Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Sylfaen yn arwain at BA/BSc Gwyddorau Cymdeithasol

Sylfaen yn arwain at BA/BSc Gwyddorau Cymdeithasol

Blwyddyn Mynediad

Mae ein blwyddyn sylfaen yn y gwyddorau cymdeithasol yn flwyddyn ychwanegol o astudio ar ddechrau eich gradd prifysgol. Ar ôl cwblhau eich blwyddyn sylfaen yn llwyddiannus, gallwch gael mynediad at flwyddyn gyntaf ystod eang o raddau o Ysgol Gwyddorau Chwaraeon ac Iechyd Caerdydd ac Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd.

Bwriad y flwyddyn sylfaen yw eich paratoi ar gyfer eich blynyddoedd dilynol o astudio, gan gynnig cyfle i chi gryfhau eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder.

Rydym yn eich croesawu i astudio blwyddyn sylfaen os ydych yn dod o amrywiaeth o wahanol gefndiroedd a phrofiadau, gan gynnwys:

 • Os nad ydych yn siŵr pa bwnc yr hoffech arbenigo ynddo
 • Os nad oes gennych y cyfuniad cywir o bynciau ar gyfer mynediad uniongyrchol i Flwyddyn 1
 • Os nad ydych yn bodloni’r gofynion disgwyliedig ar gyfer mynediad uniongyrchol i Flwyddyn 1
 • Os ydych chi’n dychwelyd i addysg ar ôl amser i ffwrdd


Cynnwys y Cwrs

Mae ein blwyddyn sylfaen yn eich galluogi i symud ymlaen i’r graddau canlynol sy’n cael eu cyflwyno yn Ysgol Gwyddorau Chwaraeon ac Iechyd Caerdydd ac Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd.

HND/BSc (Anrh) Iechyd a Gofal Cymdeithasol
BSc (Anrh) Addysg, Seicoleg ac Anghenion Addysgol Arbennig
BSc (Anrh) Iechyd yr Amgylchedd
BSc (Anrh) Seicoleg
BSc (Anrh) Iechyd a Llesiant (ddim yn rhedeg ar gyfer mynediad 2024/25)
BA (Anrh) Plismona Proffesiynol
BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol
BSc (Anrh) Troseddeg
BSc (Anrh) Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol
BSc (Anrh) Seicoleg a Throseddeg

Pa bynnag radd yr ydych yn dewis astudio, byddwch yn astudio’r un modiwlau trwy gydol eich blwyddyn sylfaen cyn arbenigo mewn maes penodol.

Mae’r cwrs yn fodiwlaidd ei strwythur ac yn cynnwys modiwlau craidd mewn:

 • Sgiliau Academaidd
 • Penderfynyddion Seicogymdeithasol Iechyd
 • Seicoleg
 • Ymchwil a Rhifedd
 • Yr Unigolyn a’r Gymdeithas
 • Cyflwyniad i Fyfyrio a Dadansoddi Beirniadol

Trwy gydol y flwyddyn sylfaen, cewch eich cefnogi gan diwtor yn ogystal â thîm addysgu’r modiwl.

Dysgu ac Addysgu

Bydd amrywiaeth o strategaethau addysgu yn cael eu defnyddio i adlewyrchu gofynion y pwnc penodol, yr amrywiaeth o arddulliau dysgu, profiad proffesiynol o fewn y grŵp a’r lefel a’r math o astudio sy’n ofynnol ar y rhaglen.

Mae’r dulliau hyn yn cynnwys darlithoedd, gwaith mewn grwpiau bach, sesiynau ymarferol, defnydd o’r Rhith Amgylchedd Dysgu, gweithdai, tiwtorialau a dysgu annibynnol.

Mae hon yn rhaglen amser llawn ac mae disgwyl i chi fynychu’r sesiynau addysgu/dysgu yn rheolaidd a chwblhau tasgau ar amser. Ar gyfartaledd, mae 10 awr o gynnwys a addysgir yr wythnos. Yn ogystal, disgwylir i chi gymryd rhan mewn 10 - 15 awr o ddysgu hunan-astudio/annibynnol bob wythnos gan y bydd hyn yn hwyluso datblygiad eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth yn ogystal â’u galluogi i gwblhau eu hasesiadau.

Cefnogir y dysgu gan system tiwtor personol sy’n rhoi cymorth academaidd a bugeiliol i fyfyrwyr.

Mae’r tîm addysgu i gyd yn cymryd rhan weithredol mewn addysgu ar y gwahanol lwybrau a gynigir gan y rhaglen hon ac maent yn gallu darparu cefnogaeth a chyngor i fyfyrwyr ar gyfer astudio ar lefel israddedig.

Asesu

Asesir pob modiwl er mwyn arddangos, a darparu tystiolaeth ar gyfer cyflawniad academaidd y myfyriwr. Nod yr asesiadau yw sicrhau bod myfyrwyr wedi datblygu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer astudio ar lefel israddedig.

Mae’r strategaethau asesu yn cynnwys:
Arholiadau - Gall y rhain gynnwys traethodau academaidd, cwestiynau amlddewis a chwestiynau ateb byr.

Gwaith cwrs - Gall hyn gynnwys traethodau academaidd, adroddiadau ymchwil, profion dosbarth, cyflwyniadau, posteri, astudiaethau achos, aseiniadau myfyriol a phortffolios.

Bydd asesiadau penodol ar gyfer pob modiwl yn cael eu hamlinellu yn llawlyfrau’r modiwlau a’u cefnogi ymhellach yn ystod sesiynau addysgu/dysgu.

Ar ddechrau’r flwyddyn, byddwch yn cael eu hamserlen asesu. Bydd hyn yn rhoi manylion am natur a fformat yr asesiad ynghyd â dyddiadau cyflwyno. Bydd gwybodaeth fanylach am bob asesiad, gan gynnwys meini prawf marcio, ar gael yn y dudalen Moodle y modiwl perthnasol.

Bydd asesiadau’n cael eu cyflwyno a’u hesbonio yn ystod y ddarlith berthnasol. Bydd cefnogaeth asesu yn cael ei darparu gan arweinydd y modiwl gyda chefnogaeth ychwanegol ar gael yn y tiwtorialau grŵp.

Bydd adborth ar asesiadau gwaith cwrs yn cael ei ddarparu’n electronig gydag adborth pellach yn cael ei ddarparu yn ystod sesiynau a addysgir ac mewn cyfarfodydd tiwtor personol.

Cyflogadwyedd, Gyrfaoedd a Symud Ymlaen i Astudiaeth Bellach

Mae ein blwyddyn sylfaen yn caniatáu i chi symud ymlaen i’r graddau a restrir yn yr adran ’Cynnwys y Cwrs’ ar y dudalen we hon.

I gael gwybodaeth benodol am gyflogadwyedd a gyrfaoedd sy’n gysylltiedig â’r graddau hyn, cyfeiriwch at dudalennau’r cwrs unigol.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Fel arfer dylai fod gan ymgeiswyr bum TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg (neu Gymraeg Iaith Gyntaf), Mathemateg* a Gwyddoniaeth gradd C neu uwch / gradd 4 neu uwch (ar gyfer ymgeiswyr sydd â TGAU newydd eu diwygio yn Lloegr) ynghyd ag un o’r canlynol:

 • 48 pwynt o 4 gymhwyster Safon Uwch (o leiaf) neu’r hyn sy’n cyfateb iddynt ar safon briodol ar gyfer mynediad i Addysg Uwch ym Mlwyddyn 1, ond mewn meysydd pwnc nad ydynt yn bodloni’r gofynion mynediad ar gyfer eu rhaglen gradd israddedig arfaethedig.
 • 48 pwynt o 4 gymhwyster Safon Uwch (o leiaf) neu’r hyn sy’n cyfateb iddynt mewn meysydd pwnc sy’n berthnasol i’w rhaglen gradd israddedig arfaethedig, ond ar safon sy’n methu â bodloni’r gofynion mynediad i Addysg Uwch ym Mlwyddyn 1.

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru sy’n sefyll y TGAU Mathemateg diwygiedig, byddwn yn derbyn naill ai TGAU Mathemateg neu Mathemateg – Rhifedd.

Gall darpar fyfyrwyr nad ydynt yn bodloni’r meini prawf uchod gael eu hystyried yn unigol a gall ymgeiswyr gael eu gwahodd am gyfweliad.

I gael gwybodaeth benodol am ofynion mynediad neu os nad yw’ch cymhwyster wedi’i restru, cysylltwch â Adran Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cyrsiau UCAS. Mae rhagor o wybodaeth am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o’r UE ar gael drwy glicio yma.

Y Weithdrefn Dethol:
Mae’r dewis fel arfer ar sail cais UCAS wedi’i gwblhau a chyfweliad lle bo’n berthnasol.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder hyd at o leiaf safon IELTS 6.0 neu gyfwerth. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg, ewch i’r tudalennau rhyngwladol ar wefan y Brifysgol.

Sut i Wneud Cais: Dylid gwneud ceisiadau i astudio’r cwrs hwn yn llawn amser ar-lein i UCAS yn www.ucas.com. Am ragor o wybodaeth ewch i’n tudalennau Sut i Wneud Cais yn www.metcaerdydd.ac.uk/sutiwneudcais.

Myfyrwyr aeddfed

Ymgeisydd aeddfed yw unrhyw un dros 21 oed na aeth i’r brifysgol ar ôl yr ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a gellir dod o hyd i ragor o gyngor a gwybodaeth yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs, sy’n ymwneud â’r flwyddyn sylfaen yn unig, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Sarah Taylor:

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

​​​​​​​Codau UCAS: Mae gan bob gradd ei chod UCAS blwyddyn sylfaen ei hun. Dilynwch y dolenni i’r cwrs gradd rydych am ei astudio o dan ‘Cynnwys y Cwrs’ ar gyfer y cod UCAS perthnasol a gwneud cais ar wefan UCAS.

HND/BSc (Anrh) Iechyd a Gofal Cymdeithasol
BSc (Anrh) Addysg, Seicoleg ac Anghenion Addysgol Arbennig
BSc (Anrh) Iechyd yr Amgylchedd
BSc (Anrh) Seicoleg
BA (Anrh) Plismona Proffesiynol
BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol
BSc (Anrh) Troseddeg
BSc (Anrh) Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol
BSc (Anrh) Seicoleg a Throseddeg

Gellir ystyried y cwrs hefyd ar gyfer mynediad i gyrsiau eraill yn y Brifysgol. Gellir cytuno ar hyn ymlaen llaw gyda chyfarwyddwyr rhaglenni perthnasol y cyrsiau hynny.

Man Astudio: Campws Llandaf

Ysgol: Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs: Blwyddyn yn llawn amser, gyda thair neu bedair blynedd ychwanegol (rhyngosod) o astudio llawn amser yn ofynnol i gwblhau eich gradd dewisol.​

PROFIAD MYFYRWYR A GRADDEDIGION

“Mae’r cwrs sylfaen wedi bod yn fantais wrth i mi ddechrau fy mhrofiad prifysgol llawn. Roedd y cwrs yn cwmpasu llawer o agweddau dysgu y tu allan i’m llwybr dewisol a fyddai’n gwella fy mhrofiad prifysgol, o sgiliau academaidd, lle wnaethom drafod ysgrifennu traethodau, cymryd nodiadau effeithiol, ac ymgysylltu â darlithoedd i ddatblygu’r sgiliau hynny ar gyfer y brifysgol. Roedd y rhan fwyaf o’r cwrs wedi’i deilwra ar gyfer fy llwybr, gan roi gwybodaeth sylfaenol fel bod newid i’r brifysgol mor esmwyth â phosib. Ehangodd y cwrs fy nealltwriaeth o seicoleg ymhellach, gan agor fy llygaid i’r safbwyntiau gwahanol o fewn seicoleg a’r nifer o elfennau ymchwil y bydd yn rhaid i mi ymgymryd â nhw. Ar y cyfan, rhoddodd y cwrs sylfaen gadarn o wybodaeth i mi fel man cychwyn i gyfoethogi fy mhrofiad ar y rhaglen radd.”

David Barraclough
Sylfaen yn arwain at y Gwyddorau Cymdeithasol a Seicoleg - BSc (Anrh)