Skip to main content
Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Gradd BSc (Anrh): Diogelwch Cyfrifiadurol

Gradd BSc (Anrh): Diogelwch Cyfrifiadurol

Blwyddyn Mynediad

Yn y radd hon mewn Diogelwch Cyfrifiadurol (a elwir yn aml yn Seiberddiogelwch), byddwch yn archwilio’r technolegau a’r arferion sydd wedi’u cynllunio i amddiffyn rhwydweithiau, cyfrifiaduron a data rhag ymosod, difrod neu fynediad heb ei awdurdodi.

Byddwch yn magu’r sgiliau a’r wybodaeth i gael deall, defnyddio a gwerthuso’n feirniadol yr egwyddorion sy’n greiddiol i Ddiogelwch Cyfrifiadurol. Drwy ddarlithoedd, tiwtorialau, labordai technegol ac astudiaethau achos go iawn, byddwch yn dysgu sut bydd ymosodiadau’n gweithio, y bygythiadau a’r gwendidau tebygol, a’r dulliau y bydd ymosodwyr yn eu defnyddio.

Gan ddefnyddio technegau ac offer o safon diwydiant, byddwch yn dysgu sut i gynnal profion treiddio a dadansoddi gwendidau mewn sefydliadau busnes er mwyn datblygu systemau diogel. Byddwch yn deall ac yn dylunio fframweithiau a fydd yn gallu gweithredu ar draws sefydliadau i gael lleihau risg, adnabod a lliniaru gwendidau, a boddhau ymrwymiadau cydymffurfio.

Bydd modiwlau’r cwrs wedi’u hintegreiddio â chynnwys tystysgrifau proffesiynol megis CCNA, Cisco Networking a Seiberddiogelwch, a CEH (Certified Ethical Hacking) i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi. Bydd y dewis gennych i ymgymryd â’r tystysgrifau hyn ochr yn ochr â’ch astudiaethau heb unrhyw gost ychwanegol. A chithau’n fyfyriwr Ysgol Dechnolegau Caerdydd, cewch y cyfle hefyd i gymryd rhan mewn heriau a chystadlaethau a fydd yn berthnasol i ddiwydiant i gael profi’ch sgiliau ac i ddatblygu’ch galluoedd.

Mae'r cwrs hwn yn un o ddim ond deg rhaglen BSc diogelwch cyfrifiadurol yn y DU, a hwn oedd y radd Baglor gyntaf yng Nghymru i gael ardystiad dros dro gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC). Rhoddir achrediad llawn pan fydd y garfan gyntaf yn graddio. Mae Met Caerdydd hefyd yn Bartner Academaidd y Sefydliad Siartredig Diogelwch Gwybodaeth (CIISec). Bydd hyn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gymhwyso fel Aelod Myfyriwr o'r CIISec a chychwyn ar eu taith i statws proffesiynol diogelwch gwybodaeth siartredig.

Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2022/23. Yn hynny o beth, gall cynnwys y cwrs a ddangosir isod newid i sicrhau bod y rhaglen yn parhau i fod yn gyfredol. Bydd unrhyw ymgeiswyr yn cael gwybod am unrhyw newidiadau ar ôl iddynt gael eu cadarnhau.


Cynnwys Y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Gall y rhaglen hon gynnwys Blwyddyn Sylfaen a fwriedir ar gyfer myfyrwyr a fydd am ymrestru ar radd anrhydedd dair blynedd, a fydd yn dod o dan un o’r categorïau canlynol:

1. Myfyrwyr a fydd heb gael y nifer ofynnol o bwyntiau Safon U (neu gyfwerth) er mwyn cael dechrau ar flwyddyn gyntaf rhaglen y radd.

2. Myfyrwyr hŷn a fydd heb fod yn y system addysg ffurfiol am dipyn o amser.

Mae rhagor o wybodaeth ar y Flwyddyn Sylfaen ar gael drwy glicio yma.


Gradd

Mae rhaglen y radd yn cynnwys nifer o fodiwlau gorfodol gydag ystod o opsiynau yn y flwyddyn olaf i gael datblygu eich diddordebau a’ch arbenigedd penodol.

Bydd y dewis gan y myfyrwyr i gwblhau lleoliad blwyddyn mewn diwydiant rhwng Blynyddoedd 2 a 3.

Bydd pob modiwl yn 20 credyd oni nodir yn wahanol.


Blwyddyn 1:

 • Meddwl yn Gyfrifiadurol
 • Saernïaeth a Systemau Gweithredu
 • Egwyddorion Rhaglennu
 • Datblygu Systemau a Meddalwedd o Ansawdd I
 • Gwybodaeth a Risg
 • Bygythiadau ac Ymosodiadau

Blwyddyn 2:

 • Rhwydweithiau a Chyfathrebiadau
 • Cyfrifiadura Ffisegol
 • Systemau a Chynhyrchion Diogel
 • Gweithrediadau a Saernïaeth Seiberddiogelwch
 • Datblygu Systemau a Meddalwedd o Ansawdd II
 • Sgiliau Proffesiynol ac Ymchwil

Blwyddyn 3:

 • Prosiect Seiberddiogelwch (40 credyd)
 • Rheoli Seiberddiogelwch
 • Seiberddiogelwch a Chryptograffeg
 • Hacio Moesegol

Modiwlau opsiynol (dewiswch un):

 • Profiad Gwaith Diwydiannol (Lleoliad)
 • Offer a Thechnegau Lefel-isel ar gyfer Seiberddiogelwch
 • Diogelwch Meddalwedd
 • Technolegau Newydd mewn Seiberddiogelwch
 • Entrepreneuriaeth ac Arloesedd Busnes

Noder: Bydd modiwlau opsiynol yn dibynnu ar eu hargaeledd ac ar y galw amdanyn nhw; felly mae’n bosib na fydd pob un o’r modiwlau yn rhedeg mewn un Flwyddyn Academaidd.


Dysgu Ac Addysgu

Anogir dull myfyriwr-ganolog o ddysgu ac addysgu drwy ddefnyddio ystod eang o strategaethau addysgu, megis labordai technegol a phrosiectau unigol a phrosiectau grŵp. Bydd astudiaethau achos go iawn ac anerchiadau gan westeion a fydd yn arbenigwyr o fyd busnes, ac â chefnogaeth Teams a Moodle, ein hamgylcheddau dysgu rhithiol, yn ychwanegu at hyn.

Oherwydd natur y rhaglen, bydd gweithdai ymarferol ar y campws ac ar-lein yn allweddol er mwyn datblygu dealltwriaeth a galluoedd technegol myfyrwyr, â sylfeini damcaniaethol sicr yn greiddiol iddyn nhw. Bydd disgwyl i’r myfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ymhellach drwy hunan-astudio cyfeiriedig ac amser ar gyfer dysgu annibynnol – yn ogystal â chyflawni’r gwaith ar yr amserlen – i gael datblygu portffolio proffesiynol o waith prosiect ac arteffactau meddalwedd wrth iddyn nhw symud i swyddi yn raddedigion.

Bydd Tîm y Rhaglen yn cefnogi’r myfyrwyr yn academaidd ac yn fugeiliol, o dan arweiniad Cyfarwyddwr y Rhaglen. Bydd Tiwtor Personol o fewn yr Ysgol yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr hefyd a fydd yn bwynt cyswllt ar gyfer materion academaidd a bugeiliol cyffredinol. Cefnogir myfyrwyr hefyd gan Hyfforddwyr Myfyrwyr; mae rôl Hyfforddwr Myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr cyfredol 2il, 3edd flwyddyn a Meistr sy'n darparu cefnogaeth cymheiriaid mewn Modiwlau.

Asesu

Bydd y strategaeth asesu ar gyfer y rhaglen yn amrywio i sicrhau’r dull mwyaf priodol ar gyfer pob modiwl a phwnc penodol. Caiff modiwlau eu hasesu drwy gyfuniad o ddulliau, megis arholiadau ffurfiol, aseiniadau rhaglennu ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau technegol, cyflwyniadau, profion yn y dosbarth, asesiadau gan gymheiriaid ac astudiaethau achos.

Cyflogadwyedd A Gyrfaoedd

Daw newyddion am y “seiber-ymosodiad” diweddaraf bron bob wythnos ond, er hyn, prin iawn, iawn yw’r bobl sydd â’r sgiliau priodol i gael delio â’r broblem. Mae hyn yn effeithio’n uniongyrchol ar allu sefydliadau i atal yr ymosodiadau neu i ddelio â nhw. Bydd chwilio’n gyflym am “brinder sgiliau seiberddiogelwch” yn dangos i chi mor ddifrifol yw’r broblem – mewn adroddiad yn yr Independent, dim ond 31.6% o’r swyddi seiberddiogelwch gofynnol sydd wedi’u llenwi.

Gyda'r galw am raddedigion medrus yn cynyddu, bydd cwrs Diogelwch Cyfrifiadurol Met Caerdydd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa heriol a buddiol mewn rôl flaengar yn amddiffyn busnes a seilwaith cenedlaethol y DU. Mae’n bosib cael profiad o’r byd go iawn yn rhan o’ch astudio drwy gwblhau lleoliad blwyddyn rhyngosod / interniaeth ddiwydiannol (opsiynol). Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, llwyddodd ein myfyrwyr i sicrhau lleoliadau mewn cynlluniau cystadleuol cenedlaethol gyda Microsoft, HP, General Electric a’r Swyddfa Dywydd.

Wedi cwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus, bydd rhagor o opsiynau ar gael i astudio ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir ar draws cyfrifiadura a systemau gwybodaeth yma ym Met Caerdydd, yn ogystal â rhaglenni ymchwil a PhD.

Gofynion Mynediad A Sut I Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 104-112
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM
 • Lefel T: Teilyngdod. Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Rhaglen Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu  Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu ebost askadmissions@cardiffmet.ac.uk neu trydar @CMetAdmissions.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Dr Chaminda Hewage:
Ebost: chewage@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 6253

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS: G100
Dylai myfyrwyr Sylfaen ddefnyddio’r cod UCAS hwn hefyd ac ymgeisio ar bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.

Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd amser llawn. Pedair blynedd amser llawn os bydd yn cynnwys blwyddyn sylfaen neu leoliad rhyngosod blwyddyn o hyd. Pum mlynedd amser llawn os bydd yn cynnwys blwyddyn sylfaen a lleoliad rhyngosod blwyddyn o hyd.

CYFARFOD Â’R TÎM
Cyfarfod â'r Tîm: Chaminda Hewage

"Rwy'n angerddol iawn am fy ymchwil i gynyddu ein gwybodaeth am natur bygythiadau seiber, a'r dulliau i ganfod ac atal y bygythiadau hyn." Dewch i gyfarfod â Dr Chaminda Hewage, Cyfarwyddwr Rhaglen Diogelwch Cyfrifiaduron BSc (Anrh).

ARCHWILIO EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Taith rithiol o amgylch Ysgol Technolegau Caerdydd

Ewch am dro rhithiol o'n Ysgol Technolegau newydd sbon ym Met Caerdydd.