Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Gradd BSc (Anrh): Cyfrifiadureg

Gradd BSc (Anrh): Cyfrifiadureg

Bydd y radd mewn Cyfrifiadureg, a ddyluniwyd mewn ymgynghoriad â diwydiant, yn rhoi gwybodaeth sicr i chi ar gysyniadau allweddol cyfrifiadura, meddalwedd a systemau.

Bydd y cwrs, a fydd yn creu cysylltiadau rhwng theori ac ymarfer, yn ymdrin â sylfeini damcaniaethol data a chyfrifiannu, saernïaeth cyfrifiaduron, adeiladu cyfrifiaduron a’u systemau gweithredu. Byddwch yn adeiladu ar y damcaniaethau hyn i gael datblygu ystod eang o sgiliau rhaglennu ymarferol a datblygu meddalwedd, ochr yn ochr â sgiliau meddwl yn gyfrifiadurol, sgiliau dadansoddi a datrys problemau, sef sgiliau trosglwyddadwy iawn. Byddwch yn archwilio beth yw’r ffordd orau i drefnu cod meddalwedd proffesiynol a byddwch yn dechrau gweithio ar y ffin lle y bydd meddalwedd a chaledwedd yn cwrdd i gael deall sut gall meddalwedd ryngweithio â’r byd ffisegol.

Bydd opsiynau ehangol yn eich galluogi i hogi eich gwybodaeth mewn meysydd arbenigol megis Deallusrwydd Artiffisial, technolegau symudol, roboteg, a dadansoddeg data a gwybodaeth busnes i gael dod yn gyflogadwy iawn ar draws sectorau gwahanol o’r economi ddigidol. Felly gallwch raddio gyda dyfarniad penodol mewn:

 • BSc (Anrh) Cyfrifiadureg (Cyfrifiannu Symudol)
 • BSc (Anrh) Cyfrifiadureg (Roboteg)
 • BSc (Anrh) Cyfrifiadureg (Deallusrwydd Artiffisial)
 • BSc (Anrh) Cyfrifiadureg (Dadansoddeg Data)

Mae’r cwrs hwn wedi’i achredu dros dro gan BCS (Y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG). Mae achrediad yn arwydd o sicrwydd bod y radd yn cwrdd â'r safonau a osodwyd gan BCS. Mae gradd achrededig yn rhoi hawl i chi fod yn aelod proffesiynol o BCS, sy'n rhan bwysig o'r meini prawf ar gyfer cyflawni statws Gweithiwr Proffesiynol TG Siartredig (CITP) trwy'r Sefydliad. Mae rhai cyflogwyr yn recriwtio yn ffafriol o raddau achrededig, ac mae'n debygol y bydd gradd achrededig yn cael ei chydnabod gan wledydd eraill sy'n llofnodwyr cytundebau rhyngwladol.

Mae’r wybodaeth ar y cwrs sydd ar y tudalen hwn yn berthnasol i fynediad ym Medi 2022.

Cynnwys Y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Gall y rhaglen hon gynnwys Blwyddyn Sylfaen a fwriedir ar gyfer myfyrwyr a fydd am ymrestru ar radd anrhydedd dair blynedd, a fydd yn dod o dan un o’r categorïau canlynol:

1. Myfyrwyr a fydd heb gael y nifer ofynnol o bwyntiau Safon U (neu gyfwerth) er mwyn cael dechrau ar flwyddyn gyntaf rhaglen y radd.

2. Myfyrwyr hŷn a fydd heb fod yn y system addysg ffurfiol am dipyn o amser.

Mae rhagor o wybodaeth ar y Flwyddyn Sylfaen ar gael drwy glicio yma.


Gradd

Mae rhaglen y radd Cyfrifiadureg yn cynnwys nifer o fodiwlau gorfodol gydag ystod o opsiynau yn yr ail flwyddyn a’r flwyddyn olaf i gael datblygu eich diddordebau a’ch arbenigedd penodol.

Bydd y dewis gan y myfyrwyr i gwblhau lleoliad blwyddyn mewn diwydiant rhwng Blynyddoedd 2 a 3.

Bydd pob modiwl yn 20 credyd oni nodir yn wahanol.


Blwyddyn 1:

Bydd y myfyrwyr yn dilyn modiwlau craidd a fydd yn werth 120 credyd:

 • Egwyddorion Rhaglennu
 • Saernïaeth a Systemau Gweithredu
 • Adeiladu ar gyfer y We
 • Technoleg a Chymdeithas
 • Meddwl yn Gyfrifiadurol
 • Datblygu Systemau a Meddalwedd o Ansawdd I

Blwyddyn 2:

Bydd y myfyrwyr yn dilyn modiwlau gorfodol a fydd yn werth 100 credyd ac yn dewis un modiwl opsiynol a fydd yn werth 20 credyd.

Modiwlau gorfodol:

 • Cyfrifiadura Ffisegol
 • Dylunio Systemau a fydd yn Canolbwyntio ar Wrthrychau
 • Rheoli Gwybodaeth a Data
 • Datblygu Systemau a Meddalwedd o Ansawdd II
 • Sgiliau Proffesiynol ac Ymchwil

Modiwlau opsiynol (dewis un o’r canlynol):

 • Amlgyfryngau a Rhyngweithio
 • Technolegau Symudol a Gwe
 • Rhwydweithiau a Chyfathrebiadau
 • Y Gyfraith a Diogelwch Digidol
 • Cysyniadau mewn Deallusrwydd Artiffisial

Blwyddyn 3:

Bydd y myfyrwyr yn dilyn modiwlau gorfodol a fydd yn werth 100 credyd ac yn dewis un modiwl opsiynol a fydd yn werth 20 credyd.

Modiwlau gorfodol:

 • Prosiect Traethawd Hir Cyfrifiadureg (40 credyd) NEU Brosiect Datblygu (BCS) (40 credyd)
 • Materion Proffesiynol a Moesegol mewn TG
 • Deallusrwydd Cyfrifiadurol
 • Seiberddiogelwch a Chryptograffeg

Modiwlau opsiynol (dewis un o’r canlynol):

 • Rhaglennu Uwch
 • Systemau Paralel a Gwasgaredig
 • Aml-gyfryngau Uwch
 • Dadansoddeg a Gwybodaeth Busnes
 • Mobile Game Development
 • Roboteg Ddynolffurf Cymdeithasol
 • Entrepreneuriaeth ac Arloesedd
 • Profiad Gwaith Diwydiannol (Lleoliad)

Noder: Bydd modiwlau opsiynol yn dibynnu ar eu hargaeledd ac ar y galw amdanyn nhw; felly mae’n bosib na fydd pob un o’r modiwlau yn rhedeg mewn un Flwyddyn Academaidd.


Llwybrau

Bydd gofyn i’r myfyrwyr a fydd am ddilyn llwybr gymryd modiwl arbenigol 20 credyd ym Mlynyddoedd 2 a 3. Dyma’r modiwlau hyn:

Deallusrwyd Artiffisial:

 • Blwyddyn 2: Cysyniadau mewn Deallusrwydd Artiffisial
 • Blwyddyn 3: Deallusrwydd Cyfrifiadurol

Dadansoddeg Data:

 • Blwyddyn 2: Rheoli Data a Gwybodaeth
 • Blwyddyn 3: Dadansoddeg a Gwybodaeth Busnes

Cyfrifiadura Symudol:

 • Blwyddyn 2: Technolegau Symudol a Gwe
 • Blwyddyn 3: Datblygu Gemau Symudol

Roboteg:

 • Blwyddyn 2: Cyfrifiadura Ffisegol
 • Blwyddyn 3: Roboteg Ddynolffurf Cymdeithasol

Bydd angen hefyd i’r myfyrwyr gwblhau eu prosiect traethawd hir 40 credyd mewn pwnc a fydd yn perthyn i’w llwybr arbenigol.


Dysgu Ac Addysgu

Anogir dull myfyriwr-ganolog o ddysgu ac addysgu trwy ddefnyddio ystod eang o strategaethau addysgu, drwy ddefnyddio ystod eang o strategaethau addysgu, megis labordai technegol a phrosiectau unigol a phrosiectau grŵp. Bydd astudiaethau achos go iawn ac anerchiadau gan westeion a fydd yn arbenigwyr o fyd busnes, ac â chefnogaeth Teams a Moodle, ein hamgylcheddau dysgu rhithiol, yn ychwanegu at hyn.

Oherwydd natur y rhaglen, bydd gweithdai ymarferol ar y campws ac ar-lein yn allweddol er mwyn datblygu dealltwriaeth a galluoedd technegol myfyrwyr, â sylfeini damcaniaethol sicr yn greiddiol iddyn nhw. Bydd disgwyl i’r myfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ymhellach drwy hunan-astudio cyfeiriedig ac amser ar gyfer dysgu annibynnol – yn ogystal â chyflawni’r gwaith ar yr amserlen – i gael datblygu portffolio proffesiynol o waith prosiect ac arteffactau meddalwedd wrth iddyn nhw symud i swyddi yn raddedigion.

Bydd Tîm y Rhaglen yn cefnogi’r myfyrwyr yn academaidd ac yn fugeiliol, o dan arweiniad Cyfarwyddwr y Rhaglen. Bydd Tiwtor Personol o fewn yr Ysgol yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr hefyd a fydd yn bwynt cyswllt ar gyfer materion academaidd a bugeiliol cyffredinol. Cefnogir myfyrwyr hefyd gan Hyfforddwyr Myfyrwyr; mae rôl Hyfforddwr Myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr cyfredol 2il, 3edd flwyddyn a Meistr sy'n darparu cefnogaeth cymheiriaid mewn Modiwlau.

Asesu

Bydd y strategaeth asesu ar gyfer y rhaglen yn amrywio i sicrhau’r dull mwyaf priodol ar gyfer pob modiwl a phwnc penodol. Caiff modiwlau eu hasesu drwy gyfuniad o ddulliau, megis arholiadau ffurfiol, aseiniadau rhaglennu ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau technegol, cyflwyniadau, profion yn y dosbarth, asesiadau gan gymheiriaid ac astudiaethau achos.

Cyflogadwyedd A Gyrfaoedd

Nod pennaf rhaglen y radd hon yw datblygu dealltwriaeth ddamcaniaethol o gysyniadau allweddol cyfrifiadura, meddalwedd a systemau. Bydd yn dangos effaith a phwysigrwydd ehangach meddalwedd a thechnoleg i gymdeithas yn ogystal ag i’r economi ddigidol yn y DU ac yn fyd-eang, ochr yn ochr ag yn datblygu sgiliau meddwl yn gyfrifiadurol, sgiliau dadansoddi a datrys problemau, sef sgiliau trosglwyddadwy iawn, ynghyd ag ystod eang o sgiliau datblygu meddalwedd.

Mae’r BCS, y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG, y corff sy’n hyrwyddo’r proffesiwn TG yn fyd-eang gyda mwy na 70,000 o aelodau ar draws y byd, yn y broses o achredu’r rhaglen hon. Bydd y rhaglen hon yn boddhau’r gofynion addysgol ar gyfer aelodaeth broffesiynol a statws siartredig (wedi cwblhau profiad llwyddiannus mewn diwydiant ar lefel briodol).

Cyfrifiadureg

Bydd graddedigion Cyfrifiadureg yn dod o hyd i amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfa ar draws y sector TG a thelathrebu traddodiadol, yn ogystal â mwyafrif y sectorau diwydiannol eraill (cyhoeddus a phreifat), gan gynnwys y diwydiannau digidol/creadigol, gwasanaethau ariannol a phroffesiynol, uwch ymgynghoriaeth gweithgynhyrchu, peirianneg a rheoli.

Cyfrifiadureg (Deallusrwydd Artiffisial)

Mae Deallusrwydd Artiffisial yn faes o dwf sylweddol yn y diwydiant TG. Mae yna fwlch sylweddol yn y farchnad, gyda llawer o gyfleoedd ar gyfer cyflogaeth â chyflog da a llwybrau gyrfa gwerth chweil ar draws pob sector i raddedigion sydd â gwybodaeth a sgiliau mewn Deallusrwydd Artiffisial. Mae rolau mewn Deallusrwydd Artiffisial yn ymdrin â meysydd fel Busnes a Chyllid, Roboteg, ac Ymchwil a Datblygu ar draws disgyblaethau fel Meddygaeth a Chwaraeon.

Cyfrifiadureg (Dadansoddeg Data)

Mae Data Dadansoddol bellach wedi sefydlu ei hun yn greiddiol i'r sector Cyfrifiadura, ond gyda llawer o rolau heb eu llenwi, sy'n talu'n dda, y mae angen eu llenwi. Mae dadansoddi data wedi dod yn allweddol i'r ffordd y mae llawer o fusnesau'n cael eu rhedeg, gyda Data Dadansoddol yn sail ar gyfer penderfyniadau mawr ym myd busnes, y llywodraeth, a llawer o sectorau eraill. Mae Data Dadansoddol yn dal i ddatblygu fel maes twf, ac mae gyrfaoedd yn y maes hwn yn cynnig cyfleoedd rhagorol gyda rolau newydd yn dod i'r amlwg yn barhaus.

Cyfrifiadureg (Cyfrifiadura Symudol)

Mae arbenigedd Cyfrifiadura Symudol yn cynnig cyfleoedd ar draws pob disgyblaeth. Mae technoleg wedi galluogi defnyddio caledwedd a meddalwedd mewn unrhyw amgylchedd gan ddefnyddio technoleg cwmwl sy'n gofyn am set benodol o sgiliau. Rhoddir ffocws i ddatblygu ar ffonau symudol a thabledi, wrth gydnabod ac archwilio'r hyblygrwydd a ddaw yn sgil y math hwn o dechnoleg. Mae diwydiant yn dal i archwilio potensial yr hyblygrwydd hwn, ac mae angen yr arbenigedd hwn gyda chyfleoedd gyrfa rhagorol.

Cyfrifiadureg (Roboteg)

Mae'r defnydd o roboteg ar gynnydd, gyda datblygiadau mewn Deallusrwydd Artiffisial a chydnabyddiaeth y gall roboteg eu defnyddio ar draws sawl sector. Mae'r pwnc bellach yn croesi'r ddelwedd gonfensiynol o roboteg mewn diwydiant trwm i feysydd fel roboteg gymdeithasol ar gyfer rhyngweithio dynol, ac awtomeiddio gartref ac ym mywyd beunyddiol. Mae cymwysiadau roboteg ac AI yn archwilio integreiddiad roboteg trwy ddefnyddio lleferydd, cydnabod ymddygiad a defnyddio synwyryddion. Gall arbenigedd mewn roboteg arwain at gyfleoedd cyffrous mewn Diwydiant a Gwyddoniaeth a fydd yn arwain at yrfaoedd sy'n dal i ddod i'r amlwg, gan fynd i'r afael â'r bylchau yn y farchnad sy'n dal i gael eu darganfod yn y maes hwn.

Gellir cael profiad o'r byd go iawn fel rhan o'ch astudiaeth trwy gwblhau lleoliad blwyddyn rhyngosod dewisol/ interniaeth ddiwydiannol. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae ein myfyrwyr wedi llwyddo i gael lleoliadau mewn cynlluniau cystadleuol cenedlaethol gyda Microsoft, HP, General Electric a'r Swyddfa Dywydd.

Ar ôl cwblhau'r rhaglen radd hon yn llwyddiannus, mae yna hefyd opsiynau astudio ôl-raddedig a addysgir ymhellach ar draws systemau cyfrifiadurol a gwybodaeth yma yn Met Caerdydd, yn ogystal â rhaglenni ymchwil a PhD


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Llwybr Sylfaen:

Yn ddelfrydol dylai fod gan ymgeiswyr 5 TGAU gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg* ar radd C neu’n uwch (gradd 4 neu’n uwch ar gyfer ymgeiswyr a fydd â chanlyniadau TGAU ddiwygiedig newydd yn Lloegr) a 32 Pwynt Tariff UCAS o 1 Safon U o leiaf (neu gyfwerth).

Gradd:

Dylai fod gan ymgeiswyr 5 TGAU gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg* ar radd C neu’n uwch (gradd 4 neu’n uwch ar gyfer ymgeiswyr a fydd â chanlyniadau’r TGAU ddiwygiedig newydd yn Lloegr) a 96 pwynt o 2 Safon U o leiaf (neu gyfwerth).

Gall cynigion nodweddiadol gynnwys:

 • 96 pwynt UCAS o 2 Safon U a fydd yn cynnwys graddau CC; Caiff Tystysgrif Her Sgiliau Uwch ei ystyried yn drydydd pwnc
 • RQF BTEC National Extended Diploma / Cambridge Technical Extended Diploma: MMM
 • 96 pwynt o’r Irish Leaving Certificate (Highers) a fydd yn cynnwys 2 radd H2. Gradd H4 (Higher) yw’r lleiaf a gaiff ei gyfrif tuag at gynnig pwyntiau
 • 96 pwynt o 2 Scottish Advanced Highers a fydd yn cynnwys graddau DD. Caiff Scottish Highers eu hystyried hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu mewn cyfuniad ag Advanced Highers
 • 96 pwynt o Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru a fydd yn sefyll Mathemateg TGAU ddiwygiedig, byddwn yn derbyn Mathemateg neu Mathemateg – Rhifedd.

Rydym wrth ein bodd yn derbyn ceisiadau oddi wrth fyfyrwyr a fydd wedi astudio Cyfrifiadureg ar lefel TGAU neu Safon U (yn cael ei galw’n Gyfrifiadura gan y prif fyrddau arholi) ac fe roddwn yr ystyriaeth ddyladwy iddyn nhw. Ar hyn o bryd, dim ond nifer fach o fyfyrwyr sydd wedi cael cyfle i astudio Cyfrifiadureg (yn enwedig ar lefel TGAU), felly peidiwch â phoeni os na chawsoch y cyfle.

Os byddwch yn astudio cyfuniad o’r uchod neu os bydd eich cymhwyster heb ei restru, a wnewch chi gysylltu â Derbyniadau neu edrych yma chwilio cyrsiau UCAS ar gyfer y gofynion mynediad. Bydd modd cael rhagor o wybodaeth ar ein gofynion mynediad ni, gan gynnwys cymwysterau oddi wrth yr UE, drwy glicio yma.

Gall ymgeiswyr y bydd Dyfarniad Uwch Edexcel (HNC/HND) ganddyn nhw ag iddo gynnwys Cyfrifiadura neu Beirianneg Meddalwedd sylweddol gwblhau’r cwrs o fewn blwyddyn neu ddwy flynedd. Mae’n bosib newid o radd gyffredin i radd anrhydedd os bydd gradd gennych o UWIC neu Met Caerdydd. Cysylltwch â Derbyniadau os byddwch am ymuno drwy’r llwybrau hyn.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad yw’r Saesneg yn iaith gyntaf iddyn nhw roi tystiolaeth eu bod yn rhugl i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth. I gael manylion llawn ar sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg Iaith, ewch i’r tudalennau rhyngwladol ar y wefan.

Y Broses Ddewis:
Fel arfer bydd y dewis yn seiliedig ar dderbyn cais UCAS cyflawn a chyfweliad, lle bydd hynny’n berthnasol.

Sut i wneud cais:
Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn ar-lein i UCAS yma: www.ucas.com. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalennau Sut i Wneud Cais yma: www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Cydnabod Dysgu Blaenorol a Throsglwyddo Credydau i Flwyddyn 2 a 3

Os bydd diddordeb gennych i drosglwyddo credydau o sefydliad arall er mwyn astudio ym Met Caerdydd ar gyfer cwrs lle y gellir ymuno â blwyddyn 2 a/neu 3, gallwch gael rhagor o wybodaeth ar hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais yma: tudalen cydnabod dysgu blaenorol. Cysylltwch â Derbyniadau os bydd unrhyw ymholiadau gennych ar Gydnabod Dysgu Blaenorol.

Myfyrwyr hŷn

Ymgeisydd hŷn fydd unrhyw un a fydd dros 21 na fuodd mewn prifysgol wedi gadael yr ysgol neu goleg. Bydd Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau oddi wrth ymgeiswyr hŷn a gellir cael rhagor o gyngor a gwybodaeth yma.

Cysylltu  Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu ebost askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Dr Thanuja Mallikarachchi:
Ebost: TMallikarachchi@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 7207

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS: G400
Dylai myfyrwyr Sylfaen ddefnyddio’r cod UCAS hwn hefyd ac ymgeisio ar bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd amser llawn. Pedair blynedd amser llawn os bydd yn cynnwys blwyddyn sylfaen neu leoliad rhyngosod blwyddyn o hyd. Pum mlynedd amser llawn os bydd yn cynnwys blwyddyn sylfaen a lleoliad rhyngosod blwyddyn o hyd.

CYFARFOD Â’R TÎM
Cyfarfod â’r Tîm: Thanuja Mallikarachchi

"Rydw i eisiau cadw'r cynnwys rydw i'n ei ddysgu mor ddilys â phosib i gyflwyno problemau yn y byd go iawn". Dewch i gyfarfod â Dr Thanuja Mallikarachchi, Cyfarwyddwr Rhaglen BSc Cyfrifiadureg.

Cyfarfod â’r Tîm: Ana Calderon

"Fe wnes i syrthio mewn cariad â mathemateg o oedran ifanc iawn." Dewch i gyfarfod â Dr Ana Calderon, Uwch Ddarlithydd mewn Cyfrifiadureg.

ARCHWILIO EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Taith rithiol o amgylch Ysgol Technolegau Caerdydd

Ewch am dro rhithiol o'n Ysgol Technolegau newydd sbon ym Met Caerdydd.

 


ADRAN DIWRNOD AGORED | BOB DYDD

Mae ein 'Diwrnod Agored Bob Dydd' rhithiol yn caniatáu i chi ddarganfod mwy am eich diddordebau cwrs, Sgwrs Fyw gyda derbyniadau, tîm llety a chyllid myfyrwyr*. Gallwch hefyd sgwrsio â’n myfyrwyr trwy Unibuddy, yn ogystal â mynd ar daith o amgylch ein llety a gweld beth sydd gan Gaerdydd i’w gynnig


Hoffet ti ymweld â ni wyneb yn wyneb?
Darganfyddwch fwy am Ddiwrnodau Agored ar y safle a Theithiau Campws trwy ddilyn y ddolen isod.Sgwrs Fyw

Oes gennych chi gwestiwn? Gallwch Fyw Sgwrsio gyda'n Tîm Derbyn Llun-Gwener (9 am-4.30yp) ar y dudalen hon isod ar y dde. Cliciwch ar yr eicon sgwrsio hwnnw ac mae ein tîm yno i helpu. Fel arall, cliciwch ar yr eiconau isod i sgwrsio â'r gwasanaeth perthnasol *


Tîm Llety

Tîm Llety


Oes gennych chi gwestiwn am fyw mewn neuaddau?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Ewch i Dudalennau Llety
Cyllid Myfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr


Oes gennych gwestiwn am gyllid myfyrwyr?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Cyllid Myfyrwyr
Our Students

Ein Myfyrwyr


Oes gennych chi gwestiwn am fywyd yng Nghaerdydd?
Sgwrsio gyda'n llysgenhadon myfyrwyr *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Bywyd Myfyrwyr
Rhyngwladol

Rhyngwladol


Gwneud cais rhyngwladol?
Sgwrsio â'n tîm rhyngwladol *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Rhyngwladol

* Gall argaeledd sgwrsio amrywio yn ôl gwasanaeth a gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig

Archwilio

'Nid yw dewis prifysgol yn ymwneud â'ch cwrs yn unig, byddwch hefyd eisiau gweld lle y gallech fod yn treulio blynyddoedd nesaf eich bywyd - dod o hyd i'ch cartref oddi cartref. Archwiliwch ein llety a'n prifddinas wych isod.'


Taith o amgylch ein Llety

Ewch ar daith fideo 360 gradd o'n neuaddau myfyrwyr

Darganfyddwch Gaerdydd - Ein Dinas, Eich Cartref

Yn ddinas myfyrwyr wych, mae gan Gaerdydd rywbeth i bawb

Perfformiad Chwaraeon

Mae Met Caerdydd yn darparu ac yn rheoli amgylchedd Cynllun Gyrfa Ddeuol achrededig TASS sy'n caniatáu i fyfyrwyr gyflawni eu potensial academaidd ochr yn ochr â hyfforddi, chwarae a pherfformio yn eu dewis chwaraeon.


Gyda phrofiad personol o gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol ac ymgymryd ag ymchwil o'r radd flaenaf, mae ein staff academaidd a Chwaraeon Perfformiad yn creu amgylchedd cwbl unigryw o ragoriaeth chwaraeon. Mae'r model integredig yn golygu y gallwch fod yn sicr bod ein rhaglenni'n cael eu llywio gan y gwasanaethau hyfforddi a chymorth diweddaraf, pob un wedi'i gynllunio i'ch datblygu chi fel athletwr. Ynghyd â'n partneriaethau allweddol gydag amrywiaeth o Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol, mae ein rhaglenni'n gweithio ochr yn ochr â llwybrau talent cydnabyddedig. Darganfyddwch fwy

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms