Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Gradd BEng/MEng: Peirianneg Systemau Cyfrifiadurol ac Electronig

Gradd BEng/MEng: Peirianneg Systemau Cyfrifiadurol ac Electronig

Bydd y radd integredig hon mewn Peirianneg Systemau Cyfrifiadurol ac Electronig yn rhoi’r sgiliau angenrheidiol i chi fel y gallwch weithio gyda meddalwedd a chaledwedd i ddylunio systemau electronig a systemau cyfrifiadurol cyffrous. Mae systemau ymgorfforedig yn hollbresennol yn y byd modern a bydd y defnydd arnyn nhw yn tyfu â dyfodiad Rhyngrwyd Pethau (IoT) ac anghenion Industry 4.0.

Byddwch yn dysgu hanfodion theori electronig a thrydanol, signalau a systemau, yn ogystal â rhaglennu cyfrifiadurol. Byddwch yn cael dysgu am raglennu systemau ymgorfforedig yn ogystal â rhwydweithiau a seiberddiogelwch, gan ymdrin ag ystyriaethau proffesiynol a moesegol digido.

Bydd y sgiliau a enillwch yn ystod y cwrs yn rhoi’r adnoddau i chi fel y gallwch gyflawni rolau graddedig yn y sector yma sy’n ehangu. Bydd ffocws y rhaglen ar ddiwydiant, gan gynnig cyfleoedd ar gyfer lleoliadau diwydiannol, a bydd wedi’i dylunio i gael derbyn achrediad gan y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg, gan osod graddedigion ar y llwybr i gael dod yn Beirianwyr Siartredig.

Mae'r rhaglen hon yn ceisio achrediad gyda'r Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg ar ran y Cyngor Peirianneg at ddibenion cwrdd â'r gofyniad academaidd i gofrestru fel Peiriannydd Siartredig. Dyluniwyd y cwrs i ddiwallu anghenion achredu a chyda golwg ar ôl-ddyddio'r dyddiad dod i rym i gynnwys yr holl fyfyrwyr sy'n graddio o'r rhaglen.

Y derbyniad nesaf ar gyfer y cwrs hwn fydd ar gyfer mynediad Medi 2022.

Cynnwys Y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Gall y rhaglen hon gynnwys Blwyddyn Sylfaen a fwriedir ar gyfer myfyrwyr a fydd am ymrestru ar radd anrhydedd dair blynedd, a fydd yn dod o dan un o’r categorïau canlynol:

1. Myfyrwyr a fydd heb gael y nifer ofynnol o bwyntiau Safon U (neu gyfwerth) er mwyn cael dechrau ar flwyddyn gyntaf rhaglen y radd.

2. Myfyrwyr hŷn a fydd heb fod yn y system addysg ffurfiol am dipyn o amser.

Mae rhagor o wybodaeth ar y Flwyddyn Sylfaen ar gael drwy glicio yma.


Blwyddyn 1

Bydd Blwyddyn 1 yn cynnwys nifer o bynciau wedi’u dylunio i roi elfennau craidd bras y technegau a’r egwyddorion peirianneg a ddefnyddir o fewn systemau electronig a chyfrifiadurol. Byddwch yn astudio theori ac ymarfer dylunio systemau analog a digidol, a chewch eich cyflwyno i fyd cyffrous mecatroneg: cyfuniad o systemau mecanyddol ac electronig. Bydd hyfforddiant mewn mathemateg peirianneg gymhwysol yn ategu’ch gwaith ynghyd â datblygu a threfnu atebion adeiladu meddalwedd. Bydd gwaith prosiect yn eich galluogi i gyfnerthu’r deunyddiau drwy ddatblygu systemau i ddatrys problemau go iawn.

Modiwlau:

 • Saernïaeth a Systemau Gweithredu
 • Technoleg a Chymdeithas
 • Egwyddorion Rhaglennu
 • Electroneg Analog a Digidol I
 • Mathemateg Peirianneg I
 • Cyflwyniad i Fecatroneg

Blwyddyn 2

Bydd Blwyddyn 2 yn adeiladu ar bynciau a themâu Blwyddyn 1 i gael cyflwyno nifer o bynciau ychwanegol a fydd wedi’u dylunio i roi golwg ddyfnach i chi ar dechnegau ac egwyddorion peirianneg a ddefnyddir o fewn systemau electronig a chyfrifiadurol. Bydd yn ymdrin â theori ac ymarfer dylunio signalau, systemau a chyfathrebiadau. Cewch y cyfle i adeiladu systemau electronig i gyfnerthu’r gwaith damcaniaethol drwy ddatblygu prosiectau caledwedd. Bydd cymhwyso mathemateg i ddylunio systemau rheoli yn rhoi mewnwelediad i chi i leoli ac i drin peirianwaith awtomataidd. Byddwch yn dysgu sut bydd rhaid datblygu systemau electronig a chyfrifiadurol gan fod yn ymwybodol o anghenion bygythiad seiber. Bydd opsiynau rheoli prosiectau a sgiliau ymchwil yn cael eu trafod hefyd. Byddwch yn ymgymryd â gwaith prosiect helaeth hefyd er mwyn cyfnerthu eich dysgu drwy ddatblygu systemau i ddatrys problemau go iawn.

Modiwlau:

 • Electroneg Analog a Digidol 2
 • Mathemateg Peirianneg 2
 • Cyfrifiadura Ffisegol
 • Systemau Rheoli
 • Signalau a Systemau Cyfathrebu
 • Rheoli Prosiectau Peirianegol

Blwyddyn 3

Bydd Blwyddyn 3 yn ymdrin ag ystod o bynciau mewn ffordd fwy manwl. Gan y byddwch wedi datblygu sgiliau rhaglennu yn ystod blynyddoedd blaenorol, byddwch nawr yn mynd ymlaen i gymhwyso’r sgiliau hyn i raglennu caledwedd a sglodion rheolyddion a microbrosesyddion arbenigol. Bydd y gwaith yn parhau i ddatblygu ac i ddwysáu eich dealltwriaeth o systemau analog a digidol, gan gynnwys systemau cyfathrebu a phŵer electronig. Yn ogystal â’r modiwlau craidd, ceir opsiynau i astudio deallusrwydd artiffisial a sut y gellir ei gymhwyso i roboteg a chymwysiadau rheoli awtomataidd; saernïaeth gyfrifiadura uwch; seiberddiogelwch; ynghyd â rheoli prosiectau technegol. Bydd prosiect unigol yn eich galluogi i gyfnerthu eich dysgu drwy ddatblygu systemau i gyfrannu tuag at ddatrys problem go iawn o’ch dewis.

Bydd y dewis gan y myfyrwyr hefyd i gwblhau lleoliad blwyddyn mewn diwydiant rhwng Blynyddoedd 2 a 3.

Modiwlau:

 • Prosiect Ymarferol Peirianneg Proffesiynol
 • Systemau ac Electroneg Pŵer
 • Rhaglennu Caledwedd Lefel-isel
 • Prosesu Signalau Digidol

Opsiynol:

 • Systemau Paralel a Gwasgaredig
 • Deallusrwydd Cyfrifiadurol
 • Systemau Cyfathrebu Digidol ac Analog
 • Profiad Gwaith Diwydiannol (Lleoliad)
Blwyddyn 3

Gan adeiladu dealltwriaeth eang a dwys o’r pynciau a gyflwynir yn nhair blynedd gyntaf y rhaglen, bydd Blwyddyn 4 yn eich galluogi i feistroli sgiliau uwch ar draws pynciau cymhleth. Bydd yn gwneud hyn drwy ymdrin â phynciau craidd yn Rhyngrwyd Pethau, technegau mesur ac offeru ar gyfer casglu data. Bydd prosiect datblygu grŵp yn rhoi’r cyfle i chi ddod â llawer o’r pynciau a fydd wedi’u trafod yn y rhaglen at ei gilydd, yn ogystal â galluogi archwiliad o ddiddordeb penodol neu faes datblygu. Yn ogystal â’r agweddau craidd hyn, ceir cyfleoedd i archwilio’n fanylach bynciau a fydd yn amrywio o ddeallusrwydd artiffisial a chywasgu delweddau hyd at archwilio technolegau newydd yn y dyfodol. Ceir cyfle hefyd i ymgymryd â lleoliad diwydiannol byr a all fod yn ddefnyddiol iawn i sicrhau swyddi yn y dyfodol.

Modiwlau:

 • Prosiect Datblygu Tîm
 • Rhyngrwyd Pethau
 • Materion Proffesiynol a Moesegol mewn Peirianneg
 • Mesur ac Offeru

Opsiynol:

 • Ffiniau mewn Technoleg
 • Interniaeth
 • Cywasgu Delweddau a Fideo
 • Prosesu Signalau Uwch
 • Rhaglennu ar gyfer Dadansoddi Data

Dysgu Ac Addysgu

Anogir dull myfyriwr-ganolog o ddysgu ac addysgu drwy ddefnyddio ystod eang o strategaethau addysgu, megis labordai technegol a phrosiectau unigol a phrosiectau grŵp. Bydd astudiaethau achos go iawn ac anerchiadau gan westeion a fydd yn arbenigwyr o fyd busnes, ac â chefnogaeth Teams a Moodle, ein hamgylcheddau dysgu rhithiol, yn ychwanegu at hyn.

Oherwydd natur y rhaglen, bydd gweithdai ymarferol ar y campws ac ar-lein yn allweddol er mwyn datblygu dealltwriaeth a galluoedd technegol myfyrwyr, â sylfeini damcaniaethol sicr yn greiddiol iddyn nhw. Bydd disgwyl i’r myfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ymhellach drwy hunan-astudio cyfeiriedig ac amser ar gyfer dysgu annibynnol – yn ogystal â chyflawni’r gwaith ar yr amserlen – i gael datblygu portffolio proffesiynol o waith prosiect ac arteffactau meddalwedd wrth iddyn nhw symud i swyddi yn raddedigion.

Bydd Tîm y Rhaglen yn cefnogi’r myfyrwyr yn academaidd ac yn fugeiliol, o dan arweiniad Cyfarwyddwr y Rhaglen. Bydd Tiwtor Personol o fewn yr Ysgol yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr hefyd a fydd yn bwynt cyswllt ar gyfer materion academaidd a bugeiliol cyffredinol. Cefnogir myfyrwyr hefyd gan Hyfforddwyr Myfyrwyr; mae rôl Hyfforddwr Myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr cyfredol 2il, 3edd flwyddyn a Meistr sy'n darparu cefnogaeth cymheiriaid mewn Modiwlau.


Asesu

Bydd y strategaeth asesu ar gyfer y rhaglen yn amrywio i sicrhau’r dull mwyaf priodol ar gyfer pob modiwl a phwnc penodol. Caiff modiwlau eu hasesu drwy gyfuniad o ddulliau, megis arholiadau ffurfiol, aseiniadau rhaglennu ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau technegol, cyflwyniadau, profion yn y dosbarth, asesiadau gan gymheiriaid ac astudiaethau achos.

Cyflogadwyedd A Gyrfaoedd

Mae’r gymdeithas gyfoes yn troi o gylch technoleg. Fe wnaeth y chwyldro digidol alluogi dyfeisiau clyfar a dyfeisiau cysylltiedig, awtomatiaeth a systemau awtonomaidd, i dyfu’n esbonyddol, a bydd yn ei dro yn hyrwyddo mwy o aflonyddu a newid. Mae peirianneg yn broffesiwn sy’n eistedd yng nghanol y newidiadau hyn – mae peirianwyr yn asiantau newid. O ganlyniad, gall gyrfaoedd mewn peirianneg roi boddhad a bod yn amrywiol eu natur.

Ym mis Medi 2019, roedd cyflog cyfartalog blynyddol Peirianwyr Electronig yn dechrau tua £35,000 yn ôl Glassdoor.

Mae sefydliadau proffesiynol yn goruchwylio proffesiwn y peirianwyr yn y DU ar ran Cyngor Peirianneg y DU. Bydd safonau’n pennu’r cymwyseddau o ran addysg, hyfforddiant a phrofiad a fydd yn ofynnol i gael eich cofrestru yn Beiriannydd Corfforedig neu’n Beiriannydd Siartredig. Yn eu tro caiff y safonau hyn eu paru â chymwysterau rhyngwladol o’r un safon sydd wedi’u cydnabod yn fyd-eang o fewn y proffesiwn. I sicrhau y bydd ein myfyrwyr yn boddhau’r cymwyseddau gofynnol ar gyfer addysg, bydd rhaglenni peirianneg Met Caerdydd yn chwilio am achrediad drwy’r sefydliad peirianneg mwyaf priodol – IET (Y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg).

Bydd disgwyl i raglenni newydd gyflwyno tystiolaeth o garfan lawn (myfyrwyr a fydd yn symud ymlaen yn llwyddiannus i raddio dros 4 blynedd y cwrs) i’w harchwilio cyn y caiff achrediad llawn ei ddyfarnu. Wedi’r dyfarniad yna, caiff pob un o’r myfyrwyr a fu ar y cwrs hwnnw hawlio iddyn nhw fod ar raglen gydnabyddedig a’u bod yn gymwys felly i gael eu cydnabod yn llawn (MEng) neu’n rhannol (BEng) ar gyfer safon addysg ofynnol ar gyfer cofrestru proffesiynol.

Caiff y myfyrwyr eu hannog i ymgymryd â blwyddyn opsiynol mewn diwydiant i ychwanegu at eu hastudiaethau drwy fod â phrofiad ymarferol o waith peiranegol mewn amgylchedd masnachol. Bydd hyn yn rhoi adnoddau gwell iddyn nhw gael dechrau yn y gweithle ar ôl graddio.

Caiff myfyrwyr a fydd yn gwneud yn dda ar y rhaglen gyfleoedd hefyd i astudio ar lefel uwch ar gyfer cymwysterau ôl-raddedig mewn pynciau peirianneg a thechnoleg drwy ragor o raglenni a addysgir neu drwy ymchwil.


Gofynion Mynediad A Sut I Wneud Cais

Llwybr Sylfaen:
Yn ddelfrydol dylai fod gan ymgeiswyr 5 TGAU o leiaf gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg* ar radd C neu’n uwch (gradd 4 neu’n uwch ar gyfer ymgeiswyr a fydd â chanlyniadau TGAU ddiwygiedig newydd yn Lloegr) a 64 Pwynt Tariff UCAS o 2 Safon U o leiaf a fydd yn cynnwys graddau DD mewn Mathemateg, Ffiseg neu bwnc Dechnolegol, neu graddau CC mewn pynciau na fydd yn berthnasol (neu gyfwerth).

Gradd:
Dylai fod gan ymgeiswyr 5 TGAU gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg* ar radd C neu’n uwch (gradd 4 neu’n uwch ar gyfer ymgeiswyr a fydd â chanlyniadau’r TGAU ddiwygiedig newydd yn Lloegr) a 112 pwynt o 2 Safon U o leiaf (neu gyfwerth).

Gall cynigion nodweddiadol gynnwys:

 • 112 pwynt o 2 Safon U o leiaf a fydd yn cynnwys gradd B mewn Mathemateg neu Ffiseg; au CC; Caiff Tystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru ei ystyried yn drydydd pwnc
 • RQF BTEC National Extended Diploma / Cambridge Technical Extended Diploma: DMM gan gynnwys 6 Rhagoriaeth yn y modiwlau Mathemateg neu Ffiseg
 • 112 pwynt o’r Irish Leaving Certificate (Highers) a fydd yn cynnwys 3 gradd H2 gan gynnwys Mathemateg neu Ffiseg. Caiff pynciau Higher Level eu hystyried â gradd H4 yn unig
 • 112 pwynt o 2 Scottish Advanced Highers o leiaf a fydd yn cynnwys gradd C mewn Mathemateg neu Ffiseg
 • 112 pwynt o Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch mewn maes perthnasol

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru a fydd yn sefyll Mathemateg TGAU ddiwygiedig, byddwn yn derbyn Mathemateg neu Mathemateg – Rhifedd.

Os byddwch yn astudio cyfuniad o’r uchod neu os bydd eich cymhwyster heb ei restru, a wnewch chi gysylltu â Derbyniadau neu edrych yma chwilio cyrsiau UCAS ar gyfer y gofynion mynediad. Bydd modd cael rhagor o wybodaeth ar ein gofynion mynediad ni, gan gynnwys cymwysterau oddi wrth yr UE, drwy glicio yma.

Caiff ymgeiswyr na fydd â’r cymwysterau mynediad isaf arferol eu cyfweld a’u hystyried yn unigol ar sail eu dysgu blaenorol neu eu cefndir gwaith. Ar gyfer ymgeiswyr a fydd ond yn cymryd 2 Safon U neu gyfwerth, caiff hyn ei ystyried ynghyd â gweddill y proffil academaidd, ac efallai y gwnawn roi cynnig graddedig yn lle cynnig a fydd yn defnyddio Tariff UCAS.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad yw’r Saesneg yn iaith gyntaf iddyn nhw roi tystiolaeth eu bod yn rhugl i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth. I gael manylion llawn ar sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg Iaith, ewch i’r ar y wefan.

Y Broses Ddewis:
Fel arfer bydd y dewis yn seiliedig ar dderbyn cais UCAS cyflawn a chyfweliad, lle bydd hynny’n berthnasol.

Sut i wneud cais:
Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn ar-lein i UCAS yma: www.ucas.com. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalennau Sut i Wneud Cais yma: www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Os bydd diddordeb gennych i drosglwyddo credydau o sefydliad arall er mwyn astudio ym Met Caerdydd ar gyfer cwrs lle y gellir ymuno â blwyddyn 2 a/neu 3, gallwch gael rhagor o wybodaeth ar hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais yma: tudalen cydnabod dysgu blaenorol. Cysylltwch â Derbyniadau os bydd unrhyw ymholiadau gennych ar Gydnabod Dysgu Blaenorol.

Myfyrwyr hŷn
Ymgeisydd hŷn fydd unrhyw un a fydd dros 21 na fuodd mewn prifysgol wedi gadael yr ysgol neu goleg. Bydd Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau oddi wrth ymgeiswyr hŷn a gellir cael rhagor o gyngor a gwybodaeth yma.


Cysylltu  Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu ebost askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Dr Thanuja Mallikarachchi.
Ebost: TMallikarachchi@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 7207

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS:
BEng yn unig: G801
Gyda MEng: G800
Dylai myfyrwyr Sylfaen ddefnyddio’r cod UCAS hwn hefyd ac ymgeisio ar bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.

Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Hyd y Cwrs:
3 blynedd BEng + blwyddyn MEng (yn dibynnu ar berfformiad) amser llawn

EXPLORE OUR FACILITIES | VIRTUAL TOUR
A virtual tour of Cardiff School of Technologies

Take a virtual walkthrough of our brand new Cardiff School of Technologies.ADRAN DIWRNOD AGORED | BOB DYDD

Mae ein 'Diwrnod Agored Bob Dydd' rhithiol yn caniatáu i chi ddarganfod mwy am eich diddordebau cwrs, Sgwrs Fyw gyda derbyniadau, tîm llety a chyllid myfyrwyr*. Gallwch hefyd sgwrsio â’n myfyrwyr trwy Unibuddy, yn ogystal â mynd ar daith o amgylch ein llety a gweld beth sydd gan Gaerdydd i’w gynnig


Hoffet ti ymweld â ni wyneb yn wyneb?
Darganfyddwch fwy am Ddiwrnodau Agored ar y safle a Theithiau Campws trwy ddilyn y ddolen isod.Sgwrs Fyw

Oes gennych chi gwestiwn? Gallwch Fyw Sgwrsio gyda'n Tîm Derbyn Llun-Gwener (9 am-4.30yp) ar y dudalen hon isod ar y dde. Cliciwch ar yr eicon sgwrsio hwnnw ac mae ein tîm yno i helpu. Fel arall, cliciwch ar yr eiconau isod i sgwrsio â'r gwasanaeth perthnasol *


Tîm Llety

Tîm Llety


Oes gennych chi gwestiwn am fyw mewn neuaddau?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Ewch i Dudalennau Llety
Cyllid Myfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr


Oes gennych gwestiwn am gyllid myfyrwyr?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Cyllid Myfyrwyr
Our Students

Ein Myfyrwyr


Oes gennych chi gwestiwn am fywyd yng Nghaerdydd?
Sgwrsio gyda'n llysgenhadon myfyrwyr *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Bywyd Myfyrwyr
Rhyngwladol

Rhyngwladol


Gwneud cais rhyngwladol?
Sgwrsio â'n tîm rhyngwladol *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Rhyngwladol

* Gall argaeledd sgwrsio amrywio yn ôl gwasanaeth a gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig

Archwilio

'Nid yw dewis prifysgol yn ymwneud â'ch cwrs yn unig, byddwch hefyd eisiau gweld lle y gallech fod yn treulio blynyddoedd nesaf eich bywyd - dod o hyd i'ch cartref oddi cartref. Archwiliwch ein llety a'n prifddinas wych isod.'


Taith o amgylch ein Llety

Ewch ar daith fideo 360 gradd o'n neuaddau myfyrwyr

Darganfyddwch Gaerdydd - Ein Dinas, Eich Cartref

Yn ddinas myfyrwyr wych, mae gan Gaerdydd rywbeth i bawb

Perfformiad Chwaraeon

Mae Met Caerdydd yn darparu ac yn rheoli amgylchedd Cynllun Gyrfa Ddeuol achrededig TASS sy'n caniatáu i fyfyrwyr gyflawni eu potensial academaidd ochr yn ochr â hyfforddi, chwarae a pherfformio yn eu dewis chwaraeon.


Gyda phrofiad personol o gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol ac ymgymryd ag ymchwil o'r radd flaenaf, mae ein staff academaidd a Chwaraeon Perfformiad yn creu amgylchedd cwbl unigryw o ragoriaeth chwaraeon. Mae'r model integredig yn golygu y gallwch fod yn sicr bod ein rhaglenni'n cael eu llywio gan y gwasanaethau hyfforddi a chymorth diweddaraf, pob un wedi'i gynllunio i'ch datblygu chi fel athletwr. Ynghyd â'n partneriaethau allweddol gydag amrywiaeth o Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol, mae ein rhaglenni'n gweithio ochr yn ochr â llwybrau talent cydnabyddedig. Darganfyddwch fwy

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms