Ymchwil ac Arloesi

Mae Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd yn ymfalchïo yn ei henw da am waith ymchwil   ‘Gyda’r Gorau yn y Byd’ sy’n amlygu ‘Rhagoriaeth Ryngwladol’. Mae Ymchwil ac Arloesi yn flaenoriaethau strategol, a dangosir hynny gan led, dyfnder ac ansawdd y gweithgarwch ymchwil. Mae ymrwymiad yr Ysgol i feithrin diwylliant ymchwil bywiog a chefnogi dyheadau ymchwil staff yn ganolog i’w hethos o addysgu a dysgu seiliedig ar ymchwil, yn ogystal ag ymgysylltu allanol.

Ar hyn o bryd, mae ymchwil ac arloesi yn canolbwyntio ar bedair prif thema: 1) Gwyddor Chwaraeon Gymhwysol, 2) Iechyd Cardiofasgwlaidd a Heneiddio, 3) Diwylliant, Polisi ac Ymarfer Proffesiynol, a 4) Peryglon i’r Boblogaeth a Gofal Iechyd. Mae pob thema yn cynnwys grwpiau arbenigol sy’n ymgymryd â gwaith ymchwil ledled y sbectrwm llawn o ymchwiliadau ym meysydd gwyddor foleciwlaidd, iechyd a llesiant, ac ymarfer corff a chwaraeon.

Mae gan ein hymchwil sylfaen gymhwysol gref sy'n ei wneud yn hawdd ei drasblannu i nifer o brofesiynnau iechyd, addysg a gwasanaethau cymunedol, cyfranogiad gweithgarwch corfforol a chwaraeon. Mae’r ymchwil hefyd yn bwydo nifer o ganolfannau; gan gynnwys Canolfan Podiatreg Cymru, y Ganolfan Diwyddiant Bwyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru, y Ganolfan Iechyd, Gweithgaredd a Lles, a'r Ganolfan Hyfforddi Chwaraeon. Drwy'r canolfannau hyn a'r grwpiau ymchwil ac arloesi, mae ein hagenda ymchwil yn ymestyn ar draws iechyd, ffyrdd o fyw, hyd at wyddor chwaraeon ac ymarfer corff, gyda ffocws cymhwysol wrth ei wraidd.  

 


 

Oherwydd y berthynas waith agos rhwng timau ymchwil yn yr Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd, rydym mewn sefyllfa dda i wynebu rhai o heriau mwyaf cymhleth ein cymdeithas. Mae’r cyfuniad o gyfleusterau chwaraeon a gwyddorau yn ein galluogi i gydweithio’n eang â diwydiant, y sector cyhoeddus a sefydliadau cymunedol.

 

CSSHS Strategaeth Ymchwill

Diweddarwyd Strategaeth Ymchwil Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd yn ddiweddar. Mae’r strategaeth wedi’i alinio’n uniongyrchol â ‘Mesurau Llwyddiant’ y Brifysgol ac yn benodol i ddyheadau ac anghenion yr Ysgol. Gallwch chi gyrchu’r Strategaeth Ymchwil yma.

Moeseg

I gael gwybodaeth am Lywodraethu Moeseg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd cliciwch yma.

Gellir dod o hyd i wybodaeth am Fframwaith Moeseg yr Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd yma. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â healthethics@cardiffmet.ac.uk neu sportethics@cardiffmet.ac.uk, yn dibynnu ar y ddisgyblaeth rydych ei hangen.

 

​​Cysylltiadau Allweddol

Professor Phillip James
Yr Athro Phillip James
Deon Cysylltiol Ymchwil (Iechyd)
Professor Robyn Jones
Yr Athro Robyn Jones
Deon Cysylltiol Ymchwil (Chwaraeon)
Peter Sykes
Dr Peter Sykes
Deon Cysylltiol Arloesi
Huw Wiltshire
Dr Huw Wiltshire
Deon Cysylltiol Partneriaethau
Delyth James
Yr Athro Delyth James
Cydlynydd REF (Iechyd)
Owen Thomas
Dr Owen Thomas
Cydlynydd REF (Chwaraeon)