Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Gradd BSc (Anrh): Cyfrifiadura â Dylunio Creadigol

Gradd BSc (Anrh): Cyfrifiadura â Dylunio Creadigol

Bydd ein gradd Cyfrifiadura â Dylunio Creadigol, sy’n cael ei rhedeg mewn cydweithrediad â’r cwrs Dylunio Cynhyrchion yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau cyfrifiadura gan ganolbwyntio’n benodol ar y cyfleoedd creadigol a dylunio a gyflwynir o fewn y ddisgyblaeth yma.

Yn ogystal â dysgu elfennau sylfaenol datblygu systemau ar gyfrifiaduron a fydd yn cael eu gyrru gan feddalwedd, cewch eich annog i gynnwys meddwl o safbwynt dylunio cynhyrchion modern yn eich gwaith technegol. Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i ystod eang o dechnolegau ac offer a fydd yn hwyluso gwaith dylunio a chreu atebion newydd o ran caledwedd a meddalwedd, ac yn eich helpu i ddatblygu’ch galluoedd dadansoddi wrth edrych ar brosesau dylunio cynhyrchion. Bydd hyn yn eich galluogi i sefydlu eich hunan yn unigolyn ‘hybrid’ a fydd â digon o adnoddau i lenwi’r bwlch rhwng y bydoedd technegol a chreadigol i gael creu atebion arloesol i broblemau hen a newydd.

Gan fod technoleg ddigidol yn cael ei defnyddio mwy a mwy ar draws pob sector a maes, bydd mwy a mwy o alw am bobl broffesiynol a fydd yn cyfuno’r sgiliau creadigrwydd a dylunio gyda’r gallu i adeiladu meddalwedd ddibynadwy a chynaliadwy. Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i ennill y sgiliau rhyngddisgyblaethol hyn, gan roi mynediad i gyfleoedd ar draws amrywiaeth o sectorau a meysydd megis y celfyddydau, adloniant/gemau, datblygu apiau symudol, amlgyfryngau, dylunio cynhyrchion/gwe a systemau rhyngweithiol eraill.

Mae’r wybodaeth ar y cwrs sydd ar y tudalen hwn yn berthnasol i fynediad ym Medi 2022.

Cynnwys Y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Gall y rhaglen hon gynnwys Blwyddyn Sylfaen a fwriedir ar gyfer myfyrwyr a fydd am ymrestru ar radd anrhydedd dair blynedd, a fydd yn dod o dan un o’r categorïau canlynol:

1. Myfyrwyr a fydd heb gael y nifer ofynnol o bwyntiau Safon U (neu gyfwerth) er mwyn cael dechrau ar flwyddyn gyntaf rhaglen y radd.

2. Myfyrwyr hŷn a fydd heb fod yn y system addysg ffurfiol am dipyn o amser.

Mae rhagor o wybodaeth ar y Flwyddyn Sylfaen ar gael drwy glicio yma.


Gradd

Mae rhaglen y radd yn cynnwys nifer o fodiwlau gorfodol gydag ystod o opsiynau yn y flwyddyn olaf i gael datblygu eich diddordebau a’ch arbenigedd penodol.

Bydd y dewis gan y myfyrwyr i gwblhau lleoliad blwyddyn mewn diwydiant rhwng Blynyddoedd 2 a 3.

Bydd pob modiwl yn 20 credyd oni nodir yn wahanol.


Blwyddyn 1:

 • Meddwl yn Ddyluniadol
 • Meddwl yn Gyfrifiadurol
 • Technoleg a Chymdeithas
 • Datblygu Systemau a Meddalwedd o Ansawdd I
 • Adeiladu ar gyfer y We
 • Egwyddorion Rhaglennu

Blwyddyn 2:

 • Technolegau Symudol a Gwe
 • Gwyddor Peirianneg
 • Cyfrifiadura Ffisegol
 • Datblygu Systemau a Meddalwedd o Ansawdd II
 • Sgiliau Proffesiynol ac Ymchwil

Blwyddyn 3:

 • Rhaglennu Gwe Uwch (20 credyd)
 • Rheoli Prosiect Technoleg (20 credyd)
 • Materion Proffesiynol a Moesegol mewn TG (20 credyd)
 • Y Gweithiwr Proffesiynol Dylunio Cynnyrch (40 credyd)

Modiwlau opsiynol (dewiswch un):

 • Profiad Gwaith Diwydiannol (Lleoliad) (20 credyd)
 • Entrepreneuriaeth ac Arloesedd Busnes (20 credyd)
 • Dadansoddeg a Deallusrwydd Busnes (20 credyd)
 • Roboteg Humanoid Cymdeithasol (20 credyd)

Dysgu Ac Addysgu

Anogir dull myfyriwr-ganolog o ddysgu ac addysgu trwy ddefnyddio ystod eang o strategaethau addysgu, megis labordai technegol a phrosiectau unigol a phrosiectau grŵp. Bydd astudiaethau achos go iawn ac anerchiadau gan westeion a fydd yn arbenigwyr o fyd busnes, ac â chefnogaeth Teams a Moodle, ein hamgylcheddau dysgu rhithiol, yn ychwanegu at hyn.

Oherwydd natur y rhaglen, bydd gweithdai ymarferol ar y campws ac ar-lein yn allweddol er mwyn datblygu dealltwriaeth a galluoedd technegol myfyrwyr, â sylfeini damcaniaethol sicr yn greiddiol iddyn nhw. Bydd disgwyl i’r myfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ymhellach drwy hunan-astudio cyfeiriedig ac amser ar gyfer dysgu annibynnol – yn ogystal â chyflawni’r gwaith ar yr amserlen – i gael datblygu portffolio proffesiynol o waith prosiect ac arteffactau meddalwedd wrth iddyn nhw symud i swyddi yn raddedigion.

Bydd Tîm y Rhaglen yn cefnogi’r myfyrwyr yn academaidd ac yn fugeiliol, o dan arweiniad Cyfarwyddwr y Rhaglen. Bydd Tiwtor Personol o fewn yr Ysgol yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr hefyd a fydd yn bwynt cyswllt ar gyfer materion academaidd a bugeiliol cyffredinol. Cefnogir myfyrwyr hefyd gan Hyfforddwyr Myfyrwyr; mae rôl Hyfforddwr Myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr cyfredol 2il, 3edd flwyddyn a Meistr sy'n darparu cefnogaeth cymheiriaid mewn Modiwlau.

Asesu

Bydd y strategaeth asesu ar gyfer y rhaglen yn amrywio i sicrhau’r dull mwyaf priodol ar gyfer pob modiwl a phwnc penodol. Caiff modiwlau eu hasesu drwy gyfuniad o ddulliau, megis arholiadau ffurfiol, aseiniadau rhaglennu ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau technegol, cyflwyniadau, profion yn y dosbarth, asesiadau gan gymheiriaid ac astudiaethau achos.

Cyflogadwyedd A Gyrfaoedd

O ystyried y defnydd cynyddol ar dechnoleg ddigidol ar draws llawer o sectorau a meysydd, ni fu’r angen am offer a chymwysiadau a fydd wedi’u hadeiladu â’r defnyddiwr yn berson cymharol di-sgil yn ganolog iddyn nhw, erioed yn bwysicach.

Bydd mwy a mwy o alw am unigolion a fydd yn cyfuno’r sgiliau creadigrwydd a dylunio gyda’r gallu i adeiladu meddalwedd ddibynadwy a chynaliadwy. Mae’r cwrs hwn wedi’i ddylunio i chi gael ennill y sgiliau rhyngddisgyblaethol hyn, ac yn paratoi graddedigion ar gyfer amrywiaeth o gyfleoedd ar draws meysydd megis y celfyddydau, adloniant/gemau, datblygu apiau symudol, amlgyfryngau, dylunio cynhyrchion/gwe a systemau rhyngweithiol eraill ar draws pob sector.

Mae’n bosib cael profiad o’r byd go iawn yn rhan o’ch astudio drwy gwblhau lleoliad blwyddyn rhyngosod / interniaeth ddiwydiannol (opsiynol). Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, llwyddodd ein myfyrwyr i sicrhau lleoliadau mewn cynlluniau cystadleuol cenedlaethol gyda Microsoft, HP, General Electric a’r Swyddfa Dywydd.

Wedi cwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus, bydd rhagor o opsiynau ar gael i astudio ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir ar draws cyfrifiadura a systemau gwybodaeth yma ym Met Caerdydd, yn ogystal â rhaglenni ymchwil a PhD.

Gofynion Mynediad A Sut I Wneud Cais

Llwybr Sylfaen:

Yn ddelfrydol dylai fod gan ymgeiswyr 5 TGAU gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg* ar radd C neu’n uwch (gradd 4 neu’n uwch ar gyfer ymgeiswyr a fydd â chanlyniadau TGAU ddiwygiedig newydd yn Lloegr) a 32 Pwynt Tariff UCAS o 1 Safon U o leiaf (neu gyfwerth).

Caiff ymgeiswyr na fydd â’r cymwysterau mynediad lleiaf arferol eu cyfweld a’u hystyried yn unigol ar sail eu dysgu blaenorol neu eu cefndir gwaith.

Gradd:

Dylai fod gan ymgeiswyr 5 TGAU gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg* ar radd C neu’n uwch (gradd 4 neu’n uwch ar gyfer ymgeiswyr a fydd â chanlyniadau’r TGAU ddiwygiedig newydd yn Lloegr) a 96 pwynt o 2 Safon U o leiaf (neu gyfwerth).

Gall cynigion nodweddiadol gynnwys:

 • 96 pwynt o 2 Safon U o leiaf a fydd yn cynnwys graddau CC; Caiff Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru ei ystyried yn drydydd pwnc
 • RQF BTEC National Extended Diploma / Cambridge Technical Extended Diploma: MMM
 • 96 pwynt o 2 Scottish Advanced Highers a fydd yn cynnwys graddau DD.
 • 96 pwynt o’r Irish Leaving Certificate (Highers) a fydd yn cynnwys 2 radd H2. H4 mewn pynciau Higher Level yw’r radd leiaf y gellir ei hystyried
 • 96 pwynt o Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru a fydd yn sefyll Mathemateg TGAU ddiwygiedig, byddwn yn derbyn Mathemateg neu Mathemateg – Rhifedd.

Rydym wrth ein bodd yn derbyn ceisiadau oddi wrth fyfyrwyr a fydd wedi astudio Cyfrifiadureg ar lefel TGAU neu Safon U (yn cael ei galw’n Gyfrifiadura gan y prif fyrddau arholi) ac fe roddwn yr ystyriaeth ddyladwy iddyn nhw. Ar hyn o bryd, dim ond nifer fach o fyfyrwyr sydd wedi cael cyfle i astudio Cyfrifiadureg (yn enwedig ar lefel TGAU), felly peidiwch â phoeni os na chawsoch y cyfle.

Os byddwch yn astudio cyfuniad o’r uchod neu os bydd eich cymhwyster heb ei restru, a wnewch chi gysylltu â Derbyniadau neu edrych yma chwilio cyrsiau UCAS ar gyfer y gofynion mynediad. Bydd modd cael rhagor o wybodaeth ar ein gofynion mynediad ni, gan gynnwys cymwysterau oddi wrth yr UE, drwy glicio yma.

Gall ymgeiswyr y bydd Dyfarniad Uwch Edexcel (HNC/HND) ganddyn nhw ag iddo gynnwys Cyfrifiadura neu Dechnoleg Gwybodaeth sylweddol gwblhau’r cwrs o fewn blwyddyn neu ddwy flynedd. Mae’n bosib newid o radd gyffredin i radd anrhydedd os bydd gradd gennych o Met Caerdydd. Cysylltwch â Derbyniadau os byddwch am ymuno drwy’r llwybrau hyn.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad yw’r Saesneg yn iaith gyntaf iddyn nhw roi tystiolaeth eu bod yn rhugl i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth. I gael manylion llawn ar sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg Iaith, ewch i’r tudalennau rhyngwladol ar y wefan.

Y Broses Ddewis:
Fel arfer bydd y dewis yn seiliedig ar dderbyn cais UCAS cyflawn a chyfweliad, lle bydd hynny’n berthnasol.

Sut i wneud cais:
Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn ar-lein i UCAS yma: www.ucas.com. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalennau Sut i Wneud Cais yma: www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Cydnabod Dysgu Blaenorol a Throsglwyddo Credydau i Flwyddyn 2 a 3

Os bydd diddordeb gennych i drosglwyddo credydau o sefydliad arall er mwyn astudio ym Met Caerdydd ar gyfer cwrs lle y gellir ymuno â blwyddyn 2 a/neu 3, gallwch gael rhagor o wybodaeth ar hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais yma: tudalen cydnabod dysgu blaenorol. Cysylltwch â Derbyniadau os bydd unrhyw ymholiadau gennych ar Gydnabod Dysgu Blaenorol.

Myfyrwyr hŷn

Ymgeisydd hŷn fydd unrhyw un a fydd dros 21 na fuodd mewn prifysgol wedi gadael yr ysgol neu goleg. Bydd Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau oddi wrth ymgeiswyr hŷn a gellir cael rhagor o gyngor a gwybodaeth yma.

Cysylltu  Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu ebost askadmissions@cardiffmet.ac.uk neu trydar @CMetAdmissions

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Dr Fiona Carroll:
Ebost: fcarroll@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 6587

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS: G300
Dylai myfyrwyr Sylfaen ddefnyddio’r cod UCAS hwn hefyd ac ymgeisio ar bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.


Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd amser llawn. Pedair blynedd amser llawn os bydd yn cynnwys blwyddyn sylfaen neu leoliad rhyngosod blwyddyn o hyd. Pum mlynedd amser llawn os bydd yn cynnwys blwyddyn sylfaen a lleoliad rhyngosod blwyddyn o hyd

COURSE OVERVIEW | DEGREE HIGHLIGHTS
Degree Highlights

In this short introduction video, Programme Director Fiona Carroll tells us more about the degree in Computing with Creative Design.

MEET THE TEAM
Meet the Team: Fiona Carroll

"As a late comer to technology, I remember the first time I turned on a computer - I was 26 years old. Technology opened up a new world for me and I fell in love with it instantly". Meet Dr Fiona Carroll, a Senior Lecturer and the Programme Director for the BSc (Hons) Computing with Creative Design.

EXPLORE OUR FACILITIES | VIRTUAL TOUR
A virtual tour of Cardiff School of Technologies

Take a virtual walkthrough of our brand new Cardiff School of Technologies.ADRAN DIWRNOD AGORED | BOB DYDD

Mae ein 'Diwrnod Agored Bob Dydd' rhithiol yn caniatáu i chi ddarganfod mwy am eich diddordebau cwrs, Sgwrs Fyw gyda derbyniadau, tîm llety a chyllid myfyrwyr*. Gallwch hefyd sgwrsio â’n myfyrwyr trwy Unibuddy, yn ogystal â mynd ar daith o amgylch ein llety a gweld beth sydd gan Gaerdydd i’w gynnig


Hoffet ti ymweld â ni wyneb yn wyneb?
Darganfyddwch fwy am Ddiwrnodau Agored ar y safle a Theithiau Campws trwy ddilyn y ddolen isod.Sgwrs Fyw

Oes gennych chi gwestiwn? Gallwch Fyw Sgwrsio gyda'n Tîm Derbyn Llun-Gwener (9 am-4.30yp) ar y dudalen hon isod ar y dde. Cliciwch ar yr eicon sgwrsio hwnnw ac mae ein tîm yno i helpu. Fel arall, cliciwch ar yr eiconau isod i sgwrsio â'r gwasanaeth perthnasol *


Tîm Llety

Tîm Llety


Oes gennych chi gwestiwn am fyw mewn neuaddau?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Ewch i Dudalennau Llety
Cyllid Myfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr


Oes gennych gwestiwn am gyllid myfyrwyr?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Cyllid Myfyrwyr
Our Students

Ein Myfyrwyr


Oes gennych chi gwestiwn am fywyd yng Nghaerdydd?
Sgwrsio gyda'n llysgenhadon myfyrwyr *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Bywyd Myfyrwyr
Rhyngwladol

Rhyngwladol


Gwneud cais rhyngwladol?
Sgwrsio â'n tîm rhyngwladol *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Rhyngwladol

* Gall argaeledd sgwrsio amrywio yn ôl gwasanaeth a gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig

Archwilio

'Nid yw dewis prifysgol yn ymwneud â'ch cwrs yn unig, byddwch hefyd eisiau gweld lle y gallech fod yn treulio blynyddoedd nesaf eich bywyd - dod o hyd i'ch cartref oddi cartref. Archwiliwch ein llety a'n prifddinas wych isod.'


Taith o amgylch ein Llety

Ewch ar daith fideo 360 gradd o'n neuaddau myfyrwyr

Darganfyddwch Gaerdydd - Ein Dinas, Eich Cartref

Yn ddinas myfyrwyr wych, mae gan Gaerdydd rywbeth i bawb

Perfformiad Chwaraeon

Mae Met Caerdydd yn darparu ac yn rheoli amgylchedd Cynllun Gyrfa Ddeuol achrededig TASS sy'n caniatáu i fyfyrwyr gyflawni eu potensial academaidd ochr yn ochr â hyfforddi, chwarae a pherfformio yn eu dewis chwaraeon.


Gyda phrofiad personol o gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol ac ymgymryd ag ymchwil o'r radd flaenaf, mae ein staff academaidd a Chwaraeon Perfformiad yn creu amgylchedd cwbl unigryw o ragoriaeth chwaraeon. Mae'r model integredig yn golygu y gallwch fod yn sicr bod ein rhaglenni'n cael eu llywio gan y gwasanaethau hyfforddi a chymorth diweddaraf, pob un wedi'i gynllunio i'ch datblygu chi fel athletwr. Ynghyd â'n partneriaethau allweddol gydag amrywiaeth o Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol, mae ein rhaglenni'n gweithio ochr yn ochr â llwybrau talent cydnabyddedig. Darganfyddwch fwy

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms