Skip to main content
Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Gradd BSc (Anrh): Cyfrifiadureg

Gradd BSc (Anrh): Cyfrifiadureg

Blwyddyn Mynediad

Bydd y radd mewn Cyfrifiadureg, a ddyluniwyd mewn ymgynghoriad â diwydiant, yn rhoi gwybodaeth sicr i chi ar gysyniadau allweddol cyfrifiadura, meddalwedd a systemau.

Bydd y cwrs, a fydd yn creu cysylltiadau rhwng theori ac ymarfer, yn ymdrin â sylfeini damcaniaethol data a chyfrifiannu, saernïaeth cyfrifiaduron, adeiladu cyfrifiaduron a’u systemau gweithredu. Byddwch yn adeiladu ar y damcaniaethau hyn i gael datblygu ystod eang o sgiliau rhaglennu ymarferol a datblygu meddalwedd, ochr yn ochr â sgiliau meddwl yn gyfrifiadurol, sgiliau dadansoddi a datrys problemau, sef sgiliau trosglwyddadwy iawn. Byddwch yn archwilio beth yw’r ffordd orau i drefnu cod meddalwedd proffesiynol a byddwch yn dechrau gweithio ar y ffin lle y bydd meddalwedd a chaledwedd yn cwrdd i gael deall sut gall meddalwedd ryngweithio â’r byd ffisegol.

Bydd opsiynau ehangol yn eich galluogi i hogi eich gwybodaeth mewn meysydd arbenigol megis Deallusrwydd Artiffisial, technolegau symudol, roboteg, a dadansoddeg data a gwybodaeth busnes i gael dod yn gyflogadwy iawn ar draws sectorau gwahanol o’r economi ddigidol. Felly gallwch raddio gyda dyfarniad penodol mewn:

 • BSc (Anrh) Cyfrifiadureg (Cyfrifiannu Symudol)
 • BSc (Anrh) Cyfrifiadureg (Roboteg)
 • BSc (Anrh) Cyfrifiadureg (Deallusrwydd Artiffisial)
 • BSc (Anrh) Cyfrifiadureg (Dadansoddeg Data)

Mae’r cwrs hwn wedi’i achredu dros dro gan BCS (Y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG). Mae achrediad yn arwydd o sicrwydd bod y radd yn cwrdd â'r safonau a osodwyd gan BCS. Mae gradd achrededig yn rhoi hawl i chi fod yn aelod proffesiynol o BCS, sy'n rhan bwysig o'r meini prawf ar gyfer cyflawni statws Gweithiwr Proffesiynol TG Siartredig (CITP) trwy'r Sefydliad. Mae rhai cyflogwyr yn recriwtio yn ffafriol o raddau achrededig, ac mae'n debygol y bydd gradd achrededig yn cael ei chydnabod gan wledydd eraill sy'n llofnodwyr cytundebau rhyngwladol.

Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2022/23. Yn hynny o beth, gall cynnwys y cwrs a ddangosir isod newid i sicrhau bod y rhaglen yn parhau i fod yn gyfredol. Bydd unrhyw ymgeiswyr yn cael gwybod am unrhyw newidiadau ar ôl iddynt gael eu cadarnhau.

Cynnwys Y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Gall y rhaglen hon gynnwys Blwyddyn Sylfaen a fwriedir ar gyfer myfyrwyr a fydd am ymrestru ar radd anrhydedd dair blynedd, a fydd yn dod o dan un o’r categorïau canlynol:

1. Myfyrwyr a fydd heb gael y nifer ofynnol o bwyntiau Safon U (neu gyfwerth) er mwyn cael dechrau ar flwyddyn gyntaf rhaglen y radd.

2. Myfyrwyr hŷn a fydd heb fod yn y system addysg ffurfiol am dipyn o amser.

Mae rhagor o wybodaeth ar y Flwyddyn Sylfaen ar gael drwy glicio yma.


Gradd

Mae rhaglen y radd Cyfrifiadureg yn cynnwys nifer o fodiwlau gorfodol gydag ystod o opsiynau yn yr ail flwyddyn a’r flwyddyn olaf i gael datblygu eich diddordebau a’ch arbenigedd penodol.

Bydd y dewis gan y myfyrwyr i gwblhau lleoliad blwyddyn mewn diwydiant rhwng Blynyddoedd 2 a 3.

Bydd pob modiwl yn 20 credyd oni nodir yn wahanol.


Blwyddyn 1:

Bydd y myfyrwyr yn dilyn modiwlau craidd a fydd yn werth 120 credyd:

 • Egwyddorion Rhaglennu
 • Saernïaeth a Systemau Gweithredu
 • Adeiladu ar gyfer y We
 • Technoleg a Chymdeithas
 • Meddwl yn Gyfrifiadurol
 • Datblygu Systemau a Meddalwedd o Ansawdd I

Blwyddyn 2:

Bydd y myfyrwyr yn dilyn modiwlau gorfodol a fydd yn werth 100 credyd ac yn dewis un modiwl opsiynol a fydd yn werth 20 credyd.

Modiwlau gorfodol:

 • Cyfrifiadura Ffisegol
 • Dylunio Systemau a fydd yn Canolbwyntio ar Wrthrychau
 • Rheoli Gwybodaeth a Data
 • Datblygu Systemau a Meddalwedd o Ansawdd II
 • Sgiliau Proffesiynol ac Ymchwil

Modiwlau opsiynol (dewis un o’r canlynol):

 • Amlgyfryngau a Rhyngweithio
 • Technolegau Symudol a Gwe
 • Rhwydweithiau a Chyfathrebiadau
 • Y Gyfraith a Diogelwch Digidol
 • Cysyniadau mewn Deallusrwydd Artiffisial

Blwyddyn 3:

Bydd y myfyrwyr yn dilyn modiwlau gorfodol a fydd yn werth 100 credyd ac yn dewis un modiwl opsiynol a fydd yn werth 20 credyd.

Modiwlau gorfodol:

 • Prosiect Traethawd Hir Cyfrifiadureg (40 credyd) NEU Brosiect Datblygu (BCS) (40 credyd)
 • Materion Proffesiynol a Moesegol mewn TG
 • Deallusrwydd Cyfrifiadurol
 • Seiberddiogelwch a Chryptograffeg

Modiwlau opsiynol (dewis un o’r canlynol):

 • Rhaglennu Uwch
 • Systemau Paralel a Gwasgaredig
 • Aml-gyfryngau Uwch
 • Dadansoddeg a Gwybodaeth Busnes
 • Mobile Game Development
 • Roboteg Ddynolffurf Cymdeithasol
 • Entrepreneuriaeth ac Arloesedd
 • Profiad Gwaith Diwydiannol (Lleoliad)

Noder: Bydd modiwlau opsiynol yn dibynnu ar eu hargaeledd ac ar y galw amdanyn nhw; felly mae’n bosib na fydd pob un o’r modiwlau yn rhedeg mewn un Flwyddyn Academaidd.


Llwybrau

Bydd gofyn i’r myfyrwyr a fydd am ddilyn llwybr gymryd modiwl arbenigol 20 credyd ym Mlynyddoedd 2 a 3. Dyma’r modiwlau hyn:

Deallusrwyd Artiffisial:

 • Blwyddyn 2: Cysyniadau mewn Deallusrwydd Artiffisial
 • Blwyddyn 3: Deallusrwydd Cyfrifiadurol

Dadansoddeg Data:

 • Blwyddyn 2: Rheoli Data a Gwybodaeth
 • Blwyddyn 3: Dadansoddeg a Gwybodaeth Busnes

Cyfrifiadura Symudol:

 • Blwyddyn 2: Technolegau Symudol a Gwe
 • Blwyddyn 3: Datblygu Gemau Symudol

Roboteg:

 • Blwyddyn 2: Cyfrifiadura Ffisegol
 • Blwyddyn 3: Roboteg Ddynolffurf Cymdeithasol

Bydd angen hefyd i’r myfyrwyr gwblhau eu prosiect traethawd hir 40 credyd mewn pwnc a fydd yn perthyn i’w llwybr arbenigol.


Dysgu Ac Addysgu

Anogir dull myfyriwr-ganolog o ddysgu ac addysgu trwy ddefnyddio ystod eang o strategaethau addysgu, drwy ddefnyddio ystod eang o strategaethau addysgu, megis labordai technegol a phrosiectau unigol a phrosiectau grŵp. Bydd astudiaethau achos go iawn ac anerchiadau gan westeion a fydd yn arbenigwyr o fyd busnes, ac â chefnogaeth Teams a Moodle, ein hamgylcheddau dysgu rhithiol, yn ychwanegu at hyn.

Oherwydd natur y rhaglen, bydd gweithdai ymarferol ar y campws ac ar-lein yn allweddol er mwyn datblygu dealltwriaeth a galluoedd technegol myfyrwyr, â sylfeini damcaniaethol sicr yn greiddiol iddyn nhw. Bydd disgwyl i’r myfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ymhellach drwy hunan-astudio cyfeiriedig ac amser ar gyfer dysgu annibynnol – yn ogystal â chyflawni’r gwaith ar yr amserlen – i gael datblygu portffolio proffesiynol o waith prosiect ac arteffactau meddalwedd wrth iddyn nhw symud i swyddi yn raddedigion.

Bydd Tîm y Rhaglen yn cefnogi’r myfyrwyr yn academaidd ac yn fugeiliol, o dan arweiniad Cyfarwyddwr y Rhaglen. Bydd Tiwtor Personol o fewn yr Ysgol yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr hefyd a fydd yn bwynt cyswllt ar gyfer materion academaidd a bugeiliol cyffredinol. Cefnogir myfyrwyr hefyd gan Hyfforddwyr Myfyrwyr; mae rôl Hyfforddwr Myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr cyfredol 2il, 3edd flwyddyn a Meistr sy'n darparu cefnogaeth cymheiriaid mewn Modiwlau.

Asesu

Bydd y strategaeth asesu ar gyfer y rhaglen yn amrywio i sicrhau’r dull mwyaf priodol ar gyfer pob modiwl a phwnc penodol. Caiff modiwlau eu hasesu drwy gyfuniad o ddulliau, megis arholiadau ffurfiol, aseiniadau rhaglennu ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau technegol, cyflwyniadau, profion yn y dosbarth, asesiadau gan gymheiriaid ac astudiaethau achos.

Cyflogadwyedd A Gyrfaoedd

Nod pennaf rhaglen y radd hon yw datblygu dealltwriaeth ddamcaniaethol o gysyniadau allweddol cyfrifiadura, meddalwedd a systemau. Bydd yn dangos effaith a phwysigrwydd ehangach meddalwedd a thechnoleg i gymdeithas yn ogystal ag i’r economi ddigidol yn y DU ac yn fyd-eang, ochr yn ochr ag yn datblygu sgiliau meddwl yn gyfrifiadurol, sgiliau dadansoddi a datrys problemau, sef sgiliau trosglwyddadwy iawn, ynghyd ag ystod eang o sgiliau datblygu meddalwedd.

Mae’r BCS, y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG, y corff sy’n hyrwyddo’r proffesiwn TG yn fyd-eang gyda mwy na 70,000 o aelodau ar draws y byd, yn y broses o achredu’r rhaglen hon. Bydd y rhaglen hon yn boddhau’r gofynion addysgol ar gyfer aelodaeth broffesiynol a statws siartredig (wedi cwblhau profiad llwyddiannus mewn diwydiant ar lefel briodol).

Cyfrifiadureg

Bydd graddedigion Cyfrifiadureg yn dod o hyd i amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfa ar draws y sector TG a thelathrebu traddodiadol, yn ogystal â mwyafrif y sectorau diwydiannol eraill (cyhoeddus a phreifat), gan gynnwys y diwydiannau digidol/creadigol, gwasanaethau ariannol a phroffesiynol, uwch ymgynghoriaeth gweithgynhyrchu, peirianneg a rheoli.

Cyfrifiadureg (Deallusrwydd Artiffisial)

Mae Deallusrwydd Artiffisial yn faes o dwf sylweddol yn y diwydiant TG. Mae yna fwlch sylweddol yn y farchnad, gyda llawer o gyfleoedd ar gyfer cyflogaeth â chyflog da a llwybrau gyrfa gwerth chweil ar draws pob sector i raddedigion sydd â gwybodaeth a sgiliau mewn Deallusrwydd Artiffisial. Mae rolau mewn Deallusrwydd Artiffisial yn ymdrin â meysydd fel Busnes a Chyllid, Roboteg, ac Ymchwil a Datblygu ar draws disgyblaethau fel Meddygaeth a Chwaraeon.

Cyfrifiadureg (Dadansoddeg Data)

Mae Data Dadansoddol bellach wedi sefydlu ei hun yn greiddiol i'r sector Cyfrifiadura, ond gyda llawer o rolau heb eu llenwi, sy'n talu'n dda, y mae angen eu llenwi. Mae dadansoddi data wedi dod yn allweddol i'r ffordd y mae llawer o fusnesau'n cael eu rhedeg, gyda Data Dadansoddol yn sail ar gyfer penderfyniadau mawr ym myd busnes, y llywodraeth, a llawer o sectorau eraill. Mae Data Dadansoddol yn dal i ddatblygu fel maes twf, ac mae gyrfaoedd yn y maes hwn yn cynnig cyfleoedd rhagorol gyda rolau newydd yn dod i'r amlwg yn barhaus.

Cyfrifiadureg (Cyfrifiadura Symudol)

Mae arbenigedd Cyfrifiadura Symudol yn cynnig cyfleoedd ar draws pob disgyblaeth. Mae technoleg wedi galluogi defnyddio caledwedd a meddalwedd mewn unrhyw amgylchedd gan ddefnyddio technoleg cwmwl sy'n gofyn am set benodol o sgiliau. Rhoddir ffocws i ddatblygu ar ffonau symudol a thabledi, wrth gydnabod ac archwilio'r hyblygrwydd a ddaw yn sgil y math hwn o dechnoleg. Mae diwydiant yn dal i archwilio potensial yr hyblygrwydd hwn, ac mae angen yr arbenigedd hwn gyda chyfleoedd gyrfa rhagorol.

Cyfrifiadureg (Roboteg)

Mae'r defnydd o roboteg ar gynnydd, gyda datblygiadau mewn Deallusrwydd Artiffisial a chydnabyddiaeth y gall roboteg eu defnyddio ar draws sawl sector. Mae'r pwnc bellach yn croesi'r ddelwedd gonfensiynol o roboteg mewn diwydiant trwm i feysydd fel roboteg gymdeithasol ar gyfer rhyngweithio dynol, ac awtomeiddio gartref ac ym mywyd beunyddiol. Mae cymwysiadau roboteg ac AI yn archwilio integreiddiad roboteg trwy ddefnyddio lleferydd, cydnabod ymddygiad a defnyddio synwyryddion. Gall arbenigedd mewn roboteg arwain at gyfleoedd cyffrous mewn Diwydiant a Gwyddoniaeth a fydd yn arwain at yrfaoedd sy'n dal i ddod i'r amlwg, gan fynd i'r afael â'r bylchau yn y farchnad sy'n dal i gael eu darganfod yn y maes hwn.

Gellir cael profiad o'r byd go iawn fel rhan o'ch astudiaeth trwy gwblhau lleoliad blwyddyn rhyngosod dewisol/ interniaeth ddiwydiannol. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae ein myfyrwyr wedi llwyddo i gael lleoliadau mewn cynlluniau cystadleuol cenedlaethol gyda Microsoft, HP, General Electric a'r Swyddfa Dywydd.

Ar ôl cwblhau'r rhaglen radd hon yn llwyddiannus, mae yna hefyd opsiynau astudio ôl-raddedig a addysgir ymhellach ar draws systemau cyfrifiadurol a gwybodaeth yma yn Met Caerdydd, yn ogystal â rhaglenni ymchwil a PhD


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 104-112
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM
 • Lefel T: Teilyngdod. Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Rhaglen Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu  Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu ebost askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Dr Thanuja Mallikarachchi:
Ebost: TMallikarachchi@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 7207

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS: G400
Dylai myfyrwyr Sylfaen ddefnyddio’r cod UCAS hwn hefyd ac ymgeisio ar bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd amser llawn. Pedair blynedd amser llawn os bydd yn cynnwys blwyddyn sylfaen neu leoliad rhyngosod blwyddyn o hyd. Pum mlynedd amser llawn os bydd yn cynnwys blwyddyn sylfaen a lleoliad rhyngosod blwyddyn o hyd.

CYFARFOD Â’R TÎM
Cyfarfod â’r Tîm: Thanuja Mallikarachchi

"Rydw i eisiau cadw'r cynnwys rydw i'n ei ddysgu mor ddilys â phosib i gyflwyno problemau yn y byd go iawn". Dewch i gyfarfod â Dr Thanuja Mallikarachchi, Cyfarwyddwr Rhaglen BSc Cyfrifiadureg.

Cyfarfod â’r Tîm: Ana Calderon

"Fe wnes i syrthio mewn cariad â mathemateg o oedran ifanc iawn." Dewch i gyfarfod â Dr Ana Calderon, Uwch Ddarlithydd mewn Cyfrifiadureg.

ARCHWILIO EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Taith rithiol o amgylch Ysgol Technolegau Caerdydd

Ewch am dro rhithiol o'n Ysgol Technolegau newydd sbon ym Met Caerdydd.