Skip to main content
Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Gradd BSc (Anrh): Cyfrifiadura â Dylunio Creadigol

Gradd BSc (Anrh): Cyfrifiadura â Dylunio Creadigol

Blwyddyn Mynediad

Bydd ein gradd Cyfrifiadura â Dylunio Creadigol, sy’n cael ei rhedeg mewn cydweithrediad â’r cwrs Dylunio Cynhyrchion yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau cyfrifiadura gan ganolbwyntio’n benodol ar y cyfleoedd creadigol a dylunio a gyflwynir o fewn y ddisgyblaeth yma.

Yn ogystal â dysgu elfennau sylfaenol datblygu systemau ar gyfrifiaduron a fydd yn cael eu gyrru gan feddalwedd, cewch eich annog i gynnwys meddwl o safbwynt dylunio cynhyrchion modern yn eich gwaith technegol. Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i ystod eang o dechnolegau ac offer a fydd yn hwyluso gwaith dylunio a chreu atebion newydd o ran caledwedd a meddalwedd, ac yn eich helpu i ddatblygu’ch galluoedd dadansoddi wrth edrych ar brosesau dylunio cynhyrchion. Bydd hyn yn eich galluogi i sefydlu eich hunan yn unigolyn ‘hybrid’ a fydd â digon o adnoddau i lenwi’r bwlch rhwng y bydoedd technegol a chreadigol i gael creu atebion arloesol i broblemau hen a newydd.

Gan fod technoleg ddigidol yn cael ei defnyddio mwy a mwy ar draws pob sector a maes, bydd mwy a mwy o alw am bobl broffesiynol a fydd yn cyfuno’r sgiliau creadigrwydd a dylunio gyda’r gallu i adeiladu meddalwedd ddibynadwy a chynaliadwy. Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i ennill y sgiliau rhyngddisgyblaethol hyn, gan roi mynediad i gyfleoedd ar draws amrywiaeth o sectorau a meysydd megis y celfyddydau, adloniant/gemau, datblygu apiau symudol, amlgyfryngau, dylunio cynhyrchion/gwe a systemau rhyngweithiol eraill.

Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2022/23. Yn hynny o beth, gall cynnwys y cwrs a ddangosir isod newid i sicrhau bod y rhaglen yn parhau i fod yn gyfredol. Bydd unrhyw ymgeiswyr yn cael gwybod am unrhyw newidiadau ar ôl iddynt gael eu cadarnhau.

Cynnwys Y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Gall y rhaglen hon gynnwys Blwyddyn Sylfaen a fwriedir ar gyfer myfyrwyr a fydd am ymrestru ar radd anrhydedd dair blynedd, a fydd yn dod o dan un o’r categorïau canlynol:

1. Myfyrwyr a fydd heb gael y nifer ofynnol o bwyntiau Safon U (neu gyfwerth) er mwyn cael dechrau ar flwyddyn gyntaf rhaglen y radd.

2. Myfyrwyr hŷn a fydd heb fod yn y system addysg ffurfiol am dipyn o amser.

Mae rhagor o wybodaeth ar y Flwyddyn Sylfaen ar gael drwy glicio yma.


Gradd

Mae rhaglen y radd yn cynnwys nifer o fodiwlau gorfodol gydag ystod o opsiynau yn y flwyddyn olaf i gael datblygu eich diddordebau a’ch arbenigedd penodol.

Bydd y dewis gan y myfyrwyr i gwblhau lleoliad blwyddyn mewn diwydiant rhwng Blynyddoedd 2 a 3.

Bydd pob modiwl yn 20 credyd oni nodir yn wahanol.


Blwyddyn 1:

 • Meddwl yn Ddyluniadol
 • Meddwl yn Gyfrifiadurol
 • Technoleg a Chymdeithas
 • Datblygu Systemau a Meddalwedd o Ansawdd I
 • Adeiladu ar gyfer y We
 • Egwyddorion Rhaglennu

Blwyddyn 2:

 • Technolegau Symudol a Gwe
 • Gwyddor Peirianneg
 • Cyfrifiadura Ffisegol
 • Datblygu Systemau a Meddalwedd o Ansawdd II
 • Sgiliau Proffesiynol ac Ymchwil

Blwyddyn 3:

 • Rhaglennu Gwe Uwch (20 credyd)
 • Rheoli Prosiect Technoleg (20 credyd)
 • Materion Proffesiynol a Moesegol mewn TG (20 credyd)
 • Y Gweithiwr Proffesiynol Dylunio Cynnyrch (40 credyd)

Modiwlau opsiynol (dewiswch un):

 • Profiad Gwaith Diwydiannol (Lleoliad) (20 credyd)
 • Entrepreneuriaeth ac Arloesedd Busnes (20 credyd)
 • Dadansoddeg a Deallusrwydd Busnes (20 credyd)
 • Roboteg Humanoid Cymdeithasol (20 credyd)

Dysgu Ac Addysgu

Anogir dull myfyriwr-ganolog o ddysgu ac addysgu trwy ddefnyddio ystod eang o strategaethau addysgu, megis labordai technegol a phrosiectau unigol a phrosiectau grŵp. Bydd astudiaethau achos go iawn ac anerchiadau gan westeion a fydd yn arbenigwyr o fyd busnes, ac â chefnogaeth Teams a Moodle, ein hamgylcheddau dysgu rhithiol, yn ychwanegu at hyn.

Oherwydd natur y rhaglen, bydd gweithdai ymarferol ar y campws ac ar-lein yn allweddol er mwyn datblygu dealltwriaeth a galluoedd technegol myfyrwyr, â sylfeini damcaniaethol sicr yn greiddiol iddyn nhw. Bydd disgwyl i’r myfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ymhellach drwy hunan-astudio cyfeiriedig ac amser ar gyfer dysgu annibynnol – yn ogystal â chyflawni’r gwaith ar yr amserlen – i gael datblygu portffolio proffesiynol o waith prosiect ac arteffactau meddalwedd wrth iddyn nhw symud i swyddi yn raddedigion.

Bydd Tîm y Rhaglen yn cefnogi’r myfyrwyr yn academaidd ac yn fugeiliol, o dan arweiniad Cyfarwyddwr y Rhaglen. Bydd Tiwtor Personol o fewn yr Ysgol yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr hefyd a fydd yn bwynt cyswllt ar gyfer materion academaidd a bugeiliol cyffredinol. Cefnogir myfyrwyr hefyd gan Hyfforddwyr Myfyrwyr; mae rôl Hyfforddwr Myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr cyfredol 2il, 3edd flwyddyn a Meistr sy'n darparu cefnogaeth cymheiriaid mewn Modiwlau.

Asesu

Bydd y strategaeth asesu ar gyfer y rhaglen yn amrywio i sicrhau’r dull mwyaf priodol ar gyfer pob modiwl a phwnc penodol. Caiff modiwlau eu hasesu drwy gyfuniad o ddulliau, megis arholiadau ffurfiol, aseiniadau rhaglennu ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau technegol, cyflwyniadau, profion yn y dosbarth, asesiadau gan gymheiriaid ac astudiaethau achos.

Cyflogadwyedd A Gyrfaoedd

O ystyried y defnydd cynyddol ar dechnoleg ddigidol ar draws llawer o sectorau a meysydd, ni fu’r angen am offer a chymwysiadau a fydd wedi’u hadeiladu â’r defnyddiwr yn berson cymharol di-sgil yn ganolog iddyn nhw, erioed yn bwysicach.

Bydd mwy a mwy o alw am unigolion a fydd yn cyfuno’r sgiliau creadigrwydd a dylunio gyda’r gallu i adeiladu meddalwedd ddibynadwy a chynaliadwy. Mae’r cwrs hwn wedi’i ddylunio i chi gael ennill y sgiliau rhyngddisgyblaethol hyn, ac yn paratoi graddedigion ar gyfer amrywiaeth o gyfleoedd ar draws meysydd megis y celfyddydau, adloniant/gemau, datblygu apiau symudol, amlgyfryngau, dylunio cynhyrchion/gwe a systemau rhyngweithiol eraill ar draws pob sector.

Mae’n bosib cael profiad o’r byd go iawn yn rhan o’ch astudio drwy gwblhau lleoliad blwyddyn rhyngosod / interniaeth ddiwydiannol (opsiynol). Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, llwyddodd ein myfyrwyr i sicrhau lleoliadau mewn cynlluniau cystadleuol cenedlaethol gyda Microsoft, HP, General Electric a’r Swyddfa Dywydd.

Wedi cwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus, bydd rhagor o opsiynau ar gael i astudio ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir ar draws cyfrifiadura a systemau gwybodaeth yma ym Met Caerdydd, yn ogystal â rhaglenni ymchwil a PhD.

Gofynion Mynediad A Sut I Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 104-112
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM
 • Lefel T: Teilyngdod. Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Rhaglen Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu  Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu ebost askadmissions@cardiffmet.ac.uk neu trydar @CMetAdmissions

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Dr Fiona Carroll:
Ebost: fcarroll@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 6587

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS: G300
Dylai myfyrwyr Sylfaen ddefnyddio’r cod UCAS hwn hefyd ac ymgeisio ar bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.


Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd amser llawn. Pedair blynedd amser llawn os bydd yn cynnwys blwyddyn sylfaen neu leoliad rhyngosod blwyddyn o hyd. Pum mlynedd amser llawn os bydd yn cynnwys blwyddyn sylfaen a lleoliad rhyngosod blwyddyn o hyd

COURSE OVERVIEW | DEGREE HIGHLIGHTS
Degree Highlights

In this short introduction video, Programme Director Fiona Carroll tells us more about the degree in Computing with Creative Design.

MEET THE TEAM
Meet the Team: Fiona Carroll

"As a late comer to technology, I remember the first time I turned on a computer - I was 26 years old. Technology opened up a new world for me and I fell in love with it instantly". Meet Dr Fiona Carroll, a Senior Lecturer and the Programme Director for the BSc (Hons) Computing with Creative Design.

EXPLORE OUR FACILITIES | VIRTUAL TOUR
A virtual tour of Cardiff School of Technologies

Take a virtual walkthrough of our brand new Cardiff School of Technologies.