Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Gwyddor Data - Gradd BSc (Anrh)
BSc Data Science

Gwyddor Data - Gradd BSc (Anrh)

Ffeithiau allweddol

Cod UCAS: G500
Dylai myfyrwyr sylfaen hefyd ddefnyddio'r cod UCAS hwn a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.


Lleoliad Astudio: 
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Hyd y Cwrs: Tair blynedd llawn-amser. Pedair blynedd llawn-amser os ydych chi'n ymgymryd â blwyddyn sylfaen neu flwyddyn mewn lleoliad gwaith fel rhan o’r cwrs. Pum mlynedd llawn-amser os ydych chi'n ymgymryd â blwyddyn sylfaen a blwyddyn mewn lleoliad gwaith.

Trosolwg o'r Cwrs

Mae data a gynhyrchir gan fodau dynol a pheiriannau yn trawsnewid ein cymdeithas, economeg a gwleidyddiaeth, i’r graddau bod yr Economegydd wedi labelu data mawr yn ddiweddar “Adnodd mwyaf gwerthfawr y byd”. Ni fu'r gallu i gasglu mewnwelediadau, gwybodaeth a deallusrwydd ystyrlon o ddata cymhleth erioed yn bwysicach. 

Yn seiliedig ar anghenion y diwydiant, bydd y radd BSc (Anrh) Gwyddor Data yn eich galluogi i ddeall, cymhwyso a gwerthuso'n feirniadol wyddor data ac egwyddorion deallusrwydd artiffisial. Bydd y radd yn eich arfogi â'r sgiliau mewn galw i ddylunio a defnyddio systemau gwyddor data a defnyddio offer a thechnegau safonol y diwydiant i fynd i'r afael â phroblemau'r byd go iawn. 

Mae ystod eang o sefydliadau diwydiant a llywodraeth wedi gweithio’n agos wrth ddatblygu’r rhaglen, gan greu senarios ac asesiadau heriol yn seiliedig ar achosion bywyd go iawn ar gyfer amgylchedd dysgu’r myfyrwyr. Gan eich paratoi chi i ddiwallu anghenion y diwydiant, mae'r cwricwlwm yn ymdrin â thechnoleg Blockchain - y cyntaf o'i fath yng Nghymru. 

Bydd gennych yr opsiwn i archwilio cyfleoedd profiad gwaith, ac ehangu eich persbectif rhyngwladol trwy gyfnewid myfyrwyr ac interniaethau gyda nifer o bartneriaid Ewropeaidd a rhyngwladol.

Os oes gennych feddylfryd dadansoddol, yn hoffi meddwl a gweithio y tu allan i'r bocs, ac yn mwynhau archwilio a dadansoddi data i ddatrys problemau ymarferol, yna dyma'r rhaglen i chi. 

Sylwch: Nid yw'r Gwyddor Data BSc (Anrh) yn rhedeg ar gyfer mynediad Medi 2020 ac felly ni fydd yn derbyn ceisiadau. Y derbyniad nesaf ar gyfer y cwrs hwn fydd mynediad Medi 2021.

Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Gall y rhaglen hon ymgorffori Blwyddyn Sylfaen, sydd wedi'i bwriadu ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno cofrestru ar y radd anrhydedd tair blynedd, sy'n dod o fewn un o'r categorïau canlynol: 

1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cyflawni'r sgôr pwyntiau Safon Uwch (neu gyfwerth) er mwyn mynd i mewn i flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.
2. Myfyrwyr aeddfed sydd wedi bod allan o'r system addysg ffurfiol ers peth amser. 

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am y Flwyddyn Sylfaen trwy glicio yma.

Gradd:

Mae'r rhaglen radd yn cynnwys nifer o fodiwlau gorfodol, gydag ystod o opsiynau yn y flwyddyn olaf i ddatblygu eich diddordebau a'ch arbenigedd penodol. 

Mae pob modiwl yn 20 credyd, oni nodir yn benodol.

Blwyddyn 1:

 • Meddwl Cyfrifiadol
 • Saernïaeth a Systemau Gweithredu
 • Egwyddorion Rhaglennu
 • Datblygu Meddalwedd o safon a Systemau I
 • Technoleg a Chymdeithas
 • Adeiladu ar gyfer y We

Blwyddyn 2:

 • Rheoli Data a Gwybodaeth
 • Dadansoddi Data
 • Hanfodion Blockchain
 • Delweddu Data ac Adrodd Straeon
 • Datblygu Meddalwedd o safon a Systemau II
 • Sgiliau Ymchwil a Proffesiynol

Blwyddyn 3:

 • Prosiect Cyfrifiadura
 • Materion Proffesiynol a Moesegol mewn Technoleg Gwybodaeth
 • Gramadeg a Ieithwedd Delweddu Data
 • Dadansoddeg a Deallusrwydd Busnes

Modiwlau dewisol (dewiswch un):

 • Profiad Gwaith Diwydiannol
 • Deallusrwydd Cyfrifiadol
 • Entrepreneuriaeth ac Arloesedd Busnes

Dysgu & Addysgu

Anogir a datblygir dull myfyriwr-ganolog o ddysgu ac addysgu trwy ddefnyddio ystod eang o strategaethau addysgu, gan gynnwys: darlithoedd, tiwtorialau, seminarau, labordai technegol, blogiau myfyriol, prosiectau unigol a grŵp, wedi'u gwella ymhellach gan astudiaethau achos y byd go iawn a darlithoedd gwadd gan arbenigwyr yn y diwydiant gyda chefnogaeth ein hamgylchedd dysgu rhithwir Moodle. 

Oherwydd natur y rhaglen, mae labordai a gweithdai ymarferol yn allweddol i ddatblygu dealltwriaeth a galluoedd technegol myfyrwyr, wedi'u gosod ar sylfeini damcaniaethol cadarn. Disgwylir i fyfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth ymhellach trwy hunan-astudio dan gyfarwyddyd ac amser dysgu annibynnol - yn ychwanegol i’r addysgu sydd wedi’i amserlennu - er mwyn datblygu portffolio proffesiynol o waith prosiect wrth iddynt symud i gyflogaeth graddedigion, er enghraifft trwy flogio ac ar GitHub. 

Cefnogir myfyrwyr yn academaidd ac yn fugeiliol gan Dîm y Rhaglen, dan arweiniad Cyfarwyddwr y Rhaglen a'u cefnogi gan Diwtoriaid Blwyddyn. Cefnogir eu gwaith gan y tîm Tiwtoriaid Personol yn yr Ysgol, sy'n darparu pwynt cyswllt ar gyfer materion academaidd a bugeiliol cyffredinol. 

Mae gan yr Adran Gymdeithas Cyfrifiadura Myfyrwyr weithredol, sef cymdeithas swyddogol Undeb y Myfyrwyr, yn ogystal ag Adran Myfyrwyr BCS, sy'n darparu ystod eang o ddigwyddiadau, gweithgareddau a theithiau maes trwy gydol y flwyddyn academaidd.

Asesu

Mae'r strategaeth asesu ar gyfer y rhaglen yn amrywio i sicrhau'r dull mwyaf priodol ar gyfer pob modiwl a maes pwnc penodol. Bydd hwn yn gyfuniad o arholiadau ffurfiol, aseiniadau ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau technegol, cyflwyniadau, profion yn y dosbarth, asesiadau cymheiriaid a lleoliadau yn y gwaith. Felly, yn ogystal ag arholiadau ac asesiadau ffurfiol ar ddiwedd y flwyddyn academaidd, byddwch yn cael eich asesu'n barhaus ac yn cael adborth ar eich cynnydd a'ch datblygiad trwy gydol y flwyddyn h.y. trwy asesiad ffurfiannol a chrynodol. Asesir llawer o fodiwlau trwy gyfuniad o aseiniadau gwaith cwrs ymarferol ac arholiadau ysgrifenedig nas gwelwyd o'r blaen, wedi'u pwysoli'n gyffredinol 50/50 ar ddiwedd y tymor neu'r flwyddyn.

ECyflogadwyedd & Gyrfaoedd

Bydd y cwrs yn arfogi graddedigion â'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i ddeall, cymhwyso a gwerthuso egwyddorion Gwyddor Data sylfaenol yn feirniadol. Yn ogystal, bydd gan raddedigion y sgiliau i ddylunio a defnyddio systemau Gwyddor Data a defnyddio offer a thechnegau safonol y diwydiant wrth eu gweithredu. 

Gellir cael profiad o'r byd go iawn fel rhan o'ch astudiaethau trwy gwblhau lleoliad blwyddyn rhyngosod dewisol / interniaeth ddiwydiannol. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae ein myfyrwyr wedi llwyddo i gael lleoliadau mewn cynlluniau cystadleuol cenedlaethol gyda Microsoft, HP, General Electric a'r Swyddfa Dywydd. 

Bydd gan raddedigion yr offer medrus i ddilyn gyrfa broffidiol iawn mewn nifer o sectorau. Yn ôl Glassdoor.co.uk, Gwyddonydd Data yw'r 17eg swydd orau gyda chyflog sylfaenol canolrif o £46,000 a 2000 o agoriadau swydd ar draws y DU (data mis Gorffennaf 2019). 

 Ar ôl cwblhau'r rhaglen radd hon yn llwyddiannus, mae yna hefyd opsiynau astudio ôl-raddedig a addysgir ymhellach ar draws meysydd cyfrifiadura a systemau gwybodaeth yma ym Met Caerdydd, yn ogystal â rhaglenni ymchwil a PhD.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Llwybr Sylfaen:

Yn ddelfrydol bydd gan ymgeiswyr bum gradd TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg a Mathemateg* gradd C neu'n uwch / gradd 4 neu'n uwch (ar gyfer ymgeiswyr sydd â TGAU newydd eu diwygio yn Lloegr) ynghyd â 32 pwynt Tariff UCAS o 1 Safon Uwch o leiaf (neu gyfwerth).

Mae ymgeiswyr nad oes ganddynt gymhwyster mynediad arferol yn cael eu cyfweld a'u hystyried yn unigol ar sail eu cefndir dysgu blaenorol neu waith.

Gradd:

Dylai fod gan ymgeiswyr bum gradd TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg a Mathemateg* gradd C neu'n uwch / gradd 4 neu'n uwch (ar gyfer ymgeiswyr sydd â TGAU newydd eu diwygio yn Lloegr) ynghyd â 96 pwyntiau o 2 Safon Uwch o leiaf (neu gyfwerth).  

Gall cynigion nodweddiadol gynnwys:

 • 96 pwynt o ddwy Safon Uwch o leiaf i gynnwys graddau CC; Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru yn cael ei ystyried fel y trydydd pwnc

 • Diploma Estynedig Cenedlaethol RQF BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt MMM

 • 96 pwynt o ‘Advanced Highers’ yr Alban i gynnwys graddau DD.

 • 96 pwynt o'r ‘Irish Leaving Certifiicate’ Lefel Uwch i gynnwys 2 radd H2. Dim ond gydag isafswm gradd H4 y caiff pynciau Lefel Uwch eu hystyried

 • 96 pwynt o'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru sy'n sefyll y TGAU Mathemateg diwygiedig, byddwn yn derbyn naill ai TGAU Mathemateg neu Mathemateg - Rhifedd.        

Rydym yn falch iawn o dderbyn ceisiadau gan fyfyrwyr sydd wedi astudio Cyfrifiadureg ar lefel TGAU neu Safon Uwch (a elwir yn aml yn Gyfrifiadura gan y prif fyrddau arholi) a byddwn yn rhoi ystyriaeth ddyledus iddynt. Ar hyn o bryd, dim ond lleiafrif o fyfyrwyr sydd wedi cael cyfle i astudio Cyfrifiadureg (yn enwedig ar gyfer TGAU), felly peidiwch â phoeni os nad ydych wedi cael y cyfle. Os ydych chi'n astudio cyfuniadau o'r uchod neu os nad yw'ch cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at dudalen Chwilio am Gwrs UCAS i gael y gofynion mynediad.

Gwybodaeth bellach am ein gofynion mynediad, gellir cynnwys cymwysterau o'r UE trwy glicio yma..

Efallai y bydd ymgeiswyr sydd â chymhwyster Uwch Edexcel (HNC / HND) sydd â chynnwys Cyfrifiadura neu Dechnoleg Gwybodaeth sylweddol yn gallu cwblhau'r cwrs o fewn blwyddyn neu ddwy. Mae'n bosibl ychwanegu at radd gyffredin i radd anrhydedd os oes gennych radd a ddyfarnwyd gan Met Caerdydd. Cysylltwch â Derbyniadau os ydych chi'n dymuno mynd i mewn trwy'r llwybrau hyn.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais am gymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Sut i Wneud Cais:
Mae'r dewis fel arfer ar sail cais UCAS wedi'i gwblhau a chyfweliad lle bo hynny'n berthnasol.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn ar-lein i UCAS www.ucas.com. Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais yn www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig (RPL) a Throsglwyddo Credyd i flwyddyn 2 a 3

Os oes gennych ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio yn Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a / neu 3, gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach am hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL page. Cysylltwch â Derbyniadau gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych am RPL.

Myfyrwyr aeddfed

Ymgeisydd aeddfed yw unrhyw un dros 21 oed nad aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a gellir cael mwy o gyngor a gwybodaeth yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk neu anfonwch tweet i ni @CMetAdmissions.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-penodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Dr Imitaz Khan:
E-bost: ikhan@cardiffmet.ac.uk
Tel: 029 2041 6253


Gellir dod o hyd i’r telerau ac amodau llawn sy’n ymwneud â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms