Skip to main content
Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Cyfrifiadureg - Gradd BSc (Anrh)

Cyfrifiadureg - Gradd BSc (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Wedi’i ddylunio mewn ymgynghoriad â diwydiant, bydd ein gradd Cyfrifiadureg achrededig broffesiynol yn eich arfogi â’r sgiliau technegol, datrys problemau a meddal y mae’r economi ddigidol sy’n symud yn gyflym yn ei fynnu.

Bydd opsiynau eang yn eich galluogi i loywi eich gwybodaeth mewn meysydd arbenigol fel Deallusrwydd Artiffisial (AI), Roboteg, a Rhyngrwyd Pethau (IoT) i ddod yn gyflogadwy iawn ar draws gwahanol sectorau o’r economi ddigidol. O’r herwydd, gallwch raddio gyda dyfarniad mewn:

 • BSc (Anrh) Cyfrifiadureg (Deallusrwydd Artiffisial)
 • BSc (Anrh) Cyfrifiadureg (Roboteg)
 • BSc (Anrh) Cyfrifiadureg (Rhyngrwyd Pethau)

Byddwch yn dysgu sylfeini damcaniaethol cadarn a chysyniadau allweddol ym meysydd meddwl cyfrifiadurol, pensaernïaeth gyfrifiadurol a’u systemau gweithredu, dysgu peiriannau, systemau wedi’u hymgorffori a mwy. Mae Cyfrifiadureg yn faes ymarferol iawn, ac mae’r cwrs hwn yn cynnig digon o gyfleoedd i ennill profiad ymarferol o brosiectau. Byddwch yn gweithio mewn labordai o safon diwydiant, ac yn cymryd rhan mewn ymarferion ymarferol fydd yn cynnwys rhaglennu cyfrifiadurol a datblygu meddalwedd, gweithio gyda dyfeisiau IoT ac adeiladu a rhaglennu unedau roboteg.

Gyda chyfleoedd ychwanegol i ymuno â’n canolfannau ymchwil a’n labordai fel intern israddedig, byddwch yn gallu ennill profiad o safonau ac arferion gorau y diwydiant wrth weithio ar dechnolegau arloesol. Ar ben hynny, gellir cael profiad yn y diwydiant fel rhan o’ch astudiaeth trwy gwblhau lleoliad blwyddyn ryngosod dewisol. Mae ein myfyrwyr wedi llwyddo i gael lleoliadau ar gynlluniau cenedlaethol cystadleuol sy’n cynnwys Microsoft, HP, General Electric a’r Swyddfa Dywydd.

Mae’r radd hon wedi’i hachredu gan BCS, y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG. Mae achrediad yn arwydd sicrwydd bod y radd yn bodloni’r safonau a osodwyd gan BCS. Mae gradd achrededig yn rhoi’r hawl i chi fod yn aelod proffesiynol o BCS, sy’n rhan bwysig o’r meini prawf ar gyfer ennill statws Proffesiynol TG Siartredig (CITP) trwy’r Sefydliad. Mae rhai cyflogwyr yn recriwtio o raddau achrededig, ac mae’n debygol y bydd gradd achrededig yn cael ei chydnabod gan wledydd eraill sydd wedi llofnodi cytundebau rhyngwladol.​​

Blwyddyn Sylfaen

​Gellir astudio’r radd hon fel gradd amser llawn tair blynedd neu radd pedair blynedd sy’n cynnwys blwyddyn o astudio sylfaenol. Bwriad ein blwyddyn sylfaen yw eich paratoi ar gyfer eich blynyddoedd dilynol o astudio, gan gynnig cyfle i chi gryfhau eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder.

Bydd y flwyddyn sylfaen yn berthnasol i:

 1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cael y nifer gofynnol o bwyntiau Safon Uwch (neu gyfwerth) i ddechrau ar flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.
 2. Myfyrwyr hŷn sydd wedi bod allan o’r system addysg ffurfiol ers peth amser.


Darganfyddwch fwy am y flwyddyn sylfaen.

Nodwch: Bydd angen i chi wneud cais gan ddefnyddio cod UCAS penodol os ydych yn dymuno ymgymryd â’r 4 blynedd gan gynnwys sylfaen. Cyfeiriwch at Wybodaeth Gwrs Allweddol ar waelod y dudalen hon.

Cynnwys y Cwrs

Gradd

Mae’r rhaglen radd Cyfrifiadureg yn cynnwys nifer o fodiwlau gorfodol, gydag ystod o opsiynau yn yr ail flwyddyn a’r flwyddyn olaf i ddatblygu eich diddordebau a’ch arbenigedd penodol.

Mae gan fyfyrwyr hefyd yr opsiwn i gwblhau lleoliad blwyddyn o hyd mewn diwydiant rhwng Blynyddoedd 2 a 3.

Mae’r modiwlau yn rai 20 credyd, oni nodir uchod.


Blwyddyn 1:

 • Egwyddorion Rhaglennu
 • Pensaernïaeth a Systemau Gweithredu
 • Meddwl Cyfrifiannol
 • Cyfrifiadureg a Chymwysiadau
 • Dylunio Gwefannau a Basau Data
 • Explore


Blwyddyn 2:

Mae myfyrwyr yn dilyn modiwlau gorfodol gwerth 100 credyd, gyda dewis o un modiwl dewisol gwerth 20 credyd.

Modiwlau gorfodol:

 • Cyfrifiadura Corfforol
 • Dylunio System Gwrthrych-gyfeiriadol
 • Rhwydweithiau a Diogelwch
 • Prosiect ar y Cyd
 • Expand

Modiwlau dewisol (un o’r canlynol):

 • Cysyniadau mewn Deallusrwydd Artiffisial
 • Systemau wedi’u Mewnblannu


Blwyddyn 3:

Mae myfyrwyr yn dilyn modiwlau gorfodol gwerth 100 credyd gyda dewis o un modiwl dewisol gwerth 20 credyd.

Modiwlau gorfodol:

 • Deallusrwydd Cyfrifiadurol
 • Seiberddiogelwch a Cryptograffeg
 • Prosiect Datblygu Cyfrifiadureg (BCS) (40 credyd)
 • Technoleg Broffesiynol, Cynaliadwy a Moesegol

Modiwlau dewisol (un o’r canlynol):

 • Rhaglennu Uwch
 • Profiad Gwaith Diwydiannol (Lleoliad)
 • Dadansoddeg a Deallusrwydd Busnes
 • Rhyngrwyd Pethau


Nodyn: Mae modiwlau dewisol yn amodol ar argaeledd a galw; Felly, ni all pob modiwl dewisol redeg yn ystod un Flwyddyn Academaidd.


Llwybrau

Mae’n ofynnol i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn llwybr gwblhau modiwl arbenigol llwybr 20 credyd ym Mlynyddoedd 2 a 3. Mae’r modiwlau hyn yn cael eu diffinio fel a ganlyn:

Deallusrwydd Artiffisial:

 • Blwyddyn 2: Cysyniadau mewn Deallusrwydd Artiffisial
 • Blwyddyn 3: Dadansoddeg a Deallusrwydd Busnes 

Roboteg:

 • Blwyddyn 2: Cysyniadau mewn Systemau Deallusrwydd Artiffisial NEU Systemau wedi’u Mewnblannu
 • Blwyddyn 3: Roboteg Dynolffurf Cymdeithasol

Rhyngrwyd Pethau:

 • Blwyddyn 2: Systemau wedi’u Mewnblannu
 • Blwyddyn 3: Rhyngrwyd Pethau

Byddai hefyd yn ofynnol i fyfyrwyr gwblhau eu prosiect traethawd hir 40 credyd mewn pwnc sy’n gysylltiedig ag arbenigedd eu llwybr.

Dysgu ac Addysgu

Anogir dull myfyriwr-ganolog o ddysgu ac addysgu trwy ddefnyddio ystod eang o strategaethau addysgu, drwy ddefnyddio ystod eang o strategaethau addysgu, megis labordai technegol a phrosiectau unigol a phrosiectau grŵp. Bydd astudiaethau achos go iawn ac anerchiadau gan westeion a fydd yn arbenigwyr o fyd busnes, ac â chefnogaeth Teams a Moodle, ein hamgylcheddau dysgu rhithiol, yn ychwanegu at hyn.

Oherwydd natur y rhaglen, bydd gweithdai ymarferol ar y campws ac ar-lein yn allweddol er mwyn datblygu dealltwriaeth a galluoedd technegol myfyrwyr, â sylfeini damcaniaethol sicr yn greiddiol iddyn nhw. Bydd disgwyl i’r myfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ymhellach drwy hunan-astudio cyfeiriedig ac amser ar gyfer dysgu annibynnol – yn ogystal â chyflawni’r gwaith ar yr amserlen – i gael datblygu portffolio proffesiynol o waith prosiect ac arteffactau meddalwedd wrth iddyn nhw symud i swyddi yn raddedigion.

Bydd Tîm y Rhaglen yn cefnogi’r myfyrwyr yn academaidd ac yn fugeiliol, o dan arweiniad Cyfarwyddwr y Rhaglen. Bydd Tiwtor Personol o fewn yr Ysgol yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr hefyd a fydd yn bwynt cyswllt ar gyfer materion academaidd a bugeiliol cyffredinol. Cefnogir myfyrwyr hefyd gan Hyfforddwyr Myfyrwyr; mae rôl Hyfforddwr Myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr cyfredol 2il, 3edd flwyddyn a Meistr sy'n darparu cefnogaeth cymheiriaid mewn Modiwlau.

Asesu

Bydd y strategaeth asesu ar gyfer y rhaglen yn amrywio i sicrhau’r dull mwyaf priodol ar gyfer pob modiwl a phwnc penodol. Caiff modiwlau eu hasesu drwy gyfuniad o ddulliau, megis arholiadau ffurfiol, aseiniadau rhaglennu ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau technegol, cyflwyniadau, profion yn y dosbarth, asesiadau gan gymheiriaid ac astudiaethau achos.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Prif nod y rhaglen radd hon yw datblygu dealltwriaeth ddamcaniaethol o gysyniadau allweddol cyfrifiadura, meddalwedd a systemau. Bydd yn arddangos effaith a phwysigrwydd ehangach meddalwedd a thechnoleg i’r gymdeithas yn ogystal â’r DU a’r economi ddigidol fyd-eang, ochr yn ochr â datblygu sgiliau meddwl cyfrifiadurol trosglwyddadwy, sgiliau dadansoddi a datrys problemau, yn ogystal ag ystod eang o sgiliau datblygu meddalwedd.

Gellir cael profiad o’r byd go iawn fel rhan o’ch astudiaeth trwy gwblhau lleoliad blwyddyn ryngosod dewisol / interniaeth diwydiannol. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae ein myfyrwyr wedi llwyddo i gael lleoliadau ar gynlluniau sy’n gystadleuol yn genedlaethol gyda Microsoft, HP, General Electric a’r Swyddfa Dywydd.

Ar ôl cwblhau’r rhaglen radd hon yn llwyddiannus, mae yna hefyd opsiynau astudio ôl-raddedig ymhellach ar draws systemau cyfrifiadura a gwybodaeth yma ym Met Caerdydd, yn ogystal â rhaglenni ymchwil a PhD.

Cyfrifiadureg
Bydd graddedigion Cyfrifiadureg yn dod o hyd i amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfa ar draws y sector TG a thelathrebu traddodiadol, yn ogystal â’r mwyafrif o’r sectorau diwydiannol eraill (cyhoeddus a phreifat), gan gynnwys y diwydiannau digidol/creadigol, gwasanaethau ariannol a phroffesiynol, gweithgynhyrchu uwch, peirianneg ac ymgynghoriaeth reoli.

Cyfrifiadureg (Deallusrwydd Artiffisial)
Mae Deallusrwydd Artiffisial yn faes o dwf sylweddol yn y diwydiant TG. Mae bwlch sylweddol yn y farchnad, gyda llawer o gyfleoedd ar gyfer cyflogaeth â chyflog da a llwybrau gyrfa gwerth chweil ar draws pob sector i raddedigion sydd â gwybodaeth a sgiliau mewn Deallusrwydd Artiffisial. Mae swyddi ym maes Deallusrwydd Artiffisial yn cwmpasu meysydd fel Busnes a Chyllid, Roboteg, ac Ymchwil a Datblygu ar draws disgyblaethau megis Meddygaeth a Chwaraeon.

Cyfrifiadureg (Roboteg)
Mae’r defnydd o roboteg ar gynnydd, gyda datblygiadau mewn Deallusrwydd Artiffisial a chydnabyddiaeth y gall roboteg ei defnyddio ar draws sawl sector. Mae’r pwnc bellach yn croesi’r ddelwedd gonfensiynol o roboteg mewn diwydiant trwm i feysydd fel roboteg gymdeithasol ar gyfer rhyngweithio dynol, ac awtomeiddio gartref ac mewn bywyd bob dydd. Mae cymwysiadau roboteg ac AI yn archwilio integreiddio roboteg trwy ddefnyddio lleferydd, adnabod ymddygiad a’r defnydd o synwyryddion. Gall arbenigedd mewn roboteg arwain at gyfleoedd cyffrous mewn Diwydiant a Gwyddoniaeth a fydd yn arwain at yrfaoedd sy’n dal i ddod i’r amlwg, gan fynd i’r afael â’r bylchau yn y farchnad sy’n dal i gael eu darganfod yn y maes hwn.

Cyfrifiadureg (Rhyngrwyd Pethau)
Mae Rhyngrwyd Pethau (IoT) yn tyfu’n gyflym, diolch i ymlediad dyfeisiau cysylltiedig a’r galw cynyddol am awtomeiddio a gwneud penderfyniadau sy’n cael eu gyrru gan ddata mewn gwahanol ddiwydiannau. Mae’r IoT yn cynnwys cysylltu gwrthrychau ffisegol â’r rhyngrwyd, gan eu galluogi i ryngweithio â’i gilydd a gyda phobl, gan greu ecosystem o ddyfeisiau rhyng-gysylltiedig sy’n gallu cyfathrebu a rhannu gwybodaeth yn ddi-dor. Wrth i’r galw am atebion IoT barhau i dyfu, dim ond cynyddu y disgwylir i’r angen am weithwyr proffesiynol sydd â sgiliau a gwybodaeth yn y maes hwn gynyddu, gan ei wneud yn faes cyffrous a deinamig i ddilyn gyrfa ynddo.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

​Mae’r gofynion canlynol yn seiliedig ar gynigion nodweddiadol sy’n berthnasol i ddechrau ar flwyddyn 1 y radd.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Flwyddyn Sylfaen sy’n caniatáu symud ymlaen i Flwyddyn 1 ar ôl cwblhau’n llwyddiannus.​

 • Pwyntiau tariff: 104-112
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM
 • Lefel T: Teilyngdod. Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu ebost askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Dr Issam Damaj:
E-bost: IDamaj@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 7207

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Codau UCAS:
G400 - Gradd 3 blynedd
G40F - Gradd 4 blynedd (yn cynnwys flwyddyn sylfaen)

Man Astudio: Campws Llandaf

Ysgol: Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd yn llawn amser.
Pedair blynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd.
Pedair blynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud blwyddyn sylfaen.
Pum mlynedd yn llawn amser os byddwch yn gwneud blwyddyn sylfaen a lleoliad diwydiant blwyddyn o hyd.​

CWRDD Â'R TÎM
Issam Damaj

Gyda dros ddau ddegawd o brofiad mewn addysgu a chynnal gwaith ymchwil mewn Cyfrifiadureg, rwyf wedi datblygu angerdd diwyro am y maes deinamig hwn. Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys dylunio caledwedd, dinasoedd craff, gwerthuso perfformiad, ac addysg cyfrifiadureg a pheirianneg. Rwyf wedi ysgrifennu nifer o bapurau technegol yn dangos fy ymrwymiad i hyrwyddo gwybodaeth yn y maes. Mae addysgu a mentora myfyrwyr cyfrifiadureg yn rhoiboddhad aruthrol imi.

Mae'r dirwedd Cyfrifiadureg yn newid yn gyson, gyda phosibiliadau diddiwedd ar gyfer archwilio ac arloesi, bob amser wedi fy swyno. Rwy'n cael fy ysbrydoli gan integreiddio Cyfrifiadureg yn ddi-dor â disgyblaethau eraill, gan ei fod yn caniatáu imi fynd i'r afael â heriau cymhleth a chyfrannu at hyrwyddo datrysiadau sy'n cael eu gyrru gan dechnoleg. Mae fy mrwdfrydedd dros y maes hwn yn gyrru fy ymrwymiad i ragoriaeth, o ran addysgu ac ymchwil.

Dr Issam Damaj
Uwch Ddarlithydd a Chyfarwyddwr Rhaglen BSc Cyfrifiadureg yn Ysgol Dechnolegau Caerdydd

ARCHWILIO EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Taith rithiol o amgylch Ysgol Technolegau Caerdydd

Ewch am dro rhithiol o'n Ysgol Technolegau newydd sbon ym Met Caerdydd.