Skip to main content
Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Gradd BEng/MEng: Peirianneg Systemau Cyfrifiadurol ac Electronig

Gradd BEng/MEng: Peirianneg Systemau Cyfrifiadurol ac Electronig

Blwyddyn Mynediad

Bydd y radd integredig hon mewn Peirianneg Systemau Cyfrifiadurol ac Electronig yn rhoi’r sgiliau angenrheidiol i chi fel y gallwch weithio gyda meddalwedd a chaledwedd i ddylunio systemau electronig a systemau cyfrifiadurol cyffrous. Mae systemau ymgorfforedig yn hollbresennol yn y byd modern a bydd y defnydd arnyn nhw yn tyfu â dyfodiad Rhyngrwyd Pethau (IoT) ac anghenion Industry 4.0.

Byddwch yn dysgu hanfodion theori electronig a thrydanol, signalau a systemau, yn ogystal â rhaglennu cyfrifiadurol. Byddwch yn cael dysgu am raglennu systemau ymgorfforedig yn ogystal â rhwydweithiau a seiberddiogelwch, gan ymdrin ag ystyriaethau proffesiynol a moesegol digido.

Bydd y sgiliau a enillwch yn ystod y cwrs yn rhoi’r adnoddau i chi fel y gallwch gyflawni rolau graddedig yn y sector yma sy’n ehangu. Bydd ffocws y rhaglen ar ddiwydiant, gan gynnig cyfleoedd ar gyfer lleoliadau diwydiannol, a bydd wedi’i dylunio i gael derbyn achrediad gan y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg, gan osod graddedigion ar y llwybr i gael dod yn Beirianwyr Siartredig.

Mae'r rhaglen hon yn ceisio achrediad gyda'r Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg ar ran y Cyngor Peirianneg at ddibenion cwrdd â'r gofyniad academaidd i gofrestru fel Peiriannydd Siartredig. Dyluniwyd y cwrs i ddiwallu anghenion achredu a chyda golwg ar ôl-ddyddio'r dyddiad dod i rym i gynnwys yr holl fyfyrwyr sy'n graddio o'r rhaglen.

Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2022/23. Yn hynny o beth, gall cynnwys y cwrs a ddangosir isod newid i sicrhau bod y rhaglen yn parhau i fod yn gyfredol. Bydd unrhyw ymgeiswyr yn cael gwybod am unrhyw newidiadau ar ôl iddynt gael eu cadarnhau.

Cynnwys Y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Gall y rhaglen hon gynnwys Blwyddyn Sylfaen a fwriedir ar gyfer myfyrwyr a fydd am ymrestru ar radd anrhydedd dair blynedd, a fydd yn dod o dan un o’r categorïau canlynol:

1. Myfyrwyr a fydd heb gael y nifer ofynnol o bwyntiau Safon U (neu gyfwerth) er mwyn cael dechrau ar flwyddyn gyntaf rhaglen y radd.

2. Myfyrwyr hŷn a fydd heb fod yn y system addysg ffurfiol am dipyn o amser.

Mae rhagor o wybodaeth ar y Flwyddyn Sylfaen ar gael drwy glicio yma.


Blwyddyn 1

Bydd Blwyddyn 1 yn cynnwys nifer o bynciau wedi’u dylunio i roi elfennau craidd bras y technegau a’r egwyddorion peirianneg a ddefnyddir o fewn systemau electronig a chyfrifiadurol. Byddwch yn astudio theori ac ymarfer dylunio systemau analog a digidol, a chewch eich cyflwyno i fyd cyffrous mecatroneg: cyfuniad o systemau mecanyddol ac electronig. Bydd hyfforddiant mewn mathemateg peirianneg gymhwysol yn ategu’ch gwaith ynghyd â datblygu a threfnu atebion adeiladu meddalwedd. Bydd gwaith prosiect yn eich galluogi i gyfnerthu’r deunyddiau drwy ddatblygu systemau i ddatrys problemau go iawn.

Modiwlau:

 • Saernïaeth a Systemau Gweithredu
 • Technoleg a Chymdeithas
 • Egwyddorion Rhaglennu
 • Electroneg Analog a Digidol I
 • Mathemateg Peirianneg I
 • Cyflwyniad i Fecatroneg

Blwyddyn 2

Bydd Blwyddyn 2 yn adeiladu ar bynciau a themâu Blwyddyn 1 i gael cyflwyno nifer o bynciau ychwanegol a fydd wedi’u dylunio i roi golwg ddyfnach i chi ar dechnegau ac egwyddorion peirianneg a ddefnyddir o fewn systemau electronig a chyfrifiadurol. Bydd yn ymdrin â theori ac ymarfer dylunio signalau, systemau a chyfathrebiadau. Cewch y cyfle i adeiladu systemau electronig i gyfnerthu’r gwaith damcaniaethol drwy ddatblygu prosiectau caledwedd. Bydd cymhwyso mathemateg i ddylunio systemau rheoli yn rhoi mewnwelediad i chi i leoli ac i drin peirianwaith awtomataidd. Byddwch yn dysgu sut bydd rhaid datblygu systemau electronig a chyfrifiadurol gan fod yn ymwybodol o anghenion bygythiad seiber. Bydd opsiynau rheoli prosiectau a sgiliau ymchwil yn cael eu trafod hefyd. Byddwch yn ymgymryd â gwaith prosiect helaeth hefyd er mwyn cyfnerthu eich dysgu drwy ddatblygu systemau i ddatrys problemau go iawn.

Modiwlau:

 • Electroneg Analog a Digidol 2
 • Mathemateg Peirianneg 2
 • Cyfrifiadura Ffisegol
 • Systemau Rheoli
 • Signalau a Systemau Cyfathrebu
 • Rheoli Prosiectau Peirianegol

Blwyddyn 3

Bydd Blwyddyn 3 yn ymdrin ag ystod o bynciau mewn ffordd fwy manwl. Gan y byddwch wedi datblygu sgiliau rhaglennu yn ystod blynyddoedd blaenorol, byddwch nawr yn mynd ymlaen i gymhwyso’r sgiliau hyn i raglennu caledwedd a sglodion rheolyddion a microbrosesyddion arbenigol. Bydd y gwaith yn parhau i ddatblygu ac i ddwysáu eich dealltwriaeth o systemau analog a digidol, gan gynnwys systemau cyfathrebu a phŵer electronig. Yn ogystal â’r modiwlau craidd, ceir opsiynau i astudio deallusrwydd artiffisial a sut y gellir ei gymhwyso i roboteg a chymwysiadau rheoli awtomataidd; saernïaeth gyfrifiadura uwch; seiberddiogelwch; ynghyd â rheoli prosiectau technegol. Bydd prosiect unigol yn eich galluogi i gyfnerthu eich dysgu drwy ddatblygu systemau i gyfrannu tuag at ddatrys problem go iawn o’ch dewis.

Bydd y dewis gan y myfyrwyr hefyd i gwblhau lleoliad blwyddyn mewn diwydiant rhwng Blynyddoedd 2 a 3.

Modiwlau:

 • Prosiect Ymarferol Peirianneg Proffesiynol
 • Systemau ac Electroneg Pŵer
 • Rhaglennu Caledwedd Lefel-isel
 • Prosesu Signalau Digidol

Opsiynol:

 • Systemau Paralel a Gwasgaredig
 • Deallusrwydd Cyfrifiadurol
 • Systemau Cyfathrebu Digidol ac Analog
 • Profiad Gwaith Diwydiannol (Lleoliad)
Blwyddyn 3

Gan adeiladu dealltwriaeth eang a dwys o’r pynciau a gyflwynir yn nhair blynedd gyntaf y rhaglen, bydd Blwyddyn 4 yn eich galluogi i feistroli sgiliau uwch ar draws pynciau cymhleth. Bydd yn gwneud hyn drwy ymdrin â phynciau craidd yn Rhyngrwyd Pethau, technegau mesur ac offeru ar gyfer casglu data. Bydd prosiect datblygu grŵp yn rhoi’r cyfle i chi ddod â llawer o’r pynciau a fydd wedi’u trafod yn y rhaglen at ei gilydd, yn ogystal â galluogi archwiliad o ddiddordeb penodol neu faes datblygu. Yn ogystal â’r agweddau craidd hyn, ceir cyfleoedd i archwilio’n fanylach bynciau a fydd yn amrywio o ddeallusrwydd artiffisial a chywasgu delweddau hyd at archwilio technolegau newydd yn y dyfodol. Ceir cyfle hefyd i ymgymryd â lleoliad diwydiannol byr a all fod yn ddefnyddiol iawn i sicrhau swyddi yn y dyfodol.

Modiwlau:

 • Prosiect Datblygu Tîm
 • Rhyngrwyd Pethau
 • Materion Proffesiynol a Moesegol mewn Peirianneg
 • Mesur ac Offeru

Opsiynol:

 • Ffiniau mewn Technoleg
 • Interniaeth
 • Cywasgu Delweddau a Fideo
 • Prosesu Signalau Uwch
 • Rhaglennu ar gyfer Dadansoddi Data

Dysgu Ac Addysgu

Anogir dull myfyriwr-ganolog o ddysgu ac addysgu drwy ddefnyddio ystod eang o strategaethau addysgu, megis labordai technegol a phrosiectau unigol a phrosiectau grŵp. Bydd astudiaethau achos go iawn ac anerchiadau gan westeion a fydd yn arbenigwyr o fyd busnes, ac â chefnogaeth Teams a Moodle, ein hamgylcheddau dysgu rhithiol, yn ychwanegu at hyn.

Oherwydd natur y rhaglen, bydd gweithdai ymarferol ar y campws ac ar-lein yn allweddol er mwyn datblygu dealltwriaeth a galluoedd technegol myfyrwyr, â sylfeini damcaniaethol sicr yn greiddiol iddyn nhw. Bydd disgwyl i’r myfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ymhellach drwy hunan-astudio cyfeiriedig ac amser ar gyfer dysgu annibynnol – yn ogystal â chyflawni’r gwaith ar yr amserlen – i gael datblygu portffolio proffesiynol o waith prosiect ac arteffactau meddalwedd wrth iddyn nhw symud i swyddi yn raddedigion.

Bydd Tîm y Rhaglen yn cefnogi’r myfyrwyr yn academaidd ac yn fugeiliol, o dan arweiniad Cyfarwyddwr y Rhaglen. Bydd Tiwtor Personol o fewn yr Ysgol yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr hefyd a fydd yn bwynt cyswllt ar gyfer materion academaidd a bugeiliol cyffredinol. Cefnogir myfyrwyr hefyd gan Hyfforddwyr Myfyrwyr; mae rôl Hyfforddwr Myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr cyfredol 2il, 3edd flwyddyn a Meistr sy'n darparu cefnogaeth cymheiriaid mewn Modiwlau.


Asesu

Bydd y strategaeth asesu ar gyfer y rhaglen yn amrywio i sicrhau’r dull mwyaf priodol ar gyfer pob modiwl a phwnc penodol. Caiff modiwlau eu hasesu drwy gyfuniad o ddulliau, megis arholiadau ffurfiol, aseiniadau rhaglennu ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau technegol, cyflwyniadau, profion yn y dosbarth, asesiadau gan gymheiriaid ac astudiaethau achos.

Cyflogadwyedd A Gyrfaoedd

Mae’r gymdeithas gyfoes yn troi o gylch technoleg. Fe wnaeth y chwyldro digidol alluogi dyfeisiau clyfar a dyfeisiau cysylltiedig, awtomatiaeth a systemau awtonomaidd, i dyfu’n esbonyddol, a bydd yn ei dro yn hyrwyddo mwy o aflonyddu a newid. Mae peirianneg yn broffesiwn sy’n eistedd yng nghanol y newidiadau hyn – mae peirianwyr yn asiantau newid. O ganlyniad, gall gyrfaoedd mewn peirianneg roi boddhad a bod yn amrywiol eu natur.

Ym mis Medi 2019, roedd cyflog cyfartalog blynyddol Peirianwyr Electronig yn dechrau tua £35,000 yn ôl Glassdoor.

Mae sefydliadau proffesiynol yn goruchwylio proffesiwn y peirianwyr yn y DU ar ran Cyngor Peirianneg y DU. Bydd safonau’n pennu’r cymwyseddau o ran addysg, hyfforddiant a phrofiad a fydd yn ofynnol i gael eich cofrestru yn Beiriannydd Corfforedig neu’n Beiriannydd Siartredig. Yn eu tro caiff y safonau hyn eu paru â chymwysterau rhyngwladol o’r un safon sydd wedi’u cydnabod yn fyd-eang o fewn y proffesiwn. I sicrhau y bydd ein myfyrwyr yn boddhau’r cymwyseddau gofynnol ar gyfer addysg, bydd rhaglenni peirianneg Met Caerdydd yn chwilio am achrediad drwy’r sefydliad peirianneg mwyaf priodol – IET (Y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg).

Bydd disgwyl i raglenni newydd gyflwyno tystiolaeth o garfan lawn (myfyrwyr a fydd yn symud ymlaen yn llwyddiannus i raddio dros 4 blynedd y cwrs) i’w harchwilio cyn y caiff achrediad llawn ei ddyfarnu. Wedi’r dyfarniad yna, caiff pob un o’r myfyrwyr a fu ar y cwrs hwnnw hawlio iddyn nhw fod ar raglen gydnabyddedig a’u bod yn gymwys felly i gael eu cydnabod yn llawn (MEng) neu’n rhannol (BEng) ar gyfer safon addysg ofynnol ar gyfer cofrestru proffesiynol.

Caiff y myfyrwyr eu hannog i ymgymryd â blwyddyn opsiynol mewn diwydiant i ychwanegu at eu hastudiaethau drwy fod â phrofiad ymarferol o waith peiranegol mewn amgylchedd masnachol. Bydd hyn yn rhoi adnoddau gwell iddyn nhw gael dechrau yn y gweithle ar ôl graddio.

Caiff myfyrwyr a fydd yn gwneud yn dda ar y rhaglen gyfleoedd hefyd i astudio ar lefel uwch ar gyfer cymwysterau ôl-raddedig mewn pynciau peirianneg a thechnoleg drwy ragor o raglenni a addysgir neu drwy ymchwil.


Gofynion Mynediad A Sut I Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 112-120 (Gradd BEng) neu 120-128 (Gradd MEng)
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau BCC gan gynnwys gradd C yn Mathemateg neu Ffiseg. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM (Gradd BEng) neu DDM (Gradd MEng). Gan gynnwys 6 Clod yn y modiwlau Mathemateg neu Ffiseg.
 • Lefel T: Teilyngdod. I gynnwys Mathemateg neu Ffiseg.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: I gynnwys Mathemateg neu Ffiseg.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. I gynnwys Mathemateg neu Ffiseg.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 3 x gradd H2. I gynnwys Mathemateg neu Ffiseg. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau CD. I gynnwys Mathemateg neu Ffiseg. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Rhaglen Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu  Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu ebost askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Dr Thanuja Mallikarachchi.
Ebost: TMallikarachchi@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 7207

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS:
BEng yn unig: G801
Gyda MEng: G800
Dylai myfyrwyr Sylfaen ddefnyddio’r cod UCAS hwn hefyd ac ymgeisio ar bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.

Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Hyd y Cwrs:
3 blynedd BEng + blwyddyn MEng (yn dibynnu ar berfformiad) amser llawn

EXPLORE OUR FACILITIES | VIRTUAL TOUR
A virtual tour of Cardiff School of Technologies

Take a virtual walkthrough of our brand new Cardiff School of Technologies.