS hwn a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.

Lleoliad yr astudiaeth: Campws Llandaf.

Ysgol: Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs: 3 blynedd lawn amser neu 4 blynedd llawn amser yn cynnwys y flwyddyn Sylfaen

TROSOLWG CWRS | UCHAFBWYNTIAU GRADD
Uchafbwyntiau Gradd

Yn y fideo cyflwyniad byr hwn, mae Cyfarwyddwr y Rhaglen Dr Sally Hicks yn dweud mwy wrthym am y radd mewn Gwyddor Biofeddygol.

Dewch i gwrdd â’r Tîm: Sally Hicks

Dewch i gwrdd â Chyfarwyddwr Rhaglen y radd Gwyddor Biofeddygol Dr Sally Hicks sy'n rhannu ei phrofiad a'i hangerdd am y pwnc.

Dewch i gwrdd â’r Tîm: Lowri Mainwaring

Dewch i gwrdd â Dr Lowri Mainwaring, Arweinydd y Tîm Academaidd, sy'n rhannu ei harbenigedd a'i hangerdd am y pwnc.

ARCHWILIWCH EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Taith Rhithiol

Ewch am dro rhithiol o'n cyfleusterau Labordy Gwyddorau Biofeddygol.