Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff – Gradd BSc (Anrh)

Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff – Gradd BSc (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

​​​Mae'r radd BSc (Anrh) Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff ym Met Caerdydd wedi'i hachredu gan gorff proffesiynol y diwydiant, Cymdeithas Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Prydain [BASES] ac mae'n canolbwyntio ar sail wyddonol perfformiad mewn chwaraeon a chymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol ac ymarfer corff. Er mwyn cyflawni gofynion BASES bydd myfyrwyr Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff yn dilyn llwybr penodol ar hyd y tair lefel sy'n canolbwyntio ar ennill dealltwriaeth o ddisgyblaethau ffisioleg, biomecaneg a seicoleg craidd chwaraeon ac ymarfer corff ynghyd ag archwilio agweddau rhyngddisgyblaethol ac amlddisgyblaethol Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff gyda lefel uchel o brofiad a pherthnasedd galwedigaethol.

Gall myfyrwyr hefyd ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau mewn thema astudio opsiynol ychwanegol yn seiliedig ar naill ai cryfder a chyflyru, maethiad chwaraeon neu atgyfeirio ymarfer corff a chyfarwyddyd ffitrwydd gyda'r cyfle i ennill cymwysterau galwedigaethol ychwanegol.

Trwy gydol y radd hon mewn Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff byddwch yn ennill profiadau ymarferol o weithgareddau labordy yn ogystal â chael cyfleoedd i arsylwi a chymryd rhan mewn ymarfer cymhwysol. Byddwch yn cael llawer o gyfleoedd i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau cyd-destunol ymarferol mewn chwaraeon a gwyddor ymarfer corff, profi ffitrwydd, hyfforddi, rhagnodi ymarfer corff a lleoliadau perfformio.​


Cynnwys y Cwrs

Mae'r rhaglen Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer wedi'i seilio ar ddwy golofn. Yn gyntaf, sicrhau bod myfyrwyr yn wybodus yn nisgyblaethau gwyddonol sylfaenol ffisioleg, biomecaneg a seicoleg ac yn ail, sut y gellir cymhwyso'r wybodaeth a sgiliau yn y disgyblaethau hyn i'r cyd-destun chwaraeon ac ymarfer.

Cyflwynir pob disgyblaeth ym mlwyddyn 1 ac fe adeiladir ar hyn ym mlwyddyn 2 gyda modiwlau gorfodol sy'n sicrhau ehangder o wybodaeth a dealltwriaeth ynghyd â gwerthfawrogiad o sut y gall y disgyblaethau gyfuno i fynd i'r afael â chwaraeon a phroblemau sy'n gysylltiedig ag ymarfer corff. Mae blwyddyn olaf yr astudiaeth yn eich galluogi i ganolbwyntio ar un neu ddwy o'r disgyblaethau hyn gan sicrhau eich bod yn datblygu gwybodaeth a chymhwysiad uwch mewn maes sy'n cyd-fynd â'ch dyheadau gyrfaol yn y dyfodol.

Hefyd, mae'r rhaglen Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer yn archwilio'r continwwm sy'n ymestyn o'r chwaraeon cystadleuol hyd at ymarfer corff a gweithgaredd corfforol. Bydd hyn yn eich helpu i gael gwerthfawrogiad o'r gwahanol ysgogwyr ar gyfer chwaraeon ac ymarfer yn ogystal â'r gwahanol ofynion ac ymatebion hyfforddi a'r gwahanol rolau y mae chwaraeon ac ymarfer yn eu chwarae mewn gwahanol boblogaethau. Mae blynyddoedd 1 a 2 yn cyflwyno'r cyd-destunau gwahanol hyn o safbwynt disgyblaeth gydag opsiwn blwyddyn olaf i ganolbwyntio ar chwaraeon neu ymarfer fel prif thema.

Yn ychwanegol at y prif fodiwlau disgyblu byddwch hefyd yn ymgymryd â modiwlau i hwyluso'ch trosglwyddiad i astudio ar lefel prifysgol, datblygu eich sgiliau ymchwil critigol a gwyddoniaeth, ymchwilio i ddisgyblaethau eraill sy'n gysylltiedig â chwaraeon a gwyddor ymarfer (e.e. maeth chwaraeon, cryfder a chyflyru ac atgyfeirio ymarferion) yn ogystal â chael cyfleoedd i ennill cymwysterau cydnabyddedig sy'n berthnasol i'r diwydiant galwedigaethol.

Byddwch yn gallu ymgymryd â phrosiect mawr yn eich dewis faes astudio, ochr yn ochr â'r cynnwys pwnc-benodol o'ch dewis. Mae'r flwyddyn olaf yn canolbwyntio ar eich datblygu chi fel dysgwr annibynnol sy'n cael ei yrru a fydd yn caniatáu i chi gymryd rheolaeth o'ch dysgu a sicrhau bod hyn yn cyd-fynd â'ch cam cyntaf i swydd fel unigolyn graddedig neu i barhau i astudio ymhellach. Mae mentora yn rhan sylweddol o'r flwyddyn olaf o astudio i ganiatáu cefnogaeth unigol i ddatblygu eich sgiliau fel academydd ac ymarferydd yn y meysydd sy'n cyd-fynd â chwaraeon a gwyddor ymarfer.

Blwyddyn un

 • Ymchwil ac Ysgolheictod
 • Datblygiad Proffesiynol
 • Biomecaneg Symudiad Dynol
 • Hanfodion Ffisioleg Chwaraeon ac Ymarfer
 • Hanfodion Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer
 • Pynciau sy'n Gysylltiedig â Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer

Blwyddyn dau

Modiwlau Craidd:

 • Ymchwil Dylunio ac Ymarfer
 • Materion mewn Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer
 • Biomecaneg Chwaraeon ac Ymarfer
 • Ffisioleg Chwaraeon ac Ymarfer
 • Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer

Opsiynau:

 • Maetheg
 • Hanfodion Cryfder a Chyflyru ar gyfer Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer (SES)

Blwyddyn tri

Modiwlau Craidd:

 • Prosiect Terfynol
 • Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff Rhyngddisgyblaethol

Modiwlau Opsiynol:

 • Biomecaneg Chwaraeon
 • Biomecaneg Iechyd ac Adfer
 • Ffisioleg Perfformiad Chwaraeon
 • Ffisioleg Ymarfer Corff mewn Iechyd
 • Seicoleg Chwaraeon
 • Seicoleg Ymarfer Corff
 • Maetheg Chwaraeon ac Ymarfer Corff
 • Cryfder a Chyflyru ar gyfer Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff(SES)

Dysgu ac Addysgu

Mae dulliau dysgu, addysgu ac asesu effeithiol yn sail i nodau addysgol a chanlyniadau dysgu pob un o'n rhaglenni a'n modiwlau. Gall dulliau dysgu ac addysgu o fewn y rhaglen chwaraeon a gwyddor ymarfer corff gynnwys darlithoedd, seminarau, gweithdai, tiwtorialau, sesiynau ymarferol yn y labordy, siaradwyr gwadd ac ymweliadau â'r diwydiant. Mae ein Hamgylchedd Dysgu Rhithwir hefyd yn agwedd annatod o'r pecyn dysgu sy'n cefnogi anghenion ein myfyrwyr.

Mae darlithoedd arweiniol yn cyflwyno pynciau a chysyniadau allweddol, tra bod seminarau, tiwtorialau, gweithdai a sesiynau ymarferol yn canolbwyntio ar gymhwyso cysyniadau allweddol gyda'r nod o wella profiad ac ymgysylltiad myfyrwyr. Byddwch hefyd yn cwrdd â thiwtoriaid ar sail un i un. Fel ysgol, rydyn ni'n gweithio'n galed i ddarparu cyfleoedd dysgu myfyriwr-ganolog sy'n darparu amgylchedd dysgu hyblyg o ansawdd uchel.

Mae dulliau dysgu ac addysgu yn pwysleisio ac yn hwyluso datblygiad eich rhesymu critigol, ac yn cymell integreiddio ymarfer corff a theori. Trwy gydol eich rhaglen, byddwch yn profi dysgu dan arweiniad tiwtor a dulliau dysgu hunan-gyfeiriedig, gan gynyddu annibyniaeth a myfyrio a'ch annog i ddatblygu agwedd gadarnhaol tuag at ddysgu gydol oes.

Mae ein dulliau addysgu a dysgu yn ymgorffori sgiliau 'EDGE' Met Caerdydd (Moesegol, Byd-eang, Digidol ac Entrepreneuraidd) a byddwch yn cael arweiniad da i arddangos y priodoleddau graddedig a ddisgwylir gennych mewn byd gwaith cynyddol gystadleuol. Ein nod ydy eich helpu chi i ddatblygu'n weithwyr proffesiynol myfyriol ac ysgolheigion critigol.

Yn eich rhaglen chwaraeon ym Met Caerdydd, byddwch yn cael profiadau dysgu o'ch cyfnod sefydlu hyd nes i chi raddio sy'n gydlynol ac yn datblygu'ch hunaniaeth yn eich rhaglen astudio.

Mae nodweddion penodol o'ch profiad dysgu ar y rhaglen Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff yn cynnwys y canlynol:

 • Ymchwilwyr o fri rhyngwladol sy'n rhan annatod o'r pecyn dysgu a gynigir i'n myfyrwyr.
 • Adnoddau ac offer labordy gwyddor ymarfer corff o safon byd er mwyn gwella profiad dysgu myfyrwyr.
 • Mae pob agwedd o Ddysgu ac Addysgu'n defnyddio'r llenyddiaeth ymchwil a'r safonau proffesiynol diweddaraf (e.e. BASES, CIMSPA, REPS). Mae'r rhaglen yn cael ei chydnabod fel gradd gymhwysol ym maes chwaraeon a gwyddor ymarfer corff ac wedi ei ardystio gan y corff proffesiynol BASES, Cymdeithas Chwaraeon a Gwyddorau Ymarfer Prydain.

Asesu

Mae'r strategaethau asesu ar gyfer pob modiwl yn amrywio i sicrhau bod y dull mwyaf priodol yn cael ei weithredu ar gyfer maes eich astudiaeth. Mae dulliau asesu wedi'u cynllunio i wella'ch profiad dysgu ac i gydnabod eich bod wedi cyflawni'r canlyniadau dysgu sy'n gysylltiedig â phob modiwl. Mae asesu hefyd yn sicrhau eich bod wedi cyflawni'r safon sy'n ofynnol i symud ymlaen i'r cam nesaf neu i fod yn gymwys ar gyfer dyfarniad (fel y'i mynegir gan y FHEQ a'r CQFW). Mae asesiadau'n cefnogi'ch profiad dysgu trwy ddarparu cyfleoedd i chi gymryd rhan mewn asesiadau ffurfiannol a chrynodol i brofi'ch gwybodaeth, eich gallu, eich sgil a'ch dealltwriaeth gritigol ac hefyd i ddatblygu eich sgiliau hanfodol perthnasol i'r gweithle. Asesir y modiwlau israddedig gan gyfuniad o fathau o asesu. Er enghraifft:

 • gwaith cwrs ysgrifenedig
 • cyflwyniadau poster
 • cyflwyniadau llafar
 • portffolios
 • arholiadau gyda llyfrau a rhai heb lyfrau
 • sgiliau ymarferol
 • gweithgareddau eraill a gynlluniwyd i asesu, datblygu a gwella sgiliau academaidd a chyflogadwyedd.

Disgwylir i chi gwblhau prosiect terfynol fel rhan o'r asesiad o'ch gradd anrhydedd. Mae prosiectau terfynol yn ddarnau pwysig o waith a allai fod yn brosiect ymchwil, arloesi, ymgynghori neu'n seiliedig ar y gymuned.

Mae natur y rhaglen chwaraeon a gwyddor ymarfer corff yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr arddangos rhinweddau damcaniaethol (ymarfer yn seiliedig ar dystiolaeth a meddwl yn gritigol) a cymhwysol (sgiliau ymarferol, datblygu ymyrraeth ac atgyfeirio), ac felly mae asesiadau o fewn modiwlau chwaraeon a gwyddor ymarfer corff yn cynnwys asesiadau damcaniaethol a asesiadau ymarferol mewn lleoliadau cymhwysol.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae'r rhaglen Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff yn ceisio datblygu eich cyflogadwyedd o dri safbwynt. Yn gyntaf, fel myfyriwr graddedig gyda safon uchel o sgiliau graddedig a ddatblygwyd trwy athroniaeth 'EDGE Met Caerdydd' sy'n eich cefnogi i ffynnu yn y byd modern. Trwy gydol eich gradd byddwch yn profi ystod o gyfleoedd i ddatblygu eich cymwyseddau moesegol, digidol, byd-eang ac entrepreneuraidd trwy ddysgu ar sail problemau, astudiaethau achos o fyd go iawn y diwydiant a phrofiadau gwaith ymarferol ar y campws a, lle bo hynny'n briodol, oddi ar y campws hefyd. Drwy eich holl gyfnod ym Met Caerdydd byddwn yn sicrhau eich bod yn cael ystod o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau graddedig trosglwyddadwy fel cyfathrebu, gwaith tîm ac arweinyddiaeth. Yn ail, i'ch datblygu chi fel gwyddonydd, fe'ch anogir i feddwl ac ysgrifennu'n gritigol; ffurfio a chyflwyno dadl resymegol; casglu, coladu, dadansoddi a dehongli data; a dylunio, gweithredu a gwerthuso ymyrraeth neu raglen sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Yn olaf, byddwch yn datblygu'r arbenigedd pwnc angenrheidiol i ddod yn ymarferydd chwaraeon a gwyddor ymarfer corff effeithiol yn eich dewis faes.

Yn ystod eich astudiaethau blwyddyn gyntaf cewch gyfle i ymgymryd â chymwysterau technegol mewn ystod o feysydd sy'n berthnasol i'r diwydiant yn cynnwys hyfforddi chwaraeon, atgyfeirio ymarfer corff, hyfforddi ffitrwydd, diogelu a dopio. Bydd y cyfleoedd hyn yn sicrhau bod gennych y cymwysterau a'r profiad priodol i wneud cais am un o'r nifer o gyfleoedd lleoliad gwaith a gynigir ar ac oddi ar y campws. Byddwn hefyd yn eich cefnogi i chwilio am gyfleoedd i weithio neu astudio dramor. Mae myfyrwyr sydd wedi graddio o'r rhaglen Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff wedi mynd ymlaen i weithio mewn gyrfaoedd o fewn a thu hwnt i'r diwydiant chwaraeon ac ymarfer.

Mae graddedigion diweddar o'r rhaglen chwaraeon a gwyddor ymarfer corff bellach yn gweithio gyda timau chwaraeon proffesiynol, timau chwaraeon academi yn ogystal â gyda chyrff llywodraethu cenedlaethol ar chwaraeon. Mae llawer o fyfyrwyr hefyd yn dilyn cyfleoedd ym myd practis preifat, amgylchedd clinigol neu yn y lluoedd arfog, gwasanaethau argyfnwg a'r diwydiant ffitrwydd. Mae myfyrwyr eraill wedi parhau i astudio ymhellach ar lefel Meistr ym maes chwaraeon a gwyddor corff neu ddisgyblaethau cysylltiol fel maeth chwaraeon, dadansoddi perfformiad chwaraeon, ffisiotherapi neu gryfder a chyflyru. Mae eraill wedi symud ymlaen ymhellach i astudio ar lefel doethuriaeth tuag at wneud gyrfaoedd fel ymchwilwyr neu academyddion.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 128-136
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf, Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd a Gwyddoniaeth.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch. Graddau AB i gynnwys gradd B mewn Gwyddoniaeth.
 • Pynciau perthnasol: Bioleg, Cemeg, Ffiseg, Seicoleg, Addysg Gorfforol / Astudiaethau Chwaraeon, Mathemateg neu Fioleg Cymdeithasol yn cael ei hystyried yn Wyddoniaeth gyfatebol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DDM-DDD mewn Gwyddoniaeth neu Addysg Gorfforol.
 • Lefel T: Teilyngdod mewn pwnc Gwyddoniaeth.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: 15 credyd gyda Rhagoriaeth a 30 credyd gyda Theilyngdod.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 1 x H6 a 1 x H5. H6 mewn Gwyddoniaeth.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 3 x gradd H2 i gynnwys Gwyddoniaeth. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau BC i gynnwys gradd C mewn Gwyddoniaeth. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Rhaglen Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu drwy e-bost askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

r gyfer ymholiadau penodol am y cwrs, cysylltwch â'r Tîm Cymorth Rhaglen:
E-bost: CCProgadmin@cardiffmet.ac.uk

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Wedi’i achredu gan:
Cymdeithas Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prydain

Cod UCAS: C600

Man Astudio:
Campws Cyncoed

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd yn llawn amser.

Ar gael yn rhan-amser hefyd a gall fod hyd at wyth mlynedd. Mae’r myfyrwyr rhan-amser yn ymuno â’r myfyrwyr amser llawn ar gyfer pob modiwl. Felly cwblheir y rhan fwyaf o’r modiwlau rhwng 9.00yb a 6.00yp yn ystod yr wythnos.

Ffioedd rhan-amser:
Codir tâl fesul modiwl sengl oni nodir yn wahanol: israddedig=10 credyd. Cysylltwch ag arweinydd y rhaglen am ragor o wybodaeth am fodiwlau I'w hastudio’n rhan-amser a sut bydd hyn yn effeithio ar ffioedd.

TROSOLWG O'R CWRS | UCHAFBWYNTIAU GRADD
Uchafbwyntiau Gradd

Yn y fideo cyflwyniad byr hwn, mae Cyfarwyddwr y Rhaglen, Rachel Lord, yn dweud mwy wrthym am y radd mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff.

DEWCH I GWRDD Â’R TÎM
Dewch i gwrdd â’r Tîm: Mike Stembridge

Dewch i gwrdd â Dr Mike Stembridge, Uwch Ddarlithydd mewn Ffisioleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff ym Met Caerdydd, sy'n rhannu ei brofiad a'i angerdd am y pwnc.

Dewch i gwrdd â’r Tîm: Rachel Lord

Dewch i gwrdd â Chyfarwyddwr Rhaglen y radd Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff, Rachel Lord sy'n rhannu ei harbenigedd a'i hangerdd am y pwnc.

EIN CYFLEUSTERAU
Cyfleusterau Chwaraeon

Mae’r Brifysgol yn parhau i fuddsoddi yn ei chyfleusterau chwaraeon o safon fyd-eang ar gampws Cyncoed i wella perfformiad a datblygiad academaidd ein holl fyfyrwyr.