Skip to main content
Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Sylfaen yn arwain at Beirianneg a Chyfrifiadureg

Sylfaen yn arwain at Beirianneg a Chyfrifiadureg

Blwyddyn Mynediad

Cynlluniwyd y flwyddyn Sylfaen hon i hwyluso mynediad i ystod eang o raddau anrhydedd llawn mewn Peirianneg a Chyfrifiadureg yn Ysgol Dechnolegau Caerdydd.

Bwriad y flwyddyn sylfaen yw eich paratoi ar gyfer eich blynyddoedd dilynol o astudio, gan roi’r cyfle i chi gryfhau eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder.

Bydd y flwyddyn sylfaen yn berthnasol i:

 1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cyflawni’r sgôr pwyntiau lefel A gofynnol (neu gyfwerth) i’r mynediad ym mlwyddyn gyntaf eu rhaglen radd ddewisol.
 2. Myfyrwyr aeddfed sydd wedi bod allan o’r system addysg ffurfiol ers peth amser.


Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, bydd gennych sylfaen gref o wybodaeth graidd y byddwch yn gallu ei chymhwyso i’ch dewis gwrs. Byddwch yn cael sylfaen drylwyr ac ymarferol yn y cysyniadau mathemateg a themâu cyfoes sy’n hanfodol i dechnoleg. Bydd modiwlau dewisol yn eich galluogi i deilwra eich astudiaethau i’ch diddordebau penodol a’ch gradd ddewisol, a bydd prosiect terfynol yn atgyfnerthu eich dysgu. Byddwch yn datblygu sgiliau ymchwil allweddol a sgiliau trosglwyddadwy i gynorthwyo astudiaeth bellach, ac yn cael eich integreiddio’n llawn i fywyd myfyriwr cyn symud ymlaen i flwyddyn 1.

Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2023/4 i sicrhau bod cynnwys y cwrs yn gyfredol ac yn parhau i fod. Os bydd unrhyw newidiadau i gynnwys y cwrs yn cael eu gwneud o ganlyniad i’r adolygiad, bydd pob ymgeisydd yn cael gwybod unwaith y bydd newidiadau’n cael eu cadarnhau.


Cynnwys y Cwrs

Dyluniwyd strwythur y rhaglen fel bod Tymor 1 yn cael cyflwyniad eang i’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer unrhyw radd Technoleg. Mae Tymor 2 yn caniatáu i fyfyrwyr deilwra eu hastudiaethau i’w diddordeb penodol a’r rhaglen radd a ddewiswyd ganddynt yn y dyfodol trwy gwblhau un modiwl dewisol 40 credyd a phrosiect unigol wedi’i gynllunio i gydgrynhoi’r dysgu trwy gydol y Flwyddyn Academaidd.

Modiwlau Gorfodol:

 • Mathemateg ar gyfer Technoleg (20 credyd)
 • Themâu Cyfoes mewn Technoleg (20 credyd)
 • Sgiliau Proffesiynol ac Academaidd (20 credyd)
 • Prosiect Unigol (20 credyd)

Modiwlau Opsiynol (dewiswch un):

 • Ystadegau a Sgiliau Rhaglennu (40 credyd)
 • Ffiseg ac Electroneg (40 credyd)


Mae’r cwrs yn cysylltu â’r rhaglenni gradd anrhydedd canlynol a gyflwynir yn Ysgol Technolegau Caerdydd:


Dysgu ac Addysgu

Anogir dull myfyriwr-ganolog o ddysgu ac addysgu drwy ddefnyddio ystod eang o strategaethau addysgu, megis labordai technegol a phrosiectau unigol a phrosiectau grŵp. Bydd astudiaethau achos go iawn ac anerchiadau gan westeion a fydd yn arbenigwyr o fyd busnes, ac â chefnogaeth Teams a Moodle, ein hamgylcheddau dysgu rhithiol, yn ychwanegu at hyn.

Oherwydd natur y rhaglen, bydd gweithdai ymarferol ar y campws ac ar-lein yn allweddol er mwyn datblygu dealltwriaeth a galluoedd technegol myfyrwyr, â sylfeini damcaniaethol sicr yn greiddiol iddyn nhw. Bydd disgwyl i’r myfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ymhellach drwy hunan-astudio cyfeiriedig ac amser ar gyfer dysgu annibynnol – yn ogystal â chyflawni’r gwaith ar yr amserlen – i gael datblygu portffolio proffesiynol o waith prosiect ac arteffactau meddalwedd wrth iddyn nhw symud i swyddi yn raddedigion.

Bydd Tîm y Rhaglen yn cefnogi’r myfyrwyr yn academaidd ac yn fugeiliol, o dan arweiniad Cyfarwyddwr y Rhaglen. Bydd Tiwtor Personol o fewn yr Ysgol yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr hefyd a fydd yn bwynt cyswllt ar gyfer materion academaidd a bugeiliol cyffredinol. Cefnogir myfyrwyr hefyd gan Hyfforddwyr Myfyrwyr; mae rôl Hyfforddwr Myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr cyfredol 2il, 3edd flwyddyn a Meistr sy’n darparu cefnogaeth cymheiriaid mewn Modiwlau.

Asesu

Bydd y strategaeth asesu ar gyfer y rhaglen yn amrywio i sicrhau’r dull mwyaf priodol ar gyfer pob modiwl a phwnc penodol. Caiff modiwlau eu hasesu drwy gyfuniad o ddulliau, megis arholiadau ffurfiol, aseiniadau rhaglennu ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau technegol, cyflwyniadau, profion yn y dosbarth, asesiadau gan gymheiriaid ac astudiaethau achos.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Bydd y rhaglen yn cysylltu â’r rhaglenni Gradd Anrhydedd canlynol a’r rhaglenni Meistr Integredig a gaiff eu cyflawni yn Ysgol Dechnolegau Caerdydd:

I gael gwybodaeth benodol ar gyflogadwyedd a gyrfaoedd sy’n gysylltiedig â’r rhaglenni gradd hyn, edrychwch ar dudalennau’r cyrsiau unigol.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Fel arfer, dylai fod gan ymgeiswyr:

 • 5 TGAU o leiaf (Graddau A*–C) gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg* ar radd C / 4 neu’n uwch
 • ar gyfer llwybrau gradd Cyfrifiadureg - 64 Pwynt Tariff UCAS o 2 Safon U i gynnwys CC
 • ar gyfer llwybrau gradd Peirianneg - 54 Pwynt Tariff UCAS o 2 Safon U o leiaf a fydd yn cynnwys graddau DD, mewn Mathemateg, Ffiseg neu bwnc Technoleg; neu 64 Pwynt Tariff UCAS o 2 Safon U o leiaf a fydd yn cynnwys graddau CC o leiaf mewn pynciau na fydd yn berthnasol

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru a fydd yn sefyll Mathemateg TGAU ddiwygiedig, byddwn yn derbyn Mathemateg neu Mathemateg – Rhifedd.

Os byddwch yn astudio cyfuniad o’r uchod neu os bydd eich cymhwyster heb ei restru, a wnewch chi gysylltu â Derbyniadau neu edrych yma Chwilio Cyrsiau UCAS ar gyfer y gofynion mynediad. Bydd modd cael rhagor o wybodaeth ar ein gofynion mynediad ni, gan gynnwys cymwysterau oddi wrth yr UE, drwy glicio yma.

Caiff ymgeiswyr na fydd â’r cymwysterau mynediad isaf arferol eu cyfweld a’u hystyried yn unigol ar sail eu dysgu blaenorol neu eu cefndir gwaith. Ar gyfer ymgeiswyr a fydd ond yn cymryd 2 Safon U neu gyfwerth, caiff hyn ei ystyried ynghyd â gweddill y proffil academaidd, ac efallai y gwnawn roi cynnig graddedig yn lle cynnig a fydd yn defnyddio Tariff UCAS.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad yw’r Saesneg yn iaith gyntaf iddyn nhw roi tystiolaeth eu bod yn rhugl i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth. I gael manylion llawn ar sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg Iaith, ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Y Broses Ddewis:
Fel arfer bydd y dewis yn seiliedig ar dderbyn cais UCAS cyflawn a chyfweliad, lle bydd hynny’n berthnasol.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn ar-lein i UCAS yma: www.ucas.com. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalennau Sut i Wneud Cais yn www.metcaerdydd.ac.uk/sutiwneudcais.

Cydnabod Dysgu Blaenorol a Throsglwyddo Credydau i flwyddyn 2 a 3
Os bydd diddordeb gennych i drosglwyddo credydau o sefydliad arall er mwyn astudio ym Met Caerdydd ar gyfer cwrs lle y gellir ymuno â blwyddyn 2 a/neu 3, gallwch gael rhagor o wybodaeth ar hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y tudalen Cydnabod Dysgu Blaenorol. Cysylltwch â Derbyniadau os bydd unrhyw ymholiadau gennych ar Gydnabod Dysgu Blaenorol.

Myfyrwyr hŷn
Ymgeisydd hŷn fydd unrhyw un a fydd dros 21 na fuodd mewn prifysgol wedi gadael yr ysgol neu goleg. Bydd Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau oddi wrth ymgeiswyr hŷn a gellir cael rhagor o gyngor a gwybodaeth yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bost askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Paul Jenkins::
E-bost: PJenkins2@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: +44 029 2041 6070

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS: Mae gan bob cwrs gradd ei god UCAS blwyddyn sylfaen ei hun. I gael y cod UCAS perthnasol, dilynwch y dolenni i’r cwrs rydych am ei astudio a restrir o dan ‘Cynnwys y Cwrs’, a gwnewch gais ar wefan UCAS.

Man Astudio: Campws Llandaf

Ysgol: Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Hyd y Cwrs: Un flwyddyn amser llawn, gyda thair neu bedair blynedd (rhyngosod) ychwanegol o astudio amser llawn yn ofynnol i gwblhau eich gradd ddewisol​.

CWRDD Â'R TÎM
Paul Jenkins

Rwy'n falch iawn o fod yn Gyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer y rhaglen Sylfaen mewn Peirianneg a Chyfrifiadureg, yr wyf yn ei fwynhau'n fawr, gan ei fod yn rhoi cyfle i mi ryngweithio â myfyrwyr a'u helpu i ddechrau ar eu gyrfa TG/Peirianneg a'u gweld yn symud ymlaen i'r radd o'u dewis. Rwyf wedi bod yn Gyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer y rhaglen Sylfaen ers ei sefydlu yn yr Ysgol.

Rwyf wedi gweithio ym myd addysg ers 1981, yn addysgu ym maes Addysg Bellach ac Addysg Uwch, gyda chyfnodau o amser yn gweithio i lywodraeth ganolog a diwydiant preifat, felly mae gen i gyfoeth o brofiadau i fanteisio arnynt wrth addysgu myfyrwyr.

Yn yr Ysgol Dechnolegau, rwy'n addysgu rhaglennu a Pheirianneg Meddalwedd yn bennaf, sy'n golygu fy mod yn aml yn gweld myfyrwyr yn eu blynyddoedd cyntaf ac mae bob amser yn braf mynychu'r seremonïau graddio a gweld y myfyrwyr yn cwblhau eu hastudiaethau ac mae llawer ohonynt yn cadw mewn mewn cysylltiad ar ôl iddynt adael y brifysgol.

Rwyf hefyd yn ymwneud ag ymchwil yn yr Ysgol, gan weithio'n bennaf yn y Ganolfan Seiberddiogelwch a Rhwydweithiau Gwybodaeth, ac ym maes Peirianneg Meddalwedd, AI ac Addysg. Rwy'n aelod o Gymdeithas Cudd-wybodaeth Gyfrifiadurol y DU ac yn mynychu eu cynhadledd flynyddol yn rheolaidd.

Rwy'n aelod o Gymdeithas Gyfrifiadurol Prydain (BCS) a fi yw trysorydd Cangen Dorset. BCS yw'r corff proffesiynol ar gyfer gweithwyr proffesiynol TG yn y DU, sy'n cynnig cyfoeth o lwybrau datblygu proffesiynol, gan gynnwys hyfforddiant, cyngor a rhwydweithio gyda gweithwyr proffesiynol eraill. Sefydlwyd y BCS ym 1957 ac mae wedi chwarae rhan bwysig wrth addysgu a meithrin gweithwyr proffesiynol TG, gwyddonwyr cyfrifiadurol, peirianwyr cyfrifiadurol, cynnal y proffesiwn, a chredydu statws proffesiynol TG siartredig.

Rwy'n gydlynydd yr Iaith Gymraeg, ac yn cynrychioli'r Ysgol yn nigwyddiadau Cymraeg y Brifysgol ac yn cydlynu datblygiad modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dr Paul Jenkins
Cyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer Sylfaen mewn Peirianneg a Chyfrifiadureg yn Ysgol Dechnolegau Caerdydd

ARCHWILIO EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Taith rithiol o amgylch Ysgol Technolegau Caerdydd

Ewch am dro rhithiol o'n Ysgol Technolegau newydd sbon ym Met Caerdydd.