Skip to main content
Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Gradd BSc (Anrh): Peirianneg Meddalwedd

Gradd BSc (Anrh): Peirianneg Meddalwedd

Blwyddyn Mynediad

Bydd ein cwrs gradd Peirianneg Meddalwedd yn ymdrin â theori ac ymarfer peirianneg meddalwedd fodern, gan gynnwys yr offer, y technolegau a’r dulliau a ddefnyddir yn y maes hwn. Yn ystod y cwrs byddwch yn ymestyn eich gwybodaeth a’ch arbenigedd o ran dylunio, datblygu a darparu meddalwedd ar gyfer amgylcheddau a llwyfannau modern, ac yn datblygu gwerthfawrogiad o waith software carpentry a codemanship: creu arteffactau meddalwedd defnyddiol a defnyddiadwy.

Ym mlwyddyn 1 cewch wybod am gysyniadau cyfrifiadura hanfodol sy’n cael eu rhannu gyda’n cwrs BSc (Anrh) Cyfrifiadureg. Yn y blynyddoedd diwethaf bydd y cwrs yn canolbwyntio ar ddylunio a datblygu meddalwedd ar gyfer cymwysiadau penodol, a bydd yn archwilio paradeimau pensaernïol megis cyfrifiadura paralel a gwasgaredig.

Bydd y dewis gennych i ehangu’ch astudiaethau i gael cynnwys pynciau megis technoleg gwe, rhwydweithiau, diogelwch digidol a seiberddiogelwch, neu graffigwaith cyfrifiadurol, a fydd yn eich paratoi ar gyfer amryw fathau o waith ym maes peirianneg meddalwedd gymhwysol. Felly gallwch raddio ag un o’r graddau canlynol:

 • BSc (Anrh) Peirianneg Meddalwedd (Technoleg Gwe)
 • BSc (Anrh) Peirianneg Meddalwedd (Realiti Rhithwir a Realiti Estynedig)
 • BSc (Anrh) Peirianneg Meddalwedd (Diogelwch Rhwydweithiau)
 • BSc (Anrh) Peirianneg Meddalwedd (Diogelwch Data)

Mae’r cwrs hwn wedi’i achredu dros dro gan BCS (Y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG. Mae achrediad yn arwydd o sicrwydd bod y radd yn cwrdd â'r safonau a osodwyd gan BCS. Mae gradd achrededig yn rhoi hawl i chi fod yn aelod proffesiynol o BCS, sy'n rhan bwysig o'r meini prawf ar gyfer cyflawni statws Gweithiwr Proffesiynol TG Siartredig (CITP) trwy'r Sefydliad. Mae rhai cyflogwyr yn recriwtio yn ffafriol o raddau achrededig, ac mae'n debygol y bydd gradd achrededig yn cael ei chydnabod gan wledydd eraill sy'n llofnodwyr cytundebau rhyngwladol.

Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2022/23. Yn hynny o beth, gall cynnwys y cwrs a ddangosir isod newid i sicrhau bod y rhaglen yn parhau i fod yn gyfredol. Bydd unrhyw ymgeiswyr yn cael gwybod am unrhyw newidiadau ar ôl iddynt gael eu cadarnhau.

Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Gall y rhaglen hon gynnwys Blwyddyn Sylfaen a fwriedir ar gyfer myfyrwyr a fydd am ymrestru ar radd anrhydedd dair blynedd, a fydd yn dod o dan un o’r categorïau canlynol:

1. Myfyrwyr a fydd heb gael y nifer ofynnol o bwyntiau Safon U (neu gyfwerth) er mwyn cael dechrau ar flwyddyn gyntaf rhaglen y radd.

2. Myfyrwyr hŷn a fydd heb fod yn y system addysg ffurfiol am dipyn o amser.

Mae rhagor o wybodaeth ar y Flwyddyn Sylfaen ar gael drwy glicio yma.


Gradd

Mae rhaglen y radd Peirianneg Meddalwedd yn cynnwys nifer o fodiwlau gorfodol gydag ystod o opsiynau yn yr ail flwyddyn a’r flwyddyn olaf i gael datblygu eich diddordebau a’ch arbenigedd penodol.

Bydd y dewis gan y myfyrwyr i gwblhau lleoliad blwyddyn mewn diwydiant rhwng Blynyddoedd 2 a 3.

Bydd pob modiwl yn 20 credyd oni nodir yn wahanol.


Blwyddyn 1:

Bydd y myfyrwyr yn dilyn modiwlau gorfodol a fydd yn werth 120 credyd:

 • Egwyddorion Rhaglennu
 • Saernïaeth a Systemau Gweithredu
 • Adeiladu ar gyfer y We
 • Technoleg a Chymdeithas
 • Meddwl yn Gyfrifiadurol
 • Datblygu Systemau a Meddalwedd a Ansawdd I

Blwyddyn 2:

Bydd y myfyrwyr yn dilyn modiwlau gorfodol a fydd yn werth 100 credyd ac yn dewis un modiwl opsiynol a fydd yn werth 20 credyd.

 • Dylunio Systemau sy’n Canolbwyntio ar Wrthrychau
 • Dadansoddi a Dylunio Systemau
 • Technolegau Symudol a Gwe
 • Datblygu Systemau a Meddalwedd o Ansawdd II
 • Sgiliau Proffesiynol ac Ymchwil

Modiwlau opsiynol* (dewis un o’r canlynol)

 • Amlgyfryngau a Rhyngweithio
 • Rheoli Data a Gwybodaeth
 • Rhwydweithiau a Chyfathrebiadau
 • Y Gyfraith a Diogelwch Digidol
 • Graffigwaith Cyfrifiadurol Amser Real

Blwyddyn 3:

Bydd y myfyrwyr yn dilyn modiwlau gorfodol a fydd yn werth 100 credyd ac yn dewis un modiwl opsiynol a fydd yn werth 20 credyd.

Modiwlau gorfodol:

 • Prosiect Traethawd Hir Peirianneg Meddalwedd (40 credyd) NEU Brosiect Datblygu (BCS) (40 credyd)
 • Rhaglennu Uwch
 • Materion Proffesiynol a Moesegol mewn TG
 • Systemau Paralel a Gwasgaredig

Modiwlau opsiynol* (dewis un o’r canlynol):

 • Seiberddiogelwch a Chryptograffeg
 • Amlgyfryngau Uwch
 • Deallusrwydd Cyfrifiadurol
 • Dadansoddeg a Gwybodaeth Busnes
 • Creu Bydoedd Rhithwir gan ddefnyddio GPU
 • Rhaglennu Gwe Uwch
 • Entrepreneuriaeth ac Arloesedd Busnes
 • Profiad Gwaith Diwydiannol (Lleoliad)
 • Noder: Bydd modiwlau opsiynol yn dibynnu ar eu hargaeledd ac ar y galw amdanyn nhw; felly mae’n bosib na fydd pob un o’r modiwlau yn rhedeg mewn un Flwyddyn Academaidd.


  Llwybrau

  Bydd gofyn i’r myfyrwyr a fydd am ddilyn llwybr gymryd modiwl arbenigol 20 credyd ym Mlynyddoedd 2 a 3. Dyma’r modiwlau hyn:

  Technoleg Gwe

  Blwyddyn 2: Technolegau Symudol a Gwe

  Blwyddyn 3: Rhaglennu Gwe Uwch


  Realiti Estynedig a Rhithwir

  Blwyddyn 2: Graffigwaith Cyfrifiadurol Amser Real

  Blwyddyn 3: Creu Bydoedd Rhithwir gan ddefnyddio GPU


  Diogelwch Rhwydweithiau

  Blwyddyn 2: Rhwydweithiau a Chyfathrebiadau

  Blwyddyn 3: Seiberddiogelwch a Chryptograffeg


  Diogelwch Data

  Blwyddyn 2: Y Gyfraith a Diogelwch Digidol

  Blwyddyn 3: Seiberddiogelwch a Chryptograffeg

  Bydd angen hefyd i’r myfyrwyr gwblhau eu prosiect traethawd hir 40 credyd mewn pwnc a fydd yn perthyn i’w llwybr arbenigol.


Dysgu Ac Addysgu

Anogir dull myfyriwr-ganolog o ddysgu ac addysgu trwy ddefnyddio ystod eang o strategaethau addysgu, megis labordai technegol a phrosiectau unigol a phrosiectau grŵp. Bydd astudiaethau achos go iawn ac anerchiadau gan westeion a fydd yn arbenigwyr o fyd busnes, ac â chefnogaeth Teams a Moodle, ein hamgylcheddau dysgu rhithiol, yn ychwanegu at hyn.

Oherwydd natur y rhaglen, bydd gweithdai ymarferol ar y campws ac ar-lein yn allweddol er mwyn datblygu dealltwriaeth a galluoedd technegol myfyrwyr, â sylfeini damcaniaethol sicr yn greiddiol iddyn nhw. Bydd disgwyl i’r myfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ymhellach drwy hunan-astudio cyfeiriedig ac amser ar gyfer dysgu annibynnol – yn ogystal â chyflawni’r gwaith ar yr amserlen – i gael datblygu portffolio proffesiynol o waith prosiect ac arteffactau meddalwedd wrth iddyn nhw symud i swyddi yn raddedigion.

Bydd Tîm y Rhaglen yn cefnogi’r myfyrwyr yn academaidd ac yn fugeiliol, o dan arweiniad Cyfarwyddwr y Rhaglen. Bydd Tiwtor Personol o fewn yr Ysgol yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr hefyd a fydd yn bwynt cyswllt ar gyfer materion academaidd a bugeiliol cyffredinol. Cefnogir myfyrwyr hefyd gan Hyfforddwyr Myfyrwyr; mae rôl Hyfforddwr Myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr cyfredol 2il, 3edd flwyddyn a Meistr sy'n darparu cefnogaeth cymheiriaid mewn Modiwlau.

Asesu

Bydd y strategaeth asesu ar gyfer y rhaglen yn amrywio i sicrhau’r dull mwyaf priodol ar gyfer pob modiwl a phwnc penodol. Caiff modiwlau eu hasesu drwy gyfuniad o ddulliau, megis arholiadau ffurfiol, aseiniadau rhaglennu ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau technegol, cyflwyniadau, profion yn y dosbarth, asesiadau gan gymheiriaid ac astudiaethau achos.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Nod pennaf rhaglen y radd hon yw datblygu’ch gwybodaeth a’ch arbenigedd o ran dylunio, datblygu a darparu meddalwedd ar gyfer llwyfannau ac amgylcheddau modern. Bydd yn dangos effaith a phwysigrwydd ehangach meddalwedd a thechnoleg i’r economi ddigidol yn y DU ac yn fyd-eang, yn datblygu diwylliant a gwerthfawrogiad o software carpentry / codemanship drwy greu arteffactau meddalwedd defnyddiol a defnyddiadwy. Yn ogystal, bydd gennych sgiliau meddwl yn gyfrifiadurol, sgiliau dadansoddi a datrys problemau, sef sgiliau trosglwyddadwy iawn. 

Peirianneg Meddalwedd
Bydd graddedigion Peirianneg Meddalwedd yn dod o hyd i amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfa ar draws y sector TG a thelathrebu traddodiadol, yn ogystal â mwyafrif y sectorau diwydiannol eraill (cyhoeddus a phreifat), gan gynnwys y diwydiannau digidol/creadigol, gwasanaethu ariannol a phroffesiynol, uwch ymgynghoriaeth gweithgynhyrchu, peirianneg a rheoli. 

Peirianneg Meddalwedd (Technoleg We)
Mae Technoleg Gwe yn cwmpasu ystod eang o dechnolegau ac yn cefnogi llawer o gymwysiadau a gwasanaethau meddalwedd, yn y sectorau preifat a chyhoeddus. Bydd y cwrs yn datblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth ynghylch cynllunio, dylunio a gweithredu cymwysiadau gwe. Mae gyrfaoedd wedi aeddfedu, gyda chyfleoedd ar draws pob sector a disgyblaeth gyda'r defnydd cyffredinol o Dechnolegau Gwe ar draws diwydiant a bywyd bob dydd.

Peirianneg Meddalwedd (Realiti Estynedig a Rhithwir)
Mae Realiti Estynedig a Rhithiol yn trawsnewid pob diwydiant, gyda chwmnïau a gwyddoniaeth yn cydnabod y cyfleoedd a ddaw yn sgil y dechnoleg hon. Gyda'r twf mewn mabwysiadu caledwedd o glustffonau VR fel Oculus Rift, Oculus Quest a HTC, mae angen datblygwyr VR ar y diwydiant. Mae cyfleoedd gyrfa wedi datblygu o amgylch creu atebion ar gyfer meddygaeth, diwydiant trwm, chwaraeon, busnes a marchnata yn ogystal â gemau a thwristiaeth. Mae'r nifer o gymwysiadau AR a VR newydd ddechrau cael eu harchwilio ac mae cyfleoedd yn dod i'r amlwg yn barhaus.

Peirianneg Meddalwedd (Diogelwch Rhwydwaith)
Mae rhedeg rhwydweithiau yn ddiogel a'r isadeiledd sy'n eu cefnogi yn hanfodol i unrhyw fusnes neu sefydliad. Er mwyn datblygu a chefnogi'r rhwydweithiau hyn, mae angen dealltwriaeth o'u hegwyddorion, eu defnydd a'u cynnal a'u cadw ar gyfer caledwedd a meddalwedd mewn amgylchedd diogel. Mae gyrfaoedd mewn Diogelwch Rhwydwaith yn cael eu talu'n dda ac mae nifer o gyfleoedd yn genedlaethol ac yn rhyngwladol i arbenigwyr yn y maes hwn wrth i'r ddibyniaeth ar TG dyfu.

Peirianneg Meddalwedd (Diogelwch Data)
Mae datblygu meddalwedd o fewn amgylchedd diogel yn hanfodol i fusnes, ac mae angen cael dealltwriaeth drylwyr o'r fframweithiau o amgylch hyn. Mae cydnabod y berthynas rhwng diogelwch data a'r rheoliadau cyfreithiol sy'n berthnasol i gyfrifiadura yn gofyn am ddealltwriaeth o ddiogelwch sy'n cynnwys caledwedd, rheolaeth ac amgryptio data. Mae Diogelwch Data yn cynnig rhagolygon rhagorol ar gyfer cyflogaeth yn rhyngwladol, gyda'r sector yn esblygu'n barhaus ac yn ymateb i fygythiadau newydd.

Gellir cael profiad o'r byd go iawn fel rhan o'ch astudiaeth trwy gwblhau lleoliad blwyddyn rhyngosod dewisol/ interniaeth ddiwydiannol. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae ein myfyrwyr wedi llwyddo i gael lleoliadau mewn cynlluniau cystadleuol cenedlaethol gyda Microsoft, HP, General Electric a'r Swyddfa Dywydd.

Mae'r rhaglen radd hon yn y broses o gael ei hachredu gan BCS, Y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG - y corff sy'n hyrwyddo'r proffesiwn TG byd-eang gyda mwy na 70,000 o aelodau ledled y byd. Mae'r rhaglen radd hon yn bodloni'r gofynion addysgol ar gyfer aelodaeth broffesiynol a statws siartredig (ar ôl cwblhau profiad diwydiant yn llwyddiannus ar y lefel briodol o hynafedd).

Ar ôl cwblhau'r rhaglen radd hon yn llwyddiannus, mae yna hefyd opsiynau astudio ôl-raddedig a addysgir ymhellach ar draws systemau cyfrifiadurol a gwybodaeth yma ym Met Caerdydd, yn ogystal â rhaglenni ymchwil a PhD.

Gofynion Mynediad A Sut I Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 104-112
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM
 • Lefel T: Teilyngdod. Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Rhaglen Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu  Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu ebost askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Dr Mohamed Mostafa:
Ebost:MMostafa@cardiffmet.ac.uk

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS: G600

Dylai myfyrwyr Sylfaen ddefnyddio’r cod UCAS hwn hefyd ac ymgeisio ar bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd amser llawn. Pedair blynedd amser llawn os bydd yn cynnwys blwyddyn sylfaen neu leoliad rhyngosod blwyddyn o hyd. Pum mlynedd amser llawn os bydd yn cynnwys blwyddyn sylfaen a lleoliad rhyngosod blwyddyn o hyd

CYFARFOD Â’R TÎM
Cyfarfod â'r Tîm: Mohamed Mostafa

"Dechreuodd fy angerdd am gyfrifiaduron pan oeddwn i'n blentyn bach trwy gemau cyfrifiadur." Dewch i gyfarfod â Dr Mohamed Mostafa, Cyfarwyddwr Rhaglen y BSc (Anrh) Peirianneg Meddalwedd.

Cyfarfod â'r Tîm: Catherine Tryfona

"I mi, y newidiwr gêm go iawn oedd y ddealltwriaeth y gallai technoleg helpu pobl mewn gwirionedd." Dewch i gyfarfod â Catherine Tryfona, cyn Bennaeth yr Adran Cyfrifiadura Cymhwysol a Pheirianneg.

ARCHWILIO EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Taith rithiol o amgylch Ysgol Technolegau Caerdydd

Ewch am dro rhithiol o'n Ysgol Technolegau newydd sbon ym Met Caerdydd.