Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Sylfaen yn arwain at BA/BSc Gwyddorau Cymdeithasol

Sylfaen yn arwain at BA/BSc Gwyddorau Cymdeithasol

Blwyddyn Mynediad

​Mae’r rhaglen sylfaen hon mewn Gwyddorau Cymdeithasol wedi’i anelu at y rhai sy’n dymuno ymrestru ar raglen wyddonol Uwch Ddiploma Cenedlaethol (HND) neu raglen radd Anrhydedd (Anrh) ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Lluniwyd y rhaglen Sylfaen ar gyfer y rhai heb gyflawni’r nifer ofynnol o bwyntiau lefel A (A2 neu gyfwerth) neu ar gyfer y rhai sydd wedi astudio pynciau Lefel A (neu eu cyfwerth) mewn meysydd sydd ddim yn darparu’r cefndir angenrheidiol yn nisgyblaethau’r llwybrau arfaethedig (HND neu radd).

Nod arall y cwrs ydy ehangu mynediad a chyfranogiad ar gyfer myfyrwyr sy’n ‘dychwelyd i ddysgu’ sydd yn dymuno mynd i mewn i addysg uwch.


​Cynnwys y Cwrs

Mae’r rhaglen hon yn rhoi cyfle i fyfyrwyr, ar ôl eu cwblhau’n llwyddiannus, symud ymlaen i amrywiaeth o raglenni sy’n seiliedig ar y gwyddorau cymdeithasol, gyda mynediad uniongyrchol i:

HND/BSc (Anrh) Iechyd a Gofal Cymdeithasol
BSc (Anrh) Addysg, Seicoleg ac Anghenion Addysgol Arbennig
BSc (Anrh) Iechyd yr Amgylchedd
BSc (Anrh) Seicoleg
BSc (Anrh) Iechyd a Llesiant (ddim yn rhedeg ar gyfer mynediad 2024/25)
BA (Anrh) Plismona Proffesiynol
BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol
BSc (Anrh) Troseddeg
BSc (Anrh) Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol

Dosberthir y flwyddyn sylfaen fel blwyddyn 0 a dylai myfyrwyr sy'n dymuno dilyn y cwrs hwn wneud cais am y rhaglen radd berthnasol, gan ddefnyddio'r cod UCAS priodol. Y pwynt mynediad ar gyfer y rhaglen Sylfaen yw 0 ar wefan UCAS. O’r herwydd, bydd myfyrwyr sy’n dilyn y llwybr Sylfaen i addysg bellach yn cymryd blwyddyn ychwanegol i gwblhau eu gradd anrhydedd/HND.

Mae strwythur y cwrs yn fodiwlaidd ac mae'n cynnwys modiwlau yn:

  • FDN3200 Sgiliau Academaidd
  • FDN3206 Penderfynyddion Seicogymdeithasol Iechyd
  • FDN3207 Seicoleg
  • FDN3208 Ymchwil a Rhifedd
  • FDN3209 Y Person a'r Gymdeithas
  • FDN3210 Cyflwyniad i Ddadansoddi Beirniadol a Myfyrio

Drwy gydol y flwyddyn Sylfaen, caiff myfyrwyr gymorth gan diwtor personol penodedig yn ogystal â thîm addysgu’r modiwl.

Dysgu ac Addysgu

Defnyddir amrywiaeth o strategaethau addysgu i adlewyrchu gofynion y pwnc arbennig, yr amrywiaeth yn arddulliau dysgu'r myfyrwyr, y profiad proffesiynol sy'n bodoli o fewn y grŵp a lefel a math o astudiaeth sydd ei angen yn ystod y rhaglen.

Ymhlith y dulliau addysgu mae darlithoedd, gwaith grŵp bach sesiynau ymarferol, y defnydd o’r Rhith Amgylchedd Dysgu (VLE), gweithdai, tiwtorialau a dysgu annibynnol.

Mae hon yn rhaglen llawn amser a disgwylir i fyfyrwyr ymglymu drwy fynychu sesiynau addysgu/dysgu yn rheolaidd a chwblhau tasgau a aseinwyd mewn pryd. Ar gyfartaledd, mae 10 awr o gynnwys a addysgir bob wythnos. Yn ychwanegol, disgwylir i fyfyrwyr wneud 10 – 15 awr o hunan-astudiaeth /dysgu annibynnol bob wythnos gan y bydd hyn yn help i ddatblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth yn ogystal â’u galluogi i gwblhau eu haseiniadau.

Ategir dysgu myfyrwyr gan y system tiwtoriaid personol a fydd yn cynnig cymorth academaidd a bugeiliol i’r myfyrwyr.

Mae’r tîm addysgu cyfan yn addysgu’n weithredol ar wahanol lwybrau’r rhaglen ac yn gallu cynnig cymorth a chyngor i fyfyrwyr o ran y cyfleoedd astudio sydd ar gael ar gyfer is-raddedigion.

Asesu

Asesir pob modiwl a astudir er mwyn arddangos a darparu tystiolaeth am gyflawniad academaidd y myfyrwyr. Nod yr asesiadau ydy sicrhau bod myfyrwyr wedi datblygu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer astudiaeth israddedig.

Ymhlith y strategaethau addysgu mae:

Arholiadau - Gall y rhain gynnwys traethodau academaidd, cwestiynau aml-ddewis a chwestiynau atebion byr.

Gwaith cwrs - Gallai hyn gynnwys traethodau academaidd, adroddiadau ymchwil, profion dosbarth, cyflwyniadau, posteri, astudiaethau achos, aseiniadau adfyfyriol a phortffolios

Amlinellir Asesiadau penodol ar gyfer pob modiwl yn llawlyfr y modiwl a’u hategu ymhellach yn ystod sesiynau addysgu/dysgu.

Ar ddechrau’r flwyddyn caiff y myfyrwyr eu hamserlen asesu. Bydd hon yn rhoi manylion am natur a fformat yr asesu ynghyd â dyddiadau cyflwyno gwaith. Ceir gwybodaeth fwy manwl am bob asesiad, yn cynnwys y meini prawf marcio ar dudalen y modiwl perthnasol ar Moodle.

Cyflwynir ac eglurir asesiadau ar y cychwyn yn ystod y ddarlith berthnasol. Bydd arweinydd y modiwl yn cynnig cymorth gyda'r asesu ynghyd â chymorth ychwanegol yn y tiwtorialau grŵp.

Darperir adborth ar y gwaith cwrs yn electronig a chynigir adborth pellach yn ystod sesiynau a addysgir ac mewn cyfarfodydd gyda’r tiwtor personol.

Cyflogadwyedd, Gyrfaoedd a Symud Ymlaen i Astudiaeth Bellach

Nod y flwyddyn Sylfaen ydy, o’i chwblhau’n llwyddiannus, galluogi myfyrwyr i symud ymlaen i wahanol raglenni Gradd/HND o fewn y Gwyddorau Cymdeithasol. Fel y cyfryw, mae’r rhaglen hon yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ddatblygu’r sgiliau ar gyfer astudiaeth israddedig lwyddiannus a fydd, yn y pen draw, yn arwain at yrfa yn eu dewis faes.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai fod gan ymgeiswyr, fel arfer, 5 TGAU yn cynnwys Iaith Saesneg (neu Gymraeg Mamiaith), Mathemateg* a Gwyddoniaeth gradd C neu uwch / gradd 4 neu uwch (ar gyfer ymgeiswyr sy’n meddu ar y TGAU diwygiedig yn Lloegr) ynghyd ag un o’r canlynol:

  • 48 o bwyntiau o gymwysterau 2 Lefel A o leiaf neu eu cyfwerth ar safon briodol ar gyfer mynediad i Addysg Uwch ar Lefel 4 ond mewn meysydd pwnc sy’n methu â chwrdd â gofynion mynediad y rhaglen radd israddedig o’u dewis.
  • 48 o bwyntiau o gymwysterau 2 Lefel A o leiaf neu eu cyfwerth mewn meysydd pwnc perthnasol i’w rhaglen radd israddedig o’u dewis, ond ar safon sy’n methu â chyrraedd gofynion mynediad i Addysg Uwch Lefel 4.

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru yn sefyll arholiad diwygiedig Mathemateg TGAU, byddwn yn derbyn naill ai TGAU Mathemateg neu Mathemateg – Rhifedd.

Caiff darpar fyfyrwyr sydd heb gwrdd â’r meini prawf uchod eu hystyried yn unigol ac efallai cael eu gwahodd i gyfweliad.

Os ydych yn astudio cyfuniad o’r uchod neu os na restrwyd eich cymhwyster, cysylltwch â naill ai’r Adran Dderbyniadau neu gyfeirio at Chwiliad UCAS am Gyrsiau. Am ragor o wybodaeth ar gyfer ein gofynion mynediad, yn cynnwys cymwysterau o’r UE, cliciwch yma.

Gweithdrefnau Dethol:
Detholir fel arfer ar sail cais cyflawn UCAS a lle bo’n berthnasol ar gyfweliad.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd rhaid i fyfyrwyr lle nad Saesneg ydy eu mamiaith ddarparu tystiolaeth o safon rhugledd 6.0 IELTS o leiaf neu gyfwerth. Am fanylion llawn ar sut i wneud cais a chymwysterau iaith Saesneg, ewch i’r tudalennau rhyngwladol ar y wefan.

Sut i Wneud Cais: Dylid gwneud cais am y cwrs hwn ar-lein i UCAS ar www.ucas.com. Am ragor o wybodaeth, ewch i’n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Myfyrwyr aeddfed

Ymgeisydd aeddfed ydy unrhyw un sydd dros 21 oed nad aeth i brifysgol ar ôl gadael yr ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a cheir cyngor a gwybodaeth bellach yma.

Cysylltu â Ni

Am ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu anfon e-bost at askadmissions@cardiffmet.ac.uk​

​Ar gyfer ymholiadau penodol i’r cwrs, yn berthnasol i’r flwyddyn sylfaen yn unig, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Sarah Taylor​:
E-bost: sjtaylor@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 5711

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

​​​​​​​Codau UCAS: Mae’r flwyddyn sylfaen yn gweithredu fel Blwyddyn 0 ar gyfer y rhaglenni a restrir isod. Cyfeiriwch at y rhaglen berthnasol i gael y cod UCAS perthnasol:

HND/BSc (Anrh) Iechyd a Gofal Cymdeithasol
BSc (Anrh) Addysg, Seicoleg ac Anghenion Addysgol Arbennig
BSc (Anrh) Iechyd yr Amgylchedd
BSc (Anrh) Seicoleg
BSc (Anrh) Iechyd a Llesiant
BA (Anrh) Plismona Proffesiynol
BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol
BSc (Anrh) Troseddeg
BSc (Anrh) Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol


Gallai’r cwrs hefyd gael ei ystyried ar gyfer mynediad i gyrsiau eraill o fewn y brifysgol. Gellir cytuno ar hyn ymlaen llaw gyda chyfarwyddwyr y cyrsiau perthnasol.

Lleoliad yr astudiaeth:Campws Llandaf

Ysgol:Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y cwrs: Un flwyddyn llawn amser gyda thair neu bedair blwyddyn ychwanegol (rhyngosod) o astudiaeth llawn amser er mwyn cwblhau’r rhaglen radd ddewisol.