Skip to main content
Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Cyfrifiadureg a Gwyddor Data - Gradd BSc (Anrh)

Cyfrifiadureg a Gwyddor Data - Gradd BSc (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Os oes gennych chi feddylfryd dadansoddol, yn hoffi meddwl y tu allan i’r bocs a mwynhau datrys problemau, efallai mai gyrfa mewn Cyfrifiadureg a Gwyddor Data fyddai orau i chi. Mae data a gynhyrchir gan fodau dynol a pheiriannau yn trawsnewid ein cymdeithas, economeg a gwleidyddiaeth. Mae’r gallu i adnabod patrymau a thynnu mewnwelediadau o ddata cymhleth yn rhoi’r grymi sefydliadau ragweld y dyfodol a gwneud penderfyniadau deallus sy’n mynd i’r afael â phroblemau a’u datrys yn gyflym. Nid yw’n syndod bod Gwyddor Data yn faes sydd ar dwf ac yn dwyn elw.

Bydd ein gradd Cyfrifiadureg a Gwyddor Data yn eich dysgu sut i wneud synnwyr o’r setiau mawr hyn o ddata – gan nodi’r hyn sydd ei angen, dadansoddi a phrosesu’r data, a’i wneud yn hawdd ei ddarllen a’i ddeall. Wedi’i llywio gan anghenion y diwydiant, bydd y radd yn eich arfogi â’r sgiliau y mae galw amdanynt i ddylunio a defnyddio systemau gwyddor data a defnyddio offer a thechnegau o safon diwydiant i fynd i’r afael â phroblemau’r byd go iawn. Mae hyn yn cwmpasu amrywiaeth o sectorau megis gofal iechyd, cyllid, manwerthu ac e-fasnach, trafnidiaeth a logisteg, ynni a chyfleustodau, marchnata cyfryngau cymdeithasol a gwyddorau amgylcheddol.

Mae ystod eang o sefydliadau’r diwydiant a’r llywodraeth fel y Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi gweithio’n agos i ddatblygu’r radd, gan greu senarios heriol ac asesiadau yn seiliedig ar achosion bywyd go iawn ar gyfer eich amgylchedd dysgu. Gan eich paratoi i ddiwallu anghenion y diwydiant, mae’r cwricwlwm yn cwmpasu technoleg Blockchain – y cyntaf o’i fath yng Nghymru, a byddwch yn gweithio gyda data strwythuredig ac anstrwythuredig. Bydd gennych yr opsiwn i archwilio cyfleoedd profiad gwaith ac ehangu eich persbectif rhyngwladol trwy gyfnewid myfyrwyr ac interniaethau gyda nifer o bartneriaid Ewropeaidd a rhyngwladol.​

Blwyddyn Sylfaen

​Gellir astudio’r radd hon fel gradd amser llawn tair blynedd neu radd pedair blynedd sy’n cynnwys blwyddyn o astudio sylfaenol. Bwriad ein blwyddyn sylfaen yw eich paratoi ar gyfer eich blynyddoedd dilynol o astudio, gan gynnig cyfle i chi gryfhau eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder.

Bydd y flwyddyn sylfaen yn berthnasol i:

 1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cael y nifer gofynnol o bwyntiau Safon Uwch (neu gyfwerth) i ddechrau ar flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.
 2. Myfyrwyr hŷn sydd wedi bod allan o’r system addysg ffurfiol ers peth amser.


Darganfyddwch fwy am y flwyddyn sylfaen.

Nodwch: Bydd angen i chi wneud cais gan ddefnyddio cod UCAS penodol os ydych yn dymuno ymgymryd â’r 4 blynedd gan gynnwys sylfaen. Cyfeiriwch at Wybodaeth Gwrs Allweddol ar waelod y dudalen hon.

Cynnwys y Cwrs

Gradd

Mae’r rhaglen radd yn cynnwys nifer o fodiwlau gorfodol, gydag ystod o opsiynau yn y flwyddyn olaf i ddatblygu eich diddordebau a’ch arbenigedd penodol.

Mae gan fyfyrwyr hefyd yr opsiwn i gwblhau lleoliad blwyddyn o hyd mewn diwydiant rhwng Blwyddyn 2 a 3.

Mae pob modiwl yn 20 credyd, oni nodir yn wahanol.


Blwyddyn 1:

 • Meddwl Cyfrifiadurol
 • Pensaernïaeth a Systemau Gweithredu
 • Egwyddorion Rhaglennu
 • Technoleg a Chymdeithas
 • Cyflwyniad i Ddadansoddeg Data
 • Explore


Blwyddyn 2:

 • Rheoli Data a Gwybodaeth
 • Dadansoddi Data
 • Hanfodion Blockchain
 • Delweddu a Naratifau Data
 • Expand
 • Prosiect Cydweithredol


Blwyddyn 3:

 • Delweddu Data Gramadeg ac Idiomau
 • Technoleg Broffesiynol, Gynaliadwy a Moesegol
 • Dadansoddeg Busnes a Deallusrwydd
 • Prosiect Datblygu (40 credyd)

Modiwlau dewisol (dewiswch un):

 • Profiad Gwaith Diwydiannol
 • Deallusrwydd Cyfrifiadurol

Dysgu ac Addysgu

Anogir dull myfyriwr-ganolog o ddysgu ac addysgu trwy ddefnyddio ystod eang o strategaethau addysgu, megis labordai technegol a phrosiectau unigol a phrosiectau grŵp. Bydd astudiaethau achos go iawn ac anerchiadau gan westeion a fydd yn arbenigwyr o fyd busnes, ac â chefnogaeth Teams a Moodle, ein hamgylcheddau dysgu rhithiol, yn ychwanegu at hyn.

Oherwydd natur y rhaglen, bydd gweithdai ymarferol ar y campws ac ar-lein yn allweddol er mwyn datblygu dealltwriaeth a galluoedd technegol myfyrwyr, â sylfeini damcaniaethol sicr yn greiddiol iddyn nhw. Bydd disgwyl i’r myfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ymhellach drwy hunan-astudio cyfeiriedig ac amser ar gyfer dysgu annibynnol – yn ogystal â chyflawni’r gwaith ar yr amserlen – i gael datblygu portffolio proffesiynol o waith prosiect ac arteffactau meddalwedd wrth iddyn nhw symud i swyddi yn raddedigion.

Bydd Tîm y Rhaglen yn cefnogi’r myfyrwyr yn academaidd ac yn fugeiliol, o dan arweiniad Cyfarwyddwr y Rhaglen. Bydd Tiwtor Personol o fewn yr Ysgol yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr hefyd a fydd yn bwynt cyswllt ar gyfer materion academaidd a bugeiliol cyffredinol.

Asesu

Bydd y strategaeth asesu ar gyfer y rhaglen yn amrywio i sicrhau’r dull mwyaf priodol ar gyfer pob modiwl a phwnc penodol. Caiff modiwlau eu hasesu drwy gyfuniad o ddulliau, megis arholiadau ffurfiol, aseiniadau rhaglennu ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau technegol, cyflwyniadau, profion yn y dosbarth, asesiadau gan gymheiriaid ac astudiaethau achos.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Bydd y cwrs yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i raddedigion ddeall, cymhwyso a gwerthuso’n feirniadol egwyddorion sylfaenol Cyfrifiadura a Gwyddor Data. Yn ogystal, bydd graddedigion hefyd yn meddu ar y sgiliau i ddylunio a defnyddio systemau Gwyddor Data a defnyddio offer a thechnegau o safon diwydiant wrth eu gweithredu.

Gellir cael profiad byd go iawn fel rhan o’ch astudiaethau trwy gwblhau lleoliad blwyddyn rhyngosod / interniaeth ddiwydiannol ddewisol. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae ein myfyrwyr wedi llwyddo i gael lleoliadau mewn cynlluniau cystadleuol cenedlaethol gyda Microsoft, HP, General Electric a’r Swyddfa Dywydd.

Bydd graddedigion wedi’u harfogi’n fedrus i ddilyn gyrfa hynod broffidiol, ac mae yna nifer o gyfleoedd ar draws amrywiaeth o sectorau.

Ar ôl cwblhau’r rhaglen radd hon yn llwyddiannus, mae yna hefyd opsiynau astudio ôl-raddedig a addysgir pellach ar draws systemau cyfrifiadurol a gwybodaeth yma ym Met Caerdydd, yn ogystal â rhaglenni ymchwil a PhD.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

​Mae’r gofynion canlynol yn seiliedig ar gynigion nodweddiadol sy’n berthnasol i ddechrau ar flwyddyn 1 y radd.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Flwyddyn Sylfaen sy’n caniatáu symud ymlaen i Flwyddyn 1 ar ôl cwblhau’n llwyddiannus.​

 • Pwyntiau tariff: 104-112
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM
 • Lefel T: Teilyngdod. Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu ebost askadmissions@cardiffmet.ac.uk neu trydar @CMetAdmissions.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, ​Dr Ali Shahaab:
E-bost: AShahaab@cardiffmet.ac.uk

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Codau UCAS:
G500 - Gradd 3 blynedd
G50F - Gradd 4 blynedd (yn cynnwys flwyddyn sylfaen)

Man Astudio: Campws Llandaf

Ysgol: Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd yn llawn amser.
Pedair blynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd.
Pedair blynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud blwyddyn sylfaen.
Pum mlynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud blwyddyn sylfaen a lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd.​

CWRDD Â'R TÎM
Ali Shahaab

Rwy’n academydd, yn addysgwr yn y bôn ac wedi hyfforddi fel peiriannydd. Fel darlithydd Cyfrifiadureg a Chyfarwyddwr y Rhaglen BSc Cyfrifiadureg a Gwyddor Data ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, rwy’n ceisio cyfuno ymchwil a phrofiad ymarferol. Rwy’n mwynhau addysgu ac yn ymdrechu i greu cynnwys difyr i’r myfyrwyr ac yn annog dysgu trwy ddefnyddio profiad ymarferol gyda setiau data ac offer byd go iawn. Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar ddichonoldeb Cyfriflyfrau Dosbarthedig (DLTs) a Thechnoleg Blockchain ar gyfer diogelwch data a rheoli data’n ddiogel. Mae fy meysydd ymchwil yn cynnwys fframweithiau DLT, agweddau diogelwch, preifatrwydd digyfnewidrwydd ar DLT a Blockchain yn ogystal â heriau deddfwriaethol a defnyddio. Rwyf hefyd yn angerddol am ddefnyddio mewnwelediadau data i ysgogi gwerth i BBaCh a defnyddio data i wella’r gwasanaeth a rhagolygon cyflogaeth, gan greu effaith ehangach mewn cymunedau.

Dr Ali Shahaab
Cyfarwyddwr y Rhaglen Gwyddor Cyfrifiadurol a Data yn Ysgol Dechnolegau Caerdydd

ARCHWILIO EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Taith rithiol o amgylch Ysgol Technolegau Caerdydd

Ewch am dro rhithiol o'n Ysgol Technolegau newydd sbon ym Met Caerdydd.