Skip to main content
Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Peirianneg Meddalwedd - Gradd BSc (Anrh)

Peirianneg Meddalwedd - Gradd BSc (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Bydd ein gradd Peirianneg Meddalwedd sydd wedi’i hachredu’n broffesiynol yn datblygu eich gwybodaeth a’ch arbenigedd mewn dylunio, datblygu a darparu meddalwedd ar gyfer amgylcheddau a llwyfannau modern.

Fel Peiriannydd Meddalwedd, efallai y byddwch yn datblygu gwefannau deniadol, yn adeiladu apiau symudol, neu hyd yn oed yn creu’r feddalwedd a fydd yn mynd â’r genhedlaeth nesaf o rocedi i’r gofod. Mae’r radd BSc Peirianneg Meddalwedd achrededig yn rhoi’r sgiliau y mae’r diwydiant hwn sy’n symud yn gyflym yn eu mynnu. Mewn cydweithrediad â’n partneriaid yn y diwydiant, mae problemau bywyd go iawn ac offer o’r radd flaenaf yn ganolog i’r radd hon. Byddwch yn meithrin sgiliau rhaglennu uwch mewn ystod o ieithoedd a byddwch yn profi’r cylch cyfan o ddatblygu meddalwedd, o raglennu i ansawdd codio, cyfathrebu mewn timau amlddisgyblaethol, profi meddalwedd a dadfygio. Byddwch yn datblygu eich gwerthfawrogiad o saernïaeth meddalwedd a ’codemanship’: creu arteffactau meddalwedd defnyddiol y gellir eu defnyddio.

Yn eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn ymdrin â chysyniadau cyfrifiadura hanfodol ac yn datblygu’r sgiliau a’r wybodaeth dechnegol ac academaidd sy’n angenrheidiol ar gyfer gweddill eich gradd. Ym mlynyddoedd dau a thri, byddwch yn canolbwyntio ar ddylunio a datblygu meddalwedd ar gyfer cymwysiadau penodol a byddwch yn archwilio paradeimau pensaernïol megis cyfrifiadura cyfochrog a dosbarthedig.

Mae’r radd hon wedi’i hachredu gan BCS, y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG. Mae achrediad yn arwydd o sicrwydd bod y radd yn bodloni’r safonau a osodir gan BCS. Mae gradd achrededig yn rhoi hawl i chi gael aelodaeth broffesiynol o BCS, sy’n rhan bwysig o’r meini prawf ar gyfer ennill statws Gweithiwr Proffesiynol TG Siartredig (CITP) drwy’r Sefydliad. Mae rhai cyflogwyr yn recriwtio’n ffafriol o raddau achrededig, ac mae gradd achrededig yn debygol o gael ei chydnabod gan wledydd eraill sy’n llofnodwyr cytundebau rhyngwladol.

Blwyddyn Sylfaen

​Gellir astudio’r radd hon fel gradd amser llawn tair blynedd neu radd pedair blynedd sy’n cynnwys blwyddyn o astudio sylfaenol. Bwriad ein blwyddyn sylfaen yw eich paratoi ar gyfer eich blynyddoedd dilynol o astudio, gan gynnig cyfle i chi gryfhau eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder.

Bydd y flwyddyn sylfaen yn berthnasol i:

 1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cael y nifer gofynnol o bwyntiau Safon Uwch (neu gyfwerth) i ddechrau ar flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.
 2. Myfyrwyr hŷn sydd wedi bod allan o’r system addysg ffurfiol ers peth amser.


Darganfyddwch fwy am y flwyddyn sylfaen.

Nodwch: Bydd angen i chi wneud cais gan ddefnyddio cod UCAS penodol os ydych yn dymuno ymgymryd â’r 4 blynedd gan gynnwys sylfaen. Cyfeiriwch at Wybodaeth Gwrs Allweddol ar waelod y dudalen hon.

Cynnwys y Cwrs

Gradd

Mae’r rhaglen radd Peirianneg Meddalwedd yn cynnwys nifer o fodiwlau gorfodol, gydag ystod o opsiynau yn yr ail flwyddyn a’r flwyddyn olaf i ddatblygu eich diddordebau a’ch arbenigedd penodol.

Mae gan fyfyrwyr hefyd yr opsiwn i gwblhau lleoliad blwyddyn o hyd mewn diwydiant rhwng Blynyddoedd 2 a 3.

Mae’r modiwlau yn 20 credyd oni nodir yn wahanol.


Blwyddyn 1:

Mae myfyrwyr yn dilyn 120 credyd o fodiwlau gorfodol:

 • Egwyddorion Rhaglennu
 • Pensaernïaeth a Systemau Gweithredu
 • Meddwl Cyfrifiadurol
 • Explore
 • Dylunio Gwefannau a Chronfeydd Data
 • Dylunio a Datblygu Meddalwedd​


Blwyddyn 2:

Mae myfyrwyr yn dilyn 100 credyd o fodiwlau gorfodol, gyda dewis o un modiwl dewisol 20 credyd:

 • Dylunio System sy’n Canolbwyntio ar Wrthrych
 • Symudol & Technolegau Gwe
 • Expand
 • Datblygu Ystwyth a DevOps
 • Algorithmau a Strwythurau Data

Modiwlau opsiynol* (un o’r canlynol):

 • Rheoli Data a Gwybodaeth
 • Rhwydweithiau a Chyfathrebu


Blwyddyn 3:

Mae myfyrwyr yn dilyn 100 credyd o fodiwlau gorfodol, gyda dewis o un modiwl dewisol 20 credyd.

Modiwlau gorfodol:

 • Systemau Cyfochrog a Dosbarthu
 • Rhaglennu Uwch
 • Prosiect Datblygu (40 credyd)
 • Technoleg Broffesiynol, Gynaliadwy a Moesegol

Modiwlau dewisol* (un o’r canlynol):

 • Seiberddiogelwch a Cryptograffeg
 • Profiad Gwaith Diwydiannol
 • Technoleg Gwefannau Uwch

 • Nodyn: Mae modiwlau dewisol yn amodol ar argaeledd a galw; felly, ni chaiff pob modiwl dewisol redeg mewn un Flwyddyn Academaidd.


Dysgu ac Addysgu

Anogir dull myfyriwr-ganolog o ddysgu ac addysgu trwy ddefnyddio ystod eang o strategaethau addysgu, megis labordai technegol a phrosiectau unigol a phrosiectau grŵp. Bydd astudiaethau achos go iawn ac anerchiadau gan westeion a fydd yn arbenigwyr o fyd busnes, ac â chefnogaeth Teams a Moodle, ein hamgylcheddau dysgu rhithiol, yn ychwanegu at hyn.

Oherwydd natur y rhaglen, bydd gweithdai ymarferol ar y campws ac ar-lein yn allweddol er mwyn datblygu dealltwriaeth a galluoedd technegol myfyrwyr, â sylfeini damcaniaethol sicr yn greiddiol iddyn nhw. Bydd disgwyl i’r myfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ymhellach drwy hunan-astudio cyfeiriedig ac amser ar gyfer dysgu annibynnol – yn ogystal â chyflawni’r gwaith ar yr amserlen – i gael datblygu portffolio proffesiynol o waith prosiect ac arteffactau meddalwedd wrth iddyn nhw symud i swyddi yn raddedigion.

Bydd Tîm y Rhaglen yn cefnogi’r myfyrwyr yn academaidd ac yn fugeiliol, o dan arweiniad Cyfarwyddwr y Rhaglen. Bydd Tiwtor Personol o fewn yr Ysgol yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr hefyd a fydd yn bwynt cyswllt ar gyfer materion academaidd a bugeiliol cyffredinol. Cefnogir myfyrwyr hefyd gan Hyfforddwyr Myfyrwyr; mae rôl Hyfforddwr Myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr cyfredol 2il, 3edd flwyddyn a Meistr sy'n darparu cefnogaeth cymheiriaid mewn Modiwlau.

Asesu

Bydd y strategaeth asesu ar gyfer y rhaglen yn amrywio i sicrhau’r dull mwyaf priodol ar gyfer pob modiwl a phwnc penodol. Caiff modiwlau eu hasesu drwy gyfuniad o ddulliau, megis arholiadau ffurfiol, aseiniadau rhaglennu ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau technegol, cyflwyniadau, profion yn y dosbarth, asesiadau gan gymheiriaid ac astudiaethau achos.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Prif nod y rhaglen radd hon yw datblygu eich gwybodaeth a’ch arbenigedd mewn dylunio, datblygu a darparu meddalwedd ar gyfer amgylcheddau a llwyfannau modern. Bydd yn arddangos effaith a phwysigrwydd ehangach meddalwedd a thechnoleg i’r economi ddigidol yn y DU ac yn fyd-eang, gan ddatblygu diwylliant a gwerthfawrogiad o saernïaeth meddalwedd a gwaith ’codemanship’ drwy greu arteffactau meddalwedd defnyddiol y gellir eu defnyddio. Ar ben hynny, bydd gennych sgiliau meddwl cyfrifiadurol, dadansoddi a datrys problemau trosglwyddadwy iawn.

Peirianneg Meddalwedd
Bydd graddedigion Peirianneg Meddalwedd yn dod o hyd i amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfa ar draws y sector TG a thelathrebu traddodiadol, yn ogystal â’r mwyafrif o’r sectorau diwydiannol eraill (cyhoeddus a phreifat), gan gynnwys y diwydiannau digidol/creadigol, gwasanaethau ariannol a phroffesiynol, gweithgynhyrchu uwch, peirianneg ac ymgynghoriaeth reoli.

Gallwch gael profiad byd go iawn fel rhan o’ch astudiaeth drwy gwblhau lleoliad blwyddyn ryngosod opsiynol /interniaeth ddiwydiannol. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae ein myfyrwyr wedi llwyddo i gael lleoliadau mewn cynlluniau cystadleuol cenedlaethol gyda Microsoft, HP, General Electric a’r Swyddfa Dywydd.

Mae’r rhaglen radd hon yn y broses o gael ei hachredu gan BCS, y Sefydliad Siartredig TG – y corff sy’n hyrwyddo’r proffesiwn TG byd-eang gyda mwy na 70,000 o aelodau ledled y byd. Mae’r rhaglen radd hon yn bodloni’r gofynion addysgol ar gyfer aelodaeth broffesiynol a statws siartredig (ar ôl cwblhau profiad yn y diwydiant yn llwyddiannus ar y lefel briodol o hynafedd).

Ar ôl cwblhau’r rhaglen radd hon yn llwyddiannus, mae yna hefyd opsiynau astudio ôl-raddedig a addysgir ymhellach ar draws systemau cyfrifiadura a gwybodaeth yma ym Met Caerdydd, yn ogystal â rhaglenni ymchwil a PhD.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

​Mae’r gofynion canlynol yn seiliedig ar gynigion nodweddiadol sy’n berthnasol i ddechrau ar flwyddyn 1 y radd.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Flwyddyn Sylfaen sy’n caniatáu symud ymlaen i Flwyddyn 1 ar ôl cwblhau’n llwyddiannus.​

 • Pwyntiau tariff: 104-112
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM
 • Lefel T: Teilyngdod. Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu ebost askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, ​Dr Hasan Kahtan:
E-bost: HKahtan@cardiffmet.ac.uk

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Codau UCAS:
G600 - Gradd 3 blynedd
G60F - Gradd 4 blynedd (yn cynnwys flwyddyn sylfaen)

Man Astudio: Campws Llandaf

Ysgol: Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd yn llawn amser.
Pedair blynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd.
Pedair blynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud blwyddyn sylfaen.
Pum mlynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud blwyddyn sylfaen a lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd.​

CWRDD Â'R TÎM
Hasan Kahtan

Mae Hasan yn uwch-ddarlithydd profiadol sydd wedi ymroi ei hun i'r byd academaidd ers dros ddeng mlynedd, gan ganolbwyntio ar addysgu a dysgu ym maes peirianneg meddalwedd. Mae ei ddulliau hyfforddi yn dangos lefel uchel o drefniadaeth ac effeithiolrwydd, gan feithrin amgylchedd dysgu diddorol sy'n annog meddwl beirniadol gweithredol ymhlith y myfyrwyr. Nid yw gweithgareddau academaidd Hasan'n gyfyngedig i addysgu; mae hefyd yn dangos diddordeb brwd mewn ymchwil a chyhoeddiadau ysgolheigaidd.

Yn 2014, cwblhaodd Hasan ei Ph.D. ym maes modelu diogelwch meddalwedd yn llwyddiannus, gan gyfrannu at hyrwyddo gwybodaeth yn y maes. Fel addysgwr, mae wedi bod yn gyfrifol am addysgu ystod amrywiol o gyrsiau sy'n rhychwantu gwahanol agweddau ar beirianneg meddalwedd, gan gynnwys gofynion meddalwedd, dylunio, rhaglennu gwrthrych-ganolog, ffurfweddu, a chynnal a chadw.

Mae Hasan wedi gwneud cyfraniadau sylweddol i'r gymuned academaidd trwy nifer o gyhoeddiadau mewn cyfnodolion o fri, llyfrau a phapurau cynadledda. Yn ogystal, mae wedi sicrhau sawl grant fel y prif ymchwilydd ac mae wedi cydweithio'n weithredol ag ymchwilwyr o wahanol brifysgolion ledled y byd. Ar ben hynny, mae Hasan wedi ymgymryd â'r rôl o oruchwylio nifer o fyfyrwyr PhD, gan ganolbwyntio'n bennaf ar beirianneg meddalwedd, diogelwch meddalwedd, cyfrifiadura cwmwl, a deallusrwydd artiffisial.

Mae ei ddiddordebau ymchwil ym meysydd peirianneg meddalwedd, diogelwch meddalwedd, systemau gwybodaeth, priodoleddau dibynadwyedd, dysgu peiriannau, a rhesymeg ddiflas. Trwy ei arbenigedd, mae Hasan yn ymdrechu i ehangu'r g wybodaeth yn y meysydd hyn, gan gyfrannu at ddatblygiad y maes a'i gymwysiadau ymarferol.

Dr Hasan Kahtan
Uwch Ddarlithydd a Chyfarwyddwr Rhaglen BSc Peirianneg Meddalwedd yn Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Cwrdd â'r Tîm: Paul Jenkins

"Dechreuodd fy niddordeb mewn addysgu a chyfrifiadura pan oeddwn ym Mlwyddyn 11 yn yr ysgol. Cefais fy swyno gan y teleteip ar y crynodeb pêl-droed a chanlyniadau'r etholiad." Dewch i gyfarfod â Dr Paul Jenkins, Cyfarwyddwr Rhaglen y BSc (Anrh) Peirianneg Meddalwedd.

Cwrdd â'r Tîm: Catherine Tryfona

"I mi, y newidiwr gêm go iawn oedd y ddealltwriaeth y gallai technoleg helpu pobl mewn gwirionedd." Dewch i gyfarfod â Catherine Tryfona, cyn Bennaeth yr Adran Cyfrifiadura Cymhwysol a Pheirianneg.

ARCHWILIO EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Taith rithiol o amgylch Ysgol Technolegau Caerdydd

Ewch am dro rhithiol o'n Ysgol Technolegau newydd sbon ym Met Caerdydd.