Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Gradd BSc (Anrh): Dylunio a Datblygu Gemau Cyfrifiadur

Gradd BSc (Anrh): Dylunio a Datblygu Gemau Cyfrifiadur

 

​Bydd y radd BSc Dylunio a Datblygu Gemau Cyfrifiadur yn rhoi’r sgiliau i chi a fydd eu hangen arnoch i ddilyn gyrfa mewn datblygu gemau neu yn y diwydiant TG ehangach. Bydd y cwrs yn trafod y technegau a ddefnyddir i greu gemau cyfrifiadur, gan gynnwys y theori a’r ymarfer perthnasol o Gyfrifiadureg a Pheirianneg Meddalwedd. Bydd hyn yn eich galluogi i ddeall sut caiff gemau eu dylunio a’u datblygu, yn ogystal â’r wybodaeth a’r sgiliau trosglwyddadwy y gallwch eu defnyddio yn eich gyrfa wrth i dechnoleg gemau symud yn ei blaen.

​Cewch wybod am yr offer a’r technolegau diweddaraf a ddefnyddir yn y diwydiant, yn ogystal â gweithio ar nifer o brosiectau gemau wedi’u targedu at lwyfannau caledwedd gwahanol. Wrth i chi symud ymlaen drwy’r cwrs, byddwch yn dysgu’r sgiliau a fydd yn eich galluogi i archwilio ac i ddatblygu eich syniadau chi eich hunan ynglŷn â gemau ac i ddeall y cyfleoedd busnes a chyflogaeth a fydd ar gael yn y diwydiant gemau.

Mae diwylliant gemau fideo fywiog, arloesol gan y DU, â thua 37.3m o bobl yn chwarae gemau yn y DU a gwerth o £5.35bn ar y farchnad yn 2019 (UKIE, 2020). Y farchnad meddalwedd gemau oedd yn gyfrifol am 48% o’r farchnad cyfryngau adloniant yn y DU yn 2019, oedd yn fwy na fideo a cherddoriaeth (ERA, 2020).

Mae cysylltiadau cryf gan yr Adran â diwydiant ac â chwmnïau technoleg allweddol ar draws y DU ac Ewrop. Caiff pob un o’r myfyrwyr y cyfle i gymryd rhan mewn rhaglenni ymchwil, menter, ymgysylltiad cyhoeddus, cyfnewid myfyrwyr ac interniaeth.

Mae’r wybodaeth ar y cwrs sydd ar y tudalen hwn yn berthnasol i fynediad ym Medi 2022.

Cynnwys Y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):​

​Gall y rhaglen hon gynnwys Blwyddyn Sylfaen a fwriedir ar gyfer myfyrwyr a fydd am ymrestru ar radd anrhydedd dair blynedd, a fydd yn dod o dan un o’r categorïau canlynol:

​​1. Myfyrwyr a fydd heb gael y nifer ofynnol o bwyntiau Safon U (neu gyfwerth) er mwyn cael dechrau ar flwyddyn gyntaf rhaglen y radd.

2. Myfyrwyr hŷn a fydd heb fod yn y system addysg ffurfiol am dipyn o amser.

Mae rhagor o wybodaeth ar y Flwyddyn Sylfaen ar gael drwy glicio yma.


Gradd

Yn ystod y cwrs gradd fe gewch y cyfle i ddatblygu eich gwybodaeth ac i ddysgu ystod eang o sgiliau. Bydd hyn yn cynnwys sut caiff gemau eu dylunio a’u gweithredu, sut bydd peiriannau gemau yn gweithio, mecaneg gemau, deallusrwydd artiffisial, a datblygu gemau symudol ac aml-chwaraewyr. Byddwch hefyd yn dysgu nifer o ieithoedd rhaglennu, gan gynnwys C++. Bydd hyn yn eich galluogi i ddeall sut bydd elfennau mewnol gemau yn gweithio ac yn rhoi’r hyblygrwydd i chi fel y gallwch wireddu eich syniadau dylunio gemau chi eich hunan. Bydd systemau gemau heddiw, o ffonau symudol hyd gonsolau, yn defnyddio cerdyn graffeg (Uned Prosesu Graffeg neu GPU) i greu’r effeithiau a welwch ar y sgrin. Bydd rhaglennu’r GPU yn bwysig yn natblygiad gemau modern a bydd hyn yn ffurfio rhan hanfodol o raglen datblygu gemau ym Met Caerdydd.

Mae rhaglen y radd yn cynnwys nifer o fodiwlau gorfodol gydag ystod o opsiynau yn y flwyddyn olaf i gael datblygu eich diddordebau a’ch arbenigedd penodol.

Bydd y dewis gan y myfyrwyr i gwblhau lleoliad blwyddyn mewn diwydiant rhwng Blynyddoedd 2 a 3.

Bydd pob modiwl yn 20 credyd oni nodir yn wahanol.

Blwyddyn 1:

 • Cyflwyniad i Ymarfer yn y Diwydiant Gemau
 • Sylfeini Systemau Gemau
 • Egwyddorion Rhaglennu
 • Meddwl yn Gyfrifiadurol
 • Datblygu Systemau a Meddalwedd o Ansawdd I
 • Systemau Gweithredu a Saernïaeth

Blwyddyn 2:

 • Dylunio a Gweithredu Mecaneg Gemau
 • Cyflwyniad i Ddylunio Lefelau a Chreu Asedau Gemau
 • Graffigwaith Cyfrifiadurol Amser Real
 • Datblygu Peiriannau Gemau
 • Rhwydweithiau a Chyfathrebiadau
 • Sgiliau Proffesiynol ac Ymchwil

Blwyddyn 3:

Modiwlau gorfodol:

 • Creu Bydoedd Rhithwir drwy Ddefnyddio GPU
 • Mecaneg Uwch
 • Prosiect Traethawd Hir Datblygu Gemau (40 credyd)

Modiwlau opsiynol (dau o’r canlynol):

 • Datblygu Gemau Amlchwaraewyr
 • Datblygu Gemau Symudol
 • Deallusrwydd Cyfrifiadurol
 • Systemau Paralel a Gwasgaredig​
 • Gemeiddio a Datblygu ar gyfer Cyd-destunau Di-gêm
 • Entrepreneuriaeth ac Arloesedd Busnes
 • Profiad Gwaith Diwydiannol (Lleoliad)

Noder: Bydd modiwlau opsiynol yn dibynnu ar eu hargaeledd ac ar y galw amdanyn nhw; felly mae’n bosib na fydd pob un o’r modiwlau hyn yn rhedeg mewn un Flwyddyn Academaidd.


Dysgu Ac Addysgu

Anogir dull myfyriwr-ganolog o ddysgu ac addysgu trwy ddefnyddio ystod eang o strategaethau addysgu, drwy ddefnyddio ystod eang o strategaethau addysgu, megis labordai technegol a phrosiectau unigol a phrosiectau grŵp. Bydd astudiaethau achos go iawn ac anerchiadau gan westeion a fydd yn arbenigwyr o fyd busnes, ac â chefnogaeth Teams a Moodle, ein hamgylcheddau dysgu rhithiol, yn ychwanegu at hyn.

Oherwydd natur y rhaglen, bydd gweithdai ymarferol ar y campws ac ar-lein yn allweddol er mwyn datblygu dealltwriaeth a galluoedd technegol myfyrwyr, â sylfeini damcaniaethol sicr yn greiddiol iddyn nhw. Bydd disgwyl i’r myfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ymhellach drwy hunan-astudio cyfeiriedig ac amser ar gyfer dysgu annibynnol – yn ogystal â chyflawni’r gwaith ar yr amserlen – i gael datblygu portffolio proffesiynol o waith prosiect ac arteffactau meddalwedd wrth iddyn nhw symud i swyddi yn raddedigion.

Bydd Tîm y Rhaglen yn cefnogi’r myfyrwyr yn academaidd ac yn fugeiliol, o dan arweiniad Cyfarwyddwr y Rhaglen. Bydd Tiwtor Personol o fewn yr Ysgol yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr hefyd a fydd yn bwynt cyswllt ar gyfer materion academaidd a bugeiliol cyffredinol. Cefnogir myfyrwyr hefyd gan Hyfforddwyr Myfyrwyr; mae rôl Hyfforddwr Myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr cyfredol 2il, 3edd flwyddyn a Meistr sy'n darparu cefnogaeth cymheiriaid mewn Modiwlau.

Gall y myfyrwyr fynd i’r Gweithdy Datblygu Gemau hefyd – lle i gwrdd yn wythnosol ble y gallwch drafod eich gêm neu eich syniadau chi eich hunan y byddwch am eu datblygu ar wahân i’r gemau a fydd yn cael eu creu yn rhan o’r cwrs. Gallwch gael adborth defnyddiol oddi wrth eich cyd-fyfyrwyr yn ogystal â chymorth ychwanegol i weithredu’ch syniadau. Mae’n gyfle hefyd i ddangos eich gemau ac i ddatblygu portffolio i ddangos i gyflogwyr posib.


Asesu

Bydd y strategaeth asesu ar gyfer y rhaglen yn amrywio i sicrhau’r dull mwyaf priodol ar gyfer pob modiwl a phwnc penodol. Caiff modiwlau eu hasesu drwy gyfuniad o ddulliau, megis arholiadau ffurfiol, aseiniadau rhaglennu ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau technegol, cyflwyniadau, profion yn y dosbarth, asesiadau gan gymheiriaid ac astudiaethau achos.

Cyflogadwyedd A Gyrfaoedd

Nod pennaf rhaglen y radd hon yw datblygu dealltwriaeth ddamcaniaethol o gysyniadau allweddol dylunio a datblygu gemau cyfrifiadur. Bydd yn dangos effaith a phwysigrwydd ehangach technoleg a meddalwedd gemau i gymdeithas yn ogystal ag i’r economi ddigidol yn y DU ac yn fyd-eang. Bydd y myfyrwyr yn datblygu sgiliau meddwl yn gyfrifiadurol, sgiliau dadansoddi a datrys problemau, sef sgiliau trosglwyddadwy iawn, ynghyd ag ystod eang o sgiliau datblygu meddalwedd.

Bydd amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfaol ar gael i raddedigion yn y sector gemau cyfrifiadur ac yn y diwydiannau adloniant a chyfryngau ehangach hefyd. Bydd rolau mwy cyffredinol ar gael yn y rhan fwyaf o’r sectorau diwydiannol eraill (rhai cyhoeddus a rhai preifat), gan gynnwys gwasanaethau ariannol a phroffesiynol, gweithgynhyrchu uwch, peirianneg ac ymgynghoriaeth rheoli. Cafodd graddedigion y cwrs eu cyflogi yn y sector gemau, er enghraifft Cloud Imperium ac Ubisoft, ac mewn sectorau eraill, er enghraifft DTM Global a CGI.

Mae’n bosib cael profiad o’r byd go iawn yn rhan o’ch astudio drwy leoliadau blwyddyn rhyngosod ac interniaethau diwydiannol (opsiynol). Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, llwyddodd ein myfyrwyr cyfrifiadura/TG i sicrhau lleoliadau mewn cynlluniau cystadleuol cenedlaethol gyda Microsoft, HP, IBM, General Electric a’r Swyddfa Dywydd.

Wedi cwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus, bydd rhagor o opsiynau ar gael i astudio ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir ar draws cyfrifiadura a systemau gwybodaeth yma ym Met Caerdydd, yn ogystal â rhaglenni ymchwil a PhD.

Gofynion Mynediad A Sut I Wneud Cais

Llwybr Sylfaen:

Yn ddelfrydol dylai fod gan ymgeiswyr 5 TGAU gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg* ar radd C neu’n uwch (gradd 4 neu’n uwch ar gyfer ymgeiswyr a fydd â chanlyniadau TGAU ddiwygiedig newydd yn Lloegr) a 32 Pwynt Tariff UCAS o 1 Safon U o leiaf (neu gyfwerth).

Caiff ymgeiswyr na fydd â’r cymwysterau mynediad lleiaf arferol eu cyfweld a’u hystyried yn unigol ar sail eu dysgu blaenorol neu eu cefndir gwaith.

Gradd:

Dylai fod gan ymgeiswyr 5 TGAU gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg* ar radd C neu’n uwch (gradd 4 neu’n uwch ar gyfer ymgeiswyr a fydd â chanlyniadau’r TGAU ddiwygiedig newydd yn Lloegr) a 96 pwynt o 2 Safon U o leiaf (neu gyfwerth).

Gall cynigion nodweddiadol gynnwys:

 • 96 pwynt UCAS o 2 Safon U o leiaf a fydd yn cynnwys graddau CC; Caiff Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch ei ystyried yn drydydd pwnc
 • RQF BTEC National Extended Diploma / Cambridge Technical Extended Diploma: MMM
 • 96 pwynt o’r Irish Leaving Certificate (Highers) a fydd yn cynnwys 2 radd H2. Gradd H4 (Higher) yw’r lleiaf a gaiff ei gyfrif tuag at gynnig pwyntiau
 • 96 pwynt o 2 Scottish Advanced Highers a fydd yn cynnwys graddau DD. Caiff Scottish Highers eu hystyried hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu mewn cyfuniad ag Advanced Highers
 • 96 pwynt o Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru a fydd yn sefyll Mathemateg TGAU ddiwygiedig, byddwn yn derbyn Mathemateg neu Mathemateg – Rhifedd.

Rydym wreth ein bodd yn derbyn ceisiadau oddi wrth fyfyrwyr a fydd wedi astudio Cyfrifiadureg ar lefel TGAU neu Safon U (yn cael ei galw’n Gyfrifiadura gan y prif fyrddau arholi) ac fe roddwn yr ystyriaeth ddyladwy iddyn nhw. Ar hyn o bryd, dim ond nifer fach o fyfyrwyr sydd wedi cael cyfle i astudio Cyfrifiadureg (yn enwedig ar lefel TGAU), felly peidiwch â phoeni os na chawsoch y cyfle.

Os byddwch yn astudio cyfuniad o’r uchod neu os bydd eich cymhwyster heb ei restru, a wnewch chi gysylltu â Derbyniadau neu edrych yma chwilio cyrsiau UCAS ar gyfer y gofynion mynediad. Bydd modd cael rhagor o wybodaeth ar ein gofynion mynediad ni, gan gynnwys cymwysterau oddi wrth yr UE, drwy glicio yma.

Gall ymgeiswyr y bydd Dyfarniad Uwch Edexcel (HNC/HND) ganddyn nhw ag iddo gynnwys Cyfrifiadura neu Beirianneg Meddalwedd sylweddol gwblhau’r cwrs o fewn blwyddyn neu ddwy flynedd. Mae’n bosib newid o radd gyffredin i radd anrhydedd os bydd gradd gennych o Met Caerdydd. Cysylltwch â Derbyniadau os byddwch am ymuno drwy’r llwybrau hyn.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad yw’r Saesneg yn iaith gyntaf iddyn nhw roi tystiolaeth eu bod yn rhugl i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth. I gael manylion llawn ar sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg Iaith, ewch i’r tudalennau rhyngwladol ar y wefan.

Y Broses Ddewis:
Fel arfer bydd y dewis yn seiliedig ar dderbyn cais UCAS cyflawn a chyfweliad, lle bydd hynny’n berthnasol.

Sut i wneud cais:
Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn ar-lein i UCAS yma: www.ucas.com. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalennau Sut i Wneud Cais yma: www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Cydnabod Dysgu Blaenorol a Throsglwyddo Credydau i Flwyddyn 2 a 3

Os bydd diddordeb gennych i drosglwyddo credydau o sefydliad arall er mwyn astudio ym Met Caerdydd ar gyfer cwrs lle y gellir ymuno â blwyddyn 2 a/neu 3, gallwch gael rhagor o wybodaeth ar hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais yma: tudalen cydnabod dysgu blaenorol. Cysylltwch â Derbyniadau os bydd unrhyw ymholiadau gennych ar Gydnabod Dysgu Blaenorol.

Myfyrwyr hŷn

Ymgeisydd hŷn fydd unrhyw un a fydd dros 21 na fuodd mewn prifysgol wedi gadael yr ysgol neu goleg. Bydd Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau oddi wrth ymgeiswyr hŷn a gellir cael rhagor o gyngor a gwybodaeth yma.


Cysylltu  Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu ebost askadmissions@cardiffmet.ac.uk neu trydar @CMetAdmissions.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Dr Glenn Jenkins:
Ebost: GLJenkins@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 7160

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS: 433Y
Dylai myfyrwyr Sylfaen ddefnyddio’r cod UCAS hwn hefyd ac ymgeisio ar bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd amser llawn. Pedair blynedd amser llawn os bydd yn cynnwys blwyddyn sylfaen neu leoliad rhyngosod blwyddyn o hyd. Pum mlynedd amser llawn os bydd yn cynnwys blwyddyn sylfaen a lleoliad rhyngosod blwyddyn o hyd.

TROSOLWG CWRS | UCHAFBWYNTIAU GRADD
Uchafbwyntiau Gradd

Darganfyddwch fwy am y radd mewn Dylunio a Datblygu Gemau Cyfrifiadurol yn y fideo cyflwyniad byr hwn.

CYFARFOD Â’R TÎM
Cyfarfod â'r Tîm: Paul Angel

"Gyda ffrindiau o'r ysgol, dechreuais ddysgu codio ar Sinclair ZX Spectrum, cyfrifiadur cartref poblogaidd ar y pryd." Cyfarfod â Dr Paul Angel, Pennaeth Adran a Phrif Ddarlithydd ar y cwrs.

Cyfarfod â'r Tîm: Glenn Jenkins

"Fe wnes i chwarae gemau fideo yn tyfu i fyny, dwi'n cofio chwarae Ghosts 'n Ghouls mewn arcêd yn sefyll ar gadair." Cyfarfod â Dr Glenn Jenkins, Cyfarwyddwr Rhaglen y radd Dylunio a Datblygu Gemau Cyfrifiadurol.

Cyfarfod â'r Tîm: Wenshu Zhang

"Mae fy angerdd am dechnoleg wedi bod yno erioed, ond cymerodd amser hir i mi benderfynu o'r diwedd beth fyddai fy ngyrfa." Cyfarfod â Dr Wenshu Zhang, Darlithydd mewn Datblygu Gemau Cyfrifiadurol.

ARCHWILIO EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Taith rithiol o amgylch Ysgol Technolegau Caerdydd

Ewch am dro rhithiol o'n Ysgol Technolegau newydd sbon ym Met Caerdydd.ADRAN DIWRNOD AGORED | BOB DYDD

Mae ein 'Diwrnod Agored Bob Dydd' rhithiol yn caniatáu i chi ddarganfod mwy am eich diddordebau cwrs, Sgwrs Fyw gyda derbyniadau, tîm llety a chyllid myfyrwyr*. Gallwch hefyd sgwrsio â’n myfyrwyr trwy Unibuddy, yn ogystal â mynd ar daith o amgylch ein llety a gweld beth sydd gan Gaerdydd i’w gynnig


Hoffet ti ymweld â ni wyneb yn wyneb?
Darganfyddwch fwy am Ddiwrnodau Agored ar y safle a Theithiau Campws trwy ddilyn y ddolen isod.Sgwrs Fyw

Oes gennych chi gwestiwn? Gallwch Fyw Sgwrsio gyda'n Tîm Derbyn Llun-Gwener (9 am-4.30yp) ar y dudalen hon isod ar y dde. Cliciwch ar yr eicon sgwrsio hwnnw ac mae ein tîm yno i helpu. Fel arall, cliciwch ar yr eiconau isod i sgwrsio â'r gwasanaeth perthnasol *


Tîm Llety

Tîm Llety


Oes gennych chi gwestiwn am fyw mewn neuaddau?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Ewch i Dudalennau Llety
Cyllid Myfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr


Oes gennych gwestiwn am gyllid myfyrwyr?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Cyllid Myfyrwyr
Our Students

Ein Myfyrwyr


Oes gennych chi gwestiwn am fywyd yng Nghaerdydd?
Sgwrsio gyda'n llysgenhadon myfyrwyr *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Bywyd Myfyrwyr
Rhyngwladol

Rhyngwladol


Gwneud cais rhyngwladol?
Sgwrsio â'n tîm rhyngwladol *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Rhyngwladol

* Gall argaeledd sgwrsio amrywio yn ôl gwasanaeth a gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig

Archwilio

'Nid yw dewis prifysgol yn ymwneud â'ch cwrs yn unig, byddwch hefyd eisiau gweld lle y gallech fod yn treulio blynyddoedd nesaf eich bywyd - dod o hyd i'ch cartref oddi cartref. Archwiliwch ein llety a'n prifddinas wych isod.'


Taith o amgylch ein Llety

Ewch ar daith fideo 360 gradd o'n neuaddau myfyrwyr

Darganfyddwch Gaerdydd - Ein Dinas, Eich Cartref

Yn ddinas myfyrwyr wych, mae gan Gaerdydd rywbeth i bawb

Perfformiad Chwaraeon

Mae Met Caerdydd yn darparu ac yn rheoli amgylchedd Cynllun Gyrfa Ddeuol achrededig TASS sy'n caniatáu i fyfyrwyr gyflawni eu potensial academaidd ochr yn ochr â hyfforddi, chwarae a pherfformio yn eu dewis chwaraeon.


Gyda phrofiad personol o gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol ac ymgymryd ag ymchwil o'r radd flaenaf, mae ein staff academaidd a Chwaraeon Perfformiad yn creu amgylchedd cwbl unigryw o ragoriaeth chwaraeon. Mae'r model integredig yn golygu y gallwch fod yn sicr bod ein rhaglenni'n cael eu llywio gan y gwasanaethau hyfforddi a chymorth diweddaraf, pob un wedi'i gynllunio i'ch datblygu chi fel athletwr. Ynghyd â'n partneriaethau allweddol gydag amrywiaeth o Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol, mae ein rhaglenni'n gweithio ochr yn ochr â llwybrau talent cydnabyddedig. Darganfyddwch fwy

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms