Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Gradd BSc (Anrh): Gwyddor Data

Gradd BSc (Anrh): Gwyddor Data

Bydd data a gynhyrchir gan bobl a pheiriannau yn trawsnewid ein cymdeithas, ein heconomeg a’n gwleidyddiaeth, i’r graddau y galwodd The Economist ddata mawr yn “adnodd mwyaf gwerthfawr y byd”. Ni fu’r gallu i gasglu mewnwelediad a gwybodaeth ystyrlon oddi wrth ddata cymhleth erioed yn bwysicach.

Bydd y radd BSc (Anrh) Gwyddor Data, sydd wedi’i goleuo gan anghenion y diwydiant, yn eich galluogi i ddeall, defnyddio a gwerthuso egwyddorion deallusrwydd artiffisial a gwyddor data yn feirniadol. Bydd y radd yn rhoi’r sgiliau y bydd galw amdanyn nhw i chi, i chi gael dylunio a defnyddio systemau gwyddor data ac i ddefnyddio technegau ac offer safonol diwydiant i gael mynd i’r afael â phroblemau byd go iawn.

Bu ystod eang o sefydliadau ym meysydd diwydiant a’r llywodraeth yn gweithio’n agos yn datblygu’r rhaglen, yn creu sefyllfaoedd heriol ac asesiadau sy’n seiliedig ar achosion go iawn ar gyfer amgylchedd dysgu’r myfyrwyr. Er mwyn eich paratoi ar gyfer anghenion diwydiant, bydd y cwricwlwm yn trafod technoleg Blockchain – y gyntaf o’i fath yng Nghymru.

Bydd y dewis gennych i archwilio cyfleoedd profiad gwaith ac ehangu eich persbectif rhyngwladol drwy interniaethau a chynlluniau cyfnewid â nifer o bartneriaid Ewropeaidd a rhyngwladol.

Os bydd meddylfryd dadansoddol gennych, a’ch bod yn hoffi meddwl a gweithio y ‘tu allan i’r blwch’, ac yn mwynhau archwilio a dadansoddi data er mwyn datrys problemau ymarferol, yna dyma’r rhaglen i chi

Mae’r wybodaeth ar y cwrs sydd ar y tudalen hwn yn berthnasol i fynediad ym Medi 2022.

Cynnwys Y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Gall y rhaglen hon gynnwys Blwyddyn Sylfaen a fwriedir ar gyfer myfyrwyr a fydd am ymrestru ar radd anrhydedd dair blynedd, a fydd yn dod o dan un o’r categorïau canlynol:

1. Myfyrwyr a fydd heb gael y nifer ofynnol o bwyntiau Safon U (neu gyfwerth) er mwyn cael dechrau ar flwyddyn gyntaf rhaglen y radd.
2. Myfyrwyr hŷn a fydd heb fod yn y system addysg ffurfiol am dipyn o amser.

Mae rhagor o wybodaeth ar y Flwyddyn Sylfaen ar gael drwy glicio yma.


Gradd

Mae rhaglen y radd yn cynnwys nifer o fodiwlau gorfodol gydag ystod o opsiynau yn y flwyddyn olaf i gael datblygu eich diddordebau a’ch arbenigedd penodol.

Bydd y dewis gan y myfyrwyr i gwblhau lleoliad blwyddyn mewn diwydiant rhwng Blynyddoedd 2 a 3.

Bydd pob modiwl yn 20 credyd oni nodir yn wahanol.


Blwyddyn 1:

 • Meddwl yn Gyfrifiadurol
 • Saernïaeth a Systemau Gweithredu
 • Egwyddorion Rhaglennu
 • Datblygu Systemau a Meddalwedd o Ansawdd I
 • Technoleg a Chymdeithas
 • Adeiladu ar gyfer y We

Blwyddyn 2:
 • Rheoli Gwybodaeth a Data
 • Dadansoddi Data
 • Elfennau Sylfaenol Blockchain
 • Adrodd Straeon a Delweddu Data
 • Datblygu Systemau a Meddalwedd o Ansawdd II
 • Sgiliau Proffesiynol ac Ymchwil

Blwyddyn 3:

 • Prosiect Traethawd Hir Cyfrifiadureg (40 credyd)
 • Materion Proffesiynol a Moesegol mewn TG
 • Gramadeg ac Idiomau Delweddu Data
 • Dadansoddeg a Gwybodaeth Busnes

Modiwlau opsiynol (dewiswch un):

 • Profiad Gwaith Diwydiannol (Lleoliad)
 • Deallusrwydd Cyfrifiadurol
 • Entrepreneuriaeth ac Arloesedd Busnes

Dysgu Ac Addysgu

Anogir dull myfyriwr-ganolog o ddysgu ac addysgu trwy ddefnyddio ystod eang o strategaethau addysgu, megis labordai technegol a phrosiectau unigol a phrosiectau grŵp. Bydd astudiaethau achos go iawn ac anerchiadau gan westeion a fydd yn arbenigwyr o fyd busnes, ac â chefnogaeth Teams a Moodle, ein hamgylcheddau dysgu rhithiol, yn ychwanegu at hyn.

Oherwydd natur y rhaglen, bydd gweithdai ymarferol ar y campws ac ar-lein yn allweddol er mwyn datblygu dealltwriaeth a galluoedd technegol myfyrwyr, â sylfeini damcaniaethol sicr yn greiddiol iddyn nhw. Bydd disgwyl i’r myfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ymhellach drwy hunan-astudio cyfeiriedig ac amser ar gyfer dysgu annibynnol – yn ogystal â chyflawni’r gwaith ar yr amserlen – i gael datblygu portffolio proffesiynol o waith prosiect ac arteffactau meddalwedd wrth iddyn nhw symud i swyddi yn raddedigion.

Bydd Tîm y Rhaglen yn cefnogi’r myfyrwyr yn academaidd ac yn fugeiliol, o dan arweiniad Cyfarwyddwr y Rhaglen. Bydd Tiwtor Personol o fewn yr Ysgol yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr hefyd a fydd yn bwynt cyswllt ar gyfer materion academaidd a bugeiliol cyffredinol. 

Asesu

Bydd y strategaeth asesu ar gyfer y rhaglen yn amrywio i sicrhau’r dull mwyaf priodol ar gyfer pob modiwl a phwnc penodol. Caiff modiwlau eu hasesu drwy gyfuniad o ddulliau, megis arholiadau ffurfiol, aseiniadau rhaglennu ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau technegol, cyflwyniadau, profion yn y dosbarth, asesiadau gan gymheiriaid ac astudiaethau achos.

Cyflogadwyedd A Gyrfaoedd

Bydd y cwrs yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i raddedigion er mwyn deall, defnyddio a gwerthuso’n feirniadol egwyddorion creiddiol Gwyddor Data. Yn ogystal, bydd y sgiliau’n cael eu rhoi hefyd i ddylunio a defnyddio systemau Gwyddor Data ac i ddefnyddio offer o safon diwydiant a thechnegau i’w gweithredu.

Mae’n bosib cael profiad o’r byd go iawn yn rhan o’ch astudio drwy gwblhau lleoliad blwyddyn rhyngosod / interniaeth ddiwydiannol (opsiynol). Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, llwyddodd ein myfyrwyr i sicrhau lleoliadau mewn cynlluniau cystadleuol cenedlaethol gyda Microsoft, HP, General Electric a’r Swyddfa Dywydd.

Bydd digon o adnoddau gan y graddedigion i gael gyrfa ar gyflog uchel mewn nifer o sectorau. Yn ôl Glassdoor.co.uk, Gwyddonydd Data yw’r 7fed swydd orau, â chyflog sylfaenol o £46,000 ar gyfartaledd, gyda mwy na 2,000 o gyfleoedd i gael swydd ar draws y DU (data’n gywir, Hydref 2019).

Wedi cwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus, bydd rhagor o opsiynau ar gael i astudio ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir ar draws cyfrifiadura a systemau gwybodaeth yma ym Met Caerdydd, yn ogystal â rhaglenni ymchwil a PhD.

Gofynion Mynediad A Sut I Wneud Cais

Llwybr Sylfaen:

Yn ddelfrydol dylai fod gan ymgeiswyr 5 TGAU gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg* ar radd C neu’n uwch (gradd 4 neu’n uwch ar gyfer ymgeiswyr a fydd â chanlyniadau TGAU ddiwygiedig newydd yn Lloegr) a 32 Pwynt Tariff UCAS o 1 Safon U o leiaf (neu gyfwerth).

Caiff ymgeiswyr na fydd â’r cymwysterau mynediad lleiaf arferol eu cyfweld a’u hystyried yn unigol ar sail eu dysgu blaenorol neu eu cefndir gwaith.

Gradd:

Dylai fod gan ymgeiswyr 5 TGAU gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg* ar radd C neu’n uwch (gradd 4 neu’n uwch ar gyfer ymgeiswyr a fydd â chanlyniadau’r TGAU ddiwygiedig newydd yn Lloegr) a 96 pwynt o 2 Safon U o leiaf (neu gyfwerth).

Gall cynigion nodweddiadol gynnwys:

 • 96 pwynt o 2 Safon U o leiaf a fydd yn cynnwys graddau CC; Caiff Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru ei ystyried yn drydydd pwnc

 • RQF BTEC National Extended Diploma / Cambridge Technical Extended Diploma: MMM

 • 96 pwynt o 2 Scottish Advanced Highers a fydd yn cynnwys graddau DD.

 • 96 pwynt o’r Irish Leaving Certificate (Highers) a fydd yn cynnwys 2 radd H2. H4 mewn pynciau Higher Level yw’r radd leiaf y gellir ei hystyried

 • 96 pwynt o Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch


*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru a fydd yn sefyll Mathemateg TGAU ddiwygiedig, byddwn yn derbyn Mathemateg neu Mathemateg – Rhifedd.

Rydym wrth ein bodd yn derbyn ceisiadau oddi wrth fyfyrwyr a fydd wedi astudio Cyfrifiadureg ar lefel TGAU neu Safon U (yn cael ei galw’n Gyfrifiadura gan y prif fyrddau arholi) ac fe roddwn yr ystyriaeth ddyladwy iddyn nhw. Ar hyn o bryd, dim ond nifer fach o fyfyrwyr sydd wedi cael cyfle i astudio Cyfrifiadureg (yn enwedig ar lefel TGAU), felly peidiwch â phoeni os na chawsoch y cyfle.

Os byddwch yn astudio cyfuniad o’r uchod neu os bydd eich cymhwyster heb ei restru, a wnewch chi gysylltu â Derbyniadau neu edrych yma: chwilio cyrsiau UCAS ar gyfer y gofynion mynediad. Bydd modd cael rhagor o wybodaeth ar ein gofynion mynediad ni, gan gynnwys cymwysterau oddi wrth yr UE drwy glicio yma.

Gall ymgeiswyr y bydd Dyfarniad Uwch Edexcel (HNC/HND) ganddyn nhw ag iddo gynnwys Cyfrifiadura neu Dechnoleg Gwybodaeth sylweddol gwblhau’r cwrs o fewn blwyddyn neu ddwy flynedd. Mae’n bosib newid o radd gyffredin i radd anrhydedd os bydd gradd gennych o Met Caerdydd. Cysylltwch â Derbyniadau os byddwch am ymuno drwy’r llwybrau hyn.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad yw’r Saesneg yn iaith gyntaf iddyn nhw roi tystiolaeth eu bod yn rhugl i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth. I gael manylion llawn ar sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg Iaith, ewch i’r tudalennau rhyngwladol ar y wefan.


Y Broses Ddewis:
Fel arfer bydd y dewis yn seiliedig ar dderbyn cais UCAS cyflawn a chyfweliad, lle bydd hynny’n berthnasol.

Sut i wneud cais:
Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn ar-lein i UCAS yma: www.ucas.com. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalennau Sut i Wneud Cais yma: www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.


Cydnabod Dysgu Blaenorol a Throsglwyddo Credydau i Flwyddyn 2 a 3

Os bydd diddordeb gennych i drosglwyddo credydau o sefydliad arall er mwyn astudio ym Met Caerdydd ar gyfer cwrs lle y gellir ymuno â blwyddyn 2 a/neu 3, gallwch gael rhagor o wybodaeth ar hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais yma: tudalen cydnabod dysgu blaenorol. Cysylltwch â Derbyniadau os bydd unrhyw ymholiadau gennych ar Gydnabod Dysgu Blaenorol.


Myfyrwyr hŷn

Ymgeisydd hŷn fydd unrhyw un a fydd dros 21 na fuodd mewn prifysgol wedi gadael yr ysgol neu goleg. Bydd Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau oddi wrth ymgeiswyr hŷn a gellir cael rhagor o gyngor a gwybodaeth yma.


Cysylltu  Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu ebost askadmissions@cardiffmet.ac.uk neu trydar @CMetAdmissions.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Dr Imtiaz Khan: br/> Ebost: ikhan@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 6253


Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS: G500
Dylai myfyrwyr Sylfaen ddefnyddio’r cod UCAS hwn hefyd ac ymgeisio ar bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.


Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Dechnolegau Caerdydd


Hyd y Cwrs:Tair blynedd amser llawn. Pedair blynedd amser llawn os bydd yn cynnwys blwyddyn sylfaen neu leoliad rhyngosod blwyddyn o hyd. Pum mlynedd amser llawn os bydd yn cynnwys blwyddyn sylfaen a lleoliad rhyngosod blwyddyn o hyd.

ARCHWILIO EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Taith rithiol o amgylch Ysgol Technolegau Caerdydd

Ewch am dro rhithiol o'n Ysgol Technolegau newydd sbon ym Met Caerdydd.ADRAN DIWRNOD AGORED | BOB DYDD

Mae ein 'Diwrnod Agored Bob Dydd' rhithiol yn caniatáu i chi ddarganfod mwy am eich diddordebau cwrs, Sgwrs Fyw gyda derbyniadau, tîm llety a chyllid myfyrwyr*. Gallwch hefyd sgwrsio â’n myfyrwyr trwy Unibuddy, yn ogystal â mynd ar daith o amgylch ein llety a gweld beth sydd gan Gaerdydd i’w gynnig


Hoffet ti ymweld â ni wyneb yn wyneb?
Darganfyddwch fwy am Ddiwrnodau Agored ar y safle a Theithiau Campws trwy ddilyn y ddolen isod.Sgwrs Fyw

Oes gennych chi gwestiwn? Gallwch Fyw Sgwrsio gyda'n Tîm Derbyn Llun-Gwener (9 am-4.30yp) ar y dudalen hon isod ar y dde. Cliciwch ar yr eicon sgwrsio hwnnw ac mae ein tîm yno i helpu. Fel arall, cliciwch ar yr eiconau isod i sgwrsio â'r gwasanaeth perthnasol *


Tîm Llety

Tîm Llety


Oes gennych chi gwestiwn am fyw mewn neuaddau?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Ewch i Dudalennau Llety
Cyllid Myfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr


Oes gennych gwestiwn am gyllid myfyrwyr?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Cyllid Myfyrwyr
Our Students

Ein Myfyrwyr


Oes gennych chi gwestiwn am fywyd yng Nghaerdydd?
Sgwrsio gyda'n llysgenhadon myfyrwyr *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Bywyd Myfyrwyr
Rhyngwladol

Rhyngwladol


Gwneud cais rhyngwladol?
Sgwrsio â'n tîm rhyngwladol *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Rhyngwladol

* Gall argaeledd sgwrsio amrywio yn ôl gwasanaeth a gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig

Archwilio

'Nid yw dewis prifysgol yn ymwneud â'ch cwrs yn unig, byddwch hefyd eisiau gweld lle y gallech fod yn treulio blynyddoedd nesaf eich bywyd - dod o hyd i'ch cartref oddi cartref. Archwiliwch ein llety a'n prifddinas wych isod.'


Taith o amgylch ein Llety

Ewch ar daith fideo 360 gradd o'n neuaddau myfyrwyr

Darganfyddwch Gaerdydd - Ein Dinas, Eich Cartref

Yn ddinas myfyrwyr wych, mae gan Gaerdydd rywbeth i bawb

Perfformiad Chwaraeon

Mae Met Caerdydd yn darparu ac yn rheoli amgylchedd Cynllun Gyrfa Ddeuol achrededig TASS sy'n caniatáu i fyfyrwyr gyflawni eu potensial academaidd ochr yn ochr â hyfforddi, chwarae a pherfformio yn eu dewis chwaraeon.


Gyda phrofiad personol o gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol ac ymgymryd ag ymchwil o'r radd flaenaf, mae ein staff academaidd a Chwaraeon Perfformiad yn creu amgylchedd cwbl unigryw o ragoriaeth chwaraeon. Mae'r model integredig yn golygu y gallwch fod yn sicr bod ein rhaglenni'n cael eu llywio gan y gwasanaethau hyfforddi a chymorth diweddaraf, pob un wedi'i gynllunio i'ch datblygu chi fel athletwr. Ynghyd â'n partneriaethau allweddol gydag amrywiaeth o Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol, mae ein rhaglenni'n gweithio ochr yn ochr â llwybrau talent cydnabyddedig. Darganfyddwch fwy

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms