Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Gwyddor Biofeddygol - Gradd BSc (Anrh)

Gwyddor Biofeddygol - Gradd BSc (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

​Mae gradd BSc (Anrh) Gwyddor Biofeddygol ym Met Caerdydd wedi’i achredu’n broffesiynol gan Sefydliad Gwyddorau Biofeddygol a'r Gymdeithas Frenhinol Bioleg a’i llunio i alluogi myfyrwyr i ddatblygu, integreiddio a defnyddio gwybodaeth wyddonol, dealltwriaeth a sgiliau ar gyfer ymchwiliad aml-ddisgyblaethau i glefydau ac anhwylderau dynol megis clefyd siwgr a chlefyd cardiofasgwlaidd.

Gall graddedigion hefyd ddod o hyd i gyflogaeth mewn amrywiaeth o gyd-destunau, yn cynnwys labordai patholeg, labordai ymchwil, y diwydiant bwyd, gwyddor fforensig, materion fferyllol, iechyd a diogelwch, masnach ac addysgu. Yn ogystal, mae llawer o’n graddedigion wedi mynd ymlaen i astudio ar gyfer graddau uwch, yn cynnwys mynediad i raddau meddygaeth a deintyddiaeth a chymwysterau proffesiynol pellach.

Achredir y cwrs hwn gan y Gymdeithas Frenhinol Bioleg at ddibenion cwrdd yn rhannol â gofynion academaidd a phrofiad ar gyfer Aelodaeth a bod yn Fiolegydd Siartredig (CBiol).

Y Flwyddyn Gyntaf sy’n Gyffredin
Sylwch fod y radd BSc Gwyddor Biofeddygol a'r BSc (Anrh) Gwyddorau Biofeddygol gyda Llwybr Iechyd, Ymarfer Corff a Maeth yn rhannu blwyddyn gyntaf gyffredin. Ar ôl cwblhau'r flwyddyn gyntaf yn llwyddiannus, gall myfyrwyr benderfynu pa radd i'w dilyn o flwyddyn dau ymlaen.

Cyrsiau Cysylltiedig
BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd

Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2022/23. Yn hynny o beth, gall cynnwys y cwrs a ddangosir isod newid i sicrhau bod y rhaglen yn parhau i fod yn gyfredol. Bydd unrhyw ymgeiswyr yn cael gwybod am unrhyw newidiadau ar ôl iddynt gael eu cadarnhau.

Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Gall y rhaglen hon ymgorffori blwyddyn sylfaen (blwyddyn 0), ar gyfer y myfyrwyr hynny sydd am ymrestru ar flwyddyn gyntaf y rhaglen radd anrhydedd wyddonol yn Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd ac sydd heb gyflawni safonau gofynnol mynediad neu heb astudio pynciau sy’n darparu'r cefndir angenrheidiol o fewn y disgyblaethau gwyddonol, sef y cefndir sydd yn ofynnol i gael mynediad i flwyddyn gyntaf rhaglen radd anrhydedd o’u dewis.

Bydd myfyrwyr sy’n dymuno gwneud y flwyddyn sylfaen yn gwneud cais am y rhaglen y maen nhw’n bwriadu symud ymlaen i’w hastudio, gan ddefnyddio’r cod UCAS perthnasol a restrir ar y dudalen hon o’r cwrs a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS. Fel y cyfryw, bydd myfyrwyr sy’n dilyn y llwybr sylfaen yn cymryd blwyddyn ychwanegol i gwblhau eu gradd anrhydedd.
Ceir rhagor o wybodaeth am y flwyddyn sylfaen drwy glicio yma.

Gradd:

Blwyddyn Un:
Bydd myfyrwyr yn dod i ddeall ffisioleg dynol, biocemeg, bioleg celloedd, geneteg, microbioleg ac imiwnoleg. Bydd sesiynau yn y labordy a sesiynau addysgu yn cynnig y wybodaeth wyddonol a’r sgiliau technegol a fydd yn paratoi’r myfyrwyr ar gyfer Blwyddyn 2 a 3. Hefyd, bydd myfyrwyr yn gallu datblygu sgiliau dadansoddiadol, cyfathrebu a throsglwyddadwy perthnasol.

Modiwlau (I gyd yn rhai Craidd):

 • Biocemeg (20 credyd)
 • Bioleg Celloedd a Geneteg (20 credyd)
 • Anatomeg a Ffisioleg (20 credyd)
 • Haint ac Imiwnedd 1 (20 credyd)
 • Sgiliau Labordy a Dadansoddi Data (20 credyd)
 • Datblygiad Proffesiynol a Rhyngbroffesiynol 1 (20 credyd)

Blwyddyn Dau:
Byddwch yn dod i deall rhagor am fioleg foleciwlaidd a chaffael arbenigedd mewn amrediad o dechnegau ymchwiliol arbenigol; epidemioleg a dadansoddi data; a dulliau ymchwil. Bydd meysydd megis biocemeg feddygol, patholeg celloedd, haematoleg, gwyddor trallwyso, microbioleg feddygol, imiwnoleg, ffarmacoleg a thocsicoleg yn ystyried natur, pwysigrwydd a phrosesau trin clefydau. Hefyd, bydd modiwl datblygiad proffesiynol yn annog myfyrwyr i ystyried eu darpar yrfaoedd a’u helpu i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy allweddol a fydd yn eu cynorthwyo i baratoi ar gyfer eu darpar swyddi cyflogedig.

Modiwlau (I gyd yn rhai Craidd):

 • Dulliau Dadansoddiadol, Ymchwil a Diagnostig (20 credyd)
 • Gwyddorau Gwaed a Chelloedd (20 credyd)
 • Haint ac Imiwnedd 2 (20 credyd
 • Bioleg Foleciwlaidd a Geneteg (20 credyd)
 • Datblygiad Proffesiynol a Rhyngbroffesiynol 2 (20 credyd)
 • Ffisioleg, Ffarmacoleg a Thocsicoleg (20 credyd)

Blwyddyn Tri
Ffocws y flwyddyn derfynol fydd ar integreiddio’r wybodaeth a gafwyd yn flaenorol er mwyn i fyfyrwyr werthfawrogi’r dull aml-ddisgyblaethol o fynd ati i ymchwilio, diagnosio a reoli anhwylderau a chlefydau. Ymhlith y pynciau a astudir bydd ymchwilio clefydau yn y labordy, dadansoddi bio-wybodeg, ymchwil drosi a detholiad o bynciau cyfredol perthnasol i wyddor biofeddygol. Bydd prosiect ymchwil y flwyddyn olaf yn annog dysgu annibynnol ymhellach, datblygiad parhaus o sgiliau ymchwil technegol, ysgrifennu’n wyddonol a dadansoddi’n gritigol.

Modiwlau (I gyd yn rhai Craidd):

 • Dadansoddiad Biofoleciwlaidd (20 credyd)
 • Pynciau Cyfoes mewn Gwyddorau Biofeddygol (20 credyd)
 • Prosiect (40 credyd)
 • Ymchwiliad Bioleg a Labordy o Haint (20 credyd)
 • Ymchwil Drosi (20 credyd)

Dysgu ac Addysgu

Defnyddir amrediad o ddulliau dysgu ac addysgu drwy gydol y rhaglen. Mae’r rhain yn cynnwys darlithoedd, tiwtorialau, gweithdai, tasgau grŵp a nifer sylweddol o sesiynau ymarferol yn y labordy. Hefyd, defnyddir Rhith Amgylchedd Dysgu Moodle i ddarparu gwybodaeth allweddol am fodiwlau rhaglen, cyngor a gwybodaeth am yrfaoedd a gwybodaeth weinyddol am raglen astudiaeth y myfyrwyr. Neilltuir tiwtor personol ar gyfer pob myfyriwr wrth iddyn nhw ymrestru ar y cychwyn a hwn/hon fydd eu tiwtor a fydd yn cynnig cymorth bugeiliol drwy gydol eu hastudiaethau. Mae'r system diwtorial personol yn annog myfyrwyr i barhau i ddatblygu eu sgiliau rhyngbersonol a myfyriol trwy gydol eu hastudiaethau. Yn ogystal, rydyn ni’n ymfalchïo yn ein ‘Polisi Drws Agored’ sy’n annog myfyrwyr i gysylltu â staff am gyngor a chyfarwyddyd pryd bynnag mae ei angen.

Asesu

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau i asesu myfyrwyr: mae rhai modiwlau yn defnyddio aseiniadau ysgrifenedig megis traethodau ac adolygiadau llenyddiaeth, eraill yn cynnwys arholiadau, adroddiadau ymarferol cyflwyniadau (grŵp ac unigolion), astudiaethau achos ac (yn y flwyddyn olaf) elfen bwysig ydy cwblhau prosiect ymchwil gwyddonol a phoster.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae Gwyddor Biofeddygol yn newid yn barhaus, yn ddisgyblaeth wyddonol ddeinamig yn ymwneud â deall sut mae clefydau yn datblygu a sut gallan nhw effeithio ar weithrediad arferol y corff. Nod y ddisgyblaeth hon ydy ymchwilio i broses y clefyd ac, yn y pen draw, datblygu dulliau ar gyfer monitro, diagnosio, trin ac atal clefydau.

Gallai graddedigion ddefnyddio’u gwybodaeth wyddonol arbenigol a’u sgiliau dadansoddiadol i ymchwilio i glefydau megis clefyd siwgr, canser, a chlefyd cardiofasgwlaidd. Byddan nhw’n gallu gwerthuso effeithiolrwydd triniaeth a chynorthwyo’r ymchwil i brofion diagnostig a chynnyrch fferyllol a’u datblygu.

Gall graddedigion gael eu cyflogi mewn amrywiaeth o gyd-destunau, yn cynnwys labordai patholeg, labordai ymchwil, y diwydiant bwyd, gwyddorau fforensig, y diwydiant fferyllol, iechyd a diogelwch, masnach ac addysgu. Hefyd, mae ein graddedigion wedi mynd ymlaen i astudio am raddau uwch yn cynnwys mynediad graddedigion i raddau meddygaeth a deintyddiaeth ac i gymwysterau proffesiynol pellach.

Mae achrediad y radd hon gan yr IBMS yn golygu bod ein graddedigion yn bodloni'r gofynion academaidd i gofrestru fel Gwyddonydd Biofeddygol. Mae hyn yn golygu y gallant wneud cais am swydd fel Gwyddonydd Biofeddygol dan hyfforddiant ac yna, ar ôl hyfforddiant ychwanegol yn y gwaith a chyflawni Tystysgrif Cymhwysedd IBMS, ddod yn Wyddonydd Biofeddygol cofrestredig (gweler ibms.org am ragor o wybodaeth).

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai fod gan ymgeiswyr, fel arfer, 5 TGAU yn cynnwys Iaith Saesneg (neu Gymraeg Mamiaith), Mathemateg* a Gwyddoniaeth gradd C neu uwch / gradd 4 neu uwch (ar gyfer ymgeiswyr sy’n meddu ar y TGAU diwygiedig yn Lloegr) ynghyd ag un o’r canlynol:

 • 56 o bwyntiau o gymwysterau o leiaf 2 Lefel A neu ar safon cyfwerth mynediad ar gyfer Blwyddyn 1 Addysg Uwch, ond mewn meysydd pwnc sy’n methu â chwrdd â gofynion mynediad y rhaglen radd israddedig o’u dewis.
 • 56 o bwyntiau o gymwysterau 2 Lefel A o leiaf neu eu cyfwerth mewn meysydd pwnc perthnasol i’w rhaglen radd israddedig o’u dewis, ond ar safon sy’n methu â chyrraedd gofynion mynediad i Addysg Uwch Blwyddyn 1.
 • Gellid ystyried darpar fyfyrwyr sydd dim yn cwrdd â’r meini prawf uchod, yn unigol ac efallai cael eu gwahodd i fynychu cyfweliad.

Am wybodaeth benodol am ofynion mynediad neu os na restrwyd eich cymhwyster uchod, cysylltwch â naill ai’r Adran Dderbyniadau neu gyfeirio at Chwiliad UCAS am gyrsiau. Ceir gwybodaeth bellach am ein gofynion mynediad, yn cynnwys cymwysterau o’r UE, drwy glicio yma.

Gradd:

Dylai ymgeiswyr sy’n dymuno gwneud y cwrs hwn heb wneud y cwrs Sylfaen feddu ar 5 TGAU yn cynnwys Iaith Saesneg (neu Cymraeg Mamiaith), Mathemateg* a Gwyddoniaeth gradd C neu uwch/neu radd 4 neu uwch (ar gyfer ymgeiswyr sy’n meddu ar y TGAU diwygiedig yn Lloegr) ynghyd â 112 o bwyntiau o 2 Lefel A o leiaf (neu gyfwerth). Cynigion nodweddiadol fyddai:

 • 112 o bwyntiau o gymwysterau 2 Lefel A o leiaf i gynnwys graddau CC mewn Bioleg a phwnc cyfwerth Gwyddonol, Bagloriaeth Cymru - ystyrir Tystysgrif Her Uwch Sgiliau fel trydydd pwnc (mae gwyddorau cyfwerth yn cynnwys Cemeg, Ffiseg, Seicoleg, TG, Mathemateg, Technoleg Bwyd, Gwyddor Amgylcheddol neu Ddaearyddiaeth)
 • RQF BTEC Diploma Genedlaethol Estynedig / Diploma DMM Technoleg Estynedig Caergrawnt o fewn Gwyddoniaeth Gymhwysol
 • 112 o bwyntiau o 2 o leiaf o 'Advanced Highers' yr Alban i gynnwys gradd DD mewn Bioleg a phwnc Gwyddonol perthnasol (yn cynnwys Cemeg, Ffiseg, Seicoleg, TG, Mathemateg, Technoleg Bwyd, Gwyddor Amgylcheddol neu Daearyddiaeth). Hefyd, ystyrir 'Highers' yr Alban naill ai ar eu pen eu hunain neu wedi’u cyfuno ag 'Advanced Highers'
 • 112 o bwyntiau o Dystysgrif Ymadael ('Leaving Certificate') Iwerddon yn cynnwys gradd H2 mewn Bioleg a Gwyddor cyfwerth (yn cynnwys Cemeg, Ffiseg, Seicoleg, TG, Mathemateg, Technoleg Bwyd , Gwyddor Amgylcheddol neu Daearyddiaeth). Dim ond gyda lleiafswm gradd o H4 y caiff pynciau lefel uwch eu hystyried.
 • 112 o bwyntiau o Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch o fewn gwyddor sy’n cynnwys digon o Fioleg
 • Cwrs Sylfaen Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn arwain at raglen BSc Gwyddorau Iechyd

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru sy’n sefyll arholiad diwygiedig Mathemateg TGAU, byddwn yn derbyn naill ai TGAU Mathemateg neu Mathemateg – Rhifedd.

Os nad ydych yn cwrdd â’r gofynion mynediad uchod, mae’r cwrs blwyddyn llawn amser ‘Sylfaen yn arwain at BSc Gwyddorau Iechyd’ ar gael a bydd yn cynnig cymhwyster perthnasol i chi symud ymlaen i’r radd hon ar ôl ei gwblhau yn llwyddiannus. Am ragor o wybodaeth am y cwrs Sylfaen, cliciwch yma.

Os ydych yn astudio cyfuniad o’r uchod neu os na restrwyd eich cymhwyster, cysylltwch â naill ai’r Adran Dderbyniadau neu gyfeirio at Chwiliad UCAS am Gyrsiau. Am ragor o wybodaeth ar gyfer ein gofynion mynediad, yn cynnwys cymwysterau o’r UE, cliciwch yma.

Rydyn ni hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr yn meddu ar gymwysterau cyfwerth â’r uchod neu gan y rhai heb gymwysterau ffurfiol ond â phrofiad mewn maes perthnasol. Ar gyfer ymgeiswyr sydd ond yn cymryd 2 bwnc Lefel A neu gyfwerth, caiff hyn ei ystyried ynghyd â gweddill y proffil academaidd ac efallai y cynigiwn gynnig wedi’i raddio yn hytrach na defnyddio Tariff UCAS.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd rhaid i fyfyrwyr lle nad Saesneg ydy eu mamiaith ddarparu tystiolaeth o safon rhugledd 6.0 IELTS o leiaf neu gyfwerth. Am fanylion llawn ar sut i wneud cais a chymwysterau iaith Saesneg, ewch i’r tudalennau rhyngwladol ar y wefan.

Gweithdrefnau Dethol:
Dewisir fel arfer ar sail derbyn ffurflen gais gyflawn UCAS.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud cais am y cwrs hwn ar-lein i UCAS ar www.ucas.com​. Am ragor o wybodaeth, ewch i’n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) a Throsglwyddo Credydau i flwyddyn 2 a 3

Os oes diddordeb gyda chi mewn trosglwyddo credydau o sefydliad arall i astudio ym Met Caerdydd am gwrs sy’n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a/neu 3 cewch ragor o wybodaeth am hyn a sut i wneud cais ar y dudalen RPL. Cysylltwch â’r Adran Dderbyniadau os oes gennych unrhyw ymholiad am Gydnabod Dysgu Blaenorol.

Myfyrwyr aeddfed

Ymgeisydd aeddfed ydy unrhyw un sydd dros 21 oed nad aeth i brifysgol ar ôl gadael yr ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a cheir cyngor a gwybodaeth bellach yma.

Cysylltu â Ni

Am ymholiadau cyffredinol cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu anfon e-bost at askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau penodol i’r cwrs, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Dr Sally Hicks:
E-bost: shicks@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 6848

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS: B900
Dylai myfyrwyr Sylfaen hefyd ddefnyddio’r cod UCAS hwn a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.

Lleoliad yr astudiaeth: Campws Llandaf.

Ysgol: Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs: 3 blynedd lawn amser neu 4 blynedd llawn amser yn cynnwys y flwyddyn Sylfaen

TROSOLWG CWRS | UCHAFBWYNTIAU GRADD
Uchafbwyntiau Gradd

Yn y fideo cyflwyniad byr hwn, mae Cyfarwyddwr y Rhaglen Dr Sally Hicks yn dweud mwy wrthym am y radd mewn Gwyddor Biofeddygol.

DEWCH I GWRDD Â’R TÎM
Dewch i gwrdd â’r Tîm: Sally Hicks

Dewch i gwrdd â Chyfarwyddwr Rhaglen y radd Gwyddor Biofeddygol Dr Sally Hicks sy'n rhannu ei phrofiad a'i hangerdd am y pwnc.

Dewch i gwrdd â’r Tîm: Richard Webb

Dewch i gwrdd â'r Prif Ddarlithydd Dr Richard Webb sy'n rhannu ei arbenigedd a'i angerdd am y pwnc.

Dewch i gwrdd â’r Tîm: Lowri Mainwaring

Dewch i gwrdd â Dr Lowri Mainwaring, Arweinydd y Tîm Academaidd, sy'n rhannu ei harbenigedd a'i hangerdd am y pwnc.

ARCHWILIWCH EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Taith Rhithiol

Ewch am dro rhithiol o'n cyfleusterau Labordy Gwyddorau Biofeddygol.

MWY AM Y CWRS
TOP
in Wales for Biosciences*
*Guardian Univerity League Table 2021
91%
Overall Student Satisfaction*
*National Student Survey 2020
-->

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms