Skip to main content
Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Gradd BSc (Anrh): Dylunio a Datblygu Gemau Cyfrifiadur

Gradd BSc (Anrh): Dylunio a Datblygu Gemau Cyfrifiadur

Blwyddyn Mynediad

​Mae’r radd Dylunio a Datblygu Gemau Cyfrifiadur yn canolbwyntio ar ddatblygu’r sgiliau perthnasol a dymunol sydd eu hangen i ddilyn gyrfa yn y diwydiant datblygu gemau. Gallwch ddisgwyl cynnwys cwrs dan arweiniad y diwydiant a bydd gennych yr opsiwn i ganolbwyntio’ch astudiaethau i gynnwys pynciau arbenigol fel Profiad Gêm, Peiriant Gêm a Realiti Rhithwir i fod yn gyflogadwy iawn ar draws gwahanol sectorau’r diwydiant gemau. O’r herwydd, gallwch raddio gyda gwobr a enwir yn:

 • BSc Dylunio a Datblygu Gemau Cyfrifiadur (Profiad Gêm)
 • BSc Dylunio a Datblygu Gemau Cyfrifiadur (Peiriant Gêm)
 • BSc Dylunio a Datblygu Gemau Cyfrifiadur (Realiti Rhithwir)

Bydd gennych fynediad i’r offer a’r technolegau diweddaraf a ddefnyddir mewn diwydiant fel pecynnau datblygu consol Microsoft, Sony a Nintendo ynghyd ag offer VR o Oculus, HTC a Valve yn ogystal â mynediad i’n bythau datblygu Realiti Rhithwir (VR) sy’n darparu profiad dysgu gwirioneddol unigryw. Byddwch hyd yn oed yn cael mynediad at ein peiriant arcêd MAME a byrddau foosball sy’n rhoi cyfle mawr ei angen i ollwng rhywfaint o stêm rhwng darlithoedd yn ein hardaloedd astudio modern sydd newydd eu hadnewyddu. Bydd aelodau staff profiadol y diwydiant yn eich cefnogi nid yn unig i ddatblygu eich sgiliau ond hefyd eich hyder y tu hwnt i’r rhaglen radd trwy ein dulliau addysgu mwy personol. Mae hyn yn eich helpu i addasu’n haws i fywyd academaidd ac yn rhoi ymdeimlad gwirioneddol o gymuned.

O ystyried mai’r diwydiant gemau fideo yw’r diwydiant adloniant mwyaf (ERA, 2022), ni fu erioed amser gwell i ddilyn gyrfa mewn gemau. Bydd BSc Dylunio a Datblygu Gemau Cyfrifiadur yn eich gosod ar lwybr i wneud yn union hynny. Gan fod cynnwys y cwrs yn cael ei werthuso’n barhaus i sicrhau bod gennych y sgiliau diweddaraf a mwyaf dymunol sydd eu hangen ar gyfer y diwydiant, nid yw’n syndod bod ein graddedigion wedi mynd ymlaen i sicrhau rolau o fewn sefydliadau hapchwarae adnabyddus fel Ubisoft, Cloud Imperium, Kwalee, PlayEmber, Lively, Sumo Digital a llawer mwy.


Blwyddyn Sylfaen

​Gellir astudio’r radd hon fel gradd amser llawn tair blynedd neu radd pedair blynedd sy’n cynnwys blwyddyn o astudio sylfaenol. Bwriad ein blwyddyn sylfaen yw eich paratoi ar gyfer eich blynyddoedd dilynol o astudio, gan gynnig cyfle i chi gryfhau eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder.

Bydd y flwyddyn sylfaen yn berthnasol i:

 1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cael y nifer gofynnol o bwyntiau Safon Uwch (neu gyfwerth) i ddechrau ar flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.
 2. Myfyrwyr hŷn sydd wedi bod allan o’r system addysg ffurfiol ers peth amser.


Darganfyddwch fwy am y flwyddyn sylfaen.

Nodwch: Bydd angen i chi wneud cais gan ddefnyddio cod UCAS penodol os ydych yn dymuno ymgymryd â’r 4 blynedd gan gynnwys sylfaen. Cyfeiriwch at Wybodaeth Gwrs Allweddol ar waelod y dudalen hon.

Cynnwys y Cwrs

Gradd

Yn ystod y cwrs gradd fe gewch y cyfle i ddatblygu eich gwybodaeth ac i ddysgu ystod eang o sgiliau. Bydd hyn yn cynnwys sut caiff gemau eu dylunio a’u gweithredu, sut bydd peiriannau gemau yn gweithio, mecaneg gemau, deallusrwydd artiffisial, a datblygu gemau symudol ac aml-chwaraewyr. Byddwch hefyd yn dysgu nifer o ieithoedd rhaglennu, gan gynnwys C++. Bydd hyn yn eich galluogi i ddeall sut bydd elfennau mewnol gemau yn gweithio ac yn rhoi’r hyblygrwydd i chi fel y gallwch wireddu eich syniadau dylunio gemau chi eich hunan. Bydd systemau gemau heddiw, o ffonau symudol hyd gonsolau, yn defnyddio cerdyn graffeg (Uned Prosesu Graffeg neu GPU) i greu’r effeithiau a welwch ar y sgrin. Bydd rhaglennu’r GPU yn bwysig yn natblygiad gemau modern a bydd hyn yn ffurfio rhan hanfodol o raglen datblygu gemau ym Met Caerdydd.

Mae’r rhaglen radd yn cynnwys nifer o fodiwlau gorfodol gydag ystod o opsiynau yn yr ail flwyddyn a’r flwyddyn olaf i gael datblygu eich diddordebau a’ch arbenigedd penodol.

Bydd myfyrwyr yn gallu dewis cwblhau lleoliad blwyddyn mewn diwydiant rhwng Blynyddoedd 2 a 3.

Bydd pob modiwl yn 20 credyd oni nodir yn wahanol.


Blwyddyn 1:

 • Systemau Gweithredu a Saernïaeth
 • Egwyddorion Rhaglennu
 • Cyflwyniad i Ymarfer yn y Diwydiant Gemau
 • Sylfeini Systemau Gemau
 • Mathemateg Gymhwysol ar gyfer Datblygu Gemau
 • Explore


Blwyddyn 2:

Modiwlau gorfodol:

 • Datblygu Peiriannau Gemau
 • Dylunio a Gweithredu Mecaneg Gemau
 • Graffigwaith Cyfrifiadurol Amser Real
 • Dylunio Lefelau a Chreu Asedau Gemau
 • Expand

Modiwlau dewisol:

 • Rhwydweithiau a Diogelwch
 • Datblygu Offeryn Gemau
 • Llywio’r Bydoedd Rhithwir


Blwyddyn 3:

Modiwlau gorfodol:

 • Mecaneg Uwch
 • Creu Bydoedd Rhithwir
 • Prosiect Datblygu (40 credyd)
 • Datblygu Gemau Aml-lwyfan

Modiwlau dewisol (dau o’r canlynol):

 • Datblygu Gemau Symudol
 • Profiad Gwaith Diwydiannol
 • Gemau Rhwydwaith Amlchwaraewyr
 • Rendro Uwch

Noder: Bydd modiwlau opsiynol yn dibynnu ar eu hargaeledd ac ar y galw amdanynt; felly mae’n bosib na fydd pob un o’r modiwlau hyn yn rhedeg mewn un Flwyddyn Academaidd.


Llwybrau

Mae’n ofynnol i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn llwybr ddilyn modiwl arbenigol llwybr 20 credyd ym Mlynyddoedd 2 a 3. Mae’r modiwlau hyn yn cael eu diffinio fel a ganlyn:

Profiad Gêm

 • Blwyddyn 2: Datblygu Offeryn Gemau
 • Blwyddyn 3: Datblygu Gemau Symudol a Mecaneg Uwch

Peiriant Gêm

 • Blwyddyn 2: Rhwydweithiau a Diogelwch
 • Blwyddyn 3: Rendro Uwch a Gemau Rhwydwaith Aml-chwaraewr

Realiti Rhithwir

 • Blwyddyn 2: Llywio’r Bydoedd Rhithwir
 • Blwyddyn 3: Efelychiad Gweledol


Byddai hefyd yn ofynnol i fyfyrwyr gwblhau eu prosiect datblygu 40 credyd mewn pwnc sy’n gysylltiedig ag arbenigedd eu llwybr.

Dysgu ac Addysgu

Anogir dull myfyriwr-ganolog o ddysgu ac addysgu trwy ddefnyddio ystod eang o strategaethau addysgu, drwy ddefnyddio ystod eang o strategaethau addysgu, megis labordai technegol a phrosiectau unigol a phrosiectau grŵp. Bydd astudiaethau achos go iawn ac anerchiadau gan westeion a fydd yn arbenigwyr o fyd busnes, ac â chefnogaeth Teams a Moodle, ein hamgylcheddau dysgu rhithiol, yn ychwanegu at hyn.

Oherwydd natur y rhaglen, bydd gweithdai ymarferol ar y campws ac ar-lein yn allweddol er mwyn datblygu dealltwriaeth a galluoedd technegol myfyrwyr, â sylfeini damcaniaethol sicr yn greiddiol iddyn nhw. Bydd disgwyl i’r myfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ymhellach drwy hunan-astudio cyfeiriedig ac amser ar gyfer dysgu annibynnol – yn ogystal â chyflawni’r gwaith ar yr amserlen – i gael datblygu portffolio proffesiynol o waith prosiect ac arteffactau meddalwedd wrth iddyn nhw symud i swyddi yn raddedigion.

Bydd Tîm y Rhaglen yn cefnogi’r myfyrwyr yn academaidd ac yn fugeiliol, o dan arweiniad Cyfarwyddwr y Rhaglen. Bydd Tiwtor Personol o fewn yr Ysgol yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr hefyd a fydd yn bwynt cyswllt ar gyfer materion academaidd a bugeiliol cyffredinol. Cefnogir myfyrwyr hefyd gan Hyfforddwyr Myfyrwyr; mae rôl Hyfforddwr Myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr cyfredol 2il, 3edd flwyddyn a Meistr sy’n darparu cefnogaeth cymheiriaid mewn Modiwlau.

Gall y myfyrwyr fynd i’r Gweithdy Datblygu Gemau hefyd – lle i gwrdd yn wythnosol ble y gallwch drafod eich gêm neu eich syniadau chi eich hunan y byddwch am eu datblygu ar wahân i’r gemau a fydd yn cael eu creu yn rhan o’r cwrs. Gallwch gael adborth defnyddiol oddi wrth eich cyd-fyfyrwyr yn ogystal â chymorth ychwanegol i weithredu’ch syniadau. Mae’n gyfle hefyd i ddangos eich gemau ac i ddatblygu portffolio i ddangos i gyflogwyr posib.

Asesu

Bydd y strategaeth asesu ar gyfer y rhaglen yn amrywio i sicrhau’r dull mwyaf priodol ar gyfer pob modiwl a phwnc penodol. Caiff modiwlau eu hasesu drwy gyfuniad o ddulliau, megis arholiadau ffurfiol, aseiniadau rhaglennu ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau technegol, cyflwyniadau, profion yn y dosbarth, asesiadau gan gymheiriaid ac astudiaethau achos.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Nod pennaf rhaglen y radd hon yw datblygu dealltwriaeth ddamcaniaethol o gysyniadau allweddol dylunio a datblygu gemau cyfrifiadur. Bydd yn dangos effaith a phwysigrwydd ehangach technoleg a meddalwedd gemau i gymdeithas yn ogystal ag i’r economi ddigidol yn y DU ac yn fyd-eang. Bydd y myfyrwyr yn datblygu sgiliau meddwl yn gyfrifiadurol, sgiliau dadansoddi a datrys problemau, sef sgiliau trosglwyddadwy iawn, ynghyd ag ystod eang o sgiliau datblygu meddalwedd.

Bydd amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfaol ar gael i raddedigion yn y sector gemau cyfrifiadur ac yn y diwydiannau adloniant a chyfryngau ehangach hefyd. Bydd rolau mwy cyffredinol ar gael yn y rhan fwyaf o’r sectorau diwydiannol eraill (rhai cyhoeddus a rhai preifat), gan gynnwys gwasanaethau ariannol a phroffesiynol, gweithgynhyrchu uwch, peirianneg ac ymgynghoriaeth rheoli. Cafodd graddedigion y cwrs eu cyflogi yn y sector gemau, er enghraifft Cloud Imperium ac Ubisoft, ac mewn sectorau eraill, er enghraifft DTM Global a CGI.

Mae’n bosib cael profiad o’r byd go iawn yn rhan o’ch astudio drwy leoliadau blwyddyn rhyngosod ac interniaethau diwydiannol (opsiynol). Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, llwyddodd ein myfyrwyr cyfrifiadura/TG i sicrhau lleoliadau mewn cynlluniau cystadleuol cenedlaethol gyda Microsoft, HP, IBM, General Electric a’r Swyddfa Dywydd.

Wedi cwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus, bydd rhagor o opsiynau ar gael i astudio ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir ar draws cyfrifiadura a systemau gwybodaeth yma ym Met Caerdydd, yn ogystal â rhaglenni ymchwil a PhD.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

​Mae’r gofynion canlynol yn seiliedig ar gynigion nodweddiadol sy’n berthnasol i ddechrau ar flwyddyn 1 y radd.

​Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Flwyddyn Sylfaen sy’n caniatáu symud ymlaen i Flwyddyn 1 ar ôl cwblhau’n llwyddiannus.​

 • Pwyntiau tariff: 112-120
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM
 • Lefel T: Teilyngdod. Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

​Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu ebost askadmissions@cardiffmet.ac.uk neu trydar @CMetAdmissions.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, ​Dr Simon Scarle:
Ebost: SScarle@cardiffmet.ac.uk

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Codau UCAS:
433Y - Gradd 3 blynedd
433F - Gradd 4 blynedd (yn cynnwys flwyddyn sylfaen)

Man Astudio: Campws Llandaf

Ysgol: Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd yn llawn amser.
Pedair blynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd.
Pedair blynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud blwyddyn sylfaen.
Pum mlynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud blwyddyn sylfaen a lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd.​

CWRDD Â’R TÎM
Simon Scarle

Dr Simon Scarle ydw i, Uwch Ddarlithydd mewn Datblygu Gemau a Chyfarwyddwr y Rhaglen BSc Dylunio a Datblygu Gemau.

Mae gen i ychydig dros ddegawd o brofiad o ddysgu Datblygu Gemau ar wahanol lefelau, ond cyn hynny roedd gen i yrfa ymchwil amrywiol yn cynhyrchu efelychiadau cyfrifiadurol ar ddiffygion mewn lled-ddargludyddion, dilamineiddio ffilmiau tenau, cynnig ïon mewn gwesteiwyr polymer, cyswllt model potensial/boids Berne-Gay deinameg electro-cardio, cyn mynd i weithio i’r Datblygwr Gemau, Rare Ltd, rhan o XBox Game Studios. Yno, fi oedd prif raglennydd system effeithiau gronynnau yn seiliedig ar GPU a chefais fy nghynnwys yng nghlodrestr Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts (tua 5 munud i mewn!), ac, yn ôl pob sôn, cafodd fy ngwasgod ei ychwanegu at gwpwrdd dillad yr hen system Xbox Avatar.

Dydw i ddim yn chwarae gemau cyfrifiadur yn aml iawn, ond rwy’n hoff iawn o gemau pos yn enwedig mewn VR, ac mae’n debyg bod gen i un o’r bydoedd Minecraft hynaf sy’n cael ei ddefnyddio’n barhaus gan i mi ddechrau chwarae dros 12 mlynedd yn ôl.

Mae fy niddordebau ymchwil ym maes cymhwyso’r Piblinell Asedau Gêm a thechnoleg arall o gemau a’i gymhwyso i ddatblygu meddalwedd a delweddu ar gyfer ymchwil a gwyddoniaeth.

Dr Simon Scarle
Uwch Ddarlithydd a Chyfarwyddwr y Rhaglen BSc Dylunio a Datblygu Gemau Cyfrifiadurol yn Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Cwrdd â'r Tîm: Paul Angel

"Gyda ffrindiau o'r ysgol, dechreuais ddysgu codio ar Sinclair ZX Spectrum, cyfrifiadur cartref poblogaidd ar y pryd." Cyfarfod â Dr Paul Angel, Pennaeth Adran a Phrif Ddarlithydd ar y cwrs.

Cwrdd â'r Tîm: Glenn Jenkins

"Fe wnes i chwarae gemau fideo yn tyfu i fyny, dwi'n cofio chwarae Ghosts 'n Ghouls mewn arcêd yn sefyll ar gadair." Cyfarfod â Dr Glenn Jenkins, Uwch Ddarlithydd ar y cwrs.

ARCHWILIO EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Taith rithiol o amgylch Ysgol Technolegau Caerdydd

Ewch am dro rhithiol o'r Labordy Gemau yn Ysgol Dechnolegau Caerdydd