Skip to main content
Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Peirianneg Drydanol ac Electronig - Gradd BEng / MEng (Anrh)

Peirianneg Drydanol ac Electronig - Gradd BEng / MEng (Anrh)*

Blwyddyn Mynediad

Mae’r radd hon mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig yn cyfuno theori â phrofiadau dysgu ymarferol i arfogi myfyrwyr â’r wybodaeth a’r sgiliau sy’n angenrheidiol ar gyfer gyrfa lwyddiannus ym maes deinamig peirianneg drydanol ac electronig.

O’r diwrnod cyntaf, byddwch yn gweithio mewn cyfleusterau blaengar sy’n cynnwys dadansoddwyr mesur cylchedau electronig, pecynnau offeryniaeth rhithwir, argraffwyr prototeipio PCB, offer dylunio ac efelychu cylchedau, rhyngrwyd pethau a pheiriannau a gyriannau trydanol.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, mae’r cwrs yn cynnwys mathemateg peirianneg, egwyddorion rhaglennu, electroneg analog a digidol a mecatroneg. Mae hefyd yn mentro i feysydd mwy arbenigol fel systemau rheoli, signalau a systemau, yn ogystal ag electromagneteg a chyfrifiadura corfforol, gan lunio gweithwyr proffesiynol cyflawn sy’n fedrus mewn theori ac ymarfer.

Wrth i chi symud ymlaen trwy’r cwrs byddwch yn edrych yn ddyfnach ar feysydd fel prosesu signal digidol, electroneg pŵer a systemau a pheiriannau trydanol a gyriannau. Yn ystod blynyddoedd olaf y radd mae’r cwricwlwm hefyd yn caniatáu i fyfyrwyr ymgymryd â phrosiectau ymarferol, gan ddarparu profiad ymarferol sy’n hanfodol yn y diwydiant heddiw. Mae’r myfyrwyr hefyd yn cael cyfle i deilwra eu dysgu drwy fodiwlau dewisol mewn peirianneg drydanol ac electronig, a thrwy hynny alinio eu haddysg â’u diddordebau personol a’u nodau gyrfa. Mae’r radd yn sicrhau bod graddedigion wedi’u paratoi’n dda i fodloni gofynion y diwydiant, cyfrannu at ddatblygiadau yn y maes, a sbarduno arloesedd ym maes peirianneg drydanol ac electronig.


*Mae’r rhaglen hon yn amodol ar ddilysiad ar gyfer mynediad Medi 2025. Rhaid i bob rhaglen newydd yn y Brifysgol gael ei dilysu, a’i ddiben yw sicrhau bod y rhaglen arfaethedig yn cyd-fynd â Chenhadaeth y Brifysgol a bod ei chynnwys yn adlewyrchu lefelau priodol o safonau ac ansawdd academaidd​.


Blwyddyn Sylfaen

Gellir astudio’r radd hon fel gradd amser llawn tair blynedd neu radd pedair blynedd sy’n cynnwys blwyddyn o astudio sylfaenol. Bwriad ein blwyddyn sylfaen yw eich paratoi ar gyfer eich blynyddoedd dilynol o astudio, gan gynnig cyfle i chi gryfhau eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder.

Bydd y flwyddyn sylfaen yn berthnasol i:

 1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cael y nifer gofynnol o bwyntiau Safon Uwch (neu gyfwerth) i ddechrau ar flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.
 2. Myfyrwyr hŷn sydd wedi bod allan o’r system addysg ffurfiol ers peth amser.


Darganfyddwch fwy am y flwyddyn sylfaen.

Nodwch: Bydd angen i chi wneud cais gan ddefnyddio cod UCAS penodol os ydych yn dymuno ymgymryd â’r 4 blynedd gan gynnwys sylfaen. Cyfeiriwch at Wybodaeth Gwrs Allweddol ar waelod y dudalen hon.

Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn 1

Bydd Blwyddyn 1 yn ymdrin â nifer o bynciau a luniwyd i roi sylfaen eang i dechnegau ac egwyddorion peirianneg a ddefnyddir mewn systemau drydanol ac electronig. Byddwch yn astudio theori ac ymarfer dylunio systemau analog a digidol, ac yn cyflwyno byd cyffrous systemau mecanyddol ac electroneg mewn cyfuniad (mecatroneg). Bydd eich gwaith yn cael ei ategu gan gyfarwyddyd mewn mathemateg peirianneg gymhwysol, a datblygu a threfnu datrysiadau adeiladu meddalwedd. Bydd gwaith prosiect yn eich galluogi i atgyfnerthu’r deunydd a gwmpesir gan systemau sy’n datblygu i ddatrys problemau byd go iawn.

Modiwlau:

 • Explore
 • Egwyddorion Rhaglennu
 • Mathemateg Peirianneg
 • Electroneg Analog a Digidol 1
 • Cyflwyniad i Fecatroneg
 • Pensaernïaeth a Systemau Gweithredu


Blwyddyn 2

Bydd Blwyddyn 2 yn ehangu ar bynciau a themâu Blwyddyn 1, gan gyflwyno pynciau ychwanegol i ddarparu dealltwriaeth fanylach o’r technegau a’r egwyddorion a ddefnyddir mewn peirianneg drydanol ac electronig. Bydd yn cwmpasu theori ac arfer dylunio signalau a systemau, ynghyd â hanfodion electromagneteg peirianneg, sy’n ffurfio sylfaen yr holl systemau trydanol a thelathrebiadau. Trwy gyfrifiadura corfforol byddwch yn cael cyfle i adeiladu systemau micro-reolwr i atgyfnerthu gwaith damcaniaethol trwy ddatblygu prosiectau caledwedd. Bydd systemau rheoli a’u cymhwysiad yn rhoi cipolwg i chi ar leoliad a thrin peiriannau awtomataidd. Bydd sgiliau ymchwil ac opsiynau rheoli prosiectau hefyd yn cael eu cynnwys. Byddwch hefyd yn gwneud gwaith labordy helaeth i atgyfnerthu eich dysgu trwy ddatblygu systemau i ddatrys problemau bywyd go iawn.

Modiwlau:

 • Electroneg Analog a Digidol 2
 • Systemau Rheoli
 • Cyfrifiadura Corfforol
 • Peirianneg Electromagneteg
 • Rheoli Prosiectau Peirianneg
 • Arwyddion a Systemau


Blwyddyn 3

Mae Blwyddyn 3 yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau yn fanylachMae’n edrych yn ddyfnach i feysydd fel Prosesu Signal Digidol, ac Electroneg Pŵer a Systemau, Peiriannau Trydanol a Gyriannau. Y tu hwnt i’r modiwlau craidd, cewch gyfle i addasu eich dysgu trwy fodiwlau dewisol mewn peirianneg drydanol ac electronig, gan gynnwys Systemau Rheoli Uwch, Electroneg Biofeddygol, a Systemau Cyfathrebu Digidol ac Analog. Mae’r addasu hwn yn caniatáu ichi alinio’ch addysg â’ch diddordebau personol a’ch dyheadau gyrfaol. Mae prosiect unigol yn rhoi cyfle i gymhwyso’ch gwybodaeth drwy fynd i’r afael â phroblem yn y byd go iawn, gan wella eich sgiliau ymarferol. Yn ogystal, mae cyfle i ennill profiad yn y diwydiant trwy leoliad diwydiannol, a all fod yn amhrisiadwy wrth wella cyflogadwyedd ar ôl i fyfyrwyr raddio.

Modiwlau:

 • Prosiect Ymarferol Peirianneg Proffesiynol
 • Prosesu Signal Digidol
 • Electroneg Pŵer a Systemau
 • Peiriannau a Gyriannau Trydanol

Dewisol:

 • Systemau Rheoli Uwch
 • Electroneg Biofeddygol
 • Systemau Cyfathrebu Digidol ac Analog
 • Profiad Gwaith Diwydiannol


Blwyddyn 4

Gan adeiladu ar ddealltwriaeth eang a dwfn o’r pynciau a drafodir yn ystod tair blynedd gyntaf y rhaglen, mae Blwyddyn 4 wedi’i chynllunio i wella eich meistrolaeth a’ch hyfedredd mewn pynciau cymhleth. Bydd hyn yn cynnwys astudiaeth fanwl o bynciau craidd megis Rhyngrwyd Pethau a Gridiau Clyfar, ynghyd â phwyslais ar sgiliau proffesiynol a safonau moesegol sy’n hanfodol ar gyfer ymarfer peirianneg. Bydd prosiect datblygu cydweithredol yn eich galluogi i gyfuno gwahanol bynciau rhaglen, gan gynnig llwyfan i archwilio diddordebau neu feysydd penodol i’w datblygu ymhellach. Yn ogystal, cewch gyfle i ymchwilio i feysydd arbenigol gan gynnwys Peirianneg RF a Microdon, Ynni Adnewyddadwy a Dosbarthu, tra hefyd yn ymchwilio i dechnolegau sy’n dod i’r amlwg sydd ar fin llunio’r dyfodol.

Modiwlau:

 • Prosiect Datblygu Tîm
 • Rhyngrwyd Pethau
 • Materion Proffesiynol a Moesegol mewn Peirianneg
 • Gridiau Clyfar

Dewisol:

 • Peirianneg RF a Microdon
 • Systemau Cyfathrebu Optegol
 • Ynni a Dosbarthiad Adnewyddadwy
 • Ffiniau mewn Technoleg

Dysgu ac Addysgu

Anogir dull myfyriwr-ganolog o ddysgu ac addysgu drwy ddefnyddio ystod eang o strategaethau addysgu, megis labordai technegol a phrosiectau unigol a phrosiectau grŵp. Bydd astudiaethau achos go iawn ac anerchiadau gan westeion a fydd yn arbenigwyr o fyd busnes, ac â chefnogaeth Teams a Moodle, ein hamgylcheddau dysgu rhithiol, yn ychwanegu at hyn.

Oherwydd natur y rhaglen, bydd gweithdai ymarferol ar y campws ac ar-lein yn allweddol er mwyn datblygu dealltwriaeth a galluoedd technegol myfyrwyr, â sylfeini damcaniaethol sicr yn greiddiol iddyn nhw. Bydd disgwyl i’r myfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ymhellach drwy hunan-astudio cyfeiriedig ac amser ar gyfer dysgu annibynnol – yn ogystal â chyflawni’r gwaith ar yr amserlen – i gael datblygu portffolio proffesiynol o waith prosiect ac arteffactau meddalwedd wrth iddyn nhw symud i swyddi yn raddedigion.

Bydd Tîm y Rhaglen yn cefnogi’r myfyrwyr yn academaidd ac yn fugeiliol, o dan arweiniad Cyfarwyddwr y Rhaglen. Bydd Tiwtor Personol o fewn yr Ysgol yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr hefyd a fydd yn bwynt cyswllt ar gyfer materion academaidd a bugeiliol cyffredinol. Cefnogir myfyrwyr hefyd gan Hyfforddwyr Myfyrwyr; mae rôl Hyfforddwr Myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr cyfredol 2il, 3edd flwyddyn a Meistr sy’n darparu cefnogaeth cymheiriaid mewn Modiwlau.

Asesu

Bydd y strategaeth asesu ar gyfer y rhaglen yn amrywio i sicrhau’r dull mwyaf priodol ar gyfer pob modiwl a phwnc penodol. Caiff modiwlau eu hasesu drwy gyfuniad o ddulliau, megis arholiadau ffurfiol, aseiniadau rhaglennu ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau technegol, cyflwyniadau, profion yn y dosbarth, asesiadau gan gymheiriaid ac astudiaethau achos.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae ein cymdeithas fodern yn dibynnu’n helaeth ar dechnoleg, gyda’r chwyldro digidol yn dylanwadu’n sylweddol ar wahanol sectorau. Mae hyn wedi arwain at ehangu cyflym dyfeisiau clyfar a rhyng-gysylltiedig ym maes gofal iechyd, amaethyddiaeth, gofod, awtomeiddio, telathrebu, a’r sector ynni, gan ganolbwyntio’n arbennig ar ynni adnewyddadwy. Mae’r datblygiadau hyn wedi arwain at amhariadau a newidiadau sylweddol, gyda pheirianwyr yn sbarduno’r trawsnewidiadau hyn. O ganlyniad, mae gyrfaoedd mewn peirianneg yn cynnig ystod eang o gyfleoedd gwerth chweil.

Yn y Deyrnas Unedig, mae’r proffesiwn peirianneg yn cael ei oruchwylio gan sefydliadau proffesiynol sy’n gweithredu ar ran y Cyngor Peirianneg. Mae’r sefydliadau hyn yn sefydlu’r safonau ar gyfer addysg, hyfforddiant a phrofiad sydd eu hangen i gofrestru fel Peiriannydd Corfforedig neu Beiriannydd Siartredig. Mae’r safonau hyn yn cyd-fynd â chymwysterau a gydnabyddir yn rhyngwladol, gan sicrhau bod gweithwyr peirianneg proffesiynol yn ennill cydnabyddiaeth fyd-eang o fewn y diwydiant.

Er mwyn sicrhau bod ein myfyrwyr yn bodloni’r cymwyseddau gofynnol ar gyfer addysg, bydd rhaglenni peirianneg Met Caerdydd yn ceisio achrediad trwy’r sefydliad peirianneg mwyaf priodol – y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET). Mae’n ofynnol i raglenni newydd gyflwyno tystiolaeth o garfan lawn (myfyrwyr yn graddio’n llwyddiannys dros 4 blynedd y cwrs) i’w harchwilio cyn dyfarnu Achrediad llawn. Unwaith y caiff ei ddyfarnu, yna gall pob myfyriwr sydd wedi mynychu’r cwrs hwnnw hawlio eu bod wedi mynychu rhaglen gydnabyddedig ac felly fod yn gymwys i gael cydnabyddiaeth lawn (MEng) neu rannol (BEng) o’r safon addysg ofynnol ar gyfer cofrestriad proffesiynol.

Bydd myfyrwyr yn cael eu hannog i ymgymryd â blwyddyn allan opsiynol mewn diwydiant i ategu eu hastudiaethau gyda phrofiad byd go iawn o waith peirianneg mewn amgylchedd masnachol. Bydd hyn yn eu paratoi’n well ar gyfer mynd i mewn i’r gweithle ar ôl graddio.

Mae myfyrwyr sy’n gwneud yn dda ar y rhaglen hefyd yn cael cynnig cyfleoedd i astudio ar lefel uwch ar gyfer cymwysterau ôl-raddedig mewn pynciau technoleg a pheirianneg trwy raglenni pellach a addysgir neu drwy ymchwil.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

Mae’r gofynion canlynol yn seiliedig ar gynigion nodweddiadol sy’n berthnasol i ddechrau ar flwyddyn 1 y radd.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Flwyddyn Sylfaen sy’n caniatáu symud ymlaen i Flwyddyn 1 ar ôl cwblhau’n llwyddiannus.

 • Pwyntiau tariff: 112-120 (Gradd BEng) neu 120-128 (Gradd MEng)
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau BCC gan gynnwys gradd C yn Mathemateg neu Ffiseg. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM (Gradd BEng) neu DDM (Gradd MEng). Gan gynnwys 6 Clod yn y modiwlau Mathemateg neu Ffiseg.
 • Lefel T: Teilyngdod. I gynnwys Mathemateg neu Ffiseg.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: I gynnwys Mathemateg neu Ffiseg.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. I gynnwys Mathemateg neu Ffiseg.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 3 x gradd H2. I gynnwys Mathemateg neu Ffiseg. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau CD. I gynnwys Mathemateg neu Ffiseg. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bost askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Dr Ginu Rajan:
E-bost: GRajan@cardiffmet.ac.uk​


Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Codau UCAS:
BEng - Gradd 3 blynedd- G840
BEng - Gradd 4 blynedd (yn cynnwys flwyddyn sylfaen) - G84F
MEng - Gradd 4 blynedd - G820
MEng - Gradd 5 blynedd (yn cynnwys flwyddyn sylfaen) - G82F

Lleoliad Astudio: Campws Llandaf

Ysgol: Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Hyd y Cwrs:
3-5 mlynedd llawn amser yn dibynnu ar ddilyn y llwybr BEng neu MEng ac ymgymryd â blwyddyn sylfaen.