Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Cyrsiau>Plismona Proffesiynol - Gradd BA (Anrh)

Plismona Proffesiynol - Gradd BA (Anrh)

 

Ffeithiau allweddol

Trwyddedig gan: Coleg Plismona (CoP) 

Cod UCAS: L900

Lleoliad Astudio: 
Campws Llandaff

Ysgol:
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair mlynedd llawn-amser.

Trosolwg o'r Cwrs

Bydd y radd BA (Anrh) Plismona Proffesiynol ym Met Caerdydd yn helpu i'ch paratoi ar gyfer gyrfa fel heddwas.  

O 2020, bydd plismona'n dod yn broffesiwn graddedigion yng Nghymru a Lloegr. Mae'r cwrs heddlu hwn wedi'i gynllunio i fodloni holl ofynion craidd Cwricwlwm Cenedlaethol yr Heddlu ar gyfer gradd cyn ymuno â'r Coleg Plismona mewn Plismona Proffesiynol. 

Mae plismona modern yn wynebu heriau proffesiynol newydd ac mae'r cymunedau a wasanaethir gan yr heddlu yn gynyddol amrywiol a chymhleth, gydag anghenion a blaenoriaethau gwahanol. Mae natur trosedd hefyd yn esblygu. Mae rôl y cwnstabl wrth wraidd plismona proffesiynol effeithiol.  

Nod y radd cyn-ymuno hon yw eich arfogi â'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiad sy'n ofynnol ar gyfer rôl cwnstabl yr heddlu. Ei nod yw datblygu lefelau uchel o wybodaeth a sgiliau proffesiynol ar draws ystod o sefyllfaoedd a chyd-destunau cymhleth a heriol, ynghyd ag arddangos ymddygiadau priodol sy'n gydnaws â phlismona rheng flaen effeithiol a phriodol.  

Mae'r radd BA (Anrh) Plismona Proffesiynol hon yn radd academaidd sy'n seiliedig ar wybodaeth sy'n seiliedig ar y Cwricwlwm Plismona Cenedlaethol ar gyfer rôl cwnstabl yr heddlu; trwyddedig gan y Coleg Plismona

Cynnwys y Cwrs

Bydd meysydd pwnc arbenigol allweddol yn unol â'r Fframwaith Cymwysterau Addysg Plismona (PEQF) a gofynion y Coleg Plismona a byddant yn cynnwys: 

Blwyddyn Un / Lefel 4

·       Deall rôl yr heddlu

·       Moeseg, cydraddoldeb a chynhwysiant

·       Cyflwyniad i Ymchwil a Chyflogadwyedd

·       Cyfiawnder troseddol

·       Cymunedau plismona

·       Troseddeg ac atal troseddau

Blwyddyn Dau / Lefel 5

·       Ymchwil plismona ar sail tystiolaeth

·       Plismona ymateb

·       Bregusrwydd a risg

·       Plismona'r ffyrdd

·       Gwybodaeth a deallusrwydd

·       Cynnal ymchwiliadau

Blwyddyn Tri / Lefel 6

·       Traethawd plismona ar sail tystiolaeth

·       Amddiffyn y cyhoedd

·       Gwneud penderfyniadau a disgresiwn

·       Gwrthderfysgaeth

·       Plismona digidol


Dysgu ac Addysgu

Rydym yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau addysgu sydd wedi'u cynllunio i ddarparu ar gyfer ystod o anghenion dysgu. Mae hyn yn cynnwys gweithdai, seminarau, darlithoedd ac amgylcheddau dysgu rhithwir. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael problemau plismona cymhleth ffug y mae'n ofynnol iddynt ddadansoddi a syntheseiddio ymateb priodol ar eu cyfer. Mae'r ymarferion efelychiedig hyn wedi'u cynllunio i ddatblygu sgiliau datrys problemau a gwneud penderfyniadau. 

Mae gan bob modiwl 20 credyd oddeutu 200 awr o astudio ynghlwm wrtho. Yn nodweddiadol, bydd 48 o'r oriau hyn yn cael eu cyflwyno mewn sesiynau a addysgir fel darlithoedd, seminarau a gweithdai, a drefnir fel arfer fel 4 awr yr wythnos. Neilltuir oddeutu 52 awr ar gyfer tasgau astudio a pharatoi dan gyfarwyddyd a osodir yn wythnosol fel rhan o'r sesiynau a addysgir ac mae'r 100 awr sy'n weddill yn astudiaeth hunangyfeiriedig lle mae myfyrwyr yn ymgymryd â'r darllen sy'n ofynnol ar gyfer y modiwl ac yn cwblhau eu hasesiad gofynnol. 

Neilltuir tiwtor personol i bob myfyriwr pan fyddant yn cychwyn ar y cwrs ac mae'r tiwtor hwn yn eu cefnogi am eu gradd gyfan. Mae cyfarfodydd tiwtorial wedi'u hamserlennu y mae myfyrwyr yn eu mynychu, ond mae tiwtoriaid hefyd yn gweithredu polisi drws agored sy'n caniatáu i fyfyrwyr gael mynediad atynt y tu allan i'r cyfarfodydd a drefnwyd. Mae gan y brifysgol ddarpariaeth cymorth myfyrwyr sydd wedi'i hen sefydlu ar gyfer myfyrwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol ac mae ganddi hefyd yr offer i ddelio ag unrhyw faterion sy'n codi yn ystod astudiaethau myfyriwr. 

Cefnogir y modiwlau trwy ddefnyddio Amgylchedd Dysgu Rhithwir y Brifysgol, Moodle, sydd ar y we ac felly mae'n hygyrch yn unrhyw le trwy'r rhyngrwyd. Mae'r holl ddeunydd sy'n seiliedig ar gyrsiau yn cael ei gadw yma, gan gynnwys cyflwyniadau darlithoedd a seminarau, gwybodaeth asesu a darllen neu adnoddau ychwanegol. Mae tiwtoriaid hefyd yn defnyddio Moodle i e-bostio myfyrwyr gyda gwybodaeth a diweddariadau. 

Daw'r staff ar y rhaglen hon o ystod o gefndiroedd a disgyblaethau, gan gynnwys swyddogion heddlu presennol a chyn-swyddogion sydd ag ystod eang o arbenigedd plismona. Mae staff eraill o bob rhan o Met Caerdydd hefyd yn dysgu modiwlau ac yn darparu darlithoedd gwadd. Mae ein holl staff wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd dysgu cefnogol o ansawdd uchel.

Cyfleusterau
Bydd y cwrs Plismona Proffesiynol yn cael ei ddysgu ar draws campysau Cyncoed a Llandaf, lle bydd myfyrwyr yn elwa o ystod o gyfleusterau.

Mae Cyncoed yn gampws prysur sy'n cynnig llety ar y safle, cyfleusterau chwaraeon rhagorol a Chanolfan Campws bwrpasol gan gynnwys siop ar y safle, bariau coffi a ffreutur. Mae gennym hefyd labordy seicoleg, stiwdio ddrama, a digon o le awyr agored.

Mae Llandaf yn gampws prysur a phrysur. Gyda miliynau o bunnoedd o fuddsoddiad diweddar, mae'n cynnig cyfleusterau dysgu o'r radd flaenaf i'n myfyrwyr. Ar Gampws Llandaf bydd myfyrwyr yn gallu dysgu yn ein Llys Moot newydd pan fydd y cyfleuster hwn yn agor yn 2020.

Trwy gydol y radd blismona hon, bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn senarios cysylltiedig â phlismona ac ymarferion efelychiedig sydd wedi'u cynllunio i ddatblygu sgiliau datrys problemau a gwneud penderfyniadau. Mae'r holl gyfleusterau hyn yn rhoi cyfleoedd gwych i'n myfyrwyr ddysgu trochi. 

Asesu

Mae asesiadau'n ddiddorol ac yn amrywiol ac wedi'u mapio'n agos i ofynion y Coleg Plismona. Mae asesiadau wedi'u cynllunio i wneud y mwyaf o ddysgu a darparu cyfleoedd realistig i arddangos gwybodaeth.

Cwblheir yr asesiadau naill ai ar sail unigolyn neu grŵp; gall hyn gynnwys aseiniadau ysgrifenedig, er enghraifft traethodau, creu adnoddau, dadleuon blog, gweithdai, cyflwyniadau, arsylwi, portffolios ar-lein a phosteri academaidd. 

Rhoddir y dyddiadau cyflwyno i fyfyrwyr ar gyfer asesiadau ar ddechrau pob modiwl, yn ogystal â grid trosolwg asesu ar gyfer y flwyddyn academaidd gyfan i'w helpu i gynllunio a rheoli eu hamser yn effeithiol. Mae myfyrwyr yn derbyn adborth unigol ar eu gwaith sy'n nodi cryfderau a meysydd i'w gwella. 

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Bydd Plismona Proffesiynol BA (Anrh) Met Caerdydd yn helpu i'ch paratoi ar gyfer gyrfa fel heddwas.

Mae'r radd Plismona Proffesiynol yn un o'r llwybrau cydnabyddedig i ddod yn gwnstabl heddlu. Er na fydd cwblhau'r radd yn llwyddiannus yn gwarantu eich bod yn cael mynediad i'r heddlu, os cewch eich derbyn yn ddiweddarach gan yr heddlu (yn ystod cyfnod o bum mlynedd ar ôl graddio) byddwch yn elwa o raglen hyfforddi fyrrach yn y gwaith. Bydd angen i raddedigion hefyd fodloni gofynion ffitrwydd, meddygol a recriwtio penodedig yr heddlu o'ch dewis. Mae recriwtiwr llwyddiannus i wasanaeth yr heddlu trwy'r llwybr mynediad hwn yn destun cyfnod prawf o ddwy flynedd fel y nodir yn Rheoliadau'r Heddlu. 

Gall graddedigion hefyd ddilyn gyrfaoedd mewn rolau staff heddlu eraill, er enghraifft, swyddogion cymorth cymunedol a gyrfaoedd yn y system cyfiawnder troseddol.

Ym Met Caerdydd, rydym yn ymfalchïo yn ein record gyda chyflogaeth a chyfleoedd pellach i'n myfyrwyr.

Ar ôl cwblhau'r radd, gall myfyrwyr ddewis gwneud cais i astudio ym Met Caerdydd ar lefel ôl-raddedig ar ein cyrsiau MA, MPhil a PhD.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Gradd:
Dylai fod gan ymgeiswyr bum gradd TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg a Mathemateg* gradd C neu'n uwch (gradd 4 neu'n uwch ar gyfer ymgeiswyr sydd â TGAU newydd eu diwygio yn Lloegr) ynghyd â 104 pwyntiau o 2 Safon Uwch o leiaf (neu gyfwerth).

Gall cynigion nodweddiadol gynnwys:

  • 104 pwynt UCAS o 2 Safon Uwch o leiaf i gynnwys graddau C; Mae Bagloriaeth Cymru - Tystysgrif Her Sgiliau Uwch yn cael ei hystyried fel y trydydd pwnc
  • Diploma Estynedig Cenedlaethol RQF BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt MMM
  • 104 pwynt o'r ‘Irish Leaving Certifiicate’ Lefel Uwch i gynnwys 2 x gradd H2. Dim ond gydag isafswm gradd H4 y caiff pynciau Lefel Uwch eu hystyried
  • 104 pwynt o ‘Advanced Highers’ yr Alban i gynnwys graddau D.
  • 102 pwynt o'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch     

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru sy'n eistedd y TGAU Mathemateg diwygiedig, byddwn yn derbyn naill ai TGAU  Mathemateg neu Fathemateg - Rhifedd. 

Os ydych chi'n astudio cyfuniadau o'r uchod neu os nad yw'ch cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu edrychwch ar dudalen Chwilio am Gwrs UCAS am y gofynion mynediad. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o'r UE trwy glicio yma. 

Mae ymgeiswyr nad oes ganddynt gymhwyster mynediad arferol yn cael eu cyfweld a'u hystyried yn unigol ar sail eu cefndir dysgu blaenorol neu waith. Ar gyfer ymgeiswyr sydd yn ymgymryd â 2 Safon Uwch neu gyfwerth yn unig, bydd hyn yn cael ei ystyried ynghyd â gweddill y proffil academaidd ac efallai y byddwn yn gwneud cynnig wedi'i raddio yn lle cynnig yn defnyddio Tariff UCAS. 

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan. 

Y Broses Ddethol:
Mae'r dewis fel arfer ar sail cais UCAS wedi'i gwblhau a chyfweliad lle bo hynny'n berthnasol. 

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn ar-lein i UCAS: www.ucas.com. Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais yn www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.
Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig (RPL) a trosglwyddo credyd i Flwyddyn 2 & 3
Os oes gennych ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio yn Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a/neu 3, gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach am hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais ar dudalen RPL.  Cysylltwch â Derbyniadau am unrhyw ymholiadau sydd gennych ar RPL. 

Myfyrwyr Aeddfed
Ymgeisydd aeddfed yw unrhyw un dros 21 oed nad aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a gellir dod o hyd i gyngor a gwybodaeth bellach yma.

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwchl askadmissions@cardiffmet.ac.uk.  

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Paul Brooks: 
E-bost: pbrooks@cardiffmet.ac.uk 


Gellir dod o hyd i’r telerau ac amodau llawn sy’n ymwneud â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms