Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Iechyd yr Amgylchedd - Gradd BSc (Anrh)

Iechyd yr Amgylchedd - Gradd BSc (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Mae’r radd BSc (Anrh) hon a achredwyd yn broffesiynol sef Iechyd yr Amgylchedd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn cynnig cyfle i astudio am 5 gyrfa bosibl o fewn un maes disgyblaeth.

Mae Iechyd yr Amgylchedd yn cynnwys iechyd galwedigaethol, diogelwch a llesiant, amddiffyn yr amgylchedd, tai, diogelwch bwyd a iechyd cyhoeddus. Os ydych am fod yn weithwyr proffesiynol uchel eich parch mewn gyrfa a fydd yn eich galluogi i chwarae rôl bwysig yn y gymdeithas, yna cwrs Iechyd yr Amgylchedd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ydy’r rhaglen radd i chi.​

Pam astudio gyda ni

Beth sy’n gwneud i ni sefyll allan?

 • Mae ein cyfraddau cyflogadwyedd ar gyfer graddedigion yn ardderchog o fewn y sector cyhoeddus, preifat ac annibynnol.
 • Yn unigryw, mae tri sefydliad wedi achredu ein rhaglen sef Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd Chartered Institute of Environmental Health, Sefydliad Diogelwch a Iechyd Galwedigaethol Institution of Occupational Safety & Health (IOSH) a Sefydliad Diogelwch a Iechyd Galwedigaethol Institute of Environmental Management (IEMA). Mae hyn yn golygu bod myfyrwyr yn gallu ennill aelodaeth fel graddedigion o’r ddau sefydliad a chynyddu eu darpar ragolygon gyrfaol.
 • Mae gennym gyfleoedd ardderchog ar gyfer lleoliadau Dysgu seiliedig ar Waith yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus.
 • Mae ein tîm addysgu yn cynnwys ymarferwyr profiadol o’r sector cyhoeddus a’r sector preifat. Mae ein staff wedi derbyn acoladau o ran ymarfer proffesiynol ac addysgu ym maes Addysg Uwch.
 • Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi bod yn cyflenwi cymwysterau iechyd yr amgylchedd a iechyd y cyhoedd ers dros 40. Mae gan ein gradd BSc (Anrh) Iechyd yr Amgylchedd enw rhagorol ac yn un o’r rhai hynaf yn y DU.
 • Os ydych am swydd sy’n heriol, yn foddhaus ac sy’n gwneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl, yna Iechyd yr Amgylchedd ydy’r cwrs i chi ​. Gwyliwch fideo'r Sefydliad Siartredig ar Iechyd yr Amgylchedd - http://youtu.be/Ys7w4ly8UgQ

*Ar ôl gweithredu Adolygiad Aelodaeth IOSH yn ystod 2021, mae amodau aelodaeth IOSH yn gofyn am dystiolaeth o brofiad a fydd yn ofynnol yn ogystal ag unrhyw gymhwyster achrededig. Bydd aelodaeth Graddedig (Gradd IOSH) yn newid ei theitl i aelod Ardystiedig.

​Cynnwys y Cwrs​

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Gall y rhaglen hon ymgorffori blwyddyn sylfaen (blwyddyn 0), gall hyn fod naill ai drwy lwybr gwyddorau iechyd neu wyddorau cymdeithasol. Bydd myfyrwyr sy’n dymuno gwneud blwyddyn sylfaen, yn gwneud cais am y rhaglen radd o’u dewis, gan ddefnyddio’r cod UCAS perthnasol a restrir ar dudalen y cwrs a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS. Fel y cyfryw, bydd myfyrwyr sy’n dilyn y llwybr sylfaen yn gwneud blwyddyn ychwanegol i gwblhau eu gradd anrhydedd.

Ceir gwybodaeth bellach am flwyddyn sylfaen Gwyddorau Iechyd drwy glicio yma.

Ceir gwybodaeth bellach am flwyddyn sylfaen Gwyddorau Cymdeithasol drwy glicio yma.

Gradd:

Drwy’r cwrs, byddwch yn astudio meysydd craidd, yn cynnwys Diogelwch Bwyd, Tai, Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle. Amddiffyn yr Amgylchedd a’r themâu sylfaenol sef Iechyd y Cyhoedd, Epidemioleg ac Asesu Risg.

Blwyddyn Un:

Bydd y rhaglen yn cychwyn wrth gyflwyno Iechyd yr Amgylchedd mewn cyd-destun byd-eang, yn cyflwyno'r myfyrwyr i sialensiau iechyd yr amgylchedd yn hanesyddol a chyfoes. Byddwch yn dysgu’r holl sgiliau academaidd hanfodol i allu astudio ar lefel gradd. Byddwch yn astudio penderfynyddion iechyd yn gyfochrog â gwyddorau amgylcheddol cyn symud ymlaen i ystyried rôl yr amgylchedd byw a’r gweithle ar iechyd yn cynnwys tai, iechyd a diogelwch a diogelwch bwyd. Ym mlwyddyn gyntaf y rhaglen, byddwch yn astudio chwe modiwl:

 • Datblygiad Proffesiynol a Rhyngbroffesiynol 1
 • Rheoli Diogelwch Bwyd
 • Penderfynyddion Iechyd
 • Amgylchedd y Gweithle
 • Gwyddorau Iechyd yr Amgylchedd
 • Amgylchedd Byw

Blwyddyn Dau:

Yn yr ail flwyddyn byddwch yn datblygu sgiliau a gwybodaeth ac yn dechrau eu cymhwyso i dasgau a sefyllfaoedd y byddwch yn delio â nhw ar ôl i chi raddio. Bydd egwyddorion ac arferon diogelu’r cyhoedd yn cael eu haddysgu ar draws holl feysydd iechyd yr amgylchedd. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ystyried rôl data a pherthnasedd hybu iechyd wrth reoli effeithiau iechyd o’ch gwaith. Byddwch yn cael eich cyflwyno i ddulliau ymchwil a byddwch yn dewis pwnc ar gyfer eich prosiect terfynol. Byddwch yn cael cymorth i sicrhau ac ymgymryd â lleoliad gwaith fel elfen wreiddiedig o'r cwrs.

Modiwlau’r ail flwyddyn ydy:

 • Egwyddorion Amddiffyn y Cyhoedd
 • Datblygiad Proffesiynol a Rhyngbroffesiynol 2
 • Dulliau Ymchwil
 • Asesu a Gwella Iechyd y Cyhoedd
 • Amddiffyn y Cyhoedd ar Waith

Blwyddyn Tri:

Yn y flwyddyn olaf byddwch yn cadarnhau eich sgiliau a’ch gwybodaeth drwy astudio pedwar modiwl.  Byddwch yn ymgymryd â darn mawr o astudiaeth annibynnol â chymorth a datblygu’ch sgiliau ym maes amddiffyn y cyhoedd a rheolaeth gynaladwy o fusnes i gyfyngu ar yr effeithiau ar iechyd a’r amgylchedd. Byddwch hefyd yn ymgymryd â gweithgaredd copa o ddylunio ymyriadau ar gyfer iechyd yr amgylchedd, ar gyfer iechyd a datblygiadau cynaladwy a gwerthuso’r cyfryw ymyriadau gan ddefnyddio adnoddau a thechnegau cydnabyddedig. Modiwlau’r flwyddyn olaf ydy:

 • Achosion Diogelu Iechyd
 • Systemau Rheoli Cymhwysol
 • Ymyriadau ar gyfer Iechyd a Datblygiad Cynaladwy
 • Prosiect

Dysgu ac Addysgu

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau dysgu ac addysgu megis darlithoedd, seminarau, ymweliadau, sesiynau ymarferol, dysgu ar sail problemau, astudiaethau achos ac ymarferion chwarae rôl. Cefnogir yr holl addysgu gan amgylchedd dysgu rhithwir Moodle a Microsoft Teams, sy'n helpu myfyrwyr i gael mynediad at wybodaeth pan fo angen. Defnyddir nodiadau, darllen a byrddau trafod i gefnogi dysgu myfyrwyr.

Drwy’r rhaglen radd, mae’r oriau cyswllt yn amrywio. Mae ein haddysgu ar y campws yn bennaf trwy weithdai, seminarau a darlithoedd a chaiff y rhain eu cefnogi gan weithgareddau ac adnoddau ar-lein. Dylai eich amser dysgu gyda'r staff a'ch cyfoedion gael ei gefnogi gan amser astudio hunan-ymroddedig.

Mae cynllun tiwtor personol yn cynnig cymorth academaidd a bugeiliol i’r myfyrwyr o’r flwyddyn gyntaf ymlaen ac mae’n annog myfyrwyr i osod a chyflawni eu nodau academaidd a gyrfaol drwy bob blwyddyn o'r rhaglen.

Mae’r holl staff addysgu yn weithredol ynghlwm wrth yr Academi Addysg Uwch gyda nifer yn ennill gwobrau a chydnabyddiaeth am eu harferion addysgu blaengar.

Asesu

Mae asesu yn cynnwys amrywiaeth o ddulliau yn cynnwys:

 • Gwaith cwrs
 • Asesiadau ymarferol
 • Cyflwyniadau a phosteri
 • Gwaith grŵp
 • Asesiad cymheiriaid
 • Cyfweliad proffesiynol
 • Arholiadau ysgrifenedig

Darperir yr holl adborth ar asesiadau yn electronig a gall fod mewn amrywiaeth o fformatau yn cynnwys yn ysgrifenedig, ar fformat sain a fideo.

Darperir adborth ychwanegol drwy gydol y rhaglen yn ystod sesiynau a addysgir a chyfarfodydd gyda‘r tiwtor personol.

Ar ddechrau pob tymor bydd y myfyrwyr yn cael manylion am y rhaglen asesu ar gyfer y tymor hwnnw. Bydd hyn yn cynnwys union natur a fformat yr asesu, meini prawf yr asesiad a manylion y dyddiadau cyflwyno gwaith.

Lluniwyd asesiadau i efelychu nifer o sefydliadau o ddydd i ddydd yn y gweithle. Mae hyn yn cynnig profiad ymarferol i’r myfyrwyr o’r hyn gallan nhw dod ar ei draws a’i ddisgwyl cyn mynd i mewn i gyflogaeth.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae astudio gradd Iechyd yr Amgylchedd yn llwybr i mewn i nifer helaeth o yrfaoedd.

O fewn y sector preifat mae pum disgyblaeth y radd yn agor ystod eang o gyfleoedd gyrfaol. Mae’r rhain yn cynnwys ymgynghoriaeth, rolau archwilio a chydymffurfio â rheoliadau o fewn cwmnïau canolig neu fawr eu maint yn y DU a thramor.

O fewn llywodraeth leol, mae proffesiwn ymarferydd iechyd amgylcheddol yn uchel ei pharch a chyflogir ymarferwyr iechyd amgylcheddol gan bob awdurdod lleol drwy Brydain. Mae'r lluoedd arfog a chyrff iechyd cyhoeddus hefyd yn cynnig opsiynau gyrfaol cadarn i ymarferwyr iechyd amgylcheddol:

Mae ein graddedigion yn gweithio ym mhob un o’r meysydd canlynol:

 • Adrannau Iechyd Amgylcheddol Awdurdod Lleol
 • Llywodraeth ganolog a’i hasiantaethau (e.e. Asiantaeth Safonau Bwyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru/Lloegr, Asiantaeth yr Amgylchedd, Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch)
 • Y lluoedd arfog (Y Fyddin, Y Llynges a’r Llu Awyr)
 • Cwmnïau Gwyliau a Theithio
 • Adwerthwyr mawr megis Tesco a Sainsbury’s
 • Ymgynghoriaeth breifat
 • Cymdeithasau Tai
 • Academia
 • Tramor
 • Datblygiad Iechyd Rhyngwladol

Mae cyfraddau cyflogaeth graddedigion y cwrs yn uchel iawn. Mae’r enw da sydd i’r cwrs a chynnwys y modiwl ar Gyflogadwyedd Broffesiynol ynddo yn cynorthwyo hyn. Nod y modiwl hwn yw darparu profiad gwaith ystyrlon a chymorth gan weithwyr proffesiynol blaenllaw yn y diwydiant i ddatblygu CVs cryf, datganiadau personol ar gyfer ceisiadau am swyddi a'r wybodaeth a'r doniau sydd eu hangen ar gyfer y broses ymgeisio..

Ymhlith cyfleodd ar gyfer astudiaeth bellach, mae cwrs MSc Diogelwch Galwedigaethol, Iechyd a Llesiant a chwrs Meistr Iechyd Cyhoeddus Cymhwysol yn ogystal â nifer o ysgoloriaethau ymchwil.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 96-104
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf, Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd a Gwyddoniaeth.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys graddau CC. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: MMM-DMM.
 • Lefel T: Pasio (C+).
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): O leiaf dau Radd 5 mewn pynciau Lefel Uwch.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig cwrs ‘Sylfaen yn arwain ar BSc Gwyddorau Iechyd neu gwrs Sylfaen yn arwain ar BA/BSc Gwyddorau Cymdeithasol sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Am ymholiadau cyffredinol cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu anfon e-bost at askadmissions@cardiffmet.ac.uk neu neges Trydar ar @CMetAdmissions​.

Ar gyfer ymholiadau penodol i’r cwrs, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Gayle Davis:
E-bost: gdavis@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2020 5786

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS: B910
Dylai myfyrwyr Sylfaen hefyd ddefnyddio’r cod UCAS hwn a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.

Lleoliad yr astudiaeth: Campws Llandaf

Ysgol: Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs: 3 blynedd lawn amser neu 4 blynedd llawn amser yn cynnwys y flwyddyn Sylfaen.

Wedi'i hachredu gan
Accreditation
Accreditation
Accreditation
Untitled Document
TROSOLWG CWRS | UCHAFBWYNTIAU GRADD
Uchafbwyntiau Gradd

Yn y fideo cyflwyniad byr hwn, mae'r darlithydd Henry Dawson yn dweud mwy wrthym am y radd mewn Iechyd yr Amgylchedd.

DEWCH I GWRDD Â’R TÎM
Dewch i gwrdd â’r Tîm: Henry Dawson

Dewch i gwrdd â Henry Dawson, Uwch Ddarlithydd ar y radd Iechyd yr Amgylchedd ym Met Caerdydd, sy'n rhannu ei brofiad a'i angerdd am y pwnc.

PROFIAD MYFYRWYR A GRADDEDIGION
Proffil Graddedig

Clywch gan Amy Anderson, un o raddedigion Iechyd yr Amgylchedd, a sut y cyflawnodd ei gyrfa ddelfrydol ar ôl astudio gyda ni.

Blog
Sut y gwnaeth fy ngradd mewn Iechyd yr Amgylchedd ym Met Caerdydd arwain at yrfa yr wyf yn ei charu

Mae George, sydd wedi graddio o'r cwrs yn blogio am sut y llwyddodd i gael swydd yn gweithio i gymdeithas Tai fel Swyddog Technegol.
Darllen Mwy.

Blog
Yn dilyn fy angerdd dros Iechyd yr Amgylchedd ym Met Caerdydd

Darllenwch pam y dychwelodd Jade, myfyrwraig aeddfed, i fyd addysg i astudio Iechyd yr Amgylchedd ym Met Caerdydd.
Darllen Mwy

Blog
Sut mae Iechyd yr Amgylchedd ym Met Caerdydd wedi fy ngwneud yn ymarferydd â chyfarpar da

Mae Jonathon yn blogio am sut y gwnaeth lleoliad gwaith blwyddyn o hyd tra’n astudio ei sefydlu gyda’r profiad ymarferol sydd ei angen i ddod yn Ymarferydd Iechyd yr Amgylchedd.
Darllen Mwy

Taith Maes Dramor: Uganda

Ymwelodd myfyrwyr Iechyd yr Amgylchedd ag Uganda, gan fynychu cynhadledd Iechyd yr Amgylchedd, ymweld â'r cyhydedd a chael ychydig o gyfarfyddiadau agos â'r bywyd gwyllt lleol!

MWY AM Y CWRS
95%
Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol*
*Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2020