Skip to main content
Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Gradd BSc (Anrh): Gwyddor Data

Gradd BSc (Anrh): Gwyddor Data

Blwyddyn Mynediad

Bydd data a gynhyrchir gan bobl a pheiriannau yn trawsnewid ein cymdeithas, ein heconomeg a’n gwleidyddiaeth, i’r graddau y galwodd The Economist ddata mawr yn “adnodd mwyaf gwerthfawr y byd”. Ni fu’r gallu i gasglu mewnwelediad a gwybodaeth ystyrlon oddi wrth ddata cymhleth erioed yn bwysicach.

Bydd y radd BSc (Anrh) Gwyddor Data, sydd wedi’i goleuo gan anghenion y diwydiant, yn eich galluogi i ddeall, defnyddio a gwerthuso egwyddorion deallusrwydd artiffisial a gwyddor data yn feirniadol. Bydd y radd yn rhoi’r sgiliau y bydd galw amdanyn nhw i chi, i chi gael dylunio a defnyddio systemau gwyddor data ac i ddefnyddio technegau ac offer safonol diwydiant i gael mynd i’r afael â phroblemau byd go iawn.

Bu ystod eang o sefydliadau ym meysydd diwydiant a’r llywodraeth yn gweithio’n agos yn datblygu’r rhaglen, yn creu sefyllfaoedd heriol ac asesiadau sy’n seiliedig ar achosion go iawn ar gyfer amgylchedd dysgu’r myfyrwyr. Er mwyn eich paratoi ar gyfer anghenion diwydiant, bydd y cwricwlwm yn trafod technoleg Blockchain – y gyntaf o’i fath yng Nghymru.

Bydd y dewis gennych i archwilio cyfleoedd profiad gwaith ac ehangu eich persbectif rhyngwladol drwy interniaethau a chynlluniau cyfnewid â nifer o bartneriaid Ewropeaidd a rhyngwladol.

Os bydd meddylfryd dadansoddol gennych, a’ch bod yn hoffi meddwl a gweithio y ‘tu allan i’r blwch’, ac yn mwynhau archwilio a dadansoddi data er mwyn datrys problemau ymarferol, yna dyma’r rhaglen i chi

Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2022/23. Yn hynny o beth, gall cynnwys y cwrs a ddangosir isod newid i sicrhau bod y rhaglen yn parhau i fod yn gyfredol. Bydd unrhyw ymgeiswyr yn cael gwybod am unrhyw newidiadau ar ôl iddynt gael eu cadarnhau.

Cynnwys Y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Gall y rhaglen hon gynnwys Blwyddyn Sylfaen a fwriedir ar gyfer myfyrwyr a fydd am ymrestru ar radd anrhydedd dair blynedd, a fydd yn dod o dan un o’r categorïau canlynol:

1. Myfyrwyr a fydd heb gael y nifer ofynnol o bwyntiau Safon U (neu gyfwerth) er mwyn cael dechrau ar flwyddyn gyntaf rhaglen y radd.
2. Myfyrwyr hŷn a fydd heb fod yn y system addysg ffurfiol am dipyn o amser.

Mae rhagor o wybodaeth ar y Flwyddyn Sylfaen ar gael drwy glicio yma.


Gradd

Mae rhaglen y radd yn cynnwys nifer o fodiwlau gorfodol gydag ystod o opsiynau yn y flwyddyn olaf i gael datblygu eich diddordebau a’ch arbenigedd penodol.

Bydd y dewis gan y myfyrwyr i gwblhau lleoliad blwyddyn mewn diwydiant rhwng Blynyddoedd 2 a 3.

Bydd pob modiwl yn 20 credyd oni nodir yn wahanol.


Blwyddyn 1:

 • Meddwl yn Gyfrifiadurol
 • Saernïaeth a Systemau Gweithredu
 • Egwyddorion Rhaglennu
 • Datblygu Systemau a Meddalwedd o Ansawdd I
 • Technoleg a Chymdeithas
 • Adeiladu ar gyfer y We

Blwyddyn 2:
 • Rheoli Gwybodaeth a Data
 • Dadansoddi Data
 • Elfennau Sylfaenol Blockchain
 • Adrodd Straeon a Delweddu Data
 • Datblygu Systemau a Meddalwedd o Ansawdd II
 • Sgiliau Proffesiynol ac Ymchwil

Blwyddyn 3:

 • Prosiect Traethawd Hir Cyfrifiadureg (40 credyd)
 • Materion Proffesiynol a Moesegol mewn TG
 • Gramadeg ac Idiomau Delweddu Data
 • Dadansoddeg a Gwybodaeth Busnes

Modiwlau opsiynol (dewiswch un):

 • Profiad Gwaith Diwydiannol (Lleoliad)
 • Deallusrwydd Cyfrifiadurol
 • Entrepreneuriaeth ac Arloesedd Busnes

Dysgu Ac Addysgu

Anogir dull myfyriwr-ganolog o ddysgu ac addysgu trwy ddefnyddio ystod eang o strategaethau addysgu, megis labordai technegol a phrosiectau unigol a phrosiectau grŵp. Bydd astudiaethau achos go iawn ac anerchiadau gan westeion a fydd yn arbenigwyr o fyd busnes, ac â chefnogaeth Teams a Moodle, ein hamgylcheddau dysgu rhithiol, yn ychwanegu at hyn.

Oherwydd natur y rhaglen, bydd gweithdai ymarferol ar y campws ac ar-lein yn allweddol er mwyn datblygu dealltwriaeth a galluoedd technegol myfyrwyr, â sylfeini damcaniaethol sicr yn greiddiol iddyn nhw. Bydd disgwyl i’r myfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ymhellach drwy hunan-astudio cyfeiriedig ac amser ar gyfer dysgu annibynnol – yn ogystal â chyflawni’r gwaith ar yr amserlen – i gael datblygu portffolio proffesiynol o waith prosiect ac arteffactau meddalwedd wrth iddyn nhw symud i swyddi yn raddedigion.

Bydd Tîm y Rhaglen yn cefnogi’r myfyrwyr yn academaidd ac yn fugeiliol, o dan arweiniad Cyfarwyddwr y Rhaglen. Bydd Tiwtor Personol o fewn yr Ysgol yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr hefyd a fydd yn bwynt cyswllt ar gyfer materion academaidd a bugeiliol cyffredinol. 

Asesu

Bydd y strategaeth asesu ar gyfer y rhaglen yn amrywio i sicrhau’r dull mwyaf priodol ar gyfer pob modiwl a phwnc penodol. Caiff modiwlau eu hasesu drwy gyfuniad o ddulliau, megis arholiadau ffurfiol, aseiniadau rhaglennu ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau technegol, cyflwyniadau, profion yn y dosbarth, asesiadau gan gymheiriaid ac astudiaethau achos.

Cyflogadwyedd A Gyrfaoedd

Bydd y cwrs yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i raddedigion er mwyn deall, defnyddio a gwerthuso’n feirniadol egwyddorion creiddiol Gwyddor Data. Yn ogystal, bydd y sgiliau’n cael eu rhoi hefyd i ddylunio a defnyddio systemau Gwyddor Data ac i ddefnyddio offer o safon diwydiant a thechnegau i’w gweithredu.

Mae’n bosib cael profiad o’r byd go iawn yn rhan o’ch astudio drwy gwblhau lleoliad blwyddyn rhyngosod / interniaeth ddiwydiannol (opsiynol). Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, llwyddodd ein myfyrwyr i sicrhau lleoliadau mewn cynlluniau cystadleuol cenedlaethol gyda Microsoft, HP, General Electric a’r Swyddfa Dywydd.

Bydd digon o adnoddau gan y graddedigion i gael gyrfa ar gyflog uchel mewn nifer o sectorau. Yn ôl Glassdoor.co.uk, Gwyddonydd Data yw’r 7fed swydd orau, â chyflog sylfaenol o £46,000 ar gyfartaledd, gyda mwy na 2,000 o gyfleoedd i gael swydd ar draws y DU (data’n gywir, Hydref 2019).

Wedi cwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus, bydd rhagor o opsiynau ar gael i astudio ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir ar draws cyfrifiadura a systemau gwybodaeth yma ym Met Caerdydd, yn ogystal â rhaglenni ymchwil a PhD.

Gofynion Mynediad A Sut I Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 104-112
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM
 • Lefel T: Teilyngdod. Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Rhaglen Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu  Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu ebost askadmissions@cardiffmet.ac.uk neu trydar @CMetAdmissions.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Dr Imtiaz Khan: br/> Ebost: ikhan@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 6253Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS: G500
Dylai myfyrwyr Sylfaen ddefnyddio’r cod UCAS hwn hefyd ac ymgeisio ar bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.


Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Dechnolegau Caerdydd


Hyd y Cwrs:Tair blynedd amser llawn. Pedair blynedd amser llawn os bydd yn cynnwys blwyddyn sylfaen neu leoliad rhyngosod blwyddyn o hyd. Pum mlynedd amser llawn os bydd yn cynnwys blwyddyn sylfaen a lleoliad rhyngosod blwyddyn o hyd.

ARCHWILIO EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Taith rithiol o amgylch Ysgol Technolegau Caerdydd

Ewch am dro rhithiol o'n Ysgol Technolegau newydd sbon ym Met Caerdydd.