Skip to main content
Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Cyfrifiadureg a Gwyddor Data - Gradd BSc (Anrh)

Cyfrifiadureg a Gwyddor Data - Gradd BSc (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Os oes gennych chi feddylfryd dadansoddol, yn hoffi meddwl y tu allan i’r bocs a mwynhau datrys problemau, efallai mai gyrfa mewn Cyfrifiadureg a Gwyddor Data fyddai orau i chi. Mae data a gynhyrchir gan fodau dynol a pheiriannau yn trawsnewid ein cymdeithas, economeg a gwleidyddiaeth. Mae’r gallu i adnabod patrymau a thynnu mewnwelediadau o ddata cymhleth yn rhoi’r grymi sefydliadau ragweld y dyfodol a gwneud penderfyniadau deallus sy’n mynd i’r afael â phroblemau a’u datrys yn gyflym. Nid yw’n syndod bod Gwyddor Data yn faes sydd ar dwf ac yn dwyn elw.

Bydd ein gradd Cyfrifiadureg a Gwyddor Data yn eich dysgu sut i wneud synnwyr o’r setiau mawr hyn o ddata – gan nodi’r hyn sydd ei angen, dadansoddi a phrosesu’r data, a’i wneud yn hawdd ei ddarllen a’i ddeall. Wedi’i llywio gan anghenion y diwydiant, bydd y radd yn eich arfogi â’r sgiliau y mae galw amdanynt i ddylunio a defnyddio systemau gwyddor data a defnyddio offer a thechnegau o safon diwydiant i fynd i’r afael â phroblemau’r byd go iawn. Mae hyn yn cwmpasu amrywiaeth o sectorau megis gofal iechyd, cyllid, manwerthu ac e-fasnach, trafnidiaeth a logisteg, ynni a chyfleustodau, marchnata cyfryngau cymdeithasol a gwyddorau amgylcheddol.

Mae ystod eang o sefydliadau’r diwydiant a’r llywodraeth fel y Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi gweithio’n agos i ddatblygu’r radd, gan greu senarios heriol ac asesiadau yn seiliedig ar achosion bywyd go iawn ar gyfer eich amgylchedd dysgu. Gan eich paratoi i ddiwallu anghenion y diwydiant, mae’r cwricwlwm yn cwmpasu technoleg Blockchain – y cyntaf o’i fath yng Nghymru, a byddwch yn gweithio gyda data strwythuredig ac anstrwythuredig. Bydd gennych yr opsiwn i archwilio cyfleoedd profiad gwaith ac ehangu eich persbectif rhyngwladol trwy gyfnewid myfyrwyr ac interniaethau gyda nifer o bartneriaid Ewropeaidd a rhyngwladol.


Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Gall y rhaglen hon ymgorffori Blwyddyn Sylfaen, a fwriedir ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno cofrestru ar y radd anrhydedd tair blynedd, sy’n perthyn i un o’r categorïau canlynol:

1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cyflawni’r sgôr pwyntiau Lefel A gofynnol (neu gyfwerth) i gael mynediad i flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.

2. Myfyrwyr aeddfed sydd wedi bod allan o’r system addysg ffurfiol ers peth amser.

Mae rhagor o wybodaeth am y Flwyddyn Sylfaen ar gael drwy glicio yma.


Gradd

Mae’r rhaglen radd yn cynnwys nifer o fodiwlau gorfodol, gydag ystod o opsiynau yn y flwyddyn olaf i ddatblygu eich diddordebau a’ch arbenigedd penodol.

Mae gan fyfyrwyr hefyd yr opsiwn i gwblhau lleoliad blwyddyn o hyd mewn diwydiant rhwng Blwyddyn 2 a 3.

Mae pob modiwl yn 20 credyd, oni nodir yn wahanol.


Blwyddyn 1:

 • Meddwl Cyfrifiadurol
 • Pensaernïaeth a Systemau Gweithredu
 • Egwyddorion Rhaglennu
 • Technoleg a Chymdeithas
 • Cyflwyniad i Ddadansoddeg Data
 • Explore


Blwyddyn 2:

 • Rheoli Data a Gwybodaeth
 • Dadansoddi Data
 • Hanfodion Blockchain
 • Delweddu a Naratifau Data
 • Expand
 • Prosiect Cydweithredol


Blwyddyn 3:

 • Delweddu Data Gramadeg ac Idiomau
 • Technoleg Broffesiynol, Gynaliadwy a Moesegol
 • Dadansoddeg Busnes a Deallusrwydd
 • Prosiect Datblygu (40 credyd)

Modiwlau dewisol (dewiswch un):

 • Profiad Gwaith Diwydiannol
 • Deallusrwydd Cyfrifiadurol

Dysgu ac Addysgu

Anogir dull myfyriwr-ganolog o ddysgu ac addysgu trwy ddefnyddio ystod eang o strategaethau addysgu, megis labordai technegol a phrosiectau unigol a phrosiectau grŵp. Bydd astudiaethau achos go iawn ac anerchiadau gan westeion a fydd yn arbenigwyr o fyd busnes, ac â chefnogaeth Teams a Moodle, ein hamgylcheddau dysgu rhithiol, yn ychwanegu at hyn.

Oherwydd natur y rhaglen, bydd gweithdai ymarferol ar y campws ac ar-lein yn allweddol er mwyn datblygu dealltwriaeth a galluoedd technegol myfyrwyr, â sylfeini damcaniaethol sicr yn greiddiol iddyn nhw. Bydd disgwyl i’r myfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ymhellach drwy hunan-astudio cyfeiriedig ac amser ar gyfer dysgu annibynnol – yn ogystal â chyflawni’r gwaith ar yr amserlen – i gael datblygu portffolio proffesiynol o waith prosiect ac arteffactau meddalwedd wrth iddyn nhw symud i swyddi yn raddedigion.

Bydd Tîm y Rhaglen yn cefnogi’r myfyrwyr yn academaidd ac yn fugeiliol, o dan arweiniad Cyfarwyddwr y Rhaglen. Bydd Tiwtor Personol o fewn yr Ysgol yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr hefyd a fydd yn bwynt cyswllt ar gyfer materion academaidd a bugeiliol cyffredinol.

Asesu

Bydd y strategaeth asesu ar gyfer y rhaglen yn amrywio i sicrhau’r dull mwyaf priodol ar gyfer pob modiwl a phwnc penodol. Caiff modiwlau eu hasesu drwy gyfuniad o ddulliau, megis arholiadau ffurfiol, aseiniadau rhaglennu ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau technegol, cyflwyniadau, profion yn y dosbarth, asesiadau gan gymheiriaid ac astudiaethau achos.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Bydd y cwrs yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i raddedigion ddeall, cymhwyso a gwerthuso’n feirniadol egwyddorion sylfaenol Cyfrifiadura a Gwyddor Data. Yn ogystal, bydd graddedigion hefyd yn meddu ar y sgiliau i ddylunio a defnyddio systemau Gwyddor Data a defnyddio offer a thechnegau o safon diwydiant wrth eu gweithredu.

Gellir cael profiad byd go iawn fel rhan o’ch astudiaethau trwy gwblhau lleoliad blwyddyn rhyngosod / interniaeth ddiwydiannol ddewisol. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae ein myfyrwyr wedi llwyddo i gael lleoliadau mewn cynlluniau cystadleuol cenedlaethol gyda Microsoft, HP, General Electric a’r Swyddfa Dywydd.

Bydd graddedigion wedi’u harfogi’n fedrus i ddilyn gyrfa hynod broffidiol, ac mae yna nifer o gyfleoedd ar draws amrywiaeth o sectorau.

Ar ôl cwblhau’r rhaglen radd hon yn llwyddiannus, mae yna hefyd opsiynau astudio ôl-raddedig a addysgir pellach ar draws systemau cyfrifiadurol a gwybodaeth yma ym Met Caerdydd, yn ogystal â rhaglenni ymchwil a PhD.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 104-112
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM
 • Lefel T: Teilyngdod. Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Rhaglen Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu ebost askadmissions@cardiffmet.ac.uk neu trydar @CMetAdmissions.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Dr Angesh Anupam:
E-bost: AAnupam@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 6253

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS: G500
Dylai myfyrwyr Sylfaen ddefnyddio’r cod UCAS hwn hefyd ac ymgeisio ar bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.

Man Astudio: Campws Llandaf

Ysgol: Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Hyd y Cwrs: Tair blynedd amser llawn. Pedair blynedd amser llawn os bydd yn cynnwys blwyddyn sylfaen neu leoliad rhyngosod blwyddyn o hyd. Pum mlynedd amser llawn os bydd yn cynnwys blwyddyn sylfaen a lleoliad rhyngosod blwyddyn o hyd.

ARCHWILIO EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Taith rithiol o amgylch Ysgol Technolegau Caerdydd

Ewch am dro rhithiol o'n Ysgol Technolegau newydd sbon ym Met Caerdydd.