Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Gradd BEng / MEng (Anrh): Peiriannneg Roboteg

Gradd BEng / MEng (Anrh): Peiriannneg Roboteg

Bydd y rhaglen integredig hon mewn Peirianneg Roboteg yn rhoi cyfle i chi gael golwg eang ar un o’r sectorau mwyaf dynamig ym maes technoleg sy’n tyfu’n gyflym. Bydd dyluniad unigryw y rhaglen yn rhoi’r cyfle i chi astudio elfennau mwyaf cyffrous roboteg a’u cymhwyso i ddyluniad a datblygiad systemau deallus ymreolaethol soffistigedig. Byddwch yn dod ar draws ystod eang o ddamcaniaethau peirianneg roboteg a chymwysiadau gwyddonol, gan ystyried hefyd y materion moesegol sy’n gysylltiedig â’r sector.

Bydd profiad uniongyrchol gyda’r cyfarpar mwyaf modern yn rhoi sgiliau ymarferol i chi. Bydd y rhaglen wedi’i hintegreiddio’n agos â Lab Roboteg EUREKA yn Ysgol Dechnolegau Caerdydd. Mae’r Labordy wedi’i chydnabod gan Lywodraeth y DU yn un o 14 canolfan ymchwil arbenigol mewn roboteg yn y DU, a’r unig ganolfan flaenllaw sy’n arbenigo mewn roboteg gymdeithasol a gwasanaethol. Cewch fynediad i gyfleusterau o’r radd flaenaf ac i rai o’r robotiaid mwyaf datblygedig ar y farchnad. Byddwch yn gallu gweithio gyda robotiaid dynolffurf cymdeithasol, gwasanaethol ac addysgol a fydd â nodweddion deallusrwydd artiffisial blaengar, a breichiau robotig ar gyfer ymchwil a datblygiad roboteg ddiwydiannol.

Mae’r rhaglen wedi’i llunio â ffocws ar gyflogadwyedd ac entrepreneuriaeth gymdeithasol a moesegol. Caiff y myfyrwyr eu hannog i fagu profiad mewn diwydiant drwy leoliad blwyddyn opsiynol.

Mae’r rhaglen wedi’i dylunio fel y gellir ei hachredu gan y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg, gan osod graddedigion ar y llwybr i gael dod yn Beirianwyr Siartredig. Wedi i chi raddio byddwch mewn sefyllfa ddelfrydol i ddechrau gyrfa lwyddiannus yn y sector llewyrchus hwn. Byddwch yn barod i gwrdd ag anghenion busnes cwmnïau sydd ar flaen y gad yn y Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol ar draws nifer o sectorau a phynciau.

Mae'r rhaglen hon yn ceisio achrediad gyda'r Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg ar ran y Cyngor Peirianneg at ddibenion cwrdd â'r gofyniad academaidd i gofrestru fel Peiriannydd Siartredig. Dyluniwyd y cwrs i ddiwallu anghenion achredu a chyda golwg ar ôl-ddyddio'r dyddiad dod i rym i gynnwys yr holl fyfyrwyr sy'n graddio o'r rhaglen.

Mae gwybodaeth cwrs ar y dudalen hon yn ymwneud â mynediad 2022.


Cynnwys Y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Gall y rhaglen hon gynnwys Blwyddyn Sylfaen a fwriedir ar gyfer myfyrwyr a fydd am ymrestru ar radd anrhydedd dair blynedd, a fydd yn dod o dan un o’r categorïau canlynol:

1. Myfyrwyr a fydd heb gael y nifer ofynnol o bwyntiau Safon U (neu gyfwerth) er mwyn cael dechrau ar flwyddyn gyntaf rhaglen y radd.

2. Myfyrwyr hŷn a fydd heb fod yn y system addysg ffurfiol am dipyn o amser.

Mae rhagor o wybodaeth ar y Flwyddyn Sylfaen ar gael drwy glicio yma.


Blwyddyn 1

Bydd Blwyddyn 1 yn cynnwys nifer o bynciau wedi’u dylunio i roi elfennau craidd bras y technegau a’r egwyddorion peirianneg a ddefnyddir o fewn systemau electronig a chyfrifiadurol. Byddwch yn astudio theori ac ymarfer dylunio systemau analog a digidol, a chewch eich cyflwyno i fyd cyffrous mecatroneg: cyfuniad o systemau mecanyddol ac electronig. Bydd hyfforddiant mewn mathemateg peirianneg gymhwysol yn ategu’ch gwaith ynghyd â datblygu a threfnu atebion adeiladu meddalwedd. Bydd gwaith prosiect yn eich galluogi i gyfnerthu’r deunyddiau drwy ddatblygu systemau i ddatrys problemau go iawn.

Modiwlau:

 • Saernïaeth a Systemau Gweithredu
 • Technoleg a Chymdeithas
 • Egwyddorion Rhaglennu
 • Electroneg Analog a Digidol 1
 • Mathemateg Peirianneg 1
 • Cyflwyniad i Fecatroneg

Blwyddyn 2

Bydd Blwyddyn 2 yn adeiladu ar bynciau a themâu Blwyddyn 1 i gael cyflwyno nifer o bynciau ychwanegol a fydd wedi’u dylunio i roi golwg ddyfnach i chi ar dechnegau ac egwyddorion peirianneg a ddefnyddir o fewn systemau robotig. Byddwch yn ymdrin â theori ac ymarfer defnyddio meddalwedd i reoli caledwedd. Cewch y cyfle i adeiladu systemau electronig i gyfnerthu’r gwaith damcaniaethol drwy ddatblygu prosiectau caledwedd. Bydd cymhwyso mathemateg i ddylunio systemau rheoli yn rhoi mewnwelediad i chi i leoli ac i drin peirianwaith awtomataidd yn gywir, gan gynnwys breichiau robotig. Byddwch yn dysgu sut bydd rhaid datblygu systemau electronig a chyfrifiadurol gan fod yn ymwybodol o anghenion bygythiad seiber. Bydd dyluniad a phroses cynhyrchu systemau robotig yn elfen allweddol yn y flwyddyn hon. Bydd rheoli prosiectau a sgiliau ymchwil yn cael eu trafod hefyd. Byddwch yn ymgymryd â gwaith prosiect helaeth hefyd er mwyn cyfnerthu eich dysgu drwy ddatblygu systemau i ddatrys problemau robotig go iawn.

Modiwlau:

 • Mathemateg Peirianneg 2
 • Cyfrifiadura Ffisegol
 • Roboteg Ddynolffurf Cymdeithasol
 • Systemau Rheoli
 • Roboteg a Systemau Awtomeiddio
 • Rheoli Prosiectau Peirianneg

Blwyddyn 3

Bydd Blwyddyn 3 yn ymdrin ag ystod o bynciau mewn ffordd fwy manwl. Gan y byddwch wedi datblygu sgiliau rhaglennu yn ystod blynyddoedd blaenorol, byddwch nawr yn mynd ymlaen i gymhwyso’r sgiliau hyn i rhaglennu caledwedd a sglodion rheolyddion a microbrosesyddion arbenigol. Bydd y gwaith yn parhau i ddatblygu ac i ddwysáu eich dealltwriaeth o systemau analog a digidol, gan gynnwys systemau deallusol a rheoli clyfar a phŵer electronig. Yn ogystal â’r modiwlau craidd, ceir opsiynau i astudio deallusrwydd artiffisial a sut y gellir ei gymhwyso i roboteg a chymwysiadau rheoli awtomataidd; saernïaeth gyfrifiadura uwch; seiberddiogelwch; ynghyd â rheoli prosiectau technegol. Bydd prosiect unigol yn eich galluogi i gyfnerthu eich dysgu drwy ddatblygu systemau i gyfrannu at ddatrys problem go iawn o’ch dewis.

Bydd y dewis gan y myfyrwyr hefyd i gwblhau lleoliad blwyddyn mewn diwydiant rhwng Blynyddoedd 2 a 3.

Modiwlau:

 • Systemau ac Electroneg Pŵer
 • Systemau Ymreolaethol
 • Systemau Rheoli Uwch
 • Prosiect Ymarferol Peirianneg Broffesiynol

Opsiynol:

 • Systemau Paralel a Gwasgaredig
 • Deallusrwydd Cyfrifiadurol
 • Systemau Cyfathrebu Analog a Digidol
 • Profiad Gwaith Diwydiannol (Lleoliad)

Blwyddyn 4

Gan adeiladu dealltwriaeth eang a dwys o’r pynciau a gyflwynir yn nhair blynedd gyntaf y rhaglen, bydd Blwyddyn 4 yn eich galluogi i feistroli sgiliau uwch ar draws pynciau cymhleth a phynciau craidd mewn electroneg a phrosesu cyfrifiadurol. Bydd prosiect datblygu grŵp yn rhoi’r cyfle i chi ddod â llawer o’r pynciau a fydd wedi’u trafod yn y rhaglen at ei gilydd, yn ogystal â galluogi archwiliad o ddiddordeb penodol neu faes datblygu. Yn ogystal â’r agweddau craidd hyn, ceir cyfleoedd i archwilio’n fanylach bynciau a fydd yn amrywio o ddeallusrwydd artiffisial, y defnydd ar roboteg, synwyryddion a chychwynwyr, dylunio systemau electromecanyddol uwch, yn ogystal ag ystyried materion proffesiynol a moesegol ym maes dylunio systemau. Ceir cyfle hefyd i ymgymryd â lleoliad diwydiannol byr a all fod yn ddefnyddiol iawn i sicrhau swyddi yn y dyfodol.

Modiwlau:

 • Prosiect Datblygu Tîm
 • Rhyngrwyd Pethau
 • Materion Proffesiynol a Moesegol mewn Peirianneg
 • Deallusrwydd Artiffisial Uwch mewn Roboteg

Opsiynol:

 • Synwyryddion a Chychwynwyr
 • Rhaglennu ar gyfer Dadansoddi Data
 • Cymwysiadau ar gyfer Robotiaid Cymdeithasol a Gwasanaethol
 • Ffiniau mewn Technoleg
 • Interniaeth

Dysgu ac Addysgu

Anogir dull myfyriwr-ganolog o ddysgu ac addysgu drwy ddefnyddio ystod eang o strategaethau addysgu, megis labordai technegol a phrosiectau unigol a phrosiectau grŵp. Bydd astudiaethau achos go iawn ac anerchiadau gan westeion a fydd yn arbenigwyr o fyd busnes, ac â chefnogaeth Teams a Moodle, ein hamgylcheddau dysgu rhithiol, yn ychwanegu at hyn.

Oherwydd natur y rhaglen, bydd gweithdai ymarferol ar y campws ac ar-lein yn allweddol er mwyn datblygu dealltwriaeth a galluoedd technegol myfyrwyr, â sylfeini damcaniaethol sicr yn greiddiol iddyn nhw. Bydd disgwyl i’r myfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ymhellach drwy hunan-astudio cyfeiriedig ac amser ar gyfer dysgu annibynnol – yn ogystal â chyflawni’r gwaith ar yr amserlen – i gael datblygu portffolio proffesiynol o waith prosiect ac arteffactau meddalwedd wrth iddyn nhw symud i swyddi yn raddedigion.

Bydd Tîm y Rhaglen yn cefnogi’r myfyrwyr yn academaidd ac yn fugeiliol, o dan arweiniad Cyfarwyddwr y Rhaglen. Bydd Tiwtor Personol o fewn yr Ysgol yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr hefyd a fydd yn bwynt cyswllt ar gyfer materion academaidd a bugeiliol cyffredinol. Cefnogir myfyrwyr hefyd gan Hyfforddwyr Myfyrwyr; mae rôl Hyfforddwr Myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr cyfredol 2il, 3edd flwyddyn a Meistr sy'n darparu cefnogaeth cymheiriaid mewn Modiwlau.

Asesu

Bydd y strategaeth asesu ar gyfer y rhaglen yn amrywio i sicrhau’r dull mwyaf priodol ar gyfer pob modiwl a phwnc penodol. Caiff modiwlau eu hasesu drwy gyfuniad o ddulliau, megis arholiadau ffurfiol, aseiniadau rhaglennu ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau technegol, cyflwyniadau, profion yn y dosbarth, asesiadau gan gymheiriaid ac astudiaethau achos.

Cyflogadwyedd A Gyrfaoedd

Mae technoleg yn greiddiol i’r gymdeithas fodern. Mae datblygu a defnyddio technolegau arloesol yn tyfu’n esbonyddol, gan greu cyfleoedd ar gyfer amharu. Mae peirianwyr yn eistedd yng nghanol y chwyldro digidol – maen nhw’n asiantau newid – a gall gyrfaoedd mewn peirianneg roi boddhad a bod yn amrywiol eu natur.

Ym mis Medi 2019, roedd cyflog cyfartalog blynyddol Peirianwyr Roboteg yn dechrau tua £32,000 yn ôl Glassdoor.

Mae sefydliadau proffesiynol yn goruchwylio proffesiwn y peirianwyr yn y DU ar ran Cyngor Peirianneg y DU. Bydd safonau’n pennu’r cymwyseddau o ran addysg, hyfforddiant a phrofiad a fydd yn ofynnol i gael eich cofrestru yn Beiriannydd Corfforedig neu’n Beiriannydd Siartredig. Yn eu tro caiff y safonau hyn eu paru â chymwysterau rhyngwladol o’r un safon sydd wedi’u cydnabod yn fyd-eang o fewn y proffesiwn. I sicrhau y bydd ein myfyrwyr yn boddhau’r cymwyseddau gofynnol ar gyfer addysg, bydd rhaglenni peirianneg Met Caerdydd yn chwilio am achrediad drwy’r sefydliad peirianneg mwyaf priodol – IET (Y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg).

Bydd disgwyl i raglenni newydd gyflwyno tystiolaeth o garfan lawn (myfyrwyr a fydd yn symud ymlaen yn llwyddiannus i raddio dros 4 blynedd y cwrs) i’w harchwilio cyn y caiff achrediad llawn ei ddyfarnu. Wedi’r dyfarniad yna, caiff pob un o’r myfyrwyr a fu ar y cwrs hwnnw hawlio iddyn nhw fod ar raglen gydnabyddedig a’u bod yn gymwys felly i gael eu cydnabod yn llawn (MEng) neu’n rhannol (BEng) ar gyfer safon addysg ofynnol ar gyfer cofrestru proffesiynol.

Caiff y myfyrwyr eu hannog i ymgymryd â blwyddyn opsiynol mewn diwydiant i ychwanegu at eu hastudiaethau drwy fod â phrofiad ymarferol o waith peiranegol mewn amgylchedd masnachol. Bydd hyn yn rhoi adnoddau gwell iddyn nhw gael dechrau yn y gweithle ar ôl graddio.

Caiff myfyrwyr a fydd yn gwneud yn dda ar y rhaglen gyfleoedd hefyd i astudio ar lefel uwch ar gyfer cymwysterau ôl-raddedig mewn pynciau peirianneg a thechnoleg drwy ragor o raglenni a addysgir neu drwy ymchwil.

Gofynion Mynediad A Sut I Wneud Cais

Llwybr Sylfaen:
Yn ddelfrydol dylai fod gan ymgeiswyr 5 TGAU o leiaf gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg* ar radd C neu’n uwch (gradd 4 neu’n uwch ar gyfer ymgeiswyr a fydd â chanlyniadau TGAU ddiwygiedig newydd yn Lloegr) a 64 Pwynt Tariff UCAS o 2 Safon U o leiaf a fydd yn cynnwys graddau DD mewn Mathemateg, Ffiseg neu bwnc Dechnolegol, neu graddau CC mewn pynciau na fydd yn berthnasol (neu gyfwerth).


Gradd:
Dylai fod gan ymgeiswyr 5 TGAU gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg* ar radd C neu’n uwch (gradd 4 neu’n uwch ar gyfer ymgeiswyr a fydd â chanlyniadau’r TGAU ddiwygiedig newydd yn Lloegr) a 112 pwynt o 2 Safon U o leiaf (neu gyfwerth).


Gall cynigion nodweddiadol gynnwys:

 • 112 pwynt o 2 Safon U o leiaf a fydd yn cynnwys gradd B mewn Mathemateg neu Ffiseg; au CC; Caiff Tystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru ei ystyried yn drydydd pwnc
 • RQF BTEC National Extended Diploma / Cambridge Technical Extended Diploma: DMM gan gynnwys 6 Rhagoriaeth yn y modiwlau Mathemateg neu Ffiseg
 • 112 pwynt o’r Irish Leaving Certificate (Highers) a fydd yn cynnwys 3 gradd H2 gan gynnwys Mathemateg neu Ffiseg. Caiff pynciau Higher Level eu hystyried â gradd H4 yn unig
 • 112 pwynt o 2 Scottish Advanced Highers o leiaf a fydd yn cynnwys gradd C mewn Mathemateg neu Ffiseg
 • 112 pwynt o Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch mewn maes perthnasol

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru a fydd yn sefyll Mathemateg TGAU ddiwygiedig, byddwn yn derbyn Mathemateg neu Mathemateg – Rhifedd.

Os byddwch yn astudio cyfuniad o’r uchod neu os bydd eich cymhwyster heb ei restru, a wnewch chi gysylltu â Derbyniadau neu edrych yma chwilio cyrsiau UCAS, ar gyfer y gofynion mynediad. Bydd modd cael rhagor o wybodaeth ar ein gofynion mynediad ni, gan gynnwys cymwysterau oddi wrth yr UE, drwy glicio yma.

Caiff ymgeiswyr na fydd â’r cymwysterau mynediad isaf arferol eu cyfweld a’u hystyried yn unigol ar sail eu dysgu blaenorol neu eu cefndir gwaith. Ar gyfer ymgeiswyr a fydd ond yn cymryd 2 Safon U neu gyfwerth, caiff hyn ei ystyried ynghyd â gweddill y proffil academaidd, ac efallai y gwnawn roi cynnig graddedig yn lle cynnig a fydd yn defnyddio Tariff UCAS.

Ymgeiswyr Rhyngwladol:
Bydd angen i fyfyrwyr nad yw’r Saesneg yn iaith gyntaf iddyn nhw roi tystiolaeth eu bod yn rhugl i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth. I gael manylion llawn ar sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg Iaith, ewch i’r tudalennau rhyngwladol ar y wefan.

Y Broses Ddewis:
Fel arfer bydd y dewis yn seiliedig ar dderbyn cais UCAS cyflawn a chyfweliad, lle bydd hynny’n berthnasol.

Sut i wneud cais:
Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn ar-lein i UCAS yma: www.ucas.com. FI gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalennau Sut i Wneud Cais yma: www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Cydnabod Dysgu Blaenorol a Throsglwyddo Credydau i Flwyddyn 2 a 3.

Os bydd diddordeb gennych i drosglwyddo credydau o sefydliad arall er mwyn astudio ym Met Caerdydd ar gyfer cwrs lle y gellir ymuno â blwyddyn 2 a/neu 3, gallwch gael rhagor o wybodaeth ar hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais yma: tudalen cydnabod dysgu blaenorol. Cysylltwch â Derbyniadau os bydd unrhyw ymholiadau gennych ar Gydnabod Dysgu Blaenorol.

Myfyrwyr hŷn
Ymgeisydd hŷn fydd unrhyw un a fydd dros 21 na fuodd mewn prifysgol wedi gadael yr ysgol neu goleg. Bydd Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau oddi wrth ymgeiswyr hŷn a gellir cael rhagor o gyngor a gwybodaeth yma

Cysylltu  Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu ebost askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Dr Esyin Chew.
Ebost: SKhattak@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2041 6249

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS:
BEng yn unig: G901
Gyda MEng: G900
Dylai myfyrwyr Sylfaen ddefnyddio’r cod UCAS hwn hefyd ac ymgeisio ar bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.

Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Hyd y Cwrs:
3 blynedd BEng + blwyddyn MEng (yn dibynnu ar berfformiad) amser llawn

CYFARFOD Â’R TÎM
Cyfarfod â'r Tîm: Dr Esyin Chew

"Fy niddordeb ymchwil yw Roboteg Humanoid. Cefais fy ysbrydoli yn gyntaf gan Astro Boy, cyfres deledu animeiddiedig o Japan am android pwerus gyda meddwl ac emosiynau dynol." Dewch i gwrdd â Dr Esyin Chew, sylfaenydd Canolfan Roboteg EUREKA Met Caerdydd a Darllenydd ar Beirianneg Roboteg BEng / MEng.

ARCHWILIO EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Taith rithiol o amgylch Ysgol Technolegau Caerdydd

Ewch am dro rhithiol o'n Ysgol Technolegau newydd sbon ym Met Caerdydd.ADRAN DIWRNOD AGORED | BOB DYDD

Mae ein 'Diwrnod Agored Bob Dydd' rhithiol yn caniatáu i chi ddarganfod mwy am eich diddordebau cwrs, Sgwrs Fyw gyda derbyniadau, tîm llety a chyllid myfyrwyr*. Gallwch hefyd sgwrsio â’n myfyrwyr trwy Unibuddy, yn ogystal â mynd ar daith o amgylch ein llety a gweld beth sydd gan Gaerdydd i’w gynnig


Hoffet ti ymweld â ni wyneb yn wyneb?
Darganfyddwch fwy am Ddiwrnodau Agored ar y safle a Theithiau Campws trwy ddilyn y ddolen isod.Sgwrs Fyw

Oes gennych chi gwestiwn? Gallwch Fyw Sgwrsio gyda'n Tîm Derbyn Llun-Gwener (9 am-4.30yp) ar y dudalen hon isod ar y dde. Cliciwch ar yr eicon sgwrsio hwnnw ac mae ein tîm yno i helpu. Fel arall, cliciwch ar yr eiconau isod i sgwrsio â'r gwasanaeth perthnasol *


Tîm Llety

Tîm Llety


Oes gennych chi gwestiwn am fyw mewn neuaddau?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Ewch i Dudalennau Llety
Cyllid Myfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr


Oes gennych gwestiwn am gyllid myfyrwyr?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Cyllid Myfyrwyr
Our Students

Ein Myfyrwyr


Oes gennych chi gwestiwn am fywyd yng Nghaerdydd?
Sgwrsio gyda'n llysgenhadon myfyrwyr *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Bywyd Myfyrwyr
Rhyngwladol

Rhyngwladol


Gwneud cais rhyngwladol?
Sgwrsio â'n tîm rhyngwladol *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Rhyngwladol

* Gall argaeledd sgwrsio amrywio yn ôl gwasanaeth a gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig

Archwilio

'Nid yw dewis prifysgol yn ymwneud â'ch cwrs yn unig, byddwch hefyd eisiau gweld lle y gallech fod yn treulio blynyddoedd nesaf eich bywyd - dod o hyd i'ch cartref oddi cartref. Archwiliwch ein llety a'n prifddinas wych isod.'


Taith o amgylch ein Llety

Ewch ar daith fideo 360 gradd o'n neuaddau myfyrwyr

Darganfyddwch Gaerdydd - Ein Dinas, Eich Cartref

Yn ddinas myfyrwyr wych, mae gan Gaerdydd rywbeth i bawb

Perfformiad Chwaraeon

Mae Met Caerdydd yn darparu ac yn rheoli amgylchedd Cynllun Gyrfa Ddeuol achrededig TASS sy'n caniatáu i fyfyrwyr gyflawni eu potensial academaidd ochr yn ochr â hyfforddi, chwarae a pherfformio yn eu dewis chwaraeon.


Gyda phrofiad personol o gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol ac ymgymryd ag ymchwil o'r radd flaenaf, mae ein staff academaidd a Chwaraeon Perfformiad yn creu amgylchedd cwbl unigryw o ragoriaeth chwaraeon. Mae'r model integredig yn golygu y gallwch fod yn sicr bod ein rhaglenni'n cael eu llywio gan y gwasanaethau hyfforddi a chymorth diweddaraf, pob un wedi'i gynllunio i'ch datblygu chi fel athletwr. Ynghyd â'n partneriaethau allweddol gydag amrywiaeth o Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol, mae ein rhaglenni'n gweithio ochr yn ochr â llwybrau talent cydnabyddedig. Darganfyddwch fwy

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms